SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER"

Transkript

1 SAXO BANK SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler samt retningslinjene for interessekonflikt og beste utførelse (som er tilgjengelig på Saxo Banks nettsted). For å etterkomme regelverk om tiltak mot hvitvasking av penger er Saxo Bank pålagt etter lov å innhente den følgende dokumentasjonen. Saxo Bank forbeholder seg også retten til når som helst å be om ytterligere dokumentasjon under behandlingen av søknaden. Du får nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder for ditt land, ved å kontakte oss på eller gå til delen med vanlige spørsmål om kontoer på DOKUMENTASJON Vi gjør oppmerksom på at ett og samme dokument ikke kan brukes som både identitetsbevis og bevis på bostedsadresse. To separate dokumenter må vedlegges. IDENTITETSBEVIS Godkjente dokumenttyper: Gyldig pass (både ID- og signaturside) Gyldig førerkort Gyldig nasjonalt identitetskort ID-dokumentene må være aktuelle og gyldige, utstedt av et offentlig myndighetsorgan og inneholde: Fullstendig navn Personnummer Fødselsdato og fødested Tydelig bilde der personen er lett gjenkjennelig Signatur BEVIS PÅ BOSTEDSADRESSE Dette dokumentet må være gyldig, inneholde innehaverens gjeldende bostedsadresse og være utstedt av et offentlig myndighetsorgan. Godkjente dokumenttyper: Gyldig nasjonalt identitetskort Gyldig trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder) Returner det utfylte skjemaet med den ovennevnte dokumentasjonen direkte til Saxo Bank via: E-post: Skann og send skjemaet og dokumentasjonen på e-post til Alternativt kan du sende søknaden per brev sammen med dokumentasjonen til: Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Danmark Attn. Onboarding & KYC Har du spørsmål om hvordan du fyller ut dette skjemaet, eller om nødvendige dokumenter, kan du kontakte oss på eller se delen med vanlige spørsmål om kontoer på / 9

2 Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn. DEL 1 GENERELLE KUNDEOPPLYSNINGER Utnevnt introduksjonsmegler («Introducing Broker») (hvis relevant): Fullstendig navn (som vist i pass/id): Fødselsdato: / / DD/MM/ÅÅ Nasjonalitet: Fødested og -land: For å etterleve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act amerikansk lov om etterlevelse av skatteplikt for innehavere av utenlandske kontoer) er Saxo Bank nødt til å innhente den følgende egenerklæringen. For nærmere informasjon, se Er du amerikansk statsborger? Ja Nei Er du skattemessig hjemmehørende i USA? Ja Nei Hvis du har svart JA på et av de to spørsmålene over, må du oppgi det amerikanske skattenummeret ditt: Nåværende bostedsadresse: Sted/postnummer: Region: Land: Postadresse (hvis forskjellig): Sted/postnummer: Region: Land: Inkludert landkode, for eksempel: +44 (020) Hovedtelefonnummer: Alternativt telefonnummer (valgfritt): Kontoeiers e-postadresse: / 9

3 DEL 2 KUNDEKLASSIFISERING I henhold til MiFID-direktivet er Saxo Bank forpliktet til å segmentere og klassifisere selskapets kunder i tre kategorier: privatkunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Alle kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som privatkunder, slik at de får best mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler at denne klassifikasjonen ikke gjenspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse (eller hele tilbudet av) investeringsprodukter, kan du velge en annen klassifikasjon i skjermbildet for kundeprofil i handelsplattformene eller kontakte din kontoadministrator. DEL 3 VALG AV KONTOVALUTA Valg av kontovaluta: DEL 4 ARBEID Arbeid nåværende og i løpet av det siste året (kryss av alt som passer): Privat sektor, toppledelse/styre Offentlig/statlig sektor, toppledelse/styre 1 Politisk/offentlig verv 2 Selvstendig næringsdrivende Privat sektor, annet Offentlig/statlig sektor, annet Arbeidsledig Pensjonist Student 1 Offentlig/statlig sektor, toppledelse/styre omfatter: medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer i statseide foretak. 2 Politisk/offentlig verv omfatter: statsoverhoder, regjeringsledere, ministre og viseministre, medlemmer av nasjonalforsamlingen, høyesterettsmedlemmer, medlemmer av konstitusjonelle domstoler eller lignende, medlemmer av revisjonsretten eller riksrevisjonen, styremedlemmer i sentralbanker, ambassadører, chargés d affaires og høytstående offiserer i militærvesenet. Navn på nåværende arbeidsgiver * : Stilling/tittel * : * Ikke relevant hvis du er student, arbeidsledig eller pensjonist / 9

4 DEL 5 PROFIL OG OMFANG AV KUNDEFORHOLDET (ALLE FELT ER OBLIGATORISKE) Saxo Bank er pålagt ved lov å innhente opplysninger med sikte på å utarbeide en kundeprofil og estimere kundeforholdets forventede omfang (det såkalte «Kjenn-din-kunde-prinsippet»), slik at vi kan føre tilsyn med kundeforholdet. Saxo Bank kommer ikke til å videreformidle disse opplysningene eller søke å få dem verifisert av en tredjepart. Vi kan imidlertid be deg om å legge frem underlagsdokumentasjon. ÅRSINNTEKT Lønn etter skatt (EUR) > Andre, sekundære inntektskilder, hvis relevant. Utbytte/renter fra aksjer/obligasjoner osv. Utbytte/renter fra eget selskap Royalties Annet Sum, sekundære inntektskilder etter skatt (EUR) > SAMLET FORMUE Primær(e) kilde(r) til samlet formue Oppsparte midler fra lønn/pensjon Gevinst fra salg av eget selskap Arv Royalties Gevinst fra handelsaktiviteter Annet Tilgjengelig beløp for investering (EUR) Verdi av kontantbeholdning og verdipapirer < > Hvor mye har du planer om å investere gjennom Saxo Bank? < > / 9

5 DEL 6 RISIKOINFORMASJON (OBLIGATORISK) For å etterleve EUs regelverk, f.eks. MiFID-direktivet («Markets in Financial Instruments Directive» verdipapirmarkedsdirektivet), offentliggjør Saxo Bank risikoinformasjon om komplekse produkter nedenfor. INFORMASJON OM HVA SOM KJENNETEGNER VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER, OG RISIKOEN KNYTTET TIL DEM Nedenfor følger en samlet beskrivelse av hva som kjennetegner visse komplekse produkter og tilhørende markeder, og av risikoen som er knyttet til disse produktene. Du finner mer informasjon på de siste sidene i de generelle forretningsvilkårene til Saxo Bank A/S og på under delen Opplæring. Handel med finansprodukter innebærer alltid en viss risiko. Generelt sett bør du derfor bare handle med finansprodukter hvis du har satt deg inn i hvordan produktene fungerer, og forstår hvilken risiko som er forbundet med dem. Valutahandel (FOREX) Ved handel med valuta spekulerer investoren i kursutviklingen for én valuta i forhold til en annen, hvor den ene valutaen selges og den andre kjøpes. En investor kan for eksempel selge britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis han/hun forventer at USD vil øke i verdi i forhold til GBP. Valuta omsettes som et marginprodukt. Dette betyr at du kan investere mer penger enn du har innestående på kontoen, ved å låne penger i Saxo Bank. Valuta kan omsettes som valuta-spot, valuta-forward eller valutaopsjoner. Valuta-spot er kjøp av én valuta mot salg av en annen for øyeblikkelig levering. Valuta-forward- og valutaopsjonstransaksjoner gjøres opp på en avtalt dato i fremtiden, til kurser som avtales på transaksjonsdatoen. Valuta-forward-handel innebærer en forpliktelse til å gjennomføre transaksjonen til avtalt kurs på oppgjørsdatoen. Den som kjøper valutaopsjoner, har rett til å gjennomføre en transaksjon i det underliggende valutaspot-valutaparet på utløpsdatoen, hvis kursen er mer fordelaktig enn kursen i markedet på det aktuelle tidspunktet. Den som selger opsjoner, er på den annen side forpliktet til å foreta en transaksjon med kjøperen (Saxo Bank) på oppgjørsdatoen hvis kjøperen ber om dette. Kjøpte opsjoner innebærer derfor en begrenset risiko i form av en premie som betales når kontrakten inngås, mens opsjoner som er solgt, innebærer en ubegrenset risiko i form av endringer i kursen på det underliggende valuta-spot-valutaparet. Valutamarkedet er verdens største finansmarked. Her omsettes det 24 timer i døgnet alle arbeidsdager. Det kjennetegnes blant annet av en relativt lav gevinstmargin sammenlignet med andre produkter. Store gevinster forutsetter derfor et stort handelsvolum. Dette kan for eksempel oppnås gjennom marginhandel, som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil nettogevinst etter at kostnader som kommisjon og spread er trukket fra, som realiseres av én markedsaktør, alltid bli utlignet ved at en annen aktør taper penger. Valutatransaksjoner utføres alltid med Saxo Bank som motpart, og Saxo Bank tilbyr kurser basert på kursene som kan oppnås i markedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at gevinsten eller tapet ditt blir utlignet av et tap eller en gevinst hos Saxo Bank, da Saxo Bank søker å sikre seg mot risikoene hos andre motparter. Da valutahandel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Valutahandel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. CFDer En CFD eller differansekontrakt (Contract for Difference) er spekulering i endringer i verdier. Med dette produktet kan du spekulere i en fremtidig økning eller reduksjon i verdien til et bestemt aktivum, for eksempel en aksje. Hvis spekulasjonene dine er riktige, vil du oppnå gevinst på grunnlag av differansen i verdi (minus kostnader), mens du vil måtte betale differansen i verdi (pluss kostnader) hvis spekulasjonene dine viser seg å være feil. Da en CFD er knyttet til et underliggende aktivum, vil CFDens verdi være avhengig av det aktuelle aktivumet. CFDer er alltid marginbaserte (se avsnittet ovenfor om valutatransaksjoner). CFDer omsettes vanligvis med Saxo Bank som motpart, men enkelte CFDer omsettes imidlertid i et regulert marked. Kursen beveger seg imidlertid alltid i samsvar med kursen for det underliggende produktet, som i de fleste tilfeller omsettes i et regulert marked. Kursen og likviditeten til CFDer for enkeltaksjer gjenspeiler kursen og likviditeten til aksjen i markedet der aksjen er notert for salg. Indeks-CFDer, derimot, er ikke-noterte produkter (OTC) med en kurs fastsatt av Saxo Bank på bakgrunn av kursen og likviditeten til de underliggende aksjene, futuresmarkedet, prognosert futures-utbytte, virkningen av rentesatser osv / 9

6 Da CFD-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. CFD-handel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Futures Futures-handel innebærer at man spekulerer i om kursen på et bestemt underliggende aktivum kommer til å gå opp eller ned i fremtiden. Futures gir innehaveren en standardisert forpliktelse til enten å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet til en angitt kurs på en bestemt dato i fremtiden. Det underliggende aktivumet kan for eksempel være råvarer, landbruksprodukter eller finansprodukter. Avhengig av hvilken type futures det dreier seg om, må aktivumet enten gjøres opp med kursdifferansen eller ved faktisk levering på oppgjørsdatoen. Futures-handel blir alltid utført som marginhandel (se «Valutahandel» ovenfor). Futures-handel utføres alltid i et regulert marked, enten gjennom direkte handel i børsenes handelssystemer eller rapportering av transaksjoner. Da futures-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Futures-handel innebærer derfor relativt høy risiko. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Opsjonskontrakter Opsjonshandel er svært spekulativ og ikke egnet for alle investorer på grunn av risikoen involvert. Kjøpere og selgere av opsjonskontrakter bør gjøre seg kjent med opsjonstypen (dvs. kjøps- eller salgsopsjon, kjøpt eller solgt) som de har tenkt å handle i, samt hvilken risiko som er forbundet med dem. Opsjonskontrakter handles med Saxo Bank som motpart. En opsjonskontrakt gir deg retten eller plikten til enten å kjøpe eller selge en avtalt mengde eller verdi av et bestemt underliggende aktivum til en avtalt innløsningskurs. Opsjonen kan utøves enten før eller på den angitte utløpsdatoen. En opsjonskontrakt som gir deg retten til å kjøpe eller plikten til å selge, er en «kjøpsopsjon», og en opsjonskontrakt som gir deg retten til å selge eller plikten til å kjøpe, er en «salgsopsjon». En opsjonskontrakt som er «in the money» (dvs. har realverdi) på utløpsdatoen, vil alltid utøves. Handel med opsjonskontrakter innebærer et høyt risikonivå. Opsjonskontrakter som gir deg retten til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (kjøpte opsjonskontrakter), kan utløpe uten verdi, og den opprinnelige investeringen (dvs. premien og transaksjonskostnadene) vil da gå tapt. Opsjonskontrakter som forplikter deg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (solgte opsjonskontrakter), kan føre til vesentlig (potensielt ubegrenset) tap. For å sikre at du vil være i stand til å dekke tap på solgte opsjonskontrakter, vil Saxo Bank kreve marginbetaling. Det potensielle tapet kan imidlertid overstige marginbetalingene, og du vil måtte dekke tapene. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Hvis det underliggende aktivum for en opsjonskontrakt er et produkt som handles på margin (dvs. et derivat), og hvis opsjonskontrakten utøves av kjøperen, vil kjøperen (i tilfelle kjøpsopsjon) eller selgeren (i tilfelle salgsopsjon) av opsjonskontrakten motta en posisjon i det underliggende produktet som handles på margin, med tilhørende risiko, samt forpliktelser til å stille margin. Før du handler med opsjonskontrakter, bør du lese grundig gjennom håndboken om opsjonskontrakter som er tilgjengelig på OBLIGATORISK Jeg erklærer herved at jeg har lest og forstått risikoinformasjonen om komplekse produkter / 9

7 DEL 7 SIGNATUR OG SAMTYKKE Jeg erklærer ved min signatur: å ha lest, forstått og godtatt de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, vilkår for bruk, planen for kommisjoner, avgifter og margin og alt dette omfatter; å ha forstått og godtatt at de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoerklæringen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, planen for kommisjoner, avgifter og margin, samt retningslinjer for interessekonflikt og beste utførelse og alle andre relevante vilkår (som kan endres fra tid til annen) gjelder for hele min handelsrelasjon med Saxo Bank; å ha mottatt, lest og forstått produktinformasjonsmaterialet for de relevante produktene; å ha mottatt detaljert muntlig tilleggsinformasjon om produktene og de medfølgende muligheter og risikofaktorer der dette har vært nødvendig; og å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle mine spørsmål angående vilkårene eller andre forhold som gjelder for de relevante produktene. Jeg bekrefter og samtykker i at de personlige opplysningene jeg har sendt inn til Saxo Bank, kan: deles med introduksjonsmeglere («Introducing Brokers») med sikte på gjennomføring av aktsomhetsvurderingen («due diligence») og godkjenning av søknaden min dersom jeg har utnevnt en introduksjonsmegler. deles med en tredjepart som arbeider på vegne av Saxo Bank Group med å utføre kundeanalyser som skal brukes i forbindelse med Saxo Bank Groups salg og markedsføring. brukes til å foreta et søk ved hjelp av en tredjeparts autentiseringstjenesteleverandør i den hensikt å verifisere min identitet. I det henseende kan autentiseringstjenesteleverandøren kontrollere opplysningene jeg oppgir, mot enhver opplysning i enhver database (offentlig eller annen) som de har tilgang til. De kan også bruke informasjonen om meg til å bistå andre selskaper i verifiseringsøyemed i fremtiden. Søket vil bli registrert og lagret. Videre bekrefter jeg: at opplysningene jeg har gitt i dette skjemaet, er korrekte, og at jeg er klar over at jeg er forpliktet til å informere Saxo Bank umiddelbart om eventuelle endringer i disse opplysningene; at jeg har tatt utgangspunkt i min samlede økonomiske situasjon når jeg har valgt investeringsbeløp, og at jeg anser beløpet som akseptabelt, disse forholdene tatt i betraktning; at jeg er klar over at Saxo Bank kun kan gi råd i dette henseende dersom jeg har gitt Saxo Bank korrekt og tilstrekkelig informasjon i dette søknadsskjemaet og ved andre forespørsler fra Saxo Bank / 9

8 Ved å signere dette skjemaet samtykker jeg i følgende: Personopplysningene mine, for eksempel navn, personnummer, adresse osv., samt kundeopplysningene, herunder kontoinformasjon, posteringer, investeringer osv., som jeg oppga da jeg registrerte meg som kunde hos Saxo Bank, eller ved senere anledninger, eller som Saxo Bank på annen måte har fått oppgitt, kan formidles videre til andre selskaper i Saxo Bank Group*. Noen av selskapene i Saxo Bank Group* befinner seg i land der personvernlovgivningen kanskje ikke gir like stor grad av beskyttelse som dansk lov. Informasjonen kan bli offentliggjort for å oppfylle myndighetskrav (bl.a. i henhold til dansk lov om tiltak for å forhindre hvitvasking av penger), iverksette risikostyring, gi og effektuere investeringsrådgivning, investeringstjenester og andre tjenester som Saxo Bank Group* tilbyr, markedsføring og administrering av kundeforholdet mitt. Selskapene i Saxo Bank Group* kan sende meg markedsføringsmateriale vedrørende investeringer og tilknyttede tjenester, inkludert nye produkter og tjenester som tilbys av Saxo Bank Group*, samt nyhetsbrev, markedsoppdateringer og investeringsmuligheter, via e-post, SMS, vanlig post eller telefon. * Saxo Bank Group består for øyeblikket av selskapene nedenfor. Du finner en oppdatert liste på nettstedet vårt: / 9

9 SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD. SAXO BANK A/S CYPRUS PHILIP HEYMANS ALLÉ BANK STREET - LEVEL 26 AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR DK HELLERUP CANARY WHARF, LONDON E14 5DA CY LIMASSOL DANMARK STORBRITANNIA KYPROS SAXO BANK A/S ITALIA SBFS LTD. SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD. CORSO VENEZIA BANK STREET - LEVEL 26 THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE MILANO CANARY WHARF, LONDON E14 5DA SANDTON, 2146, JOHANNESBURG ITALIA STORBRITANNIA SØR-AFRIKA SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K. SAXO BANK A/S NEDERLAND SAXO BANK A/S WARSAW (REP OFFICE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK AZABUDAI, MINATO-KU STRAWINSKYLAAN WARSZAWA TOKYO, JAPAN 1077 XW AMSTERDAM POLEN SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. SAXO CAPITAL MARKETS UNITS , 12TH FLOOR 3 CHURCH STREET (AUSTRALIA) PTY. LTD. AGRICULTURAL BANK OF CHINA LEVEL 30, LEVEL 25, 2 PARK STREET TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD SAMSUNG HUB SYDNEY, NSW 2000 CENTRAL HONG KONG SE SINGAPORE AUSTRALIA SAXO PRIVATBANK A/S SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE) SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE) PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE LEVEL 56, MLC CENTRE, MARTIN PLACE DK-2900 HELLERUP ATHEN SYDNEY, NSW 2000 DANMARK HELLAS AUSTRALIA SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A/Ş. PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA RIETSTRASSE 41 DEREBOYU CADDESI MEYDAN SOKAK NO: MADRID POSTFACH 509 BEYBI GIZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM SPANIA CH-8702 ZOLLIKON, SVEITS MASLAK-ISTANBUL, TYRKIA SAXO BANK A/S PRAGUE SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE) SAXO BANK MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. BETLÉMSKÝ PALÁC USACHEVA 2, STR. 1 ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, OFICINA 109 HUSOVA 5, PRAHA 1, MOSKVA MONTEVIDEO TSJEKKIA RUSSLAND URUGUAY SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO BANQUE BELGIQUE SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR AVENUE LOUISE 480 TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908 DIFC, P.O. BOX: LOUIZALAAN WTC - PUNTA PACIFICA. DUBAI, UAE 1050 BRUSSEL, BELGIA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA SAXO IT INDIA SAXO MITTAL INVESTMENT SAXO BANK A/S BRAZIL 20TH FLOOR, TOWER 10C (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA º ANDAR, CYBER CITY, DLF PHASE II 8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY UNIDADE 1601, SAO PAULO GURGAON , HARYANA, INDIA FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE BRASIL INITTO A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 DK-2900 HELLERUP DANMARK SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 20TH FLOOR, TOWER 10C CYBER CITY, DLF PHASE II GURGAON , HARYANA, INDIA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED 10, RUE DE LA PAIX AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR PARIS CY LIMASSOL FRANKRIKE KYPROS Opplysningene som mottas, blir behandlet som konfidensielle i samsvar med dansk «Lov om finansiel virksomhed». Dato: Underskrift: THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Danmark l Telefon Faks l Reuters-kode: SAXO l Nettsted: / 9

10 SAXO BANK TILLEGG TIL KLIENTSØKNADSSKJEMA MED BEGRENSET FULLMAKTSERKLÆRING IBLP4 DEL 1 DETALJER OM KLIENTEN OG INTRODUSERENDE MEGLER IBLP4 Klientens navn: Navn på Introduserende megler: Personnummer (fra innsendt ID-dokument) / organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer: DEL 2 FULLMAKTSERKLÆRING Introduserende megler er en uavhengig enhet som vanligvis leverer tjenester til Klienten, herunder i enkelte tilfeller rådgivning og administrasjon av porteføljer. Klienten anerkjenner at Introduserende megler ikke har autorisasjon til å fremlegge påstander om Saxo Bank A/S ( Saxo Bank ) eller Saxo Banks tjenester. Saxo Bank er utelukkende Klientens bank, og legger til rette for Klientens handel og relaterte tjenester via handelsplattformen, og holder Klientens aktiva. Hvis Klienten glemmer påloggingsdetaljene til kontoen, kan Klienten alltid få tilgang til kontoen igjen ved å kontakte Saxo Banks servicesenter via e-post: eller via telefon: Klienten gir herved fullmakt til Introduserende megler til å utføre, gjennomføre og godkjenne alle transaksjoner og juridiske handlinger i henhold til Saxo Banks generelle forretningsvilkår samt andre forretningsvilkår som Klienten har samtykket i ovenfor Saxo Bank og som omhandler relasjonen til Klienten, på vegne av Klienten. Introduserende megler har imidlertid ikke myndighet til selv å overføre penger fra kontoen. Klienten forstår og samtykker dermed i følgende: 1. Saxo Bank kan åpne for Internett-handelsløsninger i henhold til instruksjoner fra Introduserende megler og dermed gi Introduserende megler mulighet til å utføre handler på vegne av Klienten på alle Saxo Banks handelssystemer. 2. Saxo Bank kan uten ytterligere spørsmål eller undersøkelser godta ordrer for Klientens kjøp og salg av alle instrumenter som er tilgjengelige på Saxo Banks handelssystemer, inkludert verdipapirer, derivater, valuta og futures, fra Introduserende megler. 3. Saxo Bank har ikke noe ansvar ovenfor Klienten som følge av gjennomføring av instruksjoner fra Introduserende megler. DEL 3 INFORMASJON OM MEGLERKOMMISJON KLIENTENS SIGNATUR 4. Saxo Bank har ingen plikt til å vurdere eller på annen måte skaffe seg kjennskap til Introduserende meglers handler, råd eller andre handlinger. Det er Klientens ansvar å overvåke handlene som utføres av Introduserende megler. Klienten anbefales å gjennomgå den månedlige kontoutskriften som er tilgjengelig på handelsplattformen og som tilleggstjeneste via e-post sendt til e-postadressen Klienten har angitt. 5. Saxo Bank har tillatelse til å avgi all informasjon om kontoen(e) til Introduserende megler, og kan i den forbindelse for eksempel uten begrensning sende kopi av eventuelle transaksjonsnotater, kontoutskrifter osv. til Introduserende megler. Denne fullmakten skal gjelde inntil den tilbakekalles av et behørig signert skriftlig varsel fra Klienten (hvis slikt varsel sendes via e-post, skal følgende adresse benyttes: Denne Fullmakten (og eventuelle tvister, strider, juridiske prosesser eller krav, uansett type, som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Fullmakten eller opprettelsen av den eller eventuelle handlinger som utføres eller som hevdes utført på bakgrunn av den) skal være underlagt og håndheves i samsvar med dansk lov. Alle parter samtykker ugjenkallelig i at danske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å fastsette eventuelle juridiske prosesser som oppstår i forbindelse med eller som en følge av denne fullmakten. Klienten må være spesielt oppmerksom på følgende: Introduserende megler mottar kommisjoner, avgifter og annen inntekt (heretter kalt Handelskommisjon) basert på Klientens transaksjoner med Saxo Bank. Derfor kan det foreligge en interessekonflikt hvis Introduserende megler autoriseres til å opptre på vegne av Klienten, siden Handelskommisjonen vanligvis avhenger av antall transaksjoner og størrelsen på disse. Betaling av Handelskommisjoner kan innebære at Klienten betaler mer enn Saxo Banks standard handelskurser. Handelskommisjoner kan generelt forklares som forskjellen mellom følgende to prissett multiplisert med det nominelle handelsbeløpet: a. de individuelle målspread/kurser som vises i menyen Konto i vinduet for handelsbetingelser på Handelsplattformene b. standard institusjonelle målspread/kurser for Introduserende meglere som vises under Institusjonelt > Priser og betingelser på Saxo Banks webområde. Siden Handelskommisjoner forhandles individuelt for hver Introduserende megler, kan Handelskommisjonene være høyere eller lavere enn angitt ovenfor. I enkelte tilfeller beholder Saxo Bank en andel av kommisjonen, noe som fører til lavere kommisjoner. I andre tilfeller kan kommisjonen bli beregnet på grunnlag av lavere spreads, noe som fører til høyere Handelskommisjoner. Spesifikt for valutahandel: Den institusjonelle spreaden for en Introduserende megler blir bare i svært spesielle tilfeller redusert med mer enn 30 % i forhold til standard institusjonell målspread. For aksjer og CFD-handel: Kommisjonen avviker kun i svært spesielle tilfeller med mer enn 0,1 % av transaksjonsverdien sammenlignet med standard institusjonell kommisjon. Ovennevnte spreads og kommisjoner, samt avvik i spreads og kommisjoner, kan endres over tid. Hvis Klienten ønsker informasjon om de spesifikke Handelskommisjonene som betales til Introduserende megler som et resultat av Klientens transaksjoner, kan Klienten når som helst ta kontakt med Introduserende megler, eller Saxo Banks servicesenter via e-post på følgende adresse: Ved å signere dette dokumentet erklærer Klienten å ha lest, forstått og samtykket i all informasjonen i dokumentet, og gir fullmakt til Introduserende megler. Dato: Signatur: 10 / 2011

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer