SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER"

Transkript

1 SAXO BANK SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler samt retningslinjene for interessekonflikt og beste utførelse (som er tilgjengelig på Saxo Banks nettsted). For å etterkomme regelverk om tiltak mot hvitvasking av penger er Saxo Bank pålagt etter lov å innhente den følgende dokumentasjonen. Saxo Bank forbeholder seg også retten til når som helst å be om ytterligere dokumentasjon under behandlingen av søknaden. Du får nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder for ditt land, ved å kontakte oss på eller gå til delen med vanlige spørsmål om kontoer på DOKUMENTASJON Vi gjør oppmerksom på at ett og samme dokument ikke kan brukes som både identitetsbevis og bevis på bostedsadresse. To separate dokumenter må vedlegges. IDENTITETSBEVIS Godkjente dokumenttyper: Gyldig pass (både ID- og signaturside) Gyldig førerkort Gyldig nasjonalt identitetskort ID-dokumentene må være aktuelle og gyldige, utstedt av et offentlig myndighetsorgan og inneholde: Fullstendig navn Personnummer Fødselsdato og fødested Tydelig bilde der personen er lett gjenkjennelig Signatur BEVIS PÅ BOSTEDSADRESSE Dette dokumentet må være gyldig, inneholde innehaverens gjeldende bostedsadresse og være utstedt av et offentlig myndighetsorgan. Godkjente dokumenttyper: Gyldig nasjonalt identitetskort Gyldig trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder) Returner det utfylte skjemaet med den ovennevnte dokumentasjonen direkte til Saxo Bank via: E-post: Skann og send skjemaet og dokumentasjonen på e-post til Alternativt kan du sende søknaden per brev sammen med dokumentasjonen til: Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Danmark Attn. Onboarding & KYC Har du spørsmål om hvordan du fyller ut dette skjemaet, eller om nødvendige dokumenter, kan du kontakte oss på eller se delen med vanlige spørsmål om kontoer på / 9

2 Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn. DEL 1 GENERELLE KUNDEOPPLYSNINGER Utnevnt introduksjonsmegler («Introducing Broker») (hvis relevant): Fullstendig navn (som vist i pass/id): Fødselsdato: / / DD/MM/ÅÅ Nasjonalitet: Fødested og -land: For å etterleve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act amerikansk lov om etterlevelse av skatteplikt for innehavere av utenlandske kontoer) er Saxo Bank nødt til å innhente den følgende egenerklæringen. For nærmere informasjon, se Er du amerikansk statsborger? Ja Nei Er du skattemessig hjemmehørende i USA? Ja Nei Hvis du har svart JA på et av de to spørsmålene over, må du oppgi det amerikanske skattenummeret ditt: Nåværende bostedsadresse: Sted/postnummer: Region: Land: Postadresse (hvis forskjellig): Sted/postnummer: Region: Land: Inkludert landkode, for eksempel: +44 (020) Hovedtelefonnummer: Alternativt telefonnummer (valgfritt): Kontoeiers e-postadresse: / 9

3 DEL 2 KUNDEKLASSIFISERING I henhold til MiFID-direktivet er Saxo Bank forpliktet til å segmentere og klassifisere selskapets kunder i tre kategorier: privatkunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Alle kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som privatkunder, slik at de får best mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler at denne klassifikasjonen ikke gjenspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse (eller hele tilbudet av) investeringsprodukter, kan du velge en annen klassifikasjon i skjermbildet for kundeprofil i handelsplattformene eller kontakte din kontoadministrator. DEL 3 VALG AV KONTOVALUTA Valg av kontovaluta: DEL 4 ARBEID Arbeid nåværende og i løpet av det siste året (kryss av alt som passer): Privat sektor, toppledelse/styre Offentlig/statlig sektor, toppledelse/styre 1 Politisk/offentlig verv 2 Selvstendig næringsdrivende Privat sektor, annet Offentlig/statlig sektor, annet Arbeidsledig Pensjonist Student 1 Offentlig/statlig sektor, toppledelse/styre omfatter: medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer i statseide foretak. 2 Politisk/offentlig verv omfatter: statsoverhoder, regjeringsledere, ministre og viseministre, medlemmer av nasjonalforsamlingen, høyesterettsmedlemmer, medlemmer av konstitusjonelle domstoler eller lignende, medlemmer av revisjonsretten eller riksrevisjonen, styremedlemmer i sentralbanker, ambassadører, chargés d affaires og høytstående offiserer i militærvesenet. Navn på nåværende arbeidsgiver * : Stilling/tittel * : * Ikke relevant hvis du er student, arbeidsledig eller pensjonist / 9

4 DEL 5 PROFIL OG OMFANG AV KUNDEFORHOLDET (ALLE FELT ER OBLIGATORISKE) Saxo Bank er pålagt ved lov å innhente opplysninger med sikte på å utarbeide en kundeprofil og estimere kundeforholdets forventede omfang (det såkalte «Kjenn-din-kunde-prinsippet»), slik at vi kan føre tilsyn med kundeforholdet. Saxo Bank kommer ikke til å videreformidle disse opplysningene eller søke å få dem verifisert av en tredjepart. Vi kan imidlertid be deg om å legge frem underlagsdokumentasjon. ÅRSINNTEKT Lønn etter skatt (EUR) > Andre, sekundære inntektskilder, hvis relevant. Utbytte/renter fra aksjer/obligasjoner osv. Utbytte/renter fra eget selskap Royalties Annet Sum, sekundære inntektskilder etter skatt (EUR) > SAMLET FORMUE Primær(e) kilde(r) til samlet formue Oppsparte midler fra lønn/pensjon Gevinst fra salg av eget selskap Arv Royalties Gevinst fra handelsaktiviteter Annet Tilgjengelig beløp for investering (EUR) Verdi av kontantbeholdning og verdipapirer < > Hvor mye har du planer om å investere gjennom Saxo Bank? < > / 9

5 DEL 6 RISIKOINFORMASJON (OBLIGATORISK) For å etterleve EUs regelverk, f.eks. MiFID-direktivet («Markets in Financial Instruments Directive» verdipapirmarkedsdirektivet), offentliggjør Saxo Bank risikoinformasjon om komplekse produkter nedenfor. INFORMASJON OM HVA SOM KJENNETEGNER VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER, OG RISIKOEN KNYTTET TIL DEM Nedenfor følger en samlet beskrivelse av hva som kjennetegner visse komplekse produkter og tilhørende markeder, og av risikoen som er knyttet til disse produktene. Du finner mer informasjon på de siste sidene i de generelle forretningsvilkårene til Saxo Bank A/S og på under delen Opplæring. Handel med finansprodukter innebærer alltid en viss risiko. Generelt sett bør du derfor bare handle med finansprodukter hvis du har satt deg inn i hvordan produktene fungerer, og forstår hvilken risiko som er forbundet med dem. Valutahandel (FOREX) Ved handel med valuta spekulerer investoren i kursutviklingen for én valuta i forhold til en annen, hvor den ene valutaen selges og den andre kjøpes. En investor kan for eksempel selge britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis han/hun forventer at USD vil øke i verdi i forhold til GBP. Valuta omsettes som et marginprodukt. Dette betyr at du kan investere mer penger enn du har innestående på kontoen, ved å låne penger i Saxo Bank. Valuta kan omsettes som valuta-spot, valuta-forward eller valutaopsjoner. Valuta-spot er kjøp av én valuta mot salg av en annen for øyeblikkelig levering. Valuta-forward- og valutaopsjonstransaksjoner gjøres opp på en avtalt dato i fremtiden, til kurser som avtales på transaksjonsdatoen. Valuta-forward-handel innebærer en forpliktelse til å gjennomføre transaksjonen til avtalt kurs på oppgjørsdatoen. Den som kjøper valutaopsjoner, har rett til å gjennomføre en transaksjon i det underliggende valutaspot-valutaparet på utløpsdatoen, hvis kursen er mer fordelaktig enn kursen i markedet på det aktuelle tidspunktet. Den som selger opsjoner, er på den annen side forpliktet til å foreta en transaksjon med kjøperen (Saxo Bank) på oppgjørsdatoen hvis kjøperen ber om dette. Kjøpte opsjoner innebærer derfor en begrenset risiko i form av en premie som betales når kontrakten inngås, mens opsjoner som er solgt, innebærer en ubegrenset risiko i form av endringer i kursen på det underliggende valuta-spot-valutaparet. Valutamarkedet er verdens største finansmarked. Her omsettes det 24 timer i døgnet alle arbeidsdager. Det kjennetegnes blant annet av en relativt lav gevinstmargin sammenlignet med andre produkter. Store gevinster forutsetter derfor et stort handelsvolum. Dette kan for eksempel oppnås gjennom marginhandel, som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil nettogevinst etter at kostnader som kommisjon og spread er trukket fra, som realiseres av én markedsaktør, alltid bli utlignet ved at en annen aktør taper penger. Valutatransaksjoner utføres alltid med Saxo Bank som motpart, og Saxo Bank tilbyr kurser basert på kursene som kan oppnås i markedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at gevinsten eller tapet ditt blir utlignet av et tap eller en gevinst hos Saxo Bank, da Saxo Bank søker å sikre seg mot risikoene hos andre motparter. Da valutahandel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Valutahandel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. CFDer En CFD eller differansekontrakt (Contract for Difference) er spekulering i endringer i verdier. Med dette produktet kan du spekulere i en fremtidig økning eller reduksjon i verdien til et bestemt aktivum, for eksempel en aksje. Hvis spekulasjonene dine er riktige, vil du oppnå gevinst på grunnlag av differansen i verdi (minus kostnader), mens du vil måtte betale differansen i verdi (pluss kostnader) hvis spekulasjonene dine viser seg å være feil. Da en CFD er knyttet til et underliggende aktivum, vil CFDens verdi være avhengig av det aktuelle aktivumet. CFDer er alltid marginbaserte (se avsnittet ovenfor om valutatransaksjoner). CFDer omsettes vanligvis med Saxo Bank som motpart, men enkelte CFDer omsettes imidlertid i et regulert marked. Kursen beveger seg imidlertid alltid i samsvar med kursen for det underliggende produktet, som i de fleste tilfeller omsettes i et regulert marked. Kursen og likviditeten til CFDer for enkeltaksjer gjenspeiler kursen og likviditeten til aksjen i markedet der aksjen er notert for salg. Indeks-CFDer, derimot, er ikke-noterte produkter (OTC) med en kurs fastsatt av Saxo Bank på bakgrunn av kursen og likviditeten til de underliggende aksjene, futuresmarkedet, prognosert futures-utbytte, virkningen av rentesatser osv / 9

6 Da CFD-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. CFD-handel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Futures Futures-handel innebærer at man spekulerer i om kursen på et bestemt underliggende aktivum kommer til å gå opp eller ned i fremtiden. Futures gir innehaveren en standardisert forpliktelse til enten å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet til en angitt kurs på en bestemt dato i fremtiden. Det underliggende aktivumet kan for eksempel være råvarer, landbruksprodukter eller finansprodukter. Avhengig av hvilken type futures det dreier seg om, må aktivumet enten gjøres opp med kursdifferansen eller ved faktisk levering på oppgjørsdatoen. Futures-handel blir alltid utført som marginhandel (se «Valutahandel» ovenfor). Futures-handel utføres alltid i et regulert marked, enten gjennom direkte handel i børsenes handelssystemer eller rapportering av transaksjoner. Da futures-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Futures-handel innebærer derfor relativt høy risiko. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Opsjonskontrakter Opsjonshandel er svært spekulativ og ikke egnet for alle investorer på grunn av risikoen involvert. Kjøpere og selgere av opsjonskontrakter bør gjøre seg kjent med opsjonstypen (dvs. kjøps- eller salgsopsjon, kjøpt eller solgt) som de har tenkt å handle i, samt hvilken risiko som er forbundet med dem. Opsjonskontrakter handles med Saxo Bank som motpart. En opsjonskontrakt gir deg retten eller plikten til enten å kjøpe eller selge en avtalt mengde eller verdi av et bestemt underliggende aktivum til en avtalt innløsningskurs. Opsjonen kan utøves enten før eller på den angitte utløpsdatoen. En opsjonskontrakt som gir deg retten til å kjøpe eller plikten til å selge, er en «kjøpsopsjon», og en opsjonskontrakt som gir deg retten til å selge eller plikten til å kjøpe, er en «salgsopsjon». En opsjonskontrakt som er «in the money» (dvs. har realverdi) på utløpsdatoen, vil alltid utøves. Handel med opsjonskontrakter innebærer et høyt risikonivå. Opsjonskontrakter som gir deg retten til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (kjøpte opsjonskontrakter), kan utløpe uten verdi, og den opprinnelige investeringen (dvs. premien og transaksjonskostnadene) vil da gå tapt. Opsjonskontrakter som forplikter deg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (solgte opsjonskontrakter), kan føre til vesentlig (potensielt ubegrenset) tap. For å sikre at du vil være i stand til å dekke tap på solgte opsjonskontrakter, vil Saxo Bank kreve marginbetaling. Det potensielle tapet kan imidlertid overstige marginbetalingene, og du vil måtte dekke tapene. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Hvis det underliggende aktivum for en opsjonskontrakt er et produkt som handles på margin (dvs. et derivat), og hvis opsjonskontrakten utøves av kjøperen, vil kjøperen (i tilfelle kjøpsopsjon) eller selgeren (i tilfelle salgsopsjon) av opsjonskontrakten motta en posisjon i det underliggende produktet som handles på margin, med tilhørende risiko, samt forpliktelser til å stille margin. Før du handler med opsjonskontrakter, bør du lese grundig gjennom håndboken om opsjonskontrakter som er tilgjengelig på OBLIGATORISK Jeg erklærer herved at jeg har lest og forstått risikoinformasjonen om komplekse produkter / 9

7 DEL 7 SIGNATUR OG SAMTYKKE Jeg erklærer ved min signatur: å ha lest, forstått og godtatt de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, vilkår for bruk, planen for kommisjoner, avgifter og margin og alt dette omfatter; å ha forstått og godtatt at de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoerklæringen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, planen for kommisjoner, avgifter og margin, samt retningslinjer for interessekonflikt og beste utførelse og alle andre relevante vilkår (som kan endres fra tid til annen) gjelder for hele min handelsrelasjon med Saxo Bank; å ha mottatt, lest og forstått produktinformasjonsmaterialet for de relevante produktene; å ha mottatt detaljert muntlig tilleggsinformasjon om produktene og de medfølgende muligheter og risikofaktorer der dette har vært nødvendig; og å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle mine spørsmål angående vilkårene eller andre forhold som gjelder for de relevante produktene. Jeg bekrefter og samtykker i at de personlige opplysningene jeg har sendt inn til Saxo Bank, kan: deles med introduksjonsmeglere («Introducing Brokers») med sikte på gjennomføring av aktsomhetsvurderingen («due diligence») og godkjenning av søknaden min dersom jeg har utnevnt en introduksjonsmegler. deles med en tredjepart som arbeider på vegne av Saxo Bank Group med å utføre kundeanalyser som skal brukes i forbindelse med Saxo Bank Groups salg og markedsføring. brukes til å foreta et søk ved hjelp av en tredjeparts autentiseringstjenesteleverandør i den hensikt å verifisere min identitet. I det henseende kan autentiseringstjenesteleverandøren kontrollere opplysningene jeg oppgir, mot enhver opplysning i enhver database (offentlig eller annen) som de har tilgang til. De kan også bruke informasjonen om meg til å bistå andre selskaper i verifiseringsøyemed i fremtiden. Søket vil bli registrert og lagret. Videre bekrefter jeg: at opplysningene jeg har gitt i dette skjemaet, er korrekte, og at jeg er klar over at jeg er forpliktet til å informere Saxo Bank umiddelbart om eventuelle endringer i disse opplysningene; at jeg har tatt utgangspunkt i min samlede økonomiske situasjon når jeg har valgt investeringsbeløp, og at jeg anser beløpet som akseptabelt, disse forholdene tatt i betraktning; at jeg er klar over at Saxo Bank kun kan gi råd i dette henseende dersom jeg har gitt Saxo Bank korrekt og tilstrekkelig informasjon i dette søknadsskjemaet og ved andre forespørsler fra Saxo Bank / 9

8 Ved å signere dette skjemaet samtykker jeg i følgende: Personopplysningene mine, for eksempel navn, personnummer, adresse osv., samt kundeopplysningene, herunder kontoinformasjon, posteringer, investeringer osv., som jeg oppga da jeg registrerte meg som kunde hos Saxo Bank, eller ved senere anledninger, eller som Saxo Bank på annen måte har fått oppgitt, kan formidles videre til andre selskaper i Saxo Bank Group*. Noen av selskapene i Saxo Bank Group* befinner seg i land der personvernlovgivningen kanskje ikke gir like stor grad av beskyttelse som dansk lov. Informasjonen kan bli offentliggjort for å oppfylle myndighetskrav (bl.a. i henhold til dansk lov om tiltak for å forhindre hvitvasking av penger), iverksette risikostyring, gi og effektuere investeringsrådgivning, investeringstjenester og andre tjenester som Saxo Bank Group* tilbyr, markedsføring og administrering av kundeforholdet mitt. Selskapene i Saxo Bank Group* kan sende meg markedsføringsmateriale vedrørende investeringer og tilknyttede tjenester, inkludert nye produkter og tjenester som tilbys av Saxo Bank Group*, samt nyhetsbrev, markedsoppdateringer og investeringsmuligheter, via e-post, SMS, vanlig post eller telefon. * Saxo Bank Group består for øyeblikket av selskapene nedenfor. Du finner en oppdatert liste på nettstedet vårt: / 9

9 SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD. SAXO BANK A/S CYPRUS PHILIP HEYMANS ALLÉ BANK STREET - LEVEL 26 AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR DK HELLERUP CANARY WHARF, LONDON E14 5DA CY LIMASSOL DANMARK STORBRITANNIA KYPROS SAXO BANK A/S ITALIA SBFS LTD. SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD. CORSO VENEZIA BANK STREET - LEVEL 26 THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE MILANO CANARY WHARF, LONDON E14 5DA SANDTON, 2146, JOHANNESBURG ITALIA STORBRITANNIA SØR-AFRIKA SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K. SAXO BANK A/S NEDERLAND SAXO BANK A/S WARSAW (REP OFFICE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK AZABUDAI, MINATO-KU STRAWINSKYLAAN WARSZAWA TOKYO, JAPAN 1077 XW AMSTERDAM POLEN SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. SAXO CAPITAL MARKETS UNITS , 12TH FLOOR 3 CHURCH STREET (AUSTRALIA) PTY. LTD. AGRICULTURAL BANK OF CHINA LEVEL 30, LEVEL 25, 2 PARK STREET TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD SAMSUNG HUB SYDNEY, NSW 2000 CENTRAL HONG KONG SE SINGAPORE AUSTRALIA SAXO PRIVATBANK A/S SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE) SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE) PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE LEVEL 56, MLC CENTRE, MARTIN PLACE DK-2900 HELLERUP ATHEN SYDNEY, NSW 2000 DANMARK HELLAS AUSTRALIA SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A/Ş. PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA RIETSTRASSE 41 DEREBOYU CADDESI MEYDAN SOKAK NO: MADRID POSTFACH 509 BEYBI GIZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM SPANIA CH-8702 ZOLLIKON, SVEITS MASLAK-ISTANBUL, TYRKIA SAXO BANK A/S PRAGUE SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE) SAXO BANK MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. BETLÉMSKÝ PALÁC USACHEVA 2, STR. 1 ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, OFICINA 109 HUSOVA 5, PRAHA 1, MOSKVA MONTEVIDEO TSJEKKIA RUSSLAND URUGUAY SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO BANQUE BELGIQUE SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR AVENUE LOUISE 480 TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908 DIFC, P.O. BOX: LOUIZALAAN WTC - PUNTA PACIFICA. DUBAI, UAE 1050 BRUSSEL, BELGIA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA SAXO IT INDIA SAXO MITTAL INVESTMENT SAXO BANK A/S BRAZIL 20TH FLOOR, TOWER 10C (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA º ANDAR, CYBER CITY, DLF PHASE II 8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY UNIDADE 1601, SAO PAULO GURGAON , HARYANA, INDIA FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE BRASIL INITTO A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 DK-2900 HELLERUP DANMARK SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 20TH FLOOR, TOWER 10C CYBER CITY, DLF PHASE II GURGAON , HARYANA, INDIA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED 10, RUE DE LA PAIX AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR PARIS CY LIMASSOL FRANKRIKE KYPROS Opplysningene som mottas, blir behandlet som konfidensielle i samsvar med dansk «Lov om finansiel virksomhed». Dato: Underskrift: THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Danmark l Telefon Faks l Reuters-kode: SAXO l Nettsted: / 9

10 SAXO BANK TILLEGG TIL KLIENTSØKNADSSKJEMA MED BEGRENSET FULLMAKTSERKLÆRING IBLP4 DEL 1 DETALJER OM KLIENTEN OG INTRODUSERENDE MEGLER IBLP4 Klientens navn: Navn på Introduserende megler: Personnummer (fra innsendt ID-dokument) / organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer: DEL 2 FULLMAKTSERKLÆRING Introduserende megler er en uavhengig enhet som vanligvis leverer tjenester til Klienten, herunder i enkelte tilfeller rådgivning og administrasjon av porteføljer. Klienten anerkjenner at Introduserende megler ikke har autorisasjon til å fremlegge påstander om Saxo Bank A/S ( Saxo Bank ) eller Saxo Banks tjenester. Saxo Bank er utelukkende Klientens bank, og legger til rette for Klientens handel og relaterte tjenester via handelsplattformen, og holder Klientens aktiva. Hvis Klienten glemmer påloggingsdetaljene til kontoen, kan Klienten alltid få tilgang til kontoen igjen ved å kontakte Saxo Banks servicesenter via e-post: eller via telefon: Klienten gir herved fullmakt til Introduserende megler til å utføre, gjennomføre og godkjenne alle transaksjoner og juridiske handlinger i henhold til Saxo Banks generelle forretningsvilkår samt andre forretningsvilkår som Klienten har samtykket i ovenfor Saxo Bank og som omhandler relasjonen til Klienten, på vegne av Klienten. Introduserende megler har imidlertid ikke myndighet til selv å overføre penger fra kontoen. Klienten forstår og samtykker dermed i følgende: 1. Saxo Bank kan åpne for Internett-handelsløsninger i henhold til instruksjoner fra Introduserende megler og dermed gi Introduserende megler mulighet til å utføre handler på vegne av Klienten på alle Saxo Banks handelssystemer. 2. Saxo Bank kan uten ytterligere spørsmål eller undersøkelser godta ordrer for Klientens kjøp og salg av alle instrumenter som er tilgjengelige på Saxo Banks handelssystemer, inkludert verdipapirer, derivater, valuta og futures, fra Introduserende megler. 3. Saxo Bank har ikke noe ansvar ovenfor Klienten som følge av gjennomføring av instruksjoner fra Introduserende megler. DEL 3 INFORMASJON OM MEGLERKOMMISJON KLIENTENS SIGNATUR 4. Saxo Bank har ingen plikt til å vurdere eller på annen måte skaffe seg kjennskap til Introduserende meglers handler, råd eller andre handlinger. Det er Klientens ansvar å overvåke handlene som utføres av Introduserende megler. Klienten anbefales å gjennomgå den månedlige kontoutskriften som er tilgjengelig på handelsplattformen og som tilleggstjeneste via e-post sendt til e-postadressen Klienten har angitt. 5. Saxo Bank har tillatelse til å avgi all informasjon om kontoen(e) til Introduserende megler, og kan i den forbindelse for eksempel uten begrensning sende kopi av eventuelle transaksjonsnotater, kontoutskrifter osv. til Introduserende megler. Denne fullmakten skal gjelde inntil den tilbakekalles av et behørig signert skriftlig varsel fra Klienten (hvis slikt varsel sendes via e-post, skal følgende adresse benyttes: Denne Fullmakten (og eventuelle tvister, strider, juridiske prosesser eller krav, uansett type, som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Fullmakten eller opprettelsen av den eller eventuelle handlinger som utføres eller som hevdes utført på bakgrunn av den) skal være underlagt og håndheves i samsvar med dansk lov. Alle parter samtykker ugjenkallelig i at danske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å fastsette eventuelle juridiske prosesser som oppstår i forbindelse med eller som en følge av denne fullmakten. Klienten må være spesielt oppmerksom på følgende: Introduserende megler mottar kommisjoner, avgifter og annen inntekt (heretter kalt Handelskommisjon) basert på Klientens transaksjoner med Saxo Bank. Derfor kan det foreligge en interessekonflikt hvis Introduserende megler autoriseres til å opptre på vegne av Klienten, siden Handelskommisjonen vanligvis avhenger av antall transaksjoner og størrelsen på disse. Betaling av Handelskommisjoner kan innebære at Klienten betaler mer enn Saxo Banks standard handelskurser. Handelskommisjoner kan generelt forklares som forskjellen mellom følgende to prissett multiplisert med det nominelle handelsbeløpet: a. de individuelle målspread/kurser som vises i menyen Konto i vinduet for handelsbetingelser på Handelsplattformene b. standard institusjonelle målspread/kurser for Introduserende meglere som vises under Institusjonelt > Priser og betingelser på Saxo Banks webområde. Siden Handelskommisjoner forhandles individuelt for hver Introduserende megler, kan Handelskommisjonene være høyere eller lavere enn angitt ovenfor. I enkelte tilfeller beholder Saxo Bank en andel av kommisjonen, noe som fører til lavere kommisjoner. I andre tilfeller kan kommisjonen bli beregnet på grunnlag av lavere spreads, noe som fører til høyere Handelskommisjoner. Spesifikt for valutahandel: Den institusjonelle spreaden for en Introduserende megler blir bare i svært spesielle tilfeller redusert med mer enn 30 % i forhold til standard institusjonell målspread. For aksjer og CFD-handel: Kommisjonen avviker kun i svært spesielle tilfeller med mer enn 0,1 % av transaksjonsverdien sammenlignet med standard institusjonell kommisjon. Ovennevnte spreads og kommisjoner, samt avvik i spreads og kommisjoner, kan endres over tid. Hvis Klienten ønsker informasjon om de spesifikke Handelskommisjonene som betales til Introduserende megler som et resultat av Klientens transaksjoner, kan Klienten når som helst ta kontakt med Introduserende megler, eller Saxo Banks servicesenter via e-post på følgende adresse: Ved å signere dette dokumentet erklærer Klienten å ha lest, forstått og samtykket i all informasjonen i dokumentet, og gir fullmakt til Introduserende megler. Dato: Signatur: 10 / 2011

SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER

SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER SAXO BANK SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder de generelle forretningsvilkårene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER

SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER SAXO BANK SØKNADSSKJEMA PRIVATE KUNDER UTFYLLINGSVEILEDNING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder de generelle forretningsvilkårene

Detaljer

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R SAXO BANK VEILEDNING OM UTFYLLING

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R SAXO BANK VEILEDNING OM UTFYLLING SAXO BANK S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn.

SØKNADSSKJEMA. Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn. SAXO BANK SØKNADSSKJEMA Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn. DEL 1 KUNDEOPPLYSNINGER Utnevnt introduksjonsmegler («Introducing Broker») (hvis

Detaljer

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R SAXO BANK VEILEDNING OM UTFYLLING

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R SAXO BANK VEILEDNING OM UTFYLLING SAXO BANK S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R

S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R INTRODUCING BROKER S Ø K N A D S S K J E M A B E D R I F T S K U N D E R VEILEDNING OM UTFYLLING Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullfør hele dette søknadsskjemaet. Hver komplette søknad må inneholde dokumentene listet i boksen under.

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Nye kunder med D nummer

Nye kunder med D nummer Nye kunder med D nummer Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Valutahandel (Forex) og differansekontrakter (CFDer) er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko og er kanskje ikke egnet

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR BEDRIFTSKUNDER

SØKNADSSKJEMA FOR BEDRIFTSKUNDER SØKNADSSKJEMA FOR BEDRIFTSKUNDER Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn 1. DEL 1 SELSKAPSOPPLYSNINGER Utnevnt introduksjonsmegler ( Introducing

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 Send dokumentene til: JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post: post@joolcapital.no 1 BEKREFTELSE AV IDENTITET Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte Påmeldingsår 2018 aksjeplan for ansatte eie en andel i vår fremtid 2 Aksjeplanen for Ansatte gir deg muligheten til å kjøpe Wood-aksjer hvor selskapet belønner deg med en match. For hver tre aksjer du

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero Husk at du også kan åpne en Investeringskonto Zero med BankID på www.nordnet.no. Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss: Søknad om nytegning

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. DEGIRO 100% MEGLER Kort om oss DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av DEGIRO på nært hold hvordan internett

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk Plus500UK Limited Personvernpolitikk Personvernpolitikk Plus500s personvernerklæring Beskyttelse av personvernet og sikring av den personlige og finansielle informasjonen til våre klienter og webområdegjester

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

Oppbygningen av en Quick Trade Ticket

Oppbygningen av en Quick Trade Ticket Oppbygningen av en Quick Trade Ticket Quick Trade gir deg mer kontroll og innsyn i hvordan din handel gjennomføres. FOREX CFD FOREX Oppbygningen av en Quick Trade Ticket for valutahandel PRODUKTIKONET

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Vanlige spørsmål (FAQ) om Trade Reporting

Vanlige spørsmål (FAQ) om Trade Reporting Vanlige spørsmål (FAQ) om Trade Reporting HVA BETYR HANDELSRAPPORTERINGEN FOR MEG SOM KUNDE? EMIR betyr at myndighetene krever at du rapporterer alle dine derivater til et handelsregister. Manglende innrapportering

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader 2 INNHOLD 3 SKREDDERSY PLATTFORMEN ETTER DINE INVESTERINGSBEHOV 4 OPPRETT DITT PERSONLIGE BRUKEROMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS- OG EN HANDELSMODUL

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer