L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole Tid: 17:00 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf eller til e-post: Tillegg SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/51 14/542 TARIFFREVISJONEN PER URAVSTEMNING 14/52 13/804 FRAMTIDIG BRUK A V GAMLE BRANNSTASJON P Å TOMTER- HOBØL VEIEN 5 Q_; L.\ Hobøl, 11. juni 2014 Håvard W. Osflaten ordfører l

2 ' HOBØL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sak nr. 14/51 Edel Tomter Utvalg Kommunestyret Arkiv: 517 Møtedato Sak 14/51-14/542 TARIFFREVISJONEN PER URAVSTEMNING Rådmannens innstilling: l Hobøl kommune stemmer JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon per Saksutredning: Etter tvungen mekling med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den legge frem forslag til løsning ved tariffrevisjonen Alle parter har anbefalt det framlagte forslaget, og resultatet er sendt til uravstemning. Den enkelte kommune skal stemme ja eller nei til meklerens framlagte forslag og meddele resultatet til KS innen 23. juni kl Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemingen. Økonomi: Årslønnsvekstramme , HTA kap. 4: Overheng til 2014 Anslag lønnsglidning Generelt tillegg 2,15 %/min kr Garantilønn 20 års ansiennitet Andre sentrale lønnstillegg Midler til lokale forhandlinger l % per Beregnet årslønnsvekst Anslag overheng til2015 Virkningstidspunkt Årslønnsvekst ,4% 0,2% 1,48% 0,06% 0,70% 0,5% 3,34% 1,7% Generelt tillegg og sentrale tillegg per : Til ansatte med stilling i HT A kap. 4 gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn per , dog minst kr Det gis dessuten egne sentrale tillegg til stillinger, og dette framgår av minstelønnstabellen i rundskriv Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Virkningstidspunkt for generelt tillegg og sentrale tillegg er l. mai 2014.

3 HOBØL KOMMUNE Lokale forhandlinger ihht. HTA kap. 4.A.1: Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0% per Ledere i HTA kap. 4B og 4C bør prioriteres. Økonomi 2015: Som en del av forhandlingsoppgjøret 2014, er det framforhandlet sentrale tillegg for Det vises til meklerens forslag, side 13 i rundskrivet. Beregnet årslønnsvekstramme for 2015 er om lag 3%. Innføring av nytt lønnssystem per : Partene er enige om innføring av nytt lønnssystem i HTA kap. 4 fra Endringene innebærer at alle arbeidstakere som [omfattes av systemet skal ha ansiennitetstillegg slik det framgår av tabellen i rundskrivet. Tillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Rådmannen anbefaler at kommunestyret sier ja til det framlagte forslag til ny hovedtariffavtale per Forslaget i sin helhet framgår i A-rundskriv nr på Vedlegg: -A-rundskriv nr se Utskrift til:

4 HOBØL KOMMUNE Saksbehandler: Sak nr. 14/52 Stine Mytting Boge Utvalg Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 614 Møtedato Sak 14/52-13/804 FRAMTIDIG BRUK A V GAMLE BRANNSTASJON P Å TOMTER- HOBØL VEIEN 5 Rådmannens innstilling: l Hobøl kommune selger Hobølveien 5 (fordelt på gbnr. 5/20, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15) for kroner l 000, til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe, under følgende forutsetninger: Kjøpere av Hobølveien 5 dekker alle omkostninger som påløper ved eierskiftet. Hobøl kommune gis en avtalefestet gjenkjøpsrett til Hobølveien 5. Det må foreligge en avtale mellom kjøperne av bygget som sikrer en forsvarlig drift av Hobølveien 5. Hvem som skal stå som eier( e) av Hobøl veien 5 må være klarlagt før en kjøpsavtale inngås. Hobøl kommune må være hjemmelshaver til alle gårds- og bruksnummere som Hobølveien 5 omfattes av før et salg kan skje. Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven må i fremtiden omsøkes av nye eiere på ordinær måte. Kommunestyret fritar nye eiere av Hobølveien 5 for eiendomsskatt, med hjemmel i eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Kommunale avgifter faktureres nye eiere. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i forbindelse med salg av Hobølveien 5. Saksutredning: Kommunestyret fattet følgende vedtak : l. «Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk, overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2. Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietakerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget.» I forhold til punkt en i vedtaket er arbeidet med å :fa overført hjemmelen til gbnr. 5120, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15 til Hobøl kommune i sluttfasen. Det er et gårds- og bruksnummer som ikke er overført Hobøl kommune enda. Dette arbeides det imidlertid aktivt med.

5 HOBØL KOMMUNE s Når det gjelder punkt to i vedtaket har administrasjonen avholdt to møter med Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe etter at vedtaket i kommunestyret ble fattet. Det er særlig to alternativer som har vært aktuelle for Hobølveien 5's fremtid: l. Hobøl kommune inngår en leieavtale med Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe som leietakere (med rom for flere leietakere). Leieavtalen må da kunne sies opp med umiddelbar virkning hvis det skulle påløpe store kostnader med bygget, eller hvis noe uforutsett skulle skje. 2. Hobøl kommune selger Hobølveien 5 (fordelt på gbnr. 5/20, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15) til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe, for en symbolsk sum, dog med en gjenkjøpsrett til Hobøl kommune som må reguleres i kjøpsavtalen. Administrasjonen har arbeidet intensivt med å avklare juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til disse to alternativene. I den forbindelse har administrasjonen kommet til at alternativ en skaper en rekke utfordringer for kommunen, blant annet ved at kommunen må forholde seg til reglene for anbud og offentlige anskaffelser, samtidig som det er Hobøl kommune som må stå for driftsutgiftene og vedlikeholdet av bygget. Videre vil alternativ en føre til at kommunen er utleier av Hobølveien 5, og vil dermed fortsatt sitte med det fulle og hele ansvaret for eiendommen og for virksomheten som foregår der. På bakgrunn av dette synes alternativ to som den beste løsningen for både Hobøl kommune og for de lag og foreninger som ønsker å drifte bygget videre. Tomtene som omfattes av Hobølveien 5 er imidlertid sentrale i den videre utviklingen av Tomter sentrum. Administrasjonen ønsker derfor at kommunen sikrer seg en gjenkjøpsrett til Hobølveien 5, og de gårds- og bruksnummerne som omfattes av kjøpsavtalen. Dette må reguleres i en eventuell kjøpsavtale. Administrasjonen innstiller til at nye eiere fritas fra å betale eiendomsskatt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Hjemmel for dette fritaket er eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt. Kommunale avgifter vil imidlertid bli fakturert nye eiere på lik linje med alle hjemmelshavere til eiendommer i Hobøl kommune. Kommunale avgifter for Hobølveien 5 omfatter følgende poster ink. merverdiavgift: Renovasjonsavgift: 2 250,- Fast avgift kloakk (240 kbm): 6 000,- Abonnement kloakk: l 250,- Administrasjonen innstiller videre til at rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med nye eiere av Hobølveien 5. Rådmannens vurdering: Rådmannen innstiller til at Hobølveien 5 selges til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe under følgende forutsetninger: Kjøpere av Hobølveien 5 dekker alle omkostninger som påløper ved eierskiftet. Hobøl kommune gis en avtalefestet gjenkjøpsrett til Hobølveien 5.

6 ' HOBØL KOMMUNE Det må foreligge en avtale mellom kjøperne av bygget som sikrer en forsvarlig drift av Hobølveien 5. Hvem som skal stå som eier(e) av Hobølveien 5 må være klarlagt før en kjøpsavtale inngås. Hobøl kommune må være hjemmelshaver til alle gårds- og bruksnummere som Hobølveien 5 omfattes av før et salg kan skje. Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven må i fremtiden omsøkes av nye eiere på ordinær måte. Kommunestyret fritar nye eiere av Hobølveien 5 for eiendomsskatt, med hjemmel i eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Kommunale avgifter faktureres nye eiere. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i forbindelse med salg av Hobølveien 5. Vedlegg: l Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe 2 Mailkorrespondanse i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe Utskrift til:

7 V e.cu-.c..3 ~ Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe. -i Denne samarbeidsavtalen(sa) regulerer bruk, drift og vedlikehold av Hobølveien 5, også kalt Frivillighetens Hus (FH) RAMMEVILKÅR FOR AVTALEN Grunnlaget for denne samarbeidsavtalen, er at Hobøl kommune vil inngå en avtale (l) med Frivillighetens Hus om bruk og drift av Hobølveien 5. Det forutsettes at vilkår som settes fra kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. FORMÅL: Hobølveien 5 skal være et hus for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Frivillighetens Hus skal være et levende hus med mye folk og aktiviteter. Huset skal romme det frivillige organisasjons- og foreningslivet som ønsker å delta. Målet er å få til gode synergier, et levende hus og et relevant sambruk. ORGANISERING: Konstituering: Ved etablering av denne samarbeidsavtalen konstituerer de tre partene et styre bestående av 3 medlemmer, og utpeker en styreleder. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal være sekretær Innen 2 måneder etter at FH har inngått avtale med Hobøl kommune, skal styret innkalle til første årsmøte i FH og fremlegge en økonomi og driftsplan samt forslag til vedtekter for FH. Hver av samarbeidspartnerne har 2 stemmeberettigede på første årsmøte. Styrets arbeid Styret har det øverste ansvaret for økonomi og drift av FH. Styret godkjenner nye leietakere samt fordeler areal per utleier. Styret setter selv sin møteplan, dog skal det gjennomføres minimum 4 styremøter per kalender år. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal organisere utleie/utlån. Oppsigelse av denne avtalen. Denne avtalen har en oppsigelsfrist på 6 måneder. Det er forøvrig intensjonen til de tre samarbeidspartene at denne avtalen vil bli erstattet med vedtekter for FH som vil regulere leieforhold, oppsigelsesfrister etc.

8 ØKONOMI: Driftsutgifter deles av de deltakende lag og foreninger (leietagere) etter bruk og disponering av arealer. Hvert lag/forening må selv stå for vedlikehold av sine definerte arealer. Ved vedlikehold av fellesarealer skal hvert lag/forening bekoste en andel av utgiftene. Denne andelen avgjøres av styret i FH. Ved vedlikehold av fellesarealer stiller hvert lag/forening med nødvendig antall medlemmer på dugnad. Alle rom kan leies ut til eksterne lag/foreninger og andre etter vedtatte leiesatser. Inntektene skal uavkortet gå til vedlikehold av fellesarealer og nødvendig vedlikehold av bygget utvendig. Styret i FH utarbeider buc;lsjett og økonomiplan. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral fører regnskap. EFFEKTUERING AV AVTALEN Denne avtalen vil bli gjort gyldig så sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner å etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (l) som FH kan tilslutte seg til. Denne avtalen er laget i 3 undertegnede eksemplarer, hvorav de deltakende lag og foreninger har et hver. Tomter 6/ Hobøl Frivilligsentral Torkel Nerisrud Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger. Hilmar Dingstad Tomter Speidergruppe Morten Nygård

9 Emne: Vedlegg: VS: SV: Avtaledokument imageool.png Fra: Hobøl Frivilligsentral Sendt: 10. juni :31 Til: Stine Mytting Boge _ Kopi: Morten Nyg rd; Morten Nyg rd; Lars Ødeby; Steinar Almvik; Janniche Frydenlund; Hanne Pettersen Nordby; Inger Margrethe Solli; Torleif Johansen; Eivind Mjærum; Torkel Nerisrud; Svein Slangsvold; K re Sundbrei; Ragnhild A. Walle Emne: Re: SV: Avtaledokument Hei. Viktige spørsmål, og jeg forsøker å svare ut fra min egen tolkning av hva vi har drøftet. leg tar forbehold om at de andre foreningene er av en annen oppfatning enn meg. Mine tanker er i rød skrift. Avtalen er helt grei, men kommunen har likevel følgende innvendinger mot avtaleutkastet: «Det forutsettes at vilkflr som settes fra 'kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til fl drifte eiendommen p en forsvarlig mflte.»: Tas det her et forbehold mot å kjøpe eller leie bygget? Det tas helt klart et forbehold. Ingen av foreningene har store økonomiske ressurser, og om vi ikke kan klare de betingelsene kommunen setter, blir det ingen overtakelse. «Denne avtalen har en oppsigelsfrist p 6 mflneder.»: Kommunen kunne tenke seg at dere avtaleregulerte hva som er følgen av at noen sier opp avtalen. Må bygget da selges? Selges det tilbake til kommunen ved gjenkjøpsrett? Eller skal de gjenværende partene forsøke å drifte bygget? Om en av partene trekker seg fra avtalen må de finne nye lokaler, el ler leie av de som blir igjen. Det vil også gå ut invitasjoner til andre lag og foreninger om å delta. Om noen går ut vil de resterende forsøke å drive bygget videre. «Hvert lag/forening mfl selv stfl for vedlikehold av sine definerte arealer»: Litt skeptisk til dette da kommunen allerede vet at Ole J. Kjærbus Krigshistoriske samlinger har sagt at de verken har midler eller ressurser til å foreta vedlikehold. Hva skjer om en avtalepart ikke har økonomi til vedlikehold av sin "del"? l

10 10 Dette er så vidt drøftet, og Hobøl Frivilligsentral vil være behjelpelig med å lage prosjekter som forhåpentlig kan finansiere hele eller deler av det behovet Oie J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinge r har. «Denne avtalen vil bli gjort gyldig s sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (1) som FH kan tilslutte seg til.»: Er denne avtalen basert på kjøp eller leie? Bør fremgå tydeligere. Kommunestyret skal vel heller ikke vedta å etablere et Frivillighetens hus, men vedta om Hobølveien 5 skal selges eller leies ut. Det blir vel derfor ikke riktig å si at det «blir utarbeidet en avtale som FH kan tilslutte seg til»? Avtalen er basert både på kjøp og evt. leie. Det er også slik at et evt. positivt vedtak i kommunestyret er utløsende for om det blir etablert et Foreningenes Hus. Derfor kan formuleringen stå som den gjør. Savner noe om eierforholdet,. hvem skal stå som hjemmelshaver(e), og skal de eie 1/3 hver om dere får kjøpe Hobølveien 5? Økonomi sies det ingen ting om. Det bør vel reguleres noe mer spesifikt hvor store utgifter man ser for seg, og hvem som skal dekke hva/hvilke andel? Alle deltakende foreninger skal stå som eiere. Det er såvidt drøftet om det skal etableres en stiftelse, eller om andre organisasjonsformer er enklere og bedre. Det er begrenset hvor dypt vi har gått ift. økonomi. Vi har alle nok av saker å jobbe med, så dette har vi på en måte lagt litt på vent. Dette må det jobbes med over lengre tid. Bl.a. må vi få rapporten som er utarbeidet (av et Follo-firma?) for kommunen om tilstanden til bygget. Der regner vi med at det ligger en del om tiltak og summer som behøves for å sette bygget i forskriftsmessig stand. Avtalen sier heller ingen ting om utgiftene ved et eventuelt salg fra kommunen til Frivillighetens hus. Dette blir et moment et kommunestyrevedtak må avklare. Det er også et ledd i hvorvidt foreningene mener å klare å drifte bygget. Kommunen ber om at det sies noe om disse punktene i avtalen. Avtalen med eventuelle endringer må være sendt meg i god tid før kommunestyremøtet 16. juni. Jeg ser ikke at det er nødvendig å endre noe i avtaleteksten nå. For oss er det viktigst å få til en avtale med kommunen, så må vi eventuelt jobbe videre med disse problemstillingene da. Om ønskelig kan vi, og sikkert representanter for de andre foreningene være til stede på kommunestyremøtet, og svare dersom det kommer spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. 2

11 Mvh Jan Terje Kristiansen Dagl ig lede r Hobø l Fr ivilligs entral Tlf ~ ~ F~I g oss på Facebook! fr i villigsentral.no/ Den :21, skrev Stine Mytting Boge: Hei igjen. Avtalen er helt grei, men kommunen har likevel følgende innvendinger mot avtaleutkastet: «Det forutsettes at vilkflr som settes fra kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til fl drifte eiendommen p en forsvarlig mfl te.»: Tas det her et forbehold mot å kjøpe eller leie bygget? «Denne avtalen har en oppsigelsfrist p 6 mflneder.»: Kommunen kunne tenke seg at dere avtaleregulerte hva som er følgen av at noen sier opp avtalen. Må bygget da selges? Selges det tilbake til kommunen ved gjenkjøpsrett? Eller skal de gjenværende partene forsøke å drifte bygget? «Hvert lag/forening mfl selv st for vedlikehold av sine definerte arealer»: Litt skeptisk til dette da kommunen allerede vet at Ole J. Kjærbus Krigshistoriske samlinger har sagt at de verken har midler eller ressurser til å foreta vedlikehold. Hva skjer om en avtalepart ikke har økonomi til vedlikehold av sin "del"? «Denne avtalen vil bli gjort gyldig s sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner fl etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (1) som FH kan tilslutte seg til.»: Er denne avtalen basert på kjøp eller leie? Bør fremgå tydeligere. Kommunestyret skal vel heller ikke vedta å etablere et Frivillighetens hus, men vedta om Hobølveien 5 skal selges eller leies ut. Det blir vel derfor ikke riktig å si at det «blir utarbeidet en avtale som FH kan tilslutte seg til»? Savner noe om eierforholdet, hvem skal stå som hjemmelshaver(e), og skal de eie 1/3 hver om dere får kjøpe Hobølveien 5? Økonomi sies det ingen ting om. Det bør vel reguleres noe mer spesifikt hvor store utgifter man ser for seg, og hvem som skal dekke hva/hvilke andel? Avtalen sier heller ingen ting om utgiftene ved et eventuelt salg fra kommunen til Frivillighetens hus. Kommunen ber om at det sies noe om disse punktene i avtalen. Avtalen med eventuelle endringer må være sendt meg i god t id før kommuneatyremøtet 16. juni. 3

12 Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehandler/jurist Den 5. juni 2014 kl. 13 :44 skrev "Hobøl Frivilligsentral" < no>: Hei. Det får i hvert fall ikke blitt før i morgen. Kontakter deg i morgen uansett når det blir. Mvh Jan Terje Kristiansen Daglig leder Hobøl Frivilligsentral Tlf r -. IFI?!Iq oss på Facebook! Den :31, skrev Stine Mytting Boge: Ok, vet du da når j eg kan forvente å motta dette? Sakene skal i utgangspunktet sendes ut i morgen. Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehand ler/j ti rist Hobøl kommune <imageool.png> Fra: Hobøl Frivilligsentral Sendt: 5. juni :27 Til: Stine Mytting Boge Emne: Re: Avtaledokument 4

13 Hei. Jeg er føre var, og har allerede sendt melding til de aktuelle, slik at vi kan levere dokumentet så snart som mulig. Det gjenstår kun signering av de enkelte lederne. Mv h J a n Terje Kristiansen Daglig lede r Hobø l Fr ivilligsentr al Tlf l ~ IFølg oss på Facebook! villigsentral.no/ Den :24, skrev Stine Mytting Boge: Hei. Refererer til møtet i formannskapet i går, og ber om å få oversendt avtalen Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe har inngått. At kommunen mottar denne avtalen er en forutsetning for at saken blir fremmet til kommunestyremøtet 16. juni. Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehandler/jurist Hobøl kommune <imageoo l.png> 5

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52 Hurdal kommune Arkivsak: 2016/1548-13 Arkiv: D12 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/5 Eldrerådet 21.03.2017 17/2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 20.03.2017 17/13

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532 HERØY SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FORENINGEN HERØYDAGAN OG HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap godkjenner forslag

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/3574-1 Dato: 20.05.2016 TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016 URAVSTEMMING Vedlegg: KS rundskriv A/1-2016 med partenes anbefalte forhandlingsløsning:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/5478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I KOMMUNESTYRE Dato: 17.06.2010 I TARIFF PR. 01.05.10

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rakkestad Frivilligsentral 1/16 16/415 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 2015

MØTEINNKALLING. Rakkestad Frivilligsentral 1/16 16/415 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 2015 MØTEINNKALLING Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 15.03.2016 Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 16/415 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR RAKKESTAD

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.08.2014 53925/2014 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/107 Bystyret 11.09.2014 14/188 Bystyret 11.12.2014 Nye vedtekter Bodø Kulturhus

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tid: 16:30 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/176

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/176 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/176 FORVALTNING AV KOMMUNAL EIENDOM TIL JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at det skal inngås avtale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 18.02.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen Tidspunkt: 25.08.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter.

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter. MØTEINNKALLING Kommunestyret (nye) TID: 15.10.2003 Kl. 18:00 (eller så snart det gamle Kommunestyret er ferdig med sitt møte) STED: Midtre Glassgård, Rådhuset NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Formannskapet Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/10 08/2553 AVTALE MED HOLANDSVIKA NÆRINGSEIENDOM AS 108/10 09/2932 SAMARBEID

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

Møteinnkalling nr. 7/2016

Møteinnkalling nr. 7/2016 Møteinnkalling nr. 7/2016 Utvalg: Lagunen i Bjugn KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: 20.10.2016 Tid: 17:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utredningskomiteen Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 10.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG PROTOKOLL. AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: Forfall meldt fra følgende medlemmer: SAKSLISTE 50/07 07/1694 REFERAT OG MELDINGER

OFFENTLIG PROTOKOLL. AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: Forfall meldt fra følgende medlemmer: SAKSLISTE 50/07 07/1694 REFERAT OG MELDINGER Aure kommune OFFENTLIG PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 06.09.2007 Møtested: Aure rådhus Fra kl: 13.00 Til kl: AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer