L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole Tid: 17:00 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf eller til e-post: Tillegg SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/51 14/542 TARIFFREVISJONEN PER URAVSTEMNING 14/52 13/804 FRAMTIDIG BRUK A V GAMLE BRANNSTASJON P Å TOMTER- HOBØL VEIEN 5 Q_; L.\ Hobøl, 11. juni 2014 Håvard W. Osflaten ordfører l

2 ' HOBØL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sak nr. 14/51 Edel Tomter Utvalg Kommunestyret Arkiv: 517 Møtedato Sak 14/51-14/542 TARIFFREVISJONEN PER URAVSTEMNING Rådmannens innstilling: l Hobøl kommune stemmer JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon per Saksutredning: Etter tvungen mekling med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den legge frem forslag til løsning ved tariffrevisjonen Alle parter har anbefalt det framlagte forslaget, og resultatet er sendt til uravstemning. Den enkelte kommune skal stemme ja eller nei til meklerens framlagte forslag og meddele resultatet til KS innen 23. juni kl Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemingen. Økonomi: Årslønnsvekstramme , HTA kap. 4: Overheng til 2014 Anslag lønnsglidning Generelt tillegg 2,15 %/min kr Garantilønn 20 års ansiennitet Andre sentrale lønnstillegg Midler til lokale forhandlinger l % per Beregnet årslønnsvekst Anslag overheng til2015 Virkningstidspunkt Årslønnsvekst ,4% 0,2% 1,48% 0,06% 0,70% 0,5% 3,34% 1,7% Generelt tillegg og sentrale tillegg per : Til ansatte med stilling i HT A kap. 4 gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn per , dog minst kr Det gis dessuten egne sentrale tillegg til stillinger, og dette framgår av minstelønnstabellen i rundskriv Tilleggene legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Virkningstidspunkt for generelt tillegg og sentrale tillegg er l. mai 2014.

3 HOBØL KOMMUNE Lokale forhandlinger ihht. HTA kap. 4.A.1: Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0% per Ledere i HTA kap. 4B og 4C bør prioriteres. Økonomi 2015: Som en del av forhandlingsoppgjøret 2014, er det framforhandlet sentrale tillegg for Det vises til meklerens forslag, side 13 i rundskrivet. Beregnet årslønnsvekstramme for 2015 er om lag 3%. Innføring av nytt lønnssystem per : Partene er enige om innføring av nytt lønnssystem i HTA kap. 4 fra Endringene innebærer at alle arbeidstakere som [omfattes av systemet skal ha ansiennitetstillegg slik det framgår av tabellen i rundskrivet. Tillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Rådmannen anbefaler at kommunestyret sier ja til det framlagte forslag til ny hovedtariffavtale per Forslaget i sin helhet framgår i A-rundskriv nr på Vedlegg: -A-rundskriv nr se Utskrift til:

4 HOBØL KOMMUNE Saksbehandler: Sak nr. 14/52 Stine Mytting Boge Utvalg Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 614 Møtedato Sak 14/52-13/804 FRAMTIDIG BRUK A V GAMLE BRANNSTASJON P Å TOMTER- HOBØL VEIEN 5 Rådmannens innstilling: l Hobøl kommune selger Hobølveien 5 (fordelt på gbnr. 5/20, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15) for kroner l 000, til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe, under følgende forutsetninger: Kjøpere av Hobølveien 5 dekker alle omkostninger som påløper ved eierskiftet. Hobøl kommune gis en avtalefestet gjenkjøpsrett til Hobølveien 5. Det må foreligge en avtale mellom kjøperne av bygget som sikrer en forsvarlig drift av Hobølveien 5. Hvem som skal stå som eier( e) av Hobøl veien 5 må være klarlagt før en kjøpsavtale inngås. Hobøl kommune må være hjemmelshaver til alle gårds- og bruksnummere som Hobølveien 5 omfattes av før et salg kan skje. Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven må i fremtiden omsøkes av nye eiere på ordinær måte. Kommunestyret fritar nye eiere av Hobølveien 5 for eiendomsskatt, med hjemmel i eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Kommunale avgifter faktureres nye eiere. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i forbindelse med salg av Hobølveien 5. Saksutredning: Kommunestyret fattet følgende vedtak : l. «Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk, overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2. Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietakerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget.» I forhold til punkt en i vedtaket er arbeidet med å :fa overført hjemmelen til gbnr. 5120, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15 til Hobøl kommune i sluttfasen. Det er et gårds- og bruksnummer som ikke er overført Hobøl kommune enda. Dette arbeides det imidlertid aktivt med.

5 HOBØL KOMMUNE s Når det gjelder punkt to i vedtaket har administrasjonen avholdt to møter med Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe etter at vedtaket i kommunestyret ble fattet. Det er særlig to alternativer som har vært aktuelle for Hobølveien 5's fremtid: l. Hobøl kommune inngår en leieavtale med Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe som leietakere (med rom for flere leietakere). Leieavtalen må da kunne sies opp med umiddelbar virkning hvis det skulle påløpe store kostnader med bygget, eller hvis noe uforutsett skulle skje. 2. Hobøl kommune selger Hobølveien 5 (fordelt på gbnr. 5/20, gbnr. 6/16, gbnr. 6/52 og gbnr. 6/15) til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe, for en symbolsk sum, dog med en gjenkjøpsrett til Hobøl kommune som må reguleres i kjøpsavtalen. Administrasjonen har arbeidet intensivt med å avklare juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til disse to alternativene. I den forbindelse har administrasjonen kommet til at alternativ en skaper en rekke utfordringer for kommunen, blant annet ved at kommunen må forholde seg til reglene for anbud og offentlige anskaffelser, samtidig som det er Hobøl kommune som må stå for driftsutgiftene og vedlikeholdet av bygget. Videre vil alternativ en føre til at kommunen er utleier av Hobølveien 5, og vil dermed fortsatt sitte med det fulle og hele ansvaret for eiendommen og for virksomheten som foregår der. På bakgrunn av dette synes alternativ to som den beste løsningen for både Hobøl kommune og for de lag og foreninger som ønsker å drifte bygget videre. Tomtene som omfattes av Hobølveien 5 er imidlertid sentrale i den videre utviklingen av Tomter sentrum. Administrasjonen ønsker derfor at kommunen sikrer seg en gjenkjøpsrett til Hobølveien 5, og de gårds- og bruksnummerne som omfattes av kjøpsavtalen. Dette må reguleres i en eventuell kjøpsavtale. Administrasjonen innstiller til at nye eiere fritas fra å betale eiendomsskatt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Hjemmel for dette fritaket er eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt. Kommunale avgifter vil imidlertid bli fakturert nye eiere på lik linje med alle hjemmelshavere til eiendommer i Hobøl kommune. Kommunale avgifter for Hobølveien 5 omfatter følgende poster ink. merverdiavgift: Renovasjonsavgift: 2 250,- Fast avgift kloakk (240 kbm): 6 000,- Abonnement kloakk: l 250,- Administrasjonen innstiller videre til at rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med nye eiere av Hobølveien 5. Rådmannens vurdering: Rådmannen innstiller til at Hobølveien 5 selges til Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe under følgende forutsetninger: Kjøpere av Hobølveien 5 dekker alle omkostninger som påløper ved eierskiftet. Hobøl kommune gis en avtalefestet gjenkjøpsrett til Hobølveien 5.

6 ' HOBØL KOMMUNE Det må foreligge en avtale mellom kjøperne av bygget som sikrer en forsvarlig drift av Hobølveien 5. Hvem som skal stå som eier(e) av Hobølveien 5 må være klarlagt før en kjøpsavtale inngås. Hobøl kommune må være hjemmelshaver til alle gårds- og bruksnummere som Hobølveien 5 omfattes av før et salg kan skje. Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven må i fremtiden omsøkes av nye eiere på ordinær måte. Kommunestyret fritar nye eiere av Hobølveien 5 for eiendomsskatt, med hjemmel i eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt, så lenge Hobølveien 5 eies av frivillige organisasjoner i Hobøl kommune. Kommunale avgifter faktureres nye eiere. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i forbindelse med salg av Hobølveien 5. Vedlegg: l Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe 2 Mailkorrespondanse i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe Utskrift til:

7 V e.cu-.c..3 ~ Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe. -i Denne samarbeidsavtalen(sa) regulerer bruk, drift og vedlikehold av Hobølveien 5, også kalt Frivillighetens Hus (FH) RAMMEVILKÅR FOR AVTALEN Grunnlaget for denne samarbeidsavtalen, er at Hobøl kommune vil inngå en avtale (l) med Frivillighetens Hus om bruk og drift av Hobølveien 5. Det forutsettes at vilkår som settes fra kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. FORMÅL: Hobølveien 5 skal være et hus for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Frivillighetens Hus skal være et levende hus med mye folk og aktiviteter. Huset skal romme det frivillige organisasjons- og foreningslivet som ønsker å delta. Målet er å få til gode synergier, et levende hus og et relevant sambruk. ORGANISERING: Konstituering: Ved etablering av denne samarbeidsavtalen konstituerer de tre partene et styre bestående av 3 medlemmer, og utpeker en styreleder. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal være sekretær Innen 2 måneder etter at FH har inngått avtale med Hobøl kommune, skal styret innkalle til første årsmøte i FH og fremlegge en økonomi og driftsplan samt forslag til vedtekter for FH. Hver av samarbeidspartnerne har 2 stemmeberettigede på første årsmøte. Styrets arbeid Styret har det øverste ansvaret for økonomi og drift av FH. Styret godkjenner nye leietakere samt fordeler areal per utleier. Styret setter selv sin møteplan, dog skal det gjennomføres minimum 4 styremøter per kalender år. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal organisere utleie/utlån. Oppsigelse av denne avtalen. Denne avtalen har en oppsigelsfrist på 6 måneder. Det er forøvrig intensjonen til de tre samarbeidspartene at denne avtalen vil bli erstattet med vedtekter for FH som vil regulere leieforhold, oppsigelsesfrister etc.

8 ØKONOMI: Driftsutgifter deles av de deltakende lag og foreninger (leietagere) etter bruk og disponering av arealer. Hvert lag/forening må selv stå for vedlikehold av sine definerte arealer. Ved vedlikehold av fellesarealer skal hvert lag/forening bekoste en andel av utgiftene. Denne andelen avgjøres av styret i FH. Ved vedlikehold av fellesarealer stiller hvert lag/forening med nødvendig antall medlemmer på dugnad. Alle rom kan leies ut til eksterne lag/foreninger og andre etter vedtatte leiesatser. Inntektene skal uavkortet gå til vedlikehold av fellesarealer og nødvendig vedlikehold av bygget utvendig. Styret i FH utarbeider buc;lsjett og økonomiplan. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral fører regnskap. EFFEKTUERING AV AVTALEN Denne avtalen vil bli gjort gyldig så sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner å etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (l) som FH kan tilslutte seg til. Denne avtalen er laget i 3 undertegnede eksemplarer, hvorav de deltakende lag og foreninger har et hver. Tomter 6/ Hobøl Frivilligsentral Torkel Nerisrud Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger. Hilmar Dingstad Tomter Speidergruppe Morten Nygård

9 Emne: Vedlegg: VS: SV: Avtaledokument imageool.png Fra: Hobøl Frivilligsentral Sendt: 10. juni :31 Til: Stine Mytting Boge _ Kopi: Morten Nyg rd; Morten Nyg rd; Lars Ødeby; Steinar Almvik; Janniche Frydenlund; Hanne Pettersen Nordby; Inger Margrethe Solli; Torleif Johansen; Eivind Mjærum; Torkel Nerisrud; Svein Slangsvold; K re Sundbrei; Ragnhild A. Walle Emne: Re: SV: Avtaledokument Hei. Viktige spørsmål, og jeg forsøker å svare ut fra min egen tolkning av hva vi har drøftet. leg tar forbehold om at de andre foreningene er av en annen oppfatning enn meg. Mine tanker er i rød skrift. Avtalen er helt grei, men kommunen har likevel følgende innvendinger mot avtaleutkastet: «Det forutsettes at vilkflr som settes fra 'kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til fl drifte eiendommen p en forsvarlig mflte.»: Tas det her et forbehold mot å kjøpe eller leie bygget? Det tas helt klart et forbehold. Ingen av foreningene har store økonomiske ressurser, og om vi ikke kan klare de betingelsene kommunen setter, blir det ingen overtakelse. «Denne avtalen har en oppsigelsfrist p 6 mflneder.»: Kommunen kunne tenke seg at dere avtaleregulerte hva som er følgen av at noen sier opp avtalen. Må bygget da selges? Selges det tilbake til kommunen ved gjenkjøpsrett? Eller skal de gjenværende partene forsøke å drifte bygget? Om en av partene trekker seg fra avtalen må de finne nye lokaler, el ler leie av de som blir igjen. Det vil også gå ut invitasjoner til andre lag og foreninger om å delta. Om noen går ut vil de resterende forsøke å drive bygget videre. «Hvert lag/forening mfl selv stfl for vedlikehold av sine definerte arealer»: Litt skeptisk til dette da kommunen allerede vet at Ole J. Kjærbus Krigshistoriske samlinger har sagt at de verken har midler eller ressurser til å foreta vedlikehold. Hva skjer om en avtalepart ikke har økonomi til vedlikehold av sin "del"? l

10 10 Dette er så vidt drøftet, og Hobøl Frivilligsentral vil være behjelpelig med å lage prosjekter som forhåpentlig kan finansiere hele eller deler av det behovet Oie J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinge r har. «Denne avtalen vil bli gjort gyldig s sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (1) som FH kan tilslutte seg til.»: Er denne avtalen basert på kjøp eller leie? Bør fremgå tydeligere. Kommunestyret skal vel heller ikke vedta å etablere et Frivillighetens hus, men vedta om Hobølveien 5 skal selges eller leies ut. Det blir vel derfor ikke riktig å si at det «blir utarbeidet en avtale som FH kan tilslutte seg til»? Avtalen er basert både på kjøp og evt. leie. Det er også slik at et evt. positivt vedtak i kommunestyret er utløsende for om det blir etablert et Foreningenes Hus. Derfor kan formuleringen stå som den gjør. Savner noe om eierforholdet,. hvem skal stå som hjemmelshaver(e), og skal de eie 1/3 hver om dere får kjøpe Hobølveien 5? Økonomi sies det ingen ting om. Det bør vel reguleres noe mer spesifikt hvor store utgifter man ser for seg, og hvem som skal dekke hva/hvilke andel? Alle deltakende foreninger skal stå som eiere. Det er såvidt drøftet om det skal etableres en stiftelse, eller om andre organisasjonsformer er enklere og bedre. Det er begrenset hvor dypt vi har gått ift. økonomi. Vi har alle nok av saker å jobbe med, så dette har vi på en måte lagt litt på vent. Dette må det jobbes med over lengre tid. Bl.a. må vi få rapporten som er utarbeidet (av et Follo-firma?) for kommunen om tilstanden til bygget. Der regner vi med at det ligger en del om tiltak og summer som behøves for å sette bygget i forskriftsmessig stand. Avtalen sier heller ingen ting om utgiftene ved et eventuelt salg fra kommunen til Frivillighetens hus. Dette blir et moment et kommunestyrevedtak må avklare. Det er også et ledd i hvorvidt foreningene mener å klare å drifte bygget. Kommunen ber om at det sies noe om disse punktene i avtalen. Avtalen med eventuelle endringer må være sendt meg i god tid før kommunestyremøtet 16. juni. Jeg ser ikke at det er nødvendig å endre noe i avtaleteksten nå. For oss er det viktigst å få til en avtale med kommunen, så må vi eventuelt jobbe videre med disse problemstillingene da. Om ønskelig kan vi, og sikkert representanter for de andre foreningene være til stede på kommunestyremøtet, og svare dersom det kommer spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. 2

11 Mvh Jan Terje Kristiansen Dagl ig lede r Hobø l Fr ivilligs entral Tlf ~ ~ F~I g oss på Facebook! fr i villigsentral.no/ Den :21, skrev Stine Mytting Boge: Hei igjen. Avtalen er helt grei, men kommunen har likevel følgende innvendinger mot avtaleutkastet: «Det forutsettes at vilkflr som settes fra kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til fl drifte eiendommen p en forsvarlig mfl te.»: Tas det her et forbehold mot å kjøpe eller leie bygget? «Denne avtalen har en oppsigelsfrist p 6 mflneder.»: Kommunen kunne tenke seg at dere avtaleregulerte hva som er følgen av at noen sier opp avtalen. Må bygget da selges? Selges det tilbake til kommunen ved gjenkjøpsrett? Eller skal de gjenværende partene forsøke å drifte bygget? «Hvert lag/forening mfl selv st for vedlikehold av sine definerte arealer»: Litt skeptisk til dette da kommunen allerede vet at Ole J. Kjærbus Krigshistoriske samlinger har sagt at de verken har midler eller ressurser til å foreta vedlikehold. Hva skjer om en avtalepart ikke har økonomi til vedlikehold av sin "del"? «Denne avtalen vil bli gjort gyldig s sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner fl etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (1) som FH kan tilslutte seg til.»: Er denne avtalen basert på kjøp eller leie? Bør fremgå tydeligere. Kommunestyret skal vel heller ikke vedta å etablere et Frivillighetens hus, men vedta om Hobølveien 5 skal selges eller leies ut. Det blir vel derfor ikke riktig å si at det «blir utarbeidet en avtale som FH kan tilslutte seg til»? Savner noe om eierforholdet, hvem skal stå som hjemmelshaver(e), og skal de eie 1/3 hver om dere får kjøpe Hobølveien 5? Økonomi sies det ingen ting om. Det bør vel reguleres noe mer spesifikt hvor store utgifter man ser for seg, og hvem som skal dekke hva/hvilke andel? Avtalen sier heller ingen ting om utgiftene ved et eventuelt salg fra kommunen til Frivillighetens hus. Kommunen ber om at det sies noe om disse punktene i avtalen. Avtalen med eventuelle endringer må være sendt meg i god t id før kommuneatyremøtet 16. juni. 3

12 Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehandler/jurist Den 5. juni 2014 kl. 13 :44 skrev "Hobøl Frivilligsentral" < no>: Hei. Det får i hvert fall ikke blitt før i morgen. Kontakter deg i morgen uansett når det blir. Mvh Jan Terje Kristiansen Daglig leder Hobøl Frivilligsentral Tlf r -. IFI?!Iq oss på Facebook! Den :31, skrev Stine Mytting Boge: Ok, vet du da når j eg kan forvente å motta dette? Sakene skal i utgangspunktet sendes ut i morgen. Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehand ler/j ti rist Hobøl kommune <imageool.png> Fra: Hobøl Frivilligsentral Sendt: 5. juni :27 Til: Stine Mytting Boge Emne: Re: Avtaledokument 4

13 Hei. Jeg er føre var, og har allerede sendt melding til de aktuelle, slik at vi kan levere dokumentet så snart som mulig. Det gjenstår kun signering av de enkelte lederne. Mv h J a n Terje Kristiansen Daglig lede r Hobø l Fr ivilligsentr al Tlf l ~ IFølg oss på Facebook! villigsentral.no/ Den :24, skrev Stine Mytting Boge: Hei. Refererer til møtet i formannskapet i går, og ber om å få oversendt avtalen Frivillighetssentralen, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter speidergruppe har inngått. At kommunen mottar denne avtalen er en forutsetning for at saken blir fremmet til kommunestyremøtet 16. juni. Vennlig hilsen Stine Mytting Boge Byggesaksbehandler/jurist Hobøl kommune <imageoo l.png> 5

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer