Utkast til referat fra styremøte med distriktslederne 16. og 17. mars 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til referat fra styremøte med distriktslederne 16. og 17. mars 2009."

Transkript

1 Utkast til referat fra styremøte med distriktslederne 16. og 17. mars Til stede: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Turid Ettestøl Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Fra distriktene: Hans Thue Bente Heiskel Rolf Tue Odd Jarle Svanem Kjetil Søyland Fra ASVL: Dag Sandvik Lise Oppegaard Forfall: Kjell Sverre Myrvoll Sak 11/09 Protokollen fra styremøtet 1/09 den 3. februar 2009 Protokollen fra styremøtet 1/09 er godkjent. Sak 12/09 Orienteringssaker Det ble orientert om: Møte med NAV og Bondelaget vedr. grønt arbeid Vinterseminaret på Hamar Arbeidsevnekartleggingskurs Introduksjonskurs VTA Utvalgsarbeid Fellesforbundet Tariffrevisjon Lederne Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter, Nordlandsforskning Sak 13/09 Oppfølgingssaker: FAFO rapporten De har uansett uførepensjon. Rapportens hovedpunkter om Vekstbedriftenes og NAVs forbedringspotensial gjennomgås. Hvordan samsvarer funnene med ASVLs forslag til strategi og handlingsplan? Rapporten påpeker følgende svakheter og utfordringer for VTA- bedriftene: 1

2 Store kompetanseforskjeller hos de besøkte bedrifter: Bedriftene konsentrerer seg i stor grad om yrkesfaglig kompetanse og menneskekunnskap. Begrenset forståelse for behovet for attføringsfaglig og pedagogisk kompetanse. Et viktig tema er i hvilken grad fokuset på arbeidsoppgaver og produksjon går på bekostning av attføringsfaglig og pedagogisk arbeid. Behov for økt fokus på individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Bedriftene varierer med hensyn til hvor systematisk de jobber for å tilrettelegge for den enkeltes forutsetninger og behov. De har størst fokus på kundenes behov og oppdragssituasjon. Økende krav til produktivitet og inntjening. Kan medføre fare for selektering i hvem som kommer inn på VTA. De svakeste velges vekk. Liten tilpassing av tiltaksinnholdet for å øke tiltaksdeltakernes muligheter i det lokale arbeidsmarkedet. Fravær av mål - og resultatoppfølging. Rapporten synes at manglende oppmerksomhet på resultater og effekter i et attførings- og deltakerperspektiv er overraskende. Det vises til at manglende oppfølging og resultatkrav fra NAV er en medvirkende forklaring. Etter administrasjonens syn svarer vårt utkast til strategiske hovedsatsinger godt på de beskrevne utfordringene. Vi vil her særlig vise til punktene om: Equass- sertifisering av samtlige medlemsbedrifter Sikring av medlemsbedriftenes økonomiske situasjon Bygge ned rigide vegger mellom tiltakene Videre utvikling av samarbeidet med høyskolene for å sikre en fortsatt offensiv fagligutvikling og generell kompetanseheving.. Kjeding av ulike arbeidsmarkedstiltak. Handlingsplanens beskrivelser av hovedsatsingsområder og øvrige punkter støtter også opp om vår faglige fokusering. Rapporten påpeker følgende svakheter hos NAV lokalt: Mangelfull oppfølging av tiltaksgjennomføringen: NAV lokalt ivaretar ikke sitt ansvar for å følge opp tiltaksgjennomføringen i tråd med forutsetningene i regelverket. Nav kjenner ikke til tiltaksregelverket. Flere saksbehandlere vet ikke noe om VTA. Manglende rutiner og systematikk for å drive kvalitetssikring og kontroll. Svært varierende i hvilken grad NAV følger opp tilsendte rapporter, samarbeidsavtaler og kravspesifikasjoner. Få tanker om hva som er god tiltaksgjennomføring for VTA. Kunnskapsutfordringer i NAV. NAV har for liten kunnskap om hva VTA dreier seg om. VTA er ikke interessant nok. Mer interessant å jobbe mot målgrupper som har større mulighet til å komme seg i arbeid. Manglende kunnskap om kommunale aktivitetstilbud. Gitt at målgruppene kan være overlappende mener rapporten at det er alvorlig at kunnskapen om de kommunale aktivitetstilbudene er så mangelfulle. Behov for å se VTA i en større arbeidsmarkedspolitisk sammenheng. Ingen så VTA i en større arbeidsmarkedspolitisk sammenheng for å kunne realisere IA- avtalens delmål om at flere personer med redusert funksjonsevne skal komme i jobb. Utkast til handlingsplanens punkter om klarhet i bestillingen og ryddighet i forhold til oppdragsgiver og bestiller, dekker etter administrasjonens syn de utfordringer rapporten gir NAV. 2

3 Felles utfordringer: Manglende fokus til overgang til ordinært arbeid. Rapporten viser at både NAV og Tiltaksbedrift mangler fokus på dette. Manglende effekt av regelverksendringen av Økt arbeidsretting av VTA tiltaket som følge av VTA ordinær, har ikke funnet sted. Uenighet om hvorvidt deltakelse i VTA øker sannsynligheten for overgang til ordinært arbeid. Rapporten mener at sannsynligheten for dette er avhengig av i hvilken grad en greier å få til en tilpassing av tiltaket til hver enkelt deltakers unike behov. Uheldige økonomiske insentiver. Uførepensjonen gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet, men samtidig liten motivasjon for å prøve seg i det ordinære arbeidslivet. Små lokale arbeidsmarkeder gjør det utfordrende å skaffe tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv. Forslag til endringer: Mer systematisk oppfølging av avtalen og de nye godkjenningsreglene slik at det blir en mer systematisk oppfølging av samarbeidet med NAV i tiltaksgjennomføringen. Behov for effektive rapporteringsrutiner. Bedre forståelse for intensjonene i regelverket. Bedre informasjon om VTA til det ordinære arbeidslivet og til ansatte i NAV. Det pekes her på tilbud om deltakers plass i det ordinære arbeidsliv. Etablere samarbeidsarenaer med lokale arbeidsgivere, for i større grad å benytte ordinære bedrifter i tiltaksgjennomføringen. Skape større fleksibilitet for å flytte attføringsarbeidet ut i ordinære virksomheter når dette er hensiktsmessig. Rapporten ser for seg at en får prøvd seg ut i ordinær virksomhet, samtidig som en sikrer den nødvendige trygghet for alle involverte. Foreslår at betalingen for plassen går over til den ordinære bedriften samtidig som at denne må dekke lønn. Tidsubestemt lønnstilskudd. Dersom en ønsker å styrke overgangen fra VTA til ordinært arbeid bør økt bruk av tidsubestemt lønnstilskudd vurderes som alternativ til vanlig VTA deltagelse. Tilby permisjon for utprøving av arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Løsne koblingen mellom uførepensjon og VTA plass. Vurdere navnendring. Navnet bidrar til fordommer mot tiltaket. Vurdering av forslagene til endringer. Slik administrasjonen ser det er forslagene om oppfølging, rapportering og bedre forståelse av regelverket bra for Vekstbedriftene. Når det gjelder forslagene som tar sikte på større grad av overgang fra Vekstbedrift til ordinært arbeid, synes rapporten å ha overvurdert de tiltaksansattes muligheter for dette. Der slik overgang kan skje på en betryggende måte, vil vi støtte endringer i regelverket som kan medføre at dette skjer på beste måte for den tiltaksansatte. Forslaget om å løsne på båndene mellom uførepensjon og VTA er et forslag fra ASVL. Styret tar FAFO rapporten til etterretning, og ASVL vil bruke rapporten aktivt som argumentasjon for flere VTA- plasser. 3

4 Sak 14/09 Nytt fra distriktene Det ble orientert om arbeidet i de ulike distriktsforeningene Sak 15/09 Lønnssystem- arbeid Det heter i strategien for denne perioden og i forslag til handlingsplan for neste periode blant annet: ASVL ønsker en realistisk lønnsutvikling basert på bedriftens økonomi, det lokale arbeidsmarked og den enkeltes bakgrunn, oppgaver og resultater. Alle våre overenskomster legger opp til individuell avlønning. I en periode med sterkt endrede krav til bedriftens kompetanse, bør etterspurt kompetanse og innsats for å tilegne seg slik kompetanse, honoreres. Til tross for ordlyden i tariffavtalene har de fleste av bedriftene våre store problemer med å få til individuell lønn. Hos Jæren Industripartner har de greid å komme frem til enighet om prosesser og kriterier for individuelle lønnstillegg. En skal merke seg at slik enighet er oppnådd i en bedrift hvor FLT har en av sine mest sentrale personer innen vår bransje. Jæren Industripartner har tilbudt seg å dele systemet og prosessbeskrivelsen med alle ASVL medlemmene mot å få dekket en del av de kostnadene bedriften har hatt i forbindelse med utvikling av systemet. Dette beløper seg til kr ASVL inngår avtale om å kjøpe prosessbeskrivelse og lønnssystem fra Jæren Industripartner slik at lønnssystemet og prosessbeskrivelsen gjøres fritt tilgjengelig for alle medlemsbedriftene. Sak 16/09 ASVLs større konferanser og møter ASVL har tradisjon for sin Fagkonferanse som legges til høsten hvert år og for vinterkonferansen som etter hvert har blitt ett fast innslag tidlig på året. Organisasjonen har videre arrangert Vår- konferanse annet hvert år, når det ikke er Landsmøte. I forbindelse med foreningens strategiarbeid ble medlemmene forespurt om hyppigheten av landsomfattende konferanser. Bortsett fra Distrikt Vest sitt svar om at distriktet ønsker omtrent samme møtehyppighet som nå, kan administrasjonen ikke se at de øvrige distriktsforeningene har besvart spørsmålet. Landsomfattende konferanser er svært arbeidskrevende og administrasjonen foreslår at Vårkonferansen utgår. Det ble fattet følgende vedtak på styremøtet den 3. februar: Under forutsetning av tilslutning fra distriktsforeningens ledere skal ASVL avholde fagkonferanse og vinterkonferanse hvert år i tillegg til Landsmøte annet hvert år. Sak 17/09 Distriktslederne slutter seg vedtaket om at Vårkonferansen kan utgå. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN til Landsmøtet Saken flyttes til styremøtet 12. mai 2009 Sak 18/09 Strategi- og Handlingsplan Styret vedtar å fremme vedlagte forslag til Strategi og Handlingsplan for Landsmøtet. Vedlegg 2 Sak 19/09 To årsmelding Styret slutter seg til administrasjonens forslag til toårsmelding. Administrasjon får fullmakt til å fylle inn det som mangler. Sak 20/09 4 Dirigenter på Landsmøtet

5 Styret vedtar å forespørre om Hildborg F. Saltvik og Morten Strand om de stiller som dirigenter på Landsmøtet. Sak 21/09 Sak 22/09 Program for landsmøtet Styret tar administrasjons program for Landsmøtet til etterretning. Unikum presenter sitt avklaringsprosjekt. Bedriften benytter en kreativ arena for avklaring. Dette innebærer at de får en ny type søkere av unge mennesker med ulike psykiske lidelser. Vigdis Tvedt viste oss rundt i bedriften, se mer om Unikum her: Sak 23/09 NAVs psykiatrisatsing Gina Krogsvold fra NAV orienterte. Plansjene fra hennes fordrag vedlegges sammen med hennes kontaktinfo. Listen over fylkeskoordinatorer vedlegges neste rundskriv. Sak 24/09 Interne lønnstillegg i ASVL Den interne reguleringsdato for lønnstillegg i ASVL er 1. mars hvert år. I år fremstår det spesielt vanskelig å fastsette rammen for lønnsoppgjøret, før LO og NHO har blitt enige om sin ramme. ASVL avventer oppgjøret mellom LO og NHO før det interne lønnsoppgjøret starter. De tillegg som besluttes får virkning fra 1. mars Sak 25/09 Regnskap 2008 for ASVL Styret vedtar å fremme regnskapet for 2008 for godkjenning på Landsmøtet Sak 26/09 Årsberetning 2008 for ASVL Styret godkjenner årsberetningen for Sak 27/09 Nye medlemmer Sekretariatet har fått inn to søknader om medlemskap i ASVL; AO senteret KF og Sande Produkter AS. Sekretariatet har vurdert søknadene og ser at de kvalifiserer for medlemskap. 18. mars AO senteret KF og Sande Produkter as ønskes velkommen som medlem i ASVL fra Sak 28/09 Valgkomiteen Styrelederen tok opp at lederen for valgkomiteen hadde varslet henne om at to av distriktsforeningene ikke hadde innstilt medlemmer til styret etter de regler som gjelder i henhold til foreningens vedtekter. Styret vedtar å henstille distrikt Vest og distrikt Nord-Vest om å nominere kandidater til styret i henhold til foreningens vedtekter. Sak 29/09 Vedtektsendrings- forslag Distrikt Øst 5

6 Har foreslått å endre tallet 6 år til 8 år i vedtektenes 5 andre avsnitt. Landsmøtet Styret innstiller med 4 mot 1 stemme å støtte forslaget til vedtektsendring for Distrikt Vest Et enstemmig årsmøte i ASVL Vest foreslår å endre vedtektenes 5, 4 avsnitt slik at den lyder: I styret bør begge kjønn være representert med minst 40% av styrets medlemmer. Både styrelederfunksjonen og daglig lederfunksjonen bør være representert Og 6, 4 avsnitt:.. Kandidatene bør dekke funksjonene styreleder/daglig leder og kvinne / mann... Vedtak : Styret innstiller med 4 mot 1 stemme å ikke støtte de nevnte forslag til vedtektsendringer for Landsmøtet 6

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Veileder 2 Innhold Forord... 3 1. Kort om begrepene «arbeider» og «funksjonær»... 4 2. Tariffavtaler for funksjonærer... 5 2.1 Funksjonæravtaler med LO-forbund...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer