AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET"

Transkript

1 AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET 1

2 NEDLASTING AV REKNESKAPSMAPPE PLANLEGGING Er det sett opp Oppgåvefordelingsliste? (13.2) Sett fristar Gjer avtal med revisjonen Årsmelding (frist 31.3.) Revisjonsmelding (frist 15.4.) Politisk handsaming 4 2

3 AVSTEMMINGAR MOT KOMMUNESTYREVEDTAK Er alle budsjettendringar frå kommunestyret(ks) registrert i «rekneskapen»? (4.1.1) NB også lån til vidare utlån må også budsjetteras som utlån og bruk av lån. Er det andre vedtak i KS som medfører utgiftsføring før utbetaling? (Framskoten utgiftsføring) Einsidige transaksjonar der kommunen ikkje har anna val enn å utbetala når mottakar har innfridd sin del av «avtalen». 5 BUNDNE INNTEKTER? Inntektsføres i takt med tilhøyrande utgifter og seinast ved kontantoverføringa. Eventuelle ubrukte midlar skal avsetjast til bundne fond. Er det motteke tilsegn om tilskot som kan ha framskoten inntektsføring? Gå gjennom mottekne tilskot (810, 830 og 850) Er det krav om rapportering? Prosjektkode Rekneskap pr Avsetting til bundne fond Tidlegare avsette bundne midlar inntektsføres i takt med tilhøyrande utgifter! Dokumenter vilkåra for alle bundne fond! 6 3

4 PERIODISERING AV LØNN GKRS Rammeverk Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet «Lønn og andre godtgjørelser skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil si når den ansatte har levert de ytelser han/hun i henhold til arbeidsavtalen er forpliktet til.» 7 AVSTEMMINGAR LØNN Sjekkliste 15.1 Er all variabel løn pr utbetalt og innberetta? Eller må skuldig løn estimerast og avsettast. Kontroller innberetning av fri IKT, personforsikring, bustad, bil etc. Sjukepengar avstem og tidsavgrens Kontroller utbetaling frå NAV mot reduksjon av avgiftsgrunnlag. Reine konti eller ved hjelp av kodar- Korriger feilposteringar «Avstemmingsrapport pr. kode/lt-kode» i Visma. Avstem betalt pensjon mot oppgåve frå pensjonskasse. Innbetalt premie + Tilskot til sikringsordning arbeidstakars del = Arbeidsgivars del (avgiftspliktig) Avstem arbeidsgivaravgift Avstem skattetrekk og andre trekk Sett opp RF 1025 og RF Avstem feriepengar og arbeidsgivaravgift av FP. Lønnssystem, balanse og SKD oppgåve. Avstem og dokumenter balansekontiene som gjelder lønn (forskudd, trekk, fagforeningskontingent osv.). 8 4

5 AVSTEMMINGSRAPPORT PR. KODE/LT-KODE 9 PERIODISERINGSPOSTAR (BESTE ESTIMAT) Ressurskrevjande brukarar Kommunal medfinansiering Avvikles frå Nytt akontobeløp for Desember: Avstemming av balansepostar Interimskonti og andre periodiseringskonti må splittast 10 5

6 NYTT AKONTOBELØP MEDVINANSIERING Differanse (beregnet kostnad minus A konto beløp (januar - juli) fastsatt A konto beløp (august - november) fastsatt Nytt a konto beløp (desember) fastsatt Samlet innbetalt a Samlet beregnet konto-beløp kostnad (1. og Ny årssum Kommunenr Kommune (1. og 2. tertial) 2. tertial) a konto ) Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Årdal Luster AVSTEMMING / DOKUMENTASJON AV BALANSE OMLØPSMIDLAR Konti: Kasse Bank Finansielle omløpsm. oppgåve Debitorar Andre fordringar Meirverdiavgift Interimskonti periode? Andre tidsavgrensings postar Premieavvik Depositum konti Dokumentasjon: Kasseavstemming, alle kassar Krav om kasseapparat ved avg. pl. Oms. Avstemming mot årsoppgåve Avstemminga mot VPS eller anna ekstern Saldoliste, aldersfordelt og verdi vurdert Verdivurdering av den enkelte fordring 6. termin MVA - komp Innbetalt i perioden Rett Utrekningar eller anna bevis / forklaring Eiga avstemming Pensjon Er det rett at dei står i kommunen sitt namn? 12 6

7 AVSTEMMING / DOKUMENTASJON AV BALANSE KORTSIKTIG GJELD Konti: Dokumentasjon: Kassekreditt Avstemming mot årsoppgåve Skattetrekk 6. termin og Skattetrekkskonto Arbeidsgivaravgift Eiga avstemming lønn Feriepengar og aga lønnssystem og SKD oppgåve Andre trekk lønnssystem og rettidig innbetalt. Meirverdiavgift 6. termin MVA Kreditorar / levrandørg. Saldoliste, aldersfordelt - forklar til gode og gamle Anna gjeld Verdivurdering av den enkelte gjeldspost Pålaupte renter Avstemming mot årsoppgåve Interimskonti Innbetalt i perioden Rett periode? Andre tidsavgrensings Utrekningar eller anna bevis / forklaring postar Obs Inntektsføring av øyremerka tilskot fond. 13 AVSTEMMING / DOKUMENTASJON AV BALANSE ANLEGGSMIDLAR OG LANGSIKTIG GJELD Konti: Dokumentasjon: Finansielle Anleggsmidlar VPS eller anna ekstern oppgåve LVP KRS 9 Anleggsmidlar Aktivering Avskriving Sal KRS 9 Verdifall Pensjonsmidlar Langsiktig Gjeld Pensjonsforpliktingar Eiga avstemming Pensjon Avstemming mot årsoppgåver Eiga avstemming Pensjon Finansielle leigeavtalar Oversikt over leigeavtalar vurdering mot KRS 8 Eigenkapital Bundne fond Eiga avstemming (konsistensavstemming) Statuttar / vilkår for bruken 14 7

8 ANDRE AVSTEMMINGAR Totalavstemming /Konsistent rekneskap Rekneark frå SF Revisjon eller Rekneskapsmappe Avstemming av delsystem mot rekneskap Avstem anleggsregister mot hovudbok Avstemming formidlingslån (Startlån) Avstemming interne føringar F 190 (490) A 790 / 290 A 570 / 970 Avstem konserninterne postar Sjølvkost Finansreglement (huks rapportering og kvalitetssikring av rutine) 15 AVSTEMMING FORMIDLINGSLÅN Investeringsrekneskap: + Utlån Bruk av lån Mottekne avdrag Betalte avdrag = Fond (+ bruk) (- avsetning) + 50 Balanse: - Innlån LG Ubrukte lånemidlar Utlån AM Fond (debit -) (kredit +) - 50 =

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne.

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne. økonomiseksjonen Til alle med tilvisningsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 30.10.2013 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2013 Rekneskapen for 2013 skal vere

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS

KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I KOMMUNEREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS RAMMEVERK FOR GKRS Kommuneregnskapet

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Årsoppgjør for energiselskaper.

Årsoppgjør for energiselskaper. Årsoppgjør for energiselskaper. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9. desember 2008 Agenda Tid Tema Hvem 1000 Velkommen Wigdahl 1005 Grunnleggende prinsipper og vurderingsregler Alsos 1100 Pause 1110

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT HEMSEDAL KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007

ØKONOMIREGLEMENT HEMSEDAL KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007 ØKONOMIREGLEMENT 2007 HEMSEDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 28.06.2007 1 INNHALD MÅL... 3 0. ORGANISERING 3 1. ØKONOMIPLAN... 3 1.1. TIDSPLAN FOR FRAMLEGGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 1.2. MAL FOR

Detaljer

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer