KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport"

Transkript

1 KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Versjon januar 2003 KITH rapport nr. 01/03 ISBN

2

3

4 KITH-rapport KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksaddresse Sverresgt 15 Telefon Forfatter(e): Hroar Piene Telefaks e-post Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedirektoratet Foretaksnummer Rapport nr. 01/03 Prosjektnr. KO-AVD02 ISBN Dato Antall sider 60 Kvalitetssikret av Bjørn Buan Gradering Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Sammendrag: Avdelingskodeverket for spesialisthelsetjenesten, utgitt av (daværende) Helsedirektoratet, har vist seg utilfredsstillende etter dagens behov. Sosial- og helsedirektoratet iverksatte i 2002 et forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter innenfor en ny kodestruktur. Forprosjektet konkluderer med å anbefale en flerdimensjonal tilnærming som innebærer at en enhet i helsetjenesten karakteriseres ved ulike attributter, som vil bestå av separate klassifikasjoner og koder for næringstype (NACE-kode), funksjonskontoplan, fagområde, enhetstype, samt HER- ID (HER: helsetjenestens enhetsregister). Et forbehold til en flertallsinnstilling er gjengitt i et vedlegg. Et hovedprosjekt, med mål, innhold og arbeidsform, foreslås for å utarbeide og teste kodestruktur og forberede implementering. Hovedprosjektet vil kunne startes opp tidlig i 2003.

5

6 Side 6 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten INNHOLD 1. INNLEDNING FORPROSJEKT Mandat Tolkning av mandatet Arbeidsform BAKGRUNNEN FOR FORPROSJEKTET OPPBYGGING AV DAGENS KODEVERK NYTT KODEVERK Hva skal et kodeverk tjene til? Statistisk sentralbyrås behov for et nytt avdelingskodeverk Statens helsetilsyn Helsedepartementet Sosial- og helsedirektoratet Helseforetakene SINTEF Unimed (relevante avdelinger: Norsk Pasientregister(NPR); Pasientklassifisering og finansiering (PaFi), Helsetjenesteforskningsmiljøet) Stiftelse for helsetjenesteforskning (Heltef) Helsenett/Meldingsutveksling Behov oppsummering Nytt kodeverk alternative muligheter Hierarkisk beskrivelse av klasser og enheter Flat identifikasjon Parallelle kodeverk, ett for hver interessent Fler-dimensjonal innfallsvinkel NYTT KODEVERK UTKAST TIL STRUKTUR Beskrivelse av foreslåtte attibutter Foretaksnummer, Enhetsnummer, NACE-kode Kontoplan: KOSTRA-funksjonskontoplan og Kontoplan for helseforetak Type Basisenhet (etter funksjon) Fagfelt KITH 2002 Versjon 1.1

7 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 7 av Lokal organisasjon (ikke obligatorisk) HER-ID (ikke obligatorisk) Spesifisitet, sensitivitet, redundans, konkatenering Brukergrensesnitt PROSJEKTFORSLAG Målsetning / Oppgaver i hovedprosjektet Arbeidsform Arbeidsgruppe Referansegruppe Godkjenning og godkjenningsprosedyre Avhengigheter til andre pågående prosjekter og prosesser/reformer Tidsramme for prosjektet - Leveranser Tidsramme Avhengig av vedtak hos de berørte myndigheter kan en ny kodestruktur tidligst tas i bruk fra Leveranser...30 VEDLEGG 1 Foretaksnummer og Enhetsnummer...31 VEDLEGG 2. NACE-KODER...48 Vedlegg 2b. Alternativ klassifikasjon av helsetjenester:...53 VEDLEGG 3. KOSTRA Funksjonstyper:...56 VEDLEGG 4. TYPER BASIS ENHETER (FUNKSJONSTYPER)...57 VEDLEGG 5 FAGOMRÅDER...58 VEDLEGG 6. Notat ved Dag Refvem, Ullevål universitetssykehus...60 Versjon 1.1 KITH 2002

8 Side 8 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten 1. INNLEDNING For å definere avdelinger i sykehus har en anvendt et kodeverk som i sin tid ble laget i forbindelse med de første innsamlingene av data som ble rapportert i SAMDATA. Dette kodeverket har vært uendret siden Eierreformen i sykehussektoren med etablering av helseforetak fører i økende grad til at begrepet avdeling eller driftsenhet innen det enkelte sykehus blir mindre entydig. En tydelig tendens i dag er å slå sammen tidligere atskilte fagområder, for eksempel innen medisin og kirurgi, til nye større flerfunksjonelle avdelinger eller klinikker for å oppnå bedre faglig koordinering, kvalitet og effektivitet. Helseforetakene vil sannsynligvis endre seg over tid og disse endringene vil skje raskere enn tidligere. For å kunne gjøre statistiske analyser er det nødvendig å kunne lage valide strata innen det grunnleggende statistiske materialet som både tillater sammenlikninger mellom institusjoner og sammenlikninger over tid. En fremgangsmåte vil kunne være å identifisere tjenesteenheter som vil kunne ha lengre levetid enn driftsenheter hvis man ser på de siste som alt overveiende bestemt av organisasjonsplan, budsjett og regnskap. Utveksling av elektroniske meldinger og de krav dette setter til sikker identifisering behandles i et separat KITH-prosjekt under stikkordet Helsetjenestens Enhetsregister (HER) og OID. I HER-prosjektet har en ikke tatt standpunkt til hvilke koder ulike avsendere/mottakere skal identifiseres med. Det er naturlig å se arbeide med et nytt kodeverk for basisenheter i forbindelse med dette. KITH 2002 Versjon 1.1

9 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 9 av FORPROSJEKT Sosial- og helsedirektoratet ba i brev av KITH om å utarbeide et forprosjekt for et nytt avdelingskodeverk. Arbeidet skulle være avsluttet innen utgangen av Til støtte for KITH ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjonene hvor også forskningsmiljøene ble tatt med. Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning og mandat: Sosial- og helsedirektoratet, Asbjørn Haugsbø Statistisk sentralbyrå; Borgny Vold Helsedepartementet, Marit Getz Wold Helseforetak: Dag Refvem, Ullevål SH (deltok i møte den ) Sintef Unimed SAMDATA; Torhild Heggestad Sintef Unimed Norsk pasientregister; Øyvind Christensen Sintef Unimed PaFi; Kristin Dahlen Heltef; Ingeborg Strømseng Sjetne Senter for helseadministrasjon; Svein M. Nerland (forterje Hagen) KITH: Hans Jørgen Varfjell (HER-prosjektet); Hroar Piene (prosjektleder) Rapport fra gruppens arbeid skal leveres innen utgangen av Arbeidsgruppen ledes av KITH. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter Mandat Arbeidsgruppen for forprosjektet er gitt følgende mandat: Arbeidsgruppen skal vurdere ulike alternativer til nytt avdelingskodeverk som kan ivareta et bredt spekter av behov knyttet til finansiering, statistikk, tilsyn og elektronisk meldingsutveksling mellom basisenheter i helseforetak og deres samarbeidspartnere. Den anbefalte løsningen skal søkes harmonisert med Helsetjenestens enhetsregister (HER) som er under etablering. Det skal legges vekt på at løsningsskissen til nytt kodeverk tilfredsstiller Versjon 1.1 KITH 2002

10 Side 10 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten behov i forskningsmiljøene. Skissen skal også inneholde en overordnet beskrivelse av nødvendige tiltak i forhold til framtidig innføring og drift av et nytt kodeverk. Målet med nytt avdelingskodeverk må være å komme fram til et nivå som er tilstrekkelig for å innhente den datamengden som bør være obligatorisk. Den obligatoriske del av kodeverket bør være knyttet til avdelingsnivå. I tillegg bør det nye kodeverket, i den utstrekning det er mulig, legge forholdene til rette for innhenting av data fra lavere nivå enn avdeling, for eksempel postnivå Tolkning av mandatet Arbeidsgruppen har i sitt første møte drøftet mandatet og ønsker å tolke begrepet avdeling forholdsvis vidt, spesielt at det ikke må knyttes til avdelingsbegrepet slik det etter hvert kan komme til å bli anvendt av de ulike helseforetak. Arbeidsgruppen vil bruke begrepet basisenhet som synonym med det tidligere brukte begrepet avdeling. Arbeidsgruppen ser behovet for å avgrense arbeidet til å gjelde spesialisthelsetjenesten, men vil ha som siktemål at den kodestruktur som vil bli foreslått vil kunne tas i bruk også innenfor andre deler av helsetjenesten, som den kommunale og den privatbaserte, jamfør formuleringen basisenheter i helseforetak og deres samarbeidspartnere i mandatet. Arbeidet i forprosjektet avgrenses til å forsøke å skape enighet grunnlaget for en alternativ løsning, ikke selve løsningen i detalj Arbeidsform De enkelte institusjoner som har vært representert i arbeidsgruppen har vært ansvarlige for de deler av teksten i forprosjektrapporten som særlig omhandler deres særlige behov og krav. Et tidlig utkast til sluttrapport har tjent som sammenbindende element under og mellom møtene. Arbeidsgruppen har blitt forelagt skisser til mulig løsning på kodestrukturspørsmålet under arbeidets gang. KITH 2002 Versjon 1.1

11 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 11 av 61 Leder for arbeidsgruppen har representert KITH, og KITH har fungert både som sekretariat for arbeidsgruppen og som viktig premissgiver for forslaget til løsning. Det har vært holdt tre møter i arbeidsgruppen og det har vært stor grad av enighet omkring løsningsforsalget. Representanten for helseforetakene (D. Refvem, Ullevål universitetssykehus) har dessverre bare hatt anledning til å delta på ett møte. Han har gitt uttrykk for sin oppfatning i et skriftlig notat. Han mener det må etableres en hierarkisk organisasjonsbeskrivelse, noe arbeidsgruppen for øvrig ikke anbefaler (vedlegg 6). 3. BAKGRUNNEN FOR FORPROSJEKTET Kodeverket for driftsenheter i spesialisthelsetjenesten Avdelingskodeverket har allerede lenge vært modent for revisjon, sist dette ble vurdert i 1998 var konklusjonen klar at en revisjon var ønskelig. Et forslag til revidert kodestruktur ble deretter utarbeidet av Staten Helsetilsyn, men etter en høringsrunde ble forslaget forkastet. Kodeverket som brukes i dag har således vært uendret siden tidlig på -90-tallet. (Det ble vedtatt som obligatorisk per ) Kodeverket har vært forvaltet av Statens Helsetilsyn inntil Etter den seneste omorganisering av den sentrale helseforvaltning ble forvaltningsansvaret overført til Sosial- og helsedirektoratet (Shdir). Kodeverket er i dag tilgjengelig fra KITHs hjemmeside, og KITH besvarer henvendelser, etter avtale med SHdir. På grunn av lengre tids uttalte behov for endring av kodeverket har KITH tatt initiativ til å se på dette på nytt, ikke minst i lys av to forhold: 1. Etableringen av helseforetakene og den organisatoriske omstrukturering av helsetjenesten som følger av dette 2. Meldingsutveksling mellom ulike deler av helsetjenesten og behovet for sikker identifikasjon av avsender og mottaker Etableringen av de nye helseforetakene fører i økende grad til at begrepet avdeling eller driftsenhet blir problematisk å forholde seg til. En tydelig tendens er å slå sammen tidligere atskilte fagområder, for eksempel innen medisin og kirurgi, til nye større flerfunksjonelle avdelinger eller klinikker. Mest utpreget ser en dette i planene for det nye St Olavs Hospital med ulike sentra på tvers av tradisjonelle fag eller avdelingsgrenser. En annen tendens er å Versjon 1.1 KITH 2002

12 Side 12 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten organisere fagområder i stor- avdelinger på tvers av geografisk plassering. Hva er nå en driftsenhet? For budsjett- og regnskapsformål vil sannsynligvis være storavdelingen, men vil det samme være tilfelle for Helsetilsynet? Vil det i sammenheng med vurderinger av kvalitet eller effektivitet være rimelig å se to geografisk ulikt plasserte enheter under ett selv om de nominelt er underlagt samme ledelse? De organisatoriske endringene vil måtte få konsekvenser for pågående statistiske analyser av virksomhetene i helsetjenesten, hva enn dette gjelder ressurser, økonomi, effektivitet, kvalitet, eller tilgjengelighet, etc. Problemet er kort og godt at en driftsenhet i ett tilfelle og for ett formål ikke nødvendigvis vil eller kan være det for et annet. Et problem i tilknytning til dette er et helseforetakene vil endre seg over tid og at disse endringene vil skje raskere enn tidligere. For å kunne gjøre statistiske sammenlikninger over tid er det nødvendig å kunne lage strata innen det grunnleggende statistiske materialet som holder over tid. En fremgangsmåte vil kunne være å identifisere tjenesteenheter som vil kunne ha lengre levetid enn driftsenhetene, hvis man ser på de siste som alt overveiende bestemt av organisasjonsplan, budsjett og regnskap. Ett nytt kodeverk vil sannsynligvis måtte kunne tilfredsstille flere stratifiseringsbehov samtidig. Utveksling av elektroniske meldinger og de krav dette setter til sikker identifisering behandles i et separat KITH-prosjekt under stikkordet Helsetjenestens Enhetsregister (HER) på oppdrag av SHdir. I HER-prosjektet vil de ulike avsendere/mottakere bli identifisert med en ikkesemantisk HER-Id, dvs en sifferkombinasjon uten intern mening. Til HER-ID skal det knyttes attributter som plasserer avsender/rekvirent i forhold til institusjon/person og rolle. Det vil være en fordel om et kodeverk for driftsenheter kan tilpasses HER og vice-versa. I tilknytning til dette er KITH overlatt ansvaret med å holde oversikt over og tildele koder etter OID systemet ( Object Identifiers ) i regi av ISO, som skal kunne tildele koder som identifiserer objekter (for eksempel tiltak, organisasjoner, personer, roller, osv) i helsevesenet (se: Både HER og OID skal ses i sammenheng med dette prosjektet. KITH 2002 Versjon 1.1

13 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 13 av 61 Alle disse forholdene tatt i betraktning er det arbeidsgruppens oppfatning at det er mer enn en enkel revisjon som må gjennomføres for at et nytt avdelingskodeverk, som skal avløse det eksisterende, skal kunne etableres. Man må se på kodebehovet med nye øyne og ikke av hensiktsmessighetsgrunner låse seg til en løsning som likner den nåværende. I avsnittet nedenfor gjennomgås oppbyggingen og mangelen ved dagens kodeverk i mer detalj. 4. OPPBYGGING AV DAGENS KODEVERK Dagens kodeverk er bygget opp med fire sifre der sifferplassering samt siffer skal identifisere avdelingstypen (siffer 1-3) og evt hvilken avdeling blant et antall like avdelinger innen samme institusjon (siffer 4). Kodeverket bygger på forsøk på klassifisere av både faglig innhold og organisering, men klassifiseringen er både inkomplett og statisk av natur. I rapporten fra en arbeidsgruppe oppnevnt av SHD ( ) påpekes det at det eksiterende kodeverket har svakheter, men rapporten er vag mht å identifisere disse i klartekst. Visse elementer av teksten i rapporten peker mot at identifikasjonen av de enheter som kodeverket tilbyr, egentlig ikke klassifiserer virksomheten i en avdeling (Helsetilsynets kommentar til dagens kodeverk) samt at nivået avdeling ikke alltid representer behovet for inndeling i minste funksjonelle (basis)enhet. I SHD s arbeidsgruppes rapport fra 1998 drøftes behovet for revisjon uten å vurdere om det er behov for et grunnleggende nytt kodeverk. Sett i lys av de endringer i helsetjenesten som er omtalt innledningsvis, er det åpenbart at dagens kodeverk vanskelig kan ta høyde for endringene som nå er i ferd med å skje. Hva som blir å oppfatte som basisenheter i fremtiden er ikke godt å si; dette er det både faglige, organisatoriske så vel som økonomiske forhold som vil avgjøre. Slik som det nåværende kodeverket er bygd opp er koden i hovedsak en nøkkel til en avdelingsklasse. Ved en endring av klassifikasjonen vil det måtte opprettes nye koder. Derved kan det skje brudd med forhistorien som er uheldig for statistiske formål. Tidsserieanalyser, som er viktige i statistisk sammenheng, kan bli umulig å gjennomføre. Et aktuelt eksempel, som viser noe om de vanskeligheter som endringer i organisasjonsmønsteret kan bringe, er sammenslåing av avdelinger/poster som tidligere har vært Versjon 1.1 KITH 2002

14 Side 14 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten fagspesifikke, til å bli faglig blandet. Dette kan for eksempel gjelde pasienter ved ØNH- og øyeavdelinger som samles i én sengepost, eller at hjertemedisin og hjertekirurgi slås sammen fordi de så sterkt griper inn i hverandre, eller at det overhodet ikke gjøres noen faglig inndeling av sengepostene, noe som kan være ønskelig for å utnytte sengeressursene bedre. Den nåværende avdelingskodestrukturen vil ikke kunne følge slike endringer uten å måtte opprette nye koder, eventuelt alternative klassifikasjoner, noe som kan bryte med behovet for historisk oppfølgning av aktiviteten ved institusjonene. I et prosjektforslag vedr behov for nytt kodeverk for psykiatri (Torleif Ruud, SINTEF Unimed Psykisk helsearbeid, datert ) anføres følgende problemer med dagens kodeverk: Ulik grad av inndeling i kliniske enheter: Institusjonene har ulik struktur og organisering, og følgelig også ulike enheter som pasient- og aktivitetsdata rapporteres fra. Situasjonen i dag er slik at det varierer på hvilket laveste nivå data rapporteres, - for noen vil dette være post-nivå, for andre avdelingsnivå. Det avspeiler også ulik grad av differensiering, der noen dekker flere ulike funksjoner innenfor samme organisatoriske enhet: 1. Ulik bruk av koder for klassifisering: De kodeverk som har vært i bruk er ikke standardisert i tilstrekkelig grad. Det er ikke gjensidig utelukkende kategorier i kodene, og de ulike begrepene (som akutt-, langtids- intermediær-enhet) er ikke operasjonalisert. Dette gjør at eksisterende kodeverk brukes på ulike måter rundt i landet, og at data fra ulike steder derfor ikke kan sammenlignes på en pålitelig måte. 2. Manglende samsvar mellom enheter i pasientdata og økonomiske data: Erfaringer fra arbeidet med Samdata Psykiatri viser også at det fra en og samme institusjon kan rapporteres eller angis forskjellige enheter for økonomiske data og for pasientdata. For å kunne analysere sammenhenger mellom ressursinnsats og behandlingsinnhold og resultater er det viktig at det er samsvar mellom de nivåene informasjonen rapporteres fra. Erfaringene som er gjengitt ovenfor er helt i tråd med den alminnelige kritikk som reises mot det nåværende kodeverket i dette notatet. 5. NYTT KODEVERK 5.1. Hva skal et kodeverk tjene til? Et nytt kodeverk for enheter i helsetjenesten, om de kalles avdelinger, driftsenheter eller funksjonelle enheter må ta konsekvensen av at det finnes ulike oppfatninger om hva som bør KITH 2002 Versjon 1.1

15 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 15 av 61 være enhet, avhengig av de aktuelle behov. Ved etablering av et nytt avløsende kodeverk må en dessuten ta hensyn til både eksisterende og nye behov. Et viktig spørsmål er om kodeverket skal begrense seg til institusjonshelsetjenesten eller om denne rammen blir for snever tatt i betraktning at helseforetakene har signalisert interesse for å kjøpe tjenester utenfor det tradisjonelle offentlige helsetjeneste nettverket, f.eks. fra privat etablerte rtg-institutter som lokaliserer seg i institusjonenes nærhet og som drives med avtaler til det offentlige. En må anta at helseforetakene etter hvert vil legge kostnadene for slike outsourcede tjenester inn i kostnadene for behandling av de enkelte pasientene og kreve en avregning som om pasienten bare var undersøkt og behandlet ved egen institusjon. I dette prosjekter er det spesialisthelsetjenesten som har hovedfokus, men en bør vurdere om perspektivet ved definisjon av basisenhet bør utvides for å ta høyde for outsourcing. I nedenstående avsnitt beskrives de meldte behov for identifikasjon av basisenhet. Denne gjennomgangen viser at behovene er noe ulike av natur Statistisk sentralbyrås behov for et nytt avdelingskodeverk Statistisk sentralbyrå produserer offisiell statistikk på en rekke helseområder, særskilt spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Pasientdata fra NPR bearbeides til offisiell pasientstatistikk. Prosjekt om innsamling av pasientdata fra allmennleger er under utvikling (SEDA-prosjektet). SSB ser på en rekke ulike sider ved helsetjenestene: økonomi, personell, plasser, tilbud og forbruk av helsetjenester. Ut fra hvilke forhold som belyses og hvilke datakilder som benyttes, kan enhetsnivået være ulikt. Avdeling blir ikke benyttet som enhet i statistikken, men det er behov for å sikre at data levert på høyere enhetsnivå er komplett mht underliggende avdelinger. I noen grad benyttes avdelingskoder i internasjonal rapportering, blant annet for å skille mellom ulike hovedkategorier av avdelinger i somatiske sykehus. De hovedkategoriene som etterspørres er: Medisinske avdelinger, kirurgiske avdelinger, avdelinger for fødsler og gynekologi og pediatriske avdelinger. I tillegg er det behov for å skille ut psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus. Versjon 1.1 KITH 2002

16 Side 16 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Økt vekt på elektronisk datainnhenting (utviklet gjennom KOSTRA-prosjektet, samt vårt mål om å utnytte registeropplysninger i større grad enn i dag (personellopplysninger og pasientopplysninger via register), gjør behovet for sikker identifisering av enhetene i ulike registre og skjemainnsamlinger til en svært sentral problemstilling. SSB benytter de offisielle foretaks- og bedriftsorganisasjonsnumre i vår statistikkproduksjon (jf. Brønnøysundsregisteret). Det er viktig for oss at utvikling av et nytt avdelingskodeverk ikke blir utviklet på tvers av offisielle registre og næringsgrupperinger (NACE-koder), men at det utvikles et additativt system. Videre er det viktig for SSB at en ny inndeling av enheter på lavere nivå enn bedrift, er i samsvar med funksjonskontoplanen for helsetjenesten (KOSTRAfunksjonskontoplan og Kontoplan for helseforetak). SSB har startet arbeidet med å etablere et system for helseregnskap basert på OECDs System of Health Accounts (SHA). Systemet er omfattende og det er utarbeidet klassifikasjoner for produsenter, funksjoner og finansieringskilder som blir benyttet internasjonalt. Systemet legger sterk vekt på at resultatene skal være sammenlignbare både mellom land og over tid. SHA er utviklet slik at det harmonerer med nasjonalregnskapet. Et avdelingskodeverk bør ikke gå på tvers av behovene for slik rapportering. Når hovedprosjektet for utvikling av nytt avdelingskodeverk startes opp, er det viktig at man sikrer at behovene som følger av internasjonal rapportering, blir ivaretatt Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn skal i hovedsak vurdere helsepersonellets, helseinstitusjonenes eller avdelingers etterlevelse av regler/forskrifter/lovverk Ved aktivt tilsyn rettes oppmerksomheten mot funksjonelle enheter som tradisjonelt har vært faglig definert, m.a.o. de har behov for å definere tjenestespesifikke enheter Helsedepartementet Helsedepartementet har ansvaret både for nasjonal myndighetsstyring av sektoren og styring knyttet til rollen som eier av helseforetakene. Foretaksmodellen stiller store krav til operativ 1 Helsetilsynet har ikke ønsket å prioritere arbeidet i forprosjektet. Teksten står for arbeidsgruppens regning. KITH 2002 Versjon 1.1

17 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 17 av 61 eierstyring og planstyring. Ved omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten til foretak er det foretatt store endringer i økonomi-, personal og IT systemer for å håndtere endrete eierskapsog organisasjonsstrukturer. Det har også skjedd store endringer i organiseringen av spesialisthelsetjenesten i regi av de regionale helseforetakene. Helsedepartementet har behov for en definisjon av basisenhet for en rekke formål. For det første vil inndeling av basisenheter gi et nødvendig informasjonsgrunnlag for eierstyring, både for departementet og de regionale helseforetak. For det andre har departementet som øverste myndighetsorgan et ansvar for å informere bevilgende myndigheter og allmennheten om aktiviteten på driftsnivå i spesialisthelsetjenesten og for det tredje ønsker også departementet å gi et offentlig tilgjengelig informasjonsgrunnlag for forskning og analyse av offentlig finansiert helsetjeneste i Norge. For alle de ovennevnte formål må basisenhetene kunne deles inn i ulike kategorier, slik at det er mulig å få informasjon om aktivitet, ressursbruk og behandlingskvalitet fra ulike enheter i sykehus og helseforetak. Inndelingen skal både gjøre det mulig å analysere ulike enheter innenfor sykehus og helseforetak, og analysere likeartede enheter på tvers av foretak Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) skal bidra til gjennomføring av den nasjonal helse- og sosialpolitikk, drive faglig rådgivning og ha ansvar for kvalitetsutvikling og prioritering. SHdir har behov for et kodeverk som ivaretar en rekke sentrale oppgaver: Samordning av statistikker i helse- og sosialtjenesten Forvalting av kodeverk, klassifikasjoner og termer Forvalting av handlingsplanen for handlingsplanen for IT i helsesektoren ( ) Utvikling av kvalitetsindikatorer Helseforetakene Helseforetakene skal gjennomføre planlegging og drift av spesialisthelsetjenester. Helseforetakene kan opprette budsjettenheter som går på tvers av de tradisjonelle institusjonene, men som sammenfaller med helseforetakets egen organisasjonsplan, og som igjen raskt kan bli endret ved behov. En driftsenhet kan være snever eller omfattende, alt etter hva behovet tilsier. Behovet for definerte koder for enheter antas derfor å være relativt Versjon 1.1 KITH 2002

18 Side 18 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten ad-hoc preget for mange av foretakenes vedkommende. Organisasjonsmønsteret kan samtidig være ulikt i de ulike regioner og antakelig vil behovet for å definere basisenheter være tilsvarende forskjellig. Fra Ullevål Sykehus meldes det behov for et enkelt kodeverk for å beskrive organisasjonsstruktur. De endringer som er skjedd i sykehusene de siste år reflekterer først og fremst en tilnærming til desentraliserte konsernmodeller. Således kan store sykehus f.eks. ha divisjoner med økonomisk-administrativt personell som tidligere kun satt i sentraladministrasjonen. I enkelte sykehus utgjør nå divisjonsdirektørene sammen med direktør og viseadm. direktør den operative sykehusledelse. Nyere øvre organisasjonsnivåer er f.eks. divisjon og senter som har avløst klinikk. Andre utviklingstrekk har vært sammenslåing på tvers av tidl. etablerte fagområdegrenser (medisinsk spesialtetshierarki i hoved- og grenspesialiteter), i første rekke som organklinikker (i sentermodeller). Det er svært viktig at nytt kodeverk ikke blir i prinsippet mer komplisert verken i sifferlogikk eller dimensjoner enn dagens. Da er det tvilsomt om den vil bli brukt internt i det enkelte sykehus, noe som må være et mål. Sykehusene trenger imidlertid et kodeverk der alle organisasjonsnivåer kan beskrives, helt ned til den minste organisatoriske enhet (som har egen administrasjon). Da trengs utvidelser i forhold til dagens system (se forøvrig vedlegg 6, Notat fra Dag Refvem, Ullevål Sykehus) SINTEF Unimed (relevante avdelinger: Norsk Pasientregister(NPR); Pasientklassifisering og finansiering (PaFi), Helsetjenesteforskningsmiljøet) I Norsk pasientregister registreres sykehusopphold med informasjon om sykehus (institusjonsnummer), avdeling (avdelingsnummer basert på avdelingskodeverket) og pasientnummer (ID vilkårlig generert av hvert sykehuset for hver unik pasient som behandles innenfor samme år). Avdelingsnummer er en viktig variabel i Norsk pasientregister, fordi avdelingsopphold slås sammen til sykehusopphold i forbindelse med gruppering i DRG. RHF ene mottar ikke ISF-refusjon for sykehusopphold uten avdelingstilknytning, selv om avdelingstype ikke har konsekvenser for beregning eller grupperingen (med unntak av opphold ved brannskadeavdelingen på Haukeland). KITH 2002 Versjon 1.1

19 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 19 av 61 For kostnadsvektarbeidet (beregningen av gjennomsnittlig kostnad for de ulike DRG er) er det svært viktig at behandlingsaktivitet og regnskap rapporteres fra de samme enheter. Dvs. at avdelingskodeverket må kunne brukes til å identifisere kostnadssteder internt i sykehusene, slik at man kan beregne gjennomsnittskostnader for ulike typer opphold. I SAMDATA benyttes sykehusopphold som enhet. Problemet for SAMDATA (og også for DRG-grupperingen) er at sykehus blir stadig mindre relevante som organisatoriske enheter, dels fordi man har etablert helseforetak som en ny organisatorisk enhet, og dels fordi sykehus som er lokalisert på ulike steder slås sammen. I SAMDATA har man benyttet sykehustype (Regionsykehus, sentralsykehus, fylkessykehus og lokalsykehus/spesialsykehus) for å kategorisere ulike enheter. Sammenslåing av sykehus til en organisasjon, nå i form av helseforetak, gjør det stadig vanskeligere å videreføre denne kategoriseringen. Når funksjonsfordeling overlates til RHF ene, og ikke lenger følger av sykehustype, blir det enda vanskeligere å sammenligne institusjoner etter deres funksjon. Det betyr i praksis at SINTEF Unimed trenger et kodeverk til å skille mellom funksjoner, der man tidligere kunne operere med sykehustyper. I tillegg vil det være en stor fordel om man kan sammenligne funksjonelle enheter på et lavere nivå enn sykehus eller institusjon, men det har vist seg vanskelig med det eksisterende avdelingskodeverket (men det kan muligens gjøres ved at man etablerer et avdelingskodeverk på et mer aggregert nivå enn i dag). Kodeverket må ta hensyn til følgende grunnelementer. Det må: Sikre sammenlignbarhet mellom enheter og områder, ved karakterisering av struktur og funksjon Gi klare definisjoner, sikre enhetlig avgrensing av minste basis enheter Muliggjøre uttak av data på ulike aggregeringsnivå Være fleksibelt slik at det lett kan fange opp organisatoriske endringer Ivareta pasientforløps-perspektivet, hva skal et sykehusopphold eller en behandlingsepisode være? Ivareta historikk, muliggjøre tidsserieanalyser Versjon 1.1 KITH 2002

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser En vurdering av tilgjengelige datakilder

Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser En vurdering av tilgjengelige datakilder RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR TILSYN MED PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNEHELSETJENESTEN OG PSYKISK HELSEVERN I SPESIALISTHELSETJENESTEN I 2001 OG 2002 Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998 98/83 Notater I 1998 Anne Britt Svinnset Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistik Innhold 1.

Detaljer

Husleieindekser og husleiestatistikk

Husleieindekser og husleiestatistikk Husleieindekser og husleiestatistikk ÅSMUND LANGSETHER PER MEDBY (Også utgitt i Byggforsk skriftserie 1, 2004) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/2004 Norsk institutt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer