KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport"

Transkript

1 KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Versjon januar 2003 KITH rapport nr. 01/03 ISBN

2

3

4 KITH-rapport KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksaddresse Sverresgt 15 Telefon Forfatter(e): Hroar Piene Telefaks e-post Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedirektoratet Foretaksnummer Rapport nr. 01/03 Prosjektnr. KO-AVD02 ISBN Dato Antall sider 60 Kvalitetssikret av Bjørn Buan Gradering Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Sammendrag: Avdelingskodeverket for spesialisthelsetjenesten, utgitt av (daværende) Helsedirektoratet, har vist seg utilfredsstillende etter dagens behov. Sosial- og helsedirektoratet iverksatte i 2002 et forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter innenfor en ny kodestruktur. Forprosjektet konkluderer med å anbefale en flerdimensjonal tilnærming som innebærer at en enhet i helsetjenesten karakteriseres ved ulike attributter, som vil bestå av separate klassifikasjoner og koder for næringstype (NACE-kode), funksjonskontoplan, fagområde, enhetstype, samt HER- ID (HER: helsetjenestens enhetsregister). Et forbehold til en flertallsinnstilling er gjengitt i et vedlegg. Et hovedprosjekt, med mål, innhold og arbeidsform, foreslås for å utarbeide og teste kodestruktur og forberede implementering. Hovedprosjektet vil kunne startes opp tidlig i 2003.

5

6 Side 6 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten INNHOLD 1. INNLEDNING FORPROSJEKT Mandat Tolkning av mandatet Arbeidsform BAKGRUNNEN FOR FORPROSJEKTET OPPBYGGING AV DAGENS KODEVERK NYTT KODEVERK Hva skal et kodeverk tjene til? Statistisk sentralbyrås behov for et nytt avdelingskodeverk Statens helsetilsyn Helsedepartementet Sosial- og helsedirektoratet Helseforetakene SINTEF Unimed (relevante avdelinger: Norsk Pasientregister(NPR); Pasientklassifisering og finansiering (PaFi), Helsetjenesteforskningsmiljøet) Stiftelse for helsetjenesteforskning (Heltef) Helsenett/Meldingsutveksling Behov oppsummering Nytt kodeverk alternative muligheter Hierarkisk beskrivelse av klasser og enheter Flat identifikasjon Parallelle kodeverk, ett for hver interessent Fler-dimensjonal innfallsvinkel NYTT KODEVERK UTKAST TIL STRUKTUR Beskrivelse av foreslåtte attibutter Foretaksnummer, Enhetsnummer, NACE-kode Kontoplan: KOSTRA-funksjonskontoplan og Kontoplan for helseforetak Type Basisenhet (etter funksjon) Fagfelt KITH 2002 Versjon 1.1

7 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 7 av Lokal organisasjon (ikke obligatorisk) HER-ID (ikke obligatorisk) Spesifisitet, sensitivitet, redundans, konkatenering Brukergrensesnitt PROSJEKTFORSLAG Målsetning / Oppgaver i hovedprosjektet Arbeidsform Arbeidsgruppe Referansegruppe Godkjenning og godkjenningsprosedyre Avhengigheter til andre pågående prosjekter og prosesser/reformer Tidsramme for prosjektet - Leveranser Tidsramme Avhengig av vedtak hos de berørte myndigheter kan en ny kodestruktur tidligst tas i bruk fra Leveranser...30 VEDLEGG 1 Foretaksnummer og Enhetsnummer...31 VEDLEGG 2. NACE-KODER...48 Vedlegg 2b. Alternativ klassifikasjon av helsetjenester:...53 VEDLEGG 3. KOSTRA Funksjonstyper:...56 VEDLEGG 4. TYPER BASIS ENHETER (FUNKSJONSTYPER)...57 VEDLEGG 5 FAGOMRÅDER...58 VEDLEGG 6. Notat ved Dag Refvem, Ullevål universitetssykehus...60 Versjon 1.1 KITH 2002

8 Side 8 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten 1. INNLEDNING For å definere avdelinger i sykehus har en anvendt et kodeverk som i sin tid ble laget i forbindelse med de første innsamlingene av data som ble rapportert i SAMDATA. Dette kodeverket har vært uendret siden Eierreformen i sykehussektoren med etablering av helseforetak fører i økende grad til at begrepet avdeling eller driftsenhet innen det enkelte sykehus blir mindre entydig. En tydelig tendens i dag er å slå sammen tidligere atskilte fagområder, for eksempel innen medisin og kirurgi, til nye større flerfunksjonelle avdelinger eller klinikker for å oppnå bedre faglig koordinering, kvalitet og effektivitet. Helseforetakene vil sannsynligvis endre seg over tid og disse endringene vil skje raskere enn tidligere. For å kunne gjøre statistiske analyser er det nødvendig å kunne lage valide strata innen det grunnleggende statistiske materialet som både tillater sammenlikninger mellom institusjoner og sammenlikninger over tid. En fremgangsmåte vil kunne være å identifisere tjenesteenheter som vil kunne ha lengre levetid enn driftsenheter hvis man ser på de siste som alt overveiende bestemt av organisasjonsplan, budsjett og regnskap. Utveksling av elektroniske meldinger og de krav dette setter til sikker identifisering behandles i et separat KITH-prosjekt under stikkordet Helsetjenestens Enhetsregister (HER) og OID. I HER-prosjektet har en ikke tatt standpunkt til hvilke koder ulike avsendere/mottakere skal identifiseres med. Det er naturlig å se arbeide med et nytt kodeverk for basisenheter i forbindelse med dette. KITH 2002 Versjon 1.1

9 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 9 av FORPROSJEKT Sosial- og helsedirektoratet ba i brev av KITH om å utarbeide et forprosjekt for et nytt avdelingskodeverk. Arbeidet skulle være avsluttet innen utgangen av Til støtte for KITH ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjonene hvor også forskningsmiljøene ble tatt med. Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning og mandat: Sosial- og helsedirektoratet, Asbjørn Haugsbø Statistisk sentralbyrå; Borgny Vold Helsedepartementet, Marit Getz Wold Helseforetak: Dag Refvem, Ullevål SH (deltok i møte den ) Sintef Unimed SAMDATA; Torhild Heggestad Sintef Unimed Norsk pasientregister; Øyvind Christensen Sintef Unimed PaFi; Kristin Dahlen Heltef; Ingeborg Strømseng Sjetne Senter for helseadministrasjon; Svein M. Nerland (forterje Hagen) KITH: Hans Jørgen Varfjell (HER-prosjektet); Hroar Piene (prosjektleder) Rapport fra gruppens arbeid skal leveres innen utgangen av Arbeidsgruppen ledes av KITH. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter Mandat Arbeidsgruppen for forprosjektet er gitt følgende mandat: Arbeidsgruppen skal vurdere ulike alternativer til nytt avdelingskodeverk som kan ivareta et bredt spekter av behov knyttet til finansiering, statistikk, tilsyn og elektronisk meldingsutveksling mellom basisenheter i helseforetak og deres samarbeidspartnere. Den anbefalte løsningen skal søkes harmonisert med Helsetjenestens enhetsregister (HER) som er under etablering. Det skal legges vekt på at løsningsskissen til nytt kodeverk tilfredsstiller Versjon 1.1 KITH 2002

10 Side 10 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten behov i forskningsmiljøene. Skissen skal også inneholde en overordnet beskrivelse av nødvendige tiltak i forhold til framtidig innføring og drift av et nytt kodeverk. Målet med nytt avdelingskodeverk må være å komme fram til et nivå som er tilstrekkelig for å innhente den datamengden som bør være obligatorisk. Den obligatoriske del av kodeverket bør være knyttet til avdelingsnivå. I tillegg bør det nye kodeverket, i den utstrekning det er mulig, legge forholdene til rette for innhenting av data fra lavere nivå enn avdeling, for eksempel postnivå Tolkning av mandatet Arbeidsgruppen har i sitt første møte drøftet mandatet og ønsker å tolke begrepet avdeling forholdsvis vidt, spesielt at det ikke må knyttes til avdelingsbegrepet slik det etter hvert kan komme til å bli anvendt av de ulike helseforetak. Arbeidsgruppen vil bruke begrepet basisenhet som synonym med det tidligere brukte begrepet avdeling. Arbeidsgruppen ser behovet for å avgrense arbeidet til å gjelde spesialisthelsetjenesten, men vil ha som siktemål at den kodestruktur som vil bli foreslått vil kunne tas i bruk også innenfor andre deler av helsetjenesten, som den kommunale og den privatbaserte, jamfør formuleringen basisenheter i helseforetak og deres samarbeidspartnere i mandatet. Arbeidet i forprosjektet avgrenses til å forsøke å skape enighet grunnlaget for en alternativ løsning, ikke selve løsningen i detalj Arbeidsform De enkelte institusjoner som har vært representert i arbeidsgruppen har vært ansvarlige for de deler av teksten i forprosjektrapporten som særlig omhandler deres særlige behov og krav. Et tidlig utkast til sluttrapport har tjent som sammenbindende element under og mellom møtene. Arbeidsgruppen har blitt forelagt skisser til mulig løsning på kodestrukturspørsmålet under arbeidets gang. KITH 2002 Versjon 1.1

11 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 11 av 61 Leder for arbeidsgruppen har representert KITH, og KITH har fungert både som sekretariat for arbeidsgruppen og som viktig premissgiver for forslaget til løsning. Det har vært holdt tre møter i arbeidsgruppen og det har vært stor grad av enighet omkring løsningsforsalget. Representanten for helseforetakene (D. Refvem, Ullevål universitetssykehus) har dessverre bare hatt anledning til å delta på ett møte. Han har gitt uttrykk for sin oppfatning i et skriftlig notat. Han mener det må etableres en hierarkisk organisasjonsbeskrivelse, noe arbeidsgruppen for øvrig ikke anbefaler (vedlegg 6). 3. BAKGRUNNEN FOR FORPROSJEKTET Kodeverket for driftsenheter i spesialisthelsetjenesten Avdelingskodeverket har allerede lenge vært modent for revisjon, sist dette ble vurdert i 1998 var konklusjonen klar at en revisjon var ønskelig. Et forslag til revidert kodestruktur ble deretter utarbeidet av Staten Helsetilsyn, men etter en høringsrunde ble forslaget forkastet. Kodeverket som brukes i dag har således vært uendret siden tidlig på -90-tallet. (Det ble vedtatt som obligatorisk per ) Kodeverket har vært forvaltet av Statens Helsetilsyn inntil Etter den seneste omorganisering av den sentrale helseforvaltning ble forvaltningsansvaret overført til Sosial- og helsedirektoratet (Shdir). Kodeverket er i dag tilgjengelig fra KITHs hjemmeside, og KITH besvarer henvendelser, etter avtale med SHdir. På grunn av lengre tids uttalte behov for endring av kodeverket har KITH tatt initiativ til å se på dette på nytt, ikke minst i lys av to forhold: 1. Etableringen av helseforetakene og den organisatoriske omstrukturering av helsetjenesten som følger av dette 2. Meldingsutveksling mellom ulike deler av helsetjenesten og behovet for sikker identifikasjon av avsender og mottaker Etableringen av de nye helseforetakene fører i økende grad til at begrepet avdeling eller driftsenhet blir problematisk å forholde seg til. En tydelig tendens er å slå sammen tidligere atskilte fagområder, for eksempel innen medisin og kirurgi, til nye større flerfunksjonelle avdelinger eller klinikker. Mest utpreget ser en dette i planene for det nye St Olavs Hospital med ulike sentra på tvers av tradisjonelle fag eller avdelingsgrenser. En annen tendens er å Versjon 1.1 KITH 2002

12 Side 12 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten organisere fagområder i stor- avdelinger på tvers av geografisk plassering. Hva er nå en driftsenhet? For budsjett- og regnskapsformål vil sannsynligvis være storavdelingen, men vil det samme være tilfelle for Helsetilsynet? Vil det i sammenheng med vurderinger av kvalitet eller effektivitet være rimelig å se to geografisk ulikt plasserte enheter under ett selv om de nominelt er underlagt samme ledelse? De organisatoriske endringene vil måtte få konsekvenser for pågående statistiske analyser av virksomhetene i helsetjenesten, hva enn dette gjelder ressurser, økonomi, effektivitet, kvalitet, eller tilgjengelighet, etc. Problemet er kort og godt at en driftsenhet i ett tilfelle og for ett formål ikke nødvendigvis vil eller kan være det for et annet. Et problem i tilknytning til dette er et helseforetakene vil endre seg over tid og at disse endringene vil skje raskere enn tidligere. For å kunne gjøre statistiske sammenlikninger over tid er det nødvendig å kunne lage strata innen det grunnleggende statistiske materialet som holder over tid. En fremgangsmåte vil kunne være å identifisere tjenesteenheter som vil kunne ha lengre levetid enn driftsenhetene, hvis man ser på de siste som alt overveiende bestemt av organisasjonsplan, budsjett og regnskap. Ett nytt kodeverk vil sannsynligvis måtte kunne tilfredsstille flere stratifiseringsbehov samtidig. Utveksling av elektroniske meldinger og de krav dette setter til sikker identifisering behandles i et separat KITH-prosjekt under stikkordet Helsetjenestens Enhetsregister (HER) på oppdrag av SHdir. I HER-prosjektet vil de ulike avsendere/mottakere bli identifisert med en ikkesemantisk HER-Id, dvs en sifferkombinasjon uten intern mening. Til HER-ID skal det knyttes attributter som plasserer avsender/rekvirent i forhold til institusjon/person og rolle. Det vil være en fordel om et kodeverk for driftsenheter kan tilpasses HER og vice-versa. I tilknytning til dette er KITH overlatt ansvaret med å holde oversikt over og tildele koder etter OID systemet ( Object Identifiers ) i regi av ISO, som skal kunne tildele koder som identifiserer objekter (for eksempel tiltak, organisasjoner, personer, roller, osv) i helsevesenet (se: Både HER og OID skal ses i sammenheng med dette prosjektet. KITH 2002 Versjon 1.1

13 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 13 av 61 Alle disse forholdene tatt i betraktning er det arbeidsgruppens oppfatning at det er mer enn en enkel revisjon som må gjennomføres for at et nytt avdelingskodeverk, som skal avløse det eksisterende, skal kunne etableres. Man må se på kodebehovet med nye øyne og ikke av hensiktsmessighetsgrunner låse seg til en løsning som likner den nåværende. I avsnittet nedenfor gjennomgås oppbyggingen og mangelen ved dagens kodeverk i mer detalj. 4. OPPBYGGING AV DAGENS KODEVERK Dagens kodeverk er bygget opp med fire sifre der sifferplassering samt siffer skal identifisere avdelingstypen (siffer 1-3) og evt hvilken avdeling blant et antall like avdelinger innen samme institusjon (siffer 4). Kodeverket bygger på forsøk på klassifisere av både faglig innhold og organisering, men klassifiseringen er både inkomplett og statisk av natur. I rapporten fra en arbeidsgruppe oppnevnt av SHD ( ) påpekes det at det eksiterende kodeverket har svakheter, men rapporten er vag mht å identifisere disse i klartekst. Visse elementer av teksten i rapporten peker mot at identifikasjonen av de enheter som kodeverket tilbyr, egentlig ikke klassifiserer virksomheten i en avdeling (Helsetilsynets kommentar til dagens kodeverk) samt at nivået avdeling ikke alltid representer behovet for inndeling i minste funksjonelle (basis)enhet. I SHD s arbeidsgruppes rapport fra 1998 drøftes behovet for revisjon uten å vurdere om det er behov for et grunnleggende nytt kodeverk. Sett i lys av de endringer i helsetjenesten som er omtalt innledningsvis, er det åpenbart at dagens kodeverk vanskelig kan ta høyde for endringene som nå er i ferd med å skje. Hva som blir å oppfatte som basisenheter i fremtiden er ikke godt å si; dette er det både faglige, organisatoriske så vel som økonomiske forhold som vil avgjøre. Slik som det nåværende kodeverket er bygd opp er koden i hovedsak en nøkkel til en avdelingsklasse. Ved en endring av klassifikasjonen vil det måtte opprettes nye koder. Derved kan det skje brudd med forhistorien som er uheldig for statistiske formål. Tidsserieanalyser, som er viktige i statistisk sammenheng, kan bli umulig å gjennomføre. Et aktuelt eksempel, som viser noe om de vanskeligheter som endringer i organisasjonsmønsteret kan bringe, er sammenslåing av avdelinger/poster som tidligere har vært Versjon 1.1 KITH 2002

14 Side 14 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten fagspesifikke, til å bli faglig blandet. Dette kan for eksempel gjelde pasienter ved ØNH- og øyeavdelinger som samles i én sengepost, eller at hjertemedisin og hjertekirurgi slås sammen fordi de så sterkt griper inn i hverandre, eller at det overhodet ikke gjøres noen faglig inndeling av sengepostene, noe som kan være ønskelig for å utnytte sengeressursene bedre. Den nåværende avdelingskodestrukturen vil ikke kunne følge slike endringer uten å måtte opprette nye koder, eventuelt alternative klassifikasjoner, noe som kan bryte med behovet for historisk oppfølgning av aktiviteten ved institusjonene. I et prosjektforslag vedr behov for nytt kodeverk for psykiatri (Torleif Ruud, SINTEF Unimed Psykisk helsearbeid, datert ) anføres følgende problemer med dagens kodeverk: Ulik grad av inndeling i kliniske enheter: Institusjonene har ulik struktur og organisering, og følgelig også ulike enheter som pasient- og aktivitetsdata rapporteres fra. Situasjonen i dag er slik at det varierer på hvilket laveste nivå data rapporteres, - for noen vil dette være post-nivå, for andre avdelingsnivå. Det avspeiler også ulik grad av differensiering, der noen dekker flere ulike funksjoner innenfor samme organisatoriske enhet: 1. Ulik bruk av koder for klassifisering: De kodeverk som har vært i bruk er ikke standardisert i tilstrekkelig grad. Det er ikke gjensidig utelukkende kategorier i kodene, og de ulike begrepene (som akutt-, langtids- intermediær-enhet) er ikke operasjonalisert. Dette gjør at eksisterende kodeverk brukes på ulike måter rundt i landet, og at data fra ulike steder derfor ikke kan sammenlignes på en pålitelig måte. 2. Manglende samsvar mellom enheter i pasientdata og økonomiske data: Erfaringer fra arbeidet med Samdata Psykiatri viser også at det fra en og samme institusjon kan rapporteres eller angis forskjellige enheter for økonomiske data og for pasientdata. For å kunne analysere sammenhenger mellom ressursinnsats og behandlingsinnhold og resultater er det viktig at det er samsvar mellom de nivåene informasjonen rapporteres fra. Erfaringene som er gjengitt ovenfor er helt i tråd med den alminnelige kritikk som reises mot det nåværende kodeverket i dette notatet. 5. NYTT KODEVERK 5.1. Hva skal et kodeverk tjene til? Et nytt kodeverk for enheter i helsetjenesten, om de kalles avdelinger, driftsenheter eller funksjonelle enheter må ta konsekvensen av at det finnes ulike oppfatninger om hva som bør KITH 2002 Versjon 1.1

15 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 15 av 61 være enhet, avhengig av de aktuelle behov. Ved etablering av et nytt avløsende kodeverk må en dessuten ta hensyn til både eksisterende og nye behov. Et viktig spørsmål er om kodeverket skal begrense seg til institusjonshelsetjenesten eller om denne rammen blir for snever tatt i betraktning at helseforetakene har signalisert interesse for å kjøpe tjenester utenfor det tradisjonelle offentlige helsetjeneste nettverket, f.eks. fra privat etablerte rtg-institutter som lokaliserer seg i institusjonenes nærhet og som drives med avtaler til det offentlige. En må anta at helseforetakene etter hvert vil legge kostnadene for slike outsourcede tjenester inn i kostnadene for behandling av de enkelte pasientene og kreve en avregning som om pasienten bare var undersøkt og behandlet ved egen institusjon. I dette prosjekter er det spesialisthelsetjenesten som har hovedfokus, men en bør vurdere om perspektivet ved definisjon av basisenhet bør utvides for å ta høyde for outsourcing. I nedenstående avsnitt beskrives de meldte behov for identifikasjon av basisenhet. Denne gjennomgangen viser at behovene er noe ulike av natur Statistisk sentralbyrås behov for et nytt avdelingskodeverk Statistisk sentralbyrå produserer offisiell statistikk på en rekke helseområder, særskilt spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Pasientdata fra NPR bearbeides til offisiell pasientstatistikk. Prosjekt om innsamling av pasientdata fra allmennleger er under utvikling (SEDA-prosjektet). SSB ser på en rekke ulike sider ved helsetjenestene: økonomi, personell, plasser, tilbud og forbruk av helsetjenester. Ut fra hvilke forhold som belyses og hvilke datakilder som benyttes, kan enhetsnivået være ulikt. Avdeling blir ikke benyttet som enhet i statistikken, men det er behov for å sikre at data levert på høyere enhetsnivå er komplett mht underliggende avdelinger. I noen grad benyttes avdelingskoder i internasjonal rapportering, blant annet for å skille mellom ulike hovedkategorier av avdelinger i somatiske sykehus. De hovedkategoriene som etterspørres er: Medisinske avdelinger, kirurgiske avdelinger, avdelinger for fødsler og gynekologi og pediatriske avdelinger. I tillegg er det behov for å skille ut psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus. Versjon 1.1 KITH 2002

16 Side 16 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Økt vekt på elektronisk datainnhenting (utviklet gjennom KOSTRA-prosjektet, samt vårt mål om å utnytte registeropplysninger i større grad enn i dag (personellopplysninger og pasientopplysninger via register), gjør behovet for sikker identifisering av enhetene i ulike registre og skjemainnsamlinger til en svært sentral problemstilling. SSB benytter de offisielle foretaks- og bedriftsorganisasjonsnumre i vår statistikkproduksjon (jf. Brønnøysundsregisteret). Det er viktig for oss at utvikling av et nytt avdelingskodeverk ikke blir utviklet på tvers av offisielle registre og næringsgrupperinger (NACE-koder), men at det utvikles et additativt system. Videre er det viktig for SSB at en ny inndeling av enheter på lavere nivå enn bedrift, er i samsvar med funksjonskontoplanen for helsetjenesten (KOSTRAfunksjonskontoplan og Kontoplan for helseforetak). SSB har startet arbeidet med å etablere et system for helseregnskap basert på OECDs System of Health Accounts (SHA). Systemet er omfattende og det er utarbeidet klassifikasjoner for produsenter, funksjoner og finansieringskilder som blir benyttet internasjonalt. Systemet legger sterk vekt på at resultatene skal være sammenlignbare både mellom land og over tid. SHA er utviklet slik at det harmonerer med nasjonalregnskapet. Et avdelingskodeverk bør ikke gå på tvers av behovene for slik rapportering. Når hovedprosjektet for utvikling av nytt avdelingskodeverk startes opp, er det viktig at man sikrer at behovene som følger av internasjonal rapportering, blir ivaretatt Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn skal i hovedsak vurdere helsepersonellets, helseinstitusjonenes eller avdelingers etterlevelse av regler/forskrifter/lovverk Ved aktivt tilsyn rettes oppmerksomheten mot funksjonelle enheter som tradisjonelt har vært faglig definert, m.a.o. de har behov for å definere tjenestespesifikke enheter Helsedepartementet Helsedepartementet har ansvaret både for nasjonal myndighetsstyring av sektoren og styring knyttet til rollen som eier av helseforetakene. Foretaksmodellen stiller store krav til operativ 1 Helsetilsynet har ikke ønsket å prioritere arbeidet i forprosjektet. Teksten står for arbeidsgruppens regning. KITH 2002 Versjon 1.1

17 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 17 av 61 eierstyring og planstyring. Ved omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten til foretak er det foretatt store endringer i økonomi-, personal og IT systemer for å håndtere endrete eierskapsog organisasjonsstrukturer. Det har også skjedd store endringer i organiseringen av spesialisthelsetjenesten i regi av de regionale helseforetakene. Helsedepartementet har behov for en definisjon av basisenhet for en rekke formål. For det første vil inndeling av basisenheter gi et nødvendig informasjonsgrunnlag for eierstyring, både for departementet og de regionale helseforetak. For det andre har departementet som øverste myndighetsorgan et ansvar for å informere bevilgende myndigheter og allmennheten om aktiviteten på driftsnivå i spesialisthelsetjenesten og for det tredje ønsker også departementet å gi et offentlig tilgjengelig informasjonsgrunnlag for forskning og analyse av offentlig finansiert helsetjeneste i Norge. For alle de ovennevnte formål må basisenhetene kunne deles inn i ulike kategorier, slik at det er mulig å få informasjon om aktivitet, ressursbruk og behandlingskvalitet fra ulike enheter i sykehus og helseforetak. Inndelingen skal både gjøre det mulig å analysere ulike enheter innenfor sykehus og helseforetak, og analysere likeartede enheter på tvers av foretak Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) skal bidra til gjennomføring av den nasjonal helse- og sosialpolitikk, drive faglig rådgivning og ha ansvar for kvalitetsutvikling og prioritering. SHdir har behov for et kodeverk som ivaretar en rekke sentrale oppgaver: Samordning av statistikker i helse- og sosialtjenesten Forvalting av kodeverk, klassifikasjoner og termer Forvalting av handlingsplanen for handlingsplanen for IT i helsesektoren ( ) Utvikling av kvalitetsindikatorer Helseforetakene Helseforetakene skal gjennomføre planlegging og drift av spesialisthelsetjenester. Helseforetakene kan opprette budsjettenheter som går på tvers av de tradisjonelle institusjonene, men som sammenfaller med helseforetakets egen organisasjonsplan, og som igjen raskt kan bli endret ved behov. En driftsenhet kan være snever eller omfattende, alt etter hva behovet tilsier. Behovet for definerte koder for enheter antas derfor å være relativt Versjon 1.1 KITH 2002

18 Side 18 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten ad-hoc preget for mange av foretakenes vedkommende. Organisasjonsmønsteret kan samtidig være ulikt i de ulike regioner og antakelig vil behovet for å definere basisenheter være tilsvarende forskjellig. Fra Ullevål Sykehus meldes det behov for et enkelt kodeverk for å beskrive organisasjonsstruktur. De endringer som er skjedd i sykehusene de siste år reflekterer først og fremst en tilnærming til desentraliserte konsernmodeller. Således kan store sykehus f.eks. ha divisjoner med økonomisk-administrativt personell som tidligere kun satt i sentraladministrasjonen. I enkelte sykehus utgjør nå divisjonsdirektørene sammen med direktør og viseadm. direktør den operative sykehusledelse. Nyere øvre organisasjonsnivåer er f.eks. divisjon og senter som har avløst klinikk. Andre utviklingstrekk har vært sammenslåing på tvers av tidl. etablerte fagområdegrenser (medisinsk spesialtetshierarki i hoved- og grenspesialiteter), i første rekke som organklinikker (i sentermodeller). Det er svært viktig at nytt kodeverk ikke blir i prinsippet mer komplisert verken i sifferlogikk eller dimensjoner enn dagens. Da er det tvilsomt om den vil bli brukt internt i det enkelte sykehus, noe som må være et mål. Sykehusene trenger imidlertid et kodeverk der alle organisasjonsnivåer kan beskrives, helt ned til den minste organisatoriske enhet (som har egen administrasjon). Da trengs utvidelser i forhold til dagens system (se forøvrig vedlegg 6, Notat fra Dag Refvem, Ullevål Sykehus) SINTEF Unimed (relevante avdelinger: Norsk Pasientregister(NPR); Pasientklassifisering og finansiering (PaFi), Helsetjenesteforskningsmiljøet) I Norsk pasientregister registreres sykehusopphold med informasjon om sykehus (institusjonsnummer), avdeling (avdelingsnummer basert på avdelingskodeverket) og pasientnummer (ID vilkårlig generert av hvert sykehuset for hver unik pasient som behandles innenfor samme år). Avdelingsnummer er en viktig variabel i Norsk pasientregister, fordi avdelingsopphold slås sammen til sykehusopphold i forbindelse med gruppering i DRG. RHF ene mottar ikke ISF-refusjon for sykehusopphold uten avdelingstilknytning, selv om avdelingstype ikke har konsekvenser for beregning eller grupperingen (med unntak av opphold ved brannskadeavdelingen på Haukeland). KITH 2002 Versjon 1.1

19 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Side 19 av 61 For kostnadsvektarbeidet (beregningen av gjennomsnittlig kostnad for de ulike DRG er) er det svært viktig at behandlingsaktivitet og regnskap rapporteres fra de samme enheter. Dvs. at avdelingskodeverket må kunne brukes til å identifisere kostnadssteder internt i sykehusene, slik at man kan beregne gjennomsnittskostnader for ulike typer opphold. I SAMDATA benyttes sykehusopphold som enhet. Problemet for SAMDATA (og også for DRG-grupperingen) er at sykehus blir stadig mindre relevante som organisatoriske enheter, dels fordi man har etablert helseforetak som en ny organisatorisk enhet, og dels fordi sykehus som er lokalisert på ulike steder slås sammen. I SAMDATA har man benyttet sykehustype (Regionsykehus, sentralsykehus, fylkessykehus og lokalsykehus/spesialsykehus) for å kategorisere ulike enheter. Sammenslåing av sykehus til en organisasjon, nå i form av helseforetak, gjør det stadig vanskeligere å videreføre denne kategoriseringen. Når funksjonsfordeling overlates til RHF ene, og ikke lenger følger av sykehustype, blir det enda vanskeligere å sammenligne institusjoner etter deres funksjon. Det betyr i praksis at SINTEF Unimed trenger et kodeverk til å skille mellom funksjoner, der man tidligere kunne operere med sykehustyper. I tillegg vil det være en stor fordel om man kan sammenligne funksjonelle enheter på et lavere nivå enn sykehus eller institusjon, men det har vist seg vanskelig med det eksisterende avdelingskodeverket (men det kan muligens gjøres ved at man etablerer et avdelingskodeverk på et mer aggregert nivå enn i dag). Kodeverket må ta hensyn til følgende grunnelementer. Det må: Sikre sammenlignbarhet mellom enheter og områder, ved karakterisering av struktur og funksjon Gi klare definisjoner, sikre enhetlig avgrensing av minste basis enheter Muliggjøre uttak av data på ulike aggregeringsnivå Være fleksibelt slik at det lett kan fange opp organisatoriske endringer Ivareta pasientforløps-perspektivet, hva skal et sykehusopphold eller en behandlingsepisode være? Ivareta historikk, muliggjøre tidsserieanalyser Versjon 1.1 KITH 2002

20 Side 20 av 61 Forprosjektrapport: Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten Gi muligheter for å sammenstille ressursdata og aktivitetsdata på samme nivå Kunne identifisere organisatoriske/geografiske enheter entydig Sikre kontinuitet og utvikling, tillate revisjon ifølge nye erfaringer og behov Stiftelse for helsetjenesteforskning (Heltef) Heltef driver helsetjenesteforskning med utgangspunkt i eget empiriske materiale eller med utgangspunkt i NPR-recorden. Heltef er bl.a. engasjert i arbeidet med å etablerte nasjonale indikatorer for tjenestekvalitet. Forventningene til omfang og presisjon på data om virksomheten i sykehusene er voksende og kvalitetssikring og -rapportering ses som en nødvendig del av en tidsmessig helsetjeneste. I ulike forskningsmiljø arbeides det med å utvikle og vurdere ulike datasett som er tenkt å virke som kvalitetsindikatorer for behandlingstilbudet i somatiske sykehus. Det er ønskelig at: "Indikatorene skal være forståelige og praktiske for befolkning, politikere og administratorer på overordnet nivå, samtidig som kvalitetsindikatorene skal være et meningsfylt verktøy i kvalitetsarbeidet på de enkelte avdelingene på sykehusene." (Sitat fra en rapport om kvalitetsindikatorer for somatiske sykehus). For å innfri forventninger om at denne typen data skal gi grunnlag for informert og fritt sykehusvalg i nær framtid og for å innfri helsearbeideres ønske om direkte og konkrete tilbakemeldinger på eget arbeid, bør informasjonen være kodet på nivå av sengeposter/ seksjoner. Detaljert informasjon kan aggregeres etter ulike strukturer, for eksempel til faglige enheter eller geografiske enheter. Detaljert informasjon kan gjøre det mulig i noen grad å følge organisatoriske endringer over tid Helsenett/Meldingsutveksling Formidling av elektroniske meldinger i helsevesenet krever sikker identifikasjon av mottaker og avsender. Selve identifikasjonsproblematikken og oversikt over aktører i relasjon til slike tjenester og andre kommunikasjonsbehov er p.t. under utredning og utprøving i Helsetjenestens enhetsregister ( HER )- prosjektet og HER i Midt-Norge -prosjektet. En aktør i helsenettet kan være alt fra en institusjon til en enkeltperson. HER-aktører skal KITH 2002 Versjon 1.1

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning Organisasjonskodeverket Kodeveiledning Kommentarer og innspill sendes til kodehjelp@kith.no Dokumenthistorikk: Dokumentets tittel Versjon Dato Kommentar Retningslinjer for registrering av organisatoriske

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Nasjonal kodepraksis basis for både pasientregister og faktureringsgrunnlag:

Nasjonal kodepraksis basis for både pasientregister og faktureringsgrunnlag: Nasjonal kodepraksis basis for både pasientregister og faktureringsgrunnlag: Er det mulig å forene Bjørn Buan 1 Oversikt Innledning Norsk pasientregister: formål og innhold Kvalitet: Dagens opplegg for

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet

Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Versjon 1.0 Dato: 15.12.2003 KITH Rapport 41/03 ISBN 82-7846-209-7 KITH-rapport TITTEL Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Forfatter(e):

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Godkjent av: Robert Nystuen

Godkjent av: Robert Nystuen Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsenheter- benevnelse Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011 Status KPP arbeid Gardermoen 9. mars 2011 Hva er KPP? Kostnader per pasient (KPP) er en systematisk oppstilling av den behandlingen en pasient mottar under et sykehusopphold og hva denne behandlingen koster.

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89 Vedlegg 1 til IK-44/89 1.1. Nytt avdelingskodeverk Innholdsfortegnelse... I 1. Bakgrunn... 1 2. Premisser for forslaget... 1 3. Forslagets struktur... 2 4. Lokale koder... 4 5. Eksempler på "hyppig" forekommende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge

Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Status og utviklingstrekk Brukermedvirkning Styreleder Bjørn Kaldhol Helse Nords hovedoppgaver Levere gode og likeverdige spesialisthelsetjenester i og utenfor sykehus.

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen?

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? DRG-konferansen 9. mars 2010 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 1 Hva er KPP? 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 2 Kostnader per pasient

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen SINTEF Norsk pasientregister Erik Hedlund erik.hedlund@sintef.no 2006-03-09 1 Begreper og godkjenningsprosessen Overgangen til NPR-meldingen Litt om godkjenningsprosessen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJN Kravspesifikasjon 1.1 26. juni 2006 Personskadestatistikk Side 3 av 11 Innhold Innhold...3 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1. Bakgrunn...5

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Basisenheter. for statistisk og økonomisk oppfølging. i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering

Basisenheter. for statistisk og økonomisk oppfølging. i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering Basisenheter for statistisk og økonomisk oppfølging i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering Med tabellverk over attributer og kodeverdier Versjon 1.0 Dato: 03.12.2003 KITH Rapport 24/03

Detaljer

From bench to bedside er det oppnåelig?

From bench to bedside er det oppnåelig? Utredning av klinisk relevant tilbakemelding fra NPR - Et prosjekt i samarbeid med avdeling statistikk From bench to bedside er det oppnåelig? Nasjonalt 2013 Tom og Øyvind helseregisterprosjekt Christensen

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/ Innspillpunkt 1 Arbeidsgruppe Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan Stedlig ledelse V/Viseadministrerende direktør Marit Lind Universitetssykehuset Nord-Norge HF Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord. Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.no Legespesialister i nord Dagens fokus: Voksenpsykiatri Barne- og

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Perinatalkomiteer i Helse Midt-Norge. Dato:

Perinatalkomiteer i Helse Midt-Norge. Dato: Perinatalkomiteer i Helse Midt-Norge Dato:12.02.04 1. Forord Perinatalkomiteene ble opprettet i 1984, som ett av flere tiltak for å redusere perinatal dødelighet foreslått i NOU 1984:17 Perinatalomsorg

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer