BYGGFAGBLADET. BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN side DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGFAGBLADET. BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN side 14-15. DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4"

Transkript

1 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4 TØMRER OG BYGGFAG- FORENINGEN BLIR MEDLEM I BEGRAVELSES- BYRÅ FONUS side 10 PPPP - po prostu po polsku: Kapittel 3 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER side 8-9 NYTT OM RØLP BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN side 14-15

2 LEDEREN Leder Egil Mongstad Millionlønn og fallskjermer gir deg rikdom. Men ingen respekt. (gammelt tømrerord) avleder Alternativ Solidaritet i 2005: - Kineseren får arbeid til sultelønn - Normannen får midlertidig arbeid - Direktøren og eieren håver inn mer penger enn de har vett til å bruke - LO er garantist BYGGFAGBLADET Redaktør: Red.sekr.: Egil Mongstad Kjell Skjærvø Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider: Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredager kl Grafisk Prod.: Gjerholm Design AS Forsidefoto: Tause vitner Fotograf: Odd Magnar Solbakken LOs ledelse: PASSIVE TILSKUERE TIL MAKTENDRING? Norsk økonomi går så det griner, og arbeidsledigheten er kanskje lavest i Europa; Er det da mulig å skrive om forverringer? Dette solidaritetsalternativet er jo så vellykket at det er oppstått rene konkurransen i å ta æren for vidunderet. - Gerd Liv Valla og Stein Regård i LO hevder at de har moderert hele Norge til velstand. - NHO hevder at bedriftslederne i Norge er kjempeflinke, og det er beklagelig men forståelig at de raner til seg millioner av bedriftsverdiene hvert år. - Bondevik og Foss hevder at Bondevik2 regjeringen har æren for alt som er godt i landet. Det er bare det at innenfor dette vellykkede Solidaritetsalternativet foregår det en daglig omfordeling; Fra de fattige til de rike. Vi godtar at eiere og ledere tar ut mesteparten av verdiene skapt av vår felles innsats. Vi sitter og ser på at fordelingsutviklingen er ute av kontroll, og at enkeltpersoner beriker seg og stikker av til utlandet for å slippe skatt. Vi ser at forskjellene øker dag for dag. Vi ser at holdningene endres. Vi ser at folkestyret svekkes. Og så sitter vi fagorganiserte som spurver i tranedans og ser på at samfunnet forandrer seg i rekordfart, og ikke til vår langsiktige fordel. La oss gjøre et tankeeksperiment: - Hvis vi kunne fjerne oljeøkonomien, og skulle leve av det vi produserte for. - Hvis kineserne ble lei av å produsere billige varer for oss til sultelønn og under slaverilignende forhold. - Hva da. Da ville Norge være en nasjon med store problemer. Men forskjellene mellom fattig og rik ville fortsette å øke, og konsekvensene ville blir mye mer dramatiske; De fattige ville blir virkelig fattige, i internasjonal målestokk, - og de rike ville bli enda rikere, slik som de virkelig rike i EU-landene. Det er derfor forunderlig at LOs ledelse ikke i større grad utnytter situasjonen til vårt felles, - og særlig til de svakestes beste. Hvis Solidaritetsalternativ og lønnsmoderasjon er så vellykket at samfunnsøkonomien nærmest er avhengig av vår velvilje, så må LO ha stor samfunnsmakt. Hva med å bruke makta si til offensiv mobilisering for å: - Bekjempe sosial dumping - Heve minstelønningene - Forsvare stillingsvernet til de svakeste Og mange andre viktige saker, som kunne motvirke forskjellsnorge, og dempe den sosiale ulikheten. Hvis ikke LO mobiliserer i stor stil foran Tariffoppgjøret i 2006, og gjør det klart at de forstår at moderasjonen har sin politiske pris; - ja da blir Solidaritetsalternativet et narrespill. Og det kommer en politisk regning som skal betales av fremtidens LO-ledere og politiskere.

3 BYGGFAGBLADET 1/2005 VERDENS STØRSTE Piet Hein At appellère til fornuften er verdens største slag i luften. Hvorfor jeg valgte dette diktet? Grunnen til at jeg valgte dette diktet er at det sier litt om at det ikke alltid er like lurt å la fornuften styre alle valgene man må ta her i livet. "Jeg utfordrer Anders Kvifte, Follo Bygg og Eiendom AS" Stein Gaarder 3

4 OPPRISS DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONSREFORM! Pensjonskomisjonens forslag, og det forslaget til kompromiss som er avtalt mellom LO-ledelsen og Arbeiderpartiet, har vakt sterke reaksjoner innen fagbevegelsen. De fleste interessegrupper klamrer seg nå fast til status quo, og mange krever at en pensjonsreform skal avgjøres gjennom valget til høsten. At endringer i pensjonsavtaler er vrient, viser LOs egen håndtering av Den Norske Fagorganisasjons Pensjonskasse, en sammenhengende misère som LOs ledelse dyttet foran seg i et par generasjoner. De som er interessert i pensjonshistorie, kan bestille historiker Harald Berntsens utmerkede bok; Bukken til havresekken, ved henvendelse til En reform er påkrevd Dagens ordning inneholder så mange urettferdigheter at den er moden for reform. Det er vår oppfatning at Pensjonskommisjonens forslag ikke vil kunne løse disse problemene fullt ut, og i tillegg skaper det nye. Det skapes for stor utrygghet blant store arbeidstakergrupper, og det er knyttet stor usikkerhet til de scenarier som tegnes opp. I fagbevegelsen har kommisjonens forslag blitt oppfattet som et angrep på de svakeste. Dette er ikke noe godt utgangspunkt for en reform. LO-ledelsens forlik med Arbeiderpartiet har heller ikke skapt den nødvendige avklaring for å kunne gjennomføre en, etter min oppfatning, nødvendig reform. Slik som utviklingen ser ut i dag, er stadig flere LO-forbund på vei ned i skyttergravene, og sier nei til enhver pensjonsreform av frykt for at deres medlemmer skal komme dårligere ut enn andre. Det er tragisk hvis LOforbundene ender opp med å forsvare dagens ordning med søkke og snøre. Disse forbundene representerer flertallet av de arbeidstakerne som virkelig har behov for en folketrygd som er økonomisk bærekraftig, men som samtidig er såpass rettferdig at det er politisk mulig å forsvare den. Dersom LOkongressen i mai 2005, ikke klarer å samle seg rundt både en virkelighetsbeskrivelse av fremtiden og noen grunnleggende krav til en rettferdig pensjonsreform, vil mulighetene, for å skape en reform som bidrar til sosial trygghet og rettferdighet, svekkes. Vi vil i det følgende driste oss til å peke på noen sentrale dilemmaer som de sentrale aktører som skal tegne opp morgendagens pensjonsreform, - etter min oppfatning ikke kan unngå å ta stilling til. 1. Skal fremtidens pensjoner finansieres innenfor en normal samfunnsøkonomi, eller i hvilken grad skal nasjonens oljeinntekter brukes til å saldere underskudd i en generasjons pensjonsutgifter? På Fellesforbundets representantskapsmøte sa Jens Stoltenberg, på direkte spørsmål, at alle inntektene av oljepengene vil kunne brukes til å betale pensjonsunderskudd, og mer til. For oss er dette et strategisk spørsmål som LO bør ta stilling til, - ikke minst av hensyn til fremtidens arbeidsplasser. 2. Det må skapes et samfunnsmessig akseptabelt nivå for minstepensjonister som, i rimelig grad, er uavhengig av opptjening. I fremtiden vil antakelig arbeidslivet forandre seg, og man kan se for seg at det å basere en pensjonsreform i så stor grad på et tradisjonelt og langvarig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan skape problemer for nye grupper i fremtiden. Det å skape sosial trygghet i omstilling blir et viktig mål for å bidra til at arbeidstakere ønsker å omstille seg. I motsatt fall vil vi alle klamre oss til det bestående, fordi den sosiale trygghet er knyttet opp i mot en fast arbeidsgiver. Det betyr at dersom man vil fjerne besteårsregelen, noe som kan være fornuftig, så må man finne nye ordninger for å skape rettferdighet for de som tvinges til å være fleksible i arbeidslivet. Dette kan bety at man må definere situasjoner som omstillingsledighet, hjemmeværende med barn, familiepleie og andre situasjoner på en slik måte at folk opparbeider pensjonsrettigheter. 3. Pensjoner ut over minstepensjonen bør samordnes der hvor det offentlige skal betale deler av regningen. Det bør lages stramme og klare retningslinjer som gjør at samfunnet ikke påføres utgifter, i urimelig grad, ved at sterke pressgrupper forhandler seg frem til pensjonsordninger lokalt. Høy-inntektsgrupper som ønsker å sikre sin status også i alderdommen må finansiere dette ved egen sparing. 4. Det må ryddes opp i forholdet mellom privat- og offentlig sektor. I fremtidens internasjonaliserte og konjunkturutsatte økonomi vil det i økende grad bli vanskelig å opprettholde forkjeller mellom disse to sektorene. Å tenke seg en situasjon der en pensjonsreform skal garantere store grupper av offentlig ansatte en ytelsesbasert pensjonsgaranti på 66% av opp til en grense på 12G (folketrygdens grunnbeløp), vil oppfattes som urimelig for andre samfunnsgrupper. Dette gjør det svært vanskelig å skape forståelse for en nødvendig pensjonsreform. Dersom de ytelsesbaserte pen- 4

5 BYGGFAGBLADET 1/2005 STOCKMANNS HAMMER Spennende ny pris fra Tømrer og Byggfagforeningen Ibsens skuespill En folkefiende er en klassiker innen litteraturen. Stykket handler om en kommunelege som avslører at bygdas bad, og største inntektskilde er forgiftet. I begynnelsen blir han helt, men ettervert som makthaverne og allmuen skjønner at dette vil skape problemer for bygdas økonomi, snur stemningen og han blir en folkefiende. sjonene i offentlig sektor skal videreføres, bør det være et krav at maksimumsgrensen senkes; - for eksempel til 6G. 5. Det bør foretas en konsekvensutredning av en evt. økt satsning på tjenestepensjoner. Tjenestepensjoner har den virkning at de motvirker utjevning i samfunnet. Dvs. at mens folketrygdens utbetaling minker, prosentvis, for høyinntektsgruppene, vil tjenestepensjoner motvirke en slik utvikling. Da vil vi i økende grad videreføre inntektsforskjeller inn i pensjonstilværelsen. Særlig ytelsesbaserte pensjonsavtaler vil tendere til å motvirke sosialt begrunnet inntektsutjevning for pensjonister. Det kan ikke være det offentliges ansvar å forlenge samfunnets ulikheter i inntekt. Det er behov for en rask avklaring i disse spørsmålene, og jeg håper at LOkongressen kan bidra til klarhet. Det er fra enkelte krevd at pensjonsreformen skal behandles gjennom valget Da blir det ekstra viktig å skape klarhet i hva valget dreier seg om; Hvilke reelle alternativer finnes. I dag er vi som velgere forvirret, ettersom ekspertene strides, også om virkelighetsbeskrivelsen. Morgendagens fagorganiserte kan komme til å bebreide oss for at vi ikke gjorde viktige endringer i TEKST: Egil Mongstad Dette er et tema som er høyaktuelt i dagens arbeidsliv. Det finnes mange eksempler på at enkeltpersoner som har sagt i fra om skadelige og/eller ulovlige forhold i sin bedrift, har blitt utsatt for mobbing, både fra ledelsen og fra kolleger. Nettopp i disse dager foretas det endringer i både Grunnloven og Arbeidsmiljøloven, for å styrke ytringsfriheten for enkeltpersoner. Årsmøtet i Tømrer og Byggfagforeningen, 14. mars 2005, ønsker å bidra til en mer åpen og kritisk utvikling og vedtok derfor å opprette en pris for slike varslere, eller whistle-blowers. Prisen vil bestå av en hammer i sølv som vi foreløpig kaller Stockmanns Hammer, spesiallaget for oss av AS Karat. Årsmøtet kan og tenke seg at det knyttes en diplom og en pengesum til prisen, og at den deles ut en gang i året. Foreningens styre har fått fullmakt å utarbeide statutter m.m. for prisen innen sommeren Vi vil og invitere til samarbeide med kompetente personer, utenfor foreningen, for å gi stor autoritet til prisen. På denne måten ønsker foreningen å bidra til at enkeltpersoner med stor integritet, som utsetter seg for kritikk av makt- eller økonomihensyn, ved å avsløre kritikkverdige forhold for enkeltmennesker eller for fellesskapet, får et rom der de blir anerkjent som helter, ikke som problemer. Byggfagbladet vil komme tilbake med mer informasjon om Stockmann Hammeren, etter hvert som denne prisen tar form TEKST: Egil Mongstad 5

6 REPORTASJE Kapittel 3 FAGFORENINGSKAMERATER Tømrer og Byggfagforeningen har sammen med Oslo Bygningsarbeiderforening organisert mellom 80 og 100 polske bygningsarbeidere. Som kjent har vi ansatt en deltidsmedarbeider, Elzbieta Maliszewska, for å bidra med tolking og informasjon overfor de av polakkene som ikke snakker godt nok norsk. Mandag 1. februar var det innkalt til møte på Kvisten for de polske medlemmene i de to samarbeidende foreningene. Per Wenneberg, fra Sparebank1 Forsikring, informerte om forsikringsrettigheter i og utenfor Norden. Kvisten var fylt til randen, over 50 hadde møtt opp! Ela, er vår kontaktperson. Dette eksperimentet med å organisere arbeidsinnvandrere helt fra begynnelsen av en innvandringsbølge er svært interessant. Det gir fagforeningene mulighet til å opptre som problemløsere for innvandrerne, ikke bare som politi som skaper problemer for dem i frynsete arbeidsforhold. Vi skal ikke på noen måte forsøke å gjøre opp status på dette arbeidet, men det kunne allikevel være fristende å peke på noen muligheter som åpner seg gjennom det regime som er etablert. 1. Fagforeningene og polakkene har fått et mer konstruktivt forhold til ADECCO, der de aller fleste er ansatt. 2. ADECCO har undertegnet trekkavtale, (ikke tariffavtale), og aksepterer at polakkene er fagorganiserte. 3. Vi har fått, gjennom Elas arbeide, en viktig informasjonskilde inn i den mer useriøse delen av leiefirmaene. (Polakker i Norge snakker sammen). Dette betyr at vi samler informasjon om de firmaene som driver med falske ansettelseskontrakter og lønnsavtaler. 4. Det er løst en rekke tvister om lønn og fagstatus. 5. Og så er det selvsagt spennende og utfordrende for en fagforening å bli internasjonalisert i et slik tempo. Det er vårt inntrykk at vi har fått en fin gjeng med polske fagforeningsmedlemmer, som er aktive, kritiske og faglig dyktige. Vi tror at de vil være med å styrke foreningene i fremtiden. Grenland Bygningsarbeiderforening Grenland Bygning har valgt en noe annen angrepsvinkel i forhold til ADECCO og polakker, Vi har mottatt skriv fra foreningen og klubber i området, der de krever tariffavtale i bedriften. Vi har altså innen østlandsområdet to ulike former for taktikk for å oppnå 6

7 BYGGFAGBLADET 1/2005 ryddige forhold og forhindre lønnsdumping. Oslo foreningene har ikke krevd tariff-avtale i ADECCO. Det er vår oppfatning at verken bedriften eller de polske medlemmene som vi har der ville klare å praktisere en tariffavtale, med akkord-tariff og tillitsmannsapparat. Slik som situasjonen ser ut i dag ville ADECCO kunne smykke seg med begrepet tariffavtale, uten at det hadde det nødvendige innhold for våre medlemmer i bedriften. Vi har og valgt å akseptere et lønnsnivå på kr. 125,- per time som ikke sosial dumping. Vi samarbeider med alle gode krefter for å få ryddet opp i de bedriftene som ligger lavere i lønnsnivå. Dersom FOB blir allmenngjort, er det dette lønnsnivået som kommer til å bli gjort gjeldende. Det er jo spennende at foreninger velger ulike virkemidler, da kan vi jo lære av hverandre. Informasjon? Det er et stort behov for informasjon over for disse innvandrergruppene, og vi synes at de ulike myndigheter gjør for lite. Ela blir overøst med spørsmål om norske samfunnsforhold, som ikke vi er vant til å svare på. Vi har derfor tatt kontakt med ulike departement, for å undersøke om det er mulig å få noe støtte til den mer generelle informasjonsvirksomheten som Ela driver, men hittil har vi hatt liten suksess. Ei heller har vi hørt noe fra FF og LO. Byggfagbladet kommer sikkert tilbake til dette senere. PPPP po prostu po polsku W kazda srode w godzinach Elzbieta Maliszewska pomaga w sprawach zwiazanych z praca, placa i przepisami obowiazujacymi w Norwegii Møllergata 37, 8. pietro dzwonek: Tømrer og Byggfagforeningen albo Oslo Bygningsarbeiderforening tlf Na ostatnim zebraniu informowalismy o ubezpieczeniach jakimi sa objeci nasi czlonkowie. Jeszcze raz przypominam, ze kazdy wypadek w pracy powinien byc opisany i zgloszony do Arbeidstilsynet. Jesli firma, u ktorej pracujecie, nie dopelnila tego obowiazku, prosze zawiadomic o tym Adecco. Kazdy wypadek w czasie wolnym od pracy nalezy zameldowac do SpareBank1. To samo dotyczy innych wypadkow jak wlamanie, kradziez itp. Pytania w konkretnych sprawach zwiazanych z ubezpieczeniem zwiazkowym prosze kierowac do nas. Adecco prosi zeby wszyscy, ktorzy mieszkaja prywatnie, zglosili swoj nowy adres do dzialu personalnego. Prosimy tego przestrzegac, aby uniknac konfliktow dotyczacych np. podwojnego placenia za mieszkanie przy pracy w innych rejonach Norwegii. Poza tym jest to jeden z obowiazkow pracownika wobec pracodawcy. Wszyscy ci, ktorzy pracuja za 115, kr. na godz., a juz sa po okresie probnym, powinni zlozyc pisemne podanie o podwyzke. Najnizsza stawka godzinna dla fachowcow to 125 kr. Jesli ktos nie otrzyma podwyzki, to powinien dostac uzasadnienie tej decyzji z Adecco. W kwietniu wszyscy dostana czesciowo wypelniona deklaracje podatkowa za rok Polacy pracujacy w Norwegii maja mozliwosc odpisania niektorych sum od podatku. Urzad podatkowy nie zgodzil sie na zorganizowanie specjalnego zebrania dla Polakow. Dlatego aby uzyskac pomoc we wlasciwym wypelnieniu deklaracji, z uwzglednieniem wszystkich ulg podatkowych, nalezy zglosic sie do: Oslo Likningskontor - Tøyen Senter - Hagegt. 23 godz Nalezy zabrac ze soba przyslana deklaracje podatkowa, dokumenty dotyczace rodziny, ewent. bilety lotnicze itp. Zeby uniknac nieporozumien jezykowych najlepiej isc tam razem z kolega, ktory mowi w miare dobrze po norwesku albo angielsku. W imie solidarnosci z kolegami Polakami nalezy przekazac uzyskana wiedze poczta pantoflowa, tak aby dotarla do wszystkich. Termin oddania deklaracji podatkowej: 30. kwiecien Elzbieta Maliszewska 7

8 REPORTASJE Organisasjonsarbeider Tor Mostue frøs ikke på øra, og trengte ikke øyeblikkelig hjelp. Faner i snøen har sin egen sang. Onsdag 2. mars gjennomførte osloforeningene i El&It og Fellesforbundet en aksjon foran byggeplassen til det nye Sentralsykehuset i Akershus (SIA). Dette var en punktdemonstrasjon med et begrenset antall, og nok bygningsarbeidere tok seg fri fra jobben og møtte frem, - til at aksjonen må betegnes som svært vellykket. En rekke fagforeningsfaner vaiet i kulde og solskinn. TEKST: Egil Mongstad FOTO: Odd Magnar Solbakken Når aksjonen ble avholdt, var det allerede klart at den hadde hatt virkning. PEAB AS hadde etter press reforhandlet sine kontrakter med de underentreprenørene som betalte utenlandsk arbeidskraft kr. 50,- i timen. Nå skal alle kontrakter inneholde en timelønn på minst kr. 125,- i alle fall på papiret. Så får vi se hva fremtiden og fagforeningenes undersøkelser vil vise. At entreprenørene har et litt vanskelig forhold til sosial dumping, var vi klar over. Mange av dem ønsker nok heller å sette seg på toppen av systemet, og å tjene ekstra-penger på denne mennesketrafikken som enkelte leiefirmaer driver med. Sjøl om selveste NHO har gått kanossagang, etter press fra Fellesforbundet og egne bransjeforeninger, så er nok den ekstraprofitten som dette markedet kan innebære, fristende for mange byggeledere. Mange ønsker nok å oppveie sin egen manglende effektivitet, gjennom lave lønninger til utlendinger. Det er allikevel to bedrifter som fortjener litt spesiell omtale: AF Ragnar Evensen AS nektet 10 av sine ansatte å ta fri (uten lønn) for å delta i denne demonstrasjonen. (Og så vi som trodde at alle burde ha interesse av å hindre sosial dumping.) Men direktør Arild Moe, i AFR, ønsket å gå lengre en dette. Han nedla og forbud mot at klubblederen brukte sin tillitsmannstid til å delta i en lovlig demonstrasjon som hele AFR-klubben støtter.(!) Dette er en kinkig sak som strider mot manges retferdighetsoppfatning. Vi har bedt forbundets distriktssekretær om å vurdere dette i henhold til lov- og avtaleverk. Det andre forholdet vi må nevne, er Bjørn Sund, prosjektleder på SIA, og PEAB AS. Sjøl om byggeplassen SIA var åstedet for dumpingen, fant ikke prosjektlederen å ville bidra til å unngå slik sosial dumping for fremtiden. Vel, vel. AKSJON MOT SOSIAL DUMPING PÅ SIA 8

9 BYGGFAGBLADET 1/2005 Leder for Osloelektrikerne, Geir Bredde åpnet møtet. Ingen svartmaling fra disse gutta. PEAB AS på plassen fulgte opp ved å nekte sine fagorganiserte bygningsarbeidere å komme utafor gjerdet for å delta i demonstrasjonen. Derfor har vi satt Odd Magnar Solbakkens bilde av PEAB-ansatte som er inngjerdet av sin egen bedrift, på forsiden i dette nummer av Byggfagbladet. Herved skulle både ros og ris være utdelt, og alle var enige om at det var en fin dag! LØPESEDDEL: NEI TIL SOSIAL DUMPING Det er nå registrert utenlandske arbeidere i Norge. Tusener er her i tillegg uten registrering. Det er på flere byggeplasser avdekket timelønninger fra 40 til 60 kroner timen. Samtidig jobbes det lange dager, seks eller sju dager i uka, uten overtidsbetaling. Dette er å snu klokka flere tiår tilbake og er en grov utnytting av arbeidsfolk. Leiebedrifter som opererer med slike lønninger fortjener merkelappen halliker. NHO har så langt gått imot tiltak som hindrer lønnsdumping. Fortsetter denne utviklingen blir resultatet flere arbeidsulykker, økt arbeidsløshet, reduserte skatteinntekter og mindre offentlig velferd. Bondevikregjeringen kan komme til å gjøre vondt verre med sine forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Arbeidslivslovutvalget foreslår blant annet generell adgang til midlertidige ansettelser samt økt adgang til overtid og lengre dager uten overtidsbetaling. Derfor gjennomføres en demonstrasjon ved byggeplass Nye Ahus i Lørenskog 2. mars mellom kl og Oppmøte: hjørnet Hagasvingen/Sykehusveien. Appeller ved: Kjell Bjørndalen, leder Fellesforbundet og Hans Felix, leder EL & IT Forbundet Vi krever: Allmenngjør tariffavtaler Autorisasjonsordning for utleie/vikarbyråer Utleie fra vikarbyråene må avtales med de tillitsvalgte og begrenses til konkrete personer. Stat, fylker og kommuner må kreve norske lønns- og arbeidsforhold for alle oppdrag. Bedriftstillitsvalgtes innsynsrett hos bedriftens underentreprenører Fagforeningers innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos bedrifter u/tariffavtale. Hovedentreprenør må gis solidaransvar for at skatter og avgifter innbetales for alle oppdrag på byggeplassen. Vi ønsker utenlandsk arbeidskraft velkommen, men på verdige vilkår. NORSK LØNN FOR ARBEID I NORGE Elektromontørenes Forening, Heismontørenes Fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfagforeningen Rørleggernes Fagforening Kjell Bjørndalen og Roy Pedersen koseprater. 9

10 NYHET Egil og Marita undertegner avtalen om medlemskap i Fonus. TØMRER OG BYGGFAG- FORENINGEN BLIR MEDLEMMER I BEGRAVELSESBYRÅ FONUS Fagorganisasjoner har lange tradisjoner innen området hjelp og bistand til medlemmene innen begravelser. Dette har gitt seg uttrykk i bl.a. egne begravelseskasser samt for eksempel fanebæring ved selve seremoniene. Nå har Tømrer og Byggfagforeningen tegnet medlemskap i Fonus det kooperative begravelsesbyrået i Norge. Andre norske innskytere er OBOS, COOP Øst, Fagforbundet samt Sparebank1. 10 Fagorganisasjoner har lange tradisjoner innen området hjelp og bistand til medlemmene innen begravelser. Dette har gitt seg uttrykk i bl.a. egne begravelseskasser samt for eksempel fanebæring ved selve seremoniene. Nå har Tømrer og Byggfagforeningen tegnet medlemskap i Fonus - det kooperative begravelsesbyrået i Norge. Andre norske innskytere er OBOS, COOP Øst, Fagforbundet samt Sparebank1. For 60 år siden etablerte fagbevegelsen i Sverige eget kooperativt begravelsesbyrå, Fonus, som en motvekt til de private aktørene. Siden den gang har Fonus vokst, og er i dag etablert i hele Norden. Fonus gjennomfører i underkant av seremonier årlig i disse landene, og med en omsetning på over 700 mill. Årsaken til eierskapet, er den mulighet som ligger i videre samarbeid med Fonus overfor medlemmene. Samarbeidet kan gå både på økonomi ved reduserte priser for medlemmene, samt gjennomføring av seremoniene. Samarbeidet har ikke blitt formalisert ennå, men adm.dir. i Fonus; Marita Eikenes uttrykker at selskapets visjon skal være tydelig overfor medlemmene i foreningen. Fonus visjon er overfor allmennheten på kooperativ basis å drive begravelsesvirksomhet og andre tilhørende tjenester, samt å fremme god begravelsesskikk, forteller hun. Dette gir seg utslag i bl.a. at Fonus som kooperativ organisasjon, benytter overskuddet i bedriften ut i markedet - til kundene. Kundeverdien ligger i både bedre og utvidede tjenester, samt også opplæring av ansatte. Fonus har som eneste byrå i Norge en egen utdannelsesinstitusjon overfor ansatte; Fonus Akademiet. I Akademiet, møtes både norske og nordiske kollegaer i et 18 måneders opplæringsprogram for å oppfylle etiske krav og god kundebetjening. Fonus har dessuten egen kistefabrikk, som muliggjør rimelige kister i markedet. Fonus har egen steinindustri - som gir rimelige og gode tilbud til kooperatørene. I denne forbindelse har Fonus utviklet forsikringsløsning som skal dekke bl.a. hærverk på gravsteinene. Dette er Fonus alene om i Norge. Fonus tilbyr også kostnadsfri oppbevaring av Hvite Arkivet, - som er en hjelp for etterlatte ved at man selv nedtegner ønskene ved begravelsen/bisettelsen. I dagens samfunn med mer komplekse familieforhold, kan utfylling av et slikt dokument være en verdifull veiledning for etterlatte. Fonus har vært i Norge i 10 år, og har over 20 byråer i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark fylker. Det høres kanskje rart ut, men vi i Fonus gleder oss til å utvikle samarbeidet videre, sier Marita. Døden er en del av livet - og vårt fokus er å gi etterlatte et verdifullt minne. Vi arbeider slik sett, i livets tjeneste, avslutter hun. Tømrer og Byggfagforeningen vil samarbeide med Fonus for å utvikle et verdig og prisriktig tilbud til foreningens medlemmer ved livets slutt. TEKST: Egil Mongstad

11 BYGGFAGBLADET 1/2005 TILBUD PÅ BYGGFAG- BLADET Abonner på Byggfagbladet. kun kr 100,- i året (4 nr.)! Svarkort sendes Byggfagbladet Tømrer og Byggfagforeningen Møllergata 37, 0179 Oslo eller på epost: 20 PÅ BÅNN Store endringer med 20 på bånn og Bygning.no Som mange av Byggfagbladets lesere vil være kjent med, er eieren av sin virksomhet, Fellesforbundet Region Oslo, nedlagt per , etter vedtak på Fellesforbundets siste Landsmøte. I tillegg har krumtappen bak rølp og 20 på bånn ; Kjell Skjærvø, blitt ansatt som rådgiver for ledelsen i Fellesforbundet, og har flyttet kontor til Lilletorget 1. Vi ønsker Kjell til lykke med forfremmelsen(?)! Det pågår i disse dager et arbeid, fra de tre byggforeningene i Oslo, for å opprette en organisasjon som kan fortsette det viktige arbeidet som FF Region Oslo har drevet i en årrekke. Dette arbeidet er ikke sluttført, og vi er per dato ikke i stand til å kvalitetssikre vår informasjon i en slik grad at vi kan gi ut 20 på bånn -lista. Vi håper at alt vil være klart til neste nummer av Byggfagbladet. Vil dog gjøre oppmerksom på at det ligger informasjon på allerede, men av praktiske og juridiske grunner må altså 20 på bånn og en del annet rølpestoff foreløpig utgå. Pass dere alle useriøse: Vi kommer fryktelig tilbake! Navn... Hilsen Egil Mongstad, tidligere leder i FF Region Oslo. Adresse Postnr.... Telefon... Mobil... E-post... Svar oss snarest, så får du Byggfagbladet i postkassa. 1.MAI-FROKOST Gratis for medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen I tråd med vanlig praksis inviteres foreningens medlemmer til felles 1.mai-frokost, sammen med Fellesforbundets Oslo-foreninger. Ta med familie og nære venner! Fin servering, - kultur og hyggelig samvær. I Folkets Hus Dørene åpner kl og Serveringen starter kl Vel møtt!!! 11

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 2. KVARTAL ÅR: Henry Bøås ÅR: Bjarne Larsen ÅR: Rasmus Øygard Olav K. Aarthun Ole J. Karlsen Norman Hagelund Norvald Strømmen Paul Overaa Alf Warud Trygve Nikolaisen ÅR: Kristoffer Kvam Kjell Arne Lund Helge Kristiansen Egil Johannessen ÅR: Bjørn Engen Thonny W. Thoresen Rolf Utsigt ÅR: Oskar Lybekk Hans Martin Haug ÅR: Håvard Tomter Bjørn Geir Opdahl MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Arne Høitomt Braaten Olav Kristensen Karsten J. Moen Lars Steen Asbjørn Omholt STYREMØTER 1. HALVÅR 2005 Foreningens styremøter er flyttet til følgende torsdager: 7. april, 21. april, 19. mai, 2. juni, 16. juni, 30. juni. På disse dagene treffes leder, forretningsfører og en oppmåler mellom kl MEDLEMSMØTE TORSDAG DEN 26. MAI 2005 KL PÅ KVISTEN Tema er ikke bestemt ennå. Det sendes ut plakater til plasskontaktene. Foreningens kontor og målekontoret holdes stengt f.o.m. mandag 21. mars t.o.m. mandag 28. mars Foreningsstyret Vel overstått påske! 50 ÅR: Torstein Ekelandsdal Bjørn Larsen Jørund Krogstad ANNONSE DATAKURS - GRATIS FOR ALLE MEDLEMMER! Har du lyst til å lære mer om data? Lære å surfe på internet? Bruke timekonteringsprogram? TA KONTAKT PÅ: TELEFON: F AKS: E - POST: eller kontakt en av oppmålerne på Målekontoret Byggfag. Studiekomiteen 12

13 HUMOR BYGGFAGBLADET 1/2005 GAP S Barnefotografen K R A TT EN Vi befinner oss i London år En ny lov er blitt proklamert av regjeringen. Loven bestemmer at alle ekteskap etter 5 år skal ha barn. Hvis hustruen ikke er i stand til å få barn sammen med sin mann, blir en offentlig representant fra regjeringen sendt til deres hjem, og han skal da forsøke å gjøre den barnløse fruen til mor Det er ikke barn i denne spesielle familie. Det er om morgenen på deres 5-års bryllupsdag, og mannen i huset kommer med følgende bemerkning: Kjære deg, jeg må gå på kontoret, og antar denne mannen fra regjeringen kommer snart. Mannen forlater hjemmet duknakket. Hustruen fiffer seg litt opp, pudrer nesen og putter på litt leppestift. Litt etter ringer dørklokken. Hun venter regjeringsmannen, men i stedet kommer en barnefotograf, som kommer for å høre om fruen i huset skal ha et barnefoto. Fruen: Å, god dag! Mannen: God dag, jeg antar at De ikke kjenner meg, men jeg representerer F: De behøver ikke forklare Dem herr M: Jones er navnet frue, og jeg er spesialist i F. Ja.Jeg vet det, og det er helt all right. Vil De ikke sitte ned? M: Jeg går ut fra at Deres mann er enig? F: Jo, vi har besluttet at det er det beste vi kan gjøre. M: Well, kjære frue, hvis det passer Dem kan vi gå i gang med en gang. F: Ja, jeg vet jo ikke på hvilken måte De gjør, men hvor starter vi? M: Overlat det til meg. Jeg anbefaler 2 på divanen, et par på gulvet og 2 i badekaret. F: Badekaret, gulvet, divanen, å Gud hjelpe meg M: Well, Kjære frue, selv den beste av oss kan ikke få det beste reultat med en gang, men et av stedene skulle det vel bli vellykket. Jeg for min del har alltid hatt størst suksess i badekaret. F: Det tror jeg så gjerne, men det er ikke noe hastverk. Hun setter fram en karaffel sherry og litt kjeks, og de skåler. M: Nei da, det haster ikke, i min spesielle bransje kan en mann ikke gjøre arbeidet i en fart. Åpner et album og viser henne. Se på denne babyen her, det er en god jobb. Det tok fire timer, men så ble det en liten skjønnhet. F: Det er virkelig et vakkert barn. M: Enten De tror det eller ei, så gjorde jeg det på en buss. F: På en buss! M: Å det er ikke så farlig, bare en vet hvorledes, og en mann i min bransje vet hvorledes det skal gjøres. Og da er det i virkeligheten en fornøyelse. Se her, dette har jeg laget ved Camage midt på dagen. En eneste gang, tenk Dem det. F: Det var forferdelig, offentlig da midt på dagen? M: Det er en liten hemmelighet i den forbindelse. Moren til barnet var filmskuespillerinne og hun trengte litt reklame, og jeg skal si hun fikk det Men den vanskeligste jobben jeg har hatt var denne. (Han viser fram et portrett av tvillinger). F: Tvillinger! M: Ja. De vakreste gutter jeg har sett. Dette ble gjort i Hyde Park. F: Gud i Himmelen! M: Ja frue, jeg holdt på fra kl. 2 om ettermiddagen til kl. 5. Jeg har aldri arbeidet under så vanskelige forhold. Rundt omkring sto det folk, 4-5 på hverandre F: 4-5 på hverandre? M: Ja, folk over alt, tenk på det, arbeide i 3 timer under slike forhold. To poliser hjalp meg. Jeg kunne ha greidd det en eller to ganger til før mørket falt på, men de fordømte ekornene begynte å gnage på utstyret mitt Fruen besvimer. STYRET: Leder: Egil Roald Mongstad Nestleder: Ken Gordon Solfjeld Sekretær: Rune Trønningsdal Visesekretær: Terje Årstad Styremedlem: Svein Dagfinn Vestheim Styremedlem: Jan-Åke Persson Styremedlem: Leif Nylenden Styremedlem: Bjørnar Nilsen Målekont.repr.: Ivar Dahl Hansen Studieleder: Knut Frode Farholm Ungdomsleder: Thomas Rustestuen 1. vararepr.: Pål Richard Larsen 2. vararepr.: Jan Erik Siggerud 3. vararepr.: Bjørn Larsen 4. vararepr.: Kjetil Nygård Forretningsfører: Mette Boye Medl.håndtering: Randi Grotterød ANNONSE HYTTE TIL SALGS! Riving-/restaureringsobjekt på Nesset ved Bunnefjorden (Bæk). 1 mål tomt med flott utsikt! Henvendelse til Svein Dagfinn Vestheim tlf: /

14 NYTT OM RØLP Den ene gjelder at når bedriften skal leie inn arbeidskraft eller sette ut arbeid innenfor bedriftens ordinære drift, skal behov og omfang på forhånd forhandles med de tillitsvalgte. Her måtte bedriften gi seg og innrømme at den hadde misligholdt forhandlingsplikten. Dagen før arbeidsrettssaken ble det inngått forlik mellom partene om at bestemmelsen skal forstås som følger: Før beslutning om innleie eller utsetting av arbeid innenfor bedriftens ordinære drift, skal behov og omfang forhandles med de tillitsvalgte. Den andre bestemmelsen som var omtvistet, gjelder at bedriftens ledelse skal på forlangende godtgjøre overfor de tillitsvalgte at innleid arbeidskraft og underentreprenører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN TEKST OG FOTO: Kjell Skjervø Arbeidsretten har 15. februar avsagt dom som betyr at tillitsvalgte ikke har innsynsrett i lønnsog arbeidsvilkår hos underentreprenør eller utleiebedrift. Når bedriften skal leie inn arbeidskraft eller sette ut arbeid innenfor bedriftens ordinære drift, skal behov og omfang på forhånd forhandles med de tillitsvalgte. Det er innskjerpet at det skal forhandles før bedriften treffer beslutning om innleie eller bortsetting. I 2003 leide malerfirmaet Brendmoe & Kirkestuen AS inn malere fra det finske OY Bygg Smith AB. Bedriften hadde ikke forhandlet med de tillitsvalgte. Bedriften hadde heller ikke godtgjort at det var ordnede lønns- og arbeidsvilkår i utleiebedriften, enda de tillitsvalgte flere ganger hadde bedt om det. I søknaden om gruppearbeidstillatelse er oppgitt at OY Bygg Smiths polske malere har ei timelønn på 130 kroner og ei ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. I teorien ga det kr for fire uker. Men arbeidstida var ikke 37,5 timer i uka. Den var 56 timer. Uten at det fikk noe å si for månedslønna. Timelønna var dermed egentlig bare 80 kroner. De tillitsvalgte tvistet om saka. Saka ble brakt inn til forhandlinger mellom Fellesforbundet og BNL, og seinere LO og NHO. To bestemmelser i Fellesoverenskomsten for byggfag var omtvistet. LO hevdet her at bedriften må framlegge dokumentasjon som minst viser hvordan lønns- og arbeidsvilkår er ordnet, og hvilken timelønn og arbeidstid, og eventuelt hvilke bestemmelser om betaling av reiser, kost og losji som gjelder hos underentreprenøren eller utleiebedriften. Opplysningene skal sette de tillitsvalgte i stand til å gjøre en sjølstendig vurdering. NHO hevdet at deres bedrifter vanligvis ikke har slike opplysninger om sine underentreprenører. Og bedriftene kan ikke legge fram noe den ikke har. En skriftlig erklæring fra bedriften om at underentreprenøren eller utleiebedriften har ordnede lønns- og arbeidsvilkår, er nok. Men bedriften behøver å vite noe om lønns- og arbeidsvilkår hos underentreprenøren eller utleiebedriften. Ingen av partene fikk medhold. LO fikk riktig nok medhold i at en skriftlig erklæring fra bedrift eller underentreprenør om at den innleide arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsvilkår ikke er nok. Arbeidsrettsdommen slår fast at NHO/BNL har bygd på en avtaleforståelse som er klart uriktig. Bedriften skal, om den ikke alt har det, innhente opplysninger fra underentreprenøren eller utleiebedriften om hva slags avtale som er gjort om lønns- og arbeidsvilkår, og om avtalen har bestemmelser om lønn, arbeidstid, og eventuelt betaling av reiser, kost og losji. Bedriften skal innestå for at opplysningene er riktige. Men bedriften plikter ikke å innhente opplysninger om hvilke bestemmelser som gjelder om lønn, arbeidstid og betaling av reise, kost og losji. Bedriften 14

15 BYGGFAGBLADET 1/2005 plikter ikke å gi opplysninger om dette til de tillitsvalgte. Utfallet av dommen er at de tillitsvalgte ikke har rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Det må få konsekvenser for tariffoppgjøret i I mellomtida kan jo de bedriftstillitsvalgte la være å inngå avtaler om innleie fra virksomhet som har til formål å drive med utleie etter arbeidsmiljølovens 55K, med mindre det er dokumentert lønn over overenskomstens minstelønn og ellers lovlige lønnsog arbeidsvilkår. FAKTA: Bedriften har undersøkt lønns- og arbeidsvilkårene og kan bekrefte at det er opplyst å foreligge skriftlige arbeidsavtaler eller tariffavtaler som minst regulerer timelønn, gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid samt godtgjørelse for reise, kost og losji i tilfeller hvor slike godtgjørelser er aktuelle. Fra BNLs rundskriv om tillitsvalgtes rolle ved innleie av arbeidskraft og bruk av underentreprenører. Eksempel på hvordan det kan godtgjøres at innleid arbeidskraft/ underentreprenør har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. ALLMENNGJØRING AV FELLESOVERENS- KOMSTEN FOR BYGGFAG FOR OSLOFJORD-REGIONEN I mai 2003 sendte 17 avdelinger av Fellesforbundet en henvendelse til forbundet om allmenngjøring av en del bestemmelser i Fellesoverenskomsten for byggfag for fylkene rundt Oslofjorden. Det er bestemmelser om minstelønn, arbeidstid, reise- og opphold og brakkerigg som ønskes allmenngjort. Forbundet stilte seg positivt til henvendelsen, men ville avvente utfallet av den pågående saken om allmenngjøring for sju petrokjemianlegg på Vestlandet og i Nord-Norge. Det ble dessuten bedt om dokumentasjon av at det foregår arbeid av utenlandske arbeidstakere til dårligere vilkår enn minstebestemmelsene i tariffavtalen i det området det ble krevd allmenngjøring for. Ved årsskiftet ble det oversendt dokumentasjon som omfatter 22 firmaer. Etter dette er dokumentasjon av ytterligere 8 firmaer oversendt LO. På denne bakgrunn har LO fremmet sak med begjæring om allmenngjøring av bestemmelser i overenskomsten for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold. Begjæringen ble sendt tariffnemnda til behandling rett før påske. I mellomtida har det brutt ut strid i NHO om allmenngjøring. Kravet om allmenngjøring fått støtte fra 6 landsforeninger i BNL. De 6 landsforeningene er Maler- og Byggtapetserernes Landsforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges Byggmesterforbund, Norske Murmestres Landsforening, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norsk Anleggesgartnere. 15

16 16 ANNONSE

17 BYGGFAGBLADET 1/2005 Visste du at... SIGURD Overenskomstens 4 gir retningslinjer for akkordarbeid? Akkordlaget Laget ledes av en lagbas, denne tilsettes av arbeidsgiver i forståelse med akkordlaget ( 2-8). Akkordseddel Dette er en kontrakt på ett stykke arbeid, her må en sørge for å få med hva arbeidet består i, priser på ikke-tarifferte arbeider, lagets maksimale størrelse og akkordarbeidets omfang. Utariffert Når det i forbindelse med akkordarbeid utføres arbeid som helt eller delvis faller utenfor akkordtariffen, skal prisen for den ikke tarifferte delen fastsettes ved fri forhandling mellom arbeidsgiver og akkordlaget ved lagbas og en representant for laget. Timelister Det skal skrives timelister med angivelse av akkordtid, dagtid og tid for utførelse av utarifferte arbeider når rundsum for dette ikke er avtalt. Arbeidsgiver Arbeidsgiver plikter og organisere arbeidsplassen slik at arbeidets framdrift går rasjonelt. Arbeidstaker Det påhviler arbeidstakerne å utføre arbeidene fagmessig og i henhold til tegninger og beskrivelser. Kurs Målekontoret og fagforeningen avholder jevnlig tariffkurser og baskurser. Medlemmer som ønsker å være med på kurs kan ta kontakt med målekontor, fagforening eller sin tillitsvalgte for nærmere innformasjon. Les mer om dette i Fellesovernskomsten for Byggfag. Har du den ikke? Kontakt Tømrer og Byggfagforeningen så ordner vi det! Har du fortsatt spørsmål, meld deg på tariffkurs. Den amerikanske sannhet, kan vi stole på den? Ja selvfølgelig, vi ser jo på filmer og serier nesten dagstøtt. Ja ikke jeg da, jeg ser ut av vinduet og drømmer meg helt bort. Dagdrømmer heter det visst, og det er i grunnen et ganske behagelig tidsfordriv som sniker seg innpå meg sånn ganske ubedt til stadighet. Tro nå ikke at jeg drømmer om det dere tror. Ja vel da, litt av det også, men nå drømte jeg meg helt bort over there til det forgjettede land. Jeg tenkte på den gamle Western greia med å henge`n i nærmeste tre fortest mulig sånn for sikkerhets skyld. Det minner litt om dagens Irak, men det dreier seg om kuler og krutt nå. Er du i tvil så skyt, for uansett så var det de andre som skøyt først. Ja, jeg skjønner godt de amerikanske soldatene, de går vel der med nervene i helspenn og lurer på om det snart er deres tur. Sjøl så er jeg så skvetten at jeg kan vel ikke brukes til noe der nede. Ja heldigvis for det, og så er jeg vel både for gammal og fra feil land, heldigvis. Men engelskmennene har lært seg knepet når de nærmer seg US gutta. De henger ut av bilvinduet vifter med det engelske flagget og roper we`r english we`r english Og hjelper ikke det så snur de og kjører som bare F. Så hvorfor de skal på kurs for å lære hvordan det engelske flagget ser ut, og hva slags biler de kjører med kan en jo lure på. Det var visst noe med at det var et problem. Men hva er egentlig problemet, når de bare skyter i selvforsvar? Kan det ha noe med det og gjøre at sannheten er den første og kanskje største taperen der også? 17

18 REPORTASJE TEKST: Johan Østberg HURRA FOR OSS SOM Tømrer og Snekkernes Pensjonistforening Oslo, vil fra og med 20. mars 2005 hete: Tømrer og Byggfagforeningens Pensjonistforening Oslo. Dette vedtok medlemmene på Årsmøte 9. feb. i år. Dermed har Pensjonistforeningen harmonisert sitt navn med moderforeningen som den har sitt utspring fra, og som den har følt sterk tilknytning til helt fra starten for 30 år siden. FEIRER I ÅR! Reidar Mørkhagen er leder for Tømrer og Byggfagforeningens Pensjonistforening. Pensjonistenes lille hjørne Som det heter i Pensjonistforeningens formålsparagraf: Så er formålet å samle sine medlemmer til hyggelig og sosialt samvær på møter, diverse arrangementer og turopplegg. Deler av dette er faktisk en arv fra moderforeningen. Før Pensjonistforeningen ble stiftet, var det et årvisst tiltak å arrangere sommertur for pensjonister og trygdede. Noe vi vet mange så fram mot og gledet seg til. Særlig gjaldt dette enslige, men også ga dette muligheter til å treffe igjen gamle arbeidskamerater og venner, under hyggelige forhold. Siste treff i regi av fagforeningen var klassikeren i juni Da gikk turen til en bondegård på Malungen i Stange, der hele 228 deltakere var med, fordelt på 6 busser. Dette var det eneste stedet i rimelig nærhet som den gang kunne ta i mot så mange til den samlet bordsetning til middag. Men ikke bare det, - Innmeldingsslippen sendes i utfylt stand til: Reidar Mørkhagen, Martin Linges vei Oslo Telefon stedet hadde fått et både vitalt og hyggelig vertskap, som aktivt deltok med å føre an i enkle leker og konkurranser, som alle ble godt mottatt av deltakerne. Men nå har altså Pensjonistforeningen selv, i 30 år, hatt hånd om tiltak og arrangement for de av pensjonistene som har valgt å bli medlemmer av foreningen, hvor medlemstallet har vært temmelig stabilt i flere år, og der de fleste har lang fartstid og synes å trives med det Der finner de et godt sosialt miljø og muligheten til å delta på turer til subsidierte priser, ja endog også helt gratis turer og tilstelninger. Men tidens tann arbeider jo mot vår aldersgruppe så det må rekruttering til. Av medlemstallet vårt på 43, deltar omtrent halvparten aktivt, så det er både rom og øsnke om flere medlemmer. Vi vet med sikkerhet at det finne et Jeg ønsker å bli medlem av Tømrer og Byggfagforeningens Pensjonistforening Oslo, Hvor årskontingenten er kr. 120,- stort antall med nye pensjonister der ute, som tilknytning til et eller annet fag innen Tømrer og Byggfagforeningen, som enslige, sammen med eketefelle, partner eller venn, - nettopp burde høre hjemme i vår pensjonistforening. Det mangler bare å fylle ut og postlegge slippen som er tatt inn på denne side. Og velkommen skal dere være! Tar til slutt med hvem som er med i styret og komiteene etter valget 9. februar d.å.: Leder Reidar Mørkhagen, kasserer Kari Vambeseth, sekretær Johan Østberg, styremedlem Per Johannessen, 1. varamedlem Reidulf Edvardsen, 2. varamedlem Kåre Slettvold, revisorer Erling Henriksen og Gunvor Hedemann, fararevisorer Ole Røisehagen og Gyula Papai, reisekomite Erlilng Henriksen og Ole Røisehagen, valgkomiteen Erling Henriksen og Thorleif Bjerke. Navn... Adresse... Post.nr./sted Født...

19 I HISTORIENS LYS BYGGFAGBLADET 1/ ble et skilleår også for Kristianias tømrere og snekkere. Av betydning var det nok at de bedrede tider så vidt begynte å merkes også i bygningsbransjen, men det aleine kan nok ikke forklare den økede kraft i tariff- og organisasjonsarbeidet. Bygningsbransjen hang etter i utviklinga på tross av at folketallet i hovedstaden viste oppgang igjen Både vinteren 1905 og 1906 var halvparten av medlemmene i Tømrernes forening arbeidsløse i perioder, i gjennomsnitt 4 uker. Like viktig som bedringa i den økonomiske tilstand i bransjen, var det derfor at et mer optimistisk syn på organisasjonens muligheter blant bygningsarbeiderne generelt og at en ny generasjon av faglig aktive nå begynte å gjøre seg gjeldende. TEKST: Hallvard Tjelmeland OGSÅ ET HUDREÅRS-JUBILEUM! Den første tariffen Arbeidet for denne gang å virkelig sette gjennom en tariff pågikk hele Det forsøket som ble gjort fem år før falt i grus. Denne gangen ble det lagt enda mer arbeid i å øke organisasjonsprosenten - en brukbar organisasjonsprosent var da også et vilkår for AFIs godkjennelse av tarifforslaget. Inndelinga av byen i roder og utpeking av ansvarlige for disse, sikret en systematisk agitasjon de alle medlemmer ble dratt med. Også adressekalenderen ble gjennomgått for å få oversikt over de uorganiserte, Løpesedler ble delt ut og i april ble det innkalt til massemøte for å styrke kampmoralen og agitasjonen for fagorganisering Et tegn på at mismotet var på retur, var den store oppslutningen om møter i denne oppmarsjtida. 250 møtte fram våren 1905 for blant annet å høre presten Alfred Eriksen holde et velformet foredrag om organisasjonen. Eriksen var mannen bak arbeiderbevegelsens gjennombrudd i Troms ved valget i her fikk Arbeiderpartiet 60% av stemmene. Hans agitatoriske kraft kom denne gangen tømrerne til gode, han høstet da også begeistret bifald. På møtet ble det påpekt at tømrerne lå vesentlig lågere enn murerne, som hadde 50 øre i minstelønn mens tømrerne måtte nøye seg med øre. Møtet godkjente det tarifforslaget som Tømmermændene og Indredningssnedkernes Fagforening tidligere hadde vedtatt: 55 øre i timen og 54 timers uke samt en gjensidighetsavtale og fastsatte akkordpriser. Forhandlingene med mestrene tok til i juli og varte til oktober. En pussighet i den forbindelse var at Wilhelm Bredesen - en av stifterne av Tømmermændenes fagforening og dens føste formann - nå representerte mestrene i forhandlingene og ble formann for forhandlingskomiteen. Tømmermestrene hadde for øvrig en protokolltilførsel som viste at man der i gården ikke helt hadde godtatt at det nå var to interesseparter i faget. Det var et historisk skritt som ble tatt i og med denne tariffavtalen for tømrerne i Kristiania, og den gir et signal om endrede styrkeforhold. Det var større tyngde i det faglige arbeidet og det virket tillitvekkende på de uorganiserte. De strømmet til... Det var altså en helt ny ånd i rekkene. Mismotet og oppløsningstendensene fra de verste kriseåra var nå borte. Men fagforeninga kunne ikke legge seg ned og hvile på laurbæra. Tariffen var ikke mye verdt dersom mestrene ikke trudde at det sto organisert makt bak. Dessuten: Å få en avtale med de organiserte mestre var en ting. Å få binde overenskomster med hærskaren av uorganiserte mestre en annen FAGFORENING I OVER 120 Klipp fra Tømrer og Snekkernes fagforenings 100årsberetning, utgitt i Av Hallvard Tjelmeland. 19

20 ANNONSE BLAD B BYGGFAGBLADET RETURADRESSE: Stiftelsen Bæk Tømrer og Snekkernes Feriefond Møllergt Oslo Synfiber Workwear Synfiber er en av Norges ledende leverandører av profil- og yrkesklær. Selskapet ble etablert i 1963 og har over 40 års erfaring innen produktutvikling, produksjon, salg og distribusjon av profil-, yrkes- og vernebekledning. Synfiber leverer et fullsortiment av arbeidstøy tilpasset alle årstider, har bred dekning i Norge og markedsfører i dag sine produkter i de fleste europeiske land. SYNFIBER KONFEKSJON AS Professor Birkelands vei 35 Postboks 12 Leirdal, 1008 Oslo Telefon: Telefaks:

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4 Møbelsnekkerne side 8 Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene hete side 4 1 LEDER Høy produktivitet fører til trivsel og lavt sykefravær. Leder: Ken Gordon Solfjell Det

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN NR.03.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Intervju med Dirk Flick FAGORGANISERT FAGARBEIDER FRA HANNOVER I TYSKLAND s. 4-5 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15 NR.04.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org God jul og godt nytt år! Brakkesirkus fortsetter side 4-5 Kom med nytt forslag

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Tømrere Side 14 og 15. Rasisme. Landskonferansen for. BAS forum Side 6. Kafé Noi på Bæk-senteret

BYGGFAGBLADET. Tømrere Side 14 og 15. Rasisme. Landskonferansen for. BAS forum Side 6. Kafé Noi på Bæk-senteret NR.03.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org Senter for; Ferie, Fritid, Møter, Kurs og Kompetanse side 4-5 Rasisme side 8

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR 1-2003 LEDEREN S 2

BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR 1-2003 LEDEREN S 2 F AGBLADET - NR 1-2003 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond LEDEREN S 2 God Påske! ÅRSMØTE S 4 NYTT OM RØLP S 6 KVALITET OG TØFFHET S 8 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG BAS-SKOLEN

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010. Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0

De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010. Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0 De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010 Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0 ii Opposisjonsbyggerne Tømrer og Byggfagforeningen 125 år To blikk

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tilbake til måling i AF. side 12-13

BYGNINGSARBEIDEREN. Tilbake til måling i AF. side 12-13 Nr. 3-2011 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 3-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Tilbake til måling i AF side 12-13 Sosial dumping på Fornebu side 4 Innleiekaos side 5 Tariffoppgjøret

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. OPS, et sugerør inn i statskassa side 4 Finnes ikke fattigdom i Oslo side 5

BYGNINGSARBEIDEREN. OPS, et sugerør inn i statskassa side 4 Finnes ikke fattigdom i Oslo side 5 Bygningsarbeideren 2-2013 1 Nr. 2-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN OPS, et sugerør inn i statskassa side 4 Finnes ikke fattigdom i Oslo side 5 Marked, Marked...

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Fortsatt grums. Husk 1.mai-frokost! se. med offentlig beskyttelse

Fortsatt grums. Husk 1.mai-frokost! se. med offentlig beskyttelse Fortsatt grums med offentlig beskyttelse I Bygningsarbeideren nr 3-2006 skrev vi noen ord om elendige forhold i offentlig regi. Maba Montasje hadde rundt 70 ansatte som fikk mellom 35 55 kroner timen.

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6 BYGNINGSARBEIDEREN 2-2014 1 Nr. 2-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15 De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3 NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG Mot høyere pensjonsalder for våre barnebarn? side 3 s a k e r Pensjon 3 Tinfos-saken trukket 14 Polsk utleie 16 Dumpinganklage i havbruket 18 KOLS-pasient og Svarte-Per 20

Detaljer