REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi"

Transkript

1 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket er et investeringsselskap som har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene skal, i den grad det er nødvendig for utviklingen av prosjektene, ha et langsiktig perspektiv. Selskapet kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller deler av sin kapital. Selskapet som er notert på Oslo Axess, har avlagt regnskap i samsvar med IFRS pr Regnskapet ble godkjent av styret og vil bli behandlet på generalforsamling NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU pr og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standard Board (IASB). Selskapet har i henhold til kommunisert i regnskapet for 2012 valgt å tidlig anvende IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger, IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak, samt endringer i IAS 27 Separat finansregnskap. Zoncolan ASA har implementert følgende standarder med effekt 1. januar IFRS 10 Konsernregnskap herunder også endringer i IFRS 10, IAS 27 og IFRS 12: Investment Entities / Investeringsforetak (uoffisiell norsk oversettelse). IFRS 13 Måling av virkelig verdi IAS 1 Presentasjon av finansregnskap herunder presentasjon av elementer i Totalresultatet IASBs årlig forbedringsprosjekt IASB klargjør at kortsiktige kundefordringer og leverandørgjeld som ikke er rentebærende kan måles til fakturabeløp når effekten av diskontering er uvesentlig. Påvirkning av implementering av overnevnte standarder: Endringene i IFRS 10 Konsernregnskap innebærer at foretak som oppfyller definisjonen av investeringsforetak, med ett unntak, ikke lenger skal konsolidere sine datterselskaper. Unntaket er at datterselskap som utfører investeringsrelaterte tjenester til investeringsenheten skal konsolideres. Øvrige investeringer i datterselskap, felles virksomhet og tilknyttede foretak skal innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Investeringsforetak er forpliktet til å innregne disse datterselskapene til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet etter IFRS 10, og presentere det separate finansregnskapet som sitt eneste regnskap (IAS 27). Implementeringen av IFRS 10 Konsernregnskap, IAS 27 Finansregnskap og IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak, innebærer at Zoncolan ASA ikke lenger utarbeider et konsernregnskap. Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap som oppfyller kravet til investeringsforetak etter IFRS 10. Selskapet har ingen eierposisjoner i underliggende selskaper som medfører konsolideringsplikt etter IFRS 10. Selskapet har derimot fått utvidet noteopplysningsplikt. Som følge av at selskapet presenterer alle investeringene til endring av markedsverdi over resultat vil ikke IFRS 11 ha en vesentlig effekt for regnskapet til Zoncolan ASA. IASBs årlig forbedringsprosjekt herunder IFRS 13 Måling av virkelig verdi er vurdert av selskapet å ikke ha vesentlig effekt på regnskapet for IFRS 13 Måling av virkelig verdi IFRS 13 angir en veiledning under IFRS for alle målinger av virkelig verdi. IFRS 13 endrer ikke når et foretak er pålagt å bruke virkelig verdi, men snarere gir veiledning om hvordan du skal måle virkelig verdi under IFRS. IFRS 13 definerer virkelig verdi som en exit pris. Zoncolan har vurdert

2 2 standarden til å ha en vesentlig effekt på regnskapet da selskapet angir sine investeringer til virkelig verdi. Standarden innebærer også flere notekrav. IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet Endringen innebærer oversikt over presentasjon av elementene i totalresultatet. Standarden angir at elementer som vil bli omklassifisert ("resirkulert") til resultatet på et fremtidig tidspunkt må bli presentert separat fra elementer som ikke vil bli reklassifisert. Zoncolan ASA har vurdert standarden til å ha liten effekt på regnskapet da selskapet ikke har poster i Totalresultatet for 2013 og Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA: Følgende utstedte standarder, som ennå ikke trådt i kraft, er vurdert til ikke å ha en innvirkning på regnskapet: IAS 19 Ytelser til ansatte IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling IFRIC Interpretation 21 Levies / IFRIC fortolkning 21 Avgifter (uoffisiell norsk oversettelse) IAS 36 Verdifall på eiendeler Standarder som kan ha en vesentlig effekt på regnskapet: IFRS 9 Financial instruments / Finansielle instrumenter (uoffisiell norsk oversettelse) IFRS 9 omfatter pr i dag første og andre fase av IASB s arbeid med å erstatte dagens IAS 39. Første fase omhandler klassifisering og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser, mens andre fase omhandler sikringsbokføring. Siste faser av dette prosjektet gjelder måling til amortisert kost og nedskrivning av finansielle eiendeler. Virkningstidspunkt er utsatt på ubestemt tid og det er ventet at standarden tidligst vil får pliktig virkningstidspunkt for regnskapsår som begynner 1. januar Selskapet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med de øvrige fasene, så snart endelig standard, inkludert alle fasene er publisert. Standarden er per i dag ikke ferdigstilt og implementeringstidspunkt er ukjent. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er avrundet til nærmeste hele tusen. Utarbeidelse av regnskapet er basert på historisk kostprinsipp med unntak av at finansielle investeringer er balanseført til virkelig verdi. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Utarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurderinger av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Regnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.

3 3 Segment Selskapet har kun et operasjonelt segment som er investeringer i aksjer/egenkapitalinstrumenter. Disse fordeles i regnskapet på noterte og unoterte investeringer men rapporteres internt som felles portefølje. Inntekter Driftsinntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. I driftsinntekter innregnes utbytte, gevinst ved salg av investeringene og positiv verdiendring til virkelig verdi av investeringer i porteføljebedriftene. Utbytter innregnes i det året det er faktisk mottatt eller det er oppstått en ubetinget rett til å motta utbytte. Gevinst ved salg av investeringene innregnes på det tidspunkt foretaket har forpliktet seg til å selge samt at risiko og kontroll er overdratt. Inntekter fra salg av tjenester resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Finansinntekter I finansinntekter innregnes renteinntekter og agiogevinst. Valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Zoncolan ASAs presentasjonsvaluta er NOK som også er selskapets funksjonelle valuta. Dette gjelder også konsern. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutadifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Konsolidering Zoncolan ASA benytter unntaket for investeringsselskaper i IFRS 10. Selskapet er et investeringsselskap som har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene kan ha et langsiktig eller et kortsiktig perspektiv. Selskapet kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller deler av sin kapital. Selskapet forvalter den investerte kapitalen i selskapet på vegne av aksjonærene som er alt fra profesjonelle aktører til privatpersoner. Alle selskapets aktivaer er gjenstand for en inn og exit strategi. Det er selskapets formål om å gjenvinne investert kapital ved salg av enheter fremfor langsiktig utbytte utdelinger. Utviklingen av investert kapital kan skje ved tilførsel av likviditet, aktivt styre/kompetanse i perioder og strategisk reorganiseringer. Alle av selskapets investeringer er gjenstand for jevnlig verdimåling ved blant annet testing av markedet. I enkelte tilfeller vil Zoncolan ASA ha kontroll over investeringsobjektet slik at inn og exit planen vil kunne gjennomføres uten at investeringsstrategien endres. Zoncolan ASA har investeringer i en notert og en unotert portefølje aksjer med flere investeringsobjekter. Finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendeler og forpliktelser, samt finansielle derivater. Finansielle eiendeler omfatter hovedsakelig aksjer, obligasjoner, andre verdipapirer og fordringer.

4 4 Klassifikasjon av finansielle instrumenter Ved første gangs innregning blir finansielle instrumenter klassifisert i en av følgende kategorier avhengig av formålet med investeringen (jfr reglene for IFRS). Enkelte av kategoriene er ikke benyttet i Zoncolan ASA og er derfor ikke nærmere omtalt. Finansielle eiendeler holdt for trading, bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle derivater klassifiserte som sikringsinstrumenter. Lån og fordringer, balanseført til amortisert kost. Holde-til-forfall-investeringer, balanseført til amortisert kost. Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer mot totalresultat. Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig med verdiendringer over resultatet. Denne kategorien inneholder finansielle eiendeler holdt for omsetning eller finansielle eiendeler øremerket til virkelig verdi over resultatet. Eiendelene er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi. Alle gevinster og tap blir innregnet i resultatregnskapet. Når investeringer er rentebærende, innregnes renter i resultatregnskapet ved å bruke effektiv rente-metode. I hovedsak blir selskapets aksjer, obligasjoner og derivater/instrumenter plassert i denne kategorien. Måling av aksjer klassifisert som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet Selskapet skal måle investeringene klassifisert finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet til den laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Aksjene måles i henhold til Finansielle eiendeler under virkeområdet til IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Måling på tidspunkt for førstegangsklassifisering som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet Selskapet skal i tråd med sine ordinære regnskapsprinsipper for investeringene måle investeringene til markedsverdi ved første gangs innregning før de blir klassifiseres som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet. Ordinære kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonstidspunktet. Måling på senere tidspunkt Selskapet skal i tråd med sine regnskapsprinsipper måle sine investeringer til virkelig verdi på rapporteringstidspunktet. Investeringene er klassifisert som kortsiktige eiendeler og vurdert til virkelig verdi. Alle verdiendringer blir innregnet i resultatregnskapet. Hver enkelt investering vurderes særskilt i henhold til mest mulig objektive og konsistente prinsipper. Børsnoterte aksjer vurderes til børskurs. Unoterte aksjer vurderes i hovedsak basert på eksterne verdivurderinger. De eksterne verdsettelsene er basert på inntjeningsbaserte metoder, hvor fremtidig estimert inntjening legges til grunn. I de foretak siste transaksjonskurs er et bedre estimat, benyttes denne. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til eksterne verdivurderinger. Fraregning Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen til en annen part i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle forpliktelser fraregnes i balansen når de har opphørt å eksistere, dvs. når plikten angitt i kontrakten har er oppfylt, kansellert eller utløpt. Finansielle eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost. Fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes fordringen til amortisert kost. Nedskrivning for tap inkluderer mulige tap når det foreligger objektive bevis på at debitor har manglende framtidig oppgjørsevne. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap for verdifall. Kontanter og bankinnskudd Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og

5 5 leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Bundne bankmidler til depositum klassifiseres som finansielt anleggsmiddel. Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kost. Rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til amortisert kost og eventuelle differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi, innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rentemetode Verdifall Balanseført verdi av selskapets eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdsettelse teknikker og unoterte egenkapitalinstrumenter: Verdsettingsteknikk For finansielle instrumenter som handles i et aktivt marked fastsettes virkelig verdi på bakgrunn av observerte markedsverdier. Dersom det ikke eksisterer et aktivt marked, benytter selskapet verdsettingsteknikker for å finne virkelig verdi. For øvrige finansielle instrumenter blir det brukt interne eller eksterne estimater basert på blant annet sist kjente omsetningskurs og nåverdiberegninger. Siste kjente omsetningskurs er verdsettelse ut fra nylige armlengdes transaksjoner i det aktuelle instrumentet mellom informerte og villige parter, prising ut fra virkelig verdi på et instrument som substansielt er likt det instrumentet som skal verdsettes, prising basert på nåverdi av fremtidige forventede kontantstrømmer eller opsjonsprisingsmodeller. I den grad selskapet verdsetter instrumentet på grunnlag av diskonterte kontantstrømmer, benyttes oppdaterte renter som svarer til de gjeldende rentene for tilsvarende instrumenter med tilsvarende kredittrisiko. For finansielle instrumenter med dårlig likviditet knytter det seg usikkerhet til beregningene. Der det ikke finnes observerbare markedspriser for finansielle eiendeler, skal virkelig verdi av de finansielle eiendeler estimeres. Unoterte egenkapitalinstrumenter Unoterte egenkapitalinstrumenter, og derivater på disse måles til virkelig verdi med mindre den virkelige verdien på instrumentet ikke kan måles på en pålitelig måte. Følgende forhold må tilfredsstilles: a) variabiliteten i området for rimelige estimater av virkelig verdi ikke er vesentlige for dette instrumentet, eller b) sannsynligheten for de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å estimere virkelig verdi. Dersom a) eller b) er tilfredsstilt, skal egenkapitalinstrumentet eller derivatet på dette måles til virkelig verdi. Dersom hverken a) eller b) er tilfredsstilt, benyttes historisk kost. Aksjekapital Kjøp egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Egne aksjer presenteres som en reduksjon i egenkapitalen. Pålydende reduserer aksjekapital mens overkurs og omkostninger reduserer annen egenkapital. Utbytter Utbytter fra Zoncolan ASA føres som en forpliktelse i den perioden de blir vedtatt selv om de ikke er utbetalt.

6 6 Ytelser til ansatte Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsforpliktelser innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelt tap ved verdifall. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av kontormaskiner, inventar og utstyr og belastes resultatregnskapet. Estimert økonomisk levetid er som følger: Kontormaskiner og utstyr Maskiner og inventar Aktiverte kostnader leide lokaler 2-5 år 2-7 år 1-10 år Nedskriving av varige driftsmidler. På hver balansedag skal selskapet ta stilling til om det kan ha funnet sted et verdifall på eiendeler. Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig Dersom det foreligger indikasjoner på et verdifall på en eiendel, skal gjenvinnbart beløp beregnes. Slike indikatorer kan være: - Ukurans eller fysisk skade - Vesentlige endringer med negative konsekvenser for foretaket, herunder planer om restrukturering eller avvikling Hovedregelen er således at det skal foreligge en indikasjon på verdifall før foretaket må beregne gjenvinnbart beløp. Kostnader Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen påhviler kontraktsmotparten, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Netto finanskostnader Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån kalkulert med basis i effektiv rentemetode, renteinntekter på investerte midler, utbytteinntekter, kursgevinster og tap. Renteinntekter innregnes i resultatet etter hvert som de opptjenes. Inntektsskatt Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapital. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessig verdier. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for posisjonene og er beregnet med forventet skattesats. Utsatt skattefordel innregnes kun i en grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattemessige resultater. Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert.

7 7 Hendelser etter balansedagen Foretaket hensyntar hendelser etter balansedagen og vurderer hver enkelt av disse om de har innvirkning på foretakets finansielle stilling. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker foretakets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke foretakets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig Estimatusikkerhet Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til IFRS har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Verdsettelse av unoterte aksjer. Verdsettelse av fordringer Det krever også at ledelsen må utøve skjønn i anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper. den Områder som i høy grad av skjønn eller kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for finansregnskapet, er beskrevet i note 6. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. NOTE 3 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Selskapet har finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld. og lignende, som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas i samarbeid med de enkelte driftsenheter. De viktigste finansielle risiki selskapet er utsatt for er knyttet til likviditetsrisiko, kredittrisiko og investeringsrisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at motparten som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjenne og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Selskapet et har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkel motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til parter som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer IB Årets avsetning til tap på krav Årets konstaterte tap UB Investeringsrisiko Investeringsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å gjenvinne investert kapital med salg av investeringer.

8 8 Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Da motparten i derivathandelen normalt er banker, anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som disse forfaller. Overskuddslikviditet er for det meste investert i børsnoterte aksjer og andre instrumenter som handles aktivert. Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves for motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel, er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned): Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Under 1 år Under 1 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer enn 5 år Mer enn 5 år Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Kapitalstruktur og egenkapital Total Totalt Hovedformålet for selskapets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives og dermed maksimere verdien av styret aksjer. Styret styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten driver under og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt. Styring av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandelen, gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, nedsetting av aksjekapital eller å ved emittere nye aksjer. Styret følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss netto rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent Rentebærende gjeld Leverandørgjeld Kontanter og bankinnskudd Netto gjeld Egenkapital, tilordnet selskapets aksjonærer Sum EK og netto gjeld Gjeldsgrad 1,1 % 9,0 %

9 9 Fastsettelse av virkelig verdi Virkelig verdi er finansielle eiendeler klassifisert som finansielle investeringer med verdiregulering over resultat er fastsatt med referanse til børskursene på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger som ikke er underbygget av observerbare markedspriser. Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen. Dette gjelder: - Rentebærende fordringer - Depositum til utleier ved operasjonelle leieavtaler Virkelig verdi av holdt til forfall investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser. Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter. Virkelig verdi av gjeldskomponentene for preferanseaksjer er estimert ved bruk av markedsrenten for lignende konvertible obligasjoner. Balanseførte verdier Balanse ført verdi Virkelig verdi Balanse ført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler Kontanter og bankinnskudd Andre langsiktige fordringer/utlån Andre finansielle anleggsmidler Markedsbaserte aksjer Andre aksjer og investeringer Selskaper med kontroll Andre kortsiktige fordringer Finansiell gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Virkelig verdi hierarki Selskapet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Virkelig verdi hierarkiet har følgende nivåer: - Nivå 1: input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. - Nivå 2: input er annet enn noterte priser inkludert i Nivå 1 som er observerbare for eiendeler eller forpliktelser, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. utledet fra priser). - Nivå 3: input for eiendeler eller forpliktelser som ikke er basert på observerbare markedsdata (ikke-observerbar input)

10 10 Eiendeler innregnet til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Markedsbaserte aksjer Unoterte instrumenter Sum Eiendeler innregnet til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Markedsbaserte aksjer Unoterte instrumenter Sum I løpet av rapporteringsperioden var det ingen endringer i virkelig verdimåling som medførte overføringer mellom Nivå 1 og Nivå 2 og ingen overføringer inn og ut av Nivå 3. Avstemming av periodisk gjentakende nivå 3 målinger: Balanse per Gevinst og tap innregnet i resultatregnskapet for perioden -320 Kjøp, salg, utstedelser og oppgjør Beløp overført inn og ut av nivå 3 0 Urealiserte gevninst (-tap) innregnet i Andre inntekter og kostnader (OCI) 0 Balanse per Verdsettelse av finansielle instrumenter foretas av selskapet, i samråd med ekstern rådgiver. Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet. Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende: Unoterte aksjer Selskapet har to metoder for verdsettelse av unoterte aksjer: Verdsettelsesmetode 1: Aksje som omsettes i markedet jevnlig verdsettes til siste kjente pris gitt at denne er i nærheten av balansedagen. Verdsettelsesmetode 2: Virkelig verdi for unoterte aksjer har blitt fastsatt ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Metoden påvirkes av ledelsens skjønnsmessige vurdering av enkelte forutsetninger, hvor de viktigste opplyses her: Kontantstrømvekst i etterfølgende perioder 1 % Avkastningskrav 12 % Verdsettelsen påvirkes av endringer i den skjønnsmessige vurderingen som gjøres. Endringer i forventet kontantstrøm og forventet vekst kan påvirke verdsettelsen av de unoterte aksjene i vesentlig grad. Her vises hvordan endringer i forutsetningene om vekst, påvirker verdsettelsen: 0,5 % økning i kontantstrømvekst TNOK 580 0,5 % reduksjon i kontantstrømvekst TNOK - 530

11 11 Opplysning om balansen Lån og Virkelig verdi over resultatet Ikke finansielle Sum balanseført fordringer Holdt for omsetning Holdt for salg eiendeler verdi Eiendeler Rentebærende fordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Andre aksjer og investeringer Selskap med kontroll 0 0 Betalingsmidler Sum finansielle investeringer Forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Leverandørgjeld 4 4 Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum finansielle forpliktelser Virkelig verdi over resultatet Lån og fordringer Holdt for omsetning Holdt for salg Ikke finansielle eiendeler Sum balanseført verdi Eiendeler Rentebærende fordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Andre aksjer og investeringer Selskap med kontroll 0 0 Betalingsmidler Sum finansielle investeringer Forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum finansielle forpliktelser Lån og fordringer måles til virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer og obligasjoner er beregnet til virkelig verdi. NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Registrert Aksjer , STØRSTE AKSJONÆRER PER BEHOLDNING ANDEL (%) OUSDAL AS ,36 % SJØINVEST AS ,39 % CELVIMA HOLDINGAS ,68 % SOLAN CAPITAL AS ,52 % GRENSEN INVEST AS ,68 % DNB NOR BANK ASA ,37 % SKAGEN VEKST ,90 % ZIMSAVE AS ,70 % KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY ,13 % NOMINEE ACCOUNT ,23 % DANSKE BANK A/S ,03 % LANDSBANKINN HF ,51 % NY INNSIKT AS ,78 % MONELID AS ,45 % VPF NORDEA SMB ,61 % MANNSVERK ,55 % LISTUEN ,52 % MOLSTAD ,49 % KONGSGÅRDEN ,49 % JOHANSEN ,44 % BEHOLDNING 20 STØRSTE AKSJONÆRER TOTALT ANTALL AKSJER ANDEL (%) 20 STØRSTE AKSJONÆRER 96,83 %

12 12 Største aksjonær i selskapet var ved årsskiftet Ousdal AS med totalt aksjer som tilsvarer 23,36 % av aksjene. Ousdal as eies av styremedlem Riulf Rustad. Rustad har i tillegg gjennom selskapet Finestre AS, en terminkontrakt mot DnB NOR Markets på totalt aksjer, tilsvarende 5,37 %. Aksjonærstrukturen er dominert av norske private og institusjonelle aksjonærer. Per 31. desember 2013 hadde Zoncolan 70 aksjonærer. 86,83 % av aksjene var eiet av norske aksjonærer, og de 20 største aksjonærene eide 96,83 % av aksjene i selskapet. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjene har lik stemme og rett til utbytte. Aksjens ISIN nummer er NO NOTE 5 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP Selskapet har i 2013 valgt å implementere IFRS 10, 11 og 12, da selskapet oppfyller kravet til investment entity. Zoncolan ASA har følgelig ikke plikt til å vise konsernregnskap for Selskapet oppfyller kravet til investment entity ved investeringer og warrents i flere foretak, flere investorer/eiere og flere ikke nærstående eiere. Zoncolan ASA har følgende datterselskap som ikke lengre konsolideres men inntas som finansielle instrumenter med verdiendringer over resultat: Bokført verdi Virkelig verdi Hoved Restrik Aksje Selskapsnavn Eierforhold kontor sjoner andel Kontroll Fedaia AS Datter Oslo Nei 100 % 100 % Ryggsekk AS Datter Oslo Nei 100 % 100 % Hoved Falzarego AS aksjonær Oslo Nei 50 % 50 % Sum Tall i NOK Selskapet har vurdert seg selv som et investeringsforetak. Konsekvensen dersom selskapet ikke hadde oppfylt kravene til investment entity, er at selskapet måtte vise konsernregnskap. Regnskapsprinsippene som er beskrevet i note 2 er blitt anvendt i utarbeidelsen av selskapets regnskap for 2013, for sammenlignbare tall for 2012 og for utarbeidelsen av IFRS tredjebalanse pr. 1. januar 2012 som er selskapets overgangsdato for implementering av IFRS 10, 11 og 12. I forbindelse med utarbeidelsen av tredjebalansen og omarbeiding av historiske tall har selskapet foretatt noen justeringer av regnskapstall i forhold til det som er blitt rapportert tidligere i selskapets årsregnskap. Effekten av overgangen til IFRS 10, 11 og 12 på selskapets finansielle stilling, resultat og kontantstrøm er forklart nærmere i denne noten.

13 13 Avstemming av overgangseffekter NOK 1000 Eiendeler Tidligere rapportert konsern Effekt overgang til IFRS 10, 11 og 12 Omarbeidet Varige driftsmidler Rentebærende langsiktige lån C Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Andre fordringer C Markedsbaserte akskjer Aksjer og instrumenter A,B Selskap med kontroll Kontanter Sum omløpsmidler Selskap holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Egne aksjer Innskutt annen egenkapital Annen egenkapital A Minioritet C Sum egenkapital Gjeld til kredittinstutisjon Leverandørgjeld Skyldige offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 14 Avstemming resultat for 2012 NOK 1000 Tidligere rapportert selskap Effekt overgang til IFRS 10, 11 og 12 Omarbeidet Verdiregulerer aksjer og obligasjoner Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Tap på investering i verdipapirer Verdiendring aksjer og obligasjoner Lønnskostnader Avskrivinger på driftsmidler Tap på finansielt krav Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (3 110) Finansinntekter Finanskostnader (962) (962) Resultat før skattekostnad (3 099) Skattekostand - - Resultat etter skatt for ikke vidrereført virksomhet (3 866) Årsresultat (799) (3 099) Forklaring avstemming egenkapital A) Finansielle investeringer Vurdert til virkelig verdi for alle finansielle investeringer etter IFRS 9. B) Reklassifisering og justering av datterselskaper. I konsernregnskapet for tidligere år var datterselskaper presentert som selskaper holdt for salg under linjen for omløpsmidler. I denne posten er det foretatt reklassifisert fra holdt for salg med i langsiktige fordringer, som kortsiktige fordringer og som virkelig verdi av underliggende investeringer i selskaper med kontroll. Verdsettelsen er basert i virkelig verdi pr I konsernregnskapet pr var virkelig verdi av investering oppført til 100 % av investeringen, og verdiene fordelt mellom en minoritet og en majoritet med basis i den underliggende verdien av selskapet. Minoriteten er tatt ut ved omarbeidingen pr , og viser kun virkelig verdi på eierandelen til Zoncolan ASA. Minoriteten utgjorde tnok og innebærer en reduksjon av verdi av underliggende datter på tnok Holdt for salg posten inkluderte også pr pålydende av fordringer på konsernenheter, mens selskapsregnskapet presenterer fordringer nedskrevet til virkelig verdi. Dette medfører en effekt på egenkapitalen ved at deler av fordringer som er nedskrevet tidligere er nedvurdert i selskapsregnskapet, mens verdiene fortsatt er presentert i konsernregnskapet. Denne differansen er tatt i omarbeidingen av balansen pr , slik at total egenkapital effekt ved justering av datterselskaper og fordringer utgjør tnok pr Verdi holdt for salg konsernregnskapet Virkelig verdi langsiktig fordringer Virkelig verdi kortsiktig fordringer Eliminering av minoritet Virkelig verdi aksjer Egenkapitaljustering

15 15 NOTE 6 ESTIMATUSIKKERHET Selskapets vesentligste estimater er knyttet til verdsettelse av unoterte aksjer. Disse estimatene utarbeides med forutsetninger for fremtiden basert på synspunkter per Dette medfører blant annet at estimatene vil være gjenstand for vurdering med mulighet for endring i markedsfaktorer som renter, markedsusikkerhet, endring i risikopremie og generelle konjunkturjusteringer. Totalt unoterte aksjer og andre investeringer utgjør per 31.12: TNOK i 2013 og TNOK i Selskapet vurderer estimatet til å være pålitelige som følge av at verdien testes løpende. NOTE 7 LØNNSKOSTNADER OG ANTALL ÅRSVERK Alle tall i NOK Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Avsatt bonus 0 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2,0 2,5 Det har for 2013 vært 2,0 årsverk mot 2,5 i Det har ikke vært sykefravær i Ytelse til ledende ansatte Zoncolan ASA har en ledelse bestående av daglig leder og arbeidende styreleder. Naturalytelser Periodisert pensjonskost Samlet godtgjørelse Tall i NOK Styrehonorar Lønn Bonus *) Ledende ansatt Bjørn-Ivar Carlsen Daglig leder Riulf Rustad, Arbeidende styreleder Styret Pål Listuen, styremedlem Charlotte B. Gamst, styremedlem Sum godtgjørelse *) Utbetaling av bonus avsatt i regnskapet for Følgende prinsipper fremgår av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven 6-16a, som er vedtatt av generalforsamlingen: Basislønn for ledende ansatte skal fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og ansiennitet. Lønnen skal værekonkurransedyktig. Selskapet skal ikke tilby naturalytelser utover følgende ytelser: Dekning av mobiltelefonutgifter samt kostnader til nettilknytning privat for bruk i arbeidssammenheng innenfor statens satser. Selskapet har per i dag ingen insentivprogrammer for ledende ansatte som innebærer tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til selskapets aksjer eller utvikling av aksjekursen. Selskapet planlegger heller ikke å innføre slike ordninger. Styret kan ikke fravike retningslinjene på dette punktet. Ledende ansatte i selskapet har 2 % innskuddspensjon. Daglig leder har avtale om 3 måneders etterlønn ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Ved frivillig fratredelse har nevnte person 3 måneders normal oppsigelsestid. Utover det som fremgår ovenfor skal selskapet ikke tilby ledende ansatte variable elementer i godtgjørelse eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen. Det er ikke stilt sikkerhet for lån til ledende ansatte i 2013.

16 16 Kompensasjonen til daglig leder og arbeidende styreleder for regnskapsåret 2013 er i samsvar med prinsippene redegjort for over. Selskapet er pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har 2 % innskuddspensjon for alle ansatte. Dette oppfyller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er vedtatt å utbetale kr til hvert ordinære styremedlem; Gunnar Hvammen og Charlotte Bjørn Gamst for Dette er avsatt i regnskapet for 2013 men ikke utbetalt. SPESIFIKASJON AV REVISJONSHONORAR Tall i NOK Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Bistand gjennomgang av regnskap Andre tjenester utenfor revisjon Totalt Beløpene er inklusive merverdiavgift NOTE 8 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Alle tall i NOK Husleie, elektrisitet, vask etc IT-kostnader Innleid hjelp, revisor, advokat etc Reisekostnader 7 7 Børsrelaterte kostnader Reklame/Presentasjonskostnader 28 5 Bilkostnader Andre kostnader Sum

17 17 NOTE 9 VARIGE DRIFTSMIDLER 2013 Anskaffelseskost Inventar Bygnings inventar Kontor maskiner 1. januar Tilgang Avgang desember Akkumulert av-og nedskrivninger Balanse 1. januar Inngående balanse Årets avskrivninger Avgang desember Regnskapsført verdi Sum 2012 Inventar Transportmiddel Transportmiddel Bygnings inventar Kontor maskiner Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang desember Akkumulert av-og nedskrivninger Balanse 1. januar Inngående balanse Årets avskrivninger Avgang desember Regnskapsført verdi Økonomisk levetid 5 7 år 10 år 3 år 3 år Driftsmidlene avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Sum

18 18 NOTE 10 INVESTERINGER Virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat og tidligere holdt for handelsformål er fastsatt med referanse til børskursen på balansedagen samt selskapets verdsettelse av unoterte aksjer. Hele porteføljen er løpende gjenstand for vurdering av kjøp/salg, i samsvar med selskapets forvaltnings og investeringsmandat CECON ASA CECON ASA WARRANT CECON ASA OBLIG. ON & OFFSHORE HOLDING AS REVER AS WARRANT SUM SELSKAP UTEN KONTROLL Bokført verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført verdi per Årets verdiregulering per Realisert verdiendring 0 Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 3 % 13 % 12 % Kurs per ,15 1,15 6,08 132, FEDAIA AS FALZAREGIO AS RYGGSEKK AS SUM SELSKAP MED KONTROLL Bokført kostpris/verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført kostpris/verdi per Akk. verdiregulering per Realisert verdiendring Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 100 % 0 % 100 % Kurs per ,00 0,00 0,00

19 CECON ASA CECON ASA WARRANT CECON ASA OBLIG. ON & OFFSHORE HOLDING AS SEABIRD ASA SUM SELSKAP UTEN KONTROLL Bokført verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført verdi per Årets verdiregulering per Realisert verdiendring Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 4 % 13 % 1 % 0 % Kurs per ,90 5,59 132,00 7, FEDAIA AS FALZAREGIO AS RYGGSEKK AS SUM SELSKAP MED KONTROLL Bokført kostpris/verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført kostpris/verdi per Akk. verdiregulering per Realisert verdiendring Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 100 % 50 % 100 % Kurs per ,00 6,00 0,00

20 20 NOTE 11 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG KORTSIKTIGE FORDRINGER Alle tall i NOK Lån til Opinion Holding AS Lån til Opinion Perduco AS Lån til Fedaia ASA Lån til Ola Gaute Ask Aasheim Avsetning korrigering intern fordring Sum rentebærende fordringer Fordring Fedaia ASA Fordring Opinion Perduco AS Fordring Opinion Holding AS Fordring Screenplay AS 0 0 Fordring Rosenlund 0 0 Forskudd til leverandører Marginkonto 0 0 Andre fordringer Sum ikke rentebærende fordringer Lånet på NOK 10,3 millioner til Opinion Holding AS har en rentesats i henhold til rente fra Norges Bank (NIBOR) + 1,75 %. Lånet nedbetales ved utbytte fra Opinion AS i henhold til aksjonæravtale i Opinion Holding AS. Lånet til Fedaia AS er avtalt i en egen rammeavtale med totalt trekkfasilitet på NOK 14,0 millioner. Lånet forfaller fortløpende i samsvar med positiv cash flow fra leiekontrakten til Fedaia. Lånet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrente. Lånet er i 2013 nedbetalt med NOK 85 tusen. Lån til Opinion AS utgjøres av to separate lån. Et lån er et konvertibelt lån på NOK 1,0 million. Dette lånet er i 2014 konvertert til aksjer i Opinion AS. I tillegg er det gitt et kortsiktig likviditetslån på NOK 0,8 millioner. Lånet forfaller i sin helhet januar Rentesatsen er 10 %. Lånet til Ola Gaute Ask Aasheim ble opprinnelig gitt og var avdragsfritt frem til Lånet er videreført med en rente på 10 %. Lånet nedbetales med kr per mnd. Først avdrag var desember Det er i 2013 avsatt NOK 13,7 millioner i forbindelse med usikkerhet med betalingsevne i Opinion Holding AS og Fedaia AS. NOTE 12 BUNDNE MIDLER Alle tall i NOK Skattetrekk for ansatte Depostium lån Sum NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Alle tall i NOK Skyldige feriepenger Skyldig lønn Avsatt styrehonorar Avsetning revisor Annen kortsiktig gjeld Sum

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer