Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmann, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Side 3

4 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 14/10 Tilsetting av rådmann X 2010/305 PS 15/10 Likviditetslån - driftskreditt /2024 PS 16/10 Søknad om lån i Husbanken til videre utlån - Startlån 2010/1985 PS 17/10 Samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste 2010/145 PS 18/10 Lyngen kirkelig fellesråd - søknad om kommunegaranti 2010/2131 Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 154 Saksbehandler: Hans-Petter Myrland Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/10 Lyngen kommunestyre Likviditetslån - driftskreditt Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, Rådmannens innstilling - Lyngen kommunestyre vedtar med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, 13, å styrke likviditetsreserven med tilføring av midler, med et likviditetslån på kr 20 mill. fra og med til og med Likviditetslånet gjøres opp i henhold i kommunelovens note 7.b. - Rådmannen gies fullmakt til godkjenning av lånevilkår. - Budsjettet reguleres tilsvarende. Saksopplysninger Likviditetsreserven er pr dato belastet med akkumulert regnskapsmessig merforbruk drift på kr 5,192 mill. og udekket i inv. regnskapet i 2009 på kr 7,072 mill. Kommunens likviditetsreserve er liten og har behov for tilføring av midler i form et løpende likviditetslån for å kunne dekke løpende utgifter. Det er nødvendig med et likviditetslån på kr 20 mill, med oppgjør i henhold til kommunelovens note 7.b. Vurdering Lyngen kommune hadde et likviditetslån på kr 20 mill som løper frem til Likviditetslånets løpetid forlenges frem til Utgifter ved bruk av likviditetslån er renter for det som til enhver tid er/blir brukt av lånet. Utgifter til renter dekkes innen for budsjetterte renteutgifter i Rådmannen viser til foranstående og til at kommunen har behov for styrking av kontantbeholdningen med et likviditetslån på kr 20 mill. fra og med til og med Side 5

6 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 251 Saksbehandler: Bjørg Skogvang Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/10 Lyngen kommunestyre Søknad om lån i Husbanken til videre utlån - Startlån Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune søker om et lån på kr 5 millioner for videre utlån. 2. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne vilkårene for lånet etter at tilsagn fra Husbanken foreligger. Saksopplysninger Tidligere opptatte lån til videre utlån, Startlån, er nå for det meste utlånt slik at det er behov for nytt låneopptak dersom kommunen skal fortsette med ordningen. Etter forespørslene om slike lån så ser behovet ut for å være stort også for inneværende år. I 2009 ble det tatt opp et lån på kr 5 mill, og det bør søkes om kr 5 mill. også for Vurdering Det er mange som etterspør den aktuelle låneordningen som spesielt er beregnet for nyetablerere som trenger egenkapital. I praksis vil de fleste ha behov for egenkapital på kr til nyetablering. Hittil har kommunen nesten ikke hatt tap på ordningen slik at det er en ordning som fungerer etter hensikten. Ut fra antatt behov og erfaring med ordningen tilråd rådmannen om at det søkes om et lån i Husbanken på kr 5 millioner. Side 6

7 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/145-3 Arkiv: B20 Saksbehandler: Hans Petter Myrland Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 29/10 Lyngen formannskap /10 Lyngen kommunestyre Samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen 2 Vedtekter for interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Vedtak: 1. Lyngen kommune viderefører dagens samarbeid med Storfjord og Balsfjord kommuner når Troms Fylkeskommune går ut av samarbeidet Samarbeidet reguleres av vedlagte samarbeidsavtale. 2. Lyngen kommunestyre godkjenner vedtektene for Interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner. Rådmannens innstilling 3. Lyngen kommune viderefører dagens samarbeid med Storfjord og Lyngen kommuner når Troms Fylkeskommune går ut av samarbeidet Samarbeidet reguleres av vedlagte samarbeidsavtale. Side 7

8 4. Lyngen kommunestyre godkjenner vedtektene for Interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner. Saksopplysninger Troms Fylkeskommune har sagt opp dagens samarbeidsavtale om den eksisterende interkommunale PP kontoret som er lokalisert til Balsfjord. Før Balsfjord var klar til en drøftelse om videreføringa av ordningen ble det tatt kontakt med Tromsø kommune om et mulig samarbeid. Tromsø kommune ga i desember 2009 beskjed om at det på nåværende tidspunkt ikke var aktuelt å inngå et slikt samarbeid. Dermed gjenstår de tre kommunene Balsfjord, Lyngen og Storfjord som mulige deltakere i en framtidig interkommunal ordning. Det har derfor vært gjennomført drøftinger både i styret for PP-tjenesten og på rådmannsnivå i de tre kommunene. Vurdering Drøftingene mellom de tre kommunene har hatt to hovedområder. Det første gjaldt organisasjonsform. Her har vi vurdert både en videreføring av dagens samarbeid med interkommunalt styre i henhold til kommuneloven 27c og en administrativ vertskommunemodell etter kommuneloven 28b. Det siste vil innebære at kommunestyrene i de to samarbeidskommunene delegerer myndighet til rådmannen i vertskommunen og forutsetter derfor enighet. Rådmannen i Lyngen kommune har meddelt at Lyngen ikke ønsker denne modellen og det var derfor ikke mulig å gå videre på dette. Deres begrunnelse er at de fortsatt ønsker den direkte innflytelsen som deltakelse i styret innebærer. Rådmennene i Storfjord og Balsfjord ser fordelene med en slik forenklingen som en administrativ vertskommune utgjør og som da evt. vil bli en egen enhet i Balsfjord kommune noe som vil kunne gi PPT bedre tilgang til støttefunksjoner innenfor personal og økonomi. Det andre hovedområdet gjaldt kostnadsfordeling. I dag fordeles dette etter antall førskolebarn og grunnskoleelever i de tre kommunene. Det er også vurdert en modell der kostnadene fordeles etter antall aktive saker den enkelte kommune har i PPT. Rådmannens vurdering er at det vil gjøre kostnadene for uforutsigbar slik at det anbefales at dagens kostnadsnøkkel videreføres. Side 8

9 SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE FOR BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER 1 Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner er etablert som et interkommunalt PP-kontor i henhold til bestemmelsene i kommuneloven 27. De samarbeidende kommunene er: B alsfj ord kommune Storfjord kommune Lyngen kommune Balsfjord konmmne er vertskommune for PP-tjenesten med kontorsted Nordkjosbotn Tjenesten målsetting og organisasjon skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, reglement og støtte opp under kommunenes mål og satsingsområder for opplæringen på det spesialpedagogiske området. Egne vedtekter for PP-styret er fastsatt i samsvar med kommunelovens Styret er sammensatt av de respektive kommunenes administrasjonssjef eller den som utpekes i hans/hennes sted. Ansatte har en representant i styret. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen. 3 Den interkommunale PP-tjenesten for Balsfjord, Storfjord og Lyngen skal dekke aldersgruppen 0-16 år og voksne som har rettigheter etter Opplæringslovens Kap.4. 4 Den enkelte kommune fastlegger sitt tilskudd til PP-tjenesten innen oktober forut for budsjettåret. Laveste forholdsmessige tilskudd styrer på denne måten totalbudsjettet for PPtjenesten. Utgiftene ved kontorets virksomhet fordeles mellom kommunene og fylkeskommunen etter en fordelingsnøkkel som avhenger av hvor mange barn som hver enkelt samarbeidspartner har ansvaret for. Fordelingen av utgiftene mellom kommunene skjer på grunnlag av barnetall i aldersgruppene 4 6 år og elevtall i grunnskolen pr 01.oktober. Reiser til kontoret av foreldre, barn eller andre holdes utenom budsjettet. 5 Vertskommunen er ansvarlig for regnskapsføring og revisjon. Vertskommunen forskotterer driften av kontoret i sin helhet og deltakerkommunenes andeler av utgiftene innbetales a konto kvartalsvis. Endelig refusjonsoppgjør foretaes når endelig revidert regnskap foreligger. 6 Kommuner som ønsker å gå ut av samarbeidet må si opp avtalen skriftlig med minst ett års varsel. Ett-årsfristen regnes fra førstkommende årsskifte etter at den er meddelt styret og samarbeidskommuner. Side 9

10 VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE FOR BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER Følgende vedtekter er fastsatt for styret for Den interkommunale PP-tjenesten i Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner.. 1 Styret blir sammensatt og utpekt på den måte som framgår av samarbeidsavtalens 2 2 Styret vedtar forslag til økonomiplan og budsjett for tjenestens virksomhet og vedtar detaljbudsjett innenfor de rammer kommunene fastsetter. Styret har ansvaret for PP-tjenestens drift innenfor de overnevnte rammer Styret utøver arbeidsgiveransvaret. Styret kan vedta å opprette og nedlegge stillinger i forbindelse med budsjettvedtak. Styret kan ikke ta opp lån eller forplikte kommunene økonomisk på lignende måte Styret behandler og vedtar årsmelding Styret fører tilsyn med at virksomheten ved kontoret foregår etter de retningslinjer som er trukket opp og fastsatt i samarbeidsavtale, vedtekter og vedtak. Utskrift av møtebok sendes samarbeidskommunene og revisjonen i vertskommunen. 3 Leder treffer for øvrig de avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisasjon innenfor den delegasjon som er gitt fra styret. Leder er sekretær for styret Leder utarbeider årsmelding, forslag til budsjett og forslag til virksomhetsplan. Virksomhetsplanen skal inneholde prioriterte tiltak innenfor det systemrettede området. Forslagene behandles av styret og sendes samarbeidskommunene. Styret utarbeider og vedtar delegasjonsreglement for leder. 4 Styret avholder møter etter den møteplan styret fastsetter og eller når styrets leder eller et flertall av styrets medlemmer finner det nødvendig. Side 10

11 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 256 Saksbehandler: Inger-Helene Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 18/10 Lyngen kommunestyre Lyngen kirkelig fellesråd - søknad om kommunegaranti Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om kommunalgaranti 2 Div brev Rådmannens innstilling Saksopplysninger Det vises til søknad av Vurdering Side 11

12 DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd Lyngen kommune 9060 Lyngseidet Søknad om kommune aranti Viser til brev av vedr kostnader til reparasjon av tak Lyngen kirke, noe som skulle kunne danne grunnlag for Lyngen kommune å ta med i årsbudsjett/økonomiplanen I brev av til Lyngen kirkelige fellesråd fra kommunen etter at årsbudsjett/økonomiplan var vedtatt i sak 41/09, skriver kommunen bl a: Det ble videre vedtatt at tidligere vedtatt bevilgning investering på kr 0,9 mill til Lyngen kirke i 2010 overføres fta investeringsbudsjettet til økt rammebevilgning hvor kapitalkostnadene for et lån på kr 0,9 mill er innarbeidet. Forutsetninga er da at fellesrådet selv opptar lånet og at Lyngen kommune øker rammetilskuddet i årene ftamover med et fast beløp. For 2010 ytes et årlig tilskudd på kr til dekning av kapitalkostnadene. Det er tatt utgangspunkt i en årlig rente på 5 % med en tilbakebetalingstid på 10 år. Beløpet reguleres ikke ved eventuelle renteendringer. Fellesrådet bes bekrefte om de ønsker å ta opp lånet selv, og da kan dette utbetales for 2010 når bekreftelse på låneopptak oversendes Lyngen kommune. Lyngen kirkelige fellesråd har fått tilbud fra KLP på et lån kr 1 million med løpetid 10 år og flytende rente pt 2,4 % nom halvårlig. Betingelse for at lånet skal utbetales må underskrevet gjeldsbrev og hjemmelsdokumenter, herunder godkjenning fra bispedømmerådet og garanti fra Lyngen kommune være mottatt. Lyngen kirkelige fellesråd vedtok i møte 15. Februar 2010 at entreprenør Nord Klima A/S, Tromsø skulle ra jobben til en pris kr eks mva. Da det er usikkert om råteskader på grunn av langvarige lekkasjer med de merkostnader det medfører, ble det søkt om lån på kr 1 million. Lyngen kirkelige fellesråd søker om kommunegaranti på et lån inntil kr 1 million i KLP med nedbetalingstid 10 år. Parkveien LYNGSEIDET Tlf: Faks: kirkever en a I n ensokn.no Org. Nr Side 12

13 Lyngen kirkelige fellesråd håper på en snarlig behandling av søknaden. Lyngseidet 23. April 2010 Med hilsen Harry Hanse Kirkeverge Vedlegg: DEN NORSKER1M Lyngen kirkelige fellesråd Parkvegen LFFddet brev fra KLP brev fra Lyngen kommune desember 2009 brev til Lyngen kommune februar 2009 kopi: arkiv Parkveien 9060 LYNGSEIDET Tef: Faks: felle(cb,online.n3 Org Nr Side 13

14 Side 1av 2 Fra: Frank Rydland Sendt: 21. april :56 Til: Emne: [Spam] Lånetilbud Hei. Vi viser til låneforespørsel datert og tilbyr med dette følgende lån til Lyngen Kirkelige Fellesråd: Lånebeløp Kr ,-. Løpetid 10 år innenfor godkjent lånehjemmel. Nedbetaling Like store kvartalsvise, halvårlige eller årlige avdragsterminer etter avtale. Sikkerhet Gjeldsbrev for lånebeløpet. Utbetaling Etter nærmere avtale. Utbetalingskurs 100 %. Renteberegningsmetode Aktuelle dager/365. Kapitalisering Etterskuddsvis, med kvartalsvise, halvårlige eller årlige renteterminer etter avtale. Omkostninger Det påløper ingen omkostninger, gebyrer o.l. ved lån hos oss. Før lån kan utbetales må underskrevet gjeldsbrev og hjemmelsdokumenter, herunder godkjenning fra bispedømmerådet og garanti fra Lyngen kommune være mottatt. På grunn av mulige tilpasninger av endelig lånesum til sluttkostandene i byggeprosjektet anbefaler vi å bruke flytende rente inntil videre. Rentevilkårene vil være som følger: P.T.BETINGELSER/FLYTENDE RENTE Renten reguleres/lånet kan innfris med 14 dagers varsel uten omkostninger for låntaker. Ved innfrielse av lånet forfaller påløpte renter straks. Vilkårene for Deres lån med hensyn til rentenivå og renteregulering er avhengig av de til enhver tid gjeldende markedsvilkår. De endelige lånevilkår vil derfor bli fastsatt ved mottakelsen av Deres aksept. Lånevilkår som refererer seg til dagens utlånsbetingelser er som følger: Nom. rente Eff.rente Bindingstid halvårlig årlig flytende pt 2,40 % 2,41 % Beregningen av den effektive rente er gjort i henhold til Forskrifter om opplysningsplikt og tar hensyn til alle kostnader for Dem. For øvrig gjelder våre tidligere tilsendte standardvilkår for låneopptak samt våre vedtekter, dette kan ettersendes på forespørsel. Side 14 file://d:\lyngen kirke\klp Lånetilbud.htm

15 Side 2 av 2 Dersom tilbudet aksepteres må vi ha skriftlig tilbakemelding. Med vennlig hilsen Ass. dir Mobil: E-post: forpkip.no KLD 1(ornmunekreditt Postboks 8814, 7481 Trondheirn Sentralbord: Telefax: (obs: nytt nr) file://d:\lyngen kirke\klp Lånetilbud.htm Side 15

16 DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd Lyngen kommune v/ administrasjonssjefen 9060 Lyngseidet KOSTNADER REPARASJON TAK LYNGEN KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd engasjerte firmaet Bertheussen blikkenslagerprodukter A/S, Tromsø til å ta en tilstandsrapportpå kobbertekket på Lyngen kirke. Dette ble gjort ut fra lekkasje som ble oppdaget høsten Firmaet var på befaring , og sendte en rapport den med ca kostnader på reparasjonen. Kobbertekket er fra 1930 årene, slik at kobberet er sprøtt og lar seg vanskelig sammenføyes med nytt. Firmaet anbefaler å legge nytt kobbertekking, slik at en er sikker på at undertaket ikke blir utsatt av ytterligere fuktighet. Lyngen kirkelige fellesråd har ikke innhentet noe konkret tilbud, men har stipulert pris fra firmaet: Det anbefales kun bruk av stillaser ved utskifting av taktekket Kobbertekke inkl arbeid kr pr/kvm eks mva Areal kobbertekke 210 kvm Kostnader kr x 210 kvm kr Stillasekostnader opp/nedrigging kr Uforutsatte utgifter (skifting av noe undertak f eks) kr Totale kostnader eks mva kr ed hilsen Harry Hansen kirkeverge Parkveien LYNGSEIDET Tlf: Faks: kirkes er2en d lynclensokn.no Org. Nr Side 16

17 Lyngen kommune Administrasjoinissjefen Lyngen kirkelige fellesråd Parkveien LYNGSEIDET Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2009/ / Orientening om konmmnestyrets vedtak om årsbudsjewøkonomipllan Lyngen kommunestyre behandlet årsbudsjett/økonomiplan i sak 41/09. For Lyngen kirkelige fellesråd ble det vedtatt et årlig rammetilskudd på kr fra Lyngen kommune. Mao. ble det ikke fellesrådets ønske om årlig bevilgning på kr innvilget. Rammebevil in en for 2010 utbetales i 2 terminer å kr o 1 termin å kr med forfall o Det ble videre vedtatt at tidligere vedtatt bevilgning investering på 0,9 mill, kr til Lyngen kirke i 2010 overføres fra investeringsbudsjettet til økt rammebevilgning hvor kapitalkostnadene for et lån på 0,9 mill, er innarbeidet. Forutsetninga er da at fellesrådet selv opptar lånet og at Lyngen kommune øker sitt rammetilskudd i årene framover med et fast beløp. For 2010 er dette beregnet til kr , som er en beregnet halvårsvirkning. Fom ytes et årlig tilskudd på kr til dekning av kapitalkostnadene. Det er da tatt utgangspunkt i en årlig rente på 5,0 % med en tilbakebetalingstid på 10 år. Beløpet reguleres ikke ved eventuelle renteendringer. Fellesrådet bes bekrefte om de ønsker å ta opp lånet selv, og da kan dette utbetales for 2010 når bekreftelse på låneopptak oversendes Lyngen kommune. øvrige innspill fra fellesrådet, både når det gjelder ettergivelse av tidligere underskudd og forslag til investeringer, ble ikke prioritert av kommunestyret. Tilbakebetaling av uoppgjort underskudd til Lyngen kommune på kr vil vi komme tilbake til etter hvert. Innfordringen stilles i bero inntil det er avholdt møte mellom Lyngen kommune og fellesrådet. Fellesrådet oppfordres til å ta initiativ til å avholde et slikt møte innen , hvor også økonomisituasjonen for 2010 kan gjennomgås. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Kjosveien 12 Kjosveien 12 Telefaks: Lyngseidet Organisasjonsnr: E-post: Internett: Side 17

18 Tom-.1.h ; Isaksen Økonomikonsulent Direkte innvalg: Intern kopi: Synnøve Nyaas Eva Marianne Hohn (for utanvisning på ansvar 1208) Kirsten Dahl angående uoppgjort underskudd Side 2 av 2 Side 18

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer