Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI"

Transkript

1

2 Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men du må gjerne kontakta oss for område du er oppteken av. Me er tydelege på kva me vil arbeida for eit best mogleg lokalsamfunn for menneske i alle aldrar basert på Radøy kommune sine tre kjerneverdiar tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle. Me lovar å arbeida hardt og målretta til beste for menneska i heile Radøy. Selfallet bustadfelt Kommunal styring og økonomi Folkestyre kva medfører det Den 12. september kan du velja korleis leiinga i Radøy skal vera dei neste åra. Mange av dei kommunale oppgåvene er fastlagde gjennom lover, men det er dei folkevalde i kommunen som må prioritera korleis kommunen skal utføra oppgåvene, kvaliteten på desse og vekt legginga mellom oppgåvene. har gode, lydhøyre politikarar, som arbeider til beste for alle, - ikkje berre utvalde grupper. møter innbyggjarane, næringslivet og gjester på ein imøtekomande og teneste ytande måte. har god kommunal opplysningsteneste gjennom gode, oppdaterte nettsider, Radøy Nytt, facebook m.m. aktivt informerer innbyggjarane gjennom bygdemøte i viktige saker og frontar lokal mobilisering (t. d. i planarbeid, næringsutvikling, kulturaktivitetar, Mongstad-Kollsnes). vidareutviklar og effektiviserer det interkommunale samarbeidet i Nordhordland. Svak kommuneøkonomi reduserer valflesket Kommuneøkonomien i Radøy er svak. Ein renteauke på 2%, vil t.d. svekka driftsøkonomien med omlag 4 mill kroner årleg. Dette fortel noko om den høge gjelda i kommunen, kombinert med svak evne til å betala avdrag og renter. Den tronge økonomiske situasjonen vil vara ved også i den komande fireårsperioden. Grunna store investeringar i skule og velferdssenter, vart Radøy pressa av Fylkesmannen til å innføra eigedoms skatt for private. Me er motstandar av denne skatten, men ser ikkje at det er realistisk å avskaffa den no, for det vil gje uakseptable kutt i tenestene. Me vil ikkje auka den frå dagens nivå, men vil arbeida vidare overfor Regjeringa med å få retta opp skeivfordelinga i kommuneøkonomien. held høg tenestekvalitet, kombinert med kostnadseffektiv drift. Einskilde kommunaltekniske tenester kan vurderast omorganisert/samanslått med andre. held investeringane framover på eit forsvarleg nivå, med Manger barneskule, sjukeheimsplassar, barnehage og dagsenter som prioritet. arbeider for ringleidning vatn i Nordhordland for å tryggja vassforsyninga vår. styrkar vedlikehald av kommunale bygg for å unngå større utgifter i framtida. Gode bumiljø Me lever livet vårt lokalt. Heim, barnehage, skule, fritidstilbod, helsetenester og anna tenesteyting må fungera godt saman. Me vil utvikla Radøy vidare med gode bumiljø. Bustadpolitikk Me vil vidareføra utbyggjing i dei regulerte områda i heile kommunen, kombinert med spreidd utbygging i LNFområda som skissert i kommuneplanen. Radøy er ein vekst kommune, og me ønskjer i større grad at det vert tilrettelagt bustadområde framfor hytteområde. Me er opne for hyttebygging i felt basert på lokal semje, men vil priori tera dei beste tomteområda til bustader framfor hytter. er pådrivar for at alle dei godkjende bustadområda i heile kommunen vert bebygde. krev god infrastruktur i bustadområda (veg, leikeplassar m.m.) før dei vert tatt i bruk. legg til rette for mindre og rimelege bustader, for å hjelpa førstegangskjøparane inn i bustadmarknaden. regulerer nye bustadområde ved revisjon av kommuneplan, basert på etterspurnad etter tomter med sjøutsikt. legg til rette for fleire og større småbåtanlegg i heile kommunen og oppmuntrar til fleire sørvisanlegg for båtfolket. støttar og informerer velforeningane i arbeidet for gode bumiljø. kartlegg barnetråkk (borna får laga eit kart med deira snarvegar, leikeplassar, ake bakkar o.s.b.), og at dette vert nytta i areal planlegging. gjennomfører hovudplan vassforsyning, og startar utbetring av det eldste vassleidningsnettet. støttar vassverksutbygging på dugnad. arbeider nasjonalt for å auka sparerammene for BSU. innfører IKT-basert byggesøknadsprogram, slik at byggesaksavdelinga vert døgnopen og meir effektiv. reviderer kommunedelplan for Manger. Kommunestruktur Radøy er med i kommunestrukturarbeidet i Nordhordland, og me støttar dette utgreiingsarbeidet. Avgjerd må fattast på grunnlag av folkeavrøysting. 2 Slik fordeler utgiftene Radøy kommune seg. (kjelde: Radøy kommune, årsmelding 2010) krev ein grundig sluttrapport, som skal gjera det enklare å avgjera om ein held fram som eigen kommune, ønskjer meir interkommunalt samarbeid, eller endrar kommunegrensene. krev rådgjevande folkeavrøysting om eventuelt endra kommunegrenser, og me vil retta oss etter resultatet i avrøystinga. Hellaneset bustadfelt Båthavn på Sletta 3

3 Bø barnehage Sæbø skule Turn i Radøyhallen Bløming i Tjorehagen Barnehage Senterpartiet vil setje innhaldet i barnehagen på dagsorden. Ein tidleg god innsats i barnehagen kan vere avgjerande for borna i utviklinga vidare. Av utfordringar i Radøy kan me nemna plassproblemet ved barnehagen på Bø og dels på Manger, og at det er eit generelt for dårleg tilbod til born frå 0 1 år. aukar fokus på innhald og kvalitet i barnehagetilbodet og set ned eit barnehageutval som vurderer dette. sikrar at barnehagen skal vere førebyggande og har godt sam arbeid med foreldra og barne- og familietenesta om eit godt livsløp for borna. støttar eventuelle private barnehageetableringar, som kan gje stabil drift, og ikkje svekkar dei eksisterande tilboda. byggjer betre barnehagelokale på Bø, så snart kommuneøkonomien tillet det. vurderer ei betre barnehageløysing for Manger. sikrar god informasjon til framandspråklege foreldre. får fleire typar fagkompetanse inn i barnehagen. sikrar tilstrekkeleg bemanning ved utvida opningstid. får Regjeringa til å innføra to teljedatoar i året, då teljedatoen 1. september er urettvis. Skule Det er fire barneskulekrinsar i Radøy, og det skal det vera. I inneverande valperiode oppretta me eit skuleutval, som denne våren resulterte i Kvalitetsmelding for skulane i Radøy. Denne meldinga er hovudprioriteringa i skulesatsinga vår. Ved siste val fremja Radøy Senterparti at opp rusting av Manger barneskule skulle iverksetjast i denne perioden. Dette arbeidet er sett i gang, og SP har dette som det største inve steringsprosjektet i kommunen for den komande perioden. gjennomfører Kvalitetsmeldinga for skulane i Radøy. legg til rette for fysisk aktivitet i skuletida og fri minutta. opprettheld skulestrukturen. oppgraderer/utvidar Manger skule. held fram med å gje sømjeundervisning til alle. gjeninnfører praktiske valfag ved ungdomstrinnet. satsar på entreprenørskap i ungdomsskulen. sikrar god informasjon til framandspråklege foreldre. tilbyr alle førsteklasseforeldre kurs i samspelmetoden Dialog. får fleire typar fagkompetanse inn i skulen. har etter- og vidareutdanningstilbod for lærarar. lagar kvalitetsplan for SFO-tilbodet og sørgjer for tilbod til ein gunstig pris. vurderer å starte ferieklubb. Barn og unge I tillegg til arbeidet i barnehage, skule og fritidsaktivitetar, legg me særleg vekt på gode tilbod for unge. får rask effekt av den nyoppretta ungdoms - koordi natorstillinga i kommunen. aktivt støttar og legg opp til godt samarbeid mellom ulike lag, organisasjonar og kyrkja for barne- og ungdomsretta tilbod. støttar det solide idretts- og musikkmiljøet. legg til rette for teater- og dramaaktivitetar. realiserer Møteplass for ungdom i Radøyhallen, som eit trygt og meiningsfullt tilbod for flest mogleg. samarbeider med frivillige lag og koordinerer tilbod i alle deler av kommunen. støttar ungdomskontakten Salto i Knarvik. styrkjer ungdomsrådet, og gjev dei unge betre høve til å koma i dialog med administrasjon og politisk leiing i kommunen. vidareutviklar Radøy som MOT-samfunn. sikrar best mogleg Helsestasjonstilbod for ungdom. har særleg informasjon/oppfølgjing av framandspråkleg ungdom, for å auka deltakinga deira i aktivitetstilbodet. Menneske med nedsett funksjonsevne Radøy har gjennom aktive einskildpersonar, lag og organisasjonar og kommunen, vore ein føregangs kommune for menneske med nedsett funksjonsevne. Det har vore nødvendige kampar å ta, og arbeidet for å betra situasjonen deira er aldri vunnen for godt. aktivt brukar Råd for menneske med nedsett funksjons evne. held jamnleg møte med brukar- og pårørandegrupper. vidareutviklar tilbod for ulike grupper funksjonshemma. tilrettelegg for tilpassa bustadbygging, gjerne sjølvbyggarprosjekt. har godt tilbod og tenleg utstyr i terapibassenget. Eldre Radøy har mange aktive eldre, som gjennom ymse lag og organisasjonar skapar gode kår for eldre. Det er viktig at kommunen held fram med å støtta og vidareutvikla dei eldre sine tiltak. vidareutviklar Frivilligsentralen med både samlingar, middagsutkøyring og andre tilbod. vidarefører Bibliotek-heim-tilbodet. aktivt støttar Radøy pensjonistlag og andre nærskylde lag. held fram med tilbod om Sydenreiser for pensjonistar på eigen kostnad. skipar til fleire datakurs for eldre. 4 Læring i barnehagen Fysisk aktivitet Aktivitetar for born og unge Aktive eldre 5

4 Hordabø mot Radøy/Manger på Austrheim Ill. foto Vinter på Sletta SMP i Bøvågen Kyrkje, idrett og kultur Det allsidige frivillige idretts- og kulturlivet er gullet i Radøy kommune. Me vil arbeida for eit økonomisk kulturløft til kommunane, på same måte som er blitt gjort for den statlege delen. gjennomfører den vedtekne kulturplanen gjev gode vilkår til lag og organisasjonar som driv ungdomsarbeid. aukar anleggsmidlane til idrettslaga og vurderer redusert hall-leige for born og unge. aukar kulturmidlane. styrkjer musikk- og kulturskulen og ikkje aukar korpsa sin eigenandel. betrar akustikktilhøva og øvingslokala for skule- og vaksenkorpsa. støttar utviklingsarbeidet ved Vestnorsk Utvandringssenter. sikrar vatn i bassenget i Radøyhallen i heile perioden. utarbeider kulturminneplan. legg til rette for god utøving av friluftsliv for flest mogleg, gjennom ulike tiltak (turstiar, vegar m.m.). vidareutviklar ei moderne bibliotekteneste. styrkjer samarbeidet med Manger Folkehøgskule. vidareutviklar samarbeidet med kyrkja, t.d. ungdomsarbeid og kulturlivet. støttar oppgradering av konsertorgelet i Manger kyrkje. arbeider ut målbruksplan for kommunen. Helse og omsorg Kommunane vil få auka ansvar med å tilby Noreg sine helse- og omsorgstenester (samhandlingsreforma). Unnateke tida på sjukehusa, skal livet levast lokalt, også når ein treng hjelp og omsorg. I Nordhordland er kom munane samde om at ein del av dei nye oppgåvene er tenlege å løysa i fellesskap. Me støttar dette arbeidet. driv systematisk førebyggjande arbeid, og får på plass folkehelsekoordinator. lagar ein pleie- og omsorgsplan for Radøy. utvider og styrkjer dagsentertilbodet for eldre. opprettar eit eige dagsentertilbod for demente. gjer barne- og familietenesta til ei best mogleg samla teneste for brukarane (barnevern, helsestasjon, jordmor, PPT og psykiatritenesta). aukar bruken av og tildelinga av timar til omsorgsløn. aukar antal avlastings-/rehabiliteringsplassar for heimebuande. styrkjer heimetenestene for heimebuande eldre. støttar lag og organisasjonar som driv førebyggjande helsearbeid t.d. eldresenter og besøksteneste. tilset ny fastlege frå styrkjer fysioterapitenestene. innfører elektronisk reseptbestilling. gjennomfører brukarundersøkjing ved legekontoret. Natur- og miljøvern Menneska har ansvar for å forvalta og verna natur og miljø. Dette må vegast opp mot menneskeleg aktivitet som grip inn i og påverkar dyr, fuglar, fisk, natur og miljø. gjev natur- og miljøvern ein sentral plass i undervisinga i skulane og barnehagane. stimulerer til ENØK-tiltak generelt. sikrar at kommunale bygg vert energi/klimamessig gode. gjev støtte til lag/organisasjonar/skuleklassar som bidreg til arbeidet Hald Radøy rein. gjev støtte til lag/organisasjonar/einskildpersonar som vil leggja til rette og halda i stand friområde. vurderer/stimulerer til bioenergi i kommunale bygg. prioriterer kloakksanering, t.d. tenleg kloakkløysing for Sæbø. krev Mongstad-Kollsnes-traseen kabla. bidreg til å få heva U864. støttar biosfæreprosjekt i Nordhordland. Næringsliv og samferdsle Samferdsle Radøy ventar på endeleg vedtak og iverksetjing av Nordhordlandspakken. Byggjinga av vegen over Radøy må vera eitt av dei første prosjekta som vert realisert. No står det att å få godkjend pakken i fylke og Storting. reviderer trafikksikringsplanen, og set av årlege løyvingar til oppfølgjing av planen. vedtek Tverrsambandet etter at Nordhordlandspakken er vedteken, finansiering og forarbeid kan starta tidlegare. saman med Lindås kommune driv fram planarbeidet med ny Alversundbru. arbeider for best mogleg lokale bussruter og effektive overgangsbussruter. påverkar Skyss til å gjeninnføra fleire små bussar på lokalrutene. realiserer bussterminalen på Manger. vidarefører asfaltering av kommunale vegar på dagens nivå, og aukar vegvedlikehaldet. 6 Hordabø kyrkje Konsert på Solheimsåsen Leik og lær på Bogatunet Å verna om naturen, arva til våre born Olsvoll 7

5 Brattetaule gard Gjestegiveri Kukos på Soltveit Nøttveitveten Næringspolitikk All forsking viser at eit velfungerande næringsliv finn ein i område der kommunane tenkjer utover eigne grenser. Radøy må difor ha ein næringspolitikk som medfører at ein både yter sørvis til eigne verksemder, men også til næringslivet i heile Nordhordland. aktivt støttar vidareutvikling av Manger Senter, med mål om å få nye lokale og fleire bransjar på plass. aktivt støttar og responderer på signal frå alle næringslivsbedriftene. aktivt hjelper nye og etablerte reiselivsverksemder i å utvikla gode reiselivsprodukt. går i samarbeid om næringskonsulenten i Lindås og Austrheim, eller tilsvarande ordningar. held årlege næringslivsmøte, for å sikra gjensidig kunnskap om næringslivet sine behov på Radøy. aktivt informerer næringslivet om saksgang i kommu nalt planarbeid og forvalting etter plan- og bygningslova. aktivt tilrettelegg næringsareal i samspel med næringslivet, slik det t.d. vart gjort i Radøy-sør-planen. utviklar Olsvollstranda til eit attraktivt næringsområde. Landbruk SP har vore pådrivar for den velluka etableringa av felles landbrukskontor for Radøy, Austrheim og Fedje. Dette er eit godt grunnlag for vidareutvikling av tenestetilbodet både for tradisjonelle landbruksbedrifter og for bygdeutvikling. Eit aktivt landbruk med små og store bruk og variert produksjon bidreg til å vedlikehalde kulturlandskapet, og me unngår attgroing. aktivt styrkjer det tradisjonelle landbruket. har eit landbrukskontor som aktivt støttar og utviklar store og små landbruksverksemder og dyrkar entrepre nørskap i landbruket og landbrukstilknytta næring. etablerer landbruksråd. er open for at landbrukskontoret kan utvidast til andre kommunar. påverkar sentrale myndigheiter til å betale ut avløysartilskot tidlegare og hyppigare. søkjer tilskot til skogsvegar for å auka tømmer hogsten. finn kreative og gode løysingar for å stoppe attgroing av landskapet vårt. Kommunen som arbeidsgjevar Kommunen er den største arbeidsgjevaren i kommunen. For å sikra god tenestekvalitet må arbeidsgjevarrolla også driftast godt. Me legg vekt på samspelet mellom god kvalitet på tenestene, god leiing og godt samarbeid på arbeidsplassen. vidarefører trepartssamarbeidet; ein møtestad der politisk leiing, administrativ leiing og dei tilsette sine representantar drøftar vidareutvikling av kommunen. har tydelege leiarar, som tek ansvar og motiverer dei tilsette. reduserer sjukefråværet. Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Ungdomskandidaten Sara Sekkingstad Bakgrunn: Eg er fødd i Oslo, og kom til Manger då er var to og eit halv år gamal, her eg bur no. Eg er 18 år gamal og går tredje året på studiespesialiserande ved Knarvik vidaregåande skule. På fritida er eg ei aktiv jente, som likar å spele i korps, gå turar og reise. Saker eg brenn for: På Knarvik vidaregåande skule har eg engasjert meg i skulepolitikken, og dette opptar meg mykje. I mi tid på Radøy ungdomsskule fekk eg vere med på to år med praktiske valfag. Det siste året blei dette tatt vekk. Gjennom dette året opplevde eg kor viktig og motiverande dei praktiske valfaga eigentleg var, og dette vil vi prøve å få gjeninnført i ungdomstrinnet. I tillegg har eg gjennom fleire år vore aktiv i musikk- og kulturmiljøet her på øya. Eg synes det er viktig at vi styrkjer og tar vare på denne rikdommen. Kvifor eg stiller opp: Som ungdom er det viktig å engasjere seg i politikken. Det er vår framtid det gjeld, og dermed er det viktig at vi er med i dei politiske prosessane. Politikk engasjerer meg, og eg ønskjer med mitt engasjement å bidra til at Radøy i framtida blir ein god plass å bu! Godt val! 8 Radøygruppen Morkefjellet Toskavegen Valprogram for Radøy Senterparti vart vedteke i medlemsmøte 5. juli Redaksjon: Silje Namtvedt, Ingvill Taule, Vigdis Villanger, Monika Soltveit Gabrielli og Jon Askeland. 9

6 Liste presentasjon 1 Jon Askeland f. 1964, Sæbøvågen kummulert 2 Silje Namtvedt f. 1975, Sletta kummulert 3 Anne Berit Bø Palmesen f. 1957, Bøvågen kummulert 4 Mai-Liss Sylta Møn f. 1978, Manger kummulert 17 Asgeir Nøttveit f. 1958, Manger 18 Anna Myking Gjerde f. 1944, Sletta 19 Marita Taule Måge f. 1983, Sæbøvågen 5 Ingvill Taule f. 1971, Sæbøvågen 6 Dag Sætre f. 1974, Manger 7 Marlen Ramsvik Rikstad f. 1969, Manger 20 Kristin Kleveland f. 1964, Manger 21 Torill Myrtveit f. 1983, Bøvågen 22 Martin Soltveit f. 1950, Sletta 8 Agnieszka Sylwia Brandsdal f. 1977, Sletta 9 Morten Skagen f Sæbøvågen 10 Sara Hamre Sekkingstad f. 1993, Manger 23 Geir Smith f. 1953, Manger 24 Terje Skjelvik f. 1963, Bøvågen 25 Øystein Marås f. 1957, Sæbøvågen 11 Oddmund Skjelvik f. 1934, Sletta 12 Heidi Berg Marås f. 1967, Sæbøvågen 13 Roald Egil Staume f. 1951, Sletta 26 Marit Leknes Ystebø f. 1978, Sletta 27 Kurt Steinar Kvalheim f. 1961, Bøvågen 28 Inger Aasta Lygren f. 1954, Sletta 14 Elin Morken f. 1964, Manger 15 Ludvig Grindheim f. 1940, Manger 16 Bjørn Hjønnevåg f. 1966, Sæbøvågen 29 Arvid M. Taule f. 1942, Sæbøvågen 30 Odd Matre f. 1946, Manger 31 Vigdis Villanger f. 1957, Bøvågen 10 11

7 Kvifor stiller du opp igjen? Fordi eg har både lyst og pågangsmot til å stå på for radværingane ein periode til! Eg føler også at eg har mykje ugjort, og har mange saker eg vil arbeida vidare med. Politikk handlar elles mykje om kontinuitet og nettverk. Det tek tid å opparbeida seg dei rette kontaktane, og eg har no fått eit kontaktnett som kan koma Radøy til gode også i ein ny periode. Kva har du arbeidd mest med desse fire åra? Det har vore mykje økonomistyring. Kommunen hadde store økonomiske utfordringar, og ein måtte snarast få på plass skikkelege finansieringsplanar for dei to store vedtekne byggjeprosjekta Sæbø skule og utviding av Velferdssenteret, og deretter tilpassa drifta etter dette. Det var avgjerande å få formannskap og kommunestyre med på dette, og eg er takksam for at me både po litisk og administrativt har klart å stå saman om økonomistyringa. Faren er langt frå over, og det vert økonomisk svært krevjande også i komande periode. Trygge økonomiske rammer er viktig; - har ein ikkje det, så vert det jo-jo-tilstandar i drifta. Dette skaper uro og misnøye, og går meir utover tenestekvaliteten enn dersom ein klarar å hushaldera med dei pengane ein har. Parallelt med økonomistyringa har me jobba offensivt med å gje eit best mogleg tenestetilbod, Intervju med ordførar Jon Askeland og at kommunen skal sjå framover og vera positivt innstilt. Det er berre då ein får dei beste resultata! Kva er du mest nøgd med å ha gjort desse fire åra? Den viktigaste ordførarjobben er kontakt utover og formidla inntrykk frå innbyggjarar og andre til rådmannen som er direktør for butikken. Så er det eit samspel mellom politisk nivå og rådmannen om sakene. Eg er nøgd med utviklinga i dette samspelet, og meiner me arbeider godt med å ta signala frå innbyggjarane på alvor. Av saker lokalt vil eg dra fram Kvalitetsmeldinga for skulane i Radøy. Her gjeld det no å følgja opp dei gode tiltaka som meldinga ber i seg. Me har også følgt godt opp barnehagereforma med ei stadig utviding av talet på plassar, slik at alle får det til bodet dei har krav på. Ei sikrare vassforsyning har også kome på plass ved bygging av ny ringleidning via Kartveit. Etablering av det årlege næringslivsmøtet har gitt oss ein viktig og god dialogarena. Politisk vil eg hevda at me er ein ja-kommune for nærings livet, der dei bedriftene som har bede om næringsareal i industriområda våre har fått ja. Eg synest også det var veldig kjekt å sikra dei statlege 430 mill. kronene til Nordhordlandspakken, der veg over Radøy er eit stort prosjekt. Vidare var eg aktiv i endringa av kommuneinntektssystemet slik at Radøy no årleg får 6,5 mill. kroner meir enn før. Samarbeidsavtalen innan barnevernet og helsesamarbeid i Nordhordland er eg også nøgd med å ha fått vore involvert i. Så er eg takksam for at me fire kommunane som er berørte av Mongstad-Kollsnes - saka, står samla. Det har vore mykje arbeid, men ordførarkollegiet har vore fantastisk støttande. Kva er du minst nøgd med då? Andre får vurdera innsatsen min; eg brukar lite energi på grubling over tapte slag. Eg likar meir å leita etter moglegheitene der dei finst. Eg er likevel ikkje nøgd med framdrifta i Nordhordlandspakken. Radøy treng betre vegar, det er så mykje som er avhengig av dette! Dei store skil nadene i kommuneøkonomi medfører store skilnader i kva mogleg heiter t.d. vår kommune har å tilby av oppveksttilbod, sjukeheimsplassar, dag tilbod, gode vegar, næringsfond og støtte til idrett og kultur. Eg ville vore meir nøgd om dei økonomiske vilkåra for å driva ein kommune hadde vore meir like. Du stiller også opp på fylkestinget, - kvifor? Ein del kommunar har over lang tid hatt sine ordførarar i sentrale posisjonar i fylket. Eg er ikkje i tvil om at deira kommunar og regionar har nytte av dette. Politikk er nettverk,- slik er det. Kva er kjekkast ved å vera ordførar? Totalen, å vera ordførar er å vera ombod for innbyggjarane. Ein skal styra kommunen, leia politiske organ og vera næraste leiar for rådmannen. Alt dette må balanserast. Eg likar dette komplekse biletet, og skal ein få det til, så må ein spela på lag. I tillegg trivst eg svært godt i møtet med radværingane. Har du nokre valråd til radværingane? Ja, det er å stemma på Senterpartiet si liste, fordi vallova regulerer at det er dei samla partistemmene som avgjer kor mange representantar me får inn i det nye kommunestyret. Dette er også forhandlingsgrunnlaget for posisjonar etter valet. Personstemmer frå andre partilister gjev ikkje forhandlingsmandat, og er faktisk mest ei stemme til det andre partiet. Politikk er lagarbeid. Det følgjer med vervet at listetoppen og ordføraren er mest synleg, men eg understrekar at den største støtta mi ligg i drøftingane i gruppemøta i Senter partiet. Der sit det folk med brei kompe tanse og vurderer sakene, og gjev gode styringssignal. Difor er det viktig å få ei størst mogleg gruppe i kommunestyret, og Radøy Senterparti har flotte lokal samfunnspolitikarar frå heile Radøy på lista! Me ber om di tillit, og me vil gjerne få vera dine tillitsvalde i fire nye år. Godt val! TRYKK: UNIGRAFISK AS LAYOUT: MAI-LISS SYLTA MØN PRODUSERT PÅ SVANEMERKA PAPIR

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer