Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI"

Transkript

1

2 Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men du må gjerne kontakta oss for område du er oppteken av. Me er tydelege på kva me vil arbeida for eit best mogleg lokalsamfunn for menneske i alle aldrar basert på Radøy kommune sine tre kjerneverdiar tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle. Me lovar å arbeida hardt og målretta til beste for menneska i heile Radøy. Selfallet bustadfelt Kommunal styring og økonomi Folkestyre kva medfører det Den 12. september kan du velja korleis leiinga i Radøy skal vera dei neste åra. Mange av dei kommunale oppgåvene er fastlagde gjennom lover, men det er dei folkevalde i kommunen som må prioritera korleis kommunen skal utføra oppgåvene, kvaliteten på desse og vekt legginga mellom oppgåvene. har gode, lydhøyre politikarar, som arbeider til beste for alle, - ikkje berre utvalde grupper. møter innbyggjarane, næringslivet og gjester på ein imøtekomande og teneste ytande måte. har god kommunal opplysningsteneste gjennom gode, oppdaterte nettsider, Radøy Nytt, facebook m.m. aktivt informerer innbyggjarane gjennom bygdemøte i viktige saker og frontar lokal mobilisering (t. d. i planarbeid, næringsutvikling, kulturaktivitetar, Mongstad-Kollsnes). vidareutviklar og effektiviserer det interkommunale samarbeidet i Nordhordland. Svak kommuneøkonomi reduserer valflesket Kommuneøkonomien i Radøy er svak. Ein renteauke på 2%, vil t.d. svekka driftsøkonomien med omlag 4 mill kroner årleg. Dette fortel noko om den høge gjelda i kommunen, kombinert med svak evne til å betala avdrag og renter. Den tronge økonomiske situasjonen vil vara ved også i den komande fireårsperioden. Grunna store investeringar i skule og velferdssenter, vart Radøy pressa av Fylkesmannen til å innføra eigedoms skatt for private. Me er motstandar av denne skatten, men ser ikkje at det er realistisk å avskaffa den no, for det vil gje uakseptable kutt i tenestene. Me vil ikkje auka den frå dagens nivå, men vil arbeida vidare overfor Regjeringa med å få retta opp skeivfordelinga i kommuneøkonomien. held høg tenestekvalitet, kombinert med kostnadseffektiv drift. Einskilde kommunaltekniske tenester kan vurderast omorganisert/samanslått med andre. held investeringane framover på eit forsvarleg nivå, med Manger barneskule, sjukeheimsplassar, barnehage og dagsenter som prioritet. arbeider for ringleidning vatn i Nordhordland for å tryggja vassforsyninga vår. styrkar vedlikehald av kommunale bygg for å unngå større utgifter i framtida. Gode bumiljø Me lever livet vårt lokalt. Heim, barnehage, skule, fritidstilbod, helsetenester og anna tenesteyting må fungera godt saman. Me vil utvikla Radøy vidare med gode bumiljø. Bustadpolitikk Me vil vidareføra utbyggjing i dei regulerte områda i heile kommunen, kombinert med spreidd utbygging i LNFområda som skissert i kommuneplanen. Radøy er ein vekst kommune, og me ønskjer i større grad at det vert tilrettelagt bustadområde framfor hytteområde. Me er opne for hyttebygging i felt basert på lokal semje, men vil priori tera dei beste tomteområda til bustader framfor hytter. er pådrivar for at alle dei godkjende bustadområda i heile kommunen vert bebygde. krev god infrastruktur i bustadområda (veg, leikeplassar m.m.) før dei vert tatt i bruk. legg til rette for mindre og rimelege bustader, for å hjelpa førstegangskjøparane inn i bustadmarknaden. regulerer nye bustadområde ved revisjon av kommuneplan, basert på etterspurnad etter tomter med sjøutsikt. legg til rette for fleire og større småbåtanlegg i heile kommunen og oppmuntrar til fleire sørvisanlegg for båtfolket. støttar og informerer velforeningane i arbeidet for gode bumiljø. kartlegg barnetråkk (borna får laga eit kart med deira snarvegar, leikeplassar, ake bakkar o.s.b.), og at dette vert nytta i areal planlegging. gjennomfører hovudplan vassforsyning, og startar utbetring av det eldste vassleidningsnettet. støttar vassverksutbygging på dugnad. arbeider nasjonalt for å auka sparerammene for BSU. innfører IKT-basert byggesøknadsprogram, slik at byggesaksavdelinga vert døgnopen og meir effektiv. reviderer kommunedelplan for Manger. Kommunestruktur Radøy er med i kommunestrukturarbeidet i Nordhordland, og me støttar dette utgreiingsarbeidet. Avgjerd må fattast på grunnlag av folkeavrøysting. 2 Slik fordeler utgiftene Radøy kommune seg. (kjelde: Radøy kommune, årsmelding 2010) krev ein grundig sluttrapport, som skal gjera det enklare å avgjera om ein held fram som eigen kommune, ønskjer meir interkommunalt samarbeid, eller endrar kommunegrensene. krev rådgjevande folkeavrøysting om eventuelt endra kommunegrenser, og me vil retta oss etter resultatet i avrøystinga. Hellaneset bustadfelt Båthavn på Sletta 3

3 Bø barnehage Sæbø skule Turn i Radøyhallen Bløming i Tjorehagen Barnehage Senterpartiet vil setje innhaldet i barnehagen på dagsorden. Ein tidleg god innsats i barnehagen kan vere avgjerande for borna i utviklinga vidare. Av utfordringar i Radøy kan me nemna plassproblemet ved barnehagen på Bø og dels på Manger, og at det er eit generelt for dårleg tilbod til born frå 0 1 år. aukar fokus på innhald og kvalitet i barnehagetilbodet og set ned eit barnehageutval som vurderer dette. sikrar at barnehagen skal vere førebyggande og har godt sam arbeid med foreldra og barne- og familietenesta om eit godt livsløp for borna. støttar eventuelle private barnehageetableringar, som kan gje stabil drift, og ikkje svekkar dei eksisterande tilboda. byggjer betre barnehagelokale på Bø, så snart kommuneøkonomien tillet det. vurderer ei betre barnehageløysing for Manger. sikrar god informasjon til framandspråklege foreldre. får fleire typar fagkompetanse inn i barnehagen. sikrar tilstrekkeleg bemanning ved utvida opningstid. får Regjeringa til å innføra to teljedatoar i året, då teljedatoen 1. september er urettvis. Skule Det er fire barneskulekrinsar i Radøy, og det skal det vera. I inneverande valperiode oppretta me eit skuleutval, som denne våren resulterte i Kvalitetsmelding for skulane i Radøy. Denne meldinga er hovudprioriteringa i skulesatsinga vår. Ved siste val fremja Radøy Senterparti at opp rusting av Manger barneskule skulle iverksetjast i denne perioden. Dette arbeidet er sett i gang, og SP har dette som det største inve steringsprosjektet i kommunen for den komande perioden. gjennomfører Kvalitetsmeldinga for skulane i Radøy. legg til rette for fysisk aktivitet i skuletida og fri minutta. opprettheld skulestrukturen. oppgraderer/utvidar Manger skule. held fram med å gje sømjeundervisning til alle. gjeninnfører praktiske valfag ved ungdomstrinnet. satsar på entreprenørskap i ungdomsskulen. sikrar god informasjon til framandspråklege foreldre. tilbyr alle førsteklasseforeldre kurs i samspelmetoden Dialog. får fleire typar fagkompetanse inn i skulen. har etter- og vidareutdanningstilbod for lærarar. lagar kvalitetsplan for SFO-tilbodet og sørgjer for tilbod til ein gunstig pris. vurderer å starte ferieklubb. Barn og unge I tillegg til arbeidet i barnehage, skule og fritidsaktivitetar, legg me særleg vekt på gode tilbod for unge. får rask effekt av den nyoppretta ungdoms - koordi natorstillinga i kommunen. aktivt støttar og legg opp til godt samarbeid mellom ulike lag, organisasjonar og kyrkja for barne- og ungdomsretta tilbod. støttar det solide idretts- og musikkmiljøet. legg til rette for teater- og dramaaktivitetar. realiserer Møteplass for ungdom i Radøyhallen, som eit trygt og meiningsfullt tilbod for flest mogleg. samarbeider med frivillige lag og koordinerer tilbod i alle deler av kommunen. støttar ungdomskontakten Salto i Knarvik. styrkjer ungdomsrådet, og gjev dei unge betre høve til å koma i dialog med administrasjon og politisk leiing i kommunen. vidareutviklar Radøy som MOT-samfunn. sikrar best mogleg Helsestasjonstilbod for ungdom. har særleg informasjon/oppfølgjing av framandspråkleg ungdom, for å auka deltakinga deira i aktivitetstilbodet. Menneske med nedsett funksjonsevne Radøy har gjennom aktive einskildpersonar, lag og organisasjonar og kommunen, vore ein føregangs kommune for menneske med nedsett funksjonsevne. Det har vore nødvendige kampar å ta, og arbeidet for å betra situasjonen deira er aldri vunnen for godt. aktivt brukar Råd for menneske med nedsett funksjons evne. held jamnleg møte med brukar- og pårørandegrupper. vidareutviklar tilbod for ulike grupper funksjonshemma. tilrettelegg for tilpassa bustadbygging, gjerne sjølvbyggarprosjekt. har godt tilbod og tenleg utstyr i terapibassenget. Eldre Radøy har mange aktive eldre, som gjennom ymse lag og organisasjonar skapar gode kår for eldre. Det er viktig at kommunen held fram med å støtta og vidareutvikla dei eldre sine tiltak. vidareutviklar Frivilligsentralen med både samlingar, middagsutkøyring og andre tilbod. vidarefører Bibliotek-heim-tilbodet. aktivt støttar Radøy pensjonistlag og andre nærskylde lag. held fram med tilbod om Sydenreiser for pensjonistar på eigen kostnad. skipar til fleire datakurs for eldre. 4 Læring i barnehagen Fysisk aktivitet Aktivitetar for born og unge Aktive eldre 5

4 Hordabø mot Radøy/Manger på Austrheim Ill. foto Vinter på Sletta SMP i Bøvågen Kyrkje, idrett og kultur Det allsidige frivillige idretts- og kulturlivet er gullet i Radøy kommune. Me vil arbeida for eit økonomisk kulturløft til kommunane, på same måte som er blitt gjort for den statlege delen. gjennomfører den vedtekne kulturplanen gjev gode vilkår til lag og organisasjonar som driv ungdomsarbeid. aukar anleggsmidlane til idrettslaga og vurderer redusert hall-leige for born og unge. aukar kulturmidlane. styrkjer musikk- og kulturskulen og ikkje aukar korpsa sin eigenandel. betrar akustikktilhøva og øvingslokala for skule- og vaksenkorpsa. støttar utviklingsarbeidet ved Vestnorsk Utvandringssenter. sikrar vatn i bassenget i Radøyhallen i heile perioden. utarbeider kulturminneplan. legg til rette for god utøving av friluftsliv for flest mogleg, gjennom ulike tiltak (turstiar, vegar m.m.). vidareutviklar ei moderne bibliotekteneste. styrkjer samarbeidet med Manger Folkehøgskule. vidareutviklar samarbeidet med kyrkja, t.d. ungdomsarbeid og kulturlivet. støttar oppgradering av konsertorgelet i Manger kyrkje. arbeider ut målbruksplan for kommunen. Helse og omsorg Kommunane vil få auka ansvar med å tilby Noreg sine helse- og omsorgstenester (samhandlingsreforma). Unnateke tida på sjukehusa, skal livet levast lokalt, også når ein treng hjelp og omsorg. I Nordhordland er kom munane samde om at ein del av dei nye oppgåvene er tenlege å løysa i fellesskap. Me støttar dette arbeidet. driv systematisk førebyggjande arbeid, og får på plass folkehelsekoordinator. lagar ein pleie- og omsorgsplan for Radøy. utvider og styrkjer dagsentertilbodet for eldre. opprettar eit eige dagsentertilbod for demente. gjer barne- og familietenesta til ei best mogleg samla teneste for brukarane (barnevern, helsestasjon, jordmor, PPT og psykiatritenesta). aukar bruken av og tildelinga av timar til omsorgsløn. aukar antal avlastings-/rehabiliteringsplassar for heimebuande. styrkjer heimetenestene for heimebuande eldre. støttar lag og organisasjonar som driv førebyggjande helsearbeid t.d. eldresenter og besøksteneste. tilset ny fastlege frå styrkjer fysioterapitenestene. innfører elektronisk reseptbestilling. gjennomfører brukarundersøkjing ved legekontoret. Natur- og miljøvern Menneska har ansvar for å forvalta og verna natur og miljø. Dette må vegast opp mot menneskeleg aktivitet som grip inn i og påverkar dyr, fuglar, fisk, natur og miljø. gjev natur- og miljøvern ein sentral plass i undervisinga i skulane og barnehagane. stimulerer til ENØK-tiltak generelt. sikrar at kommunale bygg vert energi/klimamessig gode. gjev støtte til lag/organisasjonar/skuleklassar som bidreg til arbeidet Hald Radøy rein. gjev støtte til lag/organisasjonar/einskildpersonar som vil leggja til rette og halda i stand friområde. vurderer/stimulerer til bioenergi i kommunale bygg. prioriterer kloakksanering, t.d. tenleg kloakkløysing for Sæbø. krev Mongstad-Kollsnes-traseen kabla. bidreg til å få heva U864. støttar biosfæreprosjekt i Nordhordland. Næringsliv og samferdsle Samferdsle Radøy ventar på endeleg vedtak og iverksetjing av Nordhordlandspakken. Byggjinga av vegen over Radøy må vera eitt av dei første prosjekta som vert realisert. No står det att å få godkjend pakken i fylke og Storting. reviderer trafikksikringsplanen, og set av årlege løyvingar til oppfølgjing av planen. vedtek Tverrsambandet etter at Nordhordlandspakken er vedteken, finansiering og forarbeid kan starta tidlegare. saman med Lindås kommune driv fram planarbeidet med ny Alversundbru. arbeider for best mogleg lokale bussruter og effektive overgangsbussruter. påverkar Skyss til å gjeninnføra fleire små bussar på lokalrutene. realiserer bussterminalen på Manger. vidarefører asfaltering av kommunale vegar på dagens nivå, og aukar vegvedlikehaldet. 6 Hordabø kyrkje Konsert på Solheimsåsen Leik og lær på Bogatunet Å verna om naturen, arva til våre born Olsvoll 7

5 Brattetaule gard Gjestegiveri Kukos på Soltveit Nøttveitveten Næringspolitikk All forsking viser at eit velfungerande næringsliv finn ein i område der kommunane tenkjer utover eigne grenser. Radøy må difor ha ein næringspolitikk som medfører at ein både yter sørvis til eigne verksemder, men også til næringslivet i heile Nordhordland. aktivt støttar vidareutvikling av Manger Senter, med mål om å få nye lokale og fleire bransjar på plass. aktivt støttar og responderer på signal frå alle næringslivsbedriftene. aktivt hjelper nye og etablerte reiselivsverksemder i å utvikla gode reiselivsprodukt. går i samarbeid om næringskonsulenten i Lindås og Austrheim, eller tilsvarande ordningar. held årlege næringslivsmøte, for å sikra gjensidig kunnskap om næringslivet sine behov på Radøy. aktivt informerer næringslivet om saksgang i kommu nalt planarbeid og forvalting etter plan- og bygningslova. aktivt tilrettelegg næringsareal i samspel med næringslivet, slik det t.d. vart gjort i Radøy-sør-planen. utviklar Olsvollstranda til eit attraktivt næringsområde. Landbruk SP har vore pådrivar for den velluka etableringa av felles landbrukskontor for Radøy, Austrheim og Fedje. Dette er eit godt grunnlag for vidareutvikling av tenestetilbodet både for tradisjonelle landbruksbedrifter og for bygdeutvikling. Eit aktivt landbruk med små og store bruk og variert produksjon bidreg til å vedlikehalde kulturlandskapet, og me unngår attgroing. aktivt styrkjer det tradisjonelle landbruket. har eit landbrukskontor som aktivt støttar og utviklar store og små landbruksverksemder og dyrkar entrepre nørskap i landbruket og landbrukstilknytta næring. etablerer landbruksråd. er open for at landbrukskontoret kan utvidast til andre kommunar. påverkar sentrale myndigheiter til å betale ut avløysartilskot tidlegare og hyppigare. søkjer tilskot til skogsvegar for å auka tømmer hogsten. finn kreative og gode løysingar for å stoppe attgroing av landskapet vårt. Kommunen som arbeidsgjevar Kommunen er den største arbeidsgjevaren i kommunen. For å sikra god tenestekvalitet må arbeidsgjevarrolla også driftast godt. Me legg vekt på samspelet mellom god kvalitet på tenestene, god leiing og godt samarbeid på arbeidsplassen. vidarefører trepartssamarbeidet; ein møtestad der politisk leiing, administrativ leiing og dei tilsette sine representantar drøftar vidareutvikling av kommunen. har tydelege leiarar, som tek ansvar og motiverer dei tilsette. reduserer sjukefråværet. Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Ungdomskandidaten Sara Sekkingstad Bakgrunn: Eg er fødd i Oslo, og kom til Manger då er var to og eit halv år gamal, her eg bur no. Eg er 18 år gamal og går tredje året på studiespesialiserande ved Knarvik vidaregåande skule. På fritida er eg ei aktiv jente, som likar å spele i korps, gå turar og reise. Saker eg brenn for: På Knarvik vidaregåande skule har eg engasjert meg i skulepolitikken, og dette opptar meg mykje. I mi tid på Radøy ungdomsskule fekk eg vere med på to år med praktiske valfag. Det siste året blei dette tatt vekk. Gjennom dette året opplevde eg kor viktig og motiverande dei praktiske valfaga eigentleg var, og dette vil vi prøve å få gjeninnført i ungdomstrinnet. I tillegg har eg gjennom fleire år vore aktiv i musikk- og kulturmiljøet her på øya. Eg synes det er viktig at vi styrkjer og tar vare på denne rikdommen. Kvifor eg stiller opp: Som ungdom er det viktig å engasjere seg i politikken. Det er vår framtid det gjeld, og dermed er det viktig at vi er med i dei politiske prosessane. Politikk engasjerer meg, og eg ønskjer med mitt engasjement å bidra til at Radøy i framtida blir ein god plass å bu! Godt val! 8 Radøygruppen Morkefjellet Toskavegen Valprogram for Radøy Senterparti vart vedteke i medlemsmøte 5. juli Redaksjon: Silje Namtvedt, Ingvill Taule, Vigdis Villanger, Monika Soltveit Gabrielli og Jon Askeland. 9

6 Liste presentasjon 1 Jon Askeland f. 1964, Sæbøvågen kummulert 2 Silje Namtvedt f. 1975, Sletta kummulert 3 Anne Berit Bø Palmesen f. 1957, Bøvågen kummulert 4 Mai-Liss Sylta Møn f. 1978, Manger kummulert 17 Asgeir Nøttveit f. 1958, Manger 18 Anna Myking Gjerde f. 1944, Sletta 19 Marita Taule Måge f. 1983, Sæbøvågen 5 Ingvill Taule f. 1971, Sæbøvågen 6 Dag Sætre f. 1974, Manger 7 Marlen Ramsvik Rikstad f. 1969, Manger 20 Kristin Kleveland f. 1964, Manger 21 Torill Myrtveit f. 1983, Bøvågen 22 Martin Soltveit f. 1950, Sletta 8 Agnieszka Sylwia Brandsdal f. 1977, Sletta 9 Morten Skagen f Sæbøvågen 10 Sara Hamre Sekkingstad f. 1993, Manger 23 Geir Smith f. 1953, Manger 24 Terje Skjelvik f. 1963, Bøvågen 25 Øystein Marås f. 1957, Sæbøvågen 11 Oddmund Skjelvik f. 1934, Sletta 12 Heidi Berg Marås f. 1967, Sæbøvågen 13 Roald Egil Staume f. 1951, Sletta 26 Marit Leknes Ystebø f. 1978, Sletta 27 Kurt Steinar Kvalheim f. 1961, Bøvågen 28 Inger Aasta Lygren f. 1954, Sletta 14 Elin Morken f. 1964, Manger 15 Ludvig Grindheim f. 1940, Manger 16 Bjørn Hjønnevåg f. 1966, Sæbøvågen 29 Arvid M. Taule f. 1942, Sæbøvågen 30 Odd Matre f. 1946, Manger 31 Vigdis Villanger f. 1957, Bøvågen 10 11

7 Kvifor stiller du opp igjen? Fordi eg har både lyst og pågangsmot til å stå på for radværingane ein periode til! Eg føler også at eg har mykje ugjort, og har mange saker eg vil arbeida vidare med. Politikk handlar elles mykje om kontinuitet og nettverk. Det tek tid å opparbeida seg dei rette kontaktane, og eg har no fått eit kontaktnett som kan koma Radøy til gode også i ein ny periode. Kva har du arbeidd mest med desse fire åra? Det har vore mykje økonomistyring. Kommunen hadde store økonomiske utfordringar, og ein måtte snarast få på plass skikkelege finansieringsplanar for dei to store vedtekne byggjeprosjekta Sæbø skule og utviding av Velferdssenteret, og deretter tilpassa drifta etter dette. Det var avgjerande å få formannskap og kommunestyre med på dette, og eg er takksam for at me både po litisk og administrativt har klart å stå saman om økonomistyringa. Faren er langt frå over, og det vert økonomisk svært krevjande også i komande periode. Trygge økonomiske rammer er viktig; - har ein ikkje det, så vert det jo-jo-tilstandar i drifta. Dette skaper uro og misnøye, og går meir utover tenestekvaliteten enn dersom ein klarar å hushaldera med dei pengane ein har. Parallelt med økonomistyringa har me jobba offensivt med å gje eit best mogleg tenestetilbod, Intervju med ordførar Jon Askeland og at kommunen skal sjå framover og vera positivt innstilt. Det er berre då ein får dei beste resultata! Kva er du mest nøgd med å ha gjort desse fire åra? Den viktigaste ordførarjobben er kontakt utover og formidla inntrykk frå innbyggjarar og andre til rådmannen som er direktør for butikken. Så er det eit samspel mellom politisk nivå og rådmannen om sakene. Eg er nøgd med utviklinga i dette samspelet, og meiner me arbeider godt med å ta signala frå innbyggjarane på alvor. Av saker lokalt vil eg dra fram Kvalitetsmeldinga for skulane i Radøy. Her gjeld det no å følgja opp dei gode tiltaka som meldinga ber i seg. Me har også følgt godt opp barnehagereforma med ei stadig utviding av talet på plassar, slik at alle får det til bodet dei har krav på. Ei sikrare vassforsyning har også kome på plass ved bygging av ny ringleidning via Kartveit. Etablering av det årlege næringslivsmøtet har gitt oss ein viktig og god dialogarena. Politisk vil eg hevda at me er ein ja-kommune for nærings livet, der dei bedriftene som har bede om næringsareal i industriområda våre har fått ja. Eg synest også det var veldig kjekt å sikra dei statlege 430 mill. kronene til Nordhordlandspakken, der veg over Radøy er eit stort prosjekt. Vidare var eg aktiv i endringa av kommuneinntektssystemet slik at Radøy no årleg får 6,5 mill. kroner meir enn før. Samarbeidsavtalen innan barnevernet og helsesamarbeid i Nordhordland er eg også nøgd med å ha fått vore involvert i. Så er eg takksam for at me fire kommunane som er berørte av Mongstad-Kollsnes - saka, står samla. Det har vore mykje arbeid, men ordførarkollegiet har vore fantastisk støttande. Kva er du minst nøgd med då? Andre får vurdera innsatsen min; eg brukar lite energi på grubling over tapte slag. Eg likar meir å leita etter moglegheitene der dei finst. Eg er likevel ikkje nøgd med framdrifta i Nordhordlandspakken. Radøy treng betre vegar, det er så mykje som er avhengig av dette! Dei store skil nadene i kommuneøkonomi medfører store skilnader i kva mogleg heiter t.d. vår kommune har å tilby av oppveksttilbod, sjukeheimsplassar, dag tilbod, gode vegar, næringsfond og støtte til idrett og kultur. Eg ville vore meir nøgd om dei økonomiske vilkåra for å driva ein kommune hadde vore meir like. Du stiller også opp på fylkestinget, - kvifor? Ein del kommunar har over lang tid hatt sine ordførarar i sentrale posisjonar i fylket. Eg er ikkje i tvil om at deira kommunar og regionar har nytte av dette. Politikk er nettverk,- slik er det. Kva er kjekkast ved å vera ordførar? Totalen, å vera ordførar er å vera ombod for innbyggjarane. Ein skal styra kommunen, leia politiske organ og vera næraste leiar for rådmannen. Alt dette må balanserast. Eg likar dette komplekse biletet, og skal ein få det til, så må ein spela på lag. I tillegg trivst eg svært godt i møtet med radværingane. Har du nokre valråd til radværingane? Ja, det er å stemma på Senterpartiet si liste, fordi vallova regulerer at det er dei samla partistemmene som avgjer kor mange representantar me får inn i det nye kommunestyret. Dette er også forhandlingsgrunnlaget for posisjonar etter valet. Personstemmer frå andre partilister gjev ikkje forhandlingsmandat, og er faktisk mest ei stemme til det andre partiet. Politikk er lagarbeid. Det følgjer med vervet at listetoppen og ordføraren er mest synleg, men eg understrekar at den største støtta mi ligg i drøftingane i gruppemøta i Senter partiet. Der sit det folk med brei kompe tanse og vurderer sakene, og gjev gode styringssignal. Difor er det viktig å få ei størst mogleg gruppe i kommunestyret, og Radøy Senterparti har flotte lokal samfunnspolitikarar frå heile Radøy på lista! Me ber om di tillit, og me vil gjerne få vera dine tillitsvalde i fire nye år. Godt val! TRYKK: UNIGRAFISK AS LAYOUT: MAI-LISS SYLTA MØN PRODUSERT PÅ SVANEMERKA PAPIR

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Tidleg innsats Trygg styring Sikker framtid. Radøy Senterparti. Radøy. Valprogram 2015-2019

Tidleg innsats Trygg styring Sikker framtid. Radøy Senterparti. Radøy. Valprogram 2015-2019 Tidleg innsats Trygg styring Sikker framtid Radøy Senterparti Valprogram 2015-2019 Radøy Folk i sentrum Gode radværingar! Me vil gjerne vera dine tillitsvalde! Vårt hovudfokus er livsglede, skaparkraft

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland

Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland Ei trygg framtid...... enten eller Kva inneheld framtida for oss i Lindås, Meland og Radøy? Som ordførarar er vi brennande engasjerte i å skapa

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Tilrettelegging av nærings- og byggjeareal er avgjerdande for å oppnå vekst.

Tilrettelegging av nærings- og byggjeareal er avgjerdande for å oppnå vekst. Osterøy står framføre spanande mogelegheiter, og mange utfordringar i tida framover. I dei siste åra har kommunen gått gjennom store endringar for å møta dei økonomiske utfordringane me har hatt. Eit godt

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet 13.02016 Sak: 37/16 Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Behandling: Rådmannen si tilråding; 1. Luster kommune skal ha gode

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

8 Det politiske systemet i Noreg

8 Det politiske systemet i Noreg 8 Det politiske systemet i Noreg Maktfordeling I Noreg har vi ei tredeling av makta: - Stortinget er den lovgivande makta. - Regjeringa er den utøvande makta. - Domstolane er den dømmande makta. Politiske

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer