revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen arg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg."

Transkript

1 mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85

2 , ~ ~ Formannen har ordet Landskonferanse - et oppl~ringssted for bankrevisorer Revisor Jan KAre Dahl tok opp i forrige nummer av Bankrevisoren (nr. 4/ 84) kvaliteten av undervisningen for bankrevisorer. Jeg synes hans 7 pwlkter bet Viere til ettertanke for enhver foreleser - med eller uten pedagogisk utdannelse /-innsikt. PA bakgrunn av hans artikkel vi! jeg belyse undervisningen / undervisningsformen pa Norsk Bankrevisorforenings landskonferanser fra en annen synsvinkel eon Dahl gj0[ i sin artikkel. Da jeg mener at landskonferansene er et opplil!ringssted for bankrevisorer emsker jeg at fokus rettes pa undervisningen / -formen og konferansetype (storforsarnling kontra blokk-inndeling). Det er noovendig at vi er i takt med tiden dvs. at oppla:!ringen er pedagogisk "riktig" 09 gir de forventede resultater. Jeg tar ikke mal av meg A 9i noe konkret svar men snarere en papekning av sider i problematikken. KONFERl\NSEDELTAKERNE Mange er av den formening, og med rette, at det er beqre A go! i dybden pc! et "lite" omrade / problem enn "springe" over et stort. Til denne uttalelsen er det A si f01gende, til unnskyldning for forelesere p.. NBRF~s navci!rende landskonferanser: Konferansedeltakerne er spredt sammensatt dvs. revisorene revidere utfra forskjellige data-systerner, nyansatte 09 eldre m0tes med forskjellig teoretisk og praktisk bakgrunn, noen [evsiorer er mere "all rounder", neen er mere "spesialister". Dette betyr at foreleserne afte rna "springe" over en forholdsvis stor skala for A belyse omradet / problemene [ra forskjellige sider mht. ovennevnte kriterier. Dette kan selvsakt i mange tilfeller fa betydelige negative konsekvenser for samtlige deltakere, da helheten av undervisningen gjennspeiler den relative "kaotiske" sammensatte forsamling. AIle konferanser er ikke av en slik karakter sam jeg her har beskrevet. Og takk for det III Men probleme~ ligger der og rna derfor s0kes 10st / eliminert til et minimum.

3 ~SE.'lYPE I de senere arene har konferansekomiteen og styret med jevne me!lanran diskutert NBRF's konferanseopplegg mht. type (storforsamling Iik idag eller blokk-inndeling dvs. mindre forsamlinger) Det scm trolig trengs er en gjennomdrgfting av ovennevnte pa generalforsamlingen, fordl foreningens formalsparaqraf (faneparagraf) anhandler cpploring / skolering. De dste 5-10 arene hat NBRF's landskonferanser va!rt avholdt med del takere pr. konferanse. Disse konferansene bar stort sett Viert bygget pa enveiskormrunikasjon og gruwew.skusjoner. Dermed er undervisningsformen relativt fastlast og m:xnentene til Dahl bur rettningsgivende for forelesere og arranger.. Sel vsakt er ikke Dahl"s 7 punkter bare gyldig under store forsamlinger men de trer sterkere ftem ved slike arrangementer. Alternative konferansetyper er blokk-inndeling.!)vb. emnene san tas OW bur relativt grundigere belyst pa et mindre anrade for en mindre forsamling hvor det tas st0rre hensyn til teoretisk / praktisk bakgrunn, stor eller liten bank, data-systemer etc. Jeg rna ikke misoppfattes c1it hen at dette vii medf0re bare konferanser for "eliten n Tvert om tas det sikte pa A gi den nutplukkede" forsamling et st0rre utbytte enn tilfelle noen ganger er ved navoerende konferansetype. Blokk-inndelingen vii trolig be~ flere konferanse-emner a velge mellom pr. Ar, fordi de ca. ISO deltakerne sam korrmer pli. w.re landskonferanser ogsa vii v~re et potensielt antall i Arene som komrner. Om blokk-inndelingen vii bli dyrere eller billigere konferanseform enn navaerende er vanskelig A ha noen klar formening om. Et annet manent i en slik wrdering er det sosiale aspekt. LI!R:l1'G For A se konferansene i et st0rre perspektiv enn bare Wldervisning og konferansemateriale vii jeg peke pa to former for erfaringsl~ring: 1. Organisasjonsicering 2. Meta-l.a:'ring. Ad. L En definisjon: "Organisasjonsl<ering er den proses sam gar ut pa A avdekke og korrigere den viten eller kunnskap organisasjonen besi tter scm virker bransende pa ny ~ring". (Moxnes, P. 1981) Organisasjonen kan her omskrives til revisjonsavdeling / enhet. En organisasjonsl<ering er forskjellig fra en individuell l~ringsproses pa den maten at organisasjonsl~ring bare innbefatter den kunnskap sam er nedfe1t i organisasjonen selv - i dens organisasjonskart sa a si, i dens fi10sofi og retningslinjer, i dens prinsipper for lede1se, persona1forvaltning, opp12ring, korrmunikasjon, osv. Aile enke1tmedlerrmer i organisasjonen kan lofre, m:m bare nar l<eringen nedfeller seg i organisasjonen pa en slik mate at den ogsa blir retningsgivende for organisasjons:ned- 1emrnenes senere handlinger, kan vi snakke an organisasjonsliering. Hvis denne nedfel1ingsprosesen ikke skjer, har medlemmene i organisasjonen 1<ert, men organisasjonen har ikke l<ert. Av >- dette f01ger at det ikke skjer noen organisasjonsl<ering uten at det skjer individuell leering, og at individuell leering er en noovendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for organisasjonsla;ring. " #f{n bankrevisoren 1

4 Ad. 2. En definisjon: "Meta-li!ring er den l<ering san eleven, arbeidstak~ren eller kursdeltakeren erverver Beg av selve pcosesen i den institusjon eller opp~ringssituasjon han beiinner seg i. Meta-la:!ring er en l<:ering ved siden av lzringen, - dvs. de erfaringer man gj0r under den formelle opplrringsprosesen, og san ikke rwdvendigvis har noe med selve pensuin elier det offisielle lzrestoffet a gj0re". (Moxnes, P. 1981) Meta-Izringen representerer hva den san ska! li!re la:rer i tillegg til innholdet i det han ska! L!re. Meta-la:ring har al tsa med sel ve 12ringsformen a gj0re, de problaner den la:rende J!'0ter i lepet av lrringen, selve problanl0silingsprosesen, maten han samarbeider med instrukt0rene, lrererne og sine kursdeltakere pa, etc. Dvs. at en evaluering av en konferanse san ensidig gar pa forelesere og konferansemateriale ikke er tilstrekkelig for a male kursdeltakerens utbytte etter endt konferanse. Til slutt vi! jeg nevne to sitater san belyser deler av erfaringsla:rings "budskap". George Bernhard Shaw: "Den eneste gangen min utdanning hie avbrutt, var da jeg gikk I>I skalen". Mao Tse-Tung: nhvis dere vi! erverve kunnskap rna dere delta i praksis for a for andre virkeligheten. avis dere vil vite hvordan en pa:re snaker, rna dere forandre p::a:en gjennan det a spise den. All ekte kunnskap har sitt utspring i erfaring". Vel matt pa landskonferansene og generalforsamlingen ~~ 2 bankrevisoren

5 3S1!. _. '- CD ~ ~ (J) (I)~ C CD C'O C --'z c.n c '- ~< Q) 0 CD (1)= > ~ E ~t{j.- D +-' 0::1 ~ Q) C'O ~~.- > +-' ~ C'O

6 4 bankrevisoren I INNHOlD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 7 Autorisasjon - en sak for datasentralene - eller? v/datasikkerhetssjef Erik Christiansen, IDA 21 Semester o~pwave ved BA Delli vi Ann Marit J<er i og loar Kavli, DnC 33 Intern kontroll i bank - orientering om og erfaringer fra Trondhjems og Strindens Sparebank v/revisjonssjef lens M. Gaustad 37 Stopper BA's revisjonslinje opp igjen? v/agel0ken 38 Vurdering av BA'S studiekurs. v/gunnar Kristiansen og Arne Sj0enden 40 Datasikkerhetsmessige tiltak i norsk bankvesen 41 «Revisjonssjefen har ordet». Revisjonsgjennom~a'1 av rutiner i drift pa IDA v/revisjonssjefterje H01 an

7 Side 44 Bankinspeksjonens rundskriv 9/84 og 1/85-5/85 47 Redakt0ren har ordet 48 Er det «flaut» a vise interesse??? 49 SNUSHANER 51 Vinnere av Artikkelpris Nyttom navn 54 Referat fra styrets dagskonferanse Z des Nytt fra lokalavdelingene. Bergensavd. Tmndelagsavd. 0stlandsavd. 63 Nye medlemmer bankrevisoren 5

8

9 Autorisasjon - en sak for datasentralen - eller? v/datasikkerilelssjef Erik Christiansen, IDA KONTROLLEN SOM FORSVANT Fpr EOB ble innf~rt i bank, hadde enhver sje fullstendig kontroll over sine dat~ AIle arkiver var plassert i avdelingen. ingen pa andre avdelinger kunne rpre arkivene uten at man ble observert. Ogsa innen avdelingen var det forskjell pa hvem som fikk bruke hvilke arkiver. Pategninger og endringer av kontokort og annet materiale var lett kontrollerbare gjennom at man visste hvem som hadde arbeiclet med de angjeldende data den dagen. Denne kontrollen forsvant ved Innfpring av EDB, idet data ble flyttet vekk fra lokalene hvor de ble brukt. Siden har adgangen til data blitt relativt apen, i hvertfall innen hvert bankkonser~ Dette har tiidels vrert en DPdvendighet for a bruke data effektivt, men det medfprer ogsa en risiko for misbru~ Det reiser seg noen interessante spprsmal ut fra denne situasjone~ Kan bankene fa den onskede kontroll tilbak;, og hvordan skal ansvaret fordeles? bankrevisoren 7

10 TRUSLER MOT DATASIKKERHET I BANK EDB er et utrolig kraftfullt verktpy for a 19se mange oppgaver i bank.. Man kan ikke tenke seg moderne bankvirksomhet uten EDB. Men dessverre er EDE ogsa et meget kraftfullt verkt~)y i hendene pu folk sam matte 9nske ii gj~re ulovlige ting med bankens data. r tillegg e.r EDB ofte et anonymt verktpy. Han kan i darlig kontrollerte systemer, gjpre ulovlige ting uten a gi seg til kjenne. I tillegg til ulovligheter er ogsa mulighetene for feil store. I den daglige drift er mulighetene for feil vel sa store sam am nar noen prpver seg pa a gjpre ulovlige ting. I forbindeise med mulige forbrytelser er en del samfunnstrekk foruroligende. Moralnormene i samfunnet er i ferd med a endres. Lojaliteten til staten og til store institusjonene er i ferd med nesten a forsvinne helt. Skattesvik f.eks. hprer til dagens orden, og er nesten blitt en anerkjent forbrytelse. Spesielt de store bankene vii bli utsatt for at folk oppfatter dem som en stat i staten, som en upersonlig del av samfunnet som ingen taper pa ved at man snyter. Noe av det samme gjelder ogsa en del av bankens store kunder, hvor det er blitt mer og mer vanlig at man skifter eiere og dermed er eierforholdene blitt uklare og lojaliteten synke.r. Forbrytelser for a skaffe penger er blitt mangedoblet pa fa ar. Hittil har for eksempel simpelt tyveri fra boliger vrert en grei mate, men denne metoden innebrerer en del risiko bade ved utfpring av innbruddet, og oar man skal selge varene. EDD derimot, kan sam nevnt vrere ganske risikol st. Idet nesten aile bankens penger ligger sam informasjon pa EDB-anlegget, er den potensielle g7vinst nermest uendelig. 8 bankrevisoren

11 Foruten en rent pkonomisk vinningsforbrytelse viser erfaring andre steder fra at andre typer brudd p& datasikkerhet kan vere aktuell~ Det gjelder f. eks. pdeleggelser. De mest aktuelle tilfellene har vrert folk som har vert misforn~yd med det stedet de-jobber p& og har vii let hevne seg pa sine arbeidsgivere ved a ~delegge de data som vedkommende er avhengig avo En vanlig mate a gj~re dette pa har ~rt en sakalt logisk bombe, dvs. at en stund etter at vedkommende har sluttet har et program tradt i virksomhet sam systematisk pdelegger data over lengre tid', og til slutt som en hilsen til arbeidsgiveren, skriver ut en utskrift am at na er aile data pdelagt. Fra brukerens organisasjon kan slik ~deleggelse tenkes gjort, via vanlig transaksjon, dvs. bruke systemet pa en i og for seg Iovlig mate, ~en sende inn data som systematisk pdelegger viktige data for brukerens organisasjo~ Det er blitt relativt alminnelig a stjele data eller programmer. Det er mange steder i samfunnet man har interesse av data som ligger i bankenes datasentraler eller desentralt i de enkelte kontorer. Som et underlag for st~rre ~konomiske transaksjoner som f.eks. fusjon av firmaer, er et slikt dataunderlag glimrende. Det ken vise en kono?isk utvikling over lengere tid av de firmaer man er interessert i. Ogsa politisk ytterliggaende krefter i samfunnet vii ha meget stor interesse av disse dataene. Personlig nysgjerrighet kan vere en kilde til ulovligheter. Den enkelte funksjonrer har ikke loy til a unders ke flere data enn det vedkommende skal bruke i sitt arbeid. Her kommer lover og forskrifter inn f.eks. Personvernlovelli Anledning gjpr tyv, heter det. Hvis data om penger ligger apent til slik at enhver kan komme til dem, vii det vere svert fristende Ii benytte seg av info'rmasjon om dataene til a bega konomiske forbrytelser. bankrevisoren 9

12 SARllARHET Problemer ved et eventuelt tap av penger kan vmre ille. men andre problemer ved brudd pa datasikkerhet, kan kanskje vmre vel sa store og betydningsfulle for bankene. Bankenes renomme, "sikker som.banken", kan fa en alvorlig knekk hvis det viser seg at et tyveri er begatt, og at sikkerhetsforanstaltningene har va:!rt svake. Nyhetsmediaene og palitiske organer vii ogsa forsta a utnytte en slik situasjo~ Det vii vere en lite hyggelig situasjon for den ansvarl1ge bank a bli intervjuet i fjernsynet om manglende sikkerhet i banken. Bankvesenet har i dag en sterk samfunnsmessig stilling, og hensynet til kundene rna veie sterkt. Kunden rna f~le seg sikker nar han plasserer sine penger eller sine fortrolige opplysninger i banken. Kanskje de stprste problemene vii oppsta for de ansatte. La oss tenke ass f9igende sitllasjon. Det er begatt et tyveri av penger ved hjelp av databehandling via terminaler i et kantor, men ingen vet hvem sam har begatt tyveriet fordi man ikke har klare forbindeiser meiiom den enkeite transaksjon og hvem sam fore tar den. De menneskene som derved blir utsatt for uberettiget mistanker i banker, hjemme og blant sin omgangskrets, vii bli utsatt'for en umenneskelig star belastning. Bankens ansatte har krav pa bli beskyttet sa godt som mulig mot dette. Hvor vii forresten revisjonen i bank sta i et tilfelle sam dette, hvis man i revisjonsrapportene ikke har bemerkninger til EDB-systemet. 10 bankrevisoren

13 AUTORISASJON Na har bankene i Norge og deres datasentraler v~t dyktige til a sikre sine data og sin data be handling. I sa mate ligger man antagelig et stykke f~ran gjennomsnittsbedriftene i Norge. Dette kommer av at man i banksammenheng har flere lover og forskrifter som regulerer sikkerheten i bankvesenet, og at bankvesenet selvsagt har innsett sin egen utsatte stilling. Det er imidlertid ett omrade hvor man hpr gjpre mer enn det man gj r i dag. Dette omradet er autorisasjon. Med autorisasjon mener vi en regulering av den enkeites adgang til a bruke og endre data, og en identifikasjon av den som bruker data. I dagens situasjon er man rimelig dekket i IDA-samarbeidet, men det er klart at dette omradet vii fa Iangt st rre betydning etterhvert. Det viser seg at det er svrert ulikt niva pa losningene av disse problemene i forskjellige databehandlingsmiljoer. BRUKERENS ROLLE For vel to ar siden nsket IDA's brukerbanker en utredning om temaet autorisasjon i bank/ida systemene. Revisjonen var ogsa interessert i a fa et bedre grep pa dette temaet. Et resultat av denne utredningen var at det viste seg at sp rsmalet om autorisasjon i EDB-systemene ikke forst og fremst er av teknisk art, men et sp~rsmal om vedtatte policies og retningslinjer i brukerens organisasjon. bankrevisoren 11

14 Tidligere EDB-systemer hadde ikke hatt et grunnlag sam var godt nok. Det var lite felles retningslinjer for bankene. Systemene for autorisasjon for de enkelte bankrutiner var dermed blitt forskjellige. Dette var en utvikling som ikke kunne fortsette idet bankenes medarbeidere etterhvert ville matte benytte EDB-rutiner med forskjellige autorisasjonssystemer. Utredningen foreslo at hver bank vedtok en policy for autorisasjon som bygde pa det samme grunnlag. For a fa dette til, ble det laget et forslag i tolv enkle punkter. Det viktigste innholdet av disse er f lgende: Ansvaret for autorisasjon skal f lge bankens operative organisasjon med bankens styre og ledelse sam pverste ansvarlige. Den daglige kontroll og lokale administrasjon skal forega i den enkelte enhet i banken. En sentral funks jon i banken sorger for gjennomforing av retningslinjer og en sentral koordinering. Den enkelte medarbeider er selv ansvarlig for sin personlige identifikasjon og bruken av denne. Medarbeiderne i banken har bare adgang til de data vedkommende har bruk for i sitt arbeide. Brukervennlighet er sterkt understreket. Som man ser, et desentralisert ansvar med en sentral koordinering og stottefunksjon. 12 bankrevisoren

15 AIle bankene har n! vedtatt a bruke dette som grunnlag for sitt eget arbeid med autorisasjon, og at disse prinsippene skal ligge til grunn for all utvikling av systemer p! IDfu EDB-systemet Man finner ofte at datasentralen tildeler autorisasjon og begrenser brukerens adgang til hans egne data. Eller at datasentralen ~j~per inn et fer dig sikkerhetssystem og at brukeren far beskjed om a bruke dette hvis han vii ha databeskyttelse uansett am det passer brukeren eller ikke. Et EDB-messig autorisasjonssystem rna vrere til for a understptte brukerens gjennomf9ring av et vedtatt autorisasjonsmpnster. Derfor stilles det spesielle krav til et slikt syste~ For a lage et EDB-system som brukerens organisasjon kan ha den fulle nytte av, trengs en gjennomgaende arkitektur. Denne arkitekturen benyttes bade til de fprste enkle systemer og for videre utvikling slik at man hele tiden vet i hvilken s8r.l1:lenhe1lg man lacer deler av systemet. bankrevisoren 13

16 r ~,~,r_------_. SLUTTBRUI{ERS SYSTEM DESENTRALT TILDELING.S - SYSTEM '\ " \ ~,ml SYSTEM I J. ~..- '" I t SENTRALT.ADH1N1STRASJONS-1 SYSTEM I Den modell IDA arbeider stter er delt i fire deler: Sluttbrukers system Desentralt tildelingssystem ~~ntralt administrasjonssystern DrL. ssystem m/data Fysisk sett kan ~isse ligge spredt eller sentralt. Man m~ imidlertid ta yare pa sammenhengen mel 10m clem, ref. pilene pa figuren. 14 bankrevisoren

17 SLUTTBRUKERS SYSTEM Dette er systemet hvor sluttbrukeren identifiserer seg, og hvor han eller hun opplever sperrer hvis man pr~ver A gj~re noe som ikke er tillatt. Det er ogsa i dette systemet.det kan legges inn tjenester for a beskytte brukeren og den brukeridentitet han har arsvaret for. Eksempler pa slike tjenester kan vrere: Det er meget viktig at man kan skifte passord sa ofte man vii i tilfelle man f~ler seg usikker pa om passordet er kjent. Dette ma ha en ~yeblikkelig virkning i systemet. Passord man selv finner pa, er ofte darlige. Idette systemet kan man om onskelig legge inn en maskingenerering av passord. Brukeren far vite nar hans identitet ble brukt sist slik at det kan kontrolleres om andre har rnisbrukt brukeridentifikasjonen. Hvis brukeren har ferie eller er borte fra jobben over en kortere eller Iengre tid, kan det vrere onskelig a ha en mulighet til a stenge sin brukeridentitet i en tidsperiode slik at ingen kan bruke den, selv med et korrekt passord eller n~kkel. Ikke aile disse tjenstene beh ver a vrere aktuelle for aile, og de beh~ver heller ikke vrere operative nar man starter opp systemet. En ting er imidlertid viktig helt fra starten: Sluttbrukerens system ma vrere til pas set vedkommendes arbeidssituasjon. Det rna ikke inneholde EDb-tekniske uttrykk og vrere kornplisert a operere. Det rna ha samme form som de ovrige brukerrettede systemer. bankrevisoren 15

18 Ennom tiden jkkeek.~is1crtc!eng.." din kontakl mcd banken. Slik at du badd~ lulislendig 0\ ersikl m-er saldo p& alle bedriftens konti-ikkc shk den nlr i gar. men shk den crakknmt ;0.;.\. DII Vllrdn sikker pa a unnga overtrckksilrovisjoner.! tilielll: knnne du ha mulighet for l! flytte penger fra en konlo til ell annen som gil lmyere rente - om sa bare for noen dager. nell a tllpe m ene~tc rcntcdag. Kort ~agt. om dn fikk bott tidcnfor_,inkd~cn_i din kolltakt med banken, h\orof\c kuonc bcdriftcil sp3rc kostnadcr ng h~()r mjc ckslra renter kunnc den tjcnc? -111)"'\1,\"1\1'1-:" '[,\R DEt; RETT 1:->:->1 HllWLI '1,{."11 \ '''E'-8!_D:.'''Y:-TE\l]lli TIDS),IASKJ;\E:\ G1R DEG!!ELT~~~~'!!::!:'!.9.!!~.!.!'~R~~_ ~l.";;"i!\e'" I SEG SEL\ -- ~--~'TRT'7KEi~ OM!1","~" 1981 hadde '-j S)Tt~mn! pr-<l\"dnfl h05 nocn ",,-,ire k\ll\du Na fra nyt\jn,;k,h~i~.1f VI mn, tn bndromlattende prov"runde ErfannKtn~ hlltll crjx>s,t,w_ sj 8:IK.'1 1 m~' "I BETSY '";tr~ 1I1f,Jcnltd'f: [or liltm',h'(" hulnflh Ff~ da ~\,... 1 \,;'if~ kunder ~wme l\lntlle de multghntr.'n ~a leu koil1.lkt mnl \},lnkm!lof En k-:!nwkl h',w I,d~n I()ri,n~d.\e,,-ert'l l,n~'kd"j(l,'!ad'\lll\ S-.'I '!.irl hkt' p~le HI"'! all kc"'l.l'l ",,,,1.,,, ".! 1l",!:O;_:;HOOCn> "g',n.,~i..",,,1 lhr<'iih'u,ii,1 '''"riu~jcn''~l'n, Ir,.,," ir ~ h "",1'~"""~"k,","' '-1 ',,", 1<" BAN KEN "10'" _",,,.c.\ Ib,,-,,"' '" '_" )1,', ~ "db'_ "=_>~,,. K,,,,,.,",_"<,, ''',',',''.' '.\ " \,

19 DESENTRALT TILDELINGSSYSTEM Tildelingssystemet er avdelingssjefens eller filialsjefens systeub Sjefen bruker dette systemet til A fylle sitt ansvar. OgsA tildelingsansvaret ma-vrere godt tilpasset denne brukerens situasjo~ Et enkelt system uten spar av EDB-teknikk er malet. Filialsjefen eller den sam er bemyndiget til a tildele autorisasjon. er ikke interessert i datasett. data baser og transaksjonskoder. Hans interesser dreier seg om hvem sam har hvilke funksjoner i ba~ken. Derfor ma det desentrale tildelingssystem v~e et system hvor man meget enkelt kan melde personer inn og ut av bankfunksjoner. Ogsa disse operasjoner ma ha en 9yeblikkelig virkning. ellers vii man matte "lane" brukerident1fikasjoner ved uforutsette hendelser som sykdom, ekstra arbeidshjelp, praktikantbes~k og lignende. Det vii po. kort tid undergrave hele autorisasjonssystemet. Hv1s det er aktuelt. kan man etterhvert bygge inn tjenester som: Oversikt over hvem som er autorisert til a ha hvilke funksjoner i banken. En sammenheng med personal eller 19nningsrutinene for a overf9re data eller ha en bedre kontroll med at for eksempel sluttede er utmeldt av systemet. En beskrivelse av de definerte funksjoner i banken for lettere a plass ere medarbe1dere i riktig funks jon. En oppf91ging av am per saner pr9ver a bryte systemets regler. Sluttbrukerens passord skal ikke vrere tilgjengelig, men tildelingssystemet er selvsagt beskyttet med passord eller lignende. bankrevisoren 17

20 Sentralt administrasjonssystem I hver bank vii det V2re en sentral funks jon sam pa vegne av bankens ledelse og Iinjen, lager regier og instrukser am hva sam er tillatt, og hva sam ikke er tillatt. Vedkommende vii ogsa kontroliere at bestemmeisene blir fulgt opp og hjelpe til ved problemer. I administrasjonssystemet bcr-det derfor V2re tjenester som: Muligheter for definisjon av bankfunksjoner, og tildeling av hvilke data og tjenester funksjonene skal ha adgang til. En mulighet for a gruppere data og tjenester for a forenkle tildelingen. En oversikt over hvordan autorisasjonstildeling praktiseres desentralt slik at uheldig bruk kan korrigeres. Diverse logger for a kunne rekonstruere hendelsesforl p ved problemer. Kontroliverktvy Det sentralc administrasjonsystem kan ogsa tenkes brukt av andre innen organisasjonen som revisor, ledeise eller av dataadministrator. 18 bankrevisoren

21 DRIFTSSYSTEM Driftssystemet er det systemet som skal til for a fa en tilfredsstillende drift av aile systemer. Det bestar progra~er, prosedyrer, backup etc. Driftssystemet er som navnet sier EDB-driftens syste~ Ovenfor datasentralen er selvsagt data om autorisasjon organisasjonen uvedkommende pa samme mate som aile andre typer data som tilh~rer brukerens organisasjo~ Datasentralen har et klart ansvar for a beskytte data generelt mot deleggelser, holde backup, beskytte mot andre organisasjoner, men ikke a spesifisere hvordan data skal beskyttes innen brukerens egen organisasjon. BEGYUNE ENKELT. Til tross for de utviklingsrouligheter som er skissert foran, er det viktig a begynne enkelt. Autorisasjon er pa samme mate som datasikkerhet generelt, et produkt som er til fordel for banken og den enkelte ansatte. Den ma derfor innf res og bygges,opp slik at man skj nner fordelene og kan dra nytte av dem. I det nye autorisasjonssystemet bar bankene valgt astarte opp med relativt fa av de tjenester som er skissert foran. Man har en meget enkel inndeling i bankfunksjoner og de tilb rende begrensninger. 2-3 grupperinger synes a vrere passe til a begynne med. Utbredelsen av det nye systemet skjer gradvis og kontrollert. Pa denne maten kan man vinne erfaringer og utvikle systemet i takt med behovet til sluttbrukeren og brukerens organisasjon uten at man far f lelsen av a bli patvunget et system. bankrevlsoren 19

22 OPPS1.lMM~ Kontrollen over data rna tilbake til brukerens organisasjon. Banken ma selv delta aktivt i denne proses sen ved a utforme retningslinjer og fordele ansvar for autorisasjon i sin organisasjon. De EDB-systemer sam skal hjelpe brukeren til a kontrollere sine egne data, rna vrere ekstremt brukervennlige og betjene folgende: Sluttbrukeren som bruker data og tjenester Den lokale sjef som har ansvaret og skal tildele autorisasjon Den sentrale administrasjon som skal gjennomfpre ledelsens beslutninger og retningslinjer. Datasentralens rolle blir foruten a lage og drive systemene. a ta yare pa data ut fra generelle hensyn som datasentralen forvalter. Det er hvordan brukeren og brukerens organisasjon forholder seg til begrepet autorisasjon som teller. EDB-systemet er bare et verktpy til a fa det til a fungere bedrel 20 bankrevisoren

23 SEMESTEROPPGAVE VED B"A" Iniem revisjon varen1984 BESKRIV IT VIRKELIG MISlIGHITSTIlFEUE I DIN BANK Ann Marit Fjaerli, One. DElli Ioar I<avli, One. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING s. 1.1 Definisjon 1.2 Forskjellige typer av rnislighet 1.3 Arsaker til mislighet 1.4 Straffetiltak 2. BESKRIVELSE AV GJENNOMF0RT MISLIGHETSTILFELLE 3. KONTROLLER 3.1 Administrasjonens muligheter til a avdekke slike misligheter rganisasjon Internkontroll 3.2 Revisjonens muligheter til a avdekke 51 ike misligheter. 3.3 Oppdagelse av rnisligheten. 4. REVISORS ENGASJEMBNT VEO MISLIGHETER. 4.1 Generelt 4.2 Forhindre misligheter 4.3 Oppdage misligheter 4.4 Avklare rnisligheter Deli Finnerdu i &nkrevisoren m. 4/84 (julem:.) ~t DElli bankrevisoren 21

24 3.2 Revisjonens muiigheter til A avdekke slike misligheter. Den intern revisjons arbeidsomrader har v~rt underiagt store endringer i de senere Ar. Idag foretar revisjonen, ihvertfall i de st rre banker, ingen internkontroli. Ansvaret for denne er, som tidligere nevnt, overtatt av administrasjonen. Revisjonen utf rer sine revisjonshandlinger pa stikkpr vebasis. Kontrollhandlingene besternmes ut ifra kontorets etablert internkontroll og de muligheter som finnes for feil innen rutinen. Idag utf res det innen var bank ingen kontroilhandlinger rettet direkte mot misligheter. Pga. den store daglige bilagsmengde innen de fleste rutiner, er det Iiten mulighet for revisj,onen A avdekke forhoid som dette med systemrevisjon. Revisjonen fore tar kontroll med administrasjonens rutine for avsternming av interqe konti (jfr"pkt ). Denne revisjonshandling ble foretatt i ju~i maned, og transakjonen den pa kr ble avdekket pa "Forskudd l nn funksjona:rer". Forholdet ble rapportert til ledelsen, og bel pet utlignet mot funksjona:rs konto. Det er uvisst om banksjef tok dette opp med funksjon~ren. I ettertid kan transaksjonen sees i sammenheng med vrige utf rte transaksjoner, da dette muiigens var begynneisen pa fors ket med A dekke inn privat likviditetsmangel. F r revisjonen utarbeider revisjonsprogram skal rutinene og den etablerte internkontroll gjennomgas og vurderes. Dette inneba:rer bl.a. innhenting av orgasisasjonskart og skjema over arbeidsdeling ved kontoret. Det inphentede materiale rna vurderes kritisk av revisor, og svakheter i organisasjonsoppbyggingen rapporteres til ledeisen. Dette har i}tke blitt gjort av revisjon~ i dette tilfe,llet. Kontorets rutine ved t,ildeling av n kkelfunksjoner ble revidert sensornmer, sarnme ar som misligheten ble gjennomf rt. Ved kontrolitidspunktet forela ikke ajourf rt n kkelkart, og dette ble umiddelbart rapportert skriftlig til banksjef sammen med en del andre mangler. 22 bankrevisoren

25 Denne mislighet skjedde i 1982, og revisjonens kontroll av den etablerte interne kontroll var savidt pabegynt. Saledes var bokholderiets rutiner for bokf~ring ikke kontrollert og vurdert av revisjonen. Revisjonen ble pa flere rutiner gjennomf~rt etter midlertidige revisjonsprogram. Programmene dekket flere punkt av interesse for revisor, dog hle vurderingen av den etablerte interne kontroll ufullstendig/evt. ingen vurderin~ ble gjennomf~rt. Dersom en vurdering hadde blitt gjennomf~rt ville ~ann5yniigvis interne kontrollpunkt blitt fores~att etablert ovenfor administrasjonen. Jfr. pkt ,' hvor det er skissert mulige former for internkontroll. Revisjonskontroller pa disse internkontrollpunkt kunne blitt lagt inn i allerede eksisterende revisjonsprogram, eller egne revisjonsprogram kunne blitt etablert. Som mulighet for revisjonskontroll nevnes bilagsrevisjon, f.eks. en kontroll hvor samtiige bilag i en uke blir vurdert m.h.t. kvalitet, foretatt registrering og gjennomf rte buntavstemmipger. Imidlertid vii denne kontrollhandling, tilsvarende revisjonens ~vrige kontroller, kun bli ~f rt for en liten del av den totale masse med transaksjoner. Dette pga. revisjonens manglende ressurser til a gjennomf re fullstendige kontroller. Det er da heller ikke ~ensikten at revisjonens arbeide skal bli en del av internkontrollen.- Var funksjon~r innehadde tillitsverv sam kasserer i en interesse organisasjon. Dette tillitsvervet var revisjonen ikke oppmerksom pa, da det ikke forela skriftlig notat om dette i banken som var forelagt for r~visor. Revisjonen foretar kontroll av innskuddskonti, bl.a. med kontroll av disponent. Kassererfunksjonen kunne blitt oppdaget pa denne mate, imidlertid kontrolleres kun en liten andel av den totale innskuddsmasse. Revisjonen var saledes ikke oppmerksom pa dette forhold. bankrevisoren 23

26 3.3 Oppdaqelse av misligheten Det beskrevne misiighetstiifelle~ ble f rst avdekket ett~r henvendeise fra kunde. Dette var et m belfirma hvor funksjon~ren et bilag som s~ulle hadde kj pt m bler, og deretter sendt vare betaling for dette. Det gikk 14 dager uten at pengene hadde blitt kreditert konto f r kunden henvendte seg til bankens kontorsjef. Denne informerte banksjef og.stedlig revisor am situasjonen, og henvendeisen ble forelagt funksjonaren. bilaget "tilfeldigvis ll, Han fant og bokf rsel ble fore.tatt ved A belaste funksjon2rens l nnskonto som allerede var overtrukket. Denne henvendeisen, samt kjennskap til funksjonarens konomiske status, f rte til at kontorsj~f og stedlig revisor holdt hans arbeide og konti under oppsikt. Den 3. januar ble de resterende mistenkelige transaksjonen avdekket..stedlig revisor sendte rapport om forholdet til avdelingsrevisor i distriktet. Denne bl~ igjen sendt videre til revisjonssjefen for distriktskontorene. PA bakgrunn av mottatt rapport ga revisjonssjefen beskjed om a avslutte unders kelsen da dette var bailkens ansvar. Bankens administrasjon valgte A ikke foreta ytterligere kontroller rundt funksjonaren og dennes arbeide. Fllnksjon~ren ble innkalt til hovedkontoret for forklaring. Forklaringen ble avgitt f r rapport fra stedlig revisor var utarbeidet, og var noe mangelfull sett ut ifra senere avdekkede forhold. Pga. avgitt forklaring, samt senere avgitt revisjonsrapport, ble funksjon~ren anmodet om A s1 opp sin stilling og sluttet saledes i hanken. Nar man ser den gjennomf rt mislighet i relasjon til den oversikt,de kunnskaper og den till1t funksjon2ren hadde 1 arbeidet, viser dette at han var 1 e~ desperat sitll~sjon. Mulighetene for st rre og vanskeligere oppdagende transaksjoner var absolutt tilstede. Desperasjonen avdekkes i de amat rmessige transaksjonene, hvor reklamasjoner fra kunder ikke ville V2re til a unnga. 24 bankrevisoren

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 017 Svarprosent: 90% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

Referat AMU 31. januar 2017

Referat AMU 31. januar 2017 Referat AMU 31. januar 2017 Tilsted: Arbeidstakersiden: Yngve Muri - HVO Kikki Norén Løwgren Siren Tjøtta Arbeidsgiversiden: Annemarie Beckmann Hansen - direktør Ellen Aslaksen (fravær) Jim Fainberg Christine

Detaljer

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon )

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon 01.06.2017) 1.1 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.2 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: KPA Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2003/55 Dato: 21.03.2003 Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460 04.01.2005 2004/1944-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad 77642215 Norsk Protein AS Stormoen

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

Modul 2- Innføring i regnskap

Modul 2- Innføring i regnskap Modul 2- Innføring i regnskap Modulen gir kursdeltakerne en kort innføring i sentrale regnskapsbegrep, hva regnskap er og hvorfor regnskap brukes slik det gjør. Sist endret 10.09.2004 Generelt Nødvendig

Detaljer

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Notat Til: Kopi til: Fra: Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for pedagogikk

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene

Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3. Alminnelige

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.336 Referat fra 1. mars 2011

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: KS-salen, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 12:30-16:00. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: KS-salen, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 12:30-16:00. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: KS-salen, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 15.04.2016 Tidspunkt: 12:30-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

11. november Studieledernettverket

11. november Studieledernettverket 11. november 2016 Studieledernettverket Status digital eksamen Høsten 2015: 1 500 kandidater i Inspera Høsten 2016: 15 000 kandidater i Inspera Vår og høst 2016: Ca 30 000 digitale kandidater Inspera,

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Tillatelse til etablering av avkjørsel og opprensking av båtoppsett Kleppstad havn - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse til etablering av avkjørsel og opprensking av båtoppsett Kleppstad havn - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Kleppstad Småbåthavn v/ Magne Albertsen Brennaveien 1226 8313 KLEPPSTAD Deres ref.: Vår ref.: 2015/4358-16 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 20.04.2017 Tillatelse til etablering

Detaljer

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården Månedsbrev OKTOBER Jernaldergården MÅNEDEN: Oktober 2015 ADRESSE Barnehagen Tjensvoll Hemmestveitbakken 11 4021 STAVANGER (Postboks 355, 4067 STAVANGER) TELEFON Barnehagen Tjensvoll Telefon: 51913500 Telefaks:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppf"lging.

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppflging. 1~ 'k1,l,f e1t.l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile - 3 maneders personlig oppf"lging. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! -~.~.,.,~..~.~...,... ~~_., SpeJi,t/kllr, Limr Anita L Insen flere

Detaljer

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på tunge kjøretøy vinteren 2001/2002 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16 Søgne kommune Arkiv: 31/22 Saksmappe: 2016/438-24040/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

Fakta om litiumbatterier for båtbruk -

Fakta om litiumbatterier for båtbruk - 1 of 7 19.04.2017 21.55 seilmagasinet.no Fakta om litiumbatterier for båtbruk - Seilmagasinet.no Kenneth Hilton har jobbet med litiumbatterier i 10 år. Han vet alt du lurer på. Kenneth Hilton jobber med

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Gro Gulliksen Henning Nygaard Per

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet... s. 1. II. Direktiv om KK-kampanje til h sten... s. 3

I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet... s. 1. II. Direktiv om KK-kampanje til h sten... s. 3 MOITATT r14 AUG. 1981 DIREKTIVER TIL ALLE DIS'I'RIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG August 1981 Innhold: I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet...... s. 1 II.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Snåsa kommune Breide oppvekstsenter 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA Nina ØdegaardØdegaard- prosjekteier Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre 30.10.2017 HENSIKT Informert og involvert Statsbygg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.04.2014 kl. 17:00 18:35 Møtested: Rådhuset, møterom 223. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Per Walseth, leder Kerstin Leistad

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Foto: Carl-Erik Eriksson Forord Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur

Detaljer

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Grorud kirke 20. mars 2014 kl. 20 (i pausen) Sakliste: 1) Konstituering 1. Valg av protokollfører 2. Valg av ett protokollvitne 2) Godkjenning av innkalling og sakliste

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-80 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Tilskudd til flyktninger

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll 12. oktober Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF

Foretaksmøteprotokoll 12. oktober Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Foretaksmøteprotokoll 12. oktober 2017 Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Kunnskapsledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på landsmøte oktober 2017

Vedtekter. Vedtatt på landsmøte oktober 2017 Vedtekter Vedtatt på landsmøte 27. 29. oktober 2017 Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Tjenestetilbud 3 4 Medlemskap 4 5 LHLs oppbygning 4 6 LHLs beslutningsregler 4 7 Sammensetning av styrende organer 5 8

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen.

Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen. Dagsorden: Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen. 1. Tilråding frå den utvida finans- og tollnemndi om lån til Norges Bondelag i samband med utførsle av hestar til Polen

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu.

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09.00 12.35. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring 20.09.2016 Arbeidsgang ved hver lønnskjøring Start i Lag lønn med å registrere lønn på de ansatte. Velg Kontroll for å kontrollere registreringene og for å oppgi periodedato. Om du finner feil eller mangler

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 8/14 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 9/14 KOMMUNESTYRETS KVALITETSRÅD - VALG AV REPRESENTANT FRA UNGDOMSRÅDET

MØTEINNKALLING SAKLISTE 8/14 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 9/14 KOMMUNESTYRETS KVALITETSRÅD - VALG AV REPRESENTANT FRA UNGDOMSRÅDET Lillehammer kommune Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: PLAN B Møtedato: 29.04.2014 Tid: 16:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/1442-1 Erstatningssaker - Oversikt over saker fra 216 og 217 Direktørens sakssammendrag: Domstoladministrasjonen

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3914 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Tor Dalevold Saksbehandler: Håkon Dalen Nes kommune Innvalgstelefon: 32266826 3540 Nesbyen Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 12/3886-

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 12/3886- Ifølge liste DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden - _ - Deres ref Vår ref Dato 2OKT2013 12/3886- Regional plan for Dovrefjell fastsetting av areal som skal inngå i planarbeidet Oppland, Hedmark,

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste;

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Side 1 av 5 Fra: Eriksen G ran[goran.eriksen@ruter.no] Dato: 11.02.2011 07:50:31 Til: Wandaas Svend Erik Tittel: SV: Flexus Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Jeg

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer