Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010"

Transkript

1 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn og målsettinger Oppsummering Prosjektorganisering og ressurser Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter Samarbeid med andre Kostnader Kostnader for hele prosjektperioden Finansiering: Vegen videre Sluttrapport Agro Utvikling 2

3 Sammendrag Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Eierne av prosjektet er Romerike Landbruksrådgiving, Vorma Økonomi og Regnskap, Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam videregående skole. Disse har også utgjort styringsgruppa sammen med Innovasjon Norge. Akershus Bondelag Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp 15. juni 2008 og avsluttet 31.desember Det har vært ansatt prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Ressurser utover dette har vært i tilknyting til eksternt finansierte prosjekter. Eierne ønsket med dette å sikre etableringen av et innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i tilknyting til miljøene ved Hvam. For å nå dette målet ble det satt opp flere delmålsettinger; 1. sikre finanseiring av prosjektet 2. etablere aktiviteter innenfor etter- og videreutdanning av voksne innovasjon og entreprenørskap samarbeide med utdannings- og forskningsmiljøer initiere prosjekter samarbeide med landbruksorganisasjonene samarbeid med kommunene Det har blitt gjennomført mange aktiviteter innefor de ulike områdene, både som mandagsmøter, kurs og seminarer. Samarbeid og nettverk har vært en klar rettesnor i mandatet og gjennom signaler fra styringsgruppa. Det er igangsatt og gjennomført flere nettverks- og kompetanseprosjekter. Alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført er gjort i samarbeid med andre aktører innenfor landbruket, og da spesielt sammen med eierorganisasjonene. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Sluttrapport Agro Utvikling 3

4 Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterlige spissing av innsats, som å; - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Sluttrapport Agro Utvikling 4

5 1. Bakgrunn og målsettinger Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp med ansettelse av prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Innovasjons- og kompetansesenter skal bidra til å øke aktivitetsnivået og øke verdiskapningen for landbruket i fylket. Senteret skal bringe fram nye samarbeidsformer, nettverk og rådgivningsprodukter, som å heve tilbudet og kvaliteten på rådgivningen rettet mot næringsdrivende i landbruket. Målsetting: Gjennom prosjektperioden skal det gjennomføres en vellykket etablering av Innovasjons og kompetansesenteret som egen virksomhet. Delmål for senteret er: 1. Sikre finansiering av senteret 2. Etablere aktiviteter innenfor a. Etter- og videreutdanning av voksne b. Innovasjon og entreprenørskap c. Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer d. Initiering av prosjekter e. Samarbeid med landbruksorganisasjoner f. Samarbeid med kommunene 3. Gjennomgang av framtidig organisering av senteret Prosjektet har pågått i perioden 15.juni desember For perioden 15.juni mai 2009 foreligger egen sluttrapport og revisorgodkjent regnskap. 2. Oppsummering Prosjektets første år ble hovedsak gjennomført som skissert i søknad datert Prosjektleder startet opp arbeidet i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Hvam videregående skole stilt til disposisjon inntil 50% ressurs innenfor satsingsområdet etter- og videreutdanning. Resultater og oppsummering, inkludert godkjent regnskapsrapport for perioden for perioden 15.juni 31. mai fremkommer av egen statusrapport, rapport nr 3/09. Denne rapporten omhandler hele prosjektperioden, med eget prosjektregnskap for perioden Sluttrapport Agro Utvikling 5

6 2.1. Prosjektorganisering og ressurser Styringsgruppa var etablert ved prosjektstart med Brita Skallerud (tom juni 2009)/Odd Einar Hjortnæs, Akershus Bondelag som leder. I tillegg består styringsgruppa av Lars Martin Julseth (tom )/Morten Ingvaldsen FMLA, Ingeborg Knevelsrud IN-Oslo og Akershus, Iver Husum Hvam vgs, Knut Ljøgodt (tom /Rov Stjern (fom ) Vorma Økonomi og Regnskap, Hallvard Berg (tom )/Lars Kjuus (fom ) Romerike Landbruksrådgiving og Anne Ragni Arntzen Øvre Romerike Utvikling. Det er gjennomført 15 møter i styringsgruppa med behandling av til sammen 101 saker. Kontorplassering har vært ved Hvam videregående skole, samlokalisert med Romerike Landbruksrådgiving og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Romerike Landbruksrådgiving hadde et sekretariatsansvar ved oppstart av prosjektet. Hvam videregående skole har avsatt ressurser til kontorlokaler, IT-support, kontorrutiner, regnskap og øvrige nødvendig driftssupport samt en inntil 50% ressurs innen område etter- og videreutdanning. Liv Marit Strupstad er ansatt som prosjektleder i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Gerd Hertzenberg, Hvam vgs deltatt i prosjektet i inntil 50% stilling fra august Øvrige ressurser ved senteret i løpet av prosjektperioden har vært; Ingeborg Støverud Beitnes prosjektmedarbeider (nov08 feb 09); forstudie og kartlegging av tilbydere med Inn på Tunet tjenester i Akershus Kjersti Grøndahl ( ) Grønt reiseliv i by`n/på nett med grønn innovasjon. Kristine Østreng Lokal mat Hvam Lars Martin Julseth ( ) Lavenergi og klimatiltak i landbruket Rune Johannesen (2009 -) Kompetanseprosjektet Inn på tunet For disse prosjektene foreligger egne rapporter og prosjektregnskap. I tillegg har Ingar Andersen/Asgeir Svendsen prosjektmedarbeider Økt storfekjøttproduksjon i Akershus hatt tilbud om kontorplass. Styringsgruppa har vedtatt årlige handlingsplaner (årene 2009 og 2010) som styrende dokument for gjennomføring av oppgaver innenfor prosjektet. Handlingsplanen for 2010 er vedlagt. Fordeling av arbeidsoppgaver for prosjektleder For periodene juni 08 til mai 09, juni des 10 og for hele prosjektperioden fordeler arbeidsoppgavene til prosjektleder seg slik; Sluttrapport Agro Utvikling 6

7 Oppgaver Andel av medgått arb.tid for PL (%) 1.år 2.per iode Sum hele perioden Utvikle senterfunksjonen, inkl styringsgruppa og websider Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter 2) Øvrig samarbeid 1) Sum ) Alle utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning har skjedd i samarbeid med andre aktører. 2) For utviklingsprosjektene som er avsluttet før revisjon av regnskap er prosjektleders innsats i disse inntektsført på prosjektet Agro Utvikling, og fremkommer dermed som inntekt her. Dette gjelder Grønt reiseliv i by`n, Unge bønder II og Forprosjekt Energi- og klimatiltak i landbruket. 2.2 Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Styringsgruppa arbeidet ut fra ønske om avklaring om videre eierskap og finansiering i løpet av høsten Styringsgruppa konkluderte i møte 23. mars 2009 med 2 foreløpige alternativer på eierskap: Alt 1: Akershus Fylkeskommune (AFK) tar eierskapet, f.eks gjennom utviklingsavdeling ved Hvam vgs. Øvrige aktører deltar som samarbeidspartnere, gjennom bruk av intensjonsavtaler og lignende Alt 2: Agro Utvikling organiseres som et eget foretak Utvikling av senterfunksjoner, etablering av kontor og rutiner for daglig drift av et nytt senter har tatt en del tid, spesielt første halvår. I tillegg er det gjennomført en prosess med utvikling av navn på og logo/designuttrykk for senteret, der det ble innkjøpt profesjonell markedsføringsekspertise. Styret vedtok å kalle senteret for Agro Utvikling. Etter valg av navn og utforming av logo, brevark m.m. ble det utviklet egne nettsider. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble valgt som leverandør av disse. Adresse til nettsidene er Nettsidene ble operative i løpet av januar Sluttrapport Agro Utvikling 7

8 Spesielt 2.halvår 2010 har det medgått en del tid for å sikre fremtidig eierskap og finansiering av senteret ut fra styringsgruppas vedtak i mars Fylkesutvalget vedtok i møte (sak 127/19) å opprette en enhet under Hvam vgs som en 3-årig prøveordning. Enheten har i oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunes ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Enheten skal etablere en referansegruppe med sentrale aktører og representanter for næringen. Dette vedtaket ansees å være i tråd med intensjonen til styringsgruppa, slik det fremgår av deres vedtak 23. mars. Prosjektets hovedmålsetting var å få en vellykket etablering av et fast innovasjons- og kompetansesenter i tilknyting til Hvam. Vedtaket bidrar med dette til måloppnåelse. Vi har også tatt imot og informert næringsorganisasjoner og offentlige etater fra flere fylker for å orientere om Agro Utvikling og vår organisering. I tillegg har vi bidratt til å organisere og gjennomføre fagturer i Akershus for gjester fra andre fylker og Sverige Etter- og videreutdanning/seminarer Forvaltning av tilskuddsmidler; Agro Utvikling fikk i 2009 overført koordinatorfunksjonen for etter- og videreutdanningsmidlene (EVL-midlene) på fylkesnivå. Omleggingen av forvaltningen av EVL-midlene inkludert overføring av mer ansvar til gjennomførere av kurset, har tatt noe tid i tillegg til det praktiske rundt kurskatalog og oppfølging av rapporter. EVL-midlene ble lagt ned som finansieringskilde fom høsten Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene oppgaver på landbruksområdet fom , herunder ansvaret for tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Akershus fylkeskommune delegerte våren 2009 dette ansvaret til Hvam vgs, med Agro Utvikling som gjennomfører. Midlene i 2010 på til sammen kr ble fordelt på 25 etterutdanningskurs (inkludert kurs på Landbrukshelga) for bønder/gårdbrukere og 1 prosjekt (landbruksutdanning). Aktiviteter; Det er gjennomført: 9 mandagsseminarer, hvorav 7 på Hvam, 1 i Rælingen og 1 i Ullensaker. Det har vært fra 5 til 50 deltakere, med et snitt på ca 25 deltakere. Alle seminarer er planlagt og gjennomført sammen med andre aktører, med tema som Regionalt miljøprogram, Inn på tunet, Samarbeidsløsninger i landbruket, Produksjon av Grønt, Tid for skog og Nye næringer virkemidler og satsingsområder. Det er innleid fagkompetanse og/eller invitert politiker til alle møter. Sluttrapport Agro Utvikling 8

9 Sammen med bl.a eierne og Forprosjektet lavenergi og klimatiltak i landbruket er det gjennomført; o Kursserie innenfor Bioenergi og gardsvarme. På oppfordring fra kursdeltakerne ble det gjennomført befaringer av anlegg samt en fagkveld for bruk av jord- og bergvarme i tillegg til bioenergi. o 5 fagdager på Hvam, hvorav 3 Hvam-seminar med fokus på klima, energi og matproduksjon) med til sammen ca 400 deltakere. I tillegg til Hvamseminarene har vi bistått med planlegging og gjennomføring av Bioenergi-dag og Hest som næring. Landbrukshelga 2010 og Agro Utvikling ble tildelt koordinerings- og sekretariatsansvar for gjennomføring av Landbrukshelga fom Dette er et stort arrangement som i 2010 samlet 160 kursdeltakere fordelt på 10 kurs fra hele Akershus. Tilsvarende tall for 2011 er 150 deltakere fordelt på 8 kurs. Samlinga gjennomføres i samarbeid med faglag, næringsorganisasjoner og offentlig landbruksforvalting. Det er nedsatt en egen planleggingsgruppe bestående av Akershus Bondelag, Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling for arrangementet. Sammen med Hvam vgs og bl.a. Fylkesmannens landbruksavdeling er det tatt initiativ til: En prosess for etterutdanning og fordypning på vgs-nivå innen grønn tjenesteyting med hovedfokus på Inn på tunet tjenester. Dette utvikles videre ved Hvam og Skjetlein vgs gjennom Inn på Tunet skolen. Oppstart av 4 modulbaserte landbrukskurs i et samarbeid mellom Hvam vgs og Romerike Landbruksrådgiving. 23 deltakere gjennomførte fagkurs i løpet av Nye kurs for mer enn 20 nye deltakere startet opp januar Vurdert igangsetting av nettbasert agronomutdanning. Det er gjennomført møte med informasjon om opplegg for skolen, men er foreløpig ikke startet opp. Hvam vgs følger opp saken sammen med den nye enheten. Sendt søknad om midler fra Kompetansemidler i landbruket (KIL) for å utarbeide søknad om og innhold i fagskole innen plantedyrking, økonomi og driftsledelse. 2.4 Innovasjon og entreprenørskap Etablererveiledningen og næringsutvikling Etableropplæringen i Akershus, inkludert landbruksområdet, er i løpet av prosjektperioden regionalisert og lagt til etablerertjenestene i Akershus. På initiativ fra bl.a Akershus Bondelag og Romerike landbruksrådgiving er imidlertid denne supplert for landbruksetablereren gjennom følgende aktiviteter; Sluttrapport Agro Utvikling 9

10 Det er gjennomført etablererkurs for landbruksutøvere på Romerike med 22 deltakere vinteren 2008/09, med ekstern kursholder. Flere av deltakerne fikk godkjent etablererstipend fra IN etter gjennomført kurs, og er i gang med aktiviteter innenfor tilleggsnæringer, som gårdskafè og Inn på tunet tjenester. Høsten 2010 ble det, sammen med Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving, startet opp kurset Nye muligheter på gården med 10 deltakere. Kurset avsluttes mars Gjennomføring av NUG-kurs ble vurdert av planleggingsgruppa. Det var imidlertid ønskelig fra gruppa med regionale tilpassninger, noe som ikke lot seg gjennomføre. Etablerertjenesten i Akershus har imidlertid bistått i gjennomføringen av kurset med deltakelse på 3 av samlingene. Det er bekjentgjort at etablerere kan leie kontorplass ved Agro Utvikling, uten at noen har benyttet seg av tilbudet. Enkeltetablerere er bistått med hjelp til esøknad og henvisningskompetanse. Erfaringene fra dette tiltaksområde er at det er mange aktører, men at det likevel savnes et noe mer tilgjengelig opplegg for landbruksetablereren. Ungt entreprenørskap og unge bønder Agro Utvikling initierte høsten 2008 kontakt med Akershus Bygdeungdomslag, Ungt entreprenørskap, Akershus fylkeskommune og Hvam vgs for å utvikle en sommercamp for unge gründere sommeren Dette har vi ikke fått til, men jobber nå med sommeren 2012 som mål. Sammen med Akershus Bygdeungdomslag er det gjennomført eget oppfølgingskurs for Unge bønder; Unge Bønder II. Kursserien inngikk i bygdeungdomslagets satsing Np er det min tur! Kurset ble gjennomført på 3 samlinger, inkludert Landbrukshelga 2010 med totalt 18 deltakere. Det er utarbeidet egen rapport med følgende konklusjoner fra arbeidsgruppa; Ut fra efaringene og delakernes evalueringer/tilbakemeldinger anbefales at samlingene for Unge Bønder II videreføres. For kurssesongen 2010/2011 vil gruppa anbefale; Viktig at samlingen holdes kun for Unge Bønder som egen målgruppe Samlingen bør avvikles som en del av Landbrukshelga. Det bør gjennomføres ikke dagssamlinger utover dette. Programmet spisses mer om utvikling innenfor det tradisjonelle landbruket som f.eks utviklingsmuligheter, økonomistyring/bonden som bedriftsleder og energibruk på gården. Samvirket, næringsorganisasjone og /jordbruksforhandlinger er andre aktuelle temaer. Litt om nye æringer/etablerertjenesten. Viktige at deltakeravgiften fortsatt subsidieres Utvikle nettverksfunksjoner Sluttrapport Agro Utvikling 10

11 Grønn tjenesteyting er prioritert som innsatsområde. Det arbeides for å etablere et fylkesnettverk for tilbydere innenfor Inn på tunet og Grønt reiseliv gjennom egne reiselivsprosjekter (se under). Gjennom egent prosjekt er det bidratt i prosess for etableringen av samvirket Inn på Tunet Akershus SA, med stiftelsesmøte 17.november Innsatsen er i hovedsak knyttet til prosjektet Nettverk og markedsføring i regi av Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving. Dette er et eget prosjekt med egen rapport, og sluttføres medio mars Utviklingsprosjekter Det er i løpet av første driftsår tatt initiativ til/satt i gang prosejkter på 4 innsatsområder. Alle disse er utviklet i samarbeid med andre aktører, der Ago Utvikling i hovedsak har rollen som enten initiativtaker, koordinator, sekretariat og evnt prosjektledelse. For disse prosjektene er det i hovedsak søkt om ekstern finansiering. I tillegg har det påbegynte prosjektet Økt storfekjøttproduksjon i Akershus delvis hatt kontorsted hos Agro Utvikling. Det er også vært kontakt/samarbeid med andre pågående prosjekter, som Hest som næring. Inn på tunet Det er gjennomført en egen forstudie og forprosjekt. Akershus Bondelag er eiere av prosjektet, sammen med Romerike Landbruksrådgiving og Hvam vgs. Det er gjennomført en forstudie i perioden november 08 mars 09 med kartlegging av Inn på tunet tilbydere og deres tilbud og behov. Det ble gjennomført temamøte (mandagsseminar) og sendt ut spørreskjema. Totalt er det registrer 65 Inn på tunet tilbydere i Akershus og Oslo. Resultatet fra kartleggingen er presentert i egen rapport, rapport nr 1/09. Forprosjektet satte fokus på å videreutvikle og revitalisere Inn på tunet satsingen i Akershus og Oslo, med hovedmålsetting å etablere et varig nettverk for Inn på tunet tilbydere, samt gjøre Inn på tunet kjent for markedet. Prosjekktleder i Agro Utvikling ble leid inn som prosjektleder. Resultatet fra prosjektet er bl.a. etablering av Inn på Tunet Akershus SA Det utarbeides egen prosjektrapport, rapport 2/11.. Kompetanseprosjektet Inn på tunet/inn på tunet skolen eies og driftes av Hvam og Skjetlein videregående skoler, sammen med Fylkesmennene i Oslo og Akershus og Sør-Trøndelag. Det er egen prosjektleder ved Hvam vgs, men prosjektleder deltar i styringsgruppa og har hatt tett kontakt og dialog med prosjektet. Grønt reiseliv i by`n og På nett med grønn innovasjon De to prosjektene ble knyttet sammen høsten Sluttrapport Agro Utvikling 11

12 Prosjekteiere er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs. Prosjektledelse og gjennomføring er lagt til Agro Utvikling, og det har vært ansatt egen prosjektleder med egen prosjektfinansiering av prosjektet. Det har til sammen blitt gjennomført 9 ulike kurs, nettverksmøter og fagtur, totalt drøye 100 skoletimer og 95 deltakere. I overkant av 100 næringsaktører innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus har fått tilsendt nyheter og tilbud om kurs m.m. Det er utarbeidet egne sluttrapporter på prosjektene. Målsettingen med et permanent kompetansetilbud ved Hvam vgs ble imidlertid ikke nådd. I rapporten sies det bl.a.: For å sikre kompetansetilbudet innenfor grønt reiseliv på sikt, bør temaer og fag innenfor grønt reiseliv blir en del av naturbruksprogrammet ved skolen. Innovasjon Norge pekte i en artikkel i Nationen den 28. august i år på at vi framover må legge større vekt på en utdanning som kombinerer reiseliv og naturforvaltning. For å få til dette er man avhengig av et klart eierskap og forankring hos skoleledelsen og fagansvarlige. Prosjektet har imidlertid bidratt til å tydeliggjøre hva et slikt tilbud bør inneholde, samt gjort viktige erfaringer omkring aktuelle samarbeidspartnere ved et slikt kompetansetilbud. Når det gjelder nettverk sier rapporten; Vi opplever i tillegg at de næringsdrivende selv peker på manglende samarbeid innenfor grønt reiseliv i regionen, men også manglende samarbeid med regionens øvrige reiseliv. Vi ser derfor et behov for at det jobbes videre for et tettere samarbeid rundt utviklingen av bookbare grønne reiselivsprodukter i kombinasjon med øvrige reiselivsopplevelser og -tilbud i regionen. Viktige samarbeidspartnere for å få til dette er bransjeorganisasjonene i regionen, Hanen og Akershus Reiselivsråd (Visit Follo og Visit Romerike Hanen, sammen med bl.a. Akershus reiselivsråd følger nå opp denne utfordringen videre. Som et resultat av dette prosjektet har de tatt initiativ for å følge opp samarbeidet mellom store om mindre aktører i reiselivet i Akershus Hentestasjon Hvam for lokale matprodukter På initiativ fra Regional Matkultur og Fylkesmannen er det tatt initiativ for å etablere en hentestasjon for lokal mat for området nord for Oslo ved gardsbutikken Beite, Hvam. Hovedmål: Etablere hentestasjon(er) for de lokale matprodusentene i Akershus Det ble invitert inn til et nettverk, og gjennomført møter ift å vurdere felles logistikk. Dette var det behov for blandt leverandørene. Prosjektet ble deretter vurdert rettet inn mot felles markedsføring for mindre matprodusenter på Romerike, uten at dette har gitt konkrete resultater. Energi og klimatiltak i landbruket Det er tatt initiativ og gjennomført et forprosjekt (2010), som nå følges opp med et 3-årig program. Utvikling av innhold i forprosjektet ble gjennomført i regi av Agro Utvikling, mens Sluttrapport Agro Utvikling 12

13 selve forprosjektet er gjennomført med eksterne midler. Det er utarbeidet egen sluttrapport for dette. Prosjekteiere er Romerike Landbruksrådgiving, Akershus Bondelag og Hvam vgs. Prosjekteierne ønsker å utvikle et kompetansemiljø i Akershus for energi- og klimaspørsmål med spesielt fokus på landbruk. Kunnskap om og konkret veiledning angående energieffektivisering, bruk av fornybar energi og klimatilpasning er nødvendig også for landbruket. Det er i 2010 gjennomført forprosjekt med egen prosjektleder, som har gått over i en 3-årig programperiode fom Det er utarbeidet egen rapport fra forprosjektet, og egen prosjektbeskrivelse for en 3-5 årig programperiode. 2.6 Samarbeid med andre I prosjektbeskrivelsen pekes det på behov for samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøene, landbruksorganisasjonene og kommunene. Det har ikke vært stor aktivitet knyttet opp mot FoU-miljøene. Konkrete eksempler er imidlertid; En mastergradsstudent ved UMB har hatt kontorplass hos Agro Utvikling vinteren 2008/09 UMB og Bioforsk deltar som samarbeidspartnere på prosjektnivå, f.eks innen Inn på tunet og energi og klimatiltak i landbruket. Det er også vært kontakt med OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det er etablert kontakt med andre naturbruksskoler som arbeider med utviling av grønne kompetansesentra. Fylkene i Viken-samarbeidet har etablert en nettverksgruppe innenfor landbruksområdet, som gjennomfører 3-4 møter pr år. Kommunene på Øvre Romerike er medfinansiører av Agro Utvikling gjennom ØRUsamarbeidet. Det er gjennomført 2 møter med ØRU og ett møte med alle landbrukskontorene i denne regionen. Gjennom denne prosessen er det bl.a. signalisert et ønske/behov for at Agro Utvikling tar et ansvar for et nettverksgruppe innen næringsutvikling, samt tar større ansvar for kontakt med enkeltbrukere i søknadsprosess fram mot ferdig BU-søknad. Vi har deltatt på møter med fylkeskommunen og regionrådene angående etablererveiledning. Agro Utvikling har deltatt på møter i regi av næringsorganisasjoner/fagmiljø innenfor landbruket og orientert om prosjektet. Vi har også deltatt noe i planlegging og gjennomføringen av Landbrukshelga Det er kontakt/samarbeid på prosjektnivå og ved gjennomføring av seminarer/fagmøter. Sluttrapport Agro Utvikling 13

14 3. Kostnader og finansiering 3.1 Kostnader for hele prosjektperioden. Regnskapet for periode 1 er revidert ( ) og godkjent utbetalt tidligere iht sluttrapport Agro utvikling 1. driftsår (rapport 3/09). Periode 2 er revidert pr med totale kostnader på kr I tillegg kommer egenadel fra prosjekteiere. Tabell: Prosjektregnskap for periode 1, periode 2 og sum hele prosjektperioden: Utgifter År 1 Prosjektleder, lønn og sos.utg. Budsjett Kostnader (15. juni ) sum år 1 ( ) Budsjett Kostnader Delsum prosjektleder 1) , , , , , ,26 innleid prosjektbasis , , ,00 Møtekostnader, reiseutgifter, innkjøp , , , ,88 kursaktiviteter , , , ,79 etter- og videreutdanning årsverk innleid fra Hvam vgs 2) , ,00 web, logo m.m , , ,00 Delsum kjøp av varer og tjenester , , , , , ,67 Kontorhold, forbrukermateriell, telefon, porto, IT m.m. Hvam 3) , , , , , ,00 Delsum , ,93 Deltakelse øvrige eiere iht timelister , , , , , ,00 Sum totale kostnader , , , , , ,93 1) Lønnskostnader prosjektleder 2) Innleid ressurs Hvam vgs etter- og videreutdanning 3) Det er innredet nye kontorfaciliteter til prosjektet med 5 kontorplasser, telefon og It-løsning m.m. Sluttrapport Agro Utvikling 14

15 3.2 Finansiering 1. periode 2. periode (kr) (kr) FMLA Oslo og Akershus Innovasjon Norge Akershus Fylkeskommune ( ) Øvre Romerike utvikling Landbruks og matdepartementet Sum overført inntekter fra andre prosjekter iht timeregnskap og revidert prosjektregnskap herfra (Grønt reiseliv, Energi og klimatiltak, Unge bønder II samt inntekter fra kursgjennomføring) Egenandel Hvam vgs 1) DELSUM Egenandel øvrige eiere Sum ) egenandelen fra Hvam vgs har vært større enn budsjettert, bl.a fordi det er lagt en tilleggsressurs på etter- og videreutdanning til prosjektet. 4. Vegen videre. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterligere spissing av innsats, som å; Sluttrapport Agro Utvikling 15

16 - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Det har imidlertid vært en utfordring å få til et utstrakt samarbeid. Det har vært mange eiere i prosjektet og noe sprikende forventinger. Spesielt har dette blitt tydelig innenfor etablereropplæringen. Det synes som om initiativ her i større grad bør knyttes opp imot Ungt Entreprenørskap/Unge Bønder, kortere info- og fagmøter, bistand til enkeltbønder og konkrete oppgaver på oppdrag fra andre. Hvam mars 2011 Odd Einar Hjortnæs Leder styringsgruppa Liv Marit Strupstad Prosjektleder Sluttrapport Agro Utvikling 16

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer