Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010"

Transkript

1 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn og målsettinger Oppsummering Prosjektorganisering og ressurser Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter Samarbeid med andre Kostnader Kostnader for hele prosjektperioden Finansiering: Vegen videre Sluttrapport Agro Utvikling 2

3 Sammendrag Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Eierne av prosjektet er Romerike Landbruksrådgiving, Vorma Økonomi og Regnskap, Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam videregående skole. Disse har også utgjort styringsgruppa sammen med Innovasjon Norge. Akershus Bondelag Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp 15. juni 2008 og avsluttet 31.desember Det har vært ansatt prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Ressurser utover dette har vært i tilknyting til eksternt finansierte prosjekter. Eierne ønsket med dette å sikre etableringen av et innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i tilknyting til miljøene ved Hvam. For å nå dette målet ble det satt opp flere delmålsettinger; 1. sikre finanseiring av prosjektet 2. etablere aktiviteter innenfor etter- og videreutdanning av voksne innovasjon og entreprenørskap samarbeide med utdannings- og forskningsmiljøer initiere prosjekter samarbeide med landbruksorganisasjonene samarbeid med kommunene Det har blitt gjennomført mange aktiviteter innefor de ulike områdene, både som mandagsmøter, kurs og seminarer. Samarbeid og nettverk har vært en klar rettesnor i mandatet og gjennom signaler fra styringsgruppa. Det er igangsatt og gjennomført flere nettverks- og kompetanseprosjekter. Alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført er gjort i samarbeid med andre aktører innenfor landbruket, og da spesielt sammen med eierorganisasjonene. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Sluttrapport Agro Utvikling 3

4 Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterlige spissing av innsats, som å; - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Sluttrapport Agro Utvikling 4

5 1. Bakgrunn og målsettinger Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp med ansettelse av prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Innovasjons- og kompetansesenter skal bidra til å øke aktivitetsnivået og øke verdiskapningen for landbruket i fylket. Senteret skal bringe fram nye samarbeidsformer, nettverk og rådgivningsprodukter, som å heve tilbudet og kvaliteten på rådgivningen rettet mot næringsdrivende i landbruket. Målsetting: Gjennom prosjektperioden skal det gjennomføres en vellykket etablering av Innovasjons og kompetansesenteret som egen virksomhet. Delmål for senteret er: 1. Sikre finansiering av senteret 2. Etablere aktiviteter innenfor a. Etter- og videreutdanning av voksne b. Innovasjon og entreprenørskap c. Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer d. Initiering av prosjekter e. Samarbeid med landbruksorganisasjoner f. Samarbeid med kommunene 3. Gjennomgang av framtidig organisering av senteret Prosjektet har pågått i perioden 15.juni desember For perioden 15.juni mai 2009 foreligger egen sluttrapport og revisorgodkjent regnskap. 2. Oppsummering Prosjektets første år ble hovedsak gjennomført som skissert i søknad datert Prosjektleder startet opp arbeidet i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Hvam videregående skole stilt til disposisjon inntil 50% ressurs innenfor satsingsområdet etter- og videreutdanning. Resultater og oppsummering, inkludert godkjent regnskapsrapport for perioden for perioden 15.juni 31. mai fremkommer av egen statusrapport, rapport nr 3/09. Denne rapporten omhandler hele prosjektperioden, med eget prosjektregnskap for perioden Sluttrapport Agro Utvikling 5

6 2.1. Prosjektorganisering og ressurser Styringsgruppa var etablert ved prosjektstart med Brita Skallerud (tom juni 2009)/Odd Einar Hjortnæs, Akershus Bondelag som leder. I tillegg består styringsgruppa av Lars Martin Julseth (tom )/Morten Ingvaldsen FMLA, Ingeborg Knevelsrud IN-Oslo og Akershus, Iver Husum Hvam vgs, Knut Ljøgodt (tom /Rov Stjern (fom ) Vorma Økonomi og Regnskap, Hallvard Berg (tom )/Lars Kjuus (fom ) Romerike Landbruksrådgiving og Anne Ragni Arntzen Øvre Romerike Utvikling. Det er gjennomført 15 møter i styringsgruppa med behandling av til sammen 101 saker. Kontorplassering har vært ved Hvam videregående skole, samlokalisert med Romerike Landbruksrådgiving og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Romerike Landbruksrådgiving hadde et sekretariatsansvar ved oppstart av prosjektet. Hvam videregående skole har avsatt ressurser til kontorlokaler, IT-support, kontorrutiner, regnskap og øvrige nødvendig driftssupport samt en inntil 50% ressurs innen område etter- og videreutdanning. Liv Marit Strupstad er ansatt som prosjektleder i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Gerd Hertzenberg, Hvam vgs deltatt i prosjektet i inntil 50% stilling fra august Øvrige ressurser ved senteret i løpet av prosjektperioden har vært; Ingeborg Støverud Beitnes prosjektmedarbeider (nov08 feb 09); forstudie og kartlegging av tilbydere med Inn på Tunet tjenester i Akershus Kjersti Grøndahl ( ) Grønt reiseliv i by`n/på nett med grønn innovasjon. Kristine Østreng Lokal mat Hvam Lars Martin Julseth ( ) Lavenergi og klimatiltak i landbruket Rune Johannesen (2009 -) Kompetanseprosjektet Inn på tunet For disse prosjektene foreligger egne rapporter og prosjektregnskap. I tillegg har Ingar Andersen/Asgeir Svendsen prosjektmedarbeider Økt storfekjøttproduksjon i Akershus hatt tilbud om kontorplass. Styringsgruppa har vedtatt årlige handlingsplaner (årene 2009 og 2010) som styrende dokument for gjennomføring av oppgaver innenfor prosjektet. Handlingsplanen for 2010 er vedlagt. Fordeling av arbeidsoppgaver for prosjektleder For periodene juni 08 til mai 09, juni des 10 og for hele prosjektperioden fordeler arbeidsoppgavene til prosjektleder seg slik; Sluttrapport Agro Utvikling 6

7 Oppgaver Andel av medgått arb.tid for PL (%) 1.år 2.per iode Sum hele perioden Utvikle senterfunksjonen, inkl styringsgruppa og websider Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter 2) Øvrig samarbeid 1) Sum ) Alle utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning har skjedd i samarbeid med andre aktører. 2) For utviklingsprosjektene som er avsluttet før revisjon av regnskap er prosjektleders innsats i disse inntektsført på prosjektet Agro Utvikling, og fremkommer dermed som inntekt her. Dette gjelder Grønt reiseliv i by`n, Unge bønder II og Forprosjekt Energi- og klimatiltak i landbruket. 2.2 Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Styringsgruppa arbeidet ut fra ønske om avklaring om videre eierskap og finansiering i løpet av høsten Styringsgruppa konkluderte i møte 23. mars 2009 med 2 foreløpige alternativer på eierskap: Alt 1: Akershus Fylkeskommune (AFK) tar eierskapet, f.eks gjennom utviklingsavdeling ved Hvam vgs. Øvrige aktører deltar som samarbeidspartnere, gjennom bruk av intensjonsavtaler og lignende Alt 2: Agro Utvikling organiseres som et eget foretak Utvikling av senterfunksjoner, etablering av kontor og rutiner for daglig drift av et nytt senter har tatt en del tid, spesielt første halvår. I tillegg er det gjennomført en prosess med utvikling av navn på og logo/designuttrykk for senteret, der det ble innkjøpt profesjonell markedsføringsekspertise. Styret vedtok å kalle senteret for Agro Utvikling. Etter valg av navn og utforming av logo, brevark m.m. ble det utviklet egne nettsider. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble valgt som leverandør av disse. Adresse til nettsidene er Nettsidene ble operative i løpet av januar Sluttrapport Agro Utvikling 7

8 Spesielt 2.halvår 2010 har det medgått en del tid for å sikre fremtidig eierskap og finansiering av senteret ut fra styringsgruppas vedtak i mars Fylkesutvalget vedtok i møte (sak 127/19) å opprette en enhet under Hvam vgs som en 3-årig prøveordning. Enheten har i oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunes ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Enheten skal etablere en referansegruppe med sentrale aktører og representanter for næringen. Dette vedtaket ansees å være i tråd med intensjonen til styringsgruppa, slik det fremgår av deres vedtak 23. mars. Prosjektets hovedmålsetting var å få en vellykket etablering av et fast innovasjons- og kompetansesenter i tilknyting til Hvam. Vedtaket bidrar med dette til måloppnåelse. Vi har også tatt imot og informert næringsorganisasjoner og offentlige etater fra flere fylker for å orientere om Agro Utvikling og vår organisering. I tillegg har vi bidratt til å organisere og gjennomføre fagturer i Akershus for gjester fra andre fylker og Sverige Etter- og videreutdanning/seminarer Forvaltning av tilskuddsmidler; Agro Utvikling fikk i 2009 overført koordinatorfunksjonen for etter- og videreutdanningsmidlene (EVL-midlene) på fylkesnivå. Omleggingen av forvaltningen av EVL-midlene inkludert overføring av mer ansvar til gjennomførere av kurset, har tatt noe tid i tillegg til det praktiske rundt kurskatalog og oppfølging av rapporter. EVL-midlene ble lagt ned som finansieringskilde fom høsten Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene oppgaver på landbruksområdet fom , herunder ansvaret for tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Akershus fylkeskommune delegerte våren 2009 dette ansvaret til Hvam vgs, med Agro Utvikling som gjennomfører. Midlene i 2010 på til sammen kr ble fordelt på 25 etterutdanningskurs (inkludert kurs på Landbrukshelga) for bønder/gårdbrukere og 1 prosjekt (landbruksutdanning). Aktiviteter; Det er gjennomført: 9 mandagsseminarer, hvorav 7 på Hvam, 1 i Rælingen og 1 i Ullensaker. Det har vært fra 5 til 50 deltakere, med et snitt på ca 25 deltakere. Alle seminarer er planlagt og gjennomført sammen med andre aktører, med tema som Regionalt miljøprogram, Inn på tunet, Samarbeidsløsninger i landbruket, Produksjon av Grønt, Tid for skog og Nye næringer virkemidler og satsingsområder. Det er innleid fagkompetanse og/eller invitert politiker til alle møter. Sluttrapport Agro Utvikling 8

9 Sammen med bl.a eierne og Forprosjektet lavenergi og klimatiltak i landbruket er det gjennomført; o Kursserie innenfor Bioenergi og gardsvarme. På oppfordring fra kursdeltakerne ble det gjennomført befaringer av anlegg samt en fagkveld for bruk av jord- og bergvarme i tillegg til bioenergi. o 5 fagdager på Hvam, hvorav 3 Hvam-seminar med fokus på klima, energi og matproduksjon) med til sammen ca 400 deltakere. I tillegg til Hvamseminarene har vi bistått med planlegging og gjennomføring av Bioenergi-dag og Hest som næring. Landbrukshelga 2010 og Agro Utvikling ble tildelt koordinerings- og sekretariatsansvar for gjennomføring av Landbrukshelga fom Dette er et stort arrangement som i 2010 samlet 160 kursdeltakere fordelt på 10 kurs fra hele Akershus. Tilsvarende tall for 2011 er 150 deltakere fordelt på 8 kurs. Samlinga gjennomføres i samarbeid med faglag, næringsorganisasjoner og offentlig landbruksforvalting. Det er nedsatt en egen planleggingsgruppe bestående av Akershus Bondelag, Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling for arrangementet. Sammen med Hvam vgs og bl.a. Fylkesmannens landbruksavdeling er det tatt initiativ til: En prosess for etterutdanning og fordypning på vgs-nivå innen grønn tjenesteyting med hovedfokus på Inn på tunet tjenester. Dette utvikles videre ved Hvam og Skjetlein vgs gjennom Inn på Tunet skolen. Oppstart av 4 modulbaserte landbrukskurs i et samarbeid mellom Hvam vgs og Romerike Landbruksrådgiving. 23 deltakere gjennomførte fagkurs i løpet av Nye kurs for mer enn 20 nye deltakere startet opp januar Vurdert igangsetting av nettbasert agronomutdanning. Det er gjennomført møte med informasjon om opplegg for skolen, men er foreløpig ikke startet opp. Hvam vgs følger opp saken sammen med den nye enheten. Sendt søknad om midler fra Kompetansemidler i landbruket (KIL) for å utarbeide søknad om og innhold i fagskole innen plantedyrking, økonomi og driftsledelse. 2.4 Innovasjon og entreprenørskap Etablererveiledningen og næringsutvikling Etableropplæringen i Akershus, inkludert landbruksområdet, er i løpet av prosjektperioden regionalisert og lagt til etablerertjenestene i Akershus. På initiativ fra bl.a Akershus Bondelag og Romerike landbruksrådgiving er imidlertid denne supplert for landbruksetablereren gjennom følgende aktiviteter; Sluttrapport Agro Utvikling 9

10 Det er gjennomført etablererkurs for landbruksutøvere på Romerike med 22 deltakere vinteren 2008/09, med ekstern kursholder. Flere av deltakerne fikk godkjent etablererstipend fra IN etter gjennomført kurs, og er i gang med aktiviteter innenfor tilleggsnæringer, som gårdskafè og Inn på tunet tjenester. Høsten 2010 ble det, sammen med Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving, startet opp kurset Nye muligheter på gården med 10 deltakere. Kurset avsluttes mars Gjennomføring av NUG-kurs ble vurdert av planleggingsgruppa. Det var imidlertid ønskelig fra gruppa med regionale tilpassninger, noe som ikke lot seg gjennomføre. Etablerertjenesten i Akershus har imidlertid bistått i gjennomføringen av kurset med deltakelse på 3 av samlingene. Det er bekjentgjort at etablerere kan leie kontorplass ved Agro Utvikling, uten at noen har benyttet seg av tilbudet. Enkeltetablerere er bistått med hjelp til esøknad og henvisningskompetanse. Erfaringene fra dette tiltaksområde er at det er mange aktører, men at det likevel savnes et noe mer tilgjengelig opplegg for landbruksetablereren. Ungt entreprenørskap og unge bønder Agro Utvikling initierte høsten 2008 kontakt med Akershus Bygdeungdomslag, Ungt entreprenørskap, Akershus fylkeskommune og Hvam vgs for å utvikle en sommercamp for unge gründere sommeren Dette har vi ikke fått til, men jobber nå med sommeren 2012 som mål. Sammen med Akershus Bygdeungdomslag er det gjennomført eget oppfølgingskurs for Unge bønder; Unge Bønder II. Kursserien inngikk i bygdeungdomslagets satsing Np er det min tur! Kurset ble gjennomført på 3 samlinger, inkludert Landbrukshelga 2010 med totalt 18 deltakere. Det er utarbeidet egen rapport med følgende konklusjoner fra arbeidsgruppa; Ut fra efaringene og delakernes evalueringer/tilbakemeldinger anbefales at samlingene for Unge Bønder II videreføres. For kurssesongen 2010/2011 vil gruppa anbefale; Viktig at samlingen holdes kun for Unge Bønder som egen målgruppe Samlingen bør avvikles som en del av Landbrukshelga. Det bør gjennomføres ikke dagssamlinger utover dette. Programmet spisses mer om utvikling innenfor det tradisjonelle landbruket som f.eks utviklingsmuligheter, økonomistyring/bonden som bedriftsleder og energibruk på gården. Samvirket, næringsorganisasjone og /jordbruksforhandlinger er andre aktuelle temaer. Litt om nye æringer/etablerertjenesten. Viktige at deltakeravgiften fortsatt subsidieres Utvikle nettverksfunksjoner Sluttrapport Agro Utvikling 10

11 Grønn tjenesteyting er prioritert som innsatsområde. Det arbeides for å etablere et fylkesnettverk for tilbydere innenfor Inn på tunet og Grønt reiseliv gjennom egne reiselivsprosjekter (se under). Gjennom egent prosjekt er det bidratt i prosess for etableringen av samvirket Inn på Tunet Akershus SA, med stiftelsesmøte 17.november Innsatsen er i hovedsak knyttet til prosjektet Nettverk og markedsføring i regi av Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving. Dette er et eget prosjekt med egen rapport, og sluttføres medio mars Utviklingsprosjekter Det er i løpet av første driftsår tatt initiativ til/satt i gang prosejkter på 4 innsatsområder. Alle disse er utviklet i samarbeid med andre aktører, der Ago Utvikling i hovedsak har rollen som enten initiativtaker, koordinator, sekretariat og evnt prosjektledelse. For disse prosjektene er det i hovedsak søkt om ekstern finansiering. I tillegg har det påbegynte prosjektet Økt storfekjøttproduksjon i Akershus delvis hatt kontorsted hos Agro Utvikling. Det er også vært kontakt/samarbeid med andre pågående prosjekter, som Hest som næring. Inn på tunet Det er gjennomført en egen forstudie og forprosjekt. Akershus Bondelag er eiere av prosjektet, sammen med Romerike Landbruksrådgiving og Hvam vgs. Det er gjennomført en forstudie i perioden november 08 mars 09 med kartlegging av Inn på tunet tilbydere og deres tilbud og behov. Det ble gjennomført temamøte (mandagsseminar) og sendt ut spørreskjema. Totalt er det registrer 65 Inn på tunet tilbydere i Akershus og Oslo. Resultatet fra kartleggingen er presentert i egen rapport, rapport nr 1/09. Forprosjektet satte fokus på å videreutvikle og revitalisere Inn på tunet satsingen i Akershus og Oslo, med hovedmålsetting å etablere et varig nettverk for Inn på tunet tilbydere, samt gjøre Inn på tunet kjent for markedet. Prosjekktleder i Agro Utvikling ble leid inn som prosjektleder. Resultatet fra prosjektet er bl.a. etablering av Inn på Tunet Akershus SA Det utarbeides egen prosjektrapport, rapport 2/11.. Kompetanseprosjektet Inn på tunet/inn på tunet skolen eies og driftes av Hvam og Skjetlein videregående skoler, sammen med Fylkesmennene i Oslo og Akershus og Sør-Trøndelag. Det er egen prosjektleder ved Hvam vgs, men prosjektleder deltar i styringsgruppa og har hatt tett kontakt og dialog med prosjektet. Grønt reiseliv i by`n og På nett med grønn innovasjon De to prosjektene ble knyttet sammen høsten Sluttrapport Agro Utvikling 11

12 Prosjekteiere er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs. Prosjektledelse og gjennomføring er lagt til Agro Utvikling, og det har vært ansatt egen prosjektleder med egen prosjektfinansiering av prosjektet. Det har til sammen blitt gjennomført 9 ulike kurs, nettverksmøter og fagtur, totalt drøye 100 skoletimer og 95 deltakere. I overkant av 100 næringsaktører innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus har fått tilsendt nyheter og tilbud om kurs m.m. Det er utarbeidet egne sluttrapporter på prosjektene. Målsettingen med et permanent kompetansetilbud ved Hvam vgs ble imidlertid ikke nådd. I rapporten sies det bl.a.: For å sikre kompetansetilbudet innenfor grønt reiseliv på sikt, bør temaer og fag innenfor grønt reiseliv blir en del av naturbruksprogrammet ved skolen. Innovasjon Norge pekte i en artikkel i Nationen den 28. august i år på at vi framover må legge større vekt på en utdanning som kombinerer reiseliv og naturforvaltning. For å få til dette er man avhengig av et klart eierskap og forankring hos skoleledelsen og fagansvarlige. Prosjektet har imidlertid bidratt til å tydeliggjøre hva et slikt tilbud bør inneholde, samt gjort viktige erfaringer omkring aktuelle samarbeidspartnere ved et slikt kompetansetilbud. Når det gjelder nettverk sier rapporten; Vi opplever i tillegg at de næringsdrivende selv peker på manglende samarbeid innenfor grønt reiseliv i regionen, men også manglende samarbeid med regionens øvrige reiseliv. Vi ser derfor et behov for at det jobbes videre for et tettere samarbeid rundt utviklingen av bookbare grønne reiselivsprodukter i kombinasjon med øvrige reiselivsopplevelser og -tilbud i regionen. Viktige samarbeidspartnere for å få til dette er bransjeorganisasjonene i regionen, Hanen og Akershus Reiselivsråd (Visit Follo og Visit Romerike Hanen, sammen med bl.a. Akershus reiselivsråd følger nå opp denne utfordringen videre. Som et resultat av dette prosjektet har de tatt initiativ for å følge opp samarbeidet mellom store om mindre aktører i reiselivet i Akershus Hentestasjon Hvam for lokale matprodukter På initiativ fra Regional Matkultur og Fylkesmannen er det tatt initiativ for å etablere en hentestasjon for lokal mat for området nord for Oslo ved gardsbutikken Beite, Hvam. Hovedmål: Etablere hentestasjon(er) for de lokale matprodusentene i Akershus Det ble invitert inn til et nettverk, og gjennomført møter ift å vurdere felles logistikk. Dette var det behov for blandt leverandørene. Prosjektet ble deretter vurdert rettet inn mot felles markedsføring for mindre matprodusenter på Romerike, uten at dette har gitt konkrete resultater. Energi og klimatiltak i landbruket Det er tatt initiativ og gjennomført et forprosjekt (2010), som nå følges opp med et 3-årig program. Utvikling av innhold i forprosjektet ble gjennomført i regi av Agro Utvikling, mens Sluttrapport Agro Utvikling 12

13 selve forprosjektet er gjennomført med eksterne midler. Det er utarbeidet egen sluttrapport for dette. Prosjekteiere er Romerike Landbruksrådgiving, Akershus Bondelag og Hvam vgs. Prosjekteierne ønsker å utvikle et kompetansemiljø i Akershus for energi- og klimaspørsmål med spesielt fokus på landbruk. Kunnskap om og konkret veiledning angående energieffektivisering, bruk av fornybar energi og klimatilpasning er nødvendig også for landbruket. Det er i 2010 gjennomført forprosjekt med egen prosjektleder, som har gått over i en 3-årig programperiode fom Det er utarbeidet egen rapport fra forprosjektet, og egen prosjektbeskrivelse for en 3-5 årig programperiode. 2.6 Samarbeid med andre I prosjektbeskrivelsen pekes det på behov for samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøene, landbruksorganisasjonene og kommunene. Det har ikke vært stor aktivitet knyttet opp mot FoU-miljøene. Konkrete eksempler er imidlertid; En mastergradsstudent ved UMB har hatt kontorplass hos Agro Utvikling vinteren 2008/09 UMB og Bioforsk deltar som samarbeidspartnere på prosjektnivå, f.eks innen Inn på tunet og energi og klimatiltak i landbruket. Det er også vært kontakt med OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det er etablert kontakt med andre naturbruksskoler som arbeider med utviling av grønne kompetansesentra. Fylkene i Viken-samarbeidet har etablert en nettverksgruppe innenfor landbruksområdet, som gjennomfører 3-4 møter pr år. Kommunene på Øvre Romerike er medfinansiører av Agro Utvikling gjennom ØRUsamarbeidet. Det er gjennomført 2 møter med ØRU og ett møte med alle landbrukskontorene i denne regionen. Gjennom denne prosessen er det bl.a. signalisert et ønske/behov for at Agro Utvikling tar et ansvar for et nettverksgruppe innen næringsutvikling, samt tar større ansvar for kontakt med enkeltbrukere i søknadsprosess fram mot ferdig BU-søknad. Vi har deltatt på møter med fylkeskommunen og regionrådene angående etablererveiledning. Agro Utvikling har deltatt på møter i regi av næringsorganisasjoner/fagmiljø innenfor landbruket og orientert om prosjektet. Vi har også deltatt noe i planlegging og gjennomføringen av Landbrukshelga Det er kontakt/samarbeid på prosjektnivå og ved gjennomføring av seminarer/fagmøter. Sluttrapport Agro Utvikling 13

14 3. Kostnader og finansiering 3.1 Kostnader for hele prosjektperioden. Regnskapet for periode 1 er revidert ( ) og godkjent utbetalt tidligere iht sluttrapport Agro utvikling 1. driftsår (rapport 3/09). Periode 2 er revidert pr med totale kostnader på kr I tillegg kommer egenadel fra prosjekteiere. Tabell: Prosjektregnskap for periode 1, periode 2 og sum hele prosjektperioden: Utgifter År 1 Prosjektleder, lønn og sos.utg. Budsjett Kostnader (15. juni ) sum år 1 ( ) Budsjett Kostnader Delsum prosjektleder 1) , , , , , ,26 innleid prosjektbasis , , ,00 Møtekostnader, reiseutgifter, innkjøp , , , ,88 kursaktiviteter , , , ,79 etter- og videreutdanning årsverk innleid fra Hvam vgs 2) , ,00 web, logo m.m , , ,00 Delsum kjøp av varer og tjenester , , , , , ,67 Kontorhold, forbrukermateriell, telefon, porto, IT m.m. Hvam 3) , , , , , ,00 Delsum , ,93 Deltakelse øvrige eiere iht timelister , , , , , ,00 Sum totale kostnader , , , , , ,93 1) Lønnskostnader prosjektleder 2) Innleid ressurs Hvam vgs etter- og videreutdanning 3) Det er innredet nye kontorfaciliteter til prosjektet med 5 kontorplasser, telefon og It-løsning m.m. Sluttrapport Agro Utvikling 14

15 3.2 Finansiering 1. periode 2. periode (kr) (kr) FMLA Oslo og Akershus Innovasjon Norge Akershus Fylkeskommune ( ) Øvre Romerike utvikling Landbruks og matdepartementet Sum overført inntekter fra andre prosjekter iht timeregnskap og revidert prosjektregnskap herfra (Grønt reiseliv, Energi og klimatiltak, Unge bønder II samt inntekter fra kursgjennomføring) Egenandel Hvam vgs 1) DELSUM Egenandel øvrige eiere Sum ) egenandelen fra Hvam vgs har vært større enn budsjettert, bl.a fordi det er lagt en tilleggsressurs på etter- og videreutdanning til prosjektet. 4. Vegen videre. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterligere spissing av innsats, som å; Sluttrapport Agro Utvikling 15

16 - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Det har imidlertid vært en utfordring å få til et utstrakt samarbeid. Det har vært mange eiere i prosjektet og noe sprikende forventinger. Spesielt har dette blitt tydelig innenfor etablereropplæringen. Det synes som om initiativ her i større grad bør knyttes opp imot Ungt Entreprenørskap/Unge Bønder, kortere info- og fagmøter, bistand til enkeltbønder og konkrete oppgaver på oppdrag fra andre. Hvam mars 2011 Odd Einar Hjortnæs Leder styringsgruppa Liv Marit Strupstad Prosjektleder Sluttrapport Agro Utvikling 16

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Lavenergi og klimatiltak i landbruket

Lavenergi og klimatiltak i landbruket Lavenergi og klimatiltak i landbruket Hovedmål: Et energieffektivt landbruk med lav bruk av fossil energi, tilpasset nye klimautfordringer. Hovedstrategi: Formidle kunnskap og kompetanse ved å skape nettverk

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 Tlf: 69 87 87 17 post@indreostfold.no www.indreostfold.no SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Fase 1 KLYNGEUTVIKLING MAT OG MATPRODUKSJON Prosjektnavn: Klyngeutvikling mat

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: 25.02.2004 Arkivdel: MATMERK 1 25.02.2004 I Saksbeh: ALP / SVK

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Etablerertjenesten i Asker og Bærum Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN... 4 INNLEDNING Kommunene Asker og Bærum har driftet Etablerertjenesten

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket

PROSJEKTPLAN. Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket PROSJEKTPLAN Storsteigen VGS kompetansesenteret for fjellandbruket 1 1. Innledning Regionrådet for Fjellregionen består i dag av de sju kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os i Hedmark,

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Hvem har hva i Sør-Trønderlag

Hvem har hva i Sør-Trønderlag Hvem har hva i Sør-Trønderlag Grønn naturbruk - Landbruk og gartnernæring - Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget - Heste- og hovslager - Vg3 yrkes- eller studiekompetanse - Energi og miljø, spesiell studiekompetanse

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

finne spørre skape DU inviteres til å delta med Nå blir det FULL RULLE i Oppland vi skal lete

finne spørre skape DU inviteres til å delta med Nå blir det FULL RULLE i Oppland vi skal lete Nå blir det FULL RULLE i Oppland vi skal lete spørre finne skape Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Bondelag og Oppland Bonde og Småbrukarlag inviterer til startsamling for RULL (rekruttering,

Detaljer

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - prosjekter Gjennomførte prosjekter i 2013 Verdiskapingsanalyse

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer