Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010"

Transkript

1 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn og målsettinger Oppsummering Prosjektorganisering og ressurser Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter Samarbeid med andre Kostnader Kostnader for hele prosjektperioden Finansiering: Vegen videre Sluttrapport Agro Utvikling 2

3 Sammendrag Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Eierne av prosjektet er Romerike Landbruksrådgiving, Vorma Økonomi og Regnskap, Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam videregående skole. Disse har også utgjort styringsgruppa sammen med Innovasjon Norge. Akershus Bondelag Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp 15. juni 2008 og avsluttet 31.desember Det har vært ansatt prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Ressurser utover dette har vært i tilknyting til eksternt finansierte prosjekter. Eierne ønsket med dette å sikre etableringen av et innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i tilknyting til miljøene ved Hvam. For å nå dette målet ble det satt opp flere delmålsettinger; 1. sikre finanseiring av prosjektet 2. etablere aktiviteter innenfor etter- og videreutdanning av voksne innovasjon og entreprenørskap samarbeide med utdannings- og forskningsmiljøer initiere prosjekter samarbeide med landbruksorganisasjonene samarbeid med kommunene Det har blitt gjennomført mange aktiviteter innefor de ulike områdene, både som mandagsmøter, kurs og seminarer. Samarbeid og nettverk har vært en klar rettesnor i mandatet og gjennom signaler fra styringsgruppa. Det er igangsatt og gjennomført flere nettverks- og kompetanseprosjekter. Alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført er gjort i samarbeid med andre aktører innenfor landbruket, og da spesielt sammen med eierorganisasjonene. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Sluttrapport Agro Utvikling 3

4 Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterlige spissing av innsats, som å; - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Sluttrapport Agro Utvikling 4

5 1. Bakgrunn og målsettinger Gjennom prosjektet Framtidsretta rådgivning for landbruket i Akershus ( ) ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. Innovasjons og kompetansesenteret ble vedtatt lagt til det faglige miljøet knyttet til Hvam videregående skole. Prosjektet ble startet opp med ansettelse av prosjektleder i 100% stilling. I tillegg avsatte Hvam vgs inntil 50% ressurs innenfor satsingsområde etter- og videreutdanning. Innovasjons- og kompetansesenter skal bidra til å øke aktivitetsnivået og øke verdiskapningen for landbruket i fylket. Senteret skal bringe fram nye samarbeidsformer, nettverk og rådgivningsprodukter, som å heve tilbudet og kvaliteten på rådgivningen rettet mot næringsdrivende i landbruket. Målsetting: Gjennom prosjektperioden skal det gjennomføres en vellykket etablering av Innovasjons og kompetansesenteret som egen virksomhet. Delmål for senteret er: 1. Sikre finansiering av senteret 2. Etablere aktiviteter innenfor a. Etter- og videreutdanning av voksne b. Innovasjon og entreprenørskap c. Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer d. Initiering av prosjekter e. Samarbeid med landbruksorganisasjoner f. Samarbeid med kommunene 3. Gjennomgang av framtidig organisering av senteret Prosjektet har pågått i perioden 15.juni desember For perioden 15.juni mai 2009 foreligger egen sluttrapport og revisorgodkjent regnskap. 2. Oppsummering Prosjektets første år ble hovedsak gjennomført som skissert i søknad datert Prosjektleder startet opp arbeidet i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Hvam videregående skole stilt til disposisjon inntil 50% ressurs innenfor satsingsområdet etter- og videreutdanning. Resultater og oppsummering, inkludert godkjent regnskapsrapport for perioden for perioden 15.juni 31. mai fremkommer av egen statusrapport, rapport nr 3/09. Denne rapporten omhandler hele prosjektperioden, med eget prosjektregnskap for perioden Sluttrapport Agro Utvikling 5

6 2.1. Prosjektorganisering og ressurser Styringsgruppa var etablert ved prosjektstart med Brita Skallerud (tom juni 2009)/Odd Einar Hjortnæs, Akershus Bondelag som leder. I tillegg består styringsgruppa av Lars Martin Julseth (tom )/Morten Ingvaldsen FMLA, Ingeborg Knevelsrud IN-Oslo og Akershus, Iver Husum Hvam vgs, Knut Ljøgodt (tom /Rov Stjern (fom ) Vorma Økonomi og Regnskap, Hallvard Berg (tom )/Lars Kjuus (fom ) Romerike Landbruksrådgiving og Anne Ragni Arntzen Øvre Romerike Utvikling. Det er gjennomført 15 møter i styringsgruppa med behandling av til sammen 101 saker. Kontorplassering har vært ved Hvam videregående skole, samlokalisert med Romerike Landbruksrådgiving og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Romerike Landbruksrådgiving hadde et sekretariatsansvar ved oppstart av prosjektet. Hvam videregående skole har avsatt ressurser til kontorlokaler, IT-support, kontorrutiner, regnskap og øvrige nødvendig driftssupport samt en inntil 50% ressurs innen område etter- og videreutdanning. Liv Marit Strupstad er ansatt som prosjektleder i 100% stilling fom 15. juni I tillegg har Gerd Hertzenberg, Hvam vgs deltatt i prosjektet i inntil 50% stilling fra august Øvrige ressurser ved senteret i løpet av prosjektperioden har vært; Ingeborg Støverud Beitnes prosjektmedarbeider (nov08 feb 09); forstudie og kartlegging av tilbydere med Inn på Tunet tjenester i Akershus Kjersti Grøndahl ( ) Grønt reiseliv i by`n/på nett med grønn innovasjon. Kristine Østreng Lokal mat Hvam Lars Martin Julseth ( ) Lavenergi og klimatiltak i landbruket Rune Johannesen (2009 -) Kompetanseprosjektet Inn på tunet For disse prosjektene foreligger egne rapporter og prosjektregnskap. I tillegg har Ingar Andersen/Asgeir Svendsen prosjektmedarbeider Økt storfekjøttproduksjon i Akershus hatt tilbud om kontorplass. Styringsgruppa har vedtatt årlige handlingsplaner (årene 2009 og 2010) som styrende dokument for gjennomføring av oppgaver innenfor prosjektet. Handlingsplanen for 2010 er vedlagt. Fordeling av arbeidsoppgaver for prosjektleder For periodene juni 08 til mai 09, juni des 10 og for hele prosjektperioden fordeler arbeidsoppgavene til prosjektleder seg slik; Sluttrapport Agro Utvikling 6

7 Oppgaver Andel av medgått arb.tid for PL (%) 1.år 2.per iode Sum hele perioden Utvikle senterfunksjonen, inkl styringsgruppa og websider Etter- og videreutdanning/seminarer Innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprosjekter 2) Øvrig samarbeid 1) Sum ) Alle utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning har skjedd i samarbeid med andre aktører. 2) For utviklingsprosjektene som er avsluttet før revisjon av regnskap er prosjektleders innsats i disse inntektsført på prosjektet Agro Utvikling, og fremkommer dermed som inntekt her. Dette gjelder Grønt reiseliv i by`n, Unge bønder II og Forprosjekt Energi- og klimatiltak i landbruket. 2.2 Etablering av senterfunksjoner og videre organisering Styringsgruppa arbeidet ut fra ønske om avklaring om videre eierskap og finansiering i løpet av høsten Styringsgruppa konkluderte i møte 23. mars 2009 med 2 foreløpige alternativer på eierskap: Alt 1: Akershus Fylkeskommune (AFK) tar eierskapet, f.eks gjennom utviklingsavdeling ved Hvam vgs. Øvrige aktører deltar som samarbeidspartnere, gjennom bruk av intensjonsavtaler og lignende Alt 2: Agro Utvikling organiseres som et eget foretak Utvikling av senterfunksjoner, etablering av kontor og rutiner for daglig drift av et nytt senter har tatt en del tid, spesielt første halvår. I tillegg er det gjennomført en prosess med utvikling av navn på og logo/designuttrykk for senteret, der det ble innkjøpt profesjonell markedsføringsekspertise. Styret vedtok å kalle senteret for Agro Utvikling. Etter valg av navn og utforming av logo, brevark m.m. ble det utviklet egne nettsider. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble valgt som leverandør av disse. Adresse til nettsidene er Nettsidene ble operative i løpet av januar Sluttrapport Agro Utvikling 7

8 Spesielt 2.halvår 2010 har det medgått en del tid for å sikre fremtidig eierskap og finansiering av senteret ut fra styringsgruppas vedtak i mars Fylkesutvalget vedtok i møte (sak 127/19) å opprette en enhet under Hvam vgs som en 3-årig prøveordning. Enheten har i oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunes ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Enheten skal etablere en referansegruppe med sentrale aktører og representanter for næringen. Dette vedtaket ansees å være i tråd med intensjonen til styringsgruppa, slik det fremgår av deres vedtak 23. mars. Prosjektets hovedmålsetting var å få en vellykket etablering av et fast innovasjons- og kompetansesenter i tilknyting til Hvam. Vedtaket bidrar med dette til måloppnåelse. Vi har også tatt imot og informert næringsorganisasjoner og offentlige etater fra flere fylker for å orientere om Agro Utvikling og vår organisering. I tillegg har vi bidratt til å organisere og gjennomføre fagturer i Akershus for gjester fra andre fylker og Sverige Etter- og videreutdanning/seminarer Forvaltning av tilskuddsmidler; Agro Utvikling fikk i 2009 overført koordinatorfunksjonen for etter- og videreutdanningsmidlene (EVL-midlene) på fylkesnivå. Omleggingen av forvaltningen av EVL-midlene inkludert overføring av mer ansvar til gjennomførere av kurset, har tatt noe tid i tillegg til det praktiske rundt kurskatalog og oppfølging av rapporter. EVL-midlene ble lagt ned som finansieringskilde fom høsten Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene oppgaver på landbruksområdet fom , herunder ansvaret for tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Akershus fylkeskommune delegerte våren 2009 dette ansvaret til Hvam vgs, med Agro Utvikling som gjennomfører. Midlene i 2010 på til sammen kr ble fordelt på 25 etterutdanningskurs (inkludert kurs på Landbrukshelga) for bønder/gårdbrukere og 1 prosjekt (landbruksutdanning). Aktiviteter; Det er gjennomført: 9 mandagsseminarer, hvorav 7 på Hvam, 1 i Rælingen og 1 i Ullensaker. Det har vært fra 5 til 50 deltakere, med et snitt på ca 25 deltakere. Alle seminarer er planlagt og gjennomført sammen med andre aktører, med tema som Regionalt miljøprogram, Inn på tunet, Samarbeidsløsninger i landbruket, Produksjon av Grønt, Tid for skog og Nye næringer virkemidler og satsingsområder. Det er innleid fagkompetanse og/eller invitert politiker til alle møter. Sluttrapport Agro Utvikling 8

9 Sammen med bl.a eierne og Forprosjektet lavenergi og klimatiltak i landbruket er det gjennomført; o Kursserie innenfor Bioenergi og gardsvarme. På oppfordring fra kursdeltakerne ble det gjennomført befaringer av anlegg samt en fagkveld for bruk av jord- og bergvarme i tillegg til bioenergi. o 5 fagdager på Hvam, hvorav 3 Hvam-seminar med fokus på klima, energi og matproduksjon) med til sammen ca 400 deltakere. I tillegg til Hvamseminarene har vi bistått med planlegging og gjennomføring av Bioenergi-dag og Hest som næring. Landbrukshelga 2010 og Agro Utvikling ble tildelt koordinerings- og sekretariatsansvar for gjennomføring av Landbrukshelga fom Dette er et stort arrangement som i 2010 samlet 160 kursdeltakere fordelt på 10 kurs fra hele Akershus. Tilsvarende tall for 2011 er 150 deltakere fordelt på 8 kurs. Samlinga gjennomføres i samarbeid med faglag, næringsorganisasjoner og offentlig landbruksforvalting. Det er nedsatt en egen planleggingsgruppe bestående av Akershus Bondelag, Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling for arrangementet. Sammen med Hvam vgs og bl.a. Fylkesmannens landbruksavdeling er det tatt initiativ til: En prosess for etterutdanning og fordypning på vgs-nivå innen grønn tjenesteyting med hovedfokus på Inn på tunet tjenester. Dette utvikles videre ved Hvam og Skjetlein vgs gjennom Inn på Tunet skolen. Oppstart av 4 modulbaserte landbrukskurs i et samarbeid mellom Hvam vgs og Romerike Landbruksrådgiving. 23 deltakere gjennomførte fagkurs i løpet av Nye kurs for mer enn 20 nye deltakere startet opp januar Vurdert igangsetting av nettbasert agronomutdanning. Det er gjennomført møte med informasjon om opplegg for skolen, men er foreløpig ikke startet opp. Hvam vgs følger opp saken sammen med den nye enheten. Sendt søknad om midler fra Kompetansemidler i landbruket (KIL) for å utarbeide søknad om og innhold i fagskole innen plantedyrking, økonomi og driftsledelse. 2.4 Innovasjon og entreprenørskap Etablererveiledningen og næringsutvikling Etableropplæringen i Akershus, inkludert landbruksområdet, er i løpet av prosjektperioden regionalisert og lagt til etablerertjenestene i Akershus. På initiativ fra bl.a Akershus Bondelag og Romerike landbruksrådgiving er imidlertid denne supplert for landbruksetablereren gjennom følgende aktiviteter; Sluttrapport Agro Utvikling 9

10 Det er gjennomført etablererkurs for landbruksutøvere på Romerike med 22 deltakere vinteren 2008/09, med ekstern kursholder. Flere av deltakerne fikk godkjent etablererstipend fra IN etter gjennomført kurs, og er i gang med aktiviteter innenfor tilleggsnæringer, som gårdskafè og Inn på tunet tjenester. Høsten 2010 ble det, sammen med Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving, startet opp kurset Nye muligheter på gården med 10 deltakere. Kurset avsluttes mars Gjennomføring av NUG-kurs ble vurdert av planleggingsgruppa. Det var imidlertid ønskelig fra gruppa med regionale tilpassninger, noe som ikke lot seg gjennomføre. Etablerertjenesten i Akershus har imidlertid bistått i gjennomføringen av kurset med deltakelse på 3 av samlingene. Det er bekjentgjort at etablerere kan leie kontorplass ved Agro Utvikling, uten at noen har benyttet seg av tilbudet. Enkeltetablerere er bistått med hjelp til esøknad og henvisningskompetanse. Erfaringene fra dette tiltaksområde er at det er mange aktører, men at det likevel savnes et noe mer tilgjengelig opplegg for landbruksetablereren. Ungt entreprenørskap og unge bønder Agro Utvikling initierte høsten 2008 kontakt med Akershus Bygdeungdomslag, Ungt entreprenørskap, Akershus fylkeskommune og Hvam vgs for å utvikle en sommercamp for unge gründere sommeren Dette har vi ikke fått til, men jobber nå med sommeren 2012 som mål. Sammen med Akershus Bygdeungdomslag er det gjennomført eget oppfølgingskurs for Unge bønder; Unge Bønder II. Kursserien inngikk i bygdeungdomslagets satsing Np er det min tur! Kurset ble gjennomført på 3 samlinger, inkludert Landbrukshelga 2010 med totalt 18 deltakere. Det er utarbeidet egen rapport med følgende konklusjoner fra arbeidsgruppa; Ut fra efaringene og delakernes evalueringer/tilbakemeldinger anbefales at samlingene for Unge Bønder II videreføres. For kurssesongen 2010/2011 vil gruppa anbefale; Viktig at samlingen holdes kun for Unge Bønder som egen målgruppe Samlingen bør avvikles som en del av Landbrukshelga. Det bør gjennomføres ikke dagssamlinger utover dette. Programmet spisses mer om utvikling innenfor det tradisjonelle landbruket som f.eks utviklingsmuligheter, økonomistyring/bonden som bedriftsleder og energibruk på gården. Samvirket, næringsorganisasjone og /jordbruksforhandlinger er andre aktuelle temaer. Litt om nye æringer/etablerertjenesten. Viktige at deltakeravgiften fortsatt subsidieres Utvikle nettverksfunksjoner Sluttrapport Agro Utvikling 10

11 Grønn tjenesteyting er prioritert som innsatsområde. Det arbeides for å etablere et fylkesnettverk for tilbydere innenfor Inn på tunet og Grønt reiseliv gjennom egne reiselivsprosjekter (se under). Gjennom egent prosjekt er det bidratt i prosess for etableringen av samvirket Inn på Tunet Akershus SA, med stiftelsesmøte 17.november Innsatsen er i hovedsak knyttet til prosjektet Nettverk og markedsføring i regi av Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving. Dette er et eget prosjekt med egen rapport, og sluttføres medio mars Utviklingsprosjekter Det er i løpet av første driftsår tatt initiativ til/satt i gang prosejkter på 4 innsatsområder. Alle disse er utviklet i samarbeid med andre aktører, der Ago Utvikling i hovedsak har rollen som enten initiativtaker, koordinator, sekretariat og evnt prosjektledelse. For disse prosjektene er det i hovedsak søkt om ekstern finansiering. I tillegg har det påbegynte prosjektet Økt storfekjøttproduksjon i Akershus delvis hatt kontorsted hos Agro Utvikling. Det er også vært kontakt/samarbeid med andre pågående prosjekter, som Hest som næring. Inn på tunet Det er gjennomført en egen forstudie og forprosjekt. Akershus Bondelag er eiere av prosjektet, sammen med Romerike Landbruksrådgiving og Hvam vgs. Det er gjennomført en forstudie i perioden november 08 mars 09 med kartlegging av Inn på tunet tilbydere og deres tilbud og behov. Det ble gjennomført temamøte (mandagsseminar) og sendt ut spørreskjema. Totalt er det registrer 65 Inn på tunet tilbydere i Akershus og Oslo. Resultatet fra kartleggingen er presentert i egen rapport, rapport nr 1/09. Forprosjektet satte fokus på å videreutvikle og revitalisere Inn på tunet satsingen i Akershus og Oslo, med hovedmålsetting å etablere et varig nettverk for Inn på tunet tilbydere, samt gjøre Inn på tunet kjent for markedet. Prosjekktleder i Agro Utvikling ble leid inn som prosjektleder. Resultatet fra prosjektet er bl.a. etablering av Inn på Tunet Akershus SA Det utarbeides egen prosjektrapport, rapport 2/11.. Kompetanseprosjektet Inn på tunet/inn på tunet skolen eies og driftes av Hvam og Skjetlein videregående skoler, sammen med Fylkesmennene i Oslo og Akershus og Sør-Trøndelag. Det er egen prosjektleder ved Hvam vgs, men prosjektleder deltar i styringsgruppa og har hatt tett kontakt og dialog med prosjektet. Grønt reiseliv i by`n og På nett med grønn innovasjon De to prosjektene ble knyttet sammen høsten Sluttrapport Agro Utvikling 11

12 Prosjekteiere er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs. Prosjektledelse og gjennomføring er lagt til Agro Utvikling, og det har vært ansatt egen prosjektleder med egen prosjektfinansiering av prosjektet. Det har til sammen blitt gjennomført 9 ulike kurs, nettverksmøter og fagtur, totalt drøye 100 skoletimer og 95 deltakere. I overkant av 100 næringsaktører innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus har fått tilsendt nyheter og tilbud om kurs m.m. Det er utarbeidet egne sluttrapporter på prosjektene. Målsettingen med et permanent kompetansetilbud ved Hvam vgs ble imidlertid ikke nådd. I rapporten sies det bl.a.: For å sikre kompetansetilbudet innenfor grønt reiseliv på sikt, bør temaer og fag innenfor grønt reiseliv blir en del av naturbruksprogrammet ved skolen. Innovasjon Norge pekte i en artikkel i Nationen den 28. august i år på at vi framover må legge større vekt på en utdanning som kombinerer reiseliv og naturforvaltning. For å få til dette er man avhengig av et klart eierskap og forankring hos skoleledelsen og fagansvarlige. Prosjektet har imidlertid bidratt til å tydeliggjøre hva et slikt tilbud bør inneholde, samt gjort viktige erfaringer omkring aktuelle samarbeidspartnere ved et slikt kompetansetilbud. Når det gjelder nettverk sier rapporten; Vi opplever i tillegg at de næringsdrivende selv peker på manglende samarbeid innenfor grønt reiseliv i regionen, men også manglende samarbeid med regionens øvrige reiseliv. Vi ser derfor et behov for at det jobbes videre for et tettere samarbeid rundt utviklingen av bookbare grønne reiselivsprodukter i kombinasjon med øvrige reiselivsopplevelser og -tilbud i regionen. Viktige samarbeidspartnere for å få til dette er bransjeorganisasjonene i regionen, Hanen og Akershus Reiselivsråd (Visit Follo og Visit Romerike Hanen, sammen med bl.a. Akershus reiselivsråd følger nå opp denne utfordringen videre. Som et resultat av dette prosjektet har de tatt initiativ for å følge opp samarbeidet mellom store om mindre aktører i reiselivet i Akershus Hentestasjon Hvam for lokale matprodukter På initiativ fra Regional Matkultur og Fylkesmannen er det tatt initiativ for å etablere en hentestasjon for lokal mat for området nord for Oslo ved gardsbutikken Beite, Hvam. Hovedmål: Etablere hentestasjon(er) for de lokale matprodusentene i Akershus Det ble invitert inn til et nettverk, og gjennomført møter ift å vurdere felles logistikk. Dette var det behov for blandt leverandørene. Prosjektet ble deretter vurdert rettet inn mot felles markedsføring for mindre matprodusenter på Romerike, uten at dette har gitt konkrete resultater. Energi og klimatiltak i landbruket Det er tatt initiativ og gjennomført et forprosjekt (2010), som nå følges opp med et 3-årig program. Utvikling av innhold i forprosjektet ble gjennomført i regi av Agro Utvikling, mens Sluttrapport Agro Utvikling 12

13 selve forprosjektet er gjennomført med eksterne midler. Det er utarbeidet egen sluttrapport for dette. Prosjekteiere er Romerike Landbruksrådgiving, Akershus Bondelag og Hvam vgs. Prosjekteierne ønsker å utvikle et kompetansemiljø i Akershus for energi- og klimaspørsmål med spesielt fokus på landbruk. Kunnskap om og konkret veiledning angående energieffektivisering, bruk av fornybar energi og klimatilpasning er nødvendig også for landbruket. Det er i 2010 gjennomført forprosjekt med egen prosjektleder, som har gått over i en 3-årig programperiode fom Det er utarbeidet egen rapport fra forprosjektet, og egen prosjektbeskrivelse for en 3-5 årig programperiode. 2.6 Samarbeid med andre I prosjektbeskrivelsen pekes det på behov for samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøene, landbruksorganisasjonene og kommunene. Det har ikke vært stor aktivitet knyttet opp mot FoU-miljøene. Konkrete eksempler er imidlertid; En mastergradsstudent ved UMB har hatt kontorplass hos Agro Utvikling vinteren 2008/09 UMB og Bioforsk deltar som samarbeidspartnere på prosjektnivå, f.eks innen Inn på tunet og energi og klimatiltak i landbruket. Det er også vært kontakt med OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det er etablert kontakt med andre naturbruksskoler som arbeider med utviling av grønne kompetansesentra. Fylkene i Viken-samarbeidet har etablert en nettverksgruppe innenfor landbruksområdet, som gjennomfører 3-4 møter pr år. Kommunene på Øvre Romerike er medfinansiører av Agro Utvikling gjennom ØRUsamarbeidet. Det er gjennomført 2 møter med ØRU og ett møte med alle landbrukskontorene i denne regionen. Gjennom denne prosessen er det bl.a. signalisert et ønske/behov for at Agro Utvikling tar et ansvar for et nettverksgruppe innen næringsutvikling, samt tar større ansvar for kontakt med enkeltbrukere i søknadsprosess fram mot ferdig BU-søknad. Vi har deltatt på møter med fylkeskommunen og regionrådene angående etablererveiledning. Agro Utvikling har deltatt på møter i regi av næringsorganisasjoner/fagmiljø innenfor landbruket og orientert om prosjektet. Vi har også deltatt noe i planlegging og gjennomføringen av Landbrukshelga Det er kontakt/samarbeid på prosjektnivå og ved gjennomføring av seminarer/fagmøter. Sluttrapport Agro Utvikling 13

14 3. Kostnader og finansiering 3.1 Kostnader for hele prosjektperioden. Regnskapet for periode 1 er revidert ( ) og godkjent utbetalt tidligere iht sluttrapport Agro utvikling 1. driftsår (rapport 3/09). Periode 2 er revidert pr med totale kostnader på kr I tillegg kommer egenadel fra prosjekteiere. Tabell: Prosjektregnskap for periode 1, periode 2 og sum hele prosjektperioden: Utgifter År 1 Prosjektleder, lønn og sos.utg. Budsjett Kostnader (15. juni ) sum år 1 ( ) Budsjett Kostnader Delsum prosjektleder 1) , , , , , ,26 innleid prosjektbasis , , ,00 Møtekostnader, reiseutgifter, innkjøp , , , ,88 kursaktiviteter , , , ,79 etter- og videreutdanning årsverk innleid fra Hvam vgs 2) , ,00 web, logo m.m , , ,00 Delsum kjøp av varer og tjenester , , , , , ,67 Kontorhold, forbrukermateriell, telefon, porto, IT m.m. Hvam 3) , , , , , ,00 Delsum , ,93 Deltakelse øvrige eiere iht timelister , , , , , ,00 Sum totale kostnader , , , , , ,93 1) Lønnskostnader prosjektleder 2) Innleid ressurs Hvam vgs etter- og videreutdanning 3) Det er innredet nye kontorfaciliteter til prosjektet med 5 kontorplasser, telefon og It-løsning m.m. Sluttrapport Agro Utvikling 14

15 3.2 Finansiering 1. periode 2. periode (kr) (kr) FMLA Oslo og Akershus Innovasjon Norge Akershus Fylkeskommune ( ) Øvre Romerike utvikling Landbruks og matdepartementet Sum overført inntekter fra andre prosjekter iht timeregnskap og revidert prosjektregnskap herfra (Grønt reiseliv, Energi og klimatiltak, Unge bønder II samt inntekter fra kursgjennomføring) Egenandel Hvam vgs 1) DELSUM Egenandel øvrige eiere Sum ) egenandelen fra Hvam vgs har vært større enn budsjettert, bl.a fordi det er lagt en tilleggsressurs på etter- og videreutdanning til prosjektet. 4. Vegen videre. Styringsgruppa har ønsket å etablere senteret som en avdeling under Hvam videregående skole. Fylkesutvalget vedtok høsten 2010 (14.oktober 2010) å etablere en enhet under Hvam videregående skole som en 3-pårig prøveordning. Denne enheten skal ha som oppgave å ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, og være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Det skal nedsettes en referansegruppe i tilknyting til enheten. Prosjektet har dermed nådd sin hovedmålsetting om å etablere et innovasjons- og kompetansesenter. Referansegruppen vil bli viktig for å sikre en fortsatt god kontakt med landbruksnæringa. Aktivitetsnivået i prosjektet har vært høyt og framover kan det være behov for en ytterligere spissing av innsats, som å; Sluttrapport Agro Utvikling 15

16 - utvikle Hvam videre som en landbruksfaglig møteplass med egnede fasiliteter - øke fokus på Hvam vgs sin rolle innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket både innenfor tradisjonelt landbruk, nye næringer og energi og klima. Innenfor tradisjonelt landbruk bør det settes et spesielt fokus på planteproduksjon. Det bør arbeides innenfor; o utvikling av etter- og videreutdanningskurs tilpasset Akershus-bondens behov o utvikle grønn utdanning på vgs - nivå videre, f.eks gjennom tilbud innenfor grønn tjenesteyting og Ungt Entreprenørskap (f.eks Grønn grûndercamp) - initiere og gjennomføre kompetanseprosjekter i samarbeid med landbruksnæringa og andre relevante miljøer Det har imidlertid vært en utfordring å få til et utstrakt samarbeid. Det har vært mange eiere i prosjektet og noe sprikende forventinger. Spesielt har dette blitt tydelig innenfor etablereropplæringen. Det synes som om initiativ her i større grad bør knyttes opp imot Ungt Entreprenørskap/Unge Bønder, kortere info- og fagmøter, bistand til enkeltbønder og konkrete oppgaver på oppdrag fra andre. Hvam mars 2011 Odd Einar Hjortnæs Leder styringsgruppa Liv Marit Strupstad Prosjektleder Sluttrapport Agro Utvikling 16

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Lavenergi og klimatiltak i landbruket

Lavenergi og klimatiltak i landbruket Lavenergi og klimatiltak i landbruket Hovedmål: Et energieffektivt landbruk med lav bruk av fossil energi, tilpasset nye klimautfordringer. Hovedstrategi: Formidle kunnskap og kompetanse ved å skape nettverk

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune.

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Formålet: Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Grønt fagsenter Buskerud

Grønt fagsenter Buskerud Grønt fagsenter Buskerud Konkretisering: Eiermodell, styringsstruktur og finansiering Notat 31. januar 2017 Eirik Kolsrud Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 1: Innledning Rapporten "Grønt fagsenter Buskerud"

Detaljer

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Saknr. 10/493-21 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Saknr. 13/14339-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» i tråd med

Detaljer

Søknad om midler til forprosjekt: Grønt fagsenter på Buskerud gård

Søknad om midler til forprosjekt: Grønt fagsenter på Buskerud gård Buskerud fylkeskommune Regionalavdelingen v/ Gørill Elisabeth Trælstad 3007 Drammen. E-post: postmottak@bfk.no Søknad om midler til forprosjekt: Grønt fagsenter på Buskerud gård Det søkes om økonomisk

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor Follo landbrukskontor TERTIALRAPPORT 2017-1 Innledning Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Fylkesrådet ønsker å få forelagt en resultatrapport for arbeidet i prosjektet i før man vurderer søknad for budsjettåret 2012.

Fylkesrådet ønsker å få forelagt en resultatrapport for arbeidet i prosjektet i før man vurderer søknad for budsjettåret 2012. Saknr. 08/4247-17 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HEST I FJELLREGIONEN 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen

Utkast. Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Utkast Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen Versjon: 25.01.2013 Vedtatt i kommunestyret: 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Lillehammer, Øyer og Gausdal har hatt felles

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD Saknr. 09/2409-33 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Avvikling av Senter for mat, måltid og

Detaljer

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Saknr. 15/3708-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om landbrukskurs for voksne på Jønsberg videregående

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Kornprosjekt i Østfold og Akershus Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kornprosjekt i Østfold og Akershus Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - fra kjent kunnskap til praksis! Kornprogrammet 2015 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes mot alle som dyrker korn og er finansiert av Fylkesmannen

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

PROSJEKT OM "BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE" - LØTEN BONDELAG

PROSJEKT OM BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE - LØTEN BONDELAG Saknr. 204/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Bonden og god driftsledelse

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer