LHV Persian Gulf Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHV Persian Gulf Fund"

Transkript

1 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er fondsreglene for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om investeringsfond (heretter Fondsregler ). Fondsreglene vil være gjeldende fra 18. mai 2011.

2 1. Generelle bestemmelser 1.1. LHV Persian Gulf Fund er et åpent investeringsfond stiftet av AS LHV Varahaldus den 10. januar Fondet forvaltes av det offentlige aksjeselskapet AS LHV Varahaldus, registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland (heretter: "Forvaltningsselskapet") Fondets forretningskontor er Forvaltningsselskapets registrerte adresse Fondets depositar er det offentlige aksjeselskapet Swedbank AS, registerkode (org. nr.) , adresse Liivalaia 8, Tallinn 15040, Republikken Estland (heretter: "Depositaren") Fondets andelsregister (heretter: "Registeret") føres for A-andelenes del av AS LHV Pank (heretter: LHV ), registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland og for B-andelenes del av føreren av det estiske sentrale verdipapirregisteret, AS Eesti Väärtpaberikeskus (heretter: EVK ), registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland (sammen omtalt som Registerfører ) En formidler er en person som har inngått en kontrakt med Forvaltningsselskapet om formidling av andeler i fondet til investorer (heretter: Formidler ). Informasjon om formidlerne er presentert i prospektet Fondet er et UCITS og er i samsvar med EUs rådsdirektiv 85/611/EØF og Republikken Estlands lovgivning angående UCITSs Andeler i Fondet kan tilbys offentlig i alle EØS-land fra 2. mai Grunnlag og formål for fondets virksomhet 2.1. Grunnlaget for Fondets virksomhet og andelshavernes forhold til Forvaltningsselskapet er fastsatt gjennom disse fondsreglene, Republikken Estlands lovgivning og lovgivning som kommer til anvendelse ved tilbud. Fondsreglene er utferdiget i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. Ved uoverensstemmelser mellom fondsreglene og lovbestemmelser gjelder det som er bestemt ved lov. Dersom det er innbyrdes motsigelser mellom bestemmelsene i Fondsreglene, tolkes slike bestemmelser til beste for fondets andelshavere Fondet er helheten av aktiva samlet ved offentlig emisjon av andeler og verdier opptjent ved investering av disse aktiva, som tilhører andelshaverne i fellesskap og som forvaltes av forvaltningsselskapet. Fondet er ikke en juridisk person Formålet med fondets virksomhet er å skape en langsiktig verdiøkning av fondets aktiva, og dette oppnås ved diversifikasjon av aktiva blant ulike instrumenter Forvaltningsselskapet garanterer ikke for lønnsomheten av investeringene foretatt av Fondet overfor andelshaverne. 3. Fondets investeringspolitikk 3.1. Forvaltningsselskapet forvalter Fondets aktiva i henhold til lov om investeringsfond og annen lovgivning i samsvar med denne samt investeringsbegrensningene fastsatt i fondsreglene For å oppnå fondets formål investerer forvaltningsselskapet fondets aktiva i aksjer som omsettes på de regulerte markeder i land som ligger i områder omkring Den arabiske halvøy og Persiabukta (hovedsakelig medlemsland i samarbeidsrådet GCC eller Gulf Cooperation Council, inklusive Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, De forente arabiske emirater e og Saudi-Arabia Arabia). Fondet kan også investere i verdipapirer som omsettes på regulerte markeder i andre land, forutsatt at emittentene av disse verdipapirene har vesentlige forretningsinteresser på Den arabiske halvøy og i området rundt Persiabukta eller at deres virksomhet i vesentlig grad er avhengig av dette området. I tillegg til aksjer og andre lignende omsettelige rettigheter kan fondet investere i andre verdipapirer og innskudd i kredittinstitusjoner Fondet investerer inntil 100% av sine aktiva i aksjer og og inntil 10% i investeringsfond som investerer i aksjer. Innskudd i kredittinstitusjoner og investeringer i pengemarkedsinstrumenter, gjeldsbrev med lav risiko og andre lignende verdipapirer for å styre likviditeten av fondets aktiva i perioden omkring avhending eller anskaffelse av investeringer, ved mangel på egnede investeringsobjekter eller i situasjoner der aksjemarkedenes vekstpotensial er begrenset Forvaltningsselskapet har ved investering av fondets aktiva ikke spesialisert seg etter bransje. Ved investering av fondets aktiva er det ingen begrensninger angående type emittent. En kort beskrivelse av risikoer forbundet med investering av fondets aktiva presenteres i emisjonsprospektet Den nøyaktige fordelingen av fondets aktiva mellom ulike investeringsobjekter avgjøres av forvaltningsselskapet som en del av den daglige ledelsen, herunder avgjør forvaltningsselskapet den relative andelen av ulike typer aktiva, emittenter, regioner eller bransjer i fordelingen av Fondets verdier, dette i samsvar med gjeldende investeringsbegrensninger og hovedprinsipper for Fondets investeringspolitikk. 4. Investeringsbegrensninger Fondets aktiva kan investeres i: aksjer eller andre lignende omsettelige rettigheter; gjeldsbrev, konvertible verdipapirer eller andre omsettelige gjeldsforpliktelser; aksjer og andeler i investeringsfond;

3 tegningsrettigheter eller andre omsettelige rettigheter som gir rett til å erverve verdipapirer omtalt i punktene ; innskudd i kredittinstitusjoner; pengemarkedsinstrumenter; finansielle derivater Opp til 100 % av fondets aktiva kan investeres i verdipapirer som fritt kan avhendes og som svarer til minst en av de følgende betingelsene: det handles med verdipapirer på regulerte verdipapirmarkeder i USA, De forente arabiske emirater, Bahrain, Egypt, Kina, Hong Kong, Irland, India, Yemen, Jordan, Quatar, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Sør-Afrika, Marokko, Oman, Pakistan, Tyskland, Saudi-Arabia, Singapore eller Storbritannia; det handles ikke med verdipapirer omsatt på regulerte verdipapirmarkeder i land nevnt i punkt , men i henhold til sine emisjonsvilkår skal de noteres på en verdipapirbørs i et land nevnt i punkt i løpet av 12 måneder fra emisjonen av verdipapirene Fondets aktiva kan i inntil 50% utstrekning investeres i pengemarkedsinstrumenter som svarer til vilkårene fastsatt i lov om investeringsfond Av Fondets aktiva kan inntil 10% av markedsverdien på Fondets aktiva investeres i verdipapirer ikke nevnt i punkt 4.2 og Fondets aktiva kan ikke investeres i fast eiendom, edle metaller eller sertifikater som gir rett til edle metaller. Fondet kan investere i verdipapirer med sikkerhet i fast eiendom eller verdipapirer hvis pris avhenger av endringer i eiendomsprisene Fondet kan ikke investere mer enn 10% av sine aktiva i verdipapirer emittert av samme person. Dersom verdien av verdipapirer emittert av en person overstiger 5% av markedsverdien av Fondets aktiva, skal ikke den totale verdien av slike verdipapirer være større enn 40% av markedsverdien av Fondets aktiva. Verdien av verdipapirer utstedt av personer i samme konsern kan totalt ikke utgjøre mer enn 20% av markedsverdien av Fondets aktiva Fondet kan investere opptil 10% av sine aktiva i aksjer eller andeler i andre investeringsfond i samsvar med lovpålagte begrensninger Innskudd i kredittinstitusjoner kan utgjøre inntil 50% av markedsverdien av Fondets aktiva. Bindingsfrist for innskudd kan være inntil 12 måneder. Inntil 20% av markedsverdien av Fondets aktiva kan plasseres i en og samme kredittinstitusjon. Begrensningen kommer ikke til anvendelse på penger som oppbevares midlertidig på foliokonto hos Depositaren og i overnatten-innskudd Fondet kan investere i valuta for landene spesifisert i seksjon Fondet kan investere i finansielle derivater, med hensyn til lov om investeringsfond og annen lovgivning i samsvar med denne samt Forvaltningsselskapets interne regler samt investeringsbegrensningene fastsatt i Fondsreglene. Fondets aktiva kan kun investeres i finansielle derivater som har sin basis i: verdipapirer nevnt i punktene ; valutaer som Fondet kan investere i. Fondet kan investere i finansielle derivater for investeringsformål samt for å redusere finansiell risiko. Investeringer i finansielle derivater emittert av en person kan ikke utgjøre mer enn 10% av markedsverdien av Fondets aktiva. Den åpne posisjonen til fondets derivater kan ikke overskride markedsverdien av Fondets aktiva Forvaltningsselskapet kan på vegne av Fondet ta opp lån, utføre repo- og omvendte repotransaksjoner og andre lånetransaksjoner for verdipapir samt andre transaksjoner for inn- og utlån av verdipapirer. Fondet kan låne og erverve andre forpliktelser som holder seg innenfor 10% av verdien av Fondets aktiva. Løpetiden for Fondets lån og andre forpliktelser kan ikke være lenger enn 3 måneder. Forvaltningsselskapet kan ikke bevilge lån på vegne av Fondet Objekter som tilhører et fonds aktiva skal ikke pantsettes eller på noen annen måte stilles som garanti eller sikkerhet bortsett fra i tilfeller hvor målet er å garantere resultatet til en transaksjon som uføres på vegne av fondet eller for sikre et lån I tillegg til de ovenfor refererte investeringsbegrensningene må Forvaltningsselskapet ved investering av Fondets aktiva ta hensyn til alle andre lovpålagte begrensninger og krav til risikospredning. En kort oversikt av risikoer i forbindelse med investering av Fondets aktiva er gitt i emisjonsprospektet Begrensningene for risikospredning kan være midlertidig overskredet på grunn av årsaker som ikke har tilknytning til fondsselskapet. Benyttelse av en forkjøpsrett til å akkvirere verdipapirer, en bonusemisjon, en endring i verdipapirers markedsverdi og lignende årsaker regnes for å være årsaker som ikke har tilknytning til et forvaltningsselskap dersom målet med transaksjonene som utføres på vegne av et fond er å påbegynne observans av de forutnevnte begrensningene, når det tas hensyn til andelseiernes interesser. 5. Fondets andeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til andelene En andel i Fondet (heretter: "Andel") er et personlig ikke-materielt verdipapir som beviser andelshavernes medeierskap i Fondets aktiva. Det utstedes ikke materielle dokumenter til bevis for eierskapet Andelen kan deles opp. Deler av Andeler som oppstår ved oppdeling av andeler avrundes til tre desimaler. Ved avrunding anvendes følgende regler: tallene NN.NNN0 til NN.NNN4 avrundes til tallet NN.NNN og tallene NN.NNN5 til NN.NNN9 avrundes til tallet NN.NN(N+1) Det finnes to typer Andeler (heretter: A-andel og B-andel ): 5.4. A-andel: Andelenes navn er LHV Persian Gulf Fund A.

4 Andelens pålydende verdi er 10 euro Andelsregisteret føres av LHV. Andelsregisteret føres og registeropplysningene oppbevares i henhold til avtale om registerføring inngått mellom Forvaltningsselskapet og LHV B-andel: Andelenes navn er LHV Persian Gulf Fund B Andelens pålydende verdi er 6,39 euro Andelsregisteret føres av EVK. For registrering av Andelene anvendes bestemmelsene i lov om Estlands sentrale verdipapirregister Eiendomsretten til Andelene og rettighetene og forpliktelsene til andelshaver og Forvaltningsselskap som følger av Andelene regnes som oppstått fra oppføring foretas i registeret. Ved å foreta kjøpsordre til ervervelse av Andelene gir andelshaver sitt samtykke til behandling av opplysninger (herunder personopplysninger) i den grad som er nødvendig for føringen av registeret. Andelshaver har rett til å legge oppføringen i Registeret til grunn overfor tredjepart ved utøving av sine rettigheter og forpliktelser. Registerfører utsteder etter søknad fra andelshaver et utdrag over de Andeler som tilhører andelshaver. Behandlingen av registeropplysningene skjer ved elektronisk databehandling. Registerfører gjør oppføringene i registeret på grunnlag av transaksjonsinformasjon angående Andelene. Oppføringer kan også gjøres på grunnlag av rettslige avgjørelser eller annet grunnlag som er akseptabelt for Registerfører. Registerfører er forpliktet til å oppbevare opplysningene og dokumentene som ble lagt fram som grunnlag for oppføringen i minst 10 år fra avslutningen av det rettslige forholdet knyttet til Andelene. Opplysningene oppbevares som dokumenter eller på en måte som gjør det mulig å reprodusere dem som dokumenter Andelene gir ikke andelshaveren beslutningsrett ved transaksjoner som gjøres med Fondets aktiva. Det holdes ikke generalforsamling for Andelshaverne. Andelshaver har ikke rett til å kreve medeierskapet opphevet eller sin del utskilt fra Fondets aktiva Andelshaver har følgende rettigheter: å kreve at Forvaltningsselskapet skal kjøpe tilbake Andelene han er eier av i henhold til Fondsreglene og lovgivningen; å avhende og gi videre som arv Andelene han er eier av til tredjepart; i henhold til Fondsreglene ved avvikling av Fondet å motta en del av de resterende verdiene proporsjonalt med antallet Andeler i hans eie; ved Forvaltningsselskapets forretningskontor å gjøre seg kjent med Fondsreglene, Fondets siste års- og halvårsrapport, emisjonsprospektet, det forenklede emisjonsprospektet og andre dokumenter og informasjon som angår Fondets virksomhet, som fastsatt ved lov; å kreve et dokument som beviser andelshaverens eiendomsrett; å utøve andre handlinger som fastsatt ved lov og i Fondsreglene Andelshaveren må utøve rettighetene knyttet til Andelene i god tro og i henhold til bestemmelsene i lovgivning og regler. Andelshaveren har mulighet for å utøve sine rettigheter ved Forvaltningsselskapets forretningskontor Andelshaver står ikke personlig ansvarlig for Fondets forpliktelser som Forvaltningsselskapet har tatt opp på vegne av fondet, og heller ikke for forpliktelser som Forvaltningsselskapet i henhold til Fondsreglene har rett til å kreve oppfylt for Fondets regning. Ansvaret for oppfyllelse av slike forpliktelser er begrenset til Andelshavers andel av Fondets aktiva Rettighetene og forpliktelsene knyttet til Andelen oppstår ved utstedelse av Andelen til andelshaveren og slutter ved tilbakekjøp av Andelen. Eiendomsretten til Andelen bevises ved oppføringen i Registeret Skattesystemet som anvendes overfor Andelshaveren kan avhenge av Andelshaverens bosted, juridiske form og andre lignende omstendigheter. Forvaltningsselskapet trekker ingen skatt. Det er Andelshaveren som er ansvarlig for å oppgi slike inntekter i sin skatteoppgave. Mer presist om skattesystem finnes beskrevet i emisjonsprospektet. 6. Fastsettelse av netto andelsverdi Nettoverdien av Fondets aktiva fastsettes hver bankdag på grunnlag av markedsverdien av de verdipapirer og andre aktiva som tilhører Fondet. Ved fastsetting av verdien på Fondets aktiva tar Forvaltningsselskapet utgangspunkt i lovgivningen og prinsippene i sine interne regler. Nettoverdien av fondets aktiva beregnes i euro og netto Andelsverdi i valutaen for den aktuelle typen. Nettoverdien av Fondets aktiva beregnes ikke når transaksjoner med andelene har blitt stoppet som en følge av seksjon 7.1. Ved fastsettelse av verdien av Fondets aktiva, benytter forvaltningsselskapets lovbestemte prinsipper samt prinsippene i dets interne regler for fastsetting av nettoverdien av et investeringsfonds aktiva (heretter: Prosedyre for fastsetting av nettoverdi). Prosedyren for fastsetting av nettoverdi finnes tilgjengelig ved forvaltningsselskapets hovedkontor og på websiden spesifisert i prospektet. Nettoverdien av Fondets aktiva samt en andels nettoverdi beregnes i euro Ved fastsetting av Fondets nettoverdi gjøres det fra markedsverdien av Fondets aktiva fradrag for akkumulert men ikke utbetalt Forvaltningsgebyr, Depotgebyr og krav mot Fondet (uoppgjorte transaksjoner) og andre omkostninger ved forvaltningen av fondet Dersom det etter fastsettingen av Fondets nettoverdi finner sted en hendelse eller oppstår en omstendighet som etter Forvaltningsselskapets beste skjønn har vesentlig innvirkning på Fondets nettoverdi har Forvaltningsselskapet rett til å omvurdere den fastsatte markedsverdien, nettoverdien og netto Andelsverdien, dersom det ville skade andelshavernes interesser å unnlate å foreta slik omvurdering Den totale nettoverdien av en Andel fås ved å trekke den aktuelle typens del av Fondets forpliktelser fra den aktuelle typens del av markedsverdien av verdipapirer og andre rettigheter som utgjør Fondets aktiva. Netto andelsverdi fås ved å

5 dividere den totale nettoverdien av en type Andeler med antallet Andeler som i beregningsøyeblikket er utstedt og ikke tilbakekjøpt Forvaltningsselskapet beregner og publiserer den totale nettoverdien av Fondets aktiva og nettoverdiene av de ulike typene Andeler og emisjons- og tilbakekjøpsprisene en gang i løpet av hver bankdag unntatt fredag ikke senere enn kl Tallinn-tid. Netto andelsverdi, emisjons- og tilbakekjøpspris fastsettes med nøyaktighet fire gjeldende siffer etter komma Fondets inntekter deles ikke ut til andelshaverne, men reinvesteres. Andelshaverens gevinst eller tap framkommer i form av endringer i Andelens nettoverdi. 7. Emisjon, tilbakekjøp og bytting av Andeler 7.1. Emittent av Andelene er Forvaltningsselskapet. Emisjonen av Andeler er offentlig. Andelenes emisjonsperiode er ikke begrenset. Størrelsen på emisjonen og antallet emitterte Andeler er ikke fiksert. Emisjon og tilbakekjøp av Andeler finner sted hver bankdag, bortsett fra fredager. Transaksjoner med Andelene stoppes når beregningen av nettoverdien av Fondets aktiva er umulig fordi en eller flere aksjebørser eller andre regulerte markeder hvor Fondet investerer er stengte Ved emisjon av Andeler har Forvaltningsselskapet rett til å kreve emisjonsgebyr av investorene. Andelens emisjonsgebyr er maksimalt 5% av netto Andelsverdi. Opplysninger om gjeldende emisjonsgebyr for Andelen er gitt i emisjonsprospektet. Forvaltningsselskapet har rett til etter eget skjønn å redusere eller gi avkall på emisjonsgebyret. Formidlingsgebyr til formidler eller forvaltningsgebyr til EVK betales av investoren Ved tilbakekjøp av Andeler har Forvaltningsselskapet rett til å kreve tilbakekjøpsgebyr av investorene. Andelens tilbakekjøpsgebyr er maksimalt 1% av netto Andelsverdi. Opplysninger om gjeldende tilbakekjøpsgebyr for Andelen er gitt i emisjonsprospektet. Forvaltningsselskapet har rett til etter eget skjønn å redusere eller gi avkall på tilbakekjøpsgebyret. Formidlingsgebyr til formidler eller forvaltningsgebyr til EVK betales av investoren Andelens emisjonspris er nettoverdien av den aktuelle typen Andel den bankdagen Forvaltningsselskapet mottar kjøpsordren (Første av det bestemt Andeles nettoverdie etter salgsforordingen, beregnet med transaksjonfristene i punktum 7.13.), med tillegg av emisjonsgebyr Andelens tilbakekjøpspris er nettoverdien av den aktuelle typen Andel den bankdagen Forvaltningsselskapet mottar salgsordren (Første av det bestemt Andeles nettoverdie etter salgsforordingen, beregnet med transaksjonfristene i punktum 7.13.), med fradrag av tilbakekjøpsgebyr Emisjons- og tilbakekjøpstransaksjonene gjøres opp i euro Erverv av Andeler: For å erverve A-andeler legger investoren fram en kjøpsordre for Formidleren i den form som er forutsatt av Formidleren B-andeler kan erverves gjennom EVK ved å overføre beløpet som ønskes investert til en EVKs spesielle tegningskonto i den estiske riksbanken Eesti Pank, oppgitt i emisjonsprospektet. Som kjøpsordre gjelder i denne sammenheng betalingsordren som ligger til grunn for betalingen mottatt av EVK Ved framlegging av kjøpsordren bekrefter investoren at han i nødvendig grad er kjent med Fondsreglene og emisjonsprospektet, er inneforstått med disse og forplikter seg til å følge dem Dersom investoren ikke har en konto hos Registerfører, må investoren åpne slik konto gjennom Formidleren eller EVKs kontoforvalter Emitterte Andeler godskrives hos Registerfører investors konto senest den tredje bankdagen etter at Forvaltningsselskapet mottok kjøpsordren (T+3, der T er dagen ordren ble mottatt av Forvaltningsselskapet) Tilbakekjøp av andeler: For å selge tilbake A-andeler legger investoren fram en salgsordre for Formidleren i den form som er forutsatt av Formidleren B-andeler kan selges tilbake ved å legge fram en salgsordre i forutsatt form til kontoforvalter hos EVK Alle salgsordrer, med unntak av slike fastsatt i underpunkt 7.9., blir utført den sjette bankdagen fra salgsordren ble mottatt av Forvaltningsselskapet (T+6, der T er dagen Forvaltningsselskapet mottar ordren), da beløpet for tilbakekjøp av Andelene overføres brukskontoen knyttet til andelshavers konto og Andelene slettes fra Registeret Dersom andelshaverne med salgsordrer mottatt i løpet en og samme bankdag beordrer tilbakekjøp av Andeler for over 5% av Fondets nettoverdi, har Forvaltningsselskapet rett til å utsette alle oppgjør for salgsordrer utført denne dagen i inntil 10 bankdager. Forvaltningsselskapet har i de tilfeller og etter de vilkår omtalt i lov om investeringsfond rett til å stoppe tilbakekjøp av Andelene Andelen regnes som emittert eller tilbakekjøpt den dagen oppføringen om dette føres i Registeret Emisjons- og tilbakekjøpsgebyr og alle direkte omkostninger ved erverv og tilbakesalg av Andelene bæres av andelshaver. Etter forespørsel fra andelshaver melder Forvaltningsselskapet fra om størrelsen på innbetalt emisjons- og tilbakekjøpsgebyr gjennom vanlig brev, faks eller e-post Dersom Formidleren holder Andeler som tilhører andelshaver på en representantkonto, gjøres oppføringer og betalinger angående verdipapirene til Formidlers representantkonto og bankkonto tilknyttet representantkontoen Nærmere detaljer angående transaksjoner med Andelene, herunder frister for framlegging av transaksjonsordre for Forvaltningsselskapet, er gitt i Fondets emisjonsprospekt Andelshaver har ikke rett til å bytte Andelen mot en andel i et annet fond forvaltet av Forvaltningsselskapet eller mot en Andel av den andre typen. 5

6 8. Forvaltningsselskapets virksomhet 8.1. Forvaltningsselskapets virksomhet og handlinger ved forvaltning av Fondet er beskrevet i Forvaltningsselskapets vedtekter, Fondsreglene og i lovverket Forvaltningsselskapet har rett til å disponere og ha råderetten over Fondets aktiva og andre tilhørende rettigheter. Forvaltningsselskapet gjør ved forvaltningen av fondet transaksjoner i eget navn og for Fondets regning Forvaltningsselskapet investerer Fondets aktiva i samsvar med investeringspolitikken fastsatt i Fondsreglene og i henhold til investeringsbegrensninger i Fondsreglene og lovverket. Ved investering av Fondets aktiva sørger Forvaltningsselskapet for: å framskaffe tilstrekkelig informasjon om verdiene Forvaltningsselskapet for Fondets regning har tenkt å erverve eller har ervervet; å følge den økonomiske situasjonen til emittenten av verdipapirene som Forvaltningsselskapet for Fondets regning har tenkt å erverve eller har ervervet; å framskaffe tilstrekkelig informasjon om betalingsevnen til de personer det for Fondets regning gjøres transaksjoner med For forvaltning av Fondets aktiva oppnevner styret i Forvaltningsselskapet en fondsforvalter som har som sin oppgave å investere Fondets aktiva Forvaltningsselskapet forvalter Fondets aktiva separat fra egne aktiva og aktiva og ansamlinger av aktiva tilhørende andre investeringsfond forvaltet av Forvaltningsselskapet. Fondets aktiva er ikke en del av Forvaltningsselskapets konkursbo og kan ikke brukes til å innfri kreditorkrav mot Forvaltningsselskapet Forvaltningsselskapet er forpliktet til å inngå en depotavtale med en Depositar for oppbevaring av Fondets aktiva Forvaltningsselskapet har rett og plikt til i eget navn å fremme andelshavernes eller Fondets krav overfor Depotbanken eller tredjepart, dersom det å unnlate å fremme nevnte krav medfører eller kan medføre vesentlig tap for Fondet eller andelshaverne. Forvaltningsselskapet er ikke forpliktet til å fremme de nevnte kravene dersom Fondet eller andelshaverne allerede har fremmet kravene Forvaltningsselskapet kan være innehaver av Andeler. Ved kjøp og tilbakekjøp av Andeler følges bestemmelsene i lov om investeringsfond. Informasjon om størrelsen på Forvaltningsselskapets eierandel i Fondet er tilgjengelig på Forvaltningsselskapets forretningskontor og på nettsiden gitt i emisjonsprospektet For bedre å oppfylle sine forpliktelser har Forvaltningsselskapet rett til å delegere til tredjepart følgende handlinger: Organisering av emisjon og tilbakekjøp av Andeler; Organisering av registerføring; utstedelse av dokumenter til andelshaverne som beviser deres eierskap; formidling av nødvendig informasjon til andelshaverne i fondet og annen tjenesteyting til kundene; Organisering av markedsføring av andelene; Føring av oversikten over Fondets aktiva og organisering av Fondets regnskap og bokføring; Fastsetting av Fondets nettoverdi; Oppfølging av lovligheten av Forvaltningsselskapets og Fondets virksomhet, herunder anvendelse av relevant kontrollsystem; aktiviteter i direkte sammenheng med det ovennevnte Delegering av oppgaver til tredjepart fritar ikke Forvaltningsselskapet for ansvar i forbindelse med forvaltningen av Fondet Forvaltningsselskapet må erstatte tap som er påført Fondet eller andelshaverne som følge av mislighold av sine forpliktelser. 9. Depositarens virksomhet v 9.1. Depositaren oppbevarer Fondets kontanter, verdipapirer og andre likvide midler. Depositaren skal ikke organisere forvaring av Fondets andre aktiva, med mindre dette er særskilt avtalt mellom depositaren og forvaltningsselskapet. Depositaren skal også utføre lovpålagte oppgaver. Depositaren utviser ved utføringen av sine forpliktelser den flid og omhyggelighet i virksomheten som kreves av en profesjonell tjenesteyter innen forvaltning av verdipapirer, og gjør innen rimelighetens grenser alt som er nødvendig for å sikre andelshavernes interesser Depositaren har rett til i henhold til ordningen fastsatt i depotavtalen å inngå avtaler med tredjepart om oppbevaring av og herunder oppgjør med Fondets aktiva samt delegering av andre Depositarens oppgaver. Depositaren velger tredjepart med nødvendig omhyggelighet for å sikre tredjepartens pålitelighet. Før delegering av oppgaver og også i det videre er Depositaren forpliktet til å kontrollere om nivået på tredjepartens organisatoriske og tekniske systemer samt finansielle situasjon er tilstrekkelig for å sikre oppfyllingen av forpliktelsene i avtalen. Ved delegering av oppgaver til tredjepart står Depositaren ansvarlig for tap som dette måtte påføre Fondet, Andelshaverne og Forvaltningsselskapet i henhold til loven om investeringsfond, med mindre fondet har utført handlingen med rimelig hensyn og oppfylt forpliktelsen om å utføre tilsyn over tredjepartene. 6

7 10. Fondets gebyrer og omkostninger For Fondets regning betales det et månedlig gebyr til Forvaltningsselskapet for forvaltningen av Fondet (heretter: "Forvaltningsgebyr"). Satsen for forvaltningsgebyret er maksimalt 1,75% i året av markedsverdien av Fondets aktiva For Fondets regning betales det et månedlig gebyr til Depositaren for yting av depottjenesten (heretter: "Depotgebyr"). Den årlige satsen for Depotgebyr er 0,45% av markedsverdien av Fondets aktiva. Moms i henhold til det lovpålagte beløpet skal legges til Depotgebyret Forvaltningsgebyret og Depotgebyret beregnes daglig av markedsverdien av Fondets aktiva, og utbetales i løpet av påfølgende måned etter regnskapsmåneden. Forvaltningsgebyr og Depotgebyr beregnes med grunnlag i: faktisk antall dager i perioden dividert med faktisk antall dager i året (actual/actual) Andre omkostninger i forbindelse med oppbevaring av Fondets aktiva og utføring av transaksjoner med Fondets aktiva, inklusive omkostninger ved ervervelse og avhending av verdipapirer (transaksjonsgebyrer, meglergebyrer, overføringsgebyrer for verdipapirer, tegningsgebyrer, børsgebyrer, registergebyrer, statlige gebyrer osv) og bankgebyrer for banktjenester (pengeoverføringer, internasjonale pengeoverføringer, debitering og kreditering av konto, valutaveksling osv) betales for Fondets regning. For Fondets regning betales også omkostningen ved opptak av lån for Fondets regning Gebyrer og omkostninger betalt for Fondets regning skal ikke overskride 5% per år av den vektede gjennomsnittlige markedsverdien av Fondets aktiva Kostnadene ved revisjon av Fondets regnskapsrapporter og ved publisering og distribusjon av informasjon som presenterer Fondet eller om Fondets virksomhet, bæres av Forvaltningsselskapet. 11. Fondets regnskap og rapportering Forvaltningsselskapets og Fondets bokføring og rapportering organiseres på grunnlag av regnskapsloven, lov om investeringsfond og Forvaltningsselskapets interne regnskapsregler, dersom ikke annet er fastsatt i lov om investeringsfond Føringen av Fondets regnskap besørges av Forvaltningsselskapet Fondets regnskap må holdes atskilt fra regnskapet til Forvaltningsselskapet og andre investeringsfond forvaltet av Forvaltningsselskapet Fondets regnskapsår er Forvaltningsselskapets regnskapsår, som er kalenderåret Fondets års- og halvårsrapport godkjennes av Forvaltningsselskapets styre. Rapportene underskrives av alle styremedlemmer i Forvaltningsselskapet Fondets årsregnskap skal før godkjenning kontrolleres av ekstern revisor. Revisorrapporten vedlegges Fondets årsrapport Fondets årsrapport gjøres tilgjengelig ved Forvaltningsselskapets forretningskontor senest 4 måneder etter utgangen av Fondets regnskapsår. Fondets halvårsrapport gjøres tilgjengelig senest 2 måneder etter utgangen av halvåret. 12. Offentliggjøring av informasjon om Fondet Informasjon som angår fondet publiseres i henhold til lovverk og Fondsregler på Forvaltningsselskapets forretningskontor og på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Ved Forvaltningsselskapets forretningskontor er det i arbeidstiden mulig for alle personer å gjøre seg kjent med følgende opplysninger og dokumenter: Fondsreglene; Fondets siste årsrapport; Fondets siste halvårsrapport, dersom det er godkjent senere enn siste årsrapport; emisjonsprospekt og forenklet emisjonsprospekt; Forvaltningsselskapets navn og kontaktopplysninger; fondsforvalterens navn; Depositarens navn og kontaktopplysninger; prosedyren for bestemmelse av nettoverdi opplysninger om størrelsen på Forvaltningsselskapets eierandel i Fondet Hver bankdag, bortsett fra fredager, publiserer Forvaltningsselskapet nettoverdi, emisjons- og tilbakekjøpspriser for de ulike typene Andeler på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Forvaltningsselskapet publiserer i henhold til lov og Fondsregler i en riksdekkende avis og/eller på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet informasjon om omstendigheter som vesentlig påvirker Fondets virksomhet eller finansielle situasjon eller danningen av fondets netto Andelsverdi Forvaltningsselskapet har rett til å sende meldinger og rapporter om Fondet til andelshavernes post- eller e-postadresser Reklame for fondet publiseres i henhold til lovverket. 7

8 13. Avvikling av fondet Avvikling av fondet skjer i de tilfeller og etter den ordning som er fastsatt i lov om investeringsfond Avvikling av Fondet vedtas av Forvaltningsselskapets råd. I tilfeller fastsatt i lov om investeringsfond kan Depositaren opptre som avvikler Omstendigheter som betinger avvikling av fondet kan for eksempel være at det grunnet endringer i markedssituasjonen er umulig å oppnå investeringsformålet, manglende interesse fra investorer osv For avvikling av fondet søker Forvaltningsselskapet eller Depositaren Finanstilsynet om tillatelse til dette. Etter å ha fått tillatelse fra Finanstilsynet til avvikling av Fondet, offentliggjør Forvaltningsselskapet umiddelbart en melding om avviklingen i en riksdekkende avis og på hjemmesiden nevnt i emisjonsprospektet, med lovpålagte opplysninger, herunder fristen for Fondets kreditorer til å fremme sine krav mot Fondet Dagen etter offentliggjøring av meldingen om avvikling stanses emisjon og tilbakekjøp av Andeler Ved avvikling av Fondet avhender Forvaltningsselskapet så snart som mulig Fondets aktiva og krever i samsvar med andelshavernes interesser inn gjeld til Fondet og innfrir krav fra Fondets kreditorer. Avviklingen må fullføres i løpet av 6 måneder fra publisering av avviklingsmeldingen. Med tillatelse fra Finanstilsynet kan den nevnte fristen forlenges etter Forvaltningsselskapets søknad, men avviklingsfristen kan ikke som følge av forlengelse overskride 18 måneder Omkostningene ved avvikling som dekkes for Fondets regning kan ikke overskride 2% av nettoverdien av Fondets aktiva på dagen avvikling av Fondet ble vedtatt. Dersom de faktiske kostnadene ved avvikling overskrider den nevnte summen, tar Forvaltningsselskapet eller personer som opptrer i Forvaltningsselskapets sted ansvaret for kostnadene som overskrider summen Forvaltningsselskapet fordeler etter avviklingen de gjenstående verdiene mellom andelshaverne i samsvar med antallet Andeler andelshaveren er eier av og nettoverdien. Forvaltningsselskapet publiserer en melding om fordelingen av aktiva i minst en riksdekkende avis og i nettsiden nevnt i emisjonsprospektet. 14. Endringer av Fondsreglene Rådet i Forvaltningsselskapet kan vedta å endre Fondsreglene etter eget skjønn, og kan med dette endre vesentlige vilkår, f.eks. Fondets investeringsbegrensninger eller gebyrer i forbindelse med Fondet Etter registrering av endringene hos Finanstilsynet publiserer Forvaltningsselskapet umiddelbart en melding om regelendringene i minst en riksdekkende avis og i nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Endringene i Fondsreglene trer i kraft etter 1 måned fra meldingen er publisert, dersom meldingen ikke fastsetter en senere dato. 8

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er reglene (heretter "Fondsreglene") for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2008

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2008 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2008 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 23.01.2008 31.12.2008 Fondets navn Type fond Fondsforvalter LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond Oliver Ait Hovedvirksomhet Investering

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2010

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 01.01.2010 31.12.2010 Fondets navn Type fond Fondsforvaltere LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Første halvårsrapport 2009

LHV Persian Gulf Fund. Første halvårsrapport 2009 LHV Persian Gulf Fund Første halvårsrapport 2009 LHV Persian Gulf Fund Første halvårsrapport 2009 01.01.2009 30.06.2009 Fondets navn Type fond Fondsforvalter LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond Oliver

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2009 (oversettelse av originaldokumentet på estisk) LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 01.01.2009 31.12.2009 Fondets navn Fondets type Fondsbestyrer LHV Persian Gulf Fund

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport Første halvdel av 2010 (oversettelse av originaldokumentet på estisk) LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport, første halvdel av 2010 01.01.2010 30.06.2010 Fondets navn

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr. ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.) 11524410, forretningsadresse Papuniidu 5, Pärnu, (heretter Arbeidsgiver

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2017 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 1-5, 2-16,

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF)

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) 1. Innledning Finansdepartementet har i brev av 12. oktober 2015 bedt Finanstilsynet om å utarbeide høringsnotat med utkast til gjennomføringsbestemmelser,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer