LHV Persian Gulf Fund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHV Persian Gulf Fund"

Transkript

1 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er fondsreglene for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om investeringsfond (heretter Fondsregler ). Fondsreglene vil være gjeldende fra 18. mai 2011.

2 1. Generelle bestemmelser 1.1. LHV Persian Gulf Fund er et åpent investeringsfond stiftet av AS LHV Varahaldus den 10. januar Fondet forvaltes av det offentlige aksjeselskapet AS LHV Varahaldus, registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland (heretter: "Forvaltningsselskapet") Fondets forretningskontor er Forvaltningsselskapets registrerte adresse Fondets depositar er det offentlige aksjeselskapet Swedbank AS, registerkode (org. nr.) , adresse Liivalaia 8, Tallinn 15040, Republikken Estland (heretter: "Depositaren") Fondets andelsregister (heretter: "Registeret") føres for A-andelenes del av AS LHV Pank (heretter: LHV ), registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland og for B-andelenes del av føreren av det estiske sentrale verdipapirregisteret, AS Eesti Väärtpaberikeskus (heretter: EVK ), registerkode (org. nr.) , adresse Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Republikken Estland (sammen omtalt som Registerfører ) En formidler er en person som har inngått en kontrakt med Forvaltningsselskapet om formidling av andeler i fondet til investorer (heretter: Formidler ). Informasjon om formidlerne er presentert i prospektet Fondet er et UCITS og er i samsvar med EUs rådsdirektiv 85/611/EØF og Republikken Estlands lovgivning angående UCITSs Andeler i Fondet kan tilbys offentlig i alle EØS-land fra 2. mai Grunnlag og formål for fondets virksomhet 2.1. Grunnlaget for Fondets virksomhet og andelshavernes forhold til Forvaltningsselskapet er fastsatt gjennom disse fondsreglene, Republikken Estlands lovgivning og lovgivning som kommer til anvendelse ved tilbud. Fondsreglene er utferdiget i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. Ved uoverensstemmelser mellom fondsreglene og lovbestemmelser gjelder det som er bestemt ved lov. Dersom det er innbyrdes motsigelser mellom bestemmelsene i Fondsreglene, tolkes slike bestemmelser til beste for fondets andelshavere Fondet er helheten av aktiva samlet ved offentlig emisjon av andeler og verdier opptjent ved investering av disse aktiva, som tilhører andelshaverne i fellesskap og som forvaltes av forvaltningsselskapet. Fondet er ikke en juridisk person Formålet med fondets virksomhet er å skape en langsiktig verdiøkning av fondets aktiva, og dette oppnås ved diversifikasjon av aktiva blant ulike instrumenter Forvaltningsselskapet garanterer ikke for lønnsomheten av investeringene foretatt av Fondet overfor andelshaverne. 3. Fondets investeringspolitikk 3.1. Forvaltningsselskapet forvalter Fondets aktiva i henhold til lov om investeringsfond og annen lovgivning i samsvar med denne samt investeringsbegrensningene fastsatt i fondsreglene For å oppnå fondets formål investerer forvaltningsselskapet fondets aktiva i aksjer som omsettes på de regulerte markeder i land som ligger i områder omkring Den arabiske halvøy og Persiabukta (hovedsakelig medlemsland i samarbeidsrådet GCC eller Gulf Cooperation Council, inklusive Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, De forente arabiske emirater e og Saudi-Arabia Arabia). Fondet kan også investere i verdipapirer som omsettes på regulerte markeder i andre land, forutsatt at emittentene av disse verdipapirene har vesentlige forretningsinteresser på Den arabiske halvøy og i området rundt Persiabukta eller at deres virksomhet i vesentlig grad er avhengig av dette området. I tillegg til aksjer og andre lignende omsettelige rettigheter kan fondet investere i andre verdipapirer og innskudd i kredittinstitusjoner Fondet investerer inntil 100% av sine aktiva i aksjer og og inntil 10% i investeringsfond som investerer i aksjer. Innskudd i kredittinstitusjoner og investeringer i pengemarkedsinstrumenter, gjeldsbrev med lav risiko og andre lignende verdipapirer for å styre likviditeten av fondets aktiva i perioden omkring avhending eller anskaffelse av investeringer, ved mangel på egnede investeringsobjekter eller i situasjoner der aksjemarkedenes vekstpotensial er begrenset Forvaltningsselskapet har ved investering av fondets aktiva ikke spesialisert seg etter bransje. Ved investering av fondets aktiva er det ingen begrensninger angående type emittent. En kort beskrivelse av risikoer forbundet med investering av fondets aktiva presenteres i emisjonsprospektet Den nøyaktige fordelingen av fondets aktiva mellom ulike investeringsobjekter avgjøres av forvaltningsselskapet som en del av den daglige ledelsen, herunder avgjør forvaltningsselskapet den relative andelen av ulike typer aktiva, emittenter, regioner eller bransjer i fordelingen av Fondets verdier, dette i samsvar med gjeldende investeringsbegrensninger og hovedprinsipper for Fondets investeringspolitikk. 4. Investeringsbegrensninger Fondets aktiva kan investeres i: aksjer eller andre lignende omsettelige rettigheter; gjeldsbrev, konvertible verdipapirer eller andre omsettelige gjeldsforpliktelser; aksjer og andeler i investeringsfond;

3 tegningsrettigheter eller andre omsettelige rettigheter som gir rett til å erverve verdipapirer omtalt i punktene ; innskudd i kredittinstitusjoner; pengemarkedsinstrumenter; finansielle derivater Opp til 100 % av fondets aktiva kan investeres i verdipapirer som fritt kan avhendes og som svarer til minst en av de følgende betingelsene: det handles med verdipapirer på regulerte verdipapirmarkeder i USA, De forente arabiske emirater, Bahrain, Egypt, Kina, Hong Kong, Irland, India, Yemen, Jordan, Quatar, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Sør-Afrika, Marokko, Oman, Pakistan, Tyskland, Saudi-Arabia, Singapore eller Storbritannia; det handles ikke med verdipapirer omsatt på regulerte verdipapirmarkeder i land nevnt i punkt , men i henhold til sine emisjonsvilkår skal de noteres på en verdipapirbørs i et land nevnt i punkt i løpet av 12 måneder fra emisjonen av verdipapirene Fondets aktiva kan i inntil 50% utstrekning investeres i pengemarkedsinstrumenter som svarer til vilkårene fastsatt i lov om investeringsfond Av Fondets aktiva kan inntil 10% av markedsverdien på Fondets aktiva investeres i verdipapirer ikke nevnt i punkt 4.2 og Fondets aktiva kan ikke investeres i fast eiendom, edle metaller eller sertifikater som gir rett til edle metaller. Fondet kan investere i verdipapirer med sikkerhet i fast eiendom eller verdipapirer hvis pris avhenger av endringer i eiendomsprisene Fondet kan ikke investere mer enn 10% av sine aktiva i verdipapirer emittert av samme person. Dersom verdien av verdipapirer emittert av en person overstiger 5% av markedsverdien av Fondets aktiva, skal ikke den totale verdien av slike verdipapirer være større enn 40% av markedsverdien av Fondets aktiva. Verdien av verdipapirer utstedt av personer i samme konsern kan totalt ikke utgjøre mer enn 20% av markedsverdien av Fondets aktiva Fondet kan investere opptil 10% av sine aktiva i aksjer eller andeler i andre investeringsfond i samsvar med lovpålagte begrensninger Innskudd i kredittinstitusjoner kan utgjøre inntil 50% av markedsverdien av Fondets aktiva. Bindingsfrist for innskudd kan være inntil 12 måneder. Inntil 20% av markedsverdien av Fondets aktiva kan plasseres i en og samme kredittinstitusjon. Begrensningen kommer ikke til anvendelse på penger som oppbevares midlertidig på foliokonto hos Depositaren og i overnatten-innskudd Fondet kan investere i valuta for landene spesifisert i seksjon Fondet kan investere i finansielle derivater, med hensyn til lov om investeringsfond og annen lovgivning i samsvar med denne samt Forvaltningsselskapets interne regler samt investeringsbegrensningene fastsatt i Fondsreglene. Fondets aktiva kan kun investeres i finansielle derivater som har sin basis i: verdipapirer nevnt i punktene ; valutaer som Fondet kan investere i. Fondet kan investere i finansielle derivater for investeringsformål samt for å redusere finansiell risiko. Investeringer i finansielle derivater emittert av en person kan ikke utgjøre mer enn 10% av markedsverdien av Fondets aktiva. Den åpne posisjonen til fondets derivater kan ikke overskride markedsverdien av Fondets aktiva Forvaltningsselskapet kan på vegne av Fondet ta opp lån, utføre repo- og omvendte repotransaksjoner og andre lånetransaksjoner for verdipapir samt andre transaksjoner for inn- og utlån av verdipapirer. Fondet kan låne og erverve andre forpliktelser som holder seg innenfor 10% av verdien av Fondets aktiva. Løpetiden for Fondets lån og andre forpliktelser kan ikke være lenger enn 3 måneder. Forvaltningsselskapet kan ikke bevilge lån på vegne av Fondet Objekter som tilhører et fonds aktiva skal ikke pantsettes eller på noen annen måte stilles som garanti eller sikkerhet bortsett fra i tilfeller hvor målet er å garantere resultatet til en transaksjon som uføres på vegne av fondet eller for sikre et lån I tillegg til de ovenfor refererte investeringsbegrensningene må Forvaltningsselskapet ved investering av Fondets aktiva ta hensyn til alle andre lovpålagte begrensninger og krav til risikospredning. En kort oversikt av risikoer i forbindelse med investering av Fondets aktiva er gitt i emisjonsprospektet Begrensningene for risikospredning kan være midlertidig overskredet på grunn av årsaker som ikke har tilknytning til fondsselskapet. Benyttelse av en forkjøpsrett til å akkvirere verdipapirer, en bonusemisjon, en endring i verdipapirers markedsverdi og lignende årsaker regnes for å være årsaker som ikke har tilknytning til et forvaltningsselskap dersom målet med transaksjonene som utføres på vegne av et fond er å påbegynne observans av de forutnevnte begrensningene, når det tas hensyn til andelseiernes interesser. 5. Fondets andeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til andelene En andel i Fondet (heretter: "Andel") er et personlig ikke-materielt verdipapir som beviser andelshavernes medeierskap i Fondets aktiva. Det utstedes ikke materielle dokumenter til bevis for eierskapet Andelen kan deles opp. Deler av Andeler som oppstår ved oppdeling av andeler avrundes til tre desimaler. Ved avrunding anvendes følgende regler: tallene NN.NNN0 til NN.NNN4 avrundes til tallet NN.NNN og tallene NN.NNN5 til NN.NNN9 avrundes til tallet NN.NN(N+1) Det finnes to typer Andeler (heretter: A-andel og B-andel ): 5.4. A-andel: Andelenes navn er LHV Persian Gulf Fund A.

4 Andelens pålydende verdi er 10 euro Andelsregisteret føres av LHV. Andelsregisteret føres og registeropplysningene oppbevares i henhold til avtale om registerføring inngått mellom Forvaltningsselskapet og LHV B-andel: Andelenes navn er LHV Persian Gulf Fund B Andelens pålydende verdi er 6,39 euro Andelsregisteret føres av EVK. For registrering av Andelene anvendes bestemmelsene i lov om Estlands sentrale verdipapirregister Eiendomsretten til Andelene og rettighetene og forpliktelsene til andelshaver og Forvaltningsselskap som følger av Andelene regnes som oppstått fra oppføring foretas i registeret. Ved å foreta kjøpsordre til ervervelse av Andelene gir andelshaver sitt samtykke til behandling av opplysninger (herunder personopplysninger) i den grad som er nødvendig for føringen av registeret. Andelshaver har rett til å legge oppføringen i Registeret til grunn overfor tredjepart ved utøving av sine rettigheter og forpliktelser. Registerfører utsteder etter søknad fra andelshaver et utdrag over de Andeler som tilhører andelshaver. Behandlingen av registeropplysningene skjer ved elektronisk databehandling. Registerfører gjør oppføringene i registeret på grunnlag av transaksjonsinformasjon angående Andelene. Oppføringer kan også gjøres på grunnlag av rettslige avgjørelser eller annet grunnlag som er akseptabelt for Registerfører. Registerfører er forpliktet til å oppbevare opplysningene og dokumentene som ble lagt fram som grunnlag for oppføringen i minst 10 år fra avslutningen av det rettslige forholdet knyttet til Andelene. Opplysningene oppbevares som dokumenter eller på en måte som gjør det mulig å reprodusere dem som dokumenter Andelene gir ikke andelshaveren beslutningsrett ved transaksjoner som gjøres med Fondets aktiva. Det holdes ikke generalforsamling for Andelshaverne. Andelshaver har ikke rett til å kreve medeierskapet opphevet eller sin del utskilt fra Fondets aktiva Andelshaver har følgende rettigheter: å kreve at Forvaltningsselskapet skal kjøpe tilbake Andelene han er eier av i henhold til Fondsreglene og lovgivningen; å avhende og gi videre som arv Andelene han er eier av til tredjepart; i henhold til Fondsreglene ved avvikling av Fondet å motta en del av de resterende verdiene proporsjonalt med antallet Andeler i hans eie; ved Forvaltningsselskapets forretningskontor å gjøre seg kjent med Fondsreglene, Fondets siste års- og halvårsrapport, emisjonsprospektet, det forenklede emisjonsprospektet og andre dokumenter og informasjon som angår Fondets virksomhet, som fastsatt ved lov; å kreve et dokument som beviser andelshaverens eiendomsrett; å utøve andre handlinger som fastsatt ved lov og i Fondsreglene Andelshaveren må utøve rettighetene knyttet til Andelene i god tro og i henhold til bestemmelsene i lovgivning og regler. Andelshaveren har mulighet for å utøve sine rettigheter ved Forvaltningsselskapets forretningskontor Andelshaver står ikke personlig ansvarlig for Fondets forpliktelser som Forvaltningsselskapet har tatt opp på vegne av fondet, og heller ikke for forpliktelser som Forvaltningsselskapet i henhold til Fondsreglene har rett til å kreve oppfylt for Fondets regning. Ansvaret for oppfyllelse av slike forpliktelser er begrenset til Andelshavers andel av Fondets aktiva Rettighetene og forpliktelsene knyttet til Andelen oppstår ved utstedelse av Andelen til andelshaveren og slutter ved tilbakekjøp av Andelen. Eiendomsretten til Andelen bevises ved oppføringen i Registeret Skattesystemet som anvendes overfor Andelshaveren kan avhenge av Andelshaverens bosted, juridiske form og andre lignende omstendigheter. Forvaltningsselskapet trekker ingen skatt. Det er Andelshaveren som er ansvarlig for å oppgi slike inntekter i sin skatteoppgave. Mer presist om skattesystem finnes beskrevet i emisjonsprospektet. 6. Fastsettelse av netto andelsverdi Nettoverdien av Fondets aktiva fastsettes hver bankdag på grunnlag av markedsverdien av de verdipapirer og andre aktiva som tilhører Fondet. Ved fastsetting av verdien på Fondets aktiva tar Forvaltningsselskapet utgangspunkt i lovgivningen og prinsippene i sine interne regler. Nettoverdien av fondets aktiva beregnes i euro og netto Andelsverdi i valutaen for den aktuelle typen. Nettoverdien av Fondets aktiva beregnes ikke når transaksjoner med andelene har blitt stoppet som en følge av seksjon 7.1. Ved fastsettelse av verdien av Fondets aktiva, benytter forvaltningsselskapets lovbestemte prinsipper samt prinsippene i dets interne regler for fastsetting av nettoverdien av et investeringsfonds aktiva (heretter: Prosedyre for fastsetting av nettoverdi). Prosedyren for fastsetting av nettoverdi finnes tilgjengelig ved forvaltningsselskapets hovedkontor og på websiden spesifisert i prospektet. Nettoverdien av Fondets aktiva samt en andels nettoverdi beregnes i euro Ved fastsetting av Fondets nettoverdi gjøres det fra markedsverdien av Fondets aktiva fradrag for akkumulert men ikke utbetalt Forvaltningsgebyr, Depotgebyr og krav mot Fondet (uoppgjorte transaksjoner) og andre omkostninger ved forvaltningen av fondet Dersom det etter fastsettingen av Fondets nettoverdi finner sted en hendelse eller oppstår en omstendighet som etter Forvaltningsselskapets beste skjønn har vesentlig innvirkning på Fondets nettoverdi har Forvaltningsselskapet rett til å omvurdere den fastsatte markedsverdien, nettoverdien og netto Andelsverdien, dersom det ville skade andelshavernes interesser å unnlate å foreta slik omvurdering Den totale nettoverdien av en Andel fås ved å trekke den aktuelle typens del av Fondets forpliktelser fra den aktuelle typens del av markedsverdien av verdipapirer og andre rettigheter som utgjør Fondets aktiva. Netto andelsverdi fås ved å

5 dividere den totale nettoverdien av en type Andeler med antallet Andeler som i beregningsøyeblikket er utstedt og ikke tilbakekjøpt Forvaltningsselskapet beregner og publiserer den totale nettoverdien av Fondets aktiva og nettoverdiene av de ulike typene Andeler og emisjons- og tilbakekjøpsprisene en gang i løpet av hver bankdag unntatt fredag ikke senere enn kl Tallinn-tid. Netto andelsverdi, emisjons- og tilbakekjøpspris fastsettes med nøyaktighet fire gjeldende siffer etter komma Fondets inntekter deles ikke ut til andelshaverne, men reinvesteres. Andelshaverens gevinst eller tap framkommer i form av endringer i Andelens nettoverdi. 7. Emisjon, tilbakekjøp og bytting av Andeler 7.1. Emittent av Andelene er Forvaltningsselskapet. Emisjonen av Andeler er offentlig. Andelenes emisjonsperiode er ikke begrenset. Størrelsen på emisjonen og antallet emitterte Andeler er ikke fiksert. Emisjon og tilbakekjøp av Andeler finner sted hver bankdag, bortsett fra fredager. Transaksjoner med Andelene stoppes når beregningen av nettoverdien av Fondets aktiva er umulig fordi en eller flere aksjebørser eller andre regulerte markeder hvor Fondet investerer er stengte Ved emisjon av Andeler har Forvaltningsselskapet rett til å kreve emisjonsgebyr av investorene. Andelens emisjonsgebyr er maksimalt 5% av netto Andelsverdi. Opplysninger om gjeldende emisjonsgebyr for Andelen er gitt i emisjonsprospektet. Forvaltningsselskapet har rett til etter eget skjønn å redusere eller gi avkall på emisjonsgebyret. Formidlingsgebyr til formidler eller forvaltningsgebyr til EVK betales av investoren Ved tilbakekjøp av Andeler har Forvaltningsselskapet rett til å kreve tilbakekjøpsgebyr av investorene. Andelens tilbakekjøpsgebyr er maksimalt 1% av netto Andelsverdi. Opplysninger om gjeldende tilbakekjøpsgebyr for Andelen er gitt i emisjonsprospektet. Forvaltningsselskapet har rett til etter eget skjønn å redusere eller gi avkall på tilbakekjøpsgebyret. Formidlingsgebyr til formidler eller forvaltningsgebyr til EVK betales av investoren Andelens emisjonspris er nettoverdien av den aktuelle typen Andel den bankdagen Forvaltningsselskapet mottar kjøpsordren (Første av det bestemt Andeles nettoverdie etter salgsforordingen, beregnet med transaksjonfristene i punktum 7.13.), med tillegg av emisjonsgebyr Andelens tilbakekjøpspris er nettoverdien av den aktuelle typen Andel den bankdagen Forvaltningsselskapet mottar salgsordren (Første av det bestemt Andeles nettoverdie etter salgsforordingen, beregnet med transaksjonfristene i punktum 7.13.), med fradrag av tilbakekjøpsgebyr Emisjons- og tilbakekjøpstransaksjonene gjøres opp i euro Erverv av Andeler: For å erverve A-andeler legger investoren fram en kjøpsordre for Formidleren i den form som er forutsatt av Formidleren B-andeler kan erverves gjennom EVK ved å overføre beløpet som ønskes investert til en EVKs spesielle tegningskonto i den estiske riksbanken Eesti Pank, oppgitt i emisjonsprospektet. Som kjøpsordre gjelder i denne sammenheng betalingsordren som ligger til grunn for betalingen mottatt av EVK Ved framlegging av kjøpsordren bekrefter investoren at han i nødvendig grad er kjent med Fondsreglene og emisjonsprospektet, er inneforstått med disse og forplikter seg til å følge dem Dersom investoren ikke har en konto hos Registerfører, må investoren åpne slik konto gjennom Formidleren eller EVKs kontoforvalter Emitterte Andeler godskrives hos Registerfører investors konto senest den tredje bankdagen etter at Forvaltningsselskapet mottok kjøpsordren (T+3, der T er dagen ordren ble mottatt av Forvaltningsselskapet) Tilbakekjøp av andeler: For å selge tilbake A-andeler legger investoren fram en salgsordre for Formidleren i den form som er forutsatt av Formidleren B-andeler kan selges tilbake ved å legge fram en salgsordre i forutsatt form til kontoforvalter hos EVK Alle salgsordrer, med unntak av slike fastsatt i underpunkt 7.9., blir utført den sjette bankdagen fra salgsordren ble mottatt av Forvaltningsselskapet (T+6, der T er dagen Forvaltningsselskapet mottar ordren), da beløpet for tilbakekjøp av Andelene overføres brukskontoen knyttet til andelshavers konto og Andelene slettes fra Registeret Dersom andelshaverne med salgsordrer mottatt i løpet en og samme bankdag beordrer tilbakekjøp av Andeler for over 5% av Fondets nettoverdi, har Forvaltningsselskapet rett til å utsette alle oppgjør for salgsordrer utført denne dagen i inntil 10 bankdager. Forvaltningsselskapet har i de tilfeller og etter de vilkår omtalt i lov om investeringsfond rett til å stoppe tilbakekjøp av Andelene Andelen regnes som emittert eller tilbakekjøpt den dagen oppføringen om dette føres i Registeret Emisjons- og tilbakekjøpsgebyr og alle direkte omkostninger ved erverv og tilbakesalg av Andelene bæres av andelshaver. Etter forespørsel fra andelshaver melder Forvaltningsselskapet fra om størrelsen på innbetalt emisjons- og tilbakekjøpsgebyr gjennom vanlig brev, faks eller e-post Dersom Formidleren holder Andeler som tilhører andelshaver på en representantkonto, gjøres oppføringer og betalinger angående verdipapirene til Formidlers representantkonto og bankkonto tilknyttet representantkontoen Nærmere detaljer angående transaksjoner med Andelene, herunder frister for framlegging av transaksjonsordre for Forvaltningsselskapet, er gitt i Fondets emisjonsprospekt Andelshaver har ikke rett til å bytte Andelen mot en andel i et annet fond forvaltet av Forvaltningsselskapet eller mot en Andel av den andre typen. 5

6 8. Forvaltningsselskapets virksomhet 8.1. Forvaltningsselskapets virksomhet og handlinger ved forvaltning av Fondet er beskrevet i Forvaltningsselskapets vedtekter, Fondsreglene og i lovverket Forvaltningsselskapet har rett til å disponere og ha råderetten over Fondets aktiva og andre tilhørende rettigheter. Forvaltningsselskapet gjør ved forvaltningen av fondet transaksjoner i eget navn og for Fondets regning Forvaltningsselskapet investerer Fondets aktiva i samsvar med investeringspolitikken fastsatt i Fondsreglene og i henhold til investeringsbegrensninger i Fondsreglene og lovverket. Ved investering av Fondets aktiva sørger Forvaltningsselskapet for: å framskaffe tilstrekkelig informasjon om verdiene Forvaltningsselskapet for Fondets regning har tenkt å erverve eller har ervervet; å følge den økonomiske situasjonen til emittenten av verdipapirene som Forvaltningsselskapet for Fondets regning har tenkt å erverve eller har ervervet; å framskaffe tilstrekkelig informasjon om betalingsevnen til de personer det for Fondets regning gjøres transaksjoner med For forvaltning av Fondets aktiva oppnevner styret i Forvaltningsselskapet en fondsforvalter som har som sin oppgave å investere Fondets aktiva Forvaltningsselskapet forvalter Fondets aktiva separat fra egne aktiva og aktiva og ansamlinger av aktiva tilhørende andre investeringsfond forvaltet av Forvaltningsselskapet. Fondets aktiva er ikke en del av Forvaltningsselskapets konkursbo og kan ikke brukes til å innfri kreditorkrav mot Forvaltningsselskapet Forvaltningsselskapet er forpliktet til å inngå en depotavtale med en Depositar for oppbevaring av Fondets aktiva Forvaltningsselskapet har rett og plikt til i eget navn å fremme andelshavernes eller Fondets krav overfor Depotbanken eller tredjepart, dersom det å unnlate å fremme nevnte krav medfører eller kan medføre vesentlig tap for Fondet eller andelshaverne. Forvaltningsselskapet er ikke forpliktet til å fremme de nevnte kravene dersom Fondet eller andelshaverne allerede har fremmet kravene Forvaltningsselskapet kan være innehaver av Andeler. Ved kjøp og tilbakekjøp av Andeler følges bestemmelsene i lov om investeringsfond. Informasjon om størrelsen på Forvaltningsselskapets eierandel i Fondet er tilgjengelig på Forvaltningsselskapets forretningskontor og på nettsiden gitt i emisjonsprospektet For bedre å oppfylle sine forpliktelser har Forvaltningsselskapet rett til å delegere til tredjepart følgende handlinger: Organisering av emisjon og tilbakekjøp av Andeler; Organisering av registerføring; utstedelse av dokumenter til andelshaverne som beviser deres eierskap; formidling av nødvendig informasjon til andelshaverne i fondet og annen tjenesteyting til kundene; Organisering av markedsføring av andelene; Føring av oversikten over Fondets aktiva og organisering av Fondets regnskap og bokføring; Fastsetting av Fondets nettoverdi; Oppfølging av lovligheten av Forvaltningsselskapets og Fondets virksomhet, herunder anvendelse av relevant kontrollsystem; aktiviteter i direkte sammenheng med det ovennevnte Delegering av oppgaver til tredjepart fritar ikke Forvaltningsselskapet for ansvar i forbindelse med forvaltningen av Fondet Forvaltningsselskapet må erstatte tap som er påført Fondet eller andelshaverne som følge av mislighold av sine forpliktelser. 9. Depositarens virksomhet v 9.1. Depositaren oppbevarer Fondets kontanter, verdipapirer og andre likvide midler. Depositaren skal ikke organisere forvaring av Fondets andre aktiva, med mindre dette er særskilt avtalt mellom depositaren og forvaltningsselskapet. Depositaren skal også utføre lovpålagte oppgaver. Depositaren utviser ved utføringen av sine forpliktelser den flid og omhyggelighet i virksomheten som kreves av en profesjonell tjenesteyter innen forvaltning av verdipapirer, og gjør innen rimelighetens grenser alt som er nødvendig for å sikre andelshavernes interesser Depositaren har rett til i henhold til ordningen fastsatt i depotavtalen å inngå avtaler med tredjepart om oppbevaring av og herunder oppgjør med Fondets aktiva samt delegering av andre Depositarens oppgaver. Depositaren velger tredjepart med nødvendig omhyggelighet for å sikre tredjepartens pålitelighet. Før delegering av oppgaver og også i det videre er Depositaren forpliktet til å kontrollere om nivået på tredjepartens organisatoriske og tekniske systemer samt finansielle situasjon er tilstrekkelig for å sikre oppfyllingen av forpliktelsene i avtalen. Ved delegering av oppgaver til tredjepart står Depositaren ansvarlig for tap som dette måtte påføre Fondet, Andelshaverne og Forvaltningsselskapet i henhold til loven om investeringsfond, med mindre fondet har utført handlingen med rimelig hensyn og oppfylt forpliktelsen om å utføre tilsyn over tredjepartene. 6

7 10. Fondets gebyrer og omkostninger For Fondets regning betales det et månedlig gebyr til Forvaltningsselskapet for forvaltningen av Fondet (heretter: "Forvaltningsgebyr"). Satsen for forvaltningsgebyret er maksimalt 1,75% i året av markedsverdien av Fondets aktiva For Fondets regning betales det et månedlig gebyr til Depositaren for yting av depottjenesten (heretter: "Depotgebyr"). Den årlige satsen for Depotgebyr er 0,45% av markedsverdien av Fondets aktiva. Moms i henhold til det lovpålagte beløpet skal legges til Depotgebyret Forvaltningsgebyret og Depotgebyret beregnes daglig av markedsverdien av Fondets aktiva, og utbetales i løpet av påfølgende måned etter regnskapsmåneden. Forvaltningsgebyr og Depotgebyr beregnes med grunnlag i: faktisk antall dager i perioden dividert med faktisk antall dager i året (actual/actual) Andre omkostninger i forbindelse med oppbevaring av Fondets aktiva og utføring av transaksjoner med Fondets aktiva, inklusive omkostninger ved ervervelse og avhending av verdipapirer (transaksjonsgebyrer, meglergebyrer, overføringsgebyrer for verdipapirer, tegningsgebyrer, børsgebyrer, registergebyrer, statlige gebyrer osv) og bankgebyrer for banktjenester (pengeoverføringer, internasjonale pengeoverføringer, debitering og kreditering av konto, valutaveksling osv) betales for Fondets regning. For Fondets regning betales også omkostningen ved opptak av lån for Fondets regning Gebyrer og omkostninger betalt for Fondets regning skal ikke overskride 5% per år av den vektede gjennomsnittlige markedsverdien av Fondets aktiva Kostnadene ved revisjon av Fondets regnskapsrapporter og ved publisering og distribusjon av informasjon som presenterer Fondet eller om Fondets virksomhet, bæres av Forvaltningsselskapet. 11. Fondets regnskap og rapportering Forvaltningsselskapets og Fondets bokføring og rapportering organiseres på grunnlag av regnskapsloven, lov om investeringsfond og Forvaltningsselskapets interne regnskapsregler, dersom ikke annet er fastsatt i lov om investeringsfond Føringen av Fondets regnskap besørges av Forvaltningsselskapet Fondets regnskap må holdes atskilt fra regnskapet til Forvaltningsselskapet og andre investeringsfond forvaltet av Forvaltningsselskapet Fondets regnskapsår er Forvaltningsselskapets regnskapsår, som er kalenderåret Fondets års- og halvårsrapport godkjennes av Forvaltningsselskapets styre. Rapportene underskrives av alle styremedlemmer i Forvaltningsselskapet Fondets årsregnskap skal før godkjenning kontrolleres av ekstern revisor. Revisorrapporten vedlegges Fondets årsrapport Fondets årsrapport gjøres tilgjengelig ved Forvaltningsselskapets forretningskontor senest 4 måneder etter utgangen av Fondets regnskapsår. Fondets halvårsrapport gjøres tilgjengelig senest 2 måneder etter utgangen av halvåret. 12. Offentliggjøring av informasjon om Fondet Informasjon som angår fondet publiseres i henhold til lovverk og Fondsregler på Forvaltningsselskapets forretningskontor og på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Ved Forvaltningsselskapets forretningskontor er det i arbeidstiden mulig for alle personer å gjøre seg kjent med følgende opplysninger og dokumenter: Fondsreglene; Fondets siste årsrapport; Fondets siste halvårsrapport, dersom det er godkjent senere enn siste årsrapport; emisjonsprospekt og forenklet emisjonsprospekt; Forvaltningsselskapets navn og kontaktopplysninger; fondsforvalterens navn; Depositarens navn og kontaktopplysninger; prosedyren for bestemmelse av nettoverdi opplysninger om størrelsen på Forvaltningsselskapets eierandel i Fondet Hver bankdag, bortsett fra fredager, publiserer Forvaltningsselskapet nettoverdi, emisjons- og tilbakekjøpspriser for de ulike typene Andeler på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Forvaltningsselskapet publiserer i henhold til lov og Fondsregler i en riksdekkende avis og/eller på nettsiden nevnt i emisjonsprospektet informasjon om omstendigheter som vesentlig påvirker Fondets virksomhet eller finansielle situasjon eller danningen av fondets netto Andelsverdi Forvaltningsselskapet har rett til å sende meldinger og rapporter om Fondet til andelshavernes post- eller e-postadresser Reklame for fondet publiseres i henhold til lovverket. 7

8 13. Avvikling av fondet Avvikling av fondet skjer i de tilfeller og etter den ordning som er fastsatt i lov om investeringsfond Avvikling av Fondet vedtas av Forvaltningsselskapets råd. I tilfeller fastsatt i lov om investeringsfond kan Depositaren opptre som avvikler Omstendigheter som betinger avvikling av fondet kan for eksempel være at det grunnet endringer i markedssituasjonen er umulig å oppnå investeringsformålet, manglende interesse fra investorer osv For avvikling av fondet søker Forvaltningsselskapet eller Depositaren Finanstilsynet om tillatelse til dette. Etter å ha fått tillatelse fra Finanstilsynet til avvikling av Fondet, offentliggjør Forvaltningsselskapet umiddelbart en melding om avviklingen i en riksdekkende avis og på hjemmesiden nevnt i emisjonsprospektet, med lovpålagte opplysninger, herunder fristen for Fondets kreditorer til å fremme sine krav mot Fondet Dagen etter offentliggjøring av meldingen om avvikling stanses emisjon og tilbakekjøp av Andeler Ved avvikling av Fondet avhender Forvaltningsselskapet så snart som mulig Fondets aktiva og krever i samsvar med andelshavernes interesser inn gjeld til Fondet og innfrir krav fra Fondets kreditorer. Avviklingen må fullføres i løpet av 6 måneder fra publisering av avviklingsmeldingen. Med tillatelse fra Finanstilsynet kan den nevnte fristen forlenges etter Forvaltningsselskapets søknad, men avviklingsfristen kan ikke som følge av forlengelse overskride 18 måneder Omkostningene ved avvikling som dekkes for Fondets regning kan ikke overskride 2% av nettoverdien av Fondets aktiva på dagen avvikling av Fondet ble vedtatt. Dersom de faktiske kostnadene ved avvikling overskrider den nevnte summen, tar Forvaltningsselskapet eller personer som opptrer i Forvaltningsselskapets sted ansvaret for kostnadene som overskrider summen Forvaltningsselskapet fordeler etter avviklingen de gjenstående verdiene mellom andelshaverne i samsvar med antallet Andeler andelshaveren er eier av og nettoverdien. Forvaltningsselskapet publiserer en melding om fordelingen av aktiva i minst en riksdekkende avis og i nettsiden nevnt i emisjonsprospektet. 14. Endringer av Fondsreglene Rådet i Forvaltningsselskapet kan vedta å endre Fondsreglene etter eget skjønn, og kan med dette endre vesentlige vilkår, f.eks. Fondets investeringsbegrensninger eller gebyrer i forbindelse med Fondet Etter registrering av endringene hos Finanstilsynet publiserer Forvaltningsselskapet umiddelbart en melding om regelendringene i minst en riksdekkende avis og i nettsiden nevnt i emisjonsprospektet Endringene i Fondsreglene trer i kraft etter 1 måned fra meldingen er publisert, dersom meldingen ikke fastsetter en senere dato. 8

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer