Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre"

Transkript

1 Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014

2

3 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra nettselskapene som er medlemmer i The Norwegian Smart Grid Centre. Selskapene som har deltatt i prosessen er: Lyse Elnett AS, Hafslund Nett AS, NTE Nett, Skagerak Energi AS, BKK Nett AS, Fredrikstad Nett AS, TrønderEnergi AS, Istad Nett AS, Helgelands Kraft AS, Eidsiva Nett AS, Agder Energi AS, Bodø Energi AS, Sogn og Fjordane Energi, Fortum Distribusjon, Troms Kraft. Arbeidet har vært ledet av Grete Coldevin, The Norwegian Smartgrid Centre. Faglig ansvarlig har vært Kjell Sand, Seniorforsker SINTEF Energi og The Norwegian Smartgrid Centre. Eilert Bjerkan, Enfo Consulting og Hanne Sæle, SINTEF Energi. Grete Coldevin og Kjell Sand har ført strategien i pennen på vegne av innsatsgruppen. I tillegg har følgende personer presentert, gitt innspill eller fasilitert underveis i prosessen: Erland S. Eggen, ENERGIX, Forskningsrådet Therese Troset Engan, Demo Steinkjer, Dieter Hirdes, NCE Smart Energi Markets Morten Hovd, NTNU. Institutt for Kybernetikk og leder av Scientific Committee i Smartgridsenteret Poul Heegard, NTNU, Institutt for Telematikk Geir Mathisen, SINTEF IKT Tomas Moe Skjølsvold, NTNU, Institutt for Tverrfaglige kulturstudier. Knut Samdal, SINTEF Energi Ketil Sagen, Energi Norge Trondheim 19. mai 2014 The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

4

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Svake incentiver for å drive forskning, utvikling og demonstrasjon Mandat for arbeidet med felles FoU-D strategi for Smartgrid Et levende dokument og et verktøy for nettselskapene til å vurdere prosjektinitiativer Hva kan oppnås gjennom felles FoU-D-strategi Overordne utfordringer som kan håndteres Fornying gjennom ny teknologi: Læring, risikoreduksjon, kontroll på kostnadene Modenhetsskala for Smartgrid teknologier "Demo Norge for Smartgrid": Plattform for test, forskning og innovasjon Status offentlige FoU-D-prioriteringer for strømnettet i Norge For få offentlige midler til FoU-D for smartgrids Energi 21: Økt nasjonal innsats for fremtidens fleksible energisystem Forskningsrådet: Nettselskapene bør bli mer proaktive og strategiske i bruk av FoU-D Energi Norge sin oversikt over FoU-prosjekter: Få prosjekter innenfor Smartgrids Temaer for forskning, utvikling og demonstrasjon Veikart utarbeidet av EU som utgangspunkt Temaer for FoU og demo for norske nettselskaper Integrasjon av smarte kunder (C1) Integrasjon av DER og nye laster (C2) Nettdrift for mer komplekse driftssituasjoner (C3) Nettplanlegging og forvaltning (C4) Markedsdesign i fremtiden: Nettselskap, DSO, Aggregatorer, ESCO (C5) Felles DSO/TSO-temaer (TD) "Cross-Cutting"-utfordringer (CC) Usikkerhetsmomenter/"Game changers" Finansieringsbehov deltemaer Estimert omfang av innsats fra nettselskapene på de ulike deltemaene i årene Beste finansieringsordning for demonstrasjons-rettede prosjekter: H Beste finansieringsordning for langsiktig forskning på Energisystemer: FME Løpende eller årlige utlysninger for prosjekter av kortere varighet (1-4 år) The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

6 6 Koordinering av FoU-D i bransjen Koordinering gjennom å ha en felles FoU-D strategi å peke på Koordinering av Demonstrasjonsprosjekter som skal inngå i Demo Norge for Smartgrids Prosjekter for teknologiutvikling med deltagelse fra industri og nettselskap Koordinering av Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter som er åpne for bred deltagelse Vedlegg Vedlegg 1: Utdypende tekst til temaene for FoU og Demo C1: Integrasjon av smarte kunder C2: Integrasjon av DER og nye laster C3: Nettdrift for mer komplekse driftssituasjoner C4: Nettplanlegging og forvaltning C5: Markedsdesign i fremtiden: Nettselskap, DSO, Aggregatorer, ESCO The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

7 Sammendrag Store utfordringer står foran nettbransjen hvor en modernisering gjennom IKT tvinger seg frem pga. omveltninger i forbruk og produksjon. Samfunnet forventer at nettselskapene utvikler et smartere nett for i fremtiden å kunne være i stand til å håndtere en mer kompleks driftssituasjon. Sammen med et voksende reinvesteringsbehov representerer dette mange muligheter, men også risiko for store feilinvesteringer. I mange europeiske land har endringene kommet lenger enn i Norden, og man har jobbet fram strategier for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for å redusere risiko for feilinvesteringer, samt koordinere nasjonal aktivitet opp mot internasjonal aktivitet. I Norge har man manglet både nasjonal strategi og felles koordinering av FoU-D innenfor feltet smartgrid inntil nylig. Fortsatt er det mangler på virkemidler for demonstrasjonsaktiviteter, og det beste virkemidlet i skrivende stund er EU-programmet Horizon 2020 med stor fokus på demo. I denne strategien har man benyttet veikart fra EEGI (European Electricity Grid Initiative) som utgangspunkt for å gjøre gapanalyser og estimere behov for FoU-D innenfor ulike temaområder. Hovedtemaene er: Integrasjon av smarte kunder Integrasjon av DER og nye brukere Nettdrift Nettplanlegging og forvaltning Markedsdesign Felles DSO/TSO temaer Tverrgående ("corss-cutting") temaer Disse områdene er konkretisert i hvert sitt delkapittel. I tillegg er sentrale tverrgående temaer belyst med formål om å identifisere bakenforliggende barrierer i teknologi, marked, regulering, organisering, kompetanse osv. De fleste av nettselskapene som er medlemmer i Smartgrid-senteret har deltatt i innsatsgruppen for strategiprosessen med kartlegging, diskusjoner og andre bidrag underveis. Det store skiftet mot IKT muliggjør mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur og bedre reinvesteringer/nyinvesteringer, men utfordrer samtidig bransjen på nye kompetansebehov som går på tvers av tradisjonell domenekunnskap. Finansieringsbehovet for FoU-D i perioden er forsøkt estimert og summerer seg til i gjennomsnitt 80 MNOK i årlig bidrag for nettselskapene. En slik innsats bør samtidig kunne utløse virkemidler i tilsvarende omfang, og med god koordinering vil nytteverdien for bransjen være signifikant. Samtidig er det viktig at bransjen tar vare på en stadig mindre leverandørindustri i Norge gjennom å bidra som prosjektpartner samtidig som man opptrer som krevende kunde. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

8 I praksis vil det være en stor utfordring å få på plass de nødvendige FoU-D budsjettene hos det enkelte nettselskap for å realisere ambisjonene i denne strategien. Det til tross for at NVE innførte en ordning fra 1. januar 2013 med at kostnader ved spesifikke FoU-D-prosjekter kan dekkes inn som et tillegg -- inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag -- til årlig inntektsramme. Det er viktig at nettselskapene operasjonaliserer denne strategien og jobber videre med å videreutvikle den hos seg og i fellesskap, samtidig som virkemiddelapparatet og andre myndigheter må forstå kompleksiteten og behovet for en koordinering i nettbransjen. På denne måten kan vi utnytte knappe utviklingsressurser til det beste for både forbrukere og samfunnet. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

9 1 Bakgrunn Dette dokumentet peker på temaer for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) som er felles for nettselskapene som er medlemmer i The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret). IEC (www.electropedia.org) definerer smart grid slik: electric power system that utilizes information exchange and control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators, for purposes such as: to integrate the behaviour and actions of the network users and other stakeholders, - to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies Smartgrid kan defineres som en merkelapp på fremtidens aktive kraftsystem (2020/2050) hvor Avanserte Måleog Styringssystemer (AMS, smarte målere) og kommunikasjon til alle nettkunder og anlegg spiller en sentral rolle. Smartgrid-teknologi er nødvendig for å realisere mål og krav som stilles til fremtidens energisystem som bl.a. kjennetegnes av økt bruk av fornybare og intermitterende energikilder og økt grad av elektrifisering (transport, varmepumper, industriprosesser osv.). Smartgrid innebærer et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet og kan sees på som en fusjon av kraftnett og internett; dvs. et system hvor alle anlegg- og apparater har en IP-adresse (Internet Protocol address) slik at de kan aksesseres via internett, og at utstyr kan overvåkes og styres via "internett". I den nylig offentliggjorte rapporten fra Reiten -utvalget (5. mai 2014) om et bedre organisert strømnett, nevnes flere steder behovet for et smartere nett. Ekspertutvalget sier at samfunnet forventer at nettselskapene utvikler et smartere nett for i fremtiden å kunne være i stand til å håndtere en mer kompleks driftssituasjon som følge av endrede produksjons- og forbruksmønstre. Utvalget skriver også at det har vært investert for lite i deler av nettet de siste ti årene, og at det kan være tvil om gjennomføringsevnen i enkelte selskaper til å ta i bruk ny teknologi og til å møte nye krav og oppgaver. For å møte utfordringen med å få til forventet fornyelse gjennom å ta i bruk ny teknologi, har nettselskapene i Smartgridsentret gått sammen om å lage en felles FoU-D strategi. 1.1 Svake incentiver for å drive forskning, utvikling og demonstrasjon Forskning, utvikling og demonstrasjon vil alltid inneha en viss risiko m.t.p. hvilke resultat som kommer ut av innsatsen, siden primærfunksjonen til FoU og Demo er å skape ny kunnskap for nye tjenester, produkter og prosesser som på sikt vil komme til nytte. FoU og demo avviker derfor fra hovedfokus av aktiviteter i et selskap som er rettet mot å føre til avkastning eller umiddelbar forbedringer i planlegging og drift. Strømnettet er et naturlig monopol som er underlagt omfattende offentlig økonomisk regulering. Det er store kostnader ved å bygge nett (faste kostnader) og lave kostnader ved å bruke det (variable kostnader) når det er bygget. Nettselskapene er direkte regulert gjennom lover, forskrifter og konsesjoner som peker på forpliktelser The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

10 selskapene skal oppfylle uavhengig av vurdering om bedriftsøkonomisk lønnsomhet, og økonomisk regulert (gjennom tillatte inntekter) for at de ikke skal utnytte sin posisjon som naturlige monopoler. De økonomiske resultatene er avhengig av om selskapene klarer å holde kostnadene lavere enn tillatt inntekt. Dette gir sterke incentiver for kostnadseffektivitet, og veldig svake incentiver til å investere i FoU-D som har en større risiko sammenlignet med å realisere nettnytte på kort sikt. NVE har til en viss grad anerkjent denne utfordringen ved at: NVE innførte en ordning fra 1. januar 2013 med at kostnader ved spesifikke FoU-D-prosjekter kan dekkes inn som et tillegg, inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag, til årlig inntektsramme. Prosjektene som inngår i ordningen skal ha et påviselig samfunnsøkonomisk verdiskapingspotensial som kan bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av den regulerte nettvirksomheten. 1.2 Mandat for arbeidet med felles FoU-D strategi for Smartgrid Smartgridsenteret har vært en pådriver for å få frem bedre økonomiske betingelser for FoU-D gjennom dialog med nettselskapene, NVE og Forskningsrådet. Senteret har også sett at det er en relativt spredt samling forskningsprosjekter innenfor smartgridsområdet og at særlig demonstrasjonsprosjekter ikke har hatt gode ordninger for finansiering og koordinering. Startpunktet for å lage en felles FoU-D-strategi for nettselskapene var en oppfordring fra styret i smartgridsenteret til administrasjonen våren Tre spørsmål ble reist 1. Er utfordringene nettselskapene står ovenfor de neste 5-10 årene, større enn utfordringene for år siden? 2. Er det behov for å bruke forskning, utvikling og ikke minst demonstrasjon av nye teknologi mer strategisk i selskapene for å akselerere utviklingen i det enkelte selskap? 3. Vil det være nyttig å identifisere felles tema for FoU og demo, og i så fall ønsker selskapene at smartgridsenteret skal fasilitere denne jobben? På basis av diskusjonene av de tre spørsmålene, ble det utarbeidet følgende mandat: Smartgridsenteret skal være pådriver for å lage en felles strategi for FoU og demo i nettselskapene som er medlemmer i senteret. Smartgridsenteret skal ha fokus på smartgridområdet, og lage en strategi for dette området. Dette bør kommuniseres mot relevante aktører som også er interessert i og/eller jobber med strategi/veikart for FoU. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

11 Spesielt Demovirksomheten i nettselskapene er det ingen andre aktører som er en pådriver for med nasjonalt perspektiv. Smartgridsenteret bør fortsette å ha sterkt fokus på dette og legge opp til etablering av komplementære demoer. Utarbeide en "demopakke" som tilleggsleveranse fra strategiprosessen som skal diskuteres med Enova m.t.p. finansiering. Strategien skal peke på viktige felles tema, si noe om fordeling mellom FoU- og demo-prosjekter, mindre versus større prosjekter, tidslinje, samt si noe om gode mekanismer for å initiere og etablere prosjektsamarbeid der det er viktig for temaet og bransjen. Strategien skal nedfelles i et dokument som skal være åpent og som skal være et instrument for å kommunisere ut mot FoU-aktører, virkemiddelapparat, Energi21 og NVE. Målet er å skape et bedre fundament for en mer koordinert utvikling av konkrete FoU- og demoprosjekter i fremtiden. Arbeidsprosessen for å få frem strategien har vært: 1. Godkjenning av mandat hos nettselskapene i senteret 2. Gjennomføring av to arbeidsmøter våren 2014 med FoU-D ansvarlige i nettselskapene 3. Utarbeidelse av felles dokument som forankres hos nettselskapene 4. Kommunikasjon av strategien til FoU-aktører, Energi21, NVE, Energi Norge, REN, KS Bedrift og leverandører. 1.3 Et levende dokument og et verktøy for nettselskapene til å vurdere prosjektinitiativer Dette dokumentet skal være et verktøy for personer i det enkelte nettselskap til å diskutere og sortere konkrete prosjektinitiativer som kommer fra ulike aktører. Dokumentet skal brukes til å kommunisere til forskningsmiljøer, leverandører og virkemiddelaktører som Energi21, Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, hva nettselskapene er opptatte av. Det skal også brukes til å promotere hvilke områder det er viktig å ha FoU- og demo-aktiviteter til myndigheter og politikere nasjonalt og relevante grupperinger i EU-systemet. Dokumentet kan være til hjelp for andre nettselskap som ikke er medlemmer i Smartgridsenteret, men som har ambisjoner om å involvere seg mer aktivt i demonstrasjon av teknologi og forskningsprosjekter. Her vil Smartgridsenteret spesielt legge vekt på å kommunisere strategien til KS Bedrift, REN og Energi Norge. Dokumentet skal være levende i den forstand at det er mulig for nettselskapene å ta inn deler av dette i egen FoU-D-strategi eller handlingsplaner, og at Smartgridsenteret skal kunne oppdatere det ved behov. Dersom det er aktuelt at bransjen i fremtiden lager et enda bredere og større FoU-program, vil dette arbeidet, som først og fremst fokuserer på Smartgrids, kunne inngå som delområdet i en større helhet. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

12 2 Hva kan oppnås gjennom felles FoU-D-strategi Hovedhensikten med denne felles FoU-D-strategien er å bidra til en mer effektiv bruk av begrensede utviklingsressurser, og at ressursene som brukes er rettet inn mot utfordringer som er viktige for nettselskapene. 2.1 Overordnede utfordringer som kan håndteres Det er en økende erkjennelse av viktigheten av å utvikle et smart nett for fremtidens utfordringer hos myndighetene og i samfunnet. I Reiten-utvalgets rapport om organisering av strømnettet, er behovet for et smartere nett nevnt flere ganger. Reiten-utvalget sier at samfunnet forventer at nettselskapene utvikler et smartere nett i fremtiden, for å være i stand til å håndtere en mer kompleks driftssituasjon som følge av fremtidige endringer i produksjons- og forbruksmønstre. Parallelt med økt effektforbruk, øker også folks krav til leveringssikkerhet. Norge er avhengig av et velfungerende nett og en god beredskap. FoU-D-aktivitetene skal være med å sikre dette. I perioden fra 2014 til 2023 er de planlagte samlede nettinvesteringer på milliarder kroner for alle nettnivåer sett under ett. Omlag halvparten av de planlagte investeringene er i regional- og distribusjonsnettet (kilde: NVE). Hoveddriverne for disse nettinvesteringene er oppsummert i Reiten-utvalgets rapport (5. mai 2014) til å være: 1. nettet nærmer seg teknisk levealder, 2. befolkningsvekst, hvor veksten knyttet til byer og tettsteder er størst, 3. klima- og fornybarmål 4. økende effektuttak En del av investeringene vil handle om å gjøre nettet sterkere og en del av investeringene vil handle om å gjøre nettet smartere, uten at det fins spesifikke tall på denne fordelingen. På lengre sikt drives Smartgridsutviklingen frem av nasjonale energi- og klimamål, og dels av forventninger om økende behov for effektuttak hos kundene hvor nettselskapene ønsker teknologi som muliggjør bedre kontroll med effekt og spenningsvariasjoner i nettet. Nyere, billigere og smartere teknologi fra leverandørene er også noe som kan komme inn i vurderinger av utskiftninger av konvensjonelle komponenter når de nærmer seg teknisk levealder. Også det faktum at IT og operasjonell teknologi har forskjellig teknisk levealder, gjør overgangen til Smartgrids mer kompleks. Myndighetens krav om AMS er en sterk driver på kortere sikt. Samlet sett skal Smartgrid bidra til å oppfylle de overordnede mål som stilles til kraftsystemet mht.: Økonomi/effektiv planlegging og drift Et mer klimavennlig energisystem (mer fornybar energi, elektrifisering av transport, økt energieffektivitet) The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

13 Bedre forsyningssikkerheten (spesielt med hensyn til redusert import av energi) Bedre leveringskvalitet (avbrudd og spenningskvalitet) Gjøre kraftsystemet mer robust overfor eksterne påvirkninger som f.eks. ekstremvær, hærverk og terror. Ivaretagelse av IKT-sikkerhet og pålitelighet Bedre forvaltning og fornying av en aldrende infrastruktur 2.2 Fornying gjennom ny teknologi: Læring, risikoreduksjon, kontroll på kostnadene Forskning og utvikling, men ikke minst praktisk demonstrasjon av løsninger i felt gir læring og tar ned risikoen for feilinvesteringer i en utrullingsfase. Dette er illustrert i figur 2.1. Relativt sett er kostnadene i FoU og demofasen mindre enn de er i utrullingsfasen, mens man får mer og mer kontroll med teknologisk og økonomisk risikoen ettersom man beveger fra forskningsstadiet over til demonstrasjon i felt. Spesielt ved store utrullinger av teknologi kan demonstrasjon være et middel til å få mest mulig kontroll på risiko og kostnader. Figur 2.1 Redusert risiko og kontroll på kostnader gjennom FoU-D før utrulling. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

14 2.3 Modenhetsskala for Smartgrid teknologier Utvikling av Smartgrid handler i stor grad om å kombinere relativt modne teknologier slik at det fungerer godt i grensesnittene mellom de ulike teknologier og gir en ønsket virkning i systemet totalt sett. Innenfor Smartgrid er det behov for flere aktiviteter rettet mot test- og demonstrasjon av teknologi og systemer som har en relativ høy grad av modenhet. I EU benyttes uttrykket "Technology Readiness Level" (TRL). Siden det er Smartgrid som er teknologiområdet i dette dokumentet, så velger vi å bruke uttrykket "Smart Grid Level" (SGL). Figur 2.2 illustrerer hva vi mener (CIGRE 2013, Grid of the Future Symposium). Figur 2.2 Smart Grid Levels (SGL) [Ref: CIGRE 2013, Grid of the Future Symposium]. SGL beskriver modenheten for en gitt teknologi; fra tester i laboratorium, til demonstrasjon i reelle omgivelser, til noe som virker i praksis i større skala. En slik type klassifisering benyttes i økende grad i demoprosjekter i Europa og bør også implementeres i norske prosjekter fordi det gir en bedre indikasjon på om og evt. når en teknologi vil kunne utnyttes i full skala. Det vil bidra til ytterligere risikoreduksjon ved at man unngår feilinvesteringer i umoden Smartgrid-teknologi med ukjent kost/nyttegrunnlag. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

15 2.4 "Demo Norge for Smartgrid": Plattform for test, forskning og innovasjon Smartgridsenteret drifter en nasjonal demokomite 1 som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor Smartgrids. For å kvalifisere seg som deltager innenfor Demo Norge-paraplyen må selskapet bl.a. kunne håndtere forskningsprosjekter og studentoppgaver tilknyttet demoen. For å være deltaker under Demo Norge stilles det også krav til dokumentasjon av aktiviteter som gjennomføres i den enkelte demo. Hensikten er å deler informasjon og erfaringer med andre selskaper. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester. tillegg til demoene i energiselskapene, har forskningsinstitusjonene ulike labfasiliteter for bl.a. testing av Smartgrid-teknologi. Samlebetegnelsen for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskningsinstitusjonene er «Demo Norge for Smartgrids». Status for Demo Norge for smartgrids er illustrert i figur 2.3. Demoene hos energi- /nettselskapene er merket med blått og labfasiliteter hos forskningsinsitusjonene er merket med rødt i figur The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

16 Figur 2.3 Demo Norge for Smartgrids. Demo Norge for Smartgrids skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien gjennom styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale Smartgridmarkedet. Det trengs sterkere engasjement fra nettselskapene inn mot demoaktivitetene, spesielt slik at de som ikke har egne demoaktiviteter kan ta sterkere del i det som foregår hos de som har demoaktiviteter. Hvert av demoprosjektene omfatter mange delaktiviteter se og hjemmesidene til de ulike demoprosjektene. Figur 2.4 illustrerer behovet for å se F-U-D mer i sammenheng (figur fra Erland Eggen, Forskningsrådet). The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

17 Figur 2.4 Sammenheng forskning (F), utvikling (U) og demonstrasjon (D). Demonstrasjonsprosjekter styrker utvikling og forskning gjennom positiv tilbakekopling. Testing og prøving og tilpasning gir gode utviklingsaktiviteter -- god og relevant forskning får vi gjennom at kompetansen blir utnyttet og testet inn mot praktiske anvendelser. Derfor er en videreutvikling av "Demo Norge for Smartgrids" strategisk viktig for hele bransjen. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

18 3 Status offentlige FoU-D-prioriteringer for strømnettet i Norge Status på Demo- og FoU-aktivitetene innenfor Smartgrids i de følgende delkapitlene, viser at det mangler en overordnet strategi for utviklingen av fremtidens smarte nett i Norge, og det mangler også en felles strategi for hvilken rolle FoU-D skal spille i denne utviklingen. 3.1 For få offentlige midler til FoU-D for smartgrids Det nasjonale investeringsnivået på FoU og Demo for å utvikle fremtidens smarte elektrisitetsnett ligger for lavt i forhold til utfordringens størrelse nasjonalt. I følge Energi21 sin kartlegging av offentlige midler til forskning, utvikling og demonstrasjon, ble de i 2012 brukt 26 millioner kroner til Smartgrids av totalt millioner som ble bevilget til FoU og demo innenfor miljøvennlig energi. Figur 3.1 Fordeling av FoU-D-støtte til forskningstemaer innenfor smarte energisystemer [Energi21]. Figur 3.1 viser at det i 2012 ble bevilget 26 millioner kroner samlet sett fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova til Smartgrids. Totalsummen på 70 millioner er de samlede midlene som er satt av til prosjekter som går i 2012 og har en varighet 2-4 år fremover. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

19 Figur 3.2 under viser at av de 26 millionene til Smartgrid i 2012, var en veldig liten andel fordelt på grunnleggende kompetanseoppbygging for langsiktige utfordringer på den ene siden (1GF i figuren under), og under 10 millioner til test og demonstrasjon av ny teknologi på den andre siden (4 DE i figuren under). Figur 3.2 Fordeling av FoU-D-midler langs innovasjonskjeden til smarte energisystemer [Energi21]. (GF=Grunnforskning=Forskerprosjekter, IF= Industriell forskning=kompetanseprosjekter, EU=Eksperimentell utvikling=innovasjonsprosjekter, DE=Demonstrasjon, MI= Markedsintroduksjon, 6MA=Markedsaksept/spredning) Vi mener videre utviklingen i EU aktualiserer behovet for en opptrapping av FoU og demo på fremtidens smarte elektrisitetsnett i Norge. Spesielt er det prekært å få opp risikokapital for demonstrasjon av ny teknologi i Norge slik at både nettselskaper og leverandørindustri blir mer aktive Det er også viktig at nettselskapene, leverandørindustrien i Norge og FoU-miljøene settes i stand til å vinne i fram i konkurransen om EU-midler. 3.2 Energi 21: Økt nasjonal innsats for fremtidens fleksible energisystem Energi21 har nettopp lagt ut revidert strategi på høring med høringsfrist 22. mai Det anbefales økt forskning, utvikling og demonstrasjon på seks utvalgte områder, med spesiell innsats på vannkraft og fleksible energisystemer. De to sistnevnte områdene representerer fundamentet i vårt energisystem og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, iflg. Energi21. Det heter videre i strategien at fleksible energisystemer er en forutsetning for omlegging til klimavennlig energi, enten det er bedre overføringsnett eller effektiv lading av elbiler. Strategien dekker forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. De peker på behov for flere tiltak, hvor de to mest sentrale for Smartgrid er: The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

20 Storskala test- og demonstrasjon av løsninger for Smartgrid som også bidrar til å styrke konkurransekraften til teknologileverandørene Styrke insentiver og rammebetingelser som øker distribusjonsselskapenes innovasjonstakt betraktelig 3.3 Forskningsrådet: Nettselskapene bør bli mer proaktive og strategiske i bruk av FoU-D Forskningsrådet sitt budskap er at nettselskapene bør blir mer proaktive og strategiske i bruk av FoU-D. Forskningsrådet begrunnet dette gjennom figur 3.3. Figur 3.3 Prosjektansvarlige og konsortiedeltakere i innovasjonsprosjekter innen "Energisystem". Figur 3.3 er en opptelling av Innovasjonsprosjekter merket under området "Energisystem" i ENERGIXprogrammet i Forskningsrådet fra 2013 og ti år bakover i tid, og vil derfor kunne inkludere en del prosjekter som vi ikke nødvendigvis ville klassifiserer som Smartgrids-prosjekter. Det overordnede bildet er likevel det samme: Energi Norge har stått som ansvarlig for en rekke Innovasjonsprosjekter (IPN) på vegne av et konsortium av nettselskaper: 12 prosjekter som ansvarlig, og 9 prosjekter som deltager i konsortier. Det er de samme nettselskapene som går igjen i deltagelsen i Innovasjonsprosjektene. Dette er et fåtall selskaper av det totale antallet nettselskaper som er aktive i FoU-D. Man har ikke lyktes i å vekke engasjementet hos flere nettselskaper over år. Veldig få nettselskaper har valgt å stå som ansvarlig søker (prosjektansvarlig); Agder Energi, Lyse ElNett og NTE er hederlige unntak i så måte. Trønderenergi, BKK, Hafslund, Helgelandskraft, Eidsiva, Fredrikstad og Skagerak har alle vært aktive i implementering av nye løsninger og metodikk fremkommet gjennom Innovasjonsprosjekter gjennom å være konsortiedeltagere. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

21 Av leverandørene innenfor Smartgrids, er det relativt få som har søkt om eller deltatt i Innovasjonsprosjekter i regi av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet: ABB og Nexans, Doble Transinor, Nortroll, Eltek, Magtech, Powel, Norconsult og Sweco. Det er behov for kompetanseutvikling og det er behov for at nye løsninger utvikles i Norge, men begge disse må knyttes tettere til praktisk anvendelse gjennom testing og demonstrasjonsprosjekter. Det er direkte behov for mer: testing og implementering av smartgridløsninger flere og større demo er Dersom vi skal ha en ambisjon om at det utvikles norske systemløsninger og komponenter, så forutsetter dette en mulighet for utprøving og demonstrasjon av løsninger i norske nett. Forskningsrådet sier samtidig at deres programmer ikke kan finansiere bygginger av demoer i norske nett. EU har bedre finansiering av demonstrasjonsprosjekter. 3.4 Energi Norge sin oversikt over FoU-prosjekter: Få prosjekter innenfor Smartgrids Oversikten et tematisk bredt område. Energi Norge sin innsats er først og fremst rettet mot innovasjonsprosjekter. Prosjektoversikten slik den står i dag viser relativt få innovasjonsprosjekter innenfor Smartgrids. Oversikten over FoU-prosjekter som forvaltes av Energi Norge, peker på fire delmål for bransjen som FoUprosjekter kan bidra til å oppnå. Energi Norge sitt hovedanliggende er å bidra til at det utvikles relevante innovasjonsprosjekter innenfor delmålene, og å stå som prosjektansvarlig på vegne av interesserte nettselskaper: 1. Delmål: Et offentlig rammeverk som skaper en attraktiv næring og stimulerer til oppnåelse av nasjonale mål og forpliktelser. 2. Delmål: Utvikle kunnskap og verktøy for fremtidsrettet nettforvaltning 3. Delmål: Utvikle kunnskap, verktøy og løsninger for etablering av et fleksibelt, pålitelig og økonomisk attraktivt kraftnett 4. Delmål: Utvikle bærekraftige og lønnsomme anleggsløsninger for fremtidens nett. The Norwegian Smartgrid Centre, av 54

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer