ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

2 REC STYRET 2008 OLE ENGER (60) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA (REC ASA) fra mai Styremedlem fra november Konserndirektør i Sapa AB. Enger er cand. scient. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. (Ole Enger gikk av som styreleder og trådte ut av styret 27. mars 2009 for å tiltre som konsernsjef i REC ASA fra 4. april 2009). TORE SCHIØTZ (51) Nestleder i styret fra mai 2007 Tidligere styreleder i REC ASA fra desember For tiden viseadministrerende direktør i Hafslund ASA og konserndirektør i Hafslund Venture. Styreleder i Elis og Fesil. Styre medlem i Cogen, Metallkraft og Hafslund Telekom. Schiøtz har en MBA fra Handelshøyskolen BI og CEFA-eksamen. (Tore Schiøtz ble valgt som styreleder da Ole Enger gikk av den 27. mars 2009). SUSANNE ELISE MUNCH THORE (48) Styremedlem fra mai For tiden partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, Oslo. Styre medlem i Oslo Areal AS. Munch Thore er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, Master of Law fra Georgetown University og har Diploma of International Affairs fra John Hopkins School of Advanced International Studies. ROAR ENGELAND (49) Styremedlem fra november For tiden konserndirektør - finansielle investeringer/konsern utvikling i Orkla ASA. Styreleder i Orkla Finance og Orkla Eiendom. Engeland har en MPh og en MBA fra INSEAD, Frankrike, og er ut eksaminert fra Hærens Krigsskole. LINE GEHEB (45) Styremedlem fra mai For tiden Senior Adviser, Petoro AS. Styremedlem i Geheb AS. Geheb har mastergrad i kjemi fra NTNU, Trondheim, og har fulgt Master of Management-programmet ved Handelshøyskolen BI. MARCEL EGMOND BRENNINKMEIJER (50) Styremedlem fra mai For tiden styreleder og stifter av Good Energies. President og delegat i det administrative styret i Good Energies AG. Medlem av bedriftsforsamlingen i Q-Cells AG. Brenninkmeijer har HND (Higher National Diploma) i business fra Kingston Polytechnic, og har gjennomgått et ledelsesprogram ved IMD (International Institute for Management Development) i Sveits og ved Harvard Business School i USA. CHRISTIAN BERG (40) Styremedlem fra mai For tiden konserndirektør i Hafslund. Styremedlem i Oslo Pensjonsforsikring AS og AS Hamang Papirfabrik. Berg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. INGER JOHANNE SOLHAUG (39) Styremedlem fra mai For tiden konserndirektør i Nidar. Solhaug er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. JØRN MOBÆK (47) Styremedlem fra mai Ansatterepresentant. For tiden lagerleder ved REC Wafer Norway AS, Herøya. ROLF B. NILSEN (43) Styremedlem siden mai Ansatterepresentant. Styremedlem i REC ScanWafer AS, fra For tiden operatør i REC Wafer Norway AS. Tidligere lokal fag - foreningsleder for REC Wafer Norway AS, Glomfjord. Nilsen har eksamen fra teknisk fagskole. UNNI KRISTIANSEN (35) Møtende varamedlem fra desember Ansatterepresentant. For tiden konsern regnskapssjef i REC ASA. Unni Kristiansen er utdannet revisor fra Høyskolen i Hedemark og Norges Handels høyskole. ARE GLØERSEN (29) Møtende varamedlem i styret fra februar Ansatterepresentant. Har jobbet i REC ScanCell AS siden 2003, og jobber for tiden med Singapore celleprosjektet. Gløersen har en Mastergrad i Romteknologi fra Høgskolen i Narvik/University of Washington

3 rec ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD 4 Årsberetning 18 Eierstyring og selskapsledelse 24 Risikorapport 26 Aksjonærforhold 30 Regnskap REC konsern 92 Regnskap REC asa 104 Revisjonsberetning 105 Adresser

4 årsberetning highlights Fortsatt vekst i produksjon og driftsinntekter. Driftsresultat påvirket av ekspansjonskostnader og opptrapping av ny produksjonskapasitet. Gevinst på innebygde derivater bidro til sterkt årsresultat. Forsinkelser og kostnadsoverskridelser på noen av ekspansjonsprosjektene. Nedgang i produksjonen av polysilisium påvirket produksjonen i hele verdikjeden. Høyt investeringsnivå i utbyggingen av neste generasjons solenergianlegg. Store langsiktige kontrakter og stor ordrereserve sikret. Viktige hendelser i 2008 REC konsernet (REC) oppnådde en inntekstvekst på 23 prosent til NOK millioner i 2008, generert av økt produksjon i alle forretningssegmenter. Beregnet ut fra en konstant valutakurs økte driftsinntektene med 25 prosent, noe som er på linje med inntektsprognosene fremlagt av selskapet i begynnelsen av Produksjonen av polysilisium økte med åtte prosent i 2008, produksjonen av wafere med 21 prosent, og produksjonen av solceller og solcellepaneler med henholdsvis 181 prosent og 90 prosent. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) økte til NOK millioner i 2008, og EBITDAmarginen sank fra 48 prosent til 40 prosent. Ut fra en konstant valutakurs og justert for ekspansjonskostnader økte EBITDA med 12 prosent, og EBITDA-marginen sank fra 50 prosent til 45 prosent. Dette skyldes i hovedsak lavere produksjonseffektivitet under opptrapping av ny kapasitet, lavere produksjonsutbytte og knapphet i tilgangen på polysilisium i Sammenlignet med 2007 viste REC Silicon den sterkeste utviklingen i driftsinntekter og EBITDA. Dette er til dels en følge av høyere priser både for silangass og polysilisium. Dette økte i sin tur materialkostnadene i REC Wafer, og bidro til en liten nedgang i EBITDA fra året før. Det var også nedgang i EBITDA i REC Solar, til tross for sterk produksjons- og inntektsvekst. Dette kan forklares med en langsommere enn forventet opptrapping av ny kapasitet, oppbygging av varebeholdningen mot slutten av året, samt økte avsetninger. Det positive bidraget fra eierposten på 33,3 prosent i Sovello AG (tidligere EverQ GmbH) økte fra Driftsresultatet (EBIT) sank med to prosent til NOK millioner i Resultat før skatt ble mer enn doblet til NOK millioner. Dette omfatter store ikke-kontante gevinster på innebygde derivater, som også bidro til 130 prosent økning i ordinært og utvannet resultat per aksje til NOK 6,20. RECs strategi for lønnsom vekst medfører store investeringer i teknologiutvikling og ny produksjonskapasitet. Investeringene ble mer enn doblet til NOK 10 milliarder i 2008, der en stor del var knyttet til byggingen av et nytt anlegg for produksjon av silangass og granulært polysilisium (FBR-prosjektet) i Moses Lake i delstaten Washington. Investeringene vil fortsatt øke i 2009, og hovedparten av investeringsutgiftene vil gå til byggingen av RECs nye industrielle solenergikompleks i Singapore. For å sikre avsetningen av den økte produksjonen fortsatte REC i 2008 å undertegne langsiktige avtaler for levering av silangass, polysilisium og wafere. Den samlede ordretilgangen lå på rundt NOK 25 milliarder, noe som førte til at den langsiktige eksterne ordrereserven i REC Silicon og REC Wafer lå på rundt NOK 65 milliarder ved utgangen av 2008 (beregnet ut fra valutakursene per 31. desember 2008, og medregnet alt salg til Sovello). Om lag NOK 11 milliarder av ordrereserven skal leveres i I tillegg hadde REC Solar ved utgangen av 2008 inngått salgskontrakter for cirka 80 prosent av den planlagte produksjonen i 2009 av solceller og solcellepaneler. Aktiviteter Presentasjon av konsernet REC ble stiftet 3. desember 1996 og har vokst til å bli en av de største leverandørene innen den fotovoltaiske (PV) solenergiindustrien. Konsernets hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. RECs virksomhet består av de tre forretningssegmentene REC Silicon, REC Wafer og REC Solar. I tillegg eier REC 33,3 prosent av Sovello i Tyskland. Sovello blir forholdsmessig konsolidert i RECs konsernregnskap linje for linje. 4

5 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC Site Services Pte. Ltd. 100 prosent REC Silicon AS 100 prosent REC ScanWafer AS 100 prosent REC Solar AS 100 prosent Sovello AG 33.3 prosent REC Silicon Inc. 100 prosent REC SiTech AS 100 prosent REC ScanCell AS 100 prosent REC Solar Grade Silicon LLC 100 prosent REC Wafer Pte. Ltd. 100 prosent REC ScanModule AB 100 prosent REC Advanced Silicon Materials LLC 100 prosent* REC Cells Pte. Ltd. 100 prosent REC Modules Pte. Ltd. 100 prosent Organisasjonskartet viser den overordnede selskapsstrukturen i Renewable Energy Corporation ASA per 31. desember 2008, og er ikke en fullstendig oversikt over selskaper og eierstruktur i konsernet. * Komatsu America Corporation har B-aksjer tilsvarende en 25 prosent minoritetsinteresse, men har ingen stemmerett eller rett til utbytte og er betraktet som rentebærende gjeld. Driften skjer i seks datterselskaper og ett felleskontrollert selskap: REC Solar Grade Silicon LLC og REC Advanced Silicon Materials LLC i USA, REC ScanWafer AS, REC SiTech AS og REC ScanCell AS i Norge, REC ScanModule AB i Sverige og Sovello AG i Tyskland. Mål og visjon Smart energi for en renere fremtid Selv om de økonomiske utsiktene har redusert oversikten over etterspørselen dramatisk på kort sikt, forventes energietterspørselen å øke på lengre sikt, og problemet med klimaendring eskalerer fortsatt. De positive langsiktige utsiktene for solenergiindustrien er dermed fortsatt tilstede. Verden trenger fortsatt å utvikle bærekraftige alternativer til tradisjonelle energikilder, ettersom FN forventer en firedobling av de årlige karbonutslippene i det 21. århundre, med mindre det raskt iverksettes en aktiv klimapolitikk. REC mener at lave karbonutslipp og kortere energitilbakebetalingstid vil gi PV-solenergiindustrien en viktig rolle i utviklingen av et bærekraftig energiregnskap. Selskapets formålserklæring, Smart energi for en renere fremtid, viser at REC engasjerer seg og ønsker å spille en ledende rolle i utviklingen av et bærekraftig energimarked, og RECs visjon er å utvikle selskapet til verdens ledende leverandør av svært konkurranse dyktige solenergiløsninger. RECs forretningskonsept forventes å fremme konkurransedyktigheten til solenergi og skape verdier gjennom nyskaping, fremragende drift og faglig dyktighet. Selv om elektrisitet som genereres fra solenergi, fortsatt bare utgjør en liten del av den globale elektrisitetsforsyningen, tilbyr solenergiindustrien stadig mer konkurransedyktig strøm i de best egnede geografiske regionene. I mange regioner støttes utbyggingen av solenergi også av insentivprogrammer og av myndighetenes politikk for bruk av fornybar energi. Ting tyder på at myndighetene vil beholde sine miljøprioriteringer også i de økonomiske nedgangstidene, og sikkerheten ved energiforsyningen er også en faktor som støtter installering av solenergianlegg. REC mener at subsidier bygget opp under størstedelen av etterspørselen i 2008, og at det samlede antallet støtteprogrammer ventes å øke fremover. Men ettersom industrien vokser, går den nåværende prognosen ut på at tilbudet vil overstige etterspørselen i Solenergiindustrien vil dermed måtte konkurrere med strømprisene ved nettparitet på flere markeder. Dette er innenfor rekkevidde. REC har forpliktet seg gjennom sin plan for kostnadsreduksjoner frem mot 2010, som sikter mot å nesten halvere produksjonskostnadene per watt for et solcellepanel i de beste anleggene i 2010 sammenlignet med verdensklasseproduksjonen i Fluidized Bed Reactor (FBR)- teknologien vil gi mer energieffektiv polysilisiumproduksjon, og med tynnere tråder og wafere og nye krystall iseringsteknologier for waferproduksjon på Herøya og i Singapore, samt ny teknologi for høyere utbytte av solceller og solcellepaneler i Singapore, mener REC at kostnadsreduksjons planen i store trekk er i rute. REC tror at på de beste anleggene i hele verdikjeden kan laveste produksjonskostnad falle til under 1 Euro per watt. 5

6 årsberetning Produksjonskostnadene på dette nivået bør åpne for ytterligere markedsmuligheter i solenergiindustrien. Som indikert over forventes mye av kostnadsforbedringene å oppnås gjennom innføring av ny teknologi i ekspansjonsprosjekter, som FBR-anlegget for fremstilling av granulært polysilisium, og nye wafer-, solcelle- og solcellepanelteknologier som vil bli tatt i bruk i det nye solenergikomplekset i Singapore. REC vil fortsette å holde et høyt nivå av forskning og teknologiutvikling i årene som kommer, for å gjennomføre ytterligere kostnadsforbedringer også utover Strategi lønnsom vekst REC har vokst i et raskt tempo helt siden selskapet ble etablert, og strategien for lønnsom vekst står fortsatt fast. For å oppfylle denne ambisjonen vil REC fortsette å skape synergier over hele den integrerte verdikjeden, slik at den fotovoltaiske solenergien blir tilgjengelig til en overkommelig pris. REC oppskalerer sine aktiviteter i hele verdikjeden, fra silangass- og polysilisiumproduksjon til levering av solcellepanelsystemer. Den integrerte modellen gir en dybdeinnsikt i industrien, konsekvente produksjonsprinsipper og driftsmessige synergier. Pågående kapasitetsutvidelses programmer vil sikre en fortsatt balansert tilnærming også i fremtiden. REC Silicon, som er en av de største produsentene av polysilisium i verden, økte sin produksjonskapasitet med åtte prosent gjennom kontinuerlige forbedringer i Stillingen vil bli ytterligere styrket gjennom åpningen av et nytt anlegg på MT for produksjon av granulært polysilisium i Medregnet alle ekspansjoner som for tiden pågår, bør produksjonskapasiteten for polysilisium nesten tredobles til rundt MT i 2011, og økt silangasskapasitet bør føre til at den samlede mengden silangass som går til handelsmarkedet, øker til mer enn MT. REC Wafer er blant verdens største produsenter av multikrystallinske wafere til produksjon av solceller. Produksjonen økte med 15 prosent til nesten 600 MW i 2008, og ytterligere kapasitetsutvidelser ventes å øke produksjonskapasiteten til rundt 2,4 GW i REC Solar økte produksjonen av både solceller og solcellepaneler i 2008, og vil foreta store sprang i produksjonskapasitet med byggingen av solenergikomplekset i Singapore. Kapasiteten ventes å øke fra nåværende 225 MW for solceller og 150 MW for solcellepaneler, til rundt 780 MW for solceller og 740 MW for solcellepaneler i 2011, idet produksjonen trappes opp fra tidlig i I tillegg til produksjonen av solceller og solcellepaneler deltar REC Solar i utvalgte utviklingsprosjekter for PV-systemer. Teknologi, forskning og utvikling Det strategiske målet om lønnsom vekst er oppnåelig kun med en kostnadseffektiv teknologibase, og REC benytter betydelige ressurser for å utvikle og industrialisere tekniske og prosessorienterte nyvinninger i hele verdikjeden for solenergi. REC har introdusert en rekke nyvinninger i bransjen, og fortsetter å bygge på en sterk IPR-portefølje som omfatter rundt 60 patenter, og nær 150 patentsøknader. Viktige patenter dekker RECs produksjonsteknologi for silangass, Siemens-reaktorer, FBRteknologi og deponeringsteknologi for polysilisium, krystalliseringsteknologi, saging av wafere, vasking, singulering og resirkulering av avfall fra saging, samt prosesser og utforming av celle- og solcellepaneler. I løpet av året var teknologigruppen ved REC Silicon tungt involvert i ferdigstillingen av FBR-prosjektet, med sluttføring av fire år med forundersøkelser og overføring av sikkerhetsinformasjon for kritiske prosesser til driftsorganisasjonen i forkant av oppstarten av Silicon III. Hos REC Wafer er det fokusert på fullskalauttesting av nye krystalliserings- og ovnsteknologier for forbedringer av multikrystallinske wafere, samt utprøving av nye trådsager, nye singuleringssystemer og annet nytt utstyr og andre nye kvalitetskontrollsystemer som er vesentlige deler av de nye waferanleggene på Herøya. Sammen med SiGen fortsatte REC også med utprøving av mulige nye teknologier som eliminerer tradisjonelle trådsager og avfall fra saging i waferprosessen, og ble i 2008 de første i verden til å skjære ut 50 mikron wafere av en ingot. Innenfor nedstrømsvirksomheten i solceller og solcellepaneler har det vært fokusert på å opprette nye laboratoriefasiliteter og optimalisere konstruksjonen av produksjonsutstyr for tynnere wafere. Utviklingen av mer høyeffektive innretninger er også videreført, dels for de eksisterende anleggene, men også enda viktigere, for de nye solcelle- og solcellepanelanleggene i Singapore. For å fortsette fremdriften innen nyskapende teknologiutvikling for både eksisterende og planlagte anlegg, har REC investert i tre nye teknologisentre. Senteret for silangass- og polysilisiumteknologi i Moses Lake og i Sandvika ble ferdigstilt i 2008, mens senteret for waferteknologi på Herøya vil bli ferdigstilt i Senteret for solcelle-/solcellepanelteknologi ble i stor grad ferdigstilt ved konsernhovedkvarteret i Sandvika i Samlede forsknings- og utviklingskostnader økte til NOK 213 millioner i I tillegg ble (i) noen FoU-utgifter balanseført i tilknytning til FBR- og ovnsteknologi, (ii) noen av utviklingskostnadene knyttet til innføringen av ny teknologi i masseproduksjon ble belastet av produksjonsanleggene og ble ikke rapportert som FoU, og (iii) betydelige investeringer som er gjort i de nye teknologisentrene, ble balanseført i ekspansjonsprosjektene. Plan for kostnadsreduksjoner RECs plan for kostnadsreduksjoner frem mot 2010 har som mål å redusere produksjonskostnadene per watt for et solcellepanel som er produsert i det beste anlegget, med nesten 50 prosent i forhold til verdensklasseproduksjon i Flere viktige elementer i kostnadsreduksjonsplanen vil ikke få full virkning før de nye anleggene er fullt operative i FBR-anlegget vil være en viktig bidragsyter til kostnadsreduksjonene i Oppstart for anlegget var mars 2009, og det vil gjennomgå en periode med opptrapping av produksjonen resten av året. FBR forventes å redusere energiforbruket ved kjemisk 6

7 damputfelling (CVD) med mer enn 80 prosent sammenlignet med standard Siemens-reaktorer. Lavere energiforbruk og andre storskala- og driftsfordeler ventes å gjøre det mulig for REC å redusere produksjonskostnadene for polysilisium i betydelig grad sammenlignet med et tradisjonelt anlegg basert på Siemensteknologi. Innen waferproduksjon opplevde selskapet at innføring av en ny prosess for saging av wafere gikk langsommere enn forventet i I 2009 forventer REC å innføre ny krystalliseringsteknologi i den pågående opptrappingen av ny produksjon på Herøya, og sammen med forbedrede sageprosesser ventes dette å gi et betydelig bidrag til kostnadsreduksjoner. Arbeidet med å redusere produksjonskostnaden for solcellepaneler, blant annet gjennom forbedring av solcelle-effektiviteten, har tatt lengre tid enn forventet. Hovedsaklig skyldes dette forsinkelser i opptrappingen av ny produksjonskapasitet og dermed mindre stordriftsfordeler og mindre tid til prosessoptimalisering. Imidlertid ble solcelleeffekten forbedret i andre halvdel av året, og enhetskostnadene i solcellepanelproduksjonen ble vesentlig redusert sammenlignet med Generelt ble produksjonskostnadene i hele verdikjeden redusert med cirka 12 prosent fra de beste anleggene i fjerde kvartal 2007 til de beste anleggene i fjerde kvartal Pågående produksjonsopptrapping og optimaliseringsarbeid ventes å skyve selskapet betydelig nedover på kostnadsreduksjonskurven for solcelle- og solcellepanelproduksjon. Generelt ventes fordelene av teknologiske fremskritt og storskalaproduksjon å gjøre det mulig for REC å senke solcellepanelkostnadene til under 1 Euro per watt produsert ved beste anlegg. Også etter 2010 vil REC fortsette å søke kostnadsreduksjoner gjennom utvikling av skalerbare nye teknologier. REC ventes å gjøre ytterligere fremskritt i sageteknologi og gjør fremskritt i utprøvingen av waferkutting uten saging. Når det gjelder nedstrømsvirksomheten, fortsetter REC forskningen på celleprosesser med lavere kostnader og høyere effektivitet, og REC utfører også forskning i tidlig fase samt evaluering av helt nye teknologier for fotovoltaiske solcellepaneler. Ekspansjonsprosjekter under utførelse Det største ekspansjonsprosjektet som er under utbygging i 2008, var REC Silicons nye produksjonsanlegg for silangass og granulært polysilisium, det såkalte Silicon III. Dette kalles også FBR-prosjektet på grunn av FBR-teknologien, som står for fluidized bed reactor, en deponeringsteknologi for polysilisium. Silicon III ble i utgangspunktet planlagt oppstartet i 2008, men ble av flere årsaker forsinket til første kvartal Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i utstyrsleveranser på grunn av et stramt globalt verksteds-, innkjøps- og byggemarked i , som drøftet i årsberetningen for Imidlertid oppfylte ikke leveransene av standard karbonstålrør og rørsveiser i fjerde kvartal 2008 spesifikasjonene og REC Silicons strenge sikkerhetskrav, og oppstarten av silangassdelen av anlegget ble utsatt til første kvartal 2009 for å gjøre det mulig med grundige inspeksjoner og reparasjoner. Etter at reparasjonene var fullført, har REC Silicon utført en rekke systemkontroller og oppstartprosedyrer, og produksjonen startet i mars På grunn av kompleksiteten i oppstart- og opptrappingsprosessene i det store kjemikalieanlegget ventes det noen flere avbrudd i startfasen. Totalkostnaden for prosjektet er for tiden estimert til cirka USD 880 millioner. Når Silicon III er fullt operativt, ventes det å produsere et årlig volum på MT granulært polysilisium, og dermed dobles REC Silicons produksjonskapasitet for polysilisium. Ettersom produksjonen ved det nye anlegget ventes å øke gradvis i løpet av året, tar REC Silicon sikte på en produksjon i området MT i 2009, basert på et ideelt opptrappingsprogram. Det pågår også bygging på Silicon IV, som ventes å bli satt i drift i første halvdel av Av kommersielle hensyn endret REC Silicon rammene for dette anlegget i 2008, for å tilrettelegge for økte volumer av silangass på bekostning av polysilisiumkapasiteten. Silicon IV består i hovedsak av en silanproduksjonsenhet, lasteanlegg for silan og ytterligere investeringer i FBR-reaktorer, og ventes å gi ytterligere MT silangasskapasitet. Kostnadsestimatet for Silicon IV er for tiden på cirka USD 800 millioner. Estimatet har økt på grunn av erfaringene fra Silicon III, og også på grunn av resultatet av innkjøpsaktivitetene for direkte materialer, som er nesten fullført. Til tross for kostnadsøkningen er både Silicon III og Silicon IV lønnsomme prosjekter, basert på oppdaterte forretningsplaner. REC Wafer befinner seg midt i en rekke ekspansjonsprosjekter. Ved ett av to nye anlegg for multikrystallinske wafere startet opptrappingen i oktober 2008 (Herøya III), mens det andre ventes å starte opp i andre kvartal 2009 (Herøya IV). Fra oppstarten vil hver av produksjonslinjene gjennomgå opptrappingsperioder på 9-12 måneder før de når total beregnet kapasitet på 650 MW. Kostnadsestimatene for de to nye waferanleggene er fortsatt uendret, og ligger på om lag NOK 2,5 milliarder. Det pågår også opptrapping ved RECs utvidede anlegg for multikrystallinske wafere i Glomfjord, som offisielt ble åpnet 30. september Teknisk arbeid og bygging fortsetter på anlegget for monokrystallinske ingoter og wafere i Glomfjord, som forventes å øke produksjonskapasiteten fra om lag 40 MW til 300 MW ved utgangen av Dette er noe senere enn tidligere forventet. Kostnadsestimatet for prosjektet ligger om lag NOK 500 millioner over de opprinnelige estimatene, men det estimerte avkastningsnivået er fortsatt tilfredsstillende, også etter kostnadsrevisjonen. Kostnadsoverskridelsene kan til dels forklares av omfattende prosessendringer og endringsordrer, og generell utgiftseskalering, men også utilfredsstillende prosjektledelse. Prosjektledelsen er blitt byttet ut, og prosjektgjennomføring og -kontroll er blitt strammet inn i tråd med det 7

8 årsberetning nye prosjektledelses-systemet for REC, REC Group Project Management System. Generelt ventes den samlede produksjonen av wafere å overstige MW i 2009, opp fra i underkant av 600 MW i I 2008 ferdigstilte REC Solar byggingen av et nytt 180 MW solcelleanlegg i Narvik og produksjonslinjer med en kapasitet på 105 MW ved solcellepanelanlegget i Glava. Samlet årlig produksjonskapasitet er for tiden på 225 MW for solceller og 150 MW for solcellepaneler. REC besluttet i 2008 å starte bygging av et nytt, stort solcellekompleks i Singapore. Singapore-prosjektet er utformet for å øke den samlede waferkapasiteten til om lag 2,4 GW, solcellekapasitet til om lag 780 MW, og solcellepanelkapasiteten til om lag 740 MW innen Byggingen ble satt i gang umiddelbart etter at investeringsbeslutningen ble truffet i juni 2008, og fremdriften har vært i henhold til plan. Den første produksjonen ventes i første halvdel av På grunn av et mindre anstrengt bygg- og anleggsmarket har Singapore-prosjektet en utvikling som går mot lavere investeringsutgifter i lokal valuta sammenlignet med den opprinnelige investeringen. REC har skissert flere fremtidige ekspansjonsprosjekter, inkludert forslag til en utbyggingsfase nummer to i Singapore, og et nytt, stort polysilisium- og silangassprosjekt i Bécancour i Canada. Selv om REC fortsetter sin interne planlegging for å forberede disse prosjektene, må selskapet under de nåværende usikre økonomiske omstendighetene begrense bruken av eksterne ressurser for å redusere kostnader og beholde fokus på gjennomføringen av pågående prosjekter. Kontraktsoppdatering REC Silicon og REC Wafer I 2008 fortsatte REC Silicon og REC Wafer å sikre viktige, langsiktige kontrakter for ekstern levering av silangass, poly silisium og wafere, som samlet har en kontraktsverdi på rundt NOK 25 milliarder. Denne beregningen er basert på valutakurser per 31. desember 2008, og omfatter alt salg til Sovello. De fleste kontrakter er basert på take-or-pay -prinsippet, med økende uttaksvolumer med forhåndsfastsatte prisstrukturer, og typiske kontraktlengder på fem til sju år. REC Silicon undertegnet en kontrakt om salg av silisiumpulver i 2008, med en samlet estimert verdi på cirka NOK 3,5 milliarder. Tidligere på året undertegnet selskapet langsiktige kontrakter som utgjør verdier på tilnærmet USD 1 milliard (~NOK 7 milliarder) for forsyning av silangass til en rekke større distributører på handelsmarkedet. REC Wafer undertegnet seks større kontrakter i 2008, med en samlet estimert verdi på over NOK 15 milliarder, inkludert LG Electronics Inc. ved årsskiftet. Den resterende verdien av eksterne kontrakter som er inngått av REC Silicon og REC Wafer, lå på rundt NOK 65 milliarder ved utgangen av 2008, basert på valutakursene per 31. desember 2008, og inkludert alt salg til Sovello. Rundt NOK 11 milliarder av den nåværende kontraktsporteføljen er planlagt levert i 2009, rundt NOK 13 milliarder i 2010, og de resterende NOK 41 milliarder skal etter planen leveres i Det bør bemerkes at den fremtidige verdien av kontrakter målt i NOK til dels avhenger av fremtidig utvikling i valutakursene, og at flere av kontraktene tillater en del justeringer av uttaksvolumer i ethvert gitt tidsrom. For silangasskontraktene gjør den kompliserte lagringen av silangass at det er påkrevd med en viss fleksibilitet i forvaltningen av kontraktsvilkårene. Imidlertid gir de generelle kontraktsstrukturene begrenset rom for justeringer, og de gir rimelig solide utsikter for salg på kort og mellomlang sikt. REC Silicon har i overkant av 20 eksterne kunder. Kundelisten omfatter ledende navn i bransjen som (i alfabetisk orden) Air Liquide, Air Products og Chemicals, Praxair, Shin-Etsu Handotai, Sovello og Sumco Techxiv. REC Wafer har rundt 15 eksterne kunder. Kundelisten omfatter ledende produsenter som (i alfabetisk orden) BP Solar, China Sunergy, Gintech, Mitsubishi, Motech, Moser Baer, Photovoltech, Q-Cells, Sharp, Solland, Suniva og SunTech. Kontraktsoppdatering REC Solar Salgskontraktstrukturen i REC Solar skiller seg fra REC Wafer og REC Silicon, ettersom kontraktene i dette segmentet typisk er rammeavtaler eller andre typer kontrakter som tillater årlige eller hyppigere prisforhandlinger. Ved inngangen til i 2009 er den generelle oversikten over etterspørselen i solcellepanelmarkedet betraktelig lavere enn i foregående år, i hovedsak på grunn av den verdensomspennende finanskrisen, som har ført til generelt lavere tilgang på prosjektfinansiering. Ut fra de svekkede markedsforventningene var REC Solar fornøyd med å ha inngått kontrakter som dekker mer enn 80 prosent av dets estimerte produksjonsvolum i 2009, ved utgangen av Dette er omtrent samme kontraktsdekningsnivå som i foregående år, men det bør bemerkes av REC Solar planlegger en betydelig økning i solcelle- og solcellepanelproduksjonen i REC Solar har utvidet leveringene til eksisterende kunder og lagt til nye kunder for å sikre et relativt høyt kontraktsdekningsnivå. Kundebasen omfatter mer enn 20 ledende systemintegratorer, installatører og distributører i større markeder som Tyskland, Spania, Italia, Frankrike og USA. Årsregnskapet I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt 8

9 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i Dette relateres nesten i sin helhet til betalinger for eiendom, anlegg, utstyr og immaterielle eiendeler i de store ekspansjons-prosjektene. Kontantbetalinger for investeringsdrift, og at denne forutsetningen var realistisk på datoen da regnskapet ble godkjent. REC utarbeider konsernregnskapet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU og regnskapsloven. Regnskapet for morselskapet, REC ASA, er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Flere opplysninger finnes i årsregnskapet og notene. KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP Utvalgte nøkkeltall* (NOK millioner) Driftsinntekter EBITDA EBITDA - margin 40 % 48 % EBIT EBIT - margin 31 % 39 % Netto finansposter Resultat før skatt Resultat per aksje, ordinært og utvannet i NOK 6,20 2,70 Ekspansjonskostnader** Justert EBITDA Justert EBITDA - margin 45 % 50 % * Disse beløpene finnes i, eller beregnes på grunnlag av, konsernregnskapet. ** Ekspansjonskostnader omfatter kostnader til tidlig rekruttering og opplæring o.l. frem til produksjonsstart. Ekspansjonskostnadene er estimert på grunnlag av internrapportering og rapporteres ikke separat i årsregnskapet. Konstant valutakurs: Noen beløp i rapporten er justert for valutaeffekter, ved hjelp av valutakurser for 2007 for begge perioder. Denne justeringen eliminerer bare effektene av omregning av resultatene for REC Silicon (USA), REC ScanModule (Sverige) og Sovello (Tyskland) fra deres funksjo-nelle valutaer til NOK. Denne justeringen eliminerer ikke andre effekter som valutasvingningene hadde på RECs regnskapstall. REC hadde driftsinntekter på NOK millioner i 2008, en økning på 23 prosent fra NOK millioner i Ut fra en konstant valutakurs økte driftsinntektene med 25 prosent fra 2007 til 2008, noe som var i tråd med den forventede inntektsøkningen antydet av REC tidlig i Driftsinntektene økte i alle forretningssegmenter. EBITDA økte med tre prosent til NOK millioner i 2008, og EBITDA-marginen sank fra 48 prosent til 40 prosent. EBITDA økte for REC Silicon, men sank for REC Wafer og REC Solar. EBITDA-bidraget fra Sovello økte fra året før. Den lavere marginen var til dels en følge av ekspansjonskostnader. Justert for ekspansjonskostnader økte EBITDA med ti prosent i 2008, og ut fra en konstant valutakurs økte den justerte EBITDA med 12 prosent. RECs vekststrategi betyr at ekspansjonskostnader vil fortsette å påvirke EBITDA negativt også fremover. Vekstinitiativer påvirker også marginene negativt under opptrapping av ny produksjonskapasitet, ettersom lav kapasitetsutnyttelse typisk innebærer høyere enhetskostnader. Avskrivninger og nedskrivninger økte med NOK 165 millioner til NOK 750 millioner, ettersom kommersiell produksjon ble satt i gang på flere ekspansjonsprosjekter. Avskrivninger og nedskrivninger forventes å fortsette å øke etter hvert som anleggene som for tiden utbygges, blir tatt i bruk som planlagt i de kommende årene. Netto finansposter var positive, med NOK millioner i 2008, noe som var en forbedring på nesten NOK 2,5 milliarder fra Endringen skyldes i hovedsak valutaeffekter, som særlig påvirket de estimerte virkelige verdiene av derivater. REC har i de seneste årene inngått flere kontrakter i USD med kunder som ikke har USD som funksjonell valuta. For regnskapsformål behandler REC disse salgskontraktene som om de var i NOK. Innebygde terminkjøp av utenlandsk valuta regnskapsføres separat til virkelig verdi, med endringer i virkelig verdi innregnet som en finanspost. Sikringsbokføring er således ikke benyttet. Nettoresultatet fra derivater bedret seg med om lag NOK 1,9 milliarder til NOK millioner i 2008, mens netto valutagevinst økte med mer enn NOK 600 millioner til NOK 291 millioner. I tillegg til det ovenstående ble finansposter negativt påvirket av høyere gjennomsnittlig nettogjeld i 2008, som følge av det høye investeringsnivået. Dette ble til dels oppveid av et høyere nivå av balanseførte lånekostnader. Det rapporterte årsresultatet før skatt var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i 2007, mens resultat etter skatt på NOK millioner kan sammenstilles med NOK millioner i Rapportert resultat per aksje var NOK 6,20 både på ordinært og utvannet basis, sammenlignet med NOK 2,70 i Kontantstrøm og likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i Denne nedgangen gjenspeiler økt netto arbeidskapital som følge av høyere aktivitet, og høyere betalt inntektsskatt. Det bør også bemerkes at en stor del av gevinstene på derivater og valuta, som var de viktigste bidragene til økningen i resultat før skatt i 2008, ikke hadde samme kontantstrømeffekter i

ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE

ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE REC ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD 1 Nøkkeltall 1 Selskapsbeskrivelse 2 Aksjonærforhold 5 Risikorapport 6 Eierstyring og selskapsledelse 8 Styrets Beretning 21 Regnskap REC

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC STYRET 2009 DAG OPEDAL (1959) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA siden juni 2009. For tiden konsernsjef i Orkla ASA. Styremedlem i Jotun

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger 15. 06. 2011 Universitetet i Stavanger Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA Av Lene Blix Søvik og Tore Kastrup Sømme Veileder: Førsteamanuensis Bård Misund Selvstendig

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer