ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

2 REC STYRET 2008 OLE ENGER (60) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA (REC ASA) fra mai Styremedlem fra november Konserndirektør i Sapa AB. Enger er cand. scient. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. (Ole Enger gikk av som styreleder og trådte ut av styret 27. mars 2009 for å tiltre som konsernsjef i REC ASA fra 4. april 2009). TORE SCHIØTZ (51) Nestleder i styret fra mai 2007 Tidligere styreleder i REC ASA fra desember For tiden viseadministrerende direktør i Hafslund ASA og konserndirektør i Hafslund Venture. Styreleder i Elis og Fesil. Styre medlem i Cogen, Metallkraft og Hafslund Telekom. Schiøtz har en MBA fra Handelshøyskolen BI og CEFA-eksamen. (Tore Schiøtz ble valgt som styreleder da Ole Enger gikk av den 27. mars 2009). SUSANNE ELISE MUNCH THORE (48) Styremedlem fra mai For tiden partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, Oslo. Styre medlem i Oslo Areal AS. Munch Thore er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, Master of Law fra Georgetown University og har Diploma of International Affairs fra John Hopkins School of Advanced International Studies. ROAR ENGELAND (49) Styremedlem fra november For tiden konserndirektør - finansielle investeringer/konsern utvikling i Orkla ASA. Styreleder i Orkla Finance og Orkla Eiendom. Engeland har en MPh og en MBA fra INSEAD, Frankrike, og er ut eksaminert fra Hærens Krigsskole. LINE GEHEB (45) Styremedlem fra mai For tiden Senior Adviser, Petoro AS. Styremedlem i Geheb AS. Geheb har mastergrad i kjemi fra NTNU, Trondheim, og har fulgt Master of Management-programmet ved Handelshøyskolen BI. MARCEL EGMOND BRENNINKMEIJER (50) Styremedlem fra mai For tiden styreleder og stifter av Good Energies. President og delegat i det administrative styret i Good Energies AG. Medlem av bedriftsforsamlingen i Q-Cells AG. Brenninkmeijer har HND (Higher National Diploma) i business fra Kingston Polytechnic, og har gjennomgått et ledelsesprogram ved IMD (International Institute for Management Development) i Sveits og ved Harvard Business School i USA. CHRISTIAN BERG (40) Styremedlem fra mai For tiden konserndirektør i Hafslund. Styremedlem i Oslo Pensjonsforsikring AS og AS Hamang Papirfabrik. Berg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. INGER JOHANNE SOLHAUG (39) Styremedlem fra mai For tiden konserndirektør i Nidar. Solhaug er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. JØRN MOBÆK (47) Styremedlem fra mai Ansatterepresentant. For tiden lagerleder ved REC Wafer Norway AS, Herøya. ROLF B. NILSEN (43) Styremedlem siden mai Ansatterepresentant. Styremedlem i REC ScanWafer AS, fra For tiden operatør i REC Wafer Norway AS. Tidligere lokal fag - foreningsleder for REC Wafer Norway AS, Glomfjord. Nilsen har eksamen fra teknisk fagskole. UNNI KRISTIANSEN (35) Møtende varamedlem fra desember Ansatterepresentant. For tiden konsern regnskapssjef i REC ASA. Unni Kristiansen er utdannet revisor fra Høyskolen i Hedemark og Norges Handels høyskole. ARE GLØERSEN (29) Møtende varamedlem i styret fra februar Ansatterepresentant. Har jobbet i REC ScanCell AS siden 2003, og jobber for tiden med Singapore celleprosjektet. Gløersen har en Mastergrad i Romteknologi fra Høgskolen i Narvik/University of Washington

3 rec ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD 4 Årsberetning 18 Eierstyring og selskapsledelse 24 Risikorapport 26 Aksjonærforhold 30 Regnskap REC konsern 92 Regnskap REC asa 104 Revisjonsberetning 105 Adresser

4 årsberetning highlights Fortsatt vekst i produksjon og driftsinntekter. Driftsresultat påvirket av ekspansjonskostnader og opptrapping av ny produksjonskapasitet. Gevinst på innebygde derivater bidro til sterkt årsresultat. Forsinkelser og kostnadsoverskridelser på noen av ekspansjonsprosjektene. Nedgang i produksjonen av polysilisium påvirket produksjonen i hele verdikjeden. Høyt investeringsnivå i utbyggingen av neste generasjons solenergianlegg. Store langsiktige kontrakter og stor ordrereserve sikret. Viktige hendelser i 2008 REC konsernet (REC) oppnådde en inntekstvekst på 23 prosent til NOK millioner i 2008, generert av økt produksjon i alle forretningssegmenter. Beregnet ut fra en konstant valutakurs økte driftsinntektene med 25 prosent, noe som er på linje med inntektsprognosene fremlagt av selskapet i begynnelsen av Produksjonen av polysilisium økte med åtte prosent i 2008, produksjonen av wafere med 21 prosent, og produksjonen av solceller og solcellepaneler med henholdsvis 181 prosent og 90 prosent. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) økte til NOK millioner i 2008, og EBITDAmarginen sank fra 48 prosent til 40 prosent. Ut fra en konstant valutakurs og justert for ekspansjonskostnader økte EBITDA med 12 prosent, og EBITDA-marginen sank fra 50 prosent til 45 prosent. Dette skyldes i hovedsak lavere produksjonseffektivitet under opptrapping av ny kapasitet, lavere produksjonsutbytte og knapphet i tilgangen på polysilisium i Sammenlignet med 2007 viste REC Silicon den sterkeste utviklingen i driftsinntekter og EBITDA. Dette er til dels en følge av høyere priser både for silangass og polysilisium. Dette økte i sin tur materialkostnadene i REC Wafer, og bidro til en liten nedgang i EBITDA fra året før. Det var også nedgang i EBITDA i REC Solar, til tross for sterk produksjons- og inntektsvekst. Dette kan forklares med en langsommere enn forventet opptrapping av ny kapasitet, oppbygging av varebeholdningen mot slutten av året, samt økte avsetninger. Det positive bidraget fra eierposten på 33,3 prosent i Sovello AG (tidligere EverQ GmbH) økte fra Driftsresultatet (EBIT) sank med to prosent til NOK millioner i Resultat før skatt ble mer enn doblet til NOK millioner. Dette omfatter store ikke-kontante gevinster på innebygde derivater, som også bidro til 130 prosent økning i ordinært og utvannet resultat per aksje til NOK 6,20. RECs strategi for lønnsom vekst medfører store investeringer i teknologiutvikling og ny produksjonskapasitet. Investeringene ble mer enn doblet til NOK 10 milliarder i 2008, der en stor del var knyttet til byggingen av et nytt anlegg for produksjon av silangass og granulært polysilisium (FBR-prosjektet) i Moses Lake i delstaten Washington. Investeringene vil fortsatt øke i 2009, og hovedparten av investeringsutgiftene vil gå til byggingen av RECs nye industrielle solenergikompleks i Singapore. For å sikre avsetningen av den økte produksjonen fortsatte REC i 2008 å undertegne langsiktige avtaler for levering av silangass, polysilisium og wafere. Den samlede ordretilgangen lå på rundt NOK 25 milliarder, noe som førte til at den langsiktige eksterne ordrereserven i REC Silicon og REC Wafer lå på rundt NOK 65 milliarder ved utgangen av 2008 (beregnet ut fra valutakursene per 31. desember 2008, og medregnet alt salg til Sovello). Om lag NOK 11 milliarder av ordrereserven skal leveres i I tillegg hadde REC Solar ved utgangen av 2008 inngått salgskontrakter for cirka 80 prosent av den planlagte produksjonen i 2009 av solceller og solcellepaneler. Aktiviteter Presentasjon av konsernet REC ble stiftet 3. desember 1996 og har vokst til å bli en av de største leverandørene innen den fotovoltaiske (PV) solenergiindustrien. Konsernets hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. RECs virksomhet består av de tre forretningssegmentene REC Silicon, REC Wafer og REC Solar. I tillegg eier REC 33,3 prosent av Sovello i Tyskland. Sovello blir forholdsmessig konsolidert i RECs konsernregnskap linje for linje. 4

5 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC Site Services Pte. Ltd. 100 prosent REC Silicon AS 100 prosent REC ScanWafer AS 100 prosent REC Solar AS 100 prosent Sovello AG 33.3 prosent REC Silicon Inc. 100 prosent REC SiTech AS 100 prosent REC ScanCell AS 100 prosent REC Solar Grade Silicon LLC 100 prosent REC Wafer Pte. Ltd. 100 prosent REC ScanModule AB 100 prosent REC Advanced Silicon Materials LLC 100 prosent* REC Cells Pte. Ltd. 100 prosent REC Modules Pte. Ltd. 100 prosent Organisasjonskartet viser den overordnede selskapsstrukturen i Renewable Energy Corporation ASA per 31. desember 2008, og er ikke en fullstendig oversikt over selskaper og eierstruktur i konsernet. * Komatsu America Corporation har B-aksjer tilsvarende en 25 prosent minoritetsinteresse, men har ingen stemmerett eller rett til utbytte og er betraktet som rentebærende gjeld. Driften skjer i seks datterselskaper og ett felleskontrollert selskap: REC Solar Grade Silicon LLC og REC Advanced Silicon Materials LLC i USA, REC ScanWafer AS, REC SiTech AS og REC ScanCell AS i Norge, REC ScanModule AB i Sverige og Sovello AG i Tyskland. Mål og visjon Smart energi for en renere fremtid Selv om de økonomiske utsiktene har redusert oversikten over etterspørselen dramatisk på kort sikt, forventes energietterspørselen å øke på lengre sikt, og problemet med klimaendring eskalerer fortsatt. De positive langsiktige utsiktene for solenergiindustrien er dermed fortsatt tilstede. Verden trenger fortsatt å utvikle bærekraftige alternativer til tradisjonelle energikilder, ettersom FN forventer en firedobling av de årlige karbonutslippene i det 21. århundre, med mindre det raskt iverksettes en aktiv klimapolitikk. REC mener at lave karbonutslipp og kortere energitilbakebetalingstid vil gi PV-solenergiindustrien en viktig rolle i utviklingen av et bærekraftig energiregnskap. Selskapets formålserklæring, Smart energi for en renere fremtid, viser at REC engasjerer seg og ønsker å spille en ledende rolle i utviklingen av et bærekraftig energimarked, og RECs visjon er å utvikle selskapet til verdens ledende leverandør av svært konkurranse dyktige solenergiløsninger. RECs forretningskonsept forventes å fremme konkurransedyktigheten til solenergi og skape verdier gjennom nyskaping, fremragende drift og faglig dyktighet. Selv om elektrisitet som genereres fra solenergi, fortsatt bare utgjør en liten del av den globale elektrisitetsforsyningen, tilbyr solenergiindustrien stadig mer konkurransedyktig strøm i de best egnede geografiske regionene. I mange regioner støttes utbyggingen av solenergi også av insentivprogrammer og av myndighetenes politikk for bruk av fornybar energi. Ting tyder på at myndighetene vil beholde sine miljøprioriteringer også i de økonomiske nedgangstidene, og sikkerheten ved energiforsyningen er også en faktor som støtter installering av solenergianlegg. REC mener at subsidier bygget opp under størstedelen av etterspørselen i 2008, og at det samlede antallet støtteprogrammer ventes å øke fremover. Men ettersom industrien vokser, går den nåværende prognosen ut på at tilbudet vil overstige etterspørselen i Solenergiindustrien vil dermed måtte konkurrere med strømprisene ved nettparitet på flere markeder. Dette er innenfor rekkevidde. REC har forpliktet seg gjennom sin plan for kostnadsreduksjoner frem mot 2010, som sikter mot å nesten halvere produksjonskostnadene per watt for et solcellepanel i de beste anleggene i 2010 sammenlignet med verdensklasseproduksjonen i Fluidized Bed Reactor (FBR)- teknologien vil gi mer energieffektiv polysilisiumproduksjon, og med tynnere tråder og wafere og nye krystall iseringsteknologier for waferproduksjon på Herøya og i Singapore, samt ny teknologi for høyere utbytte av solceller og solcellepaneler i Singapore, mener REC at kostnadsreduksjons planen i store trekk er i rute. REC tror at på de beste anleggene i hele verdikjeden kan laveste produksjonskostnad falle til under 1 Euro per watt. 5

6 årsberetning Produksjonskostnadene på dette nivået bør åpne for ytterligere markedsmuligheter i solenergiindustrien. Som indikert over forventes mye av kostnadsforbedringene å oppnås gjennom innføring av ny teknologi i ekspansjonsprosjekter, som FBR-anlegget for fremstilling av granulært polysilisium, og nye wafer-, solcelle- og solcellepanelteknologier som vil bli tatt i bruk i det nye solenergikomplekset i Singapore. REC vil fortsette å holde et høyt nivå av forskning og teknologiutvikling i årene som kommer, for å gjennomføre ytterligere kostnadsforbedringer også utover Strategi lønnsom vekst REC har vokst i et raskt tempo helt siden selskapet ble etablert, og strategien for lønnsom vekst står fortsatt fast. For å oppfylle denne ambisjonen vil REC fortsette å skape synergier over hele den integrerte verdikjeden, slik at den fotovoltaiske solenergien blir tilgjengelig til en overkommelig pris. REC oppskalerer sine aktiviteter i hele verdikjeden, fra silangass- og polysilisiumproduksjon til levering av solcellepanelsystemer. Den integrerte modellen gir en dybdeinnsikt i industrien, konsekvente produksjonsprinsipper og driftsmessige synergier. Pågående kapasitetsutvidelses programmer vil sikre en fortsatt balansert tilnærming også i fremtiden. REC Silicon, som er en av de største produsentene av polysilisium i verden, økte sin produksjonskapasitet med åtte prosent gjennom kontinuerlige forbedringer i Stillingen vil bli ytterligere styrket gjennom åpningen av et nytt anlegg på MT for produksjon av granulært polysilisium i Medregnet alle ekspansjoner som for tiden pågår, bør produksjonskapasiteten for polysilisium nesten tredobles til rundt MT i 2011, og økt silangasskapasitet bør føre til at den samlede mengden silangass som går til handelsmarkedet, øker til mer enn MT. REC Wafer er blant verdens største produsenter av multikrystallinske wafere til produksjon av solceller. Produksjonen økte med 15 prosent til nesten 600 MW i 2008, og ytterligere kapasitetsutvidelser ventes å øke produksjonskapasiteten til rundt 2,4 GW i REC Solar økte produksjonen av både solceller og solcellepaneler i 2008, og vil foreta store sprang i produksjonskapasitet med byggingen av solenergikomplekset i Singapore. Kapasiteten ventes å øke fra nåværende 225 MW for solceller og 150 MW for solcellepaneler, til rundt 780 MW for solceller og 740 MW for solcellepaneler i 2011, idet produksjonen trappes opp fra tidlig i I tillegg til produksjonen av solceller og solcellepaneler deltar REC Solar i utvalgte utviklingsprosjekter for PV-systemer. Teknologi, forskning og utvikling Det strategiske målet om lønnsom vekst er oppnåelig kun med en kostnadseffektiv teknologibase, og REC benytter betydelige ressurser for å utvikle og industrialisere tekniske og prosessorienterte nyvinninger i hele verdikjeden for solenergi. REC har introdusert en rekke nyvinninger i bransjen, og fortsetter å bygge på en sterk IPR-portefølje som omfatter rundt 60 patenter, og nær 150 patentsøknader. Viktige patenter dekker RECs produksjonsteknologi for silangass, Siemens-reaktorer, FBRteknologi og deponeringsteknologi for polysilisium, krystalliseringsteknologi, saging av wafere, vasking, singulering og resirkulering av avfall fra saging, samt prosesser og utforming av celle- og solcellepaneler. I løpet av året var teknologigruppen ved REC Silicon tungt involvert i ferdigstillingen av FBR-prosjektet, med sluttføring av fire år med forundersøkelser og overføring av sikkerhetsinformasjon for kritiske prosesser til driftsorganisasjonen i forkant av oppstarten av Silicon III. Hos REC Wafer er det fokusert på fullskalauttesting av nye krystalliserings- og ovnsteknologier for forbedringer av multikrystallinske wafere, samt utprøving av nye trådsager, nye singuleringssystemer og annet nytt utstyr og andre nye kvalitetskontrollsystemer som er vesentlige deler av de nye waferanleggene på Herøya. Sammen med SiGen fortsatte REC også med utprøving av mulige nye teknologier som eliminerer tradisjonelle trådsager og avfall fra saging i waferprosessen, og ble i 2008 de første i verden til å skjære ut 50 mikron wafere av en ingot. Innenfor nedstrømsvirksomheten i solceller og solcellepaneler har det vært fokusert på å opprette nye laboratoriefasiliteter og optimalisere konstruksjonen av produksjonsutstyr for tynnere wafere. Utviklingen av mer høyeffektive innretninger er også videreført, dels for de eksisterende anleggene, men også enda viktigere, for de nye solcelle- og solcellepanelanleggene i Singapore. For å fortsette fremdriften innen nyskapende teknologiutvikling for både eksisterende og planlagte anlegg, har REC investert i tre nye teknologisentre. Senteret for silangass- og polysilisiumteknologi i Moses Lake og i Sandvika ble ferdigstilt i 2008, mens senteret for waferteknologi på Herøya vil bli ferdigstilt i Senteret for solcelle-/solcellepanelteknologi ble i stor grad ferdigstilt ved konsernhovedkvarteret i Sandvika i Samlede forsknings- og utviklingskostnader økte til NOK 213 millioner i I tillegg ble (i) noen FoU-utgifter balanseført i tilknytning til FBR- og ovnsteknologi, (ii) noen av utviklingskostnadene knyttet til innføringen av ny teknologi i masseproduksjon ble belastet av produksjonsanleggene og ble ikke rapportert som FoU, og (iii) betydelige investeringer som er gjort i de nye teknologisentrene, ble balanseført i ekspansjonsprosjektene. Plan for kostnadsreduksjoner RECs plan for kostnadsreduksjoner frem mot 2010 har som mål å redusere produksjonskostnadene per watt for et solcellepanel som er produsert i det beste anlegget, med nesten 50 prosent i forhold til verdensklasseproduksjon i Flere viktige elementer i kostnadsreduksjonsplanen vil ikke få full virkning før de nye anleggene er fullt operative i FBR-anlegget vil være en viktig bidragsyter til kostnadsreduksjonene i Oppstart for anlegget var mars 2009, og det vil gjennomgå en periode med opptrapping av produksjonen resten av året. FBR forventes å redusere energiforbruket ved kjemisk 6

7 damputfelling (CVD) med mer enn 80 prosent sammenlignet med standard Siemens-reaktorer. Lavere energiforbruk og andre storskala- og driftsfordeler ventes å gjøre det mulig for REC å redusere produksjonskostnadene for polysilisium i betydelig grad sammenlignet med et tradisjonelt anlegg basert på Siemensteknologi. Innen waferproduksjon opplevde selskapet at innføring av en ny prosess for saging av wafere gikk langsommere enn forventet i I 2009 forventer REC å innføre ny krystalliseringsteknologi i den pågående opptrappingen av ny produksjon på Herøya, og sammen med forbedrede sageprosesser ventes dette å gi et betydelig bidrag til kostnadsreduksjoner. Arbeidet med å redusere produksjonskostnaden for solcellepaneler, blant annet gjennom forbedring av solcelle-effektiviteten, har tatt lengre tid enn forventet. Hovedsaklig skyldes dette forsinkelser i opptrappingen av ny produksjonskapasitet og dermed mindre stordriftsfordeler og mindre tid til prosessoptimalisering. Imidlertid ble solcelleeffekten forbedret i andre halvdel av året, og enhetskostnadene i solcellepanelproduksjonen ble vesentlig redusert sammenlignet med Generelt ble produksjonskostnadene i hele verdikjeden redusert med cirka 12 prosent fra de beste anleggene i fjerde kvartal 2007 til de beste anleggene i fjerde kvartal Pågående produksjonsopptrapping og optimaliseringsarbeid ventes å skyve selskapet betydelig nedover på kostnadsreduksjonskurven for solcelle- og solcellepanelproduksjon. Generelt ventes fordelene av teknologiske fremskritt og storskalaproduksjon å gjøre det mulig for REC å senke solcellepanelkostnadene til under 1 Euro per watt produsert ved beste anlegg. Også etter 2010 vil REC fortsette å søke kostnadsreduksjoner gjennom utvikling av skalerbare nye teknologier. REC ventes å gjøre ytterligere fremskritt i sageteknologi og gjør fremskritt i utprøvingen av waferkutting uten saging. Når det gjelder nedstrømsvirksomheten, fortsetter REC forskningen på celleprosesser med lavere kostnader og høyere effektivitet, og REC utfører også forskning i tidlig fase samt evaluering av helt nye teknologier for fotovoltaiske solcellepaneler. Ekspansjonsprosjekter under utførelse Det største ekspansjonsprosjektet som er under utbygging i 2008, var REC Silicons nye produksjonsanlegg for silangass og granulært polysilisium, det såkalte Silicon III. Dette kalles også FBR-prosjektet på grunn av FBR-teknologien, som står for fluidized bed reactor, en deponeringsteknologi for polysilisium. Silicon III ble i utgangspunktet planlagt oppstartet i 2008, men ble av flere årsaker forsinket til første kvartal Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i utstyrsleveranser på grunn av et stramt globalt verksteds-, innkjøps- og byggemarked i , som drøftet i årsberetningen for Imidlertid oppfylte ikke leveransene av standard karbonstålrør og rørsveiser i fjerde kvartal 2008 spesifikasjonene og REC Silicons strenge sikkerhetskrav, og oppstarten av silangassdelen av anlegget ble utsatt til første kvartal 2009 for å gjøre det mulig med grundige inspeksjoner og reparasjoner. Etter at reparasjonene var fullført, har REC Silicon utført en rekke systemkontroller og oppstartprosedyrer, og produksjonen startet i mars På grunn av kompleksiteten i oppstart- og opptrappingsprosessene i det store kjemikalieanlegget ventes det noen flere avbrudd i startfasen. Totalkostnaden for prosjektet er for tiden estimert til cirka USD 880 millioner. Når Silicon III er fullt operativt, ventes det å produsere et årlig volum på MT granulært polysilisium, og dermed dobles REC Silicons produksjonskapasitet for polysilisium. Ettersom produksjonen ved det nye anlegget ventes å øke gradvis i løpet av året, tar REC Silicon sikte på en produksjon i området MT i 2009, basert på et ideelt opptrappingsprogram. Det pågår også bygging på Silicon IV, som ventes å bli satt i drift i første halvdel av Av kommersielle hensyn endret REC Silicon rammene for dette anlegget i 2008, for å tilrettelegge for økte volumer av silangass på bekostning av polysilisiumkapasiteten. Silicon IV består i hovedsak av en silanproduksjonsenhet, lasteanlegg for silan og ytterligere investeringer i FBR-reaktorer, og ventes å gi ytterligere MT silangasskapasitet. Kostnadsestimatet for Silicon IV er for tiden på cirka USD 800 millioner. Estimatet har økt på grunn av erfaringene fra Silicon III, og også på grunn av resultatet av innkjøpsaktivitetene for direkte materialer, som er nesten fullført. Til tross for kostnadsøkningen er både Silicon III og Silicon IV lønnsomme prosjekter, basert på oppdaterte forretningsplaner. REC Wafer befinner seg midt i en rekke ekspansjonsprosjekter. Ved ett av to nye anlegg for multikrystallinske wafere startet opptrappingen i oktober 2008 (Herøya III), mens det andre ventes å starte opp i andre kvartal 2009 (Herøya IV). Fra oppstarten vil hver av produksjonslinjene gjennomgå opptrappingsperioder på 9-12 måneder før de når total beregnet kapasitet på 650 MW. Kostnadsestimatene for de to nye waferanleggene er fortsatt uendret, og ligger på om lag NOK 2,5 milliarder. Det pågår også opptrapping ved RECs utvidede anlegg for multikrystallinske wafere i Glomfjord, som offisielt ble åpnet 30. september Teknisk arbeid og bygging fortsetter på anlegget for monokrystallinske ingoter og wafere i Glomfjord, som forventes å øke produksjonskapasiteten fra om lag 40 MW til 300 MW ved utgangen av Dette er noe senere enn tidligere forventet. Kostnadsestimatet for prosjektet ligger om lag NOK 500 millioner over de opprinnelige estimatene, men det estimerte avkastningsnivået er fortsatt tilfredsstillende, også etter kostnadsrevisjonen. Kostnadsoverskridelsene kan til dels forklares av omfattende prosessendringer og endringsordrer, og generell utgiftseskalering, men også utilfredsstillende prosjektledelse. Prosjektledelsen er blitt byttet ut, og prosjektgjennomføring og -kontroll er blitt strammet inn i tråd med det 7

8 årsberetning nye prosjektledelses-systemet for REC, REC Group Project Management System. Generelt ventes den samlede produksjonen av wafere å overstige MW i 2009, opp fra i underkant av 600 MW i I 2008 ferdigstilte REC Solar byggingen av et nytt 180 MW solcelleanlegg i Narvik og produksjonslinjer med en kapasitet på 105 MW ved solcellepanelanlegget i Glava. Samlet årlig produksjonskapasitet er for tiden på 225 MW for solceller og 150 MW for solcellepaneler. REC besluttet i 2008 å starte bygging av et nytt, stort solcellekompleks i Singapore. Singapore-prosjektet er utformet for å øke den samlede waferkapasiteten til om lag 2,4 GW, solcellekapasitet til om lag 780 MW, og solcellepanelkapasiteten til om lag 740 MW innen Byggingen ble satt i gang umiddelbart etter at investeringsbeslutningen ble truffet i juni 2008, og fremdriften har vært i henhold til plan. Den første produksjonen ventes i første halvdel av På grunn av et mindre anstrengt bygg- og anleggsmarket har Singapore-prosjektet en utvikling som går mot lavere investeringsutgifter i lokal valuta sammenlignet med den opprinnelige investeringen. REC har skissert flere fremtidige ekspansjonsprosjekter, inkludert forslag til en utbyggingsfase nummer to i Singapore, og et nytt, stort polysilisium- og silangassprosjekt i Bécancour i Canada. Selv om REC fortsetter sin interne planlegging for å forberede disse prosjektene, må selskapet under de nåværende usikre økonomiske omstendighetene begrense bruken av eksterne ressurser for å redusere kostnader og beholde fokus på gjennomføringen av pågående prosjekter. Kontraktsoppdatering REC Silicon og REC Wafer I 2008 fortsatte REC Silicon og REC Wafer å sikre viktige, langsiktige kontrakter for ekstern levering av silangass, poly silisium og wafere, som samlet har en kontraktsverdi på rundt NOK 25 milliarder. Denne beregningen er basert på valutakurser per 31. desember 2008, og omfatter alt salg til Sovello. De fleste kontrakter er basert på take-or-pay -prinsippet, med økende uttaksvolumer med forhåndsfastsatte prisstrukturer, og typiske kontraktlengder på fem til sju år. REC Silicon undertegnet en kontrakt om salg av silisiumpulver i 2008, med en samlet estimert verdi på cirka NOK 3,5 milliarder. Tidligere på året undertegnet selskapet langsiktige kontrakter som utgjør verdier på tilnærmet USD 1 milliard (~NOK 7 milliarder) for forsyning av silangass til en rekke større distributører på handelsmarkedet. REC Wafer undertegnet seks større kontrakter i 2008, med en samlet estimert verdi på over NOK 15 milliarder, inkludert LG Electronics Inc. ved årsskiftet. Den resterende verdien av eksterne kontrakter som er inngått av REC Silicon og REC Wafer, lå på rundt NOK 65 milliarder ved utgangen av 2008, basert på valutakursene per 31. desember 2008, og inkludert alt salg til Sovello. Rundt NOK 11 milliarder av den nåværende kontraktsporteføljen er planlagt levert i 2009, rundt NOK 13 milliarder i 2010, og de resterende NOK 41 milliarder skal etter planen leveres i Det bør bemerkes at den fremtidige verdien av kontrakter målt i NOK til dels avhenger av fremtidig utvikling i valutakursene, og at flere av kontraktene tillater en del justeringer av uttaksvolumer i ethvert gitt tidsrom. For silangasskontraktene gjør den kompliserte lagringen av silangass at det er påkrevd med en viss fleksibilitet i forvaltningen av kontraktsvilkårene. Imidlertid gir de generelle kontraktsstrukturene begrenset rom for justeringer, og de gir rimelig solide utsikter for salg på kort og mellomlang sikt. REC Silicon har i overkant av 20 eksterne kunder. Kundelisten omfatter ledende navn i bransjen som (i alfabetisk orden) Air Liquide, Air Products og Chemicals, Praxair, Shin-Etsu Handotai, Sovello og Sumco Techxiv. REC Wafer har rundt 15 eksterne kunder. Kundelisten omfatter ledende produsenter som (i alfabetisk orden) BP Solar, China Sunergy, Gintech, Mitsubishi, Motech, Moser Baer, Photovoltech, Q-Cells, Sharp, Solland, Suniva og SunTech. Kontraktsoppdatering REC Solar Salgskontraktstrukturen i REC Solar skiller seg fra REC Wafer og REC Silicon, ettersom kontraktene i dette segmentet typisk er rammeavtaler eller andre typer kontrakter som tillater årlige eller hyppigere prisforhandlinger. Ved inngangen til i 2009 er den generelle oversikten over etterspørselen i solcellepanelmarkedet betraktelig lavere enn i foregående år, i hovedsak på grunn av den verdensomspennende finanskrisen, som har ført til generelt lavere tilgang på prosjektfinansiering. Ut fra de svekkede markedsforventningene var REC Solar fornøyd med å ha inngått kontrakter som dekker mer enn 80 prosent av dets estimerte produksjonsvolum i 2009, ved utgangen av Dette er omtrent samme kontraktsdekningsnivå som i foregående år, men det bør bemerkes av REC Solar planlegger en betydelig økning i solcelle- og solcellepanelproduksjonen i REC Solar har utvidet leveringene til eksisterende kunder og lagt til nye kunder for å sikre et relativt høyt kontraktsdekningsnivå. Kundebasen omfatter mer enn 20 ledende systemintegratorer, installatører og distributører i større markeder som Tyskland, Spania, Italia, Frankrike og USA. Årsregnskapet I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt 8

9 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i Dette relateres nesten i sin helhet til betalinger for eiendom, anlegg, utstyr og immaterielle eiendeler i de store ekspansjons-prosjektene. Kontantbetalinger for investeringsdrift, og at denne forutsetningen var realistisk på datoen da regnskapet ble godkjent. REC utarbeider konsernregnskapet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU og regnskapsloven. Regnskapet for morselskapet, REC ASA, er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Flere opplysninger finnes i årsregnskapet og notene. KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP Utvalgte nøkkeltall* (NOK millioner) Driftsinntekter EBITDA EBITDA - margin 40 % 48 % EBIT EBIT - margin 31 % 39 % Netto finansposter Resultat før skatt Resultat per aksje, ordinært og utvannet i NOK 6,20 2,70 Ekspansjonskostnader** Justert EBITDA Justert EBITDA - margin 45 % 50 % * Disse beløpene finnes i, eller beregnes på grunnlag av, konsernregnskapet. ** Ekspansjonskostnader omfatter kostnader til tidlig rekruttering og opplæring o.l. frem til produksjonsstart. Ekspansjonskostnadene er estimert på grunnlag av internrapportering og rapporteres ikke separat i årsregnskapet. Konstant valutakurs: Noen beløp i rapporten er justert for valutaeffekter, ved hjelp av valutakurser for 2007 for begge perioder. Denne justeringen eliminerer bare effektene av omregning av resultatene for REC Silicon (USA), REC ScanModule (Sverige) og Sovello (Tyskland) fra deres funksjo-nelle valutaer til NOK. Denne justeringen eliminerer ikke andre effekter som valutasvingningene hadde på RECs regnskapstall. REC hadde driftsinntekter på NOK millioner i 2008, en økning på 23 prosent fra NOK millioner i Ut fra en konstant valutakurs økte driftsinntektene med 25 prosent fra 2007 til 2008, noe som var i tråd med den forventede inntektsøkningen antydet av REC tidlig i Driftsinntektene økte i alle forretningssegmenter. EBITDA økte med tre prosent til NOK millioner i 2008, og EBITDA-marginen sank fra 48 prosent til 40 prosent. EBITDA økte for REC Silicon, men sank for REC Wafer og REC Solar. EBITDA-bidraget fra Sovello økte fra året før. Den lavere marginen var til dels en følge av ekspansjonskostnader. Justert for ekspansjonskostnader økte EBITDA med ti prosent i 2008, og ut fra en konstant valutakurs økte den justerte EBITDA med 12 prosent. RECs vekststrategi betyr at ekspansjonskostnader vil fortsette å påvirke EBITDA negativt også fremover. Vekstinitiativer påvirker også marginene negativt under opptrapping av ny produksjonskapasitet, ettersom lav kapasitetsutnyttelse typisk innebærer høyere enhetskostnader. Avskrivninger og nedskrivninger økte med NOK 165 millioner til NOK 750 millioner, ettersom kommersiell produksjon ble satt i gang på flere ekspansjonsprosjekter. Avskrivninger og nedskrivninger forventes å fortsette å øke etter hvert som anleggene som for tiden utbygges, blir tatt i bruk som planlagt i de kommende årene. Netto finansposter var positive, med NOK millioner i 2008, noe som var en forbedring på nesten NOK 2,5 milliarder fra Endringen skyldes i hovedsak valutaeffekter, som særlig påvirket de estimerte virkelige verdiene av derivater. REC har i de seneste årene inngått flere kontrakter i USD med kunder som ikke har USD som funksjonell valuta. For regnskapsformål behandler REC disse salgskontraktene som om de var i NOK. Innebygde terminkjøp av utenlandsk valuta regnskapsføres separat til virkelig verdi, med endringer i virkelig verdi innregnet som en finanspost. Sikringsbokføring er således ikke benyttet. Nettoresultatet fra derivater bedret seg med om lag NOK 1,9 milliarder til NOK millioner i 2008, mens netto valutagevinst økte med mer enn NOK 600 millioner til NOK 291 millioner. I tillegg til det ovenstående ble finansposter negativt påvirket av høyere gjennomsnittlig nettogjeld i 2008, som følge av det høye investeringsnivået. Dette ble til dels oppveid av et høyere nivå av balanseførte lånekostnader. Det rapporterte årsresultatet før skatt var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i 2007, mens resultat etter skatt på NOK millioner kan sammenstilles med NOK millioner i Rapportert resultat per aksje var NOK 6,20 både på ordinært og utvannet basis, sammenlignet med NOK 2,70 i Kontantstrøm og likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK millioner i 2008, sammenlignet med NOK millioner i Denne nedgangen gjenspeiler økt netto arbeidskapital som følge av høyere aktivitet, og høyere betalt inntektsskatt. Det bør også bemerkes at en stor del av gevinstene på derivater og valuta, som var de viktigste bidragene til økningen i resultat før skatt i 2008, ikke hadde samme kontantstrømeffekter i

ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ÅRSRAPPORT 2008 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC STYRET 2008 OLE ENGER (60) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA (REC ASA) fra mai 2007. Styremedlem fra november 2004. Konserndirektør i Sapa

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC STYRET 2009 DAG OPEDAL (1959) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA siden juni 2009. For tiden konsernsjef i Orkla ASA. Styremedlem i Jotun

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE

ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE ÅRSRAPPORT 2007 MEETING THE CHALLENGE REC ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD 1 Nøkkeltall 1 Selskapsbeskrivelse 2 Aksjonærforhold 5 Risikorapport 6 Eierstyring og selskapsledelse 8 Styrets Beretning 21 Regnskap REC

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Norsk solenergiindustri - Renewable Energy Corporation En suksesshistorie. Efiks - oktober 2007. Alf Bjørseth

Norsk solenergiindustri - Renewable Energy Corporation En suksesshistorie. Efiks - oktober 2007. Alf Bjørseth Norsk solenergiindustri - Renewable Energy Corporation En suksesshistorie Efiks - oktober 2007 Alf Bjørseth Agenda Kort om Scatec Solenergi REC og ScanWafer Scatecs plattform Visjon Vi skaper verdier og

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Solenergi. Alf Bjørseth Kraft i handling, NMBU 2017

Solenergi. Alf Bjørseth Kraft i handling, NMBU 2017 Solenergi Alf Bjørseth Kraft i handling, NMBU 2017 Agenda» Kort om Scatec» Solenergiutviklingen har vært eventyrlig» Utvikling og veien videre» Hva kan vi gjøre i Norge» Teknologikompetanse og marked»

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 %

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 % 2. kvartal 20 Finansielt EBITDA-margin 8,0 % EBITDA på 951 millioner kroner Driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner Resultat per aksje på 1,65 kroner Netto operasjonelle eiendeler på 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer