Årsrapport Bærekraftrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Bærekraftrapport"

Transkript

1 Årsrapport Bærekraftrapport

2 01 Om statkrafts årsrapport God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskaping 05 ÅRSBERETNING Statkraft Statkraft AS konsern Egenkapital BÆREKRAFTREGNSKAP Bærekraftregnskap 82 Revisors uttalelse 89

3 Finansielle nøkkeltall justert ** justert ** justert ** justert ** Statkraft AS konsern Enhet Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr Netto driftsinntekter Mill. kr hvorav urealiserte verdiendringer og engangsposter Mill. kr Driftsresultat før avskrivninger/ebitda Mill. kr nedskrivning og reversering av nedskrivninger Mill. kr Driftsresultat Mill. kr andel i tilknyttede selskaper Mill. kr hvorav urealiserte verdiendringer og engangsposter Netto finansposter Mill. kr hvorav urealiserte verdiendringer og engangsposter Mill. kr før skatt Mill. kr etter skatt Mill. kr Fra balansen Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr Investering i tilknyttede selskaper Mill. kr Øvrige eiendeler Mill. kr Eiendeler Mill. kr Egenkapital Mill. kr Rentebærende gjeld Mill. kr Sysselsatt kapital 1) Mill. kr Kontantstrøm Netto likviditetsendring fra virksomheten Mill. kr Utbytte for året til eier (inkl. minoriteter) Mill. kr Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Mill. kr Vedlikeholdsinvesteringer 2) Mill. kr Ekspansjonsinvesteringer i varige driftsmidler 3) Mill. kr Investeringer i eierandeler 4) Mill. kr Likvide midler Mill. kr Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr Finansieringsstørrelser Rentedekningsgrad/FFO interest coverage 5) - 10,5-5,9-7,5-5,3 FFO/debt % - 36,3-18,7-35,8-18,9 Rentebærende gjeldsgrad 6) % - 35,0-41,3-36,1-45,6 Egenkapitalandel 7) % - 48,3-45,1-50,1-40,3 Langsiktig rating Standard & Poor s - A- - A- - BBB+ - BBB+ Langsiktig rating Moody s - Baa1 - Baa1 - Baa1 - Baa1 Nøkkeltall, regnskap EBITDA-margin 8) % ROACE før skatt 9) % 19,5 19,9 15,2 10,7 26,6 37,1 17,7 17,2 Regnskapsmessig avkastning fra tilknyttede selskaper 10) % 5,4 4,5 6,3 7,1 15,0 6,5 8,2 8,1 Totalkapitalrentabilitet etter skatt 11) % 7,2 6,0 6,4 7,0 9,9 27,9 8,3 7,4 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12) % 13,7 11,8 11,3 11,9 15,6 57,0 14,7 16,7 Skatteprosent 13) % 37,9 40,9 32,8 38,2 32,3 12,1 24,5 24,3 Nøkkeltall, oppstrømsvirksomhet * Produksjonskostnad/kWh 14) Øre/kWh - 7,12-7,03-6,35-5,93 Produksjonsevne *** TWh - 51,7-51,2-50,0-42,4 Produksjon, virkelig TWh - 57,4-56,9-53,4-44,9 Installert ytelse MW Hel- og deleide kraftverk Antall Nøkkeltall, nedstrømsvirksomhet * Antall nettkunder Levert energi TWh - 7,8-10,0-9,1-9,1 Nettkapital (NVE kapital) 15) Mill. kr Antall strømkunder Totalt levert volum TWh - 13,0-11,6-11,4-2,2 Markedsstørrelser * Systempris, Nord Pool EUR/MWh - 53,1-35,0-44,7-27,9 Spotpris, European Energy Exchange EUR/MWh - 44,6-38,9-65,8-38,0 Kraftforbruk i det nordiske markedet TWh Kraftproduksjon i det nordiske markedet, virkelig TWh Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % - 15,3-15,3-13,7-11,4 Tallene for er IFRS. * Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper (ikke tilknyttede selskaper) i Norge ** Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter *** Eksklusiv gasskraft og fjernvarme 1) Varige driftsmidler + immaterielle eiendeler + fordringer + varer - avsetning for forpliktelser - betalbar skatt - annen rentefri gjeld + avsatt, ikke betalt utbytte 2) ført vedlikehold for å opprettholde produksjonsevnen. 3) ført utvidelse av produksjonskapasitet. 4) Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper. 5) (Driftsresultat + finansinntekter + avskrivninger + utbytte fra tilknyttede selskaper - betalbar skatt) Finanskostnader 6) Rentebærende gjeld x 100 (Rentebærende gjeld + egenkapital) 7) Egenkapital x 100 Eiendeler 8) Driftsresultat før avskrivninger x 100 Brutto driftsinntekter 9) Driftsresultat x 100 Gjennomsnittlig sysselsatt kapital 10) andel i tilknyttede selskaper x 100 Investering i tilknyttede selskaper 11) ( etter skatt + finanskostnader x 0,72) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital 12) etter skatt x 100 Gjennomsnittlig egenkapital 13) Skattekostnad x 100 før skatter 14) Prod.kostnad inkl. eiendomsskatt og avskrivninger, ekskl. salgskostn., overhead, finans og skatt Normalproduksjon i egendrevne verk 15) Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsrammen. Offentlig på

4 Ikke-finansielle nøkkeltall Tabellen presenterer Statkrafts viktigste resultater innen områdene miljø, helse og sikkerhet, samfunn og medarbeidere for perioden Flere resultater finnes i bærekraftregnskapet. Enhet b Miljøvennlig energi a Installert effekt MW Herav vannkraft MW Herav vindkraft MW Herav gasskraft c MW Herav solkraft MW Herav biokraft MW Herav fjernvarme MW Kraftproduksjon, virkelig TWh 57,4 56,9 53,4 44,9 45,7 Herav vannkraft TWh 50,1 50,1 47,4 42,7 45,2 Herav vin dkraft TWh 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 Herav gasskraft c TWh 6,6 6,1 5,4 1,5 - Herav biokraft TWh 0,1 0, Fjernvarme TWh 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 Andel fornybar produksjon d % 88,1 89,1 89,7 96,4 99,6 Inkluderer Statkrafts andel i datterselskaper der Statkraft har majoritet. a b Installert effekt inkluderer kraftverk og fjernvarmeanlegg omfattet av E.ON-transaksjonen og konsolideringen av SN Power, gjeldende fra januar c De felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland) og Kårstø (Norge) er inkludert. d Ikke fornybar produksjon omfatter gasskraft og fjernvarme basert på fossilt brensel. Enhet Utslipp og miljøhendelser Utslipp av CO 2 -ekvivalenter Tonn Miljøhendelser a Alvorlige miljøhendelser Antall b - - Mindre alvorlige miljøhendelser Antall b - - a Definisjoner for miljøhendelser ble endret i Miljøhendelser for er registrert på annet format og resultater fra denne perioden er derfor ikke sammenlignbare med b Omfatter kun perioden juli desember. Enhet Helse og sikkerhet Dødsulykker Konsolidert virksomhet Antall Tilknyttet virksomhet Antall H1 Medarbeidere Frekvens a 3,4 3,8 4,6 5,9 6,3 Kontraktører Frekvens a 13, H2 Medarbeidere Frekvens b 6,8 8,4 12,1 16,5 15,9 Kontraktører Frekvens b 16, Sykefravær % 3,4 3,3 3,9 3,9 4,1 a Antall skader med fravær per million arbeidstimer. b Antall skader per million arbeidstimer. Enhet Samfunnsbidrag Fordeling av verdiskaping Eier a Mill. kr Stat og kommuner b Mill. kr Långivere Mill. kr Ansatte Mill. kr Selskapet Mill. kr c Industrikraft til faste priser Solgt mengde TWh 7,9 8,8 8,3 10,3 13,1 Mindreverdi av solgt mengde d Mill. kr Konsesjonskraft til faste priser Solgt mengde TWh 2,2 2,7 2,6 2,9 2,5 Mindreverdi av solgt mengde d Mill. kr Inkluderer utbytte og konsernbidrag fra Statkraft AS til Statkraft SF, samt minoriteter. a Skatter og avgifter omfatter skattekostnad, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og arbeidsgiveravgift. b Endring av egenkapital er i all hovedsak knyttet til byttehandelen med E.ON. c Mindreverdi for industri- og konsesjonskraft er definert som estimert tap på politisk bestemte kontrakter i forhold til spotpris. d Enhet Sysselsetting og rekruttering Årsverk per Antall a Kvinneandel Totalt % Blant lederstillinger % Lærlinger per Antall Traineer per Antall Foretrukket arbeidsgiver b Økonomistudenter Rangering Ingeniørstudenter Rangering a Inkludert 183 årsverk knyttet til E.ON-avtalen. Rangering av ønsket arbeidsgiver blant avgangsstudenter. Kilde: Universum Graduate Survey b

5 01 Om Statkrafts årsraport Denne trykte rapporten inneholder redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, årsberetning og regnskap. Komplett årsrapport for Statkraft med bærekraftrapportering og tilleggsinformasjon presenteres på internett. Vi ønsker med dette både å tilgjengeliggjøre informasjonen på en effektiv måte og redusere miljøpåvirkning og kostnader med mindre bruk av papir. Internettversjonen er tilgjengelig via våre hjemmesider eller direkte på: arsapport2010.statkraft.no God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskaping I Statkraft skal god eierstyring og selskapsledelse bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping i konsernet. God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Nærings- og Handelsdepartementet Statkraft SF Statkraft AS Ekstern revisor Styre Kompensasjonsutvalg ISO Revisor Konsernsjef Konsernledelse Revisjonsutvalg Konsernrevisjon

6 02 Statkraft årsrapport 2010 eierstyring og selskapsledelse Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Statkraft benytter Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft ikke er børsnotert, at staten er eneeier av selskapet samt begrensninger i vedtektene. Avvikene ved rører likebehandling av aksjeeiere, fri omsettelighet, utbytte, generalforsamling, valg komite, og bedriftsforsamling. Statkraft forholder seg også til statens ti prinsipper for godt eierskap som er basert på hvordan staten vil opptre som eier og hva staten forventer fra eide selskaper. En redegjørelse om oppfølgingen av punktene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er gitt nedenfor. 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Statkrafts styre stiller seg bak Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen er benyttet så langt selskapets organisasjonsform og eierskap muliggjør. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft ikke er børsnotert, at staten er eneeier av selskapet samt begrensninger i vedtektene. Statkrafts prinsipper for eierstyring og selskapsledelse klargjør rolledelingen mellom eier, styre og ledelse. Bærekraftig og ansvarlig adferd er en bærebjelke for Statkraft og skal være et kjennetegn ved Statkrafts virksomhet i alle de markeder hvor selskapet er tilstede. Samfunnsansvar er nøkkelen til en vellykket bærekraftig virksomhet. Selskapets grunnleggende etiske prinsipper er beskrevet i Statkrafts leveregler og stiller krav både til ansatte i Statkraft og selskapets forretningspartnere. Gjennom klare krav og konsistent praksis skapes tillit og lojalitet hos ansatte, forretningspartnere, kunder og samfunn. 2. Virksomhet I Statkrafts vedtekter heter det at: Selskapets formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Statkraft AS er registrert i Norge og styringsstrukturen bygger på norsk selskapslov givning. Videre er Statkraft underlagt verdipapirlovgivning og børsregler knyttet til selskapets gjeldsforpliktelser. I tillegg er selskapets vedtekter, visjon, verdier, forretningsprinsipper, prinsipper for samfunnsansvarlighet og etiske retningslinjer førende for virksomheten i selskapet. 3. Selskapskapital og utbytte Stortinget har i desember 2010 vedtatt Regjeringens forslag til ny saldering av statsbudsjettet om å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF. For hver aksje betales 70 kroner. Samlet aksjeinnskudd utgjør således 14 milliarder kroner, hvorav 10 milliarder er aksje kapital og 4 milliarder er overkurs. Aksje kapitalen er forhøyet til 30 milliarder kroner ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra 100 kroner til 150 kroner. Statkraft AS vedtekter 4 er endret slik: Selskapets aksjekapital er på kroner , fordelt på aksjer á kroner 150. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF. Styret har kontinuerlig fokus på at egen kapitalen skal være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Kapitalforhøyelse behandles gjennom foretaksmøte i Statkraft SF og generalforsamling i Statkraft AS. Det foreligger derfor ingen styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse. Avvik fra anbefalingen. I Eierskapsmeldingen, St.meld. nr. 13 ( ), legger regjeringen til grunn at utbyttet fra Statkraft normalt vil ligge i øvre kvartil. Det uttales videre at regjeringen ikke ser det som nødvendig å innføre aksjelovens normalordning for fastsettelse av utbytte for statsaksjeselskap. Se note 35 for nærmere informasjon om selskapets egenkapital. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Avvik fra anbefalingen. Alle aksjene i Statkraft AS eies av statsforetaket Statkraft SF som igjen eies av Nærings- og handelsdepartementet. Gjennom vedtekter for Statkraft SF og Statkraft AS sikres det at disposisjoner som har vesentlig betydning for selskapets formål eller virksomhetens karakter blir forelagt statsforetaket, som morselskap. Dagens regjering har fastslått at Statkraft fortsatt skal være 100 % statlig eid og har i Eierskapsmeldingen utdypet prinsippene for forvaltning av statens eierskap. Styreinstruksen i Statkraft slår fast at et styremedlem eller konsernsjefen ikke må delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken for vedkommende selv eller nærstående. Vedkommende skal på eget initiativ opplyse om enhver interesse han eller hun selv eller hans eller hennes nærstående kan ha i avgjørelsen av en sak. Det samme følger av konsernet etiske regler. 5. Fri omsettelighet Avvik fra anbefalingen. Statkraft AS er gjennom Statkraft SF 100 % statlig eid, og aksjene er ikke omsettelige. 6. Generalforsamling Avvik fra anbefalingen. Generalforsamlingen er det øverste organet for aksjeeierens utøvelse av myndighet i Statkraft AS. Statkraft SF vil, som eier av alle aksjene,

7 eierstyring og selskapsledelse 03 utgjøre generalforsamlingen i Statkraft AS. I henhold til vedtektene i Statkraft SF er det foretaksmøtet i foretaket, det vil si Nærings- og handelsdepartementet, som skal gi fullmakt til å møte og avgi stemme i general forsamlingen i Statkraft AS. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Videre utpeker generalforsamlingen aksjonærvalgte medlemmer til styret og vedtar vedtektsendringer. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni hvert år. 7. Valgkomité Avvik fra anbefalingen. Statkraft AS har ingen valgkomité ettersom staten er eneeier og beslutter styrets sammensetning. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Avvik fra anbefalingen. Statkraft AS har, med hjemmel i unntaksreglene i aksjeloven, inngått avtale med de ansattes fagforeninger om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styret består av syv til ni medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse, og tjenestetiden er to år. To, eventuelt tre medlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet etter reglene i aksjeloven. De øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Det sittende styret har ni medlemmer. Av disse er tre medlemmer valgt av de ansatte med grunnlag i avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Fire av styrets medlemmer er kvinner. Nærings- og handelsdepartementet vurderer styrets sammensetning gjennom en ordning med identiske styrer i Statkraft AS og Statkraft SF. Målet er å få mangfold i styret i forhold til kompetanse, industriell forståelse, kjønn og geografisk tilhørighet. I tillegg tilstrebes kontinuitet i styret. Styremedlemmene vurderes med hensyn til habilitet og uavhengighet, noe som for eksempel utelukker at ansatte i eier departementet, eller personer med næringsinteresser i bransjen blir styremedlemmer. Styret skal videre være uavhengig av selskapets ledende ansatte. Selskapets aktuelle utfordringer skal hensyntas ved sammensetning av styret. De enkeltes styremedlemmers bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Statkrafts nettsider (http://www.statkraft.no/omstatkraft/organisasjonen/styret/). Oversikt over medlemmenes deltakelse på styremøter er vist i note 36 i årsrapporten. 9. Styrets arbeid Styret har fastsatt styreinstruks for Statkraft AS som gir retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling. Styrets oppgaver er generelt beskrevet i selskapslovgivningen og selskapets vedtekter. Styre instruksen definerer videre konsernsjefens arbeids oppgaver og plikter overfor styret. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Styrets revisjonsutvalg består av fire av styrets medlemmer. Utvalget skal virke som et forberedende organ i forhold til styrets forvaltnings- og tilsynsoppgaver på følgende områder: Kvalitet i ekstern finansiell rapportering Intern kontroll knyttet til finansiell rapportering og formuesforvaltning Ekstern revisors kvalifikasjoner, kvalitet i den eksterne revisjon samt ekstern revisors uavhengighet Konsernrevisjonens kvalifikasjoner og kvalitet i konsernrevisjonens arbeid Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha erfaring fra utøvelse av regnskaps-, økonomiledelse eller revisjon. Utvalget har møter med ekstern revisor ved hver kvartalsrapportering og for øvrig ved behov. Styrets kompensasjonsutvalg består av styrets leder og to av styrets øvrige medlemmer og forbereder styrets behandling av konsernsjefens lønn og vilkår i tillegg til prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, insentivordninger, pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og lignende for lederne. Under gitte forhold gjelder dette også andre medarbeidere i Statkraft. 10. Risikostyring og internkontroll Statkraft er eksponert for risiko på en rekke områder og gjennom hele verdikjeden. Håndteringen av risiko er viktig for verdiskapingen og er en integrert del av alle forretningsaktiviteter og følges opp innenfor den respektive enhet gjennom prosedyrer for overvåking av risiko og tiltak for risikoavlastning. Konsernets risikofunksjon overvåker Statkrafts totale risiko på konsern nivå og rapporterer jevnlig til konsernledelsen og styret. Det overordnede styringssystemet definerer konsernets kjøreregler og sikrer et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål og intensjoner. Krav til internkontroll er innarbeidet i fagområdene HMS, etikk, IKT, samfunnsansvar, samt regnskap og finansiell rapportering. Statkraft arbeider målrettet med å styrke og systematisere internkontroll over finansiell rapportering i konsernet. Systemet skal bidra til pålitelig regnskapsmessig informasjon i måneds-, kvartals- og årsrapporter. Hovedelementene i systemet er risikovurdering, kontrolltiltak, egenevaluering, rapportering og løpende kontrollutførelse og oppfølging av etterlevelse. Statkraft baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på COSOrammeverket for internkontroll, som utgis av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. De vesentlige deler av Statkrafts systemer for kvalitets- og miljøstyring er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 og miljøstandarden ISO 14001:2004. Det utføres interne revisjoner etter en årlig rullerende plan og eksterne oppfølgingsrevisjoner i henhold til standardene. Som ledd i konsernets interne kontrollsystem har Statkraft etablert en konsernrevisjon med formål å bistå styret og ledelsen i å utøve uavhengig og nøytral vurdering av om konsernets vesentligste risiko er tilstrekkelig håndtert og kontrollert.

8 04 Statkraft årsrapport 2010 eierstyring og selskapsledelse Konsernrevisjonen skal også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring i interne styrings- og kontrollsystemer. Leder av konsernrevisjonen ivaretar funksjon som varslingsinstans for uetiske eller ulovlige forhold. Styret blir forelagt årsrapport fra konsernrevisjonen og vedtar revisjonsplan for kommende år. Hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyring er nærmere beskrevet i årsrapporten. 11. Godtgjørelse til styret Styrets godtgjørelse reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Det er redegjort for godtgjørelser til styret i note Godtgjørelse til ledende ansatte Styrets kompensasjonsutvalg behandler lønn til konsernsjefen og den øvrige ledelsen i selskapet. Konserndirektørene har en bonusordning som kan gi inntil kroner i årlig utbetaling basert på fastlagte kriterier og måloppnåelse for eget ansvarsområde. 13. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon. Statkraft legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, med størst fokus på de interessenter som berøres direkte av Statkrafts virksomhet. Selskapets informasjon til eier, långivere og finansmarkedene for øvrig skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere underliggende verdier og risiko i selskapet. For å sikre forutsigbarhet skal eier og finansmarkedene likebehandles og informasjon skal kommuniseres til rett tid. Statkrafts rapportering av finansiell informasjon skal være preget av gjennomsiktighet og skal gi brukerne relevant, utfyllende og pålitelig oversikt over strategier, mål og resultater samt konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling. 14. Selskapsovertakelse Avvik fra anbefalingen. Punktet er ikke relevant ettersom dagens regjering har fastslått at Statkraft fortsatt skal være 100 % statlig eid. 15. Revisor Generalforsamlingen oppnevner revisor, etter forslag fra styret, og fastsetter revisors honorar. Revisor tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes. Oppdrag som valgt revisor legges med visse mellomrom ut på anbud, og nåværende revisor ble gjenvalgt etter anbudsrunde i Styret ved revisjonsutvalget har møter med ekstern revisor i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og ellers etter behov. Revisjonsutvalget vurderer ekstern revisors uavhengighet, og har fastsatt retningslinjer for bruk av ekstern revisor til rådgivning. I tråd med kravet til revisors uavhengighet vil Statkraft i begrenset grad benytte ekstern revisor til andre oppgaver enn lovbestemt finansiell revisjon. Som en del av den ordinære revisjonen rapporterer revisor skriftlig én gang i året til Statkrafts revisjonsutvalg. Styret orienteres om hovedpunktene i rapporten. Det er redegjort for godtgjørelser til ledende ansatte i note 36.

9 årsberetning 05 Årsberetning 2010 var preget av uvanlig kaldt og tørt vær i Norden. Forbruket økte og samlet sett resulterte dette i at den gjennomsnittlige systemprisen for 2010 økte 52 % i forhold til 2009, med størst utslag i perioden januar februar og november desember. Også i Tyskland økte kraftprisen sammen lignet med 2009, oppgangen var 7 %. Kraftforbruket i Norden økte med 3 % i Statkraft har hatt god tilgjengelighet på sine kraftverk i 2010 og vannkraftproduksjonen har vært på årsmiddelnivå. Gjennom god disponering av anleggene hadde Statkraft produksjonskapasitet tilgjengelig i perioder med høy etterspørsel. Samlet produksjon i 2010 var 57,4 TWh. Ressurssituasjonen ved inngangen til 2011 er relativt stram. Ved utgangen av 2010 var den samlede magasinfyllingen i Norden 64,2 % av normalt nivå, og dette forventes å lede til en lavere vannkraftproduksjon enn i VIKTIGE HENDELSER Endringer i ledelse og styre Christian Rynning-Tønnesen tiltrådte som ny konsernsjef 1. mai Svein Aaser ble valgt til styreleder på ordinær generalforsamling 30. juni I tillegg fikk styret tre nye medlemmer; Silvija Seres, Inge Ryan og Lena Halvari. Ny konsernledelse ble utpekt ultimo juni og ved årsskiftet var alle ledd i ny organisering på plass. I tillegg til konsernsjef består konsernledelsen av CFO Stein Dale, staber Hilde Bakken, markedsoperasjoner og IT Asbjørn Grundt, produksjon og industrielt eierskap Steinar Bysveen, internasjonal vannkraft Øistein Andresen samt vindkraft og teknologier Jon Brandsar. Fokusert vekststrategi Ut fra en helhetlig vurdering av Statkrafts kompetanse, konkurransefortrinn, markedsmuligheter og synergier mellom virksomhetene ble det i 2010 besluttet en mer fokusert vekststrategi enn det konsernet opprinnelig hadde lagt til grunn. Fokus ble lagt på fleksibel kraftproduksjon og markedsoperasjoner i Norden og Vest-Europa, internasjonal vannkraft, vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia, fjernvarme og eierskap i regionale virksomheter. Kapitalsituasjon Statkraft fikk i desember tilført 14 milliarder kroner i ny egenkapital fra eier. Dette er en solid støtte for selskapets strategi, og gir mulighet til å forsterke satsingen på miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon i Norge og utlandet. I januar 2011 ble det signert en ny trekkfasilitet på 12 milliarder kroner. Trekkfasiliteten erstatter eksisterende fasiliteter på til sammen åtte milliarder kroner. Langsiktige avtaler med kraftintensiv industri Statkraft har i 2010 inngått langsiktige kontrakter om leveranse av kraft til Elkem, Norske Skog og Finnfjord Smelteverk. Samlet utgjør disse avtalene et årlig volum på 3 TWh. Ved inngangen til 2011 har Statkraft en kontraktsportefølje på cirka 14 TWh per år på langsiktige kraftavtaler. Dette kommer i tillegg til utleide kraftverk og energiserviceavtaler med industrien.

10 06 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning Svein aaser Styreleder og leder av Statkrafts kompensasjonsutvalg, styremedlem fra 2010 Vekst i Norge Konsernet gjennomfører et stort antall prosjekter i Norge. Dette er delvis vedlikehold av eksisterende anlegg, og delvis kapasitetsøkninger. Samlet sett utgjorde disse investeringene 1,9 milliarder kroner i Det investeres i nettvirksomheten i Skagerak Energi og i konsernets vannkraftanlegg. De største investeringene er knyttet til Eiriksdal og Makkoren, Nedre Røssåga og Svartisen. Svartisen forventes å gå i drift sommeren 2011, mens de to andre ferdigstilles i henholdsvis 2013 og Samlet vil disse øke konsernets installerte kapasitet med 259 MW (Statkraft andel), og forventet merproduksjon er 143 GWh per år. Både fjernvarmevirksomheten som drives gjennom segmentet Kunder, og fjernvarmevirksomheten i Skagerak Energi er inne i en vekstfase. Det investeres både i nytt fjernvarmenett, oppgradering av eksisterende anlegg og ny produksjonskapasitet. Segmentet Kunder investerte totalt 184 millioner kroner i fjernvarme i Norge og Sverige i 2010, og de største prosjektene er knyttet til nettutbygging, ny kapasitet i Harstad samt oppgradering av eksisterende anlegg. Byggetrinn 1 i Harstad vil få en installert effekt på 24 MW ved ferdigstillelse i januar 2012, og forventet produksjon vil øke fra om lag 10 GWh i 2012 til om lag 50 GWh i Skagerak Energi investerte totalt 69 millioner kroner i fjernvarme i 2010, og investeringene relaterer seg til anlegg i Tønsberg, Horten og Skien. Ved ferdigstillelse vil disse anleggene ha en installert effekt på totalt 82,5 MW, og forventet produksjon er 173 GWh. Norge og Sverige underskrev i desember en protokoll om et felles marked for grønne el sertifikater fra Målsettingen er at 26,4 TWh fornybar energi bygges ut frem til For Statkraft øker dette sannsynligheten for utbygging av vind- og vannkraft. Internasjonal vekst Konsernet har i løpet av 2010 befestet sin internasjonale posisjon. Nye anlegg er satt i drift både i Tyrkia, India og Chile. Samlet sett har konsernets produksjons kapasitet utenfor Norge økt med 180 MW med en forventet årsproduksjon på om lag 745 GWh i 2010 (Statkrafts andel). Videre er det fattet beslutning om større investeringer både i og utenfor Europa på totalt 10,4 milliarder kroner og en total installert kapasitet på 880 MW. I tillegg kommer planlagte vedlikeholdsinvesteringer. Cakit, konsernets første vannkraftverk i Tyrkia, ble satt i drift i juni. Installert effekt er 20 MW og forventet årlig produksjon er 95 GWh. I november ble det besluttet å investere i et nytt vannkraftverk, Kargi nordøst for Ankara. Kraftverket som er planlagt ferdigstilt rundt års skiftet 2013/14, får en installert effekt på 102 MW og en planlagt årsproduksjon på cirka 470 GWh. Investeringen har en ramme på om lag 2 milliarder kroner. I tredje kvartal ble vannkraftverkene Allain Duhangan på 192 MW i India (43 % eierandel) og La Higuera på 155 MW i Chile (50 % eierandel) satt i drift, og disse prosjektene vil bli fullført i Det er besluttet å bygge vannkraftverket Cheves i Peru. Investeringen har en ramme på cirka 2,4 milliarder kroner. Verket får en installert effekt på 168 MW og en forventet årlig produksjon på 834 GWh. Forventet ferdigstillelse er ved årsskiftet 2013/14. Tidlig i 2010 ble det besluttet å bygge ut vindparken Em i Sverige. Parken, som har en installert effekt på 9 MW, ble satt i prøvedrift i januar Konsernet har mottatt flere konsesjoner for ytterligere utbygging av vindkraft i Sverige. Statkraft er engasjert i flere vindkraftprosjekter i UK. Ved årsskiftet 2009/10 fikk konsortiet Forewind, hvor Statkraft eier 25 %, tildelt rettighetene til å utvikle havvindparken Dogger Bank. Sonen som er den største i den tredje lisensrunde i UK, har et potensial på 9000 MW. Fundamentering for havvindprosjektet Sheringham Shoal startet i juni. Statkraft eier 50 % og konsernets andel av investeringene er cirka 5 milliarder kroner. Prosjektet får en installert effekt på 315 MW.

11 årsberetning 07 Det ble i tredje kvartal besluttet å utvide gasskraftproduksjonen på Knapsack utenfor Köln i Tyskland. Det nye verket som vil bli klarlagt for CO2-rensing, får en installert effekt på 430 MW. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i juli 2013, og investeringen har en ramme på om lag 3 milliarder kroner. Statkraft planlegger ingen ytterligere kapasitetsvekst innen gasskraft de nærmeste årene. Statkraft inngikk i oktober 2010 en avtale med E.ON om å overta de resterende aksjene (33,3 %) i Baltic Cable med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Den undersjøiske kabelen på 600 MW mellom Sverige og Tyskland blir dermed heleid. Salg av virksomhet Som et ledd i å fokusere strategien ble Trondheim Energi Nett solgt i andre kvartal. Også solkraft er definert utenfor satsingsområdene og aksjene i Ra 1 som eier solparken Casale i Italia ble solgt i desember. Helse og sikkerhet Det var ingen arbeidsulykker med alvorlig konsekvens i konsolidert virksomhet i 2010, men det var fem dødsulykker i tilknyttede selskaper, fire ved anlegg i utlandet og én i Norge. Alle ulykkene har blitt gransket og fulgt opp. For å nå målsettingen om null arbeidsulykker styrkes arbeidet med oppfølging og forebyggende aktiviteter i driftsoperasjoner og prosjekter. Videre stilles det høye sikkerhetskrav til samarbeidspartnere og leverandører. ØKONOMISKE RESULTATER 1 Statkraft konsernet hadde en betydelig inntektsvekst i 2010 som følge av høyere kraftpriser enn foregårende år. Netto inntekter for 2010 var millioner kroner og regnskapsmessig driftsresultat var millioner kroner. Økningen fra 2009 var på henholdsvis 36 % og 81 %. En nedgang i verdien av E.ON AG aksjene gjennom 2010, medførte en nedskrivning av aksjene og derved et resultatført urealisert tap på 3625 millioner kroner i 4. kvartal. Dette er en konsekvens av endret regnskapsmessig behandling, men det har ikke påvirket balanseført verdi og egenkapital. Konsernets resultat for 2010 inkluderer et utbytte fra investeringen i E.ON på 974 millioner kroner. Endrede forutsetninger og forbedrede estimeringsmodeller for beregning av utsatt skattefordel knyttet til fremførbar grunnrenteinntekt har medført en positiv resultateffekt for 4. kvartal på om lag 1400 millioner kroner. Nedskrivningen av aksjene i E.ON er hovedårsaken til at konsernets regnskapsmessige resultat før skatt på millioner kroner var på nivå med 2009, og at resultatet etter skatt på 7451 millioner viste en reduksjon på 3 % mot I det etterfølgende legges hovedvekten på å analysere resultatet fra underliggende drift. Urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter i konsolidert og tilknyttet virksomhet forklares i avsnittet Poster holdt utenfor underliggende resultat. Årsresultat Det underliggende resultatet før skatt ble millioner kroner før skatt ( millioner kroner). Hovedforklaringen bak resultatveksten er høyere kraftpriser i Norden. Lavere markedsrenter og lavere gjennomsnittlig gjeld har redusert finanskostnadene. Driftskostnadene økte noe som følge av avsetninger i forbindelse med restrukturering av organisasjonen, generell lønnsvekst, høyere vindkraftaktivitet i Storbritannia og økt aktivitet i Skagerak Energi. Målt ved ROACE underliggende driftsresultat i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital viser konsernet en avkastning på 19,5 % i 2010 sammenlignet med 15,2 % i Økningen på 4,3 %-poeng skyldes høyere driftsresultat. Sysselsatt kapital er i hovedsak uforandret. RESULTATUTVIKLING* Mrd. kr EBITDA, underliggende drift* før skatt, underliggende drift* etter skatt, regnskapsmessig * Urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter er trukket ut. 1 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2009.

12 08 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning KAPITALAVKASTNING Mrd. kr 60% 45% 30% 15% 0% ROACE, underliggende drift* Totalkapitalrentabilitet etter skatt Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2010 * Urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter er trukket ut. Basert på regnskapsmessig resultat var avkastningen på egenkapitalen 11,8 % etter skatt mot 11,9 % i 2009, og totalkapitalavkastningen etter skatt var 6,0 % mot 7,0 % for året Nedgangen skyldes noe lavere resultat etter skatt. Gjennomsnittlig totalkapital var stabil gjennom året, og egenkapitaltilførselen i desember har bare i marginal grad påvirket den gjennomsnittlige egenkapitalen. MARKED OG PRODUKSJON Statkrafts inntekter kommer fra spotsalg (salg av egen produksjon i spotmarkedet), salg på kontrakter til industrien, finansiell handel, nettvirksomhet, samt fjernvarme og kraftsalg til sluttbruker. Det fundamentale grunnlaget for Statkrafts inntekter er kraftpris, vannhusholdning og produksjon. Kraftmarkedet Den største delen av Statkrafts produksjon er i Norden og Tyskland. I tillegg er konsernet eksponert i andre europeiske markeder samt markeder utenfor Europa gjennom datterselskapet SN Power. NORD POOL, SYSTEMPRIS EUR/MWh Kraftprisene i både Norden og Tyskland steg i 2010 sammenlignet med Den gjennomsnittlige systemprisen i det nordiske markedet var høyere i alle månedene i 2010 sammenlignet med tilsvarende perioder i 2009, og gjennomsnittlig systempris på Nord Pool endte på 53,1 EUR/MWh for året (35,0 EUR/MWh). Den gjennomsnittlige spotprisen (base) på energi børsen European Energy Exchange (EEX) var 44,6 EUR/MWh i 2010 (38,9 EUR/MWh). Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 52 % i Norden og 15 % i Tyskland. Sammenlignet med g jennomsnittsprisene for årene var prisen 43 % høyere i Norden, mens den var 7 % lavere i Tyskland. Gjennomsnittlig gasspris på Title Transfer Facility (TTF) i Nederland var 17,4 EUR/MWh (12,1 EUR/MWh), en økning på 44 % fra Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prisintervall Gjennomsnitt Etterspørselen etter kraft økte med 3 % i Norden og 3,7 % i Norge fra 2009 til Lavere temperaturer er hovedforklaring på forbruksøkningen. Kraftkrevende industri i Norge har økt sin etterspørsel med 6,7 % sammenlignet med Samlet produksjon i Norge var 120,8 TWh og det måtte importeres 7,6 TWh eller 6 % av forbruket for å dekke behovet for kraft. I Norden var importen 19,2 TWh, 5 % av det samlede forbruket på 392,7 TWh. Ved utgangen av desember var den samlede magasinfyllingen i Norden 64,2 % av normalt nivå, tilsvarende 45,0 TWh. Fyllingsgraden var 45 % i forhold til maksimal magasinkapasitet på 121,2 TWh. EXX, SPOTPRIS (BASE) EUR/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prisintervall Gjennomsnitt Produksjon Statkrafts produksjon bestemmes av kapasitet, ressurstilgang (hydrologisk balanse samt vind) og energidisponering. Ved utgangen av 2010 var installert kapasitet MW, og fordeler seg på MW vannkraft, 2178 MW gasskraft, 304 MW vindkraft, 544 MW fjernvarme og 16 MW biokraft. Konsernet hadde en kraftproduksjon på totalt 57,4 TWh (57,0 TWh). Vannkraftproduksjonen gikk ned med 0,1 TWh, mens gasskraftproduksjonen økte med 0,5 TWh. Vindkraftproduksjonen var uendret. Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og gjennom året, og kraftmarkedene er avhengig av kapasitet som kan reguleres gjennom døgnet. Statkrafts store andel fleksible produksjonskapasitet i kombinasjon med god kompetanse innen analyse og produksjon bidrar til at konsernet gjennomgående klarer å forvalte vannressursene på en god måte. Dette oppnås gjennom god energidisponering samt tilgjengelige kraftverk i perioder med høy etterspørsel. Denne kompetansen benyttes også i regulerbar kraftproduksjon på kontinentet.

13 årsberetning 09 Statkrafts vannkraftproduksjon i 2010 har vært på nivå med årsmiddelproduksjonen. Som følge av uvanlig kaldt og tørt vær i 2010, er ressurssituasjonen stram ved utgangen av året. UNDERLIGGENDE DRIFTSINNTEKTER Brutto driftsinntekter økte med 12 % til millioner kroner ( millioner kroner). MAGASINFYLLINGSGRAD I NORDEN 90% 60% Netto driftsinntekter utgjorde millioner kroner ( millioner kroner). 30% I hovedsak selges kraftproduksjonen i spotmarkedet og på langsiktige kommersielle industrikontrakter. I tillegg leverer konsernet også kraft til myndighetsbestemte vilkår (konsesjons- og industrikraft). Produksjonsinntektene optimaliseres gjennom finansiell handel med kraft, og i tillegg driver konsernet med ren tradingvirksomhet. Gjennom segmentene Skagerak Energi og Kunder drives nedstrømsvirksomhet. 0% Median Uke underliggende DRIFTSINNTEKTER Beløp i mill. kr Netto fysisk spotsalg, inkludert grønne sertifikater Konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser Industrikraft til myndighetsbestemte priser Lange kommersielle kontrakter Nordisk og kontinental porteføljeforvaltning Trading og origination Nett Sluttbruker Fjernvarme Elimineringer/annet Salgsinntekter Andre driftsinntekter Brutto driftsinntekter Energikjøp Overføringskostnader Netto driftsinntekter Kilde: Nord Pool Langsiktige avtaler med kraftintensiv industri Statkraft er storleverandør til kraftintensiv industri, og historisk sett har en stor del av konsernets produksjon blitt solgt til industrien på vilkår bestemt av myndighetene. Disse kontraktene har suksessivt løpt ut de siste årene, og det årlige leveringsvolumet vil falle fra om lag 7,9 TWh i 2010 til om lag 1,5 TWh i I takt med at kontraktene har forfalt, har den kommersielle kontraktsporteføljen med kraftintensiv industri økt. I 2010 ble det inngått tre store avtaler med et samlet årlig volum på om lag 3 TWh, halvparten på løpetid og halvparten på løpetid Langsiktige kontrakter utgjør etter dette cirka 14 TWh per år. I takt med at de langsiktige avtalene med myndighetsbestemte priser løper ut vil Statkrafts inntekter fra denne kraftmengden øke betydelig. I 2010 utgjorde inntektene fra den kommersielle kontraktsporteføljen 3054 millioner kroner (2820 millioner kroner), mens kontraktene med myndighetsbestemte priser utgjorde 1535 millioner kroner (1671 millioner kroner). Konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser Statkraft er pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen til distriktet hvor kraften produseres, såkalt konsesjonskraft. Prisen for denne kraften tilsvarer den gjennomsnittlige produksjonskostnaden som er betydelig lavere enn markedsprisen for kraft. I 2010 utgjorde inntektene fra konsesjonskraft 308 millioner kroner (384 millioner kroner).

14 10 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning ELLEN STENSRUD Nestleder, styremedlem fra 2007 Porteføljeforvaltning For å avlaste risiko knyttet til usikkerhet i fremtidig pris og produksjonsvolum, samt for å øke de langsiktige inntektene sikres produksjonsinntekter gjennom finansiell handel med kraft. Andelen av produksjon som sikres endres i tråd med forvent ninger til markedsutviklingen. Siden kraftprisen påvirkes av andre råvarepriser som kull, olje, gass og CO2, og fordi disse prisene både kan inngå som innsatsfaktorer i gasskraft produksjonen (gass og CO2), og som prisjusteringsfaktorer i kontraktene, driver Statkraft også finansiell handel med disse råvarene. Sentralt for hele handelsvirksomheten er Statkrafts analysevirksomhet. Denne er basert på innsamling og bearbeiding av hydrologiske data og andre markedsdata. Disse dataene benyttes til å estimere markedspriser og optimalisere den regulerbare produksjonen. I 2010 var inntektene fra sikringshandelen gjennom nordisk og kontinental porteføljeforvaltning 308 millioner kroner (1654 millioner kroner). Nedgangen henger sammen med at det var tap på kontrakter i 1. kvartal fordi en tørr og kald vinter med mindre kjernekraft tilgjengelig i Norden enn forventet ga svært høye kraftpriser. Trading og origination Statkraft driver også med relativt kortsiktig posisjonering med finansielle standardkontrakter (trading) og handel med strukturerte produkter og skreddersydde avtaler for industri og næringsliv (origination). Realiserte inntekter kan variere betydelig mellom perioder og år, og må også ses opp mot urealiserte verdiendringer for energikontrakter. I 2010 var realiserte inntekter fra trading og origination 601 millioner kroner (1622 millioner kroner). Nedstrømsvirksomhet Nedstrømsvirksomheten i Statkraft består av nettvirksomhet, fjernvarme og kraftsalg til sluttbruker. Salgsinntektene fra denne virksomheten er store, men marginene er lave sammenlignet med den øvrige virksomheten. Trondheim Energi Nett ble solgt i første halvår Totalt utgjorde inntektene fra nedstrømsvirksomheten 8041 millioner kroner (6275 millioner kroner). Inntektene fra sluttbrukersalg og fjernvarme gikk opp som følge av høyere priser og volum, men nettinntektene gikk ned som følge av at virksomhet ble solgt. Andre driftsinntekter var 1079 millioner kroner for året (960 millioner kroner). Økningen relaterer seg primært til økt aktivitet i Skagerak Energi. Om lag halvparten av inntektene kommer fra utleie av kraftverk. Inntekter fra fiber, naturgass, elektroentreprenør og avregnings virksomhet i Skagerak Energi samt eiendomsvirksomhet i Trondheim føres også som andre driftsinntekter. Energikjøp utgjorde 4674 millioner kroner (4825 millioner kroner). Nedgangen skyldes at Fjordkraft nå kjøper en større andel av kraften til sluttbrukervirksomheten internt i konsernet. I motsatt retning trekker noe høyere kostnader til kjøp av gass til kraftproduksjon. Overføringskostnadene knyttet til transport av kraft var 1595 millioner kroner (1054 millioner kroner). Økningen relaterer seg primært til høyere nordiske kraftpriser. UNDERLIGGENDE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene for 2010 var millioner kroner. Dette er en økning på 3 % fra Det legges vekt på å oppnå effektivisering både i eksisterende virksomhet og i forbindelse med integrering av ny virksomhet. I 2010 ble det gjennomført en restrukturering av organisasjonen. Videre pågår et arbeid med å forbedre innkjøpsrutiner og prosesser for viktige varekategorier.

15 årsberetning 11 underliggende DRIFTSKOSTNADER Beløp i mill. kr Lønnskostnader Avskrivninger Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostander Driftskostnader Lønnskostnadene økte med 208 millioner kroner til 2726 millioner kroner. Økningen relaterer seg til høyere gjennomsnittlig bemanning i segmentene Produksjon og marked samt Vindkraft, generell lønnsvekst samt avsetninger i forbindelse med restrukturering av organisasjonen. Konsernet har de siste årene økt virksomheten gjennom overtagelse av aktiva fra E.ON AG, konsolidering av SN Power som datterselskap samt investeringer i ny kapasitet innen flere av virksomhetsområdene. Det er de to siste årene foretatt nedskrivninger på eiendeler med til sammen 1,7 milliarder kroner. Trondheim Energi Nett ble solgt med økonomisk effekt fra 30. juni Både nedskrivninger og virksomhetssalg er viktige forklaringer på at avskrivningene på den underliggende virksomheten ble redusert med 92 millioner kroner fra 2009 til 2543 millioner kroner i Konsesjonsavgiftene prisjusteres med konsumprisindeksen ved første årsskifte fem år etter at konsesjonen ble gitt og deretter hvert femte år. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på kraftverk baseres på et gjennomsnitt av resultatene for kraftverket de siste fem årene, og høye kraftpriser vil derfor påvirke skattekostnaden. Konsesjonsavgiftene for Statkraft er relativt stabile. Eiendomsskatten har økt de siste årene som følge av en økning i beregningsgrunnlaget. Økningen i 2010 er relatert til SN Power og vindkraft. Totalt økte eiendomsskatt og konsesjonsavgifter med 69 millioner kroner til 1236 millioner kroner. Andre driftskostnader omfatter eksterne tjenester, materialer, kostnader ved kraftverk drevet av andre samt erstatninger. I tillegg inngår øvrige driftskostnader som blant annet omfatter husleie, IT-kostnader, markedsføring, forsikringer og reisekostnader. I 2010 utgjorde disse kostnadene samlet sett 3598 millioner kroner. Økningen på 69 millioner kroner, tilsvarende 2 %, relaterer seg primært til økt vindkraftaktivitet i Storbritannia og økt aktivitet i Skagerak Energi. Økningen motvirkes noe av lavere kostnader som følge av salget av Trondheim Energi Nett ved utgangen av andre kvartal UNDERLIGGENDE EBITDA OG UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT EBITDA var millioner kroner i 2010 ( millioner kroner), og driftsresultatet millioner kroner (9947 millioner kroner). Dette er en forbedring på henholdsvis 19 og 26 %. UNDERLIGGENDE RESULTATUTVIKLING 60% Mill. kr Statkraft har historisk sett hatt meget høye EBITDA-marginer som følge av at driftskostnadene i forbindelse med vannkraftproduksjon er lave. Dette motvirkes til en viss grad av høyere skattesats på vannkraftproduksjon gjennom grunnrentebeskatning. Vekst innen andre teknologier forventes å redusere konsernets margin over tid. EBITDA-marginen var 52 % i 2010 (49 %). Bedringen i margin er i hovedsak et resultat av høyere priser. UNDERLIGGENDE RESULTATANDELER FRA TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernet har større eierandeler i de regionale kraftselskapene BKK og Agder Energi. Utenfor Norge skjer veksten i flere tilfeller gjennom eierskap i deleide selskaper. andelene fra konsernets tilknyttede selskaper var 921 millioner kroner i 2010 (1033 millioner kroner). Nedgangen skyldes primært redusert bidrag fra BKK og Agder Energi som følge av lav produksjon og tap i sikringsporteføljen. I positiv retning trekker økte bidrag fra tilknyttede selskaper i SN Power, blant annet som følge av høyere produksjon på Filippinene. 40% 20% 0% Underliggende EBITDA-margin* (venstre akse) Underliggende EBITDA* (høyre akse) Brutto driftsinntekter (høyre akse) * Urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter er trukket ut

16 12 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning HALVOR STENSTADVOLD Leder av Statkrafts revisjonsutvalg, styremedlem fra 2003 UNDERLIGGENDE FINANSPOSTER Netto finansposter var positiv med 452 millioner kroner i 2010 (-327 millioner kroner). Statkrafts eksterne gjeld er betydelig høyere enn plasseringene, og dette ga en netto rentekostnad på 1246 millioner kroner i Andre finansposter, i hovedsak utbytte fra E.ON AG og realisert valutagevinst på forfalt gjeld, var imidlertid positive og utgjorde totalt 1698 millioner kroner. Finansinntektene utgjorde 2060 millioner kroner (1911 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak realiserte valutagevinster på ekstern gjeld på 498 millioner kroner. Realiseringen av disse gevinstene har medført en reduksjon i urealiserte verdiendringer finansposter. Gevinst på sikringshandel i euro og bankinnskudd i utenlandsk valuta er redusert med 371 millioner sammenlignet med Statkraft plasserer tidvis større beløp i banker og i verdipapirer, spesielt i forkant av store utbetalinger. Motpartene blir fulgt opp kontinuerlig for å redusere risiko for tap. Avkastningen på plasseringer var 114 millioner kroner lavere i år som følge av lavere gjennomsnittlig plasseringsbeløp. Dette motvirkes av 88 millioner kroner i økte renteinntekter på utlån til tilknyttede selskaper. I slutten av året fikk Statkraft tilført 14 milliarder kroner som aksjeinnskudd fra eier. Kapitaltilførselen økte likviditetsbeholdningen til 20 milliarder kroner ved utgangen av Finanskostnadene utgjorde 1607 millioner kroner (2238 millioner kroner). Rentekostnadene falt med 289 millioner kroner, som følge av både lavere markedsrenter og lavere gjennomsnittlig gjeld. Andre finanskostnader var 318 millioner kroner lavere, og kan i hovedsak forklares med tapsføring av lån og garantiansvar i Konsernet har fire låneporteføljer i henholdsvis norske kroner, svenske kroner, euro og US dollar. Porteføljene har både flytende og fast rente med en andel på 64 % i flytende rente. I 2010 var gjennomsnittlig løpende rente 4,2 % på lån i norske kroner, 1,3 % på lån i svenske kroner, 3,5 % på lån i euro og 4,1 % på lån i US dollar. Gjelden i US dollar er relatert til prosjektfinansiering i SN Power. Statkraft har inngått avtaler med sine finansielle motparter om avregning av verdimessige endringer i rente- og valutakurser slik at motpartsrisiko som følge av derivatkontrakter er begrenset til en ukes verdiendring (cash collateral). POSTER HOLDT UTENFOR UNDERLIGGENDE RESULTAT Beløp i mill. kr Urealiserte verdiendringer energikontrakter Urealiserte verdiendringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Urealiserte verdiendringer finansposter Urealiserte verdiendringer Vesentlige engangsposter Urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter etter skatt Totalt utgjorde urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter etter skatt millioner kroner i 2010 (561 millioner kroner). Nedskrivning av E.ON AG aksjene Statkraft eier aksjer i E.ON AG noe som tilsvarer en eierandel på 4,17 %. Aksjeposten er ved utgangen av året oppført i balansen til markedsverdi tilsvarende millioner kroner. Børskursen har gått fra 28,44 euro per aksje ved overføringen av aksjene til Statkraft ved utgangen av 2008 til 22,94 euro per aksje ved

17 årsberetning 13 utgangen av Valutakursen norske kroner mot euro har i samme periode gått fra 9,75 til 7,80. Valutatapet er løpende blitt resultatført som ledd i en valutasikring mot lån i euro. Den delen av det urealiserte tapet som henfører seg til nedgang i børskurs utgjør 3625 millioner kroner. Fordi verdifallet har vedvart over en lengre periode er resultatet i 4. kvartal belastet med 3625 millioner kroner under finansposter. Tidligere er verdiendringene på aksjene ført mot det utvidede resultatet. Ved at tapet belastes resultatet tilbakeføres tidligere føringer mot utvidet resultat. Således har tapsføringen ingen effekt på egenkapitalen. BERIT RØDSETH Medlem av Statkrafts revisjonsutvalg, styremedlem fra 2007 Urealiserte verdiendringer på energikontrakter Urealiserte verdiendringer på energikontrakter var 193 millioner kroner (-2813 millioner kroner). Konsernets kontrakter er blant annet indeksert mot ulike råvarer, valutaer og indekser. I 2010 var det primært høyere gasspriser og sterkere US dollar som påvirket disse urealiserte postene. Urealiserte verdiendringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Urealiserte verdiendringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet utgjorde totalt 235 millioner kroner (547 millioner kroner). Økte kraftpriser har påvirket sikringskontrakter i BKK og Agder Energi negativt, mens tilknyttede selskaper i Tyskland har økt sine urealiserte verdier i Urealiserte verdiendringer finansposter Urealiserte verdiendringer finansposter utgjorde millioner kroner, og relaterer seg primært til følgende poster utover endringen som følge av nedskrivning av E.ON AG aksjene omtalt over. Gjeld i svenske kroner og euro resulterte i en samlet urealisert valutagevinst på 267 millioner kroner. Den norske kronen styrket seg mot euro, og dette økte isolert sett de urealiserte valutagevinstene. En betydelig del av gjelden i svenske kroner ble realisert og rullert videre. Dette reduserte urealiserte valutagevinster samtidig som en svekkelse av norske kroner mot svenske kroner ga et urealisert valutatap. Statkraft benytter valutasikringskontrakter for å sikre fremtidige avtalte kontantstrømmer, som i hovedsak er knyttet til kraftsalg i euro. Av de urealiserte verdiendringene for finansposter utgjorde valutasikringskontraktene og korte valutaposisjoner 253 millioner kroner, og skyldes i hovedsak styrking av norske kroner mot euro. Valutagevinster på interne lån utgjorde 3373 millioner kroner av de urealiserte verdiendringene for finansposter. Gevinsten har i hovedsak oppstått som en følge av at både norske og svenske kroner har styrket seg i forhold til euro. Gevinsten har ingen kontanteffekt og får sin motpost i utvidet resultat under omregningsdifferanser. Urealiserte verdiendringer knyttet til valuta for E.ON AG aksjene er vist som valutatap under finansposter og utgjorde 1193 millioner kroner. Valutaeffekten vises i resultatet som en del av urealiserte verdiendringer for å redusere effekten av valutaendringer på intern og ekstern gjeld i euro. Verdiendring på rente og inflasjonsderivater utgjorde en gevinst på 31 millioner kroner. Engangsposter Engangsposter som det er korrigert for i beregningen av underliggende resultat beløper seg til -321 millioner kroner i 2010 (-1878 millioner kroner). Statkraft bokførte i 2010 en gevinst på salget av aksjene i Trondheim Energi Nett på 393 millioner kroner. Gevinsten er klassifisert som andre driftsinntekter i regnskapet.

18 14 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning silvija Seres Medlem av Statkrafts kompensasjonsutvalg, styremedlem fra 2010 Pensjonsreformen for offentlige ordninger i Norge endrer reglene for regulering av alderspensjon. Dette medfører en reduksjon i konsernets pensjonsforpliktelser. Reformen har tilbake virkende kraft, og effekten av dette fremkommer som reduksjon i lønnskostnader med 339 millioner kroner for konsolidert virksomhet og 121 millioner kroner for tilknyttede selskaper. Engangspostene inkluderer nedskrivninger i konsolidert og tilknyttet virksomhet på totalt 1173 millioner kroner. Nedskrivningene er i hovedsak knyttet til gasskraft (589 millioner kroner), vindkraft (114 millioner kroner) og SN Power (459 millioner kroner). Gasskraftverket Robert Frank i Tyskland og aksjene i Naturkraft (gasskraftverket på Kårstø) er nedskrevet grunnet lavere forventet inntjening (spark-spread). Vindparkene på Hitra og i Kjøllefjord er nedskrevet som følge av lavere produksjon og høyere driftskostnader enn tidligere antatt. Basert på en markedsmessig vurdering har SN Power gjort nedskrivninger på en prosjektportefølje i Chile. I tillegg har kostnadsoverskridelser og forsinket oppstart av utbyggingsprosjektene Allain Duhangan i India (43 % eierandel) og La Confluencia i Chile (50 % eierandel) bidratt til en varig verdiforringelse, mens verdien for Malana i India (49 % eierandel) er forringet som følge av ny informasjon om indiske skatteregler. Inntektsført skatt knyttet til estimert negativ grunnrenteinntekt til fremføring var i 2009 på 250 millioner kroner, mens årets estimatendring er på omlag 1900 millioner kroner. Inntektsføringen er en kombinasjon av endrede forutsetninger i løpet av året, samt forbedret metode for estimering av utsatt skattefordel. Beregnet effekt av endrede forutsetninger og forbedrede estimeringsmetoder er om lag 1400 millioner kroner. SKATT Regnskapsmessig skattekostnad økte med 376 millioner kroner fra 2009 til 2010, og utgjorde 5148 millioner kroner. Effektiv skattesats i 2010 var 40,9 % (38,2 %). Den ordinære betalbare skatten økte med om lag 1050 millioner kroner, i hovedsak grunnet en økning i urealisert tap på aksjer og finansielle eiendeler uten skattemessig fradrag. Høye kraftpriser har videre medført en økning i betalbar grunnrenteskatt på 709 millioner kroner. Reduksjonen i utsatt skatt på 1381 millioner kroner skyldes i hovedsak inntektsføring av estimert utsatt skatte fordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt til fremføring. KONTANTSTRØM OG KAPITALSTRUKTUR kontantstrøm Beløp i mill. kr Netto likviditetsendring fra virksomheten Netto likviditetsendring fra investeringer Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Valutakurseffekter på kontantstrøm Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Den operasjonelle virksomheten ga en kontantstrøm på millioner kroner i 2010 (7781 millioner kroner). Lange og korte poster hadde en netto negativ endring på 876 millioner kroner (3850 millioner kroner). Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper utgjorde 1146 millioner kroner (1083 millioner kroner). Netto likviditetsendring fra virksomheten ble dermed millioner kroner ( millioner kroner).

19 årsberetning 15 I 2010 ble det investert 3722 millioner kroner, hvorav om lag 1 milliard kroner i vedlikehold av eksisterende anlegg. I tillegg til vedlikeholdsinvesteringene var de største investeringspostene relatert til vannkraft i Norge, Tyrkia og SN Power, nettvirksomhet i Skagerak Energi samt vindkraft i Sverige og Storbritannia. Salg av anleggsmidler, hovedsakelig Trondheim Energi Nett, var 1425 millioner kroner. Netto likviditetseffekt fra investeringer beløp seg dermed til millioner kroner (-4678 millioner kroner). KONTANTSTRØM 2010 Mill kr Totalt opptak av ny gjeld var 4431 millioner kroner i Nedbetaling av gjeld utgjorde 8282 millioner kroner. Det ble utbetalt utbytte og konsernbidrag til Statkraft SF på totalt 7964 millioner kroner ( millioner kroner). Netto likviditetsendring var millioner kroner i 2010 (4703 millioner kroner). Konsernets likviditetsbeholdning var millioner kroner mot 6663 millioner kroner ved inngangen til året, økningen skyldes primært innbetaling av ny egenkapital fra eier på 14 milliarder kroner i desember. Rentebærende gjeld utgjorde millioner kroner ved utgangen av 2010 mot millioner kroner ved inngangen til året. Rentebærende gjeldsgrad var 35,0 % mot 41,3 % ved utgangen av I tillegg til lavere gjeld, skyldes nedgangen at Statkraft fikk tilført 14 milliarder kroner i ny egenkapital fra eier i desember Likvider 1.1. Fra virksomheten Lange/korte poster Mottatt utbytte fra TS Netto investeringer Netto finans Betalt utbytte/konsernbidrag Kapitalinnskudd Valutakurseffekter Likvider Lån fra Statkraft SF til Statkraft AS utgjorde 1,1 milliarder kroner ved utgangen av året mot 4,5 milliarder kroner ved inngangen. Garantipremiebetaling til staten utgjorde 15 millioner kroner i RENTEBÆRENDE GJELDSGRAD Mrd. kr % Konsernet har bedret sin finansielle situasjon gjennom egenkapitaltilførselen, som på kort sikt reduserer behovet for låneopptak. Ved fremtidige låneopptak søkes det å sikre en jevn forfallsprofil. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdningen, var millioner kroner og kortsiktig rentefri gjeld var millioner kroner ved utgangen av året. Energi- og finansderivater utgjorde henholdsvis 5645 millioner kroner av omløpsmidlene og 6861 millioner kroner av kortsiktig rentefri gjeld. Ved utgangen av 2010 hadde Statkraft en egenkapital på millioner kroner mot millioner kroner ved inngangen til året. Dette tilsvarer 48,3 % av totalkapitalen. Økningen er hovedsakelig et resultat av 4112 millioner tilført fra virksomheten og ny egenkapital fra eier på 14 milliarder kroner. Utbetalt utbytte og konsernbidrag på 7964 millioner kroner reduserte egenkapitalen Rentefri gjeld (venstre akse) Egenkapital (venstre akse) Rentebærende gjeld (venstre akse) Rentebærende gjeldsgrad (høyre akse) 75% 50% 25% 0% FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. STATKRAFTS VIRKSOMHET Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. I 2010 var Statkrafts virksomhet organisert i seks segmenter Produksjon og marked, Vindkraft, Nye vekstmarkeder, Skagerak Energi, Kunder og Industrielt eierskap. Produksjon og marked er det største av disse segmentene og er ansvarlig for drift og vedlikehold av vannkraftanlegg og gasskraftverk i Europa, samt fysisk og finansiell handel med energi og energirelaterte produkter i Europa. Produksjonsaktivaene er i hovedsak regulerbare og omfatter 182 hel- og deleide vannkraftverk, fem gasskraftverk samt to LÅNEFORFALL LANGSIKTIG GJELD Mill. kr >2021 Lån i døtre Lån i Statkraft AS Lån fra Statkraft SF (back to back avtaler)

20 16 Statkraft årsrapport 2010 årsberetning inge ryan Medlem av Statkrafts revisjonsutvalg, styremedlem fra 2010 biomasse anlegg. Total installert effekt er MW. Utover egen kraftproduksjon drives utstrakt handel med standardiserte og strukturerte kraftkontrakter, gass, kull, olje og CO2. Gjennom selskapet Baltic Cable AB eies 2/3 av en undersjøisk kabel på 600 MW mellom Sverige og Tyskland. Baltic Cable ble et heleid selskap fra 1. januar Segmentet Vindkraft er ansvarlig for utvikling, bygging, drift og eieroppfølging av landog havbaserte vindparker i Norge og i Europa for øvrig. Utvikling og kommersialisering av offshore vindkraftteknologi er også segmentets ansvar. Vindkraft har i dag utviklings- og utbyggings-prosjekter i Norge, Sverige og Storbritannia. Segmentet har fire vindparker i drift, Smøla, Hitra og Kjøllefjord i Norge og Alltwalis i Storbritannia. Totalt installert effekt for disse er 268 MW. Videre satsing på vind i Norge skjer gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind, hvor Statkraft eier 62 % av selskapet og Agder Energi 38 %. Segmentet Nye vekstmarkeder er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av eierposisjoner utenfor Europa, og består i dag av eierandelen i SN Power hvor Norfund eier resterende 40 %. I tillegg forvaltes Theun Hinboun Power Company (THPC) (20 % eierandel) på vegne av Statkraft SF. THPC inngår ikke i de finansielle tallene for segmentet. SN Power hadde ved årsskiftet eierandeler i 19 vannkraftanlegg i Sør-Amerika og Asia samt en vindpark og ett gasskraftverk i Sør-Amerika. Kraftverkene har en total installert effekt på 822 MW (SN Powers andel). I tillegg har SN Power alene eller sammen med partnere tre kraftverk på til sammen 300 MW (SN Powers andel) under bygging og rehabilitering. THPC eier ett vannkraftverk på 210 MW som oppgraderes til 220 MW, og har to vannkraftverk på til sammen 280 MW under bygging i Laos. Konsernet Skagerak Energi er et eget segment. Virksomheten er konsentrert om produksjon av kraft, fjernvarmevirksomhet, nettvirksomhet, elektroentreprenørvirksomhet og naturgassdistribusjon. Selskapet er eid av Statkraft (66,6 %) og kommunene Skien (15,2 %), Porsgrunn (14,8 %) og Bamble (3,4 %). Produksjonsaktivaene omfatter 45 hel- og deleide vannkraftverk med en total installert effekt på 1314 MW. Selskapet har om lag nettkunder. Segmentet Kunder består av fjernvarmevirksomhet i Norge og Sverige. Totalt produserte fjernvarmesystemet i Trondheim og Klæbu cirka 600 GWh med en installert effekt på 297 MW. I Norge forsynes om lag 640 næringskunder og cirka 8000 husstander med fjernvarme. I Sverige produserer segmentet cirka 400 GWh med en installert effekt på 211 MW fjernvarme. I Sverige leveres fjernvarme til cirka 1500 kunder. Segmentet inneholder i tillegg eiendomsforvaltning. Segmentet Industrielt eierskap er ansvarlig for forvaltning og utvikling av norske eierposisjoner. Selskapene som er inkludert i segmentet er Fjordkraft 2, BKK (49,9 % eierandel) og Agder Energi (45,5 % eierandel). Førstnevnte selskap konsolideres i konsernregnskapet, mens de to øvrige rapporteres som tilknyttede selskaper. Områder som ikke vises som et eget segment er presentert under Annen virksomhet. Dette omfatter forretningsenhetene Sørøst-Europa vannkraft, Solkraft, Småskala vannkraft, Innovasjon og vekst, aksjeposten på 4,17 % i E.ON AG, konsernfunksjoner og elimineringer. Konsernet har besluttet en ny segmentinndeling fra 1. januar De nye segmentene er Nordisk vannkraft, Kontinental energi og trading, Internasjonal vannkraft, Industrielt eierskap, Vindkraft og Fjernvarme. 2 Fjordkraft eies av Statkraft (13,15 %), Skagerak Energi (48,0 %) og BKK (48,85 %).

statkraft sf Årsrapport

statkraft sf Årsrapport statkraft sf Årsrapport 02 ÅRSBERETNING Statkraft SF Statkraft SF morselskap konsern 56 14 57 15 58 16 17 59 18 66 66 VIRKSOMHETEN I STATKRAFT SF 01 Virksomheten i Statkraft SF Statkraft SF er et norsk

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsrapport. 01 Om statkrafts årsrapport. 03 Statkraft verdiskaper. statkraft 2011. Årsrapport. Totalresultat

Årsrapport. 01 Om statkrafts årsrapport. 03 Statkraft verdiskaper. statkraft 2011. Årsrapport. Totalresultat 01 Om statkrafts årsrapport 03 Statkraft verdiskaper statkraft 2011 04 ÅRSBERETNING 26 Regnskap Årsrapport 84 Internett: www.statkraft.no CREUNA FOTO: christian houge, ole walter jacobsen, scanpix, Alexander

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Statkraft AS. Kvartalsrapport Q4/10

Statkraft AS. Kvartalsrapport Q4/10 Statkraft AS Kvartalsrapport Q4/10 Hovedtall Enhet 4. kvartal Året 2010 2009 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr 8 939 8 157 29 252 25 675 Netto driftsinntekter Mill. kr 7

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

STATKRAFT AS KVARTALSRAPPORT Q3/12

STATKRAFT AS KVARTALSRAPPORT Q3/12 STATKRAFT AS KVARTALSRAPPORT Q3/12 Hovedtall NOK mill. 2012 2011 Endring 2012 2011 Endring 2011 Fra resultatregnskapet 1) Brutto driftsinntekter, underliggende 6 015 4 193 43 % 23 594 16 272 45 % 22 298

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport Q3/2014 Statkraft AS

Kvartalsrapport Q3/2014 Statkraft AS Kvartalsrapport Q3/2014 Statkraft AS 3 Hovedtall NOK mill. 2014 2013 Endring 2014 2013 Endring 2013 Fra resultatregnskapet 1) Brutto driftsinntekter, underliggende 10 441 9 680 761 34 594 32 552 2 042

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Statkraft AS. Kvartalsrapport Q2/10

Statkraft AS. Kvartalsrapport Q2/10 Statkraft AS Kvartalsrapport Q2/1 Hovedtall Innhold Hovedpunkter... 1 Økonomiske resultater... 3 Kraftmarkedet... 8 Bemanning og HMS... 1 Segmenter... 11 Fremtidsutsikter... 23 Erklæring fra styret og

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

statkraft sf Årsrapport

statkraft sf Årsrapport statkraft sf Årsrapport innhold 01 ÅRSBERETNING 14 Regnskap Statkraft SF Statkraft SF morselskap konsern 58 14 59 15 60 16 Egenkapital 17 61 18 68 68 Virksomheten i Statkraft SF Statkraft SF er et norsk

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN 2 Statkraft presentation STATKRAFTS ANLEGG I DRIFT STATKRAFT Land Vannkraft Gasskraft Vindkraft

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Årsrapport 2013 Statkraft SF

Årsrapport 2013 Statkraft SF Årsrapport 2013 Statkraft SF Design: Tangram Design Foto: Statkrafts eget arkiv Shutterstock Årsberetning Statkrafts resultat for 2013 var preget av god drift, ny produksjonskapasitet og høyere nordiske

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

KONSERNET STATKRAFT AS Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2006

KONSERNET STATKRAFT AS Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2006 KONSERNET STATKRAFT AS Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 26 Konsernsjef Bård Mikkelsen 15. februar 27 26 meget godt resultat i et uvanlig år Resultat før skatt Meget godt resultat 1 MNOK Brutto omsetning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Q4/07 STATKRAFT SF KVARTALS- RAPPORT

Q4/07 STATKRAFT SF KVARTALS- RAPPORT Q4/07 STATKRAFT SF KVARTALS- RAPPORT Hovedtall KONSERNET STATKRAFT SF Enhet 4. kvartal Året 2007 2006 2007 2006 Brutto driftsinntekter Mill. kr 6 741 3 891 17 950 16 379 Netto driftsinntekter Mill. kr

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid Tredje kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.940 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er 1.012 mill. kr mindre enn etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. januar 2011 30. september 2011 (Tall for 2010 i parentes)

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 Finansielle nøkkeltall Statkraft AS konsern Enhet 2014 2013 2012 (omarbeidet) 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter***** Mill. kr 52 254 49 564 37 550 22 449 29 252 Netto

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer