BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, dwt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt."

Transkript

1 INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Zeus General Cargo, dwt. 6 års bareboat med Flinter Group, Holland BBS BULK VI KS

2 Prosjektsammendrag Denne siden oppsummerer prosjektet, motivasjonen, og beskriver kort de viktigste momentene. Hvorfor investere i BBS Bulk VI KS BB Shipping ASA anbefaler sine investorer å investere i BBS Bulk VI KS av følgende grunner: - Attraktiv og konkurransedyktig avkastning, med internrente på ca. 14% p.a. - Løpende årlig utbetaling - Skattemessig interessant. Skattemessig underskudd de 4 første årene - Europeisk Short Sea har underliggende strukturell vekst, og er et stabilt og balansert marked, og dermed mer forutsigbart enn andre segmenter. Dette gir lav risiko. - Forsiktig estimering av sluttverdi gir også lav risiko - Ingen driftsrisiko (Bareboat) - Skipet er bygget år 2000, og er dermed relativt sett svært nye, også ved prosjektslutt Investeringscase Grunnet nødvendigheten av å flytte fraktvolumer fra vei til sjø, forventes vekst i Europeisk Short Sea, og BB Shipping ASA har derfor ønsket å tilby investeringer inn i denne sterke trenden. Det leveres svært lite ny tonnasje til markedet de kommende årene. Vi ønsker å inngå kontrakter med finansielt og markedsmessig sterke europeiske shippingselskaper som er posisjonert i denne trenden. Finansiering Total prosjektkost er og skipets pris er Bankfinansiering skjer ved 85% belåning av skipets verdi, Differansen mellom total prosjektkost, og gjeld utgjør innbetalt egenkapital på Utover dette er det en uinnkalt egenkapital på Lånets profil er 16 år med en løpetid på 6 år som gir et restlån ved prosjektslutt på Det legges opp til en arbeidskapital på Det settes av til oppgradering/overtagelseskost, samt til bank/legal etc. Prosjektrenten er satt til 4,1%, og er ment å representere en gjennomsnittlig rente gjennom prosjektets levetid. Denne renten er fremkommet ved hjelp av et historisk gjennomsnitt. Prosjektets faktiske renter vil dermed noen perioder ligge over og noen perioder under prosjektrenten. En mindre del av lånet kan bli fikset på en lang rente. Skipet Mv Zeus, imo nr , er bygget i år 2000 av det meget anerkjente verkstedet Ferus Smit B.V. i Holland. Skipet er 130,17 meter langt, 15,87 meter bredt og 10,2 meter dypt. Skipet har isklasse 1A. Tegning Minstetegning er på , som innbetales, og hver andel forplikter i tillegg for en uinnkallt kapital på Tegningsfrist er mandag 29. oktober 2007 BBS Bulk VI KS Det dannes et norsk kommandittselskap, BBS Bulk VI KS, som blir formell kjøper av skipene. Stiftelsesprotokoll, vedtekter og andre relevante dokumenter vil være tilgjengelige. Selskapets styre etableres, og vil utgå fra investorene.

3 Prosjektbeskrivelse Med en stadig økende handel mellom landene i Europa, og med den store utvidelsen av EU, forventes Projektdetaljer BBS Bulk VI KS Kontraktslenge/Prosjektlengde (år) 6 Befrakter/Kontraktspartner Flinter Group B.V. Fraktinntekt (TC Basis) Budsjetterte driftkostnader inkl. adm./dag 96 Sluttverdi Årlig avskrivning Belåningsgrad 85 % Pantelån Årlig avdrag Markedsrente (swap) 4,10 % Margin 1,38 % Rente 5,48 % Profil (år) 16 Lånets løpetid (år) 6 Ballong / Restgjeld (prosjektslutt) Duration (år) 4,68 Pris Bank/Legal Arr.Fee Overtagelseskost/Oppgradering Arbeidskapital Total prosjektkost Pantelån Innbetalt egenkapital Uinnkalt egenkapital Minimumstegning Antall andeler 43 Uinnkalt/andel IRR% p.a. 14 % *Finansieringsstruktur er indikativ. sterk handelsvekst fremover. Denne veksten vil ikke kunne håndteres av et stadig mer tilstoppet europeiske veinett. Grunnet nødvendigheten av å flytte fraktvolumer fra vei til sjø, forventes vekst i Europeisk Short Sea, og BB Shipping ASA har derfor ønsket å tilby investeringer inn i denne sterke trenden. Vi ønsker å inngå kontrakter med finansielt og markedsmessig sterke europeiske shippingselskaper som er posisjonert for denne trenden. Det inviteres med dette til investering i et bareboatprosjekt, general cargo, 9100dwt. Skipet kjøpes for 13,5 mill. og leies tilbake til Flinter Group, Holland på en 6 års bareboatavtale. Bareboat / Barecon 2001 Dette innebærer at Flinter group leier skipene til en fast rate, og står selv for drift / bemanning / vedlikehold, samt kommersiell drift. Ved utløpet av kontraktsperioden tilbakebetales banklånet, skipene selges i markedet, og det resterende utbetales til investorene. Bareboatavtalen løper over en 6-års periode, og til en fast rate på pr dag, netto. Bareboatkontrakten er en Barecon 2001, som er markedsstandard og regulerer leieforholdet mellom Flinter Group som leier skipene, og BBS Bulk VI KS. Kontrakten regulerer bl.a. hvordan skipene skal vedlikeholdes i perioden, og når og hvordan bareboatleie skal betales. Skipene vil bli fullt forsikret, og dette er også forhold som reguleres i Bareboatavtalen. Solid befrakter i Flinter Group B.V. Flinter Group B.V. ble startet som Flinter Management i 1990, og har siden vokst til å bli en fullsortiment logistikk service provider, innenfor industriell shipping, spesielt fokusert på multipurposeskip med høy isklasse. Flinter Management tilbyr ship management til egen flåte, samt til andre skipseiere. Selskapet tilbyr også kommersiell drift og forwarding, med spesialkompetanse på olje og gassindustrien. Her brukes oftest en kombinasjon av forskjellige transportmåter, inkludert skip, tog og fly. Flinter Group opererer en flåte på 39 skip, med kontorer i Rotterdam, Antwerpen, St. Petersburg, Groningen, Tashkent og Almati. Selskapet har 200 ansatte, og er det femte største shippingselskapet i Holland. Flinter Group er en typisk industriell aktør, med lange fraktavtaler med sine kunder. For øyeblikket er hele 80% av deres kapasitet bundet opp på lange kontrakter (Contract Of Affreightment s).flinter Group har en solid markedsposisjon, med førsteklasses kunder innenfor skandinavisk papirindustri, norsk-og amerikansk ole-og gassindustri, samt med de fleste attraktive aktører innenfor tradisjonell commodity transport. Flinter Group B.V. omsatte for 70,9 mill. i 2005, og fikk et resultat etter skatt på 7,79 mill. Også i et vanskelig år som 2003 fikk selskapet et positivt resultat etter skatt på 2,09 mill. Flinter Group B.V. har en egenkapitalandel på 50%, og fremstår således som meget sterk, finansielt sett. Selskapets resultat og balanse for 2006 kan utleveres etter nærmere avtale med BB-shipping. BB-shipping kan imidlertid her bekrefte inntrykket av finansiell soliditet. Skipet Som et uttrykk for skipenes gode relative posisjon, viser en aldersanalyse at skipet er betydelig yngre enn gjennomsnittsalderen til den konkurrerende flåte, som er 22 år 1. Hele 24% av den konkurrerende 1 Vi anvender her general cargoskip som er større eller lik 1000 dwt.

4 flåte er eldre enn 30 år, 14% er eldre enn 35 år, og 6% er eldre enn 40 år. I figuren nedenfor presenteres aldersfordelingen for skip over 1 000dwt. Pris / Sluttverdi / Avkastning Prisen vurderes til å være markedspris. Sluttverdien i prosjektet reflekterer en lineær nedskrivning av verdi, basert på en teoretisk kommersiell levealder på 30 år, selv om skipet sannsynligvis vil ha en levealder som overstiger dette. Sammen med den stramme markedsbalansen i dette segmentet, bygger dette et solid fundament under sluttverdien i prosjektet. Vi mener således at sluttverdien i prosjektet er forsiktig estimert. Prosjektet har en forventet avkastning på innbetalt egenkapital på ca 14% p.a. Risiko Vi vil karakterisere risikoen i BBS Bulk VI KS som lav. Den faktiske avkastning kan bli større eller mindre enn forventet. Den viktigste usikkerheten knytter seg til hvilken verdi skipet selges til etter endt kontraktsperiode, 6 år. Denne kan være høyere eller lavere enn det vi forventer. Befrakter er meget solid, slik at usikkerheten omkring betaling av hyre er lav. Prosjektets inntjening, samt skipet pris og lån, er i Euro, og således vil valuta og renterisiko være risikoelementer. Europeisk Short Sea. Et interessant mulighetsvindu Ettersom shipping forventningsvis er inne i en meget interessant periode, General Cargo Fleet. Age profile (ships >1 000dwt.) historisk sett, har investorer strømmet til investeringsmuligheter i 350 dette markedet. Imidlertid har 300 fokuset vært på store bulk, ro-ro -, container - og kjemikalieskip. Svært få har sett mulighetene som en investering i europeisk short sea 150 representerer. Skipsprisene er 100 fortsatt akseptable, historisk sett. I tillegg er verftkapasiteten begrenset de nærmeste årene, og flåteveksten fremover rimelig forutsigbar, og med 50 0 forventet negativ tilvekst. >= Etterspørselssiden Det er på etterspørselssiden det begynner å skje. Europeisk short sea er strategisk svært interessant posisjonert for strukturelle endringer i transportmønstre og måter. Generelt vokser handel raskere enn økonomisk vekst. I tillegg vil utvidelsen av EU generere vekst for dette segmentet. Med en økonomi og åpne grenser, vil transportveksten sannsynligvis øke kraftig. Store tettbefolkede områder ligger langs vannveier i de nye EU-landene. Det mest interessante er dog det mye etterlengtede og tungt politisk støttede transportskiftet, der den fremtidige transportveksten må skifte fra tilstoppet og forurensende vei-infrastruktur, til sjø-og vannveier. Dette vil utvilsomt øke veksten i europeisk short sea markant. Europeisk short sea har passert veitransport, målt i markedsandel. Og vil snart passere 50%. Selv med planlagte utvidelser av veinettet, ser det ut til at transportveksten ikke kan tas unna på denne infrastrukturen, og øket transport på sjø og vannveier er den eneste muligheten ( det modale skift ). Selv idag må store deler av veinettet karakteriseres som flaskehalser, som i siste instans er med på å dempe den økonomiske veksten i Europa. Tilsynelatende har det modale skift allerede startet, når vi betrakter den positive utviklingen i markedsandel for denne sektoren. Imidlertid er det lang viktigere at denne endringen har massiv politisk

5 oppbacking, ved at EU-kommisjonen, gjennom sitt White Paper i 2001 bestemte seg for å sette fart i denne utviklingen, gjennom forskjellige politikktiltak. Dette gjøres f.eks. gjennom endring av prisstrukturer, ved at veitransport vil bli gjort dyrere, for dermed å selv bære mer av de kostnadene de påfører samfunnet, gjennom trafikkork og forurensing. Store finansieringsprogram er satt opp, for å støtte den storstilte forbedringen og utbyggingen av infrastruktur i forbindelse med transport på sjø og vannveier. Erfaring viser at der hvor flaskehalser på vannveier fjernes, vokser short sea kraftig. Etter utbedringer på f.eks. Rhonen, har veksten her vært tildels dramatisk. Generelt ser vi den underliggende konkurransekraften til short sea, og kanskje spesielt short sea/sea river-segmentet er sterk. I Holland, som har et stort nett av elver og kanaler, er markedsandelen til short sea/sea river mye større enn for veitransport, og vokser fortere. Dette viser at der hvor sjø og vannveier er et åpenbart substitutt for veitransport, er den også foretrukket. Ved å vektlegge europeisk short sea som et direkte substitutt til dyr, tilstoppet og forurensende veitransport, virker short sea å være en opplagt kandidat til å overta mesteparten av den fremtidige transportveksten i Europa. Den er betydelig billigere, mer kostnadseffektiv, mer drivstoffeffektiv, har nesten ubegrenset kapasitet, og er åpenbart mer miljøvennlig. Den økende miljøbevissthet i opinionen støtter den forventede transportveksten for short sea/sea river. Veitransport må ta mesteparten av skylden for veksten i CO2-utslipp, og prognosene er illevarslende. Ved det modale skift, vil den dramatiske økningen i CO2-utlipp rundt befolkede områder unngås, i tillegg til at de slipper støyplager, får færre ulykker og slipper trafikkork. Alt dette oppnås med mindre forbruk av brennstoff. Tilbudssiden Tilbudsiden i europeisk short sea karakteriseres av en del større helintegrerte rederier, samt av charteringhus, hvis eierskap i skipene de markedsfører er begrenset. Istedet er skipene eiet av deres kaptein, mindre eierselskaper, eller finansielle systemer som f.eks. norske KS-selskaper, eller lignende europeiske konstruksjoner. Tilbudssiden er kanskje mindre fragmentert enn man skulle vente, gitt lave inngangsbarrierer 2. Vi har identifisert 23 aktører, hvor Wagenburg (Holand) og Wilson (Norge) har klart størst markedsandel. Etter dem følger en håndfull aktører med markedsandel mellom 5 og 10%, Union Transport, Wijnne&Barends, Arklow og Rhein Maas + Sea. Blant de mindre aktørene finner vi Amasus Shipping, ARPA, Danship, Wagle Chartering og Scotline. I motsetning til segmentet for større bulkskip, preges short sea av relativt lav årlig tilvekst av ny tonnasje. Vår analyse viser at tilførselen av ny tonnasje er betydelig mindre enn Estimated deliveries as % of Total General Cargo Fleet gjennomsnittlig utfasing. Tilførsel av ny tonnasje blir i 30,0 % gjennomsnitt på 1,6%, mens historisk gjennomsnitt skraping er 5,2%, slik at det ligger an til negativ flåtetilvekst. Sannsynlig 20,0 % 10,0 % fortsatt negativ netto tilførsel på tilbudssiden gir unikt 0,0 % investeringsvindu, med god Total understøttelse av skipsverdier. Selv om det kommer noe ny verftskapasitet i China, er denne kapasiteten kvalitet usikker, samt at det generelt <8 500dwt 3,8 % 1,9 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 6,3 % >8 500dwt 1,3 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 1,7 % Total 5,1 % 2,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 8,0 % Average demolition 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 26,1 % nå er svært vanskelig for verftene å få underleveranse i tide, som for eksempel hovedmaskineri. Følgelig er i realiteten verftskapasitet på verdensbasis sprengt de nærmeste årene. Frem til og med 2011 vet vi derfor i stor grad hva som kommer av nye skip. Sammenlignet med stortank og storbulk er rater og skipspriser i Short Sea Shipping mindre volatile og mer forutsigbare. Historisk rateutvikling i 2 Investment Analysis. European Short Sea. Andenes&Solmunde AS, 2005.

6 stortank har standardavvik på 40%, mens Short Sea Shipping har 16%. Typisk industriell shipping, med stor kontraktsandel, har standardavvik på lave 11%. Short Sea karakteriseres av et balansert marked, og overkontrahering oppleves svært sjelden. Følgelig får man jevnere prisutvikling, det siste 10-året har vi faktisk eksempler på positiv utvikling i absolutt forstand (kjøper skip for x, selger for x+ flere år senere). 2,5 2 1,5 1 Historical spot rates for large tanker - short sea (Normalized, st.dev. 40% vs. 16%) Administrasjon/ selskapsstruktur BBS Bulk VI KS, som kjøper skipene, er et norsk kommandittselskap under stiftelse. Egenkapitalen i selskapet, selskapskapitalen, består av en innbetalt del samt en mindre uinnkalt del. I et aksjeselskap betales hele egenkapitalen inn med en gang, mens man i et kommandittselskap holder noe av egenkapitalen tilbake, og den brukes kun hvis det skulle være nødvendig. 0,5 0 Large Tankers Short Sea og kommandittistene vil igjen eie komplementaren pro rata. Kommandittselskapsformen er den mest vanlige i syndikerte shippingog eiendomsprosjekter i Norge, og består av kommandittselskapet, som eies av kommandittistene og en komplementar, som er et aksjeselskap. Komplementaren vil eie 10% av kommandittselskapet, Corporate Management BB Shipping ASA tilbyr attraktive direkteinvesteringer innenfor shipping til sine kunder. Gotfred I. Andenes, Håvard Våge og Hans Erik Solmunde har lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses finans og tekniske side. Tilnærmingen er analytisk, og hvert prosjekt har dermed en solid basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede eiendeler/skip, lav kredittrisiko til anerkjente befraktere, fortrinnsvis plassert i lovende markedssegmenter med vekst-eller vekstpotensial. De tekniske aspekt ved våre prosjekter er vel ivaretatt av kompetente miljøer. Andenes&Solmunde AS/BB Shipping ASA har siden starten plassert 15 shippingprosjekter, inkludert Portlink Pacer KS, BBS Bulk I KS, BBS Bulk II KS, BBS Bulk III KS, BBS Bulk IV KS, BBS Bulk V AS, BBS Short Sea I KS, BBS Bulk VI KS. BB Shipping ASA vil forestå administrasjon av BBS Bulk VI KS. Dette innebærer oppfølging av forholdet til befrakter, Flinter Group, og bank. Videre vil BB Shipping ASA forestå rapportering til styre og investorer, inkludert interim og årsregnskap, samt bidra med faglige råd og analyser. Honorar / Kommisjoner Følgende struktur for honorar og kommisjon gjelder: Tilretteleggerhonorar Av total prosjektkost på trekkes i tilretteleggerhonorar ved oppstart. Tegningsprovisjon Minstetegning er , og for mindre tegninger beregnes det tegningsprovisjon av tegnet beløp etter følgende tabell: (3%), (2%), (1%), (0,5%), større enn , etter avtale.

7 Skattemessige forhold Nedenfor redegjøres det kort for relevante skattemessige forhold. For en mer utdypende vurdering, se appendix 2. I BBS Bulk VI KS ligger det an til en reduksjon i skattbar inntekt for investorene for årene 2007, 2008, 2009 og 2010, idet selskapet forventes å få et skattemessig underskudd i disse årene. Man vil også få sin ligningsformue redusert. Skattemessig overskudd/underskudd I motsetning til et aksjeselskap, er et kommandittselskap ikke eget skattesubjekt, men skattebelastningen er likevel analog. I et kommandittselskap beskattes hver deltager for sin forholdsmessige andel av overskudd eller underskudd. Ligningen gjennomføres ved at det fastsettes et skattemessig resultat for Kommandittselskapet som om dette var skatteyter. Skattemessige avskrivninger mv. foretas under ett på selskapets hånd. Etter gjeldende regler er de skattemessige avskrivninger 14% av saldoverdien på skipet. Det overskudd som fremkommer fordeles på de enkelte deltagere etter deres andel i selskapet og inntektsføres i den enkeltes selvangivelse. Slik inntekstføring skal skje enten overskuddet beholdes i selskapet eller deles ut. Det løpende skattemessige overskudd skattlegges med 28 %. Dersom det fremkommer underskudd, fordeles det til fradrag ved beregning av kommandittistenes alminnelige inntekt på samme måte. Kommandittistene kan kun kreve fradrag for underskudd fra Kommandittselskapet innenfor en fastsatt fradragsramme. Denne representerer det beløp den enkeltes kommandittist til enhver tid risikerer å tape. Skattemessig formue Likeledes beskattes kommandittselskapets formue på den enkelte deltagers hånd. Kommandittselskapets formue fordeles proratarisk på deltagerne basert på deres eierandel. Dersom selskapets formue er negativ, kan den negative formuesandelen fra Kommandittselskapet føres til fradrag i øvrig formue hos den enkelte Kommandittist, dog begrenset til summen av ikke innkalt innskudd. Ligningsverdien for skipene første år er 85% av kjøpspris. Ligningsverdien reduseres så hvert år etter en degressiv prosentsats inntil verdien er etter 14 år 10 %. Deretter forblir ligningsverdien på dette nivået.

8 Prosjektets P&L, kontantstrøm og balanse Den følgende seksjonen inneholder prosjektdetaljer, prosjektets P&L, kontantstrøm og balanse. Prosjektets kontantstrøm er god. Med fast BB-rate på 4 505/dag, gis inntekter den første 12 mnd. perioden på Årlige administrasjonskostnader er Det vil foretas årlige utbetalinger. 3 Prosjektnavn: BBS Bulk VI KS Prosjektstart 1. Driftsår 2. Driftsår 3. Driftsår 4. Driftsår 5. Driftsår 6. Driftsår KONTANTSTRØM Inntekter Utgifter (40 110) (40 000) (40 000) (40 000) (40 110) (40 000) Renteinntekter Operasjonell kontantstrøm Renteutgifter Avdrag Avdrag Investeringer/docking/adm. ( ) Gjeld Salg av eiendeler Skatt Bank, betalingsmidler Kontantstrøm (Prosjekt) ( ) Utbytte/Utbetaling Løpende utbetaling (%) 9,8 % 11,1 % 12,5 % 14,0 % 15,6 % 124,5 % Utbytte/andel Skattemessig res./andel (37 770) (14 066) (7 797) (2 273) Endring skatt/andel (10 576) (3 939) (2 183) (636) RESULTATREGNSKAP Inntekter Utgifter - (40 110) (40 000) (40 000) (40 000) (40 110) (40 000) Ekstraordinære utgifter ( ) EBITDA Avskrivninger - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader Salg av eiendeler Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Res.f. skatt ( ) Skatt Resultat ( ) BALANSE Eiendeler Investering Andre eiendeler Sum varige driftsmidler Kundefordringer Bank, betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital Utbytte/Utbetaling ( ) Løpende utbetaling (%) 9,8 % 11,1 % 12,5 % 14,0 % 15,6 % 124,5 % Gjeldsandel før dividende 80,5 % 86,6 % 84,6 % 82,3 % 79,9 % 70,7 % 52,7 % Netto Gjeldsandel før dividende 80,2 % 86,0 % 83,9 % 81,5 % 78,8 % 69,2 % 36,5 % Gjeld/Skip 85,0 % 88,7 % 87,0 % 85,0 % 82,9 % 73,9 % 70,9 % 117,6 % 112,7 % 115,0 % 117,6 % 120,6 % 135,4 % 141,1 % Likviditetsratio #DIV/0! 43,4 % 48,4 % 54,0 % 59,7 % 6,0 % 48,8 % Quick Ratio #DIV/0! 43,4 % 48,4 % 54,0 % 59,7 % 6,0 % 48,8 % Rentedekning #DIV/0! 1,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3 Utbetalinger: Ved kapital til overs utover arbeidskapitalen vil dette i utgangspunktet bli utbetalt, såframt den bundne innbetalte egenkapitalen på 40% opprettholdes og der er et skattemessig årsoverskudd i selskapet. Den finansierende bank vil ofte også forholde seg retten til å godkjenne utbetalingen.

9 Appendiks 1. Nedenfor presenters en teknisk spesifikasjon av MV Zeus: Flag Dutch Port of registry Delfzijl Year built 2000 Official number 6609 ZG 1999 MMSI number IMO number Type General dry cargo Class Lloyd's Register Ice class Swedish / Finish 1A DWT summer SW 9000 MT DWT winter SW 8700 MT DWT saimaa Draft fully laden 7,46 m Grain / Bale capacity cbft Gear none Holds / Hatches 2 Hold dims lxbxh H1: 61.55x13,20x11,05 m H2: 25,20x13,20x11,05 m Hatch dim lxbxh H1: 61.55x13,20x11,05 m H2: 25,20x13,20x11,05 m Hatch covers pontoons Moveable bulkheads yes 2 Ceiling steel LOA 130,17 m Beam 15,87 m Ballast airdraft 30,0 m Antenna 35,0 m Distance WL / HC 8,0 m GT / NT 6142 / 3491 MT Container intake 494 TEU Reeferplugs none TT strength 15,0 T/m2 Hatchcover strength 1,75 t/m2 Grain fitted yes Timber fitted yes Suez canal fitted Panama canal fitted IMO cargo fitted yes ISM fitted yes Bowthruster fitted yes Airdry installation yes Hold ventilation yes Speed 13,7

10 Appendiks 2 Skattemessige forhold Redegjørelsen for skattemessige forhold er basert på de regler som gjelder per dato for presentasjon. Redegjørelsen, som ikke er uttømmende, angir kun noen hovedregler. Det er lagt til grunn at Investorene skattemesssig er bosatt i Norge. Investorene bør vurdere å selv innhente råd for å klarlegge sin egen skattesituasjon. Skattemessige forhold knyttet til kommandittselskapet: Et kommandittselskap er ikke eget skattesubjekt. Hver deltager beskattes for sin forholdsmessige andel av overskudd eller underskudd. Ligningen gjennomføres ved at det fastsettes et skattemessig resultat for Kommandittselskapet som om dette var skatteyter. Skattemessige avskrivninger mv. foretas under ett på selskapets hånd. Etter gjeldende regler er de skattemessige avskrivninger 14% av saldoverdien på skipet. Det overskudd som fremkommer fordeles på de enkelte deltagere etter deres andel i selskapet og inntektsføres i den enkeltes selvangivelse. Slik inntekstføring skal skje enten overskuddet beholdes i selskapet eller deles ut. Det løpende skattemessige overskudd skattlegges med 28 %. Utdeling av overskudd fra kommandittistselskapet utløser ytterligere skatt på deltakernes hender på 28%, etter evt. skjermingsfradrag. Dette innebærer at utdelt overskudd vil kunne beskattes med til sammen opp til 48,16 % (28 + (100-28) x 28). Dersom deltaker er et aksjeselskap, blir denne beskatningen først aktuell ved utbetaling av utbytte fra aksjeselskapet til dettes personlige aksjonærer. Likeledes får kommandittselskapet ikke fradrag for utbetaling av overskudd. Dersom det fremkommer underskudd, fordeles det til fradrag ved beregning av kommandittistenes alminnelige inntekt på samme måte. Kommandittistene kan kun kreve fradrag for underskudd fra Kommandittselskapet innenfor en fastsatt fradragsramme. Denne representerer det beløp den enkeltes kommandittist til enhver tid risikerer å tape. Gevinst ved salg av andel i Kommandittselskapet og ved oppløsning av Kommandittselskapet, er skattepliktig etter skattesatsen på 28%. Det gjelder særskilte regler for beregning av gevinst ved salg og oppløsning. For aksjeselskap som er deltaker i Kommandittselskapet oppstår ingen beskatning ved slikt salg eller oppløsning. Derimot vil personlige aksjonærer i aksjeselskapet bli skattlagt med 28 % av eventuell aksjesalgsgevinst eller utbytte. På generelt grunnlag kan det derfor legges til grunn at det først finner sted en beskatning på deltakernes hender av Kommandittselskapets løpende overskudd med 28 %. Deretter utløses ekstrabeskatning med 28 % når midlene tilfaller personlige deltakere eller personlige aksjonærer i et deltakende aksjeselskap (marginalt utgjør dette til sammen 48,16% skatt, se over). Formue Likeledes beskattes kommandittselskapets formue på den enkelte deltagers hånd. Kommandittselskapets formue fordeles proratarisk på deltagerne basert på deres eierandel. Dersom selskapets formue er negativ, kan den negative formuesandelen fra Kommandittselskapet føres til fradrag i øvrig formue hos den enkelte Kommandittist, dog begrenset til summen av ikke innkalt innskudd. Ligningsverdien for skipet første år er 85% av kjøpspris. Ligningsverdien reduseres så hvert år etter en degressiv prosentsats inntil verdien er etter 14 år er 10 %. Deretter forblir ligningsverdien på dette nivået. Skattemessige forhold knyttet til komplementarselskapet Komplementarselskapet BBS Bulk VI KS vil bli eiet av kommandittistene proratarisk. Komplementaren vil eie 10% i Kommandittselskapet. Overskudd eller underskudd på denne andelen beskattes på komplementarselskapets hånd med 28 %. Det gjelder ingen fradragsramme for komplementarselskapet fordi selskapet har et ubegrenset

11 ansvar for kommandittselskapets forpliktelser. Eiernes ansvar i forhold til Komplementarselskapet er begrenset til aksjeinnskuddet. Utdelt utbytte fra Komplementarselskapet er skattepliktig for aksjonærene i komplementarselskapet med 28% ved mottak som personlig skattyter (etter evt. skjermingsfradrag). Dette innbærer igjen at utdelt utbytte vil kunne bli beskattet med til sammen opp til 48,16 % på selskapets og på aksjonærenes hender. Kommandittselskapets forretningsfører og dets revisor vil utarbeide særskilte skattemessige oppgaver som vil bli tilsendt den enkelte Kommandittist. Det er Bergen Banking AS sin intensjon å presentere et så konsistent og korrekt bilde av dette prosjektet som mulig, og informasjonen som prospektet inneholder, er hentet fra kilder som forventes å være etterrettlige og i god tro. BB-Shipping ASA kan likevel ikke garantere eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig for korrektheten til informasjonen i dette memorandum. Besøksadresse: BB-Shipping AS Torgalmenning 10 Inngang Rådhusgt 2 NO-5014 Bergen Norway Postadresse: Pb 873 Sentrum NO-5807 Bergen Tlf: Faks: Hans Erik Solmunde (Partner) (M) Gotfred I Andenes (Partner) (M) Håvard Våge (Partner) (M)

12 KOMMANDITTSELSKAPSAVTALE FOR BBS BULK VI KS UTKAST Mellom BBS Bulk VI AS, som komplementar, og undertegnede kommandittister er det dags dato inngått følgende kommandittselskapsavtale: 1. FIRMA OG HOVEDKONTOR Selskapets firma er BBS Bulk VI KS. Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Bergen kommune. 2. FORMÅL Selskapets formål er å drive rederivirksomhet med skipet; MV Zeus, et general cargo- /container skip på dwt, bygget i 2000 ved Ferus Smit BV Scheepswerf i Holland. 3. DELTAKERNE - EIERANDELER Deltakerne i selskapet er: 4. SELSKAPSKAPITAL Den samlede selskapskapital er NOK Komplementarens andel er NOK Kommandittistenes samlede andel er NOK Selskapets bundne kapital av den samlede selskapskapital utgjør NOK Komplementaren og kommandittistene er medeiere i selskapets eiendeler i forhold til sine andeler av tegnet selskapskapital og deltar innad såvel i gevinst som i tap og i rettigheter og forpliktelser i dette forhold. Komplementaren hefter såvel utad som overfor kommandittistene med hele sin formue. Kommandittistene hefter bare med sine andeler av tegnet selskapskapital. Komplementaren har ikke rett til å drive annen virksomhet. Komplementaren plikter til enhver tid å ha en aksjekapital, eventuelt annen egenkapital eller ansvarlig lån, som minst tilsvarer komplementarens andel av selskapskapitalen, dog slik at det alternativt kan fremlegges tilfredsstillende sikkerhet, - slik som utrukket andel av ansvarlig lån, for differansen mellom nevnte andel og komplementarens aksjekapital/egenkapital/ansvarlig lånekapital,

13 Selskapskapitalen skal innbetales som følger ; BBS Bulk VI KS NOK innbetales. NOK innbetales. Øvrig ansvarskapital, NOK innbetales når selskapet krever det. Når styret har truffet beslutning om å innkalle kapital skal innkalling av kapital foretas av styret rned 30 dagers skriftlig og rekommandert varsel. Ved for sen innbetaling plikter den som betaler for sent å betale renter iht lov av , nr. 100, Forsinkelsesrenteloven.. Kommandittist som ikke foretar innbetaling til rett tid, bemyndiger styret til å selge hans andel best mulig 14 dager etter varsel om påkrav i rekommandert brev. Den misligholdende kommandittist står ansvarlig for den rest på innskuddet som måtte forbli udekket etter at salgsomkostningene er fratrukket salgssummen for andelen. Kommandittisten er pliktig til straks å innbetale til selskapet de forpliktelser i tilknytning til andelen som ikke blir overtatt av vedkommende som kjøper andelen. 5. KJØP AV AKSJER I BBS BULK VI AS (KOMPLEMENTAR) Alle kommandittister skal tegne og eie aksjer i komplementarselskapet, BBS Bulk VI AS, i samme forhold som de eier kommandittandeler i BBS Bulk VI KS. 6. FORVALTNING AV SELSKAPET Selskapet skal ha eget styre som forestår forvaltningen av selskapet og har den alminnelige beslutningsdyktighet, dog slik at saker som nevnt i 8 a - i alltid avgjøres av selskapsmøtet. Styret skal bestå av 2-6 av selskapets kommandittister, - eller representanter for disse, samt komplementaren. Styrets medlemmer velges i selskapsmøtet for to år av gangen. Selskapsmøtet velger styrets formann. Styret kan meddele prokura. Selskapet representeres utad av styret og dets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret skal på hensiktsmessig måte holde deltagerne underrettet om selskapets virksomhet. Styret skal sende referat fra sine møter til deltagerne. Styret sørger for innkallelse til selskapsmøte i henhold til denne kommandittselskapsavtale. Styret kan delegere den daglige drift av kommandittselskapet til en forretningsfører og Ship manager iht. særskilte avtaler som skal godkjennes av selskapsmøtet. 7. REGRESS Bestemmelsene om regress i Selsk. 2-5 kommer til anvendelse.

14 8. SELSKAPSMØTE Deltagerne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom selskapsmøtet. Samtlige deltagere er medlem av selskapsmøtet. Ordinært selskapsmøte avholdes en gang i året, - innen utgangen av april måned. For øvrig kan selskapsmøtet når som helst innkalles av styret eller av en eller flere deltagere som til sammen representerer minst en tidel av selskapskapitalen, jfr Selsk Styret er forpliktet til uten ugrunnet opphold å sørge for innkallelse etter reglene i neste ledd. Innkallelse foretas skriftlig med minst 14 dagers varsel. Under ekstraordinære omstendigheter kan varselet reduseres til 3 arbeidsdager. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Om andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen, kan der ikke treffes beslutning med mindre samtlige deltagere er til stede og samtykker. Enhver deltager kan innen 10 dager før avholdelsen av selskapsmøtet forlange andre saker enn dem som er nevnt i innkallelsen, satt opp på dagsordenen. Styret skal omgående varsle deltagerne om slike saker som forlanges satt opp på dagsordenen. Det skal føres protokoll for det enkelte selskapsmøte, og styret skal etter hvert møte sende utskrift til hver deltager. En deltager kan la seg representere ved fullmektig eller skriftlig tilkjennegi sitt standpunkt. En deltager har også rett til å la seg bistå av en rådgiver under møtet. Beslutninger i selskapsmøtet treffes iht bestemmelsene i 9. Selskapsmøtet avgjør følgende saker: a) endring eller fravikelse av selskapsavtalen b) saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av større lån, salg, pantsetting m.m. av eiendeler som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, nedlegging av selskapets virksomhet helt eller for en vesentlig del c) bestemmelse om rett til å tegne selskapets firma etter Selsk d) fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning årsunderskudd e) valg av styre og styrets formann f) valg av revisor g) valg av ship manager h) valg av forretningsfører i) enhver beslutning om skipets beskjeftigelse j) saker som iht. lov eller denne selskapsavtale skal behandles i selskapsmøtet Selskapsmøtet skal videre behandle selskapets cashflow, regnskap, budsjett, samt skipets tekniske tilstand. 9. AVSTEMNINGSREGLER

15 Hvor intet annet er bestemt i denne avtale eller i ufravikelig lov treffes alle beslutninger i selskapsmøte med alminnelig flertall, Beslutninger i selskapsmøte som er i strid med innholdet i eller forutsetningene for denne kommandittselskapsavtale eller som ligger utenfor kommandittselskapets formål, er ikke gyldige med mindre samtlige deltagere er til stede og samtykker. 10. REGNSKAP - REVISJON - DISPONERING AV KAPITAL Styret skal sørge for at det føres et ordentlig og tilstrekkelig regnskap i samsvar med lov, forkrifter og regler for god regnskapsskikk. Regnskapet skal hvert år avsluttes pr. 31. desember, og oversendes revidert til deltagerne innen 1.april det påfølgende år. Revisors beretning skal senest fremlegges i det ordinære selskapsmøte. Årsregnskapet behandles i selskapsmøte innen april måned hvert år. Kommandittistene har rett til, når som helst, å gjennomgå selskapets regnskap, enten selv eller ved egen revisor på egen bekostning. Selskapets regnskap skal revideres av en revisor valgt av selskapsmøtet. Midlertidig disponibel kapital plasseres av styret for selskapets regning på betryggende måte med best mulig avkastning. 11. OVERDRAGELSE AV ANDEL/DELTAKERS DØD En deltaker har rett til å overdra sin andel. De øvrige deltakere har ikke forkjøpsrett. En kommandittist kan ikke overdra sin andel uten samtidig å overdra til samme erverver sin andel i komplementarselskapet BBS Bulk VI AS. Overdragelse av andel skal meldes skriftlig til styret som skal godkjenne denne, jfr Selsk. 3-21(1) og (2). Styret kan ikke nekte å godkjenne en overdragelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes alltid manglende overdragelse av tilsvarende andel i BBS Bulk VI AS. Styret kan blant annet gjøre godkjennelsen betinget av : a) at det stilles betryggende sikkerhet for erververens forpliktelser som deltager b) at det stilles betryggende garanti for Selskapets subsidiære ansvar for overdragerens eventuelle skatteforpliktelse jfr skattebetalingslovens 37 nr 3. Styret kan fastsette nærmere forskrifter om innholdet i melding om eierskifte. Erververen av andelen forplikter å fremlegge den dokumentasjon over sin økonomiske stilling som styret og/eller pantelånsgiver måtte kreve. Eventuelle omkostninger knyttet til godkjennelse av erververen som ny deltaker, så vel eksterne som interne, dekkes av erververen.

16 12. ANDELSBEVIS - PANTSETTELSE Kommandittist kan ved skriftlig henvendelse til styret kreve utstedt andelsbevis for kommandittandelen, jfr. Selsk og Av andelsbeviset skal det fremgå at erverv av andel ikke kan skje uten erverv av tilsvarende andel i komplementarselskapet BBS Bulk VI AS og at pantsettelsen skal godkjennes av styret. En kommandittist er berettiget til å pantsette sin andel helt eller delvis. Slik pantsettelse skal godkjennes av styret. Godkjennelse kan ikke nektes og vilkår ikke settes uten saklig grunn. Pantsettelse skjer ved at panthaver får håndpant i andelsbeviset for andelen. For at pantsettelse skal være gyldig må styret ved påtegning på andelsbeviset bekrefte at pantsettelsen er godkjent av styret. Panthaver har anledning til å overdra pantet til ny panthaver. For at overdragelsen av pantet skal være gyldig må styret ved påtegning på andelsbeviset bekrefte at den nye panthaver er godkjent av styret. Alle eksterne kostnader forbundet med utstedelse av andelsbevis / pant dekkes av den kommandittist som ønsker andelsbevis utstedt / andelen pantsatt. 13. UTTREDEN En deltaker kan ikke kreve seg utløst av selskapet unntatt når vedkommendes rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet. Selsk (1) og (2) og 3-25 (1) og (2) kommer således ikke til anvendelse. 14. UTELUKKING En deltager kan ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet iht. bestemmelsene i Selsk (1) til (5). Utløsningssum fastsettes iht. 15 og forfaller til betaling 1 -en- måned etter at utløsningssummen er endelig fastsatt. Selskapsmøtet kan fastsette at det skal deponeres et beløp til sikkerhet for riktig betaling av utløsningssummen. 15. UTLØSNINGSSUM Utløsningssum fastsettes iht. reglene i Selsk Dersom ikke partene i fellesskap blir enige om utløsningssummen, fastsettes denne ved takst etter de samme regler. Hver av partene oppnevner en takstmann som bør være skips- eller partmegler. Hvis takstmennene ikke blir enige, velger de i fellesskap en oppmann. Hvis en part ikke har valgt sin takstmann innen 1 uke etter at takst ble begjært, og/eller disse takstmennene ikke blir enige om valg av oppmann, foretas disse valg av Nordisk Skibsrederforening. Med mindre særlige forhold tilsier en annen fordeling, bæres utgiftene til taksten med en

17 halvpart på hver av partene. Ved mislighold, bæres alltid utgiftene til takst av misligholderen. 16. OPPLØSNING Dersom alle skipene blir avhendet, skal selskapet oppløses. 17. FORHØYELSE OG NEDSETTELSE AV SELSKAPSKAPITALEN Beslutning om å forhøye og/eller nedsette selskapskapitalen treffes av selskapsmøtet. Slik beslutning krever tilslutning fra deltagere som representerer minst 70 % av selskapskapitalen.. Deltagere som ikke vil delta i en vedtatt forhøyelse av selskapskapitalen, er ikke bundet av beslutningen, men deres deltagerandeler reduseres til hva deres tegnede innskudd utgjør av selskapets totale kapital etter kapitalforhøyelsen. Deltagere som ikke vil delta i en kapitalforhøyelse må melde dette skriftlig til styret senest i selskapsmøtet hvor kapitalforhøyelsen skal behandles. Dersom den vedtatte forhøyelsen av selskapskapitalen er nødvendig for å sikre selskapet videre drift, har de deltagere som velger å delta i en vedtatt forhøyelse av selskapskapitalen rett til å utløse de deltagere som velger å ikke delta i en slik forhøyelse av selskapskapitalen. Utløsning skjer i så fall etter bestemmelsene i 14 og ENDRING AV DENNE AVTALE Beslutning om å endre bestemmelser i denne avtale treffes av selskapsmøtet. Slik beslutning krever tilslutning fra deltagere som representerer minst 70 % av selskapskapitalen, jfr dog neste ledd. Endring av selskapets formål eller deltagernes økonomiske forpliktelser, dog unntatt forhøyelse av selskapets kapital iht 17, kan bare finne sted dersom samtlige deltagere samtykker. 19. REGISTRERING - SELSKAPSLOVEN Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund, og kommandittistene samtykker herved i slik registrering. Selskapet gir med dette sitt samtykke til at senere endringer i selskapsavtalen, styret eller selskapets forhold forøvrig, registreres i Foretaksregisteret. Alle henvisninger til "Selsk." i denne og tilknyttede avtaler gjelder henvisninger til Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) av 21. juni 1985 nr. 83.

18 20. FORVALTNING AV SELSKAPETS MIDLER FØR DET ER REGISTRERT Før selskapet er registrert i Foretaksregisteret, kan selskapets midler til oppfyllelse av selskapets formal disponeres av BB - Shipping ASA org.nr , ved Hans Erik Solmunde, fnr: og Gotfred Ingebrigtsen Andenes fnr: i fellesskap, som for øvrig også forvalter selskapets anliggende i samme periode. Retten etter denne paragrafs første ledd, faller bort når selskapet er registrert og firmaattest utstedt. 21. STIFTELSESOMKOSTNINGER Selskapet dekker omkostningene ved selskapets stiftelse etter selskapsloven ledd c). Omkostningene vil omfatte registrering i Foretaksregisteret, samt juridisk bistand til BB Shipping ASA ved stiftelsen av selskapet 22. VOLDGIFT Tvist om forståelsen og/eller gjennomføringen av denne kommandittselskapsavtale avgjøres ved voldgift i Bergen etter bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32. Dog skal alle tre voldgiftsdommerne oppnevnes av tingretten i det distrikt hvor selskapet har sitt forretningskontor når voldgiftsstevning uttas, dersom partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning. Partene skal gis anledning til å uttale seg om voldgiftsrettens sammensetning. Bergen,. Som komplementar : Som kommandittister :

19 TEGNINGSBLANKETT/FULLMAKT BBS Bulk VI KS Undertegnede tegner meg/oss som deltager i BBS Bulk VI KS (under stiftelse) med, eller andeler. 1 andel utgjør , som innbetales. Jeg/Vi er gjort kjent med at for hver andel hefter et restansvar, en uinnkalt kapital som utgjør (Total selskapskapital pr. andel blir således , evt. endringer vil bli kommunisert). Innbetaling av kapital andel(er) x som utgjør I tillegg innbetales % provisjon som utgjør innbetales til prosjektkonto i BB - Shipping ASA i Sparebanken Vest, Kontonummer: , IBAN: NO , Swift: SPAVNOBB Tegningsfrist: Mandag 29. oktober 2007, Betalingsfrist: Torsdag 1. november BB - Shipping ASA kan utelukkende disponere den innbetalte kapital til dette prosjekt, med unntak av ovennevnte provisjon. Renter på prosjektkontoen tilhører prosjektet. Min/Vår tegning av andeler er bindende ved undertegning av denne tegningsblankett/fullmakt, og jeg/vi har lest og gjort meg/oss kjent med innholdet i Investeringsmateriell vedrørende invitasjon til deltagelse i BBS Bulk VI KS (under stiftelse). Jeg/Vi aksepterer at BB - Shipping ASA forbeholder seg retten til fritt å stryke/redusere min/vår tegning uten begrunnelse. Ved signering av denne tegningsblankett/fullmakt forplikter jeg meg/vi oss til å delta i stiftelsen av BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS på de vilkår som fremgår av investeringsmateriell, samt til å tegne meg/oss for andeler og foreta innbetalinger i henhold til tegningen. Ved signering av denne tegningsblankett/fullmakt er jeg/vi innforstått med de forpliktelser som medeier i BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS innebærer. Jeg/Vi gir ved signering av denne tegningsblankett BB - Shipping ASA ved Gotfred I. Andenes, Håvard Våge, Marius Engen og Hans Erik Solmunde hver for seg ugjenkallelig fullmakt til å møte og opptre på mine/våre vegne på stiftelsesmøtet for BBS Bulk VI KS og BBS Bulk VI AS, herunder til å undertegne selskapsavtalen på mine/våre vegne og til å velge styre. Umiddelbart etter ovennevnte stiftelsesmøter vil det bli avholdt et ekstraordinært selskapsmøte i BBS Bulk VI KS som skal godkjenne forretningsføreravtale mellom BBS Bulk VI KS og BB - Shipping ASA, låneavtale med BBS Bulk VI KS som låntager, salgsavtale (MOA, med eventuelle addendum) for skipene og Bareboatcerteparti for skipene. Det forutsettes at den endelige versjonen av forannevnte avtaler ikke avviker vesentlig fra det som er beskrevet i Investeringsmateriellet eller i presentasjoner av prosjektet. Jeg/Vi gir ved signering av denne tegningsblankett BB - Shipping ASA ved Gotfred I. Andenes, Håvard Våge, Hans Erik Solmunde og Marius Engen, hver for seg ugjenkallelig fullmakt til å møte og opptre på mine/våre vegne på det ekstraordinære selskapsmøtet for BBS Bulk VI KS og til å godkjenne avtaler som foran nevnt. Opplysninger om investoren (må fylles ut) Bruk blokkbokstaver vennligst skriv tydelig. Fornavn Etternavn/Firma Gateadresse Postnr og sted Fødselsnummer/Foretaksnummer Tlf. dagtid E-post

20 Konto informasjon ved tilbakebetaling/utbetaling av kapital: NOK Konto EUR Konto Bank Bank Kontonummer Kontonummer/IBAN SWIFT Tilbakebetaling og utbetaling av kapital vil være i euro. Investorene har mulighet til å få betalingen inn på en NOK konto eller en EUR konto, velg kun én konto. Følgende dokumentasjon må vedlegges tegningsblankett: Privatpersoner: Rett kopi av legitimasjon Kopi av siste års selvangivelse Selskap: Firmaattest, ikke eldre enn tre måneder Rett kopi av legitimasjon fra den i styret som signerer Siste reviderte regnskap Er selskapet nytt skal dette dokumenteres i form av åpningsbalanse I tillegg gjør vi oppmerksom på at noen banker kan be om personlig garanti for den uinnkalte kapitalen ved tegning på selskap. Dette vil da ettersendes for signatur. Sted og dato. Signatur Fylles ut av rådgiver: Opplysninger om rådgiver(e) (må fylles ut) Bruk blokkbokstaver vennligst skriv tydelig. Firma Sted Fornavn Etternavn Stilling Tlf E-post

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Investeringsmulighet i Florida

Investeringsmulighet i Florida REGISTRERINGSPROSPEKT Investeringsmulighet i Florida EMISJON I CHAMPIONS GATE AS Minimum tegningsbeløp NOK 200 000, tilsvarende 13 333 aksjer. Tegningskurs NOK 1,50 per aksje, hver pålydende NOK 1,00.

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer