"Din lokale energileverandør!"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Din lokale energileverandør!""

Transkript

1 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap driftsåret "Din lokale energileverandør!"

2 2 ÅRET har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under bygging dette året og vart sett i drift i januar 2013, Jondalstunnellen vart ferdig dette året og fleire andre store samferdselsprosjekt er framleis under arbeid. Spesielt arbeidet med bygging av Folkedal kraftverk har vore omfattande, og har medført eit stort løft for Hardanger Energi AS. Elles har det vore arbeidd mykje for å rydda opp etter Dagmar som gjorde store stader på straumnettet vårt i desember I tillegg er Klyve transformatorstasjon endeleg ferdig etter brannen våren 2011, begge aktivitetane har vore utfordrande for tilsette i selskapet. Det er utfordringar med korleis kraft frå nye kraftverk skal koma ut på nettet. Det er kome avklaring for utbygging i Granvin der BKK har fått endeleg konsesjon for ombygging av noverande 66 kv Granvin Evanger til ny 132 kv-line. BKK har i skrivande stund enno ikkje teke avgjerd om investering, men me trur denne avgjerda kjem til å koma i løpet av våren. Men dette gjer at lina først er klar seinare enn det me føresette for eit par år sidan. I tillegg vert det arbeidd med løysing for å få ut krafta frå Jondal der det er planlagt mange nye kraftverk. Her har Statnett sendt inn konsesjonssøknad for opprusting i Eidesfoss samtidig som Hardanger Energi, BKK og Statnett har laga ein felles plan for utbygging slik at resterande del av produksjonen kan koma ut frå Ullensvang vest og Jondal. Men dette er ein plan som enno ikkje har vorte handsama ferdig i Statnett og NVE. Ei forseinka utbygging av lina Granvin Evanger påverkar produksjonen i Folkedal samtidig som ein produksjon i Folkedal ut over 1 MW vil ha ein veldig positiv påverknad på leveringstryggleiken til innbyggjarane i Ulvik og Granvin. Difor har me teke initiativet til å få forandra konsesjonsvilkåra for Folkedal kraftverk slik at me kan få ein forbetra leveringstryggleik medan lina Granvin Evanger vert opprusta. Søknaden om endringa vart sent NVE i februar Det økonomiske resultatet for 2012 er dårlegare enn budsjettert. Grunnen til dette er låge kraftprisar som gir mindre overskot på produksjon, og i tillegg har det vore ei betydeleg reduksjon av summen me har lov å krevja inn frå kundane våre i nettleige. Reduksjonen i verdien av produksjonen utgjer om lag 8 millionar medan reduksjon i nettleigeinntektene utgjer om lag 3,5 millionar mellom varsel om ramme til endeleg vedtak i ramme. Innanfor dei områda dei tilsette kan påverka resultatet, har dei gjort ein god innsats. Men endå viktigare har vore at dei tilsette har vist ein veldig innsatsvilje når det har oppstått situasjonar som krev handling. Dette er gull verdt for selskapet! Me har difor all grunn til å takka dei tilsette for ein god jobb i året som no er omme. Likeins vil me takka kundane, dei styrande organ i selskapet, forretningskontaktar og samarbeidspartar for godt samarbeid i 2012! Harald Sandvik -dagleg leiar-

3 3 ÅRSMELDING FRÅ STYRET Verksemda Hardanger Energi AS Hardanger Energi AS er eit vertikalintegrert energiselskap med hovudkontor i Kinsarvik som driv med distribusjon av kraft, kraftomsetning og kraftproduksjon. Eigarar er desse kommunane med slik eigardel: Eigar Eigarprosent Ullensvang herad 36,3 % Eidfjord kommune 24,2 % Jondal kommune 24,2 % Ulvik herad 15,3 % Konsesjonsområdet er Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad og Ulvik herad. Kraftproduksjonen vert driven i seks kraftstasjonar; Kinso kraftstasjon i Ullensvang, Tveitafoss kraftstasjon i Eidfjord, Folkedal kraftverk i Granvin, Ulvik kraftstasjon i Ulvik, Eidesfossen og Haugafossen kraftverk i Jondal. Tveitafoss kraftverk har heimfalle til staten der me har leigeavtale med Statkraft fram til 2019, men dei andre er eigd av Hardanger Energi AS. Kraftverket i Folkedal har magasin medan dei andre fem kraftverka er reine elvekraftverk. Leiing av selskapet Styret i selskapet er pr samansett slik: Erlend Nornes, Ullensvang herad (styreleiar) Lars Kristian Eidnes, Eidfjord kommune (nestleiar i styret) Gunvor Hopen Veka, Eidfjord kommune Gunnhild Jåstad, Ullensvang herad Knut Djønne, Ullensvang herad Knut Nes, Ulvik herad Jon Steinar Skeie, Jondal kommune Kjellaug Hoås Samland, Jondal kommune Kari Sandøy Jarmann, Ulvik herad (observatør) Arvid Nygaard (representant frå dei tilsette) Fridtjof Myklatun, Eidfjord (observatør frå dei tilsette) Styret i Hardanger Energi AS har hatt 7 møte, og handsama 38 saker. Selskapet er pr organisert i tre avdelingar; ei nettavdeling, ei produksjonsavdeling og ei marknad-/økonomiavdeling. Pr er det totalt 40 tilsette som utgjer vel 39 årsverk. Dette talet inkluderar 4 lærlingar.

4 4 Det har ikkje vore personskadar som har ført til sjukefråvær i Fråværsstatistikken viser eit sjukefråvær på 3,2% som er 1,7%-poeng lågare enn i fjor. Etter styret si meining er arbeidsmiljøet ved Hardanger Energi AS godt. Det er god kontakt og samarbeid mellom administrasjonen og dei tilsette sine organisasjonar. Hardanger Energi AS er tilslutta Odda Bedriftshelseteneste med alle tilsette. Det har i løpet av året vore arrangert tryggleiks- og førstehjelpskurs for driftspersonalet. Hardanger Energi AS forureinar i svært liten grad det ytre miljøet. Kraftproduksjonen frå vasskraft er miljøvenleg og vasskrafta er rein og fornybar ressurs utan utslepp som forureinar det ytre miljøet. Anlegg for drift av nettet vert bygt på ein måte som i liten grad påverkar det ytre miljøet på ein negativ måte. Det har ikkje vore uhell i driftsåret som har gitt miljømessige skadar. Likestilling Pr var 4 av 39 tilsette kvinner. Verksemda har ei leiargruppe på 4 personar, ingen av desse er kvinner. I styret sit det tre kvinner av totalt åtte eigarvalde styremedlemar. Lønsmessig vert dei tilsette vurdert ut frå utdanning, kvalifikasjonar og erfaring. Det er ingen skilnad i handsaming av menn og kvinner. Selskapet meinar det er viktig å ha kvinner i organisasjonen, men let ikkje kjønn vera avgjerande ved nytilsetjingar.

5 5 Distribusjonsnettet: Forsyningsområdet er km 2 eller vel 8 gonger større enn Bergen kommune. Ramma for investeringsbudsjettet for nett og produksjon var på 22,2 mill kr. Tilsvarande ramme for førre år var på 20,795 mill kr. I budsjettet var det planlagt gjennomført 22 investeringsprosjekt på nett, 9 investeringsprosjekt på produksjon. I tillegg til 15 fellesprosjekt. 9 av dei planlagde investeringsprosjekta på nett vart ikkje gjennomført i Det er fleire årsakar til at desse prosjekta ikkje var realisert i Stormen Dagmar gjorde sitt til at me måtte prioritera annleis i starten av I tillegg prioritera me å skifta 66kV brytaranlegget i Klyve som følgje av brannen i Klyve året før. Me bygde i tillegg 1 km ny 22kV høgspentlinje på Torsnes i Jondal som tidligare vart lagt om som følgje av arbeid med Jondalstunnellen. Det vart nok eit hektisk år med mykje arbeid knytt opp mot andre. Me tenkjar på Statens vegvesen med tunnelarbeid i Vallaviktunnel, Bu og Torgilsbergtunnellen mellom Ulvik og Bruravik. Fokus på småkraftutbygging og framtidig planlegging som må gjerast for at nettet kan overføra all ny produksjon mot det overliggande nett. I tillegg kjem det inn prosjekt som ikkje er planlagt og som må skyva på andre prosjekt som var ein del av budsjettet. Budsjettramma, korrigert for ikkje utførte anlegg vart halde. Av dei anlegga som nettavdelinga har arbeid med i 2012 nemner me: Eigne nettanlegg: Kabellegging med omsyn til ny tunnel Torgilsberget i Ulvik. Nerbygging av 4 stk. transformatorar som står i mastetopp.(forskriftskrav). Gjelder for Øvre Sekse, Øvre Børve, Langaseter, og Medås i Granvin. Nye 66kV effektbrytarar i Klyve sekundærstasjon. Ny moderne driftssentral er etablert i nya lokalar. Forsterking av lågspentanlegg på Maurseth. Montering av ny koplingsstasjon Ura i Jondal. Starta arbeid med å leggja ned ny høgspentkabel mellom Ura og Haugafossen. Denne vert lagt ned for å få ut produksjon frå Torsnes kraft og Stampeelvi kraftverk. Legging av nye høgspentkablar og bygging av 2 nye nettstasjonar i Jondalstunnel. Omleggingsarbeid på høgspentlinje for tilkopling av ny høgspentkabel til nye Folkedal kraftstasjon. Arbeid for andre Vedlikehald av vegljos for eigar kommunane/herada Arbeid utført for tilrettelegging midlertidig stasjon for uttak av strøm til drift av riggområde ved Torgilsbergtunnellen.

6 6 Me har i 2012 fått bygd ny garasje / lager bygg ved administrasjonsbygget vårt i Kinsarvik. I tillegg starta me arbeidet med å planlegga for nytt lagerbygg i Jondal. Anleggsopplysningar 481 fordelingstransformatorar i drift med ei nominell yting på totalt KVA. Høgspent luftleidning: Lågspent luftleidning: Høgspentkablar: Lågspentkablar: Total lengd på høgspent og lågspentnett 342,745 km 387,359 km 173,600 km 255,200 km 1.158,904km Utvikling i tal nettkundar

7 7 PRODUKSJON 2012 I 2012 produserte Hardanger Energi AS i seks stasjonar med totalt 13 aggregat, kvar av desse stasjonane produserte følgjande kraftmengd: Kraftstasjon Produsert mengd i MWh Kinso kraftverk (Kinsarvik) Tveitafoss kraftverk (Eidfjord) 9,298 Folkedal kraftverk (Granvin) Ulvik kraftverk (Ulvik) Eidesfossen kraftverk (Jondal) Haugafossen kraftverk (Jondal) Totalt Drift og vedlikehald kraftstasjonar Kraftproduksjonen enda på totalt 52,7 GWh, dette er ned 9,5 GWh frå 2011 som var eit godt år. Årsaka til den relativt låge kraftproduksjonen var hovudsakleg 3 grunnar: Lagerhavari for G2 i Kinso kraftstasjon som medførte 4 vekers stans i produksjonen. Produksjonen i gamle Folkedal kraftverk vart stansa i juni. Viklingshavari for G2 i Ulvik kraftstasjon. Også kraftprisen var låg i 2012, verdien av produksjonen rekna i spotpris vart totalt på 10,3 millionar kroner. Dette er om lag 9 millionar kroner lågare enn budsjett. Hovudaktiviteten i eit svært hektisk og krevjande år for produksjonsavdelinga, var bygginga av Folkedal kraftverk. Prosjektet gått etter planen både teknisk og økonomisk. I tillegg har avdelinga arbeid med: Konsesjonssøknad og detaljplan for Haugafossen kraftstasjon. Revisjon av turbinventil tilhøyrande G1 i Tveitafoss kraftstasjon. Planlagd revisjon av G2 i Tveitafoss kraftstasjon. Lagerhavari for G2 i Kinso Viklingshavari for G2 i Ulvik kraftstasjon I tillegg til drift og vedlikehald av eksisterande kraftverk, så har våre eigne tilsette ytt ein svært stor innsats under bygginga av Folkedal kraftverk. (VTA) Vassdrag Teknisk Ansvarleg År 2012 var siste året me leigde VTA frå Statkraft Sauda, Gerhard Kurszus. Ny VTA frå årsskifte er Bjørn Sigvar Batalden frå BKK produksjon. ENØK

8 8 Alt enøkarbeid vert administrert av eit eige direktorat; Enova, som ligg i Trondheim. Alle nettkundane betalar eit påslag til Enova som deretter fordelar innkomne midlar til ulike prosjekt etter søknad. I 2012 har denne avgifta utgjort 1 øre/kwh, og heile summen vert vidaresendt til Enova. DLE (Det lokale eltilsyn) DLE ved Hardanger Energi AS vert utført i samsvar med dei planane som er lagt fram for og godkjent av DSB. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Oppgåvene knytt til DLE ligg under målar/tilsynsavdelinga. MÅLAR/TILSYNSAVDELING Tilsynsplan for 2012 er utarbeida etter rammer frå DSB. Det er utført 360 tilsyn i 2012 fordelt på nyanlegg og periodisk kontroll av bustadar og industri. DLE har gitt informasjon til 6. og 9. klassingar om el-tryggleik og enøk. DLE har også gitt informasjon til hjemmesjukepleien. Når det gjeld tovegsmåling (AMS) som skulle vera inført pr ser det ut til å verta utsetjing i 2 år til Hardanger Energi har pr. i dag timesmåling på alle anlegg som har eit forbruk over kwh.

9 9 Resultatrekneskap og finans Resultatrekneskapen for morselskapet viser eit driftsoverskot på kr ,- og det fordelar seg slik for dei ulike resultatområda : Distribusjonsnettet Regionalnettet Kraftomsetning Kraftproduksjon Andre resultatområder Totalt Avskrive mindreinntekt 0 Kommentarar til rekneskapstala: Alle resultatområdene utanom nettdrifta hadde eit driftsoverskot i Driftsresultatet for selskapet er svakare enn budsjettert overskot, dette skuldast ei lågare inntektsramma og lågare kraftpris enn budsjettert. NVE gir kvart energiverk ei øvre ramme for kor mykje nettselskapet kan krevja inn frå kundane. Denne ramma er ein årleg sum der kostnadar til overliggjande nett og eigedomsskatt kjem i tillegg til ramma. Dersom nettselskapet tek inn ein sum som er mindre enn summen av ramma og dei andre punkta nemnt ovanfor, oppstår det ei mindreinntekt som seinare kan krevjast inn frå kundane. Dersom nettselskapet tek inn ein sum som er større enn ramma og dei andre punkta nemnt ovanfor, vert det ei meirinntekt som skal betalast tilbake til kundane i løpet av dei tre etterfølgjande åra, eller eventuelt motreknast ei mindreinntekt. I 2012 hadde nettselskapet ei meirinntekt på vel 8 millionar koner som delvis vart motrekna tidlegare opptent mindreinntekt. Pr har nettselskapet ei meirinntekt på ca 6,5 millionar som kan brukast til å redusera prisen til nettkundane i framtida eller motrekna framtidige mindreinntekt. Resultatdisponeringa: Styret gjer framlegg om at overskotet for 2012 på kr ,- vert disponert slik: Føreslått utbytte Kr ,- Overført frå annan eigenkapital Kr ,- Sum disponert Kr ,- Pr utgjer sum innskoten eigenkapital i selskapet kr ,- Den frie eigenkapitalen utgjer kr ,-

10 10 Finansiell risiko Marknadsrisiko Selskapet er som følgje av kraftsal i spotmarknaden på NordPool eksponert for endringar i kursen på euro. Mesteparten av selskapet sine inntekter ved spotsal er difor sikra gjennom bruk av valutaterminkontrakter. Selskapet har teke opp eit byggelån tilsvarande kr ,- som skal konverterast til EUR når Folkedal kraftverk er ferdig. Kreditrisiko Historisk sett har det vore lite tap på fordringar, og risikoen for at motpartar ikkje har økonomisk evne til å oppfylla sine plikter vert difor sett på som låg. Likviditetsrisiko Hardanger Energi AS har auka behaldninga av likvider frå 2011 til 2012, og selskapet ser likviditetssituasjonen som tilfredstillande. Områderisiko Områderisiko oppstår når prisen i vårt leveringsområde skil seg frå systempris. Dette oppstår når det er vanskar med overføringskapasitet mellom områder internt i NordPool-område. Fram til no har dette ikkje vorte sikra i marknaden. Vidare drift Vidare drift er lagt til grunn for rekneskapen for Kontantstraum Me viser elles til kontantstraumsanalysen lenger bak i årsmeldinga. Investeringar: Deler av investeringane i ordinære driftsmidlar er gjort med låneopptak.

11 11 Framtidsutsikter Marknadsdelen vår utgjer om lag 87%, men i tillegg sel me om lag 5 GWh til kundar utanfor konsesjonsområdet vårt. Inntektsramma for 2012 gjekk kraftig ned samanlikna med det varselet me fekk seint i Grunnene til dette er lågare rentenivå enn venta og at kostnadane i samanlikningsåret 2010 var låge samanlikna med året før. Varselet me har fått for inntektsramma i 2013 er rekordhøgt og inneheld også vel 7 millionar i korreksjonar etter fusjonen med Jondal Energi AS. I tillegg har NVE gjort endringar i korleis rente på kapitalen vert fastsett noko som gjer at renta på kapitalen går opp samanlikna med tidlegare år. Dette betyr også at inntektsramma vil verta høgare framover enn det den ville vore om den gamle renteberekningssystemet vert brukt. Det er difor grunn til å tru at inntektsrammene vil verta høgare framover enn det den har vore i 2011 og 2012, og dette bør tilsei at det er utsikter til godt resultat på drifta av nettet. I 2012 får Hardanger Energi ei meirinntekt som er større enn den opparbeidde mindreinntekta frå tidlegare. Dette betyr at Hardanger Energi skuldar kundane våre pengar, men samtidig vil me opparbeida oss ei mindreinntekt i løpet av 2013 som igjen vil gjera at me får ein mindreinntektssaldo ved neste årsskifte. Mindreinntekt vil bety at kundane skuldar oss pengar som me kan krevja inn på eit seinare tidspunkt. Kraftprisen i sommar var veldig låg og det er spesielt spotprisen på sommaren som har trekt kraftprisen ned til eit veldig lågt nivå dette året. Men ei god magasinfylling har også gjort at prisen på slutten av 2012 og i starten på 2013 også har vore noko lågare enn normalt. Framover vil det vera mange nye elvekraftverk som vil verta bygt, og dette vil gjera at det vert mykje kraft som skal ut av nettet i sommarhalvåret. Dette vil gje ein press nedover på kraftprisen noko som vil kunne gjera produksjonen vår frå elvekraftverka våre mindre lønssame. Samtidig er det planlagt eit stort atomkraftverk i Finland som vil gje mykje ny kraft inn i marknaden og desse to faktorane vil samla gjera at kraftprisen vil gå ned ved uendra magasin, temperatur og forbruksmønster. Difor er det grunn til å tru at overskotet frå eigenproduksjonen kan gå ned sjølv om me får Folkedal som har magasin og dermed meir vinterproduksjon enn dei andre.

12 12 Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi (KILE) NVE har innført reglar som gjer at leveringstryggleiken i nettet innverkar på inntektsramma. Regelverket er ein del av forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettverksemda og overføringstariffar. Frå vart denne forskrifta endra slik at KILE-kostnaden no skal inngå som eit kostnadselement i den ordinære inntektsramma. Verdien av avbrota utgjorde kr ,-. Dette er om lag ,- lågare verdi enn i Budsjettert verdi av KILE var kr Satsane for avbrot varierar mellom kr 8,- til kr 106,- alt etter kva kundegruppe avbrotet gjeld for, og om dette er varsla eller ikkje varsla avbrot. Kinsarvik,

13 13 NØKKELTAL HARDANGER ENERGI AS Totalrentabilitet (Totalrentabiliteten viser tilhøve mellom den kapitalen som er i verksemda og resultat eksl. finanskostnader.) Eigenkapitalavkastning (resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittleg eigenkapital gjennom året) Brutto resultatgrad (Brutto resultatgrad viser den del av driftsinntektene som er igjen til å dekka avskrivingar, renter og til overskot.) Kapitalens omløpstid (Kapitalens omløpstid gjev uttrykk for kor mange gonger kapitalen vert omsett kvart år.) Eigenkapitalprosent (Soliditet) (Eigenkapitalprosenten gjev uttrykk for kor stor eigenkapitalen til verksemda er i høve til totalkapitalen.) ,5% 6,4% 8,6% 7,6% 9,2% 0,8% 6,7% 8,0% 8,9% 10,2% 3,6% 15,3% 18,6% 13,4% 13,4% 0,32 0,42 0,46 0,57 0,61 64,8% 62,9% 85,7% 85,0% 82,8 % Likviditetsgrad 1 (Likviditetsgrad 1 viser tilhøve mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 bør vera større enn 2. 1,3 0,3 *) 0,5 *) 1,3 *) 1,1 *) Likviditetsgrad 2 (Likviditetsgrad 2 viser tilhøvet mellom dei mest likvide omlaupsmidlane og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør vera større enn 1, då vil verksemda vera i stand til å betala ned si kortsiktige gjeld. 1,3 0,3*) 0,4*) 1,3 *) 1,0 *) *) Ved utrekning av likviditetsgrad er ikkje kundefordringane teke med då ein stor del av summen er periodiseringar.

14 14 R ESULTATREKNESKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Netto energisal Nettleigeinntekter Tap i nett Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring i behaldning eigneutvikla anleggsmiddel Energikjøp Tap i nett Overføringskostnader Lønskostnad m.m 2 og Avskriving på driftsmidlar og immaterieller eigendeler Annan driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annan renteinntekt Annan finansinntekt Annan finanskostnad Resultat av finanspostar Ordinært resultat Skattekostnad Årsresultat OVERFØRINGAR Overført til annan eigenkapital Utbytte SUM OVERFØRINGAR Hardanger Energi AS - Årsmelding 2012

15 15 B ALANSE Note EIGA Anleggsmidler Immaterielle eigendeler Vassdragsrettar 1 og Goodwill m.m. 1 og Sum immaterielle eigendeler Varige driftsmidlar Anlegg, bygn og anna fast eigedom Transportm, maskiner og utstyr Anlegg under arbeid Sum varige driftsmidlar Fiansielle anleggsmidlar Investerigar i anna føretak i same konsern 0 0 Lån til føretak i same konsern 0 0 Investeringar i tilknytta selskap Netto pensjonsmidler kollektiv ordning Andre fordringar Investeringar i aksjar og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varelager Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Opparbeidd mindreinntekt Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA Hardanger Energi AS - Årsmelding 2012

16 16 B ALANSE Note EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsetningar for plikter Pensjonsplikter Utsett skatteforpliktelse Sum avsetnader og plikter Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Ansvarleg lån Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentl.avg Anna kortsiktig gjeld Opparbeidd meirinntekt Avsett til utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Hardanger Energi AS - Årsmelding 2012 Kinsarvik,

17 17 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING KONTANTSTRAUM FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Endringar i varer Endringar i kundekrav Endringar i leverandørgjeld Endringar i mindreinntekt Endringar i andre omløpsmidlar og andre gjeldspostar Netto kontantstrum frå operasjonelle aktivitetar KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGAR Innbetalingar ved sal av varige driftsmidler 0 0 Investeringar i aksjer og andeler Investeringar i immaterielle eigendelar Investert i varige driftsmidlar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR Utbetalingar på langsiktig fordringar 0 0 Innbetalingar på langsiktige fordringar Opptak av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i bankinnskot og liknande Behaldning av bankinnskot, kontanter o.l Hardanger Energi Behaldning av bankinnskot, kontanter o.l Jondal Energi Behaldning av bankinnskot, kontantar og liknande Hardanger Energi AS - Årsmelding 2012

18 18 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 1998 og god rekneskapsskikk. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt for varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eigedelar er klassifisert som omlaupsmiddel. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er klassifisert som omlaupsmiddel. For gjeld er dei same kriteria lagt til grunn. Anleggsmiddel er verdsett til kostpris. Anleggsmiddel som går ned i verdi over tid er avskrivne lineært over den venta økonomiske levetida. Anleggsmidlane vert nedskrivne til verkeleg verdi ved verdifall som ikkje er venta og vere av forbigåande art. Langsiktig gjeld vert ført i balansen med nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omlaupsmiddel er verdsett til lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi. Rentebytteavtalar Inngåtte rentebytteavtalar er definert som sikringsforretningar og er periodisert og klassifisert på same måten som tilhøyrande sikringsobjekt. Rentebytteavtalar som ikkje rekneskapsmessig kan klassifiserast som sikring er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Aksjar Aksjar er vurdert etter kostmetoden. Investeringa vert nedskriven til verkelig verdi ved verdifall som ikkje er forbigåande. Motteke utbytte frå selskapa vert inntektsført som anna finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det lågaste av kostpris og netto salsverdi. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetjing til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av dei einskilde postane. Bankinnskot, kontantar o.l. Bankinnskot, kontantar o.l. inkluderer kontantar, bankinnskot og andre betalingsmiddel med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå anskaffing. Immaterielle eigedelar Immaterielle eigedelar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrivne planmessig. Immaterielle eigedelar vert nedskrivne til verkeleg verdi dersom dei forventa økonomiske fordelane ikkje dekkjer balanseført verdi. Magasinbehaldning I samsvar med etablert praksis i bransjen er magasinbehaldning ikkje oppført i rekneskapen. Overføringsinntekter Nettdrifta vert regulert av styresmaktene ved at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) årleg fastset innektsrammer for kvart selskap. Inntektsramma vert fastsett på bakgrunn av faktiske historiske kostnader, verdien av selskapet sin nettkapital og målt effektivitet samanlikna med andre tilsvarande selskap. Inntektene vert i tillegg regulert i forhold til mengda leveringsavbrot i løpet av året, generell pris og renteutvikling. Meir-/mindreinntekt er differansen mellom inntektsramma og faktiske innbetalte nettleigeinntekter. Meirinntekt skal rentebereknast med rentesats fastsett av NVE og tilbakeførast til kundane. Mindreinntekt kan tilsvarande rentebereknast og krevjast inn frå kundane.

19 19 Rekneskapsprinsipp fortset Andre inntekter Andre inntekter vert rekneskapsført når dei er opptent, altså når både risiko og kontroll er overført til kunden. Dette vil normalt vere tilfelle når vara eller tenesta er levert til kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Anleggsbidrag Anleggsbidrag til investeringar, frå det offentlege og private, har gått til frådrag på aktiverte verdiar. Kostnader Kostnader vert som hovudregel rekneskapsført i same periode som tilhøyrande inntekt. I dei tilfella det ikkje er ein klar samanheng mellom utgifter og inntekter, vert fordelinga fastsett etter skjønsmessige kriterium. Andre unntak frå samanstillingsprinsippet er gitt der det er aktuelt. Vedlikehald Det er utført naudsynt vedlikehald på alle anleggsdelar. vedlikehald fordi kostnadene kjem til jamt over levetida. vesentleg lengre levetid og inntening, vert aktivert. Det er ikkje føreteke avsetjing for utsett Vedlikehald/reinvestering som medfører Pensjon Selskapet har kollektiv pensjonsordning for dei tilsette. Ordninga er ein ytingsplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for dei avtalte ytingane. Lineær oppteningsprofil og forventa sluttlønn er lagt til grunn som oppteningsgrunnlag. Selskapet har også usikra pensjonsordning i form av tariffesta avtalefesta førtidspensjonsordning. For sikra pensjon er samla forpliktingar vurdert opp mot samla pensjonsmidlar i pensjonsordninga. Ved verdsetjing av pensjonsmidlane og pensjonspliktene vert estimert verdi brukt ved rekneskapsavslutninga. Dei estimerte verdiane vert korrigert kvart år i samsvar med berekningar utført av aktuar. I balansen er sikra ordningar presentert under finansielle anleggsmidlar, medan usikra ordningar er presentert under avsetjing for forpliktingar. Skattar Kraftnæringa er underlagt fire ulike skatteartar. Desse er ordinær skatt på overskot, eigedomsskatt basert på særskilde takseringsprinsipp for kraftverk, grunnrenteskatt og naturressursskatt. Eigedomsskatt er klassifisert som driftskostnad i resultatrekneskapen. Skatt på overskot vert stilt saman med rekneskapsmessig resultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjonar, for eksempel konsernbidrag, vert ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden omfattar betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt) og endring i netto utsett skatt (28 % av endring i mellombelse skilnader).. Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen. Kraftproduksjon som har generator med samla merkeyting på over 5500 kva er frå og med 2004 pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kwh til kommunen og 0,2 øre til fylket, totalt 1,3 øre pr. kwh. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatten slik at naturressursskatt som overstig overskotsskatten er ein forskotsbetalt skatt som vert framført med rentegodtgjersle. I den grad naturressursskatten fullt ut vert motrekna, representerer den ingen kostnad. Ingen av kraftstasjonane Hardanger Energi eig kjem inn under denne regelen pr. i dag.

20 20 Rekneskapsprinsipp fortsetjer Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk, som har generatorar med samla merkeyting på over kva. Dette er ein skatt som kjem i tillegg til alminneleg skatt på overskot. Grunnrenteskatten utgjer 30 % av netto grunnrenteinntekt ved det einskilde kraftverket. Eventuell negativ grunnrenteinntekt pr. kraftverk kan framførast mot seinare positiv grunnrenteinntekt med renter frå kraftverket. Utsett skattefordel knytt til negativ grunnrenteinntekt og midlertidige forskjellar er berre aktivert for kraftverk som er i skatteposisjon eller vil koma i skatteposisjon innan ein definert tidshorisont (normalt 15 år). Ingen av kraftstasjonane Hardanger Energi har kjem inn under denne regelen for dette rekneskapsåret. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd med basis i den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tek utgangspunkt i årsresultatet for å kunne presentere kontantstraumar som er tilført frå høvesvis ordinær drift, investeringsaktivitetar og finansieringsaktivitetar.

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. "Din lokale energileverandør!"

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. Din lokale energileverandør! HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2011 11. driftsåret "Din lokale energileverandør!" Side 2 ÅRET 2011 2011 var eit år med store hendingane, både positive og negative. Det positive er at fusjonen

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! INDRE HARDANGER KRAFTLAG AS Årsmelding og rekneskap 2009 9. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2009 2009 har vore prega av høg aktivitet i området vårt. Trass i finanskrise og noko reduksjon

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2010 10. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2010 2010 er første året for Hardanger Energi AS. Hausten 2010 endra selskapet namnet frå Indre Hardanger

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 RESULTATREKNESKAP Omsetning mill. kr. 1020 795 1 087 1 175 903 965 703 Driftsresultat mill. kr. 413 279 517 511 410 568 348 Årsoverskott

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer