Realkapital Aktiv Europa AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkapital Aktiv Europa AS"

Transkript

1 Realkapital Aktiv Europa AS Status per Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av Revidert årsregnskap er vedlagt. På bakgrunn av selskapets økonomiske situasjon har forvalter besluttet å redusere kostnadene ved å produsere en enklere årsrapport. Som følge av at statusoppdateringen også omfatter hendelser for 1. kvartal, vil det ikke lages en egen rapport for 1. kvartal. Forvalter vil imidlertid fortsette å løpende sende ut korte statusoppdateringer når det skjer viktige ting. Dette vil fremover kun skje elektronisk per e-post (se eget avsnitt). Situasjonen i selskapet er fortsatt kritisk ved at finansieringen er utløpt og man er avhengig av ytterligere kapital for å få innvilget en forlengelse. Etter at selskapet innledet en legal prosess kalt Mandat ad Hoc har banken gradvis blitt mer løsningsorientert. Leietaker Orange Business Services (datterselskap av France Telecom) har bekreftet skriftlig at de vil flytte ut når kontrakten løper ut , og utleiearbeidet har startet. Salgsprosessene i høst nådde ikke frem, noe som gjør at hovedstrategien nå er en reutleie av lokalene før vi selger. Dette krever imidlertid en langsiktig finansieringsløsning som enten vil kreve et topplån (mezzanine lån) eller økt egenkapital. Kursutvikling Selskapet har mottatt en ekstern verdivurdering av bygget Lyon Bercy fra CBRE som ligger marginalt over verdivurdering per 3. kvartal. Sammen med positivt driftsnetto og styrket euro-kurs har det medført en økning i verdijustert egenkapital. Verdijustert egenkapital per aksje per er 7,29 kroner per aksje. Dog tilsier utfallet av salgsprosessen i høst at verdivurderingen ligger betydelig over de nivåene som syntes realistiske i denne prosessen og investorene oppfordres til å senke forventningene betydelig under nivået på siste kurs. Dette skyldes ikke minst at selskapet er i en økonomisk situasjon hvor det er nødvendig med en større emisjon som vil være betydelig utvannende for de som ikke deltar i emisjonen. Grunnet usikkerheten både rundt verdien på bygget, og ikke minst selskapets økonomiske stilling før en emisjon og en langsiktig finansiering er på plass vil det ikke publiseres noen verdijustert egenkapital for selskapet for per 1. kvartal Finansiering Selskapets kritiske situasjon er drevet av at finansieringen på bygget er løpt ut, og at man er avhengig av forlengelse eller refinansiering. I tillegg har selskapet behov for kapital til oppgradering av lokalene og til å dekke løpende driftskostnader i en periode uten leieinntekter. Etter at man innledet en legal prosess kalt Mandat ad Hoc har banken snudd og de har stilt seg mer positive til en forlengelse ut 2016, og potensielt også ut 2017, gitt en del vilkår. Ett av vilkårene er at selskapet bidrar med ny kapital som dekker det samlede kapitalbehovet. Banken krever også at levetiden på Selskapet går utover løpetiden på lånet, og på bakgrunn av dette ble en forlengelse av levetiden ut 2017 foreslått på ekstraordinær generalforsamling i 4. april. Denne saken ble enstemmig vedtatt og har allerede blitt kommunisert til banken. På bakgrunn av aksjonærsammensetningen som er svært fragmentert forsøkte forvalter å hente inn så mye toppfinansiering som mulig for å holde en emisjon på et lavt nivå for å minimere utvanning for eksisterende investorer som av ulike årsaker ikke har anledning til å tegne. Etter å ha avholdt en rekke møter med en megler av mezzanine-finansiering har man nå konkludert med at betingelsene vil bli svært aggressive og det er også beheftet med betydelig REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

2 Realkapital Aktiv Europa AS usikkerhet om man lykkes med å få på plass en slik finansiering. En emisjon som er stor nok til at selskapet ikke trenger å hente inn en toppfinansiering vil være betydelig utvannende for de som ikke deltar, men vil være med på å redusere risikoen betydelig for selskapet. Siden det er avgjørende for selskapet, og dermed aksjonærenes verdi, å få på plass denne emisjonen er det viktig at den gjøres på betingelser som sikrer tilstrekkelig kapital. Emisjonskursen vil derfor settes på et nivå som gjør det til en attraktiv investering i seg selv, og ikke bare være med på å redde den opprinnelige investeringen. Således skal emisjonen være en attraktiv investeringsmulighet. Siden emisjonen har så stor betydning for selskapet, og ikke minst den fremtidige verdien av den enkelte investorens investering i selskapet, oppfordres alle investorene til å sette seg inn i tegningsmaterialet når det blir tilgjengelig. Uavhengig av om man ønsker å delta i emisjon eller ikke anser forvalter og styret det som avgjørende for investorene at en emisjon gjennomføres for å unngå en konkurs, og det er derfor viktig at man gir tilslutning til at den nødvendige emisjonen gjennomføres. Emisjonsforslaget vil fremlegges på den ordinære generalforsamlingen for beslutning, og tegningsmaterialet vil være tilgjengelig kort tid etter dette. Leiesituasjonen Orange Business Services har formelt bekreftet at de vil flytte ut av lokalene når kontrakten går ut i oktober i år. Lenge var signalene om at de ønsket å forlenge for de to øverste etasjene (ca. 25 % av lokalene), men dette har som tidligere kommunisert gått bort i fra. Vi har nå engasjert Jones Lang LaSalle (JLL) og CBRE, som vi anser som de to beste utleiemeglerne i den delen av Paris (12. distrikt). Etterspørselen er relativt god etter lokaler i denne delen av Paris, og arealledigheten lav. Allerede melder begge om god interesse, men det må legges til grunn at det vil ta minst ut 2014 å få leid ut lokalene, og at en viss ledighetsperiode utover dette må påregnes knyttet til renovering av lokalene og tidspunktet når leietaker ønsker å flytte inn. Så snart leiekontrakten(e) er signert vil imidlertid mesteparten av verdipotensialet være tatt ut og eiendommen vil være betydelig mer salgbar til en høyere pris enn i dag. Salgsprosess Parallelt med utleie er meglerne instruert om å jobbe med salg av hele/deler av eiendommen. Etter møte med ulike utleiemeglere i mars var samtlige enige om at man sannsynligvis vil oppnå best salgspris, justert for renoveringskostnader, ved å selge til en sluttbruker. En sluttbruker er en aktør som kjøper arealene de selv vil benytte og betaler typisk mer ettersom de ikke kun er drevet av finansielle motiver. En sannsynlig strategi er å selge 2-3 etasjer om gangen. Dette vil hovedsakelig gå til nedbetaling av seniorlånet og utbetaling vil først komme mot slutten av selskapets levetid. Foreløpig har man ikke identifisert noen nye potensielle kjøpere, men det var imidlertid en mulig sluttbruker (en som ønsket å kjøpe lokalene for å bruke dem selv) som vurderte 75 % av arealene som lå på et interessant nivå, men de har foreløpig besluttet å ikke gå videre. Veien videre Det er viktig å presisere at selskapets situasjon er kritisk knyttet til behov for langsiktig kapital. Banken synes imidlertid å være samarbeidsvillig så lenge de ser det jobbes med konkrete løsninger på utfordringene. Vedtakene fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen 4. april var viktig både for å sikre en fortsatt positiv dialog og avgjørende til at vi nå har fått tid frem til sommeren på å REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

3 Realkapital Aktiv Europa AS få på plass den nødvendige emisjonen i selskapet. Styret har besluttet å gjennomføre emisjonen etter ordinær generalforsamling og man er allerede i gang med å forberede emisjonsmateriell. Det tas sikte på å starte tegningsperioden ultimo mai. Mer informasjon vil komme fortløpende. Forvalters viktigste prioriteter fremover er: Jobbe aktivt mot Société Générale, både for å sikre at vi får mer tid på å finne en løsning på kapitalbehovet og at man får på plass en best mulig langsiktig finansiering Hente inn tilstrekkelig egenkapital som sikrer videre drift Jobbe aktivt med reutleie av lokalene med en ambisjon om å ha fylt største delen eller hele innen utgangen av Parallelt vil det jobbes med mulig salg eller delsalg til sluttbrukere Det er kritisk for selskapet at man får tilstrekkelig med kapital for å sikre videre drift. Dersom Selskapet ikke lykkes med dette er det fare for at banken tar eiendommen og hele verdien er tapt. Selv om vi banken skulle tillate oss å gjennomføre et brannsalg av eiendommen er det basert på salgsprosessen i høst lite sannsynlig at man vil kunne oppnå en salgspris som overstiger banklånet nevneverdig. Elektronisk rapportering Som tidligere informert har vi valgt å gå over til elektronisk utsendelse av kvartalsrapporter og annet materiell. Dette vil medføre både miljømessige og økonomiske besparelser for investorene i Selskapet. Vennligst benytt følgende adresse for registrering: Ved å legge inn navn og e-postadresse vil man få tilsendt informasjon direkte til den registrerte e- postadressen. Dersom du har investert gjennom et selskap ber vi om at selskapsnavnet blir lagt inn slik at vi lettere kan få oversikt. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede på tlf / eller e-post REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

4 Realkapital Aktiv Europa AS ÅRSBERETNING 2013 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Aktiv Europa ("Selskapet") ble stiftet 19. desember Selskapet driver opportunistiske eiendomsinvesteringer gjennom det Luxembourg baserte datterselskapet Realkapital Aktiv Europa Luxembourg San l ("RAE Lux"). Ved årsslutt 2013 har Selskapet gjennom sitt datterselskap i Luxembourg investeringer i en eiendom i Frankrike. Selskapet er lokalisert i Oslo. Utvikling og Resultat I 2013 ble eiendommen i Angers solgt til långiver Credit Fonciere mot et symbolsk beløp og overtagelse av gjelden ettersom det ikke lykkes å finne leietakere til bygget. Lånets størrelse utgjorde en høyere verdi enn markedsverdi av bygget som følge av et betydelig fall i eiendomsmarkedet, spesielt for tomme logistikklokaler. For å unngå ytterligere bruk av investorenes midler til drift av eiendommen ble dette ansett som den beste løsningen. Situasjonen rundt kontoreiendommen Lyon Bercy i Paris har vært svært utfordrende gjennom hele 2013, og situasjonen er fortsatt uavklart ved avleggelsen av årsregnskapet. Långiver Societe Generale trakk et tilbud om forlengelse av lånet etter at partene hadde kommet til enighet om betingelsene i mars Lånet hadde forfall i september 2013 og etter to kortere forlengelser valgte selskapet å inngå en frivillig meglingsprosess (mandat ad hoc) med en offentlig oppnevnt mellommann for å sikre en forutsigbar og kontrollert prosess for videre forhandlinger med banken. Banken har i løpet av mars 2014 fremsatt et fra selskapets syn akseptabelt tilbud om forlengelse som det jobbes med fullførelse av, men av erfaring er styret meget oppmerksom på at gjennomføringsrisikoen er stor. Det er også knyttet enkelte betingelser rundt forlengelse av selskapets levetid og at selskapet må tilføres ytterligere kapital i form av toppfinansiering og/eller ytterligere egenkapital. Videre har France Telecom som er eneste leietaker i bygget signalisert at de ikke ønsker å forlenge leiekontrakten når den utløper i 31. oktober Det har ennå ikke lykkes å få på plass ny leietaker og det må derfor påregnes en periode uten leieinntekter som følge av tid knyttet til renovering, tid til ny leietaker flytter inn og for periode med leiefritak i starten av kontraktsperioden. Det må også påregnes et kapitalbehov for utbedring av lokalene før ny leietaker flytter inn. Dette gjør at konsernet vil ha behov for ytterligere kapital selv om situasjonen med långiver faller på plass. Det jobbes for tiden med parallelle spor for innhenting av ekstra kapital. Forvalter har prosesser med flere tilbydere av mezzainine-finansiering (toppfinansiering) utover seniorlånet (1. prioritets pant). I tillegg anser forvalter det som overveldende sannsynlig at det også vil bli behov for å gjennomføre en emisjon. Emisjonens størrelse vil avhenge av oppnåelse av mezzanine-finansiering og hvilke betingelser som kan oppnås. Volum og kurs er derfor fortsatt usikker, men styret antar at det vil bli behov for å utstede et betydelig antall nye aksjer til en emisjonskurs som ligger betydelig under verdijustert egenkapital og også under nivåene aksjen har blitt omsatt for i annenhåndsmarkedet. Emisjonstidspunktet forventes å være i løpet av 2. kvartal I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i selskapet 4. april 2014 ble styret gitt en emisjonsfullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Det ble også vedtatt å forlenge selskapets levetid til 31. desember Selv om det hersker stor usikkerhet omkring eiendommen, ble det gitt en relativt høy verdi av ekstern verdivurderer pr Styret har som prinsipp å ikke overstyre ekstern verdivurderer ved avleggelse av årsregnskapet, noe som er i tråd med retningslinjene som ble satt for selskapet. Styret ønsker imidlertid å påpeke at det er betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingen, spesielt slik finansielle investorer ser på eiendom med veldig korte leiekontrakter i dagens marked. Styret mener i så måte dagens verdivurdering i større grad reflekterer verdsettelsen en potensiell sluttbruker ville ha

5 på bygget og/eller en sannsynlig verdi om selskapet lykkes med gjennomføringen av planene for eiendommen. Selskapets finansieringsutfordring forsterker ytterligere usikkerheten rundt verdiene. Ettersom det ikke var noen leieinntekter på eiendommen i Angers hadde salget til banken ikke noen negativ effekt på konsernets omsetning som økte fra NOK 17,0 mill til NOK 17,6 mill. Resultatet for konsernet ble på NOK 3,3 mill etter rentekostnader og realisert tap på valutasikring. Tapet på valutasikringen er delvis kompensert gjennom en økt verdi i NOK på eiendommen iom en styrking av EUR mot NOK i løpet av året. Den økte verdien pga styrket EUR er ført direkte mot egenkapitalen og kommer således ikke til syne i resultatregnskapet. Morselskapet har ingen inntekter. Selskapet hadde i 2013 andre finansinntekter på NOK 11,4 mill som i hovedsak relaterer seg til reversering av tidligere nedskriving av aksjer i datter ved at den franske eiendommen har økt i verdi regnet i NOK pga styrket EUR-kurs. Selskapets finanskostnad på NOK 22,2 mill består i hovedsak av tap på fordring relatert til Angers' eierselskap sitt trekk på konsernets cashpool. Pr hadde konsernet en egenkapitalandel på 23% mens morselskapet hadde en egenkapitalandel på 99%. Finansielle risiko Styret vurderer likviditeten i konsernet som svært anstrengt, og det er et presserende behov for å lykkes med de prosessene som er beskrevet ovenfor for å styrke konsernets likviditet på både kort og lang sikt. Eksponeringen mot markeds- og kredittrisiko er også betydelig og veldig utfordrende gitt at leietaker har signalisert at de ikke ønsker å forlenge leiekontrakten og at avtale om forlengelsen av lånets løpetid ennå ikke er inngått med Societe Generale. Per er lånets hovedstol EUR 16,9 millioner. Selskapets kommitering og eksponering i datterselskapet i Luxembourg er i euro. På grunn av konsernets anstrengte likviditetssituasjon valgte styret å gå ut av valutasikringen mot norske kroner høsten Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede gitt at man lykkes med de pågående prosessene som er beskrevet ovenfor, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Beslutning i ekstraordinær generalforsamling 4. april 2014 om å gi styret emisjonsfullmakt, i tillegg til å forlenge selskapets levetid, har ytterligere styrket styrets tro på fortsatt drift. Selskapets og konsernets økonomiske og finansielle stilling anses imidlertid som anstrengt og uforutsigbar. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av selskapets og konsernets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets og konsernets stilling, utover nevnte forhold. Konsernets eiendomsportefølje per 31. desember 2013 Land Eiendom Eiendomstype Overtagelsesdato Kjøpesum Frankrike Lyon Bercy Kontor Fremtidsutsikter Utsiktene til Selskapet vil avgjøres av forhold relatert til eiendommen Lyon Bercy i Paris. Med et positivt utfall av de pågående prosesser forventes fremtidsutsiktene som akseptable. Dersom ingen av disse sporene lykkes er utfallet med tanke på verdi for aksjonærene høyst usikkert. Arbeidsmiljø og personale Forvaltning og daglig ledelse er utkontraktert til Obligo Partners AS (tidligere Realkapital Partners AS) i henhold til kontrakt (Advisory Agreement). For å bistå håndteringen av konsernets europeiske investeringer er det ansatt to medarbeidere på deltid i Luxembourg. Konsernet har dermed 2 ansatte pr , tilsvarende 0,15 årsverk. Lønn til ansatte i konsernet utlignes mot forvaltningshonoraret til Obligo Partners slik at selskapet ikke belastes med ekstra kostnader for disse ansettelsene.

6 Miljørapport Gjennom investeringer i og utvikling av eiendom forurenser konsernet i liten grad direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets resultat på NOK overføres til udekket tap. Oslo, 08. april 2014 Morten Kam pli Styrets leder Roald Albrigtsen Styremedlem

7 Alle tall i NOK Morselskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Konsern Noter Driftsinntekter Inntekter fra utleie av eiendom Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra konsernselskap a Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Aktiv Europa AS

8 Alle tall i NOK Morselskap Balanse Noter Konsern EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Investeringer i datterselskap 2 - _ SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd 10, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Fond for vurderingsforskjeller Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD - - Lån fra banker og finansinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 08. april 2014 Morten Kampli Styrets leder oald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Aktiv Europa AS

9 Morselskap Kontantstrømanalyse Noter 2013 Alle tall/nok Konsern 2012 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler 3, Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Urealiserte tap/-gevinst på valutaterminer Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av eiendom Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av lang -og kortsiktig gjeld Tap på fordring til datter Utbetaling - fordring mot datter 6 Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Realkapital Aktiv Europa AS

10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Valuta Arsregnskapet for selskapet og konsernet er presentert i Norske Kroner (NOK). Alle tall i notene er presentert i NOK dersom annet ikke er oppgitt. Ved omregning av de deler av konsernet som har annen valuta enn NOK som funksjonell valuta er eiendeler og gjeld omregnet etter valutakurs pr 31. desember. Resultatposter i annen valuta enn NOK er omregnet etter kvartalsvise gjennomsnittskurser. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Konsolidering av konsernet I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, hvilket Innebærer at kostpris for aksjene er eliminert mot konsernets andel av selskapets egenkapital på ervervstidspunktet. Merverdier i forhold til konsernets andel av selskapenes egenkapital er henført til eiendommer og avskrevet over eiendelens resterende økonomiske levetid. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap vurdert etter kostmetoden. Anleggsmidler Aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell nedskrivning når virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Kostpris for eiendommer inkluderer anskaffelseskostnader direkte knyttet til anskaffelsen slik som notar- og meglerhonorarer, juridisk bistand og skatt direkte knyttet til anskaffelsen. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. Anleggsmidler med en virkelig verdi høyere enn bokført verdi blir ikke oppskrevet. Eiendom avskrives utfra forventet økonomisk levetid. Eiendom under utvikling og tomter avskrives ikke. Virkelig verdi på konsernets eiendommer settes til takstverdi i henhold til eksterne verdivurderinger foretatt av anerkjente internasjonale takseringsselskap per 31. desember hvert år. Finansielle anleggsmidler i annen valuta enn NOK blir omregnet etter valutakurs pr 31. desember. Omløpsmidler og kortsiktig qield Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling Innen et år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Det ble i 2010 innført cash pool i konsernet. Selskapene er solidarisk ansvarlige for hverandres utestående gjeld og mellomværende poster renteberegnes og bokføres månedlig. Ved rapportering omklassifiseres de respektive selskapers saldo som fordring eller gjeld og elimineres I konsernregnskapet. Pengeposter i annen valuta enn NOK blir omregnet til balansedagens kurs. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i selskapsregnskapet er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. I konsernregnskapet er tilsvarende beregnet med et gjennomsnitt av de respektive lands skattesatser. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den blir nyttegjort. Konsernet omfattes av fritaksmetoden. Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av eiendommene. Inntekter og kostnader Leieinntekter resultatføres når de er opptjente. Direkte utgifter knyttet til emisjoner er ført direkte mot overkursfond. Finansielle Instrumenter Realisert og urealisert gevinst/tap på finansielle instrumenter (sikringer/terminkontrakter) blir ført som annen finansinntekt/-kostnad i resultatregnskapet. Forpliktelser eller fordringer i forbindelse med slike poster blir ført som kortsiktig gjeld/fordring i balansen. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den Indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Realkapital Aktiv Europa AS

11 Note 1 - Konsernets el ndommer Gj.snittlig Potensiell Faktiske Faktiske Eiendom Beliggenhet Segment Utleieareal gjenv brutto årsleie inntekter i 2013 inntekter i 2012 (m2) leietid (år) (NOK) (NOK) (NOK) Angers Angers, Frankrike Logistikk utvikl. - Lyon Bercy Paris, Frankrike Kontor, arkiv,. Park.pl , Eiendommen Lyon Bercy har tilknyttet 83 parkeringsplasser i tillegg til overnevnte utleieareal på m2 og som er inkludert i "potensiell brutto årsleie'' samt "faktiske inntekter". Eiendommens totale areal samt parkeringsplasser har i 2013 vært fullt utleid. Lyon Bercy er et kontorbygg beliggende sentralt I Paris, Frankrike med en anskaffelseskost på MEUR 27 (MNOK 227 ved EUR/NOK kurs per ) og en bokført verdi på MEUR 22,6 (MNOK 190). Bygget ble per taksert til MEUR 28.1 (MNOK 236). Bokført verdi er Ikke justert som følge av verdivurderingen. Angers ble i slutten av 2013 solgt til långiver Credit Fonciere for et symbolsk beløp samt overtagelse av gjelden. Banken var med å finansiere eiendommen med et 1. prioritets pantelån. Note 2 Datterselskap Aksjer i datterselskap eid av morselskapet Stemmerett/ Aksjekapital Overkurs Bokført Valuta eierandel (%) 100% (EUR) EUR verdi (NOK) Realkapital Aktiv Europa Lux sarl EUR Total Innskutt kapital i datter (RAE AS's Investering i RAE Lux San) er per MNOK 107,1. Investeringen er nedskrevet til verdijustert egenkapital i datter og bokført verdi ved årets slutt er MNOK 69,9. Årets reverserte nedskrivning er på MNOK 9,7 og total nedskrivning pr er MNOK 37,3. Aksjer i datterselskap eid av andre konsernselskaper Valuta Stemmerett/ eierandel (%) Aksjekapital 100% (EUR) RAE Invest sarl Luxembourg EUR RAE Angers sarl Luxembourg EUR Realkapital European Opportunity li sarl Luxembourg EUR 100 * REO 2 Invest sarl Luxembourg EUR 100 * REO 2 Lyon Bercy sarl Luxembourg EUR 100 * SCI RKEO Lyon Bercy Frankrike EUR 100 * ") Selskapene eies gjennom det Luxembourgbaserte eiendomsfondet Realkapital European Opportunity II (FCP Fund) som eies 100% av Realkapital Aktiv Europa Lux sarl. Kontrollerende innflytelse utøves gjennom nærstående parters verv i styrets investeringskomite'. Konsernet har ingen direkte stemmerett i selskapene. Note 3 - Varige'driftsmidier Morselskap Morselskapet har ingen varige driftsmidler Konsern Utleieeiendommer Tomter Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Omregningsdifferanse Anskaffelseskost pr Akk. ordinære avskrivninger Akk. nedskrivninger Omregningsdifferanse Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets ordinære nedskrivninger Årets reversering av nedskrivninger Økonomisk levetid I år 33 Avskrives ikke Konsernets eiendommer avskrives i.f.h.t. forventet økonomisk levetid. Eiendommen Angers ble i slutten av 2013 solgt og er tatt ut av regnskapet. I driftsmiddelnoten vises dette gjennom årets avgang på MNOK 87,3 (MEUR 11,9). Akkumulerte avskrivninger og verdijusteringer tilknyttet Angers er reversert og inngår I salgets gevinst/tapsberegning. Akkumulerte avskrivninger samt bokført verdi gjelder derfor kun eiendommen Lyon Bercy. Det foretas eksterne verdivurderinger av konsernets eiendommer per. 31. desember hvert år. Dersom markedsverdieni.h.h.t verdivurderingene er lavere enn bokført verdi blir eiendommene nedskrevet til markedsverdi. Eiendommene kan Ikke skrives opp men tidligere nedskrivninger kan reverseres dersom markedsverdien er høyere enn nedskrevet verdi. All omregningsdifferanse i driftsmiddelnoten er justert mot anskaffelseskost. Gjennomsnittskurs samt kurs per. siste balansedag (NOK/EUR) er h.h.v. 8,2 og 8,4. Omregningsdifferanse per tilsvarer en endring I valutakurs på ca 14,0% og samsvarer med den reelle valutakursendringen i perioden. Realkapital Aktiv Europa AS

12 Note 4 - Egenkapital Morselskap Aksjekapital Annen innsk. Overkurs egenkapital Annen egenkapital Sum Inng. bal Årets resultat Sum EK Konsern Inng. bal Omregningsdiff. valuta Årets resultat Sum EK Datterselskapene i RAE konsernet avlegger sitt regnskap I Euro og blir konsolidert inn i RAE konsernet ved omregning til NOK. Det gir forskjellig verdi på EK fra en periode til en annen i takt med kursendring. I resultatregnskapet omregnes valuta etter kvartalsvis gjennomsnittskurs mens balansen rapporteres etter kursen siste dag i perioden. Dette gir avvik mellom periodens resultat og endring i EK og rapporteres i balansen under "omr.diff.valuta". Gjennomsnittskurs og kurs per.siste balansedag (NOK/EUR) er h.h.v 8,2 og 8,4. Omregningsdifferanse per tilsvarer en endring i valutakurs på h.h.v. 11,9% og 14,2% Note l,jeld"til:banker og finansinstitusjoner Kortsiktig gjeld Rentesats per Selskap Eiendom finansiert Betingelser* Lån pr Lån pr SCI RAE Angers Angers, Fr. Ingen Ingen SCI RKEO Lyon Bercy Lyon Bercy, Fr. EURIB. 3M bps DSCR 115% Lånet i SCI RAE Angers er innfridd ved at banken (Credit Fonciere) overtok eiendommen i slutten av Lånet I SCI RKEO Lyon Bercy er et 1. prioritets pantelån med flytende rente. Lånet løp opprinnelig til 26.september 2013, men ble forlenget først 3 måneder og deretter 1 måned. Selskapet har valgt å initiere en legal prosess kalt "mandat ad hoc" hvor domstolen har opprettet en megler som skal delta i alle møter mellom banken og selskapet for å få en mer forutsigbar prosess. Medio mars 2014 mottok selskapet indikative terms for en forlengelse på to år av lånet, men det avhenger bl.a. av om selskapet får på plass ytterligere kapital i form av toppfinansiering eller egenkapital. *) DSCR = Debt Service Cover Ratio = (netto leieinntekter / (rentekostnader + avskrivninger)) Cash Pool Konsernets totale "cash pool" utgjør MNOK -8.4 (MEUR -1,0) og er sum av selskapenes respektive saldoer i oversikten nedenfor. Selskapene er solidarisk ansvarlig for utestående beløp. Mellomværende - Cash Pool EUR NOK RAE AS RAE Lux sari RAE Invest sari RAE Angers sarl SCI RAE Angers Sanl RAE Total Cash Pool Mellomværende mellom Realkapital Aktiv Europa AS og datterselskap er per klassifisert som kortsiktig fordring i mor og gjeld i datter.totalt mellomværende er MNOK 21,9 (MEUR 2,6) hvorav andel mot SCI RÅE Angers Sari på MNOK 18,5 (MEUR 2,2) er avsatt som tap i forbindelse med salget av eiendommen "Angers" i slutten av Realkapital Aktiv Europa AS

13 Note 7 Lønninger, honorarer m.m. Morselskap og konsern Morselskapets daglige drift er utkontraktert til Obligo Partners AS. Selskapet har ikke og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes ikke avtaler om bonus eller aksjebasert avlønning. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Morselskap Konsern Lønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader ,00 0,00 Antall ansatte ,00 2,00 0,00 0,00 Antall årsverk 0,20 0, Revisors revisjonshonorar (inkl. MVA) Revisors rådgivningshonorar (inkl. MVA) Note 8".-'Finansposter For morselskapet utgjør "annen finansinntekt" totalt MNOK 11,4 og består av agio ved omregning av bankkonti fra Euro med MNOK 1,6 og "reversering av nedskrivninger på aksjer i datter" med MNOK 9,7. "Annen renteinntekt" på MNOK 0,2 er renter fra bankkonti og "renteinntekt fra konsernselskap" på MNOK 0,6 relateres til konsernets cash pool. For konsernet utgjør "annen finansinntekt" det samme som for morselskapet nevnt ovenfor bortsett fra "reversering av nedskrivninger på aksjer i datter" på MNOK 9,7 som elimineres på konsernnivå. For morselskapet utgjør "annen finanskostnad" totalt MNOK 22,2 og består av "realisert tap på valutasikring" med MNOK 3,7 og "tap på fordring" på MNOK 18,5. Tap på fordring relateres til Angers' trekk på cash pool. For konsernet utgjør "annen finanskostnad" MNOK 4,5 og består i hovedsak av samme poster som i mor bortsett fra "tap på fordring" som elimineres på konsernnivå, "Andre rentekostnader" på MNOK 3,2 består i hovedsak av renter på banklån. Note 9 - Skatt Morselskap Konsern Grunnlag Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernposter Anvendt fremførbart underskudd fra tidligere år Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad Spesifikasjon av utsatt skattefordel i balansen Midlertidige forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel bokført 0 0 Utsatt skattefordel er kun balanseført med den verdien som selskapet er vurdert til å kunne utnytte. Balanseført i mor er NOK 0, - ikke balanseført i mor er NOK Balanseført i konsernet er totalt NOK 0 - ikke balanseført i konsern er NOK Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av elendommene (jfr. konsernets regnskapsprinsipper). Realkapital Aktiv Europa AS

14 Note 10 - Bundne bankmidier Morselskapet har MNOK 4,0 i bundne bankmldler per Beløpet gjelder depositum i forbindelse med valutasikringskontrakter. Note 11 - Aksjonærforhold i morselskapet Morselskapet har aksjer hver pålydende NOK 0,10. Samlet aksjekapital utgjør NOK Selskapets aksjekapital er ikke inndelt i aksjeklasser. Selskapet har 405 aksjonærer hvorav 14 aksjonærer eier 1% eller mer av aksjekapitalen. Ingen av selskapets tillitsmenn har eierandeler eller rettigheter til eierandeler i selskapet. Aksjonærer i selskapet som eier 1% eller mer av selskapets aksjer: Aksjonær Antall aksjer Eierandel (%) Obligo RE Secondaries Il AS % GEMMA AS % BREI 11 AS % ALF HALLEN AS ,82% KNUT AM ,70% MALSNES INVEST AS ,49% FELLESFORLAGET AS ,46% UTBYGGING VEST AS ,45% MAGNUS HELLESYLT ,43% TANERA A/S ,35% JEWA AS ,23% UNNI LISBETH MYRVANG ,04% BJØRN GRINDE ,03% FLING AS ,03% Note 12 - Forpliktelser, garantier Morselskapet eller konsernet har Ingen leieforpliktelser eller andre garantier. Note 13 - Andre driftskostnader Morselskapets spesifisering av honorarer til fondsforvalter og andre nærstående parter: Andel av Honorartype Mottaker innsk. kapital Beløp Fast rådgivningshonorar Obligo Partners AS 0,09% Variabelt rådgivningshonorar * Obligo Partners AS 0,45 % Regnskap og rapportering RS Platou Property Management AS 0,15% Regnskap og rapportering Obligo Realestate AS 0,07% Porteføljehonorar Distributører 0,40 % ,16% Konsernets spesifikasjon av honorarer til eiendoms-/fondsforvaltere og andre nærstående parter (i tillegg til honorarene i tabellen over): Honorartype Management honorar Management honorar Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Verdivurdering av eiendom Regnskap franske eiendommer Regnskap selskaper i Luxembourg Mottaker Realkapital Partners Luxembourg SA Obligo Partners AS DTZ Asset management, Frankrike DTZ Commercial Fees Norton Rose CMG Associes Simon & Associes FHB Cabinet Quenetain IFNR Azur CBRE Denjean GTF Beløp Konsernets totale honorarer til eiendoms-/fondsforvaltere og andre nærstående parter: Alle honorarene i tabellene over er Inkludert i annen driftskostnad i regnskapet. ") For å sikre tilfredsstillende ledelse av konsernets pan-europelske virksomhet er to medarbeidere fra selskapets rådgivere i Obligo deltidsansatte i ett av konsernets Luxembourg-baserte selskaper. Lønn utbetalt direkte til medarbeidere fra Obligo er trukket fra i rådgivningshonoraret til Obligo Partners AS. Realkapital Aktiv Europa AS

15

16

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Selskap og Konsern Årsregnskap 2015 ÅRSBERETNING 2015 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Aktiv Europa ("Selskapet") ble stiftet 19. desember 2007. Selskapet driver opportunistiske eiendomsinvesteringer

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014

Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014 Oslo, 11. juni 2015 Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for for 2014, samt status for de fem første månedene av 2015. Selskapet hentet inn kapital gjennom

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer