Realkapital Aktiv Europa AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkapital Aktiv Europa AS"

Transkript

1 Realkapital Aktiv Europa AS Status per Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av Revidert årsregnskap er vedlagt. På bakgrunn av selskapets økonomiske situasjon har forvalter besluttet å redusere kostnadene ved å produsere en enklere årsrapport. Som følge av at statusoppdateringen også omfatter hendelser for 1. kvartal, vil det ikke lages en egen rapport for 1. kvartal. Forvalter vil imidlertid fortsette å løpende sende ut korte statusoppdateringer når det skjer viktige ting. Dette vil fremover kun skje elektronisk per e-post (se eget avsnitt). Situasjonen i selskapet er fortsatt kritisk ved at finansieringen er utløpt og man er avhengig av ytterligere kapital for å få innvilget en forlengelse. Etter at selskapet innledet en legal prosess kalt Mandat ad Hoc har banken gradvis blitt mer løsningsorientert. Leietaker Orange Business Services (datterselskap av France Telecom) har bekreftet skriftlig at de vil flytte ut når kontrakten løper ut , og utleiearbeidet har startet. Salgsprosessene i høst nådde ikke frem, noe som gjør at hovedstrategien nå er en reutleie av lokalene før vi selger. Dette krever imidlertid en langsiktig finansieringsløsning som enten vil kreve et topplån (mezzanine lån) eller økt egenkapital. Kursutvikling Selskapet har mottatt en ekstern verdivurdering av bygget Lyon Bercy fra CBRE som ligger marginalt over verdivurdering per 3. kvartal. Sammen med positivt driftsnetto og styrket euro-kurs har det medført en økning i verdijustert egenkapital. Verdijustert egenkapital per aksje per er 7,29 kroner per aksje. Dog tilsier utfallet av salgsprosessen i høst at verdivurderingen ligger betydelig over de nivåene som syntes realistiske i denne prosessen og investorene oppfordres til å senke forventningene betydelig under nivået på siste kurs. Dette skyldes ikke minst at selskapet er i en økonomisk situasjon hvor det er nødvendig med en større emisjon som vil være betydelig utvannende for de som ikke deltar i emisjonen. Grunnet usikkerheten både rundt verdien på bygget, og ikke minst selskapets økonomiske stilling før en emisjon og en langsiktig finansiering er på plass vil det ikke publiseres noen verdijustert egenkapital for selskapet for per 1. kvartal Finansiering Selskapets kritiske situasjon er drevet av at finansieringen på bygget er løpt ut, og at man er avhengig av forlengelse eller refinansiering. I tillegg har selskapet behov for kapital til oppgradering av lokalene og til å dekke løpende driftskostnader i en periode uten leieinntekter. Etter at man innledet en legal prosess kalt Mandat ad Hoc har banken snudd og de har stilt seg mer positive til en forlengelse ut 2016, og potensielt også ut 2017, gitt en del vilkår. Ett av vilkårene er at selskapet bidrar med ny kapital som dekker det samlede kapitalbehovet. Banken krever også at levetiden på Selskapet går utover løpetiden på lånet, og på bakgrunn av dette ble en forlengelse av levetiden ut 2017 foreslått på ekstraordinær generalforsamling i 4. april. Denne saken ble enstemmig vedtatt og har allerede blitt kommunisert til banken. På bakgrunn av aksjonærsammensetningen som er svært fragmentert forsøkte forvalter å hente inn så mye toppfinansiering som mulig for å holde en emisjon på et lavt nivå for å minimere utvanning for eksisterende investorer som av ulike årsaker ikke har anledning til å tegne. Etter å ha avholdt en rekke møter med en megler av mezzanine-finansiering har man nå konkludert med at betingelsene vil bli svært aggressive og det er også beheftet med betydelig REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

2 Realkapital Aktiv Europa AS usikkerhet om man lykkes med å få på plass en slik finansiering. En emisjon som er stor nok til at selskapet ikke trenger å hente inn en toppfinansiering vil være betydelig utvannende for de som ikke deltar, men vil være med på å redusere risikoen betydelig for selskapet. Siden det er avgjørende for selskapet, og dermed aksjonærenes verdi, å få på plass denne emisjonen er det viktig at den gjøres på betingelser som sikrer tilstrekkelig kapital. Emisjonskursen vil derfor settes på et nivå som gjør det til en attraktiv investering i seg selv, og ikke bare være med på å redde den opprinnelige investeringen. Således skal emisjonen være en attraktiv investeringsmulighet. Siden emisjonen har så stor betydning for selskapet, og ikke minst den fremtidige verdien av den enkelte investorens investering i selskapet, oppfordres alle investorene til å sette seg inn i tegningsmaterialet når det blir tilgjengelig. Uavhengig av om man ønsker å delta i emisjon eller ikke anser forvalter og styret det som avgjørende for investorene at en emisjon gjennomføres for å unngå en konkurs, og det er derfor viktig at man gir tilslutning til at den nødvendige emisjonen gjennomføres. Emisjonsforslaget vil fremlegges på den ordinære generalforsamlingen for beslutning, og tegningsmaterialet vil være tilgjengelig kort tid etter dette. Leiesituasjonen Orange Business Services har formelt bekreftet at de vil flytte ut av lokalene når kontrakten går ut i oktober i år. Lenge var signalene om at de ønsket å forlenge for de to øverste etasjene (ca. 25 % av lokalene), men dette har som tidligere kommunisert gått bort i fra. Vi har nå engasjert Jones Lang LaSalle (JLL) og CBRE, som vi anser som de to beste utleiemeglerne i den delen av Paris (12. distrikt). Etterspørselen er relativt god etter lokaler i denne delen av Paris, og arealledigheten lav. Allerede melder begge om god interesse, men det må legges til grunn at det vil ta minst ut 2014 å få leid ut lokalene, og at en viss ledighetsperiode utover dette må påregnes knyttet til renovering av lokalene og tidspunktet når leietaker ønsker å flytte inn. Så snart leiekontrakten(e) er signert vil imidlertid mesteparten av verdipotensialet være tatt ut og eiendommen vil være betydelig mer salgbar til en høyere pris enn i dag. Salgsprosess Parallelt med utleie er meglerne instruert om å jobbe med salg av hele/deler av eiendommen. Etter møte med ulike utleiemeglere i mars var samtlige enige om at man sannsynligvis vil oppnå best salgspris, justert for renoveringskostnader, ved å selge til en sluttbruker. En sluttbruker er en aktør som kjøper arealene de selv vil benytte og betaler typisk mer ettersom de ikke kun er drevet av finansielle motiver. En sannsynlig strategi er å selge 2-3 etasjer om gangen. Dette vil hovedsakelig gå til nedbetaling av seniorlånet og utbetaling vil først komme mot slutten av selskapets levetid. Foreløpig har man ikke identifisert noen nye potensielle kjøpere, men det var imidlertid en mulig sluttbruker (en som ønsket å kjøpe lokalene for å bruke dem selv) som vurderte 75 % av arealene som lå på et interessant nivå, men de har foreløpig besluttet å ikke gå videre. Veien videre Det er viktig å presisere at selskapets situasjon er kritisk knyttet til behov for langsiktig kapital. Banken synes imidlertid å være samarbeidsvillig så lenge de ser det jobbes med konkrete løsninger på utfordringene. Vedtakene fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen 4. april var viktig både for å sikre en fortsatt positiv dialog og avgjørende til at vi nå har fått tid frem til sommeren på å REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

3 Realkapital Aktiv Europa AS få på plass den nødvendige emisjonen i selskapet. Styret har besluttet å gjennomføre emisjonen etter ordinær generalforsamling og man er allerede i gang med å forberede emisjonsmateriell. Det tas sikte på å starte tegningsperioden ultimo mai. Mer informasjon vil komme fortløpende. Forvalters viktigste prioriteter fremover er: Jobbe aktivt mot Société Générale, både for å sikre at vi får mer tid på å finne en løsning på kapitalbehovet og at man får på plass en best mulig langsiktig finansiering Hente inn tilstrekkelig egenkapital som sikrer videre drift Jobbe aktivt med reutleie av lokalene med en ambisjon om å ha fylt største delen eller hele innen utgangen av Parallelt vil det jobbes med mulig salg eller delsalg til sluttbrukere Det er kritisk for selskapet at man får tilstrekkelig med kapital for å sikre videre drift. Dersom Selskapet ikke lykkes med dette er det fare for at banken tar eiendommen og hele verdien er tapt. Selv om vi banken skulle tillate oss å gjennomføre et brannsalg av eiendommen er det basert på salgsprosessen i høst lite sannsynlig at man vil kunne oppnå en salgspris som overstiger banklånet nevneverdig. Elektronisk rapportering Som tidligere informert har vi valgt å gå over til elektronisk utsendelse av kvartalsrapporter og annet materiell. Dette vil medføre både miljømessige og økonomiske besparelser for investorene i Selskapet. Vennligst benytt følgende adresse for registrering: Ved å legge inn navn og e-postadresse vil man få tilsendt informasjon direkte til den registrerte e- postadressen. Dersom du har investert gjennom et selskap ber vi om at selskapsnavnet blir lagt inn slik at vi lettere kan få oversikt. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede på tlf / eller e-post REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

4 Realkapital Aktiv Europa AS ÅRSBERETNING 2013 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Aktiv Europa ("Selskapet") ble stiftet 19. desember Selskapet driver opportunistiske eiendomsinvesteringer gjennom det Luxembourg baserte datterselskapet Realkapital Aktiv Europa Luxembourg San l ("RAE Lux"). Ved årsslutt 2013 har Selskapet gjennom sitt datterselskap i Luxembourg investeringer i en eiendom i Frankrike. Selskapet er lokalisert i Oslo. Utvikling og Resultat I 2013 ble eiendommen i Angers solgt til långiver Credit Fonciere mot et symbolsk beløp og overtagelse av gjelden ettersom det ikke lykkes å finne leietakere til bygget. Lånets størrelse utgjorde en høyere verdi enn markedsverdi av bygget som følge av et betydelig fall i eiendomsmarkedet, spesielt for tomme logistikklokaler. For å unngå ytterligere bruk av investorenes midler til drift av eiendommen ble dette ansett som den beste løsningen. Situasjonen rundt kontoreiendommen Lyon Bercy i Paris har vært svært utfordrende gjennom hele 2013, og situasjonen er fortsatt uavklart ved avleggelsen av årsregnskapet. Långiver Societe Generale trakk et tilbud om forlengelse av lånet etter at partene hadde kommet til enighet om betingelsene i mars Lånet hadde forfall i september 2013 og etter to kortere forlengelser valgte selskapet å inngå en frivillig meglingsprosess (mandat ad hoc) med en offentlig oppnevnt mellommann for å sikre en forutsigbar og kontrollert prosess for videre forhandlinger med banken. Banken har i løpet av mars 2014 fremsatt et fra selskapets syn akseptabelt tilbud om forlengelse som det jobbes med fullførelse av, men av erfaring er styret meget oppmerksom på at gjennomføringsrisikoen er stor. Det er også knyttet enkelte betingelser rundt forlengelse av selskapets levetid og at selskapet må tilføres ytterligere kapital i form av toppfinansiering og/eller ytterligere egenkapital. Videre har France Telecom som er eneste leietaker i bygget signalisert at de ikke ønsker å forlenge leiekontrakten når den utløper i 31. oktober Det har ennå ikke lykkes å få på plass ny leietaker og det må derfor påregnes en periode uten leieinntekter som følge av tid knyttet til renovering, tid til ny leietaker flytter inn og for periode med leiefritak i starten av kontraktsperioden. Det må også påregnes et kapitalbehov for utbedring av lokalene før ny leietaker flytter inn. Dette gjør at konsernet vil ha behov for ytterligere kapital selv om situasjonen med långiver faller på plass. Det jobbes for tiden med parallelle spor for innhenting av ekstra kapital. Forvalter har prosesser med flere tilbydere av mezzainine-finansiering (toppfinansiering) utover seniorlånet (1. prioritets pant). I tillegg anser forvalter det som overveldende sannsynlig at det også vil bli behov for å gjennomføre en emisjon. Emisjonens størrelse vil avhenge av oppnåelse av mezzanine-finansiering og hvilke betingelser som kan oppnås. Volum og kurs er derfor fortsatt usikker, men styret antar at det vil bli behov for å utstede et betydelig antall nye aksjer til en emisjonskurs som ligger betydelig under verdijustert egenkapital og også under nivåene aksjen har blitt omsatt for i annenhåndsmarkedet. Emisjonstidspunktet forventes å være i løpet av 2. kvartal I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i selskapet 4. april 2014 ble styret gitt en emisjonsfullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Det ble også vedtatt å forlenge selskapets levetid til 31. desember Selv om det hersker stor usikkerhet omkring eiendommen, ble det gitt en relativt høy verdi av ekstern verdivurderer pr Styret har som prinsipp å ikke overstyre ekstern verdivurderer ved avleggelse av årsregnskapet, noe som er i tråd med retningslinjene som ble satt for selskapet. Styret ønsker imidlertid å påpeke at det er betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingen, spesielt slik finansielle investorer ser på eiendom med veldig korte leiekontrakter i dagens marked. Styret mener i så måte dagens verdivurdering i større grad reflekterer verdsettelsen en potensiell sluttbruker ville ha

5 på bygget og/eller en sannsynlig verdi om selskapet lykkes med gjennomføringen av planene for eiendommen. Selskapets finansieringsutfordring forsterker ytterligere usikkerheten rundt verdiene. Ettersom det ikke var noen leieinntekter på eiendommen i Angers hadde salget til banken ikke noen negativ effekt på konsernets omsetning som økte fra NOK 17,0 mill til NOK 17,6 mill. Resultatet for konsernet ble på NOK 3,3 mill etter rentekostnader og realisert tap på valutasikring. Tapet på valutasikringen er delvis kompensert gjennom en økt verdi i NOK på eiendommen iom en styrking av EUR mot NOK i løpet av året. Den økte verdien pga styrket EUR er ført direkte mot egenkapitalen og kommer således ikke til syne i resultatregnskapet. Morselskapet har ingen inntekter. Selskapet hadde i 2013 andre finansinntekter på NOK 11,4 mill som i hovedsak relaterer seg til reversering av tidligere nedskriving av aksjer i datter ved at den franske eiendommen har økt i verdi regnet i NOK pga styrket EUR-kurs. Selskapets finanskostnad på NOK 22,2 mill består i hovedsak av tap på fordring relatert til Angers' eierselskap sitt trekk på konsernets cashpool. Pr hadde konsernet en egenkapitalandel på 23% mens morselskapet hadde en egenkapitalandel på 99%. Finansielle risiko Styret vurderer likviditeten i konsernet som svært anstrengt, og det er et presserende behov for å lykkes med de prosessene som er beskrevet ovenfor for å styrke konsernets likviditet på både kort og lang sikt. Eksponeringen mot markeds- og kredittrisiko er også betydelig og veldig utfordrende gitt at leietaker har signalisert at de ikke ønsker å forlenge leiekontrakten og at avtale om forlengelsen av lånets løpetid ennå ikke er inngått med Societe Generale. Per er lånets hovedstol EUR 16,9 millioner. Selskapets kommitering og eksponering i datterselskapet i Luxembourg er i euro. På grunn av konsernets anstrengte likviditetssituasjon valgte styret å gå ut av valutasikringen mot norske kroner høsten Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede gitt at man lykkes med de pågående prosessene som er beskrevet ovenfor, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Beslutning i ekstraordinær generalforsamling 4. april 2014 om å gi styret emisjonsfullmakt, i tillegg til å forlenge selskapets levetid, har ytterligere styrket styrets tro på fortsatt drift. Selskapets og konsernets økonomiske og finansielle stilling anses imidlertid som anstrengt og uforutsigbar. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av selskapets og konsernets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets og konsernets stilling, utover nevnte forhold. Konsernets eiendomsportefølje per 31. desember 2013 Land Eiendom Eiendomstype Overtagelsesdato Kjøpesum Frankrike Lyon Bercy Kontor Fremtidsutsikter Utsiktene til Selskapet vil avgjøres av forhold relatert til eiendommen Lyon Bercy i Paris. Med et positivt utfall av de pågående prosesser forventes fremtidsutsiktene som akseptable. Dersom ingen av disse sporene lykkes er utfallet med tanke på verdi for aksjonærene høyst usikkert. Arbeidsmiljø og personale Forvaltning og daglig ledelse er utkontraktert til Obligo Partners AS (tidligere Realkapital Partners AS) i henhold til kontrakt (Advisory Agreement). For å bistå håndteringen av konsernets europeiske investeringer er det ansatt to medarbeidere på deltid i Luxembourg. Konsernet har dermed 2 ansatte pr , tilsvarende 0,15 årsverk. Lønn til ansatte i konsernet utlignes mot forvaltningshonoraret til Obligo Partners slik at selskapet ikke belastes med ekstra kostnader for disse ansettelsene.

6 Miljørapport Gjennom investeringer i og utvikling av eiendom forurenser konsernet i liten grad direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets resultat på NOK overføres til udekket tap. Oslo, 08. april 2014 Morten Kam pli Styrets leder Roald Albrigtsen Styremedlem

7 Alle tall i NOK Morselskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Konsern Noter Driftsinntekter Inntekter fra utleie av eiendom Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra konsernselskap a Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Aktiv Europa AS

8 Alle tall i NOK Morselskap Balanse Noter Konsern EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Investeringer i datterselskap 2 - _ SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd 10, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Fond for vurderingsforskjeller Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD - - Lån fra banker og finansinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 08. april 2014 Morten Kampli Styrets leder oald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Aktiv Europa AS

9 Morselskap Kontantstrømanalyse Noter 2013 Alle tall/nok Konsern 2012 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler 3, Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Urealiserte tap/-gevinst på valutaterminer Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av eiendom Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av lang -og kortsiktig gjeld Tap på fordring til datter Utbetaling - fordring mot datter 6 Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Realkapital Aktiv Europa AS

10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Valuta Arsregnskapet for selskapet og konsernet er presentert i Norske Kroner (NOK). Alle tall i notene er presentert i NOK dersom annet ikke er oppgitt. Ved omregning av de deler av konsernet som har annen valuta enn NOK som funksjonell valuta er eiendeler og gjeld omregnet etter valutakurs pr 31. desember. Resultatposter i annen valuta enn NOK er omregnet etter kvartalsvise gjennomsnittskurser. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Konsolidering av konsernet I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, hvilket Innebærer at kostpris for aksjene er eliminert mot konsernets andel av selskapets egenkapital på ervervstidspunktet. Merverdier i forhold til konsernets andel av selskapenes egenkapital er henført til eiendommer og avskrevet over eiendelens resterende økonomiske levetid. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap vurdert etter kostmetoden. Anleggsmidler Aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell nedskrivning når virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Kostpris for eiendommer inkluderer anskaffelseskostnader direkte knyttet til anskaffelsen slik som notar- og meglerhonorarer, juridisk bistand og skatt direkte knyttet til anskaffelsen. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. Anleggsmidler med en virkelig verdi høyere enn bokført verdi blir ikke oppskrevet. Eiendom avskrives utfra forventet økonomisk levetid. Eiendom under utvikling og tomter avskrives ikke. Virkelig verdi på konsernets eiendommer settes til takstverdi i henhold til eksterne verdivurderinger foretatt av anerkjente internasjonale takseringsselskap per 31. desember hvert år. Finansielle anleggsmidler i annen valuta enn NOK blir omregnet etter valutakurs pr 31. desember. Omløpsmidler og kortsiktig qield Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling Innen et år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Det ble i 2010 innført cash pool i konsernet. Selskapene er solidarisk ansvarlige for hverandres utestående gjeld og mellomværende poster renteberegnes og bokføres månedlig. Ved rapportering omklassifiseres de respektive selskapers saldo som fordring eller gjeld og elimineres I konsernregnskapet. Pengeposter i annen valuta enn NOK blir omregnet til balansedagens kurs. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i selskapsregnskapet er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. I konsernregnskapet er tilsvarende beregnet med et gjennomsnitt av de respektive lands skattesatser. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den blir nyttegjort. Konsernet omfattes av fritaksmetoden. Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av eiendommene. Inntekter og kostnader Leieinntekter resultatføres når de er opptjente. Direkte utgifter knyttet til emisjoner er ført direkte mot overkursfond. Finansielle Instrumenter Realisert og urealisert gevinst/tap på finansielle instrumenter (sikringer/terminkontrakter) blir ført som annen finansinntekt/-kostnad i resultatregnskapet. Forpliktelser eller fordringer i forbindelse med slike poster blir ført som kortsiktig gjeld/fordring i balansen. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den Indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Realkapital Aktiv Europa AS

11 Note 1 - Konsernets el ndommer Gj.snittlig Potensiell Faktiske Faktiske Eiendom Beliggenhet Segment Utleieareal gjenv brutto årsleie inntekter i 2013 inntekter i 2012 (m2) leietid (år) (NOK) (NOK) (NOK) Angers Angers, Frankrike Logistikk utvikl. - Lyon Bercy Paris, Frankrike Kontor, arkiv,. Park.pl , Eiendommen Lyon Bercy har tilknyttet 83 parkeringsplasser i tillegg til overnevnte utleieareal på m2 og som er inkludert i "potensiell brutto årsleie'' samt "faktiske inntekter". Eiendommens totale areal samt parkeringsplasser har i 2013 vært fullt utleid. Lyon Bercy er et kontorbygg beliggende sentralt I Paris, Frankrike med en anskaffelseskost på MEUR 27 (MNOK 227 ved EUR/NOK kurs per ) og en bokført verdi på MEUR 22,6 (MNOK 190). Bygget ble per taksert til MEUR 28.1 (MNOK 236). Bokført verdi er Ikke justert som følge av verdivurderingen. Angers ble i slutten av 2013 solgt til långiver Credit Fonciere for et symbolsk beløp samt overtagelse av gjelden. Banken var med å finansiere eiendommen med et 1. prioritets pantelån. Note 2 Datterselskap Aksjer i datterselskap eid av morselskapet Stemmerett/ Aksjekapital Overkurs Bokført Valuta eierandel (%) 100% (EUR) EUR verdi (NOK) Realkapital Aktiv Europa Lux sarl EUR Total Innskutt kapital i datter (RAE AS's Investering i RAE Lux San) er per MNOK 107,1. Investeringen er nedskrevet til verdijustert egenkapital i datter og bokført verdi ved årets slutt er MNOK 69,9. Årets reverserte nedskrivning er på MNOK 9,7 og total nedskrivning pr er MNOK 37,3. Aksjer i datterselskap eid av andre konsernselskaper Valuta Stemmerett/ eierandel (%) Aksjekapital 100% (EUR) RAE Invest sarl Luxembourg EUR RAE Angers sarl Luxembourg EUR Realkapital European Opportunity li sarl Luxembourg EUR 100 * REO 2 Invest sarl Luxembourg EUR 100 * REO 2 Lyon Bercy sarl Luxembourg EUR 100 * SCI RKEO Lyon Bercy Frankrike EUR 100 * ") Selskapene eies gjennom det Luxembourgbaserte eiendomsfondet Realkapital European Opportunity II (FCP Fund) som eies 100% av Realkapital Aktiv Europa Lux sarl. Kontrollerende innflytelse utøves gjennom nærstående parters verv i styrets investeringskomite'. Konsernet har ingen direkte stemmerett i selskapene. Note 3 - Varige'driftsmidier Morselskap Morselskapet har ingen varige driftsmidler Konsern Utleieeiendommer Tomter Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Omregningsdifferanse Anskaffelseskost pr Akk. ordinære avskrivninger Akk. nedskrivninger Omregningsdifferanse Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets ordinære nedskrivninger Årets reversering av nedskrivninger Økonomisk levetid I år 33 Avskrives ikke Konsernets eiendommer avskrives i.f.h.t. forventet økonomisk levetid. Eiendommen Angers ble i slutten av 2013 solgt og er tatt ut av regnskapet. I driftsmiddelnoten vises dette gjennom årets avgang på MNOK 87,3 (MEUR 11,9). Akkumulerte avskrivninger og verdijusteringer tilknyttet Angers er reversert og inngår I salgets gevinst/tapsberegning. Akkumulerte avskrivninger samt bokført verdi gjelder derfor kun eiendommen Lyon Bercy. Det foretas eksterne verdivurderinger av konsernets eiendommer per. 31. desember hvert år. Dersom markedsverdieni.h.h.t verdivurderingene er lavere enn bokført verdi blir eiendommene nedskrevet til markedsverdi. Eiendommene kan Ikke skrives opp men tidligere nedskrivninger kan reverseres dersom markedsverdien er høyere enn nedskrevet verdi. All omregningsdifferanse i driftsmiddelnoten er justert mot anskaffelseskost. Gjennomsnittskurs samt kurs per. siste balansedag (NOK/EUR) er h.h.v. 8,2 og 8,4. Omregningsdifferanse per tilsvarer en endring I valutakurs på ca 14,0% og samsvarer med den reelle valutakursendringen i perioden. Realkapital Aktiv Europa AS

12 Note 4 - Egenkapital Morselskap Aksjekapital Annen innsk. Overkurs egenkapital Annen egenkapital Sum Inng. bal Årets resultat Sum EK Konsern Inng. bal Omregningsdiff. valuta Årets resultat Sum EK Datterselskapene i RAE konsernet avlegger sitt regnskap I Euro og blir konsolidert inn i RAE konsernet ved omregning til NOK. Det gir forskjellig verdi på EK fra en periode til en annen i takt med kursendring. I resultatregnskapet omregnes valuta etter kvartalsvis gjennomsnittskurs mens balansen rapporteres etter kursen siste dag i perioden. Dette gir avvik mellom periodens resultat og endring i EK og rapporteres i balansen under "omr.diff.valuta". Gjennomsnittskurs og kurs per.siste balansedag (NOK/EUR) er h.h.v 8,2 og 8,4. Omregningsdifferanse per tilsvarer en endring i valutakurs på h.h.v. 11,9% og 14,2% Note l,jeld"til:banker og finansinstitusjoner Kortsiktig gjeld Rentesats per Selskap Eiendom finansiert Betingelser* Lån pr Lån pr SCI RAE Angers Angers, Fr. Ingen Ingen SCI RKEO Lyon Bercy Lyon Bercy, Fr. EURIB. 3M bps DSCR 115% Lånet i SCI RAE Angers er innfridd ved at banken (Credit Fonciere) overtok eiendommen i slutten av Lånet I SCI RKEO Lyon Bercy er et 1. prioritets pantelån med flytende rente. Lånet løp opprinnelig til 26.september 2013, men ble forlenget først 3 måneder og deretter 1 måned. Selskapet har valgt å initiere en legal prosess kalt "mandat ad hoc" hvor domstolen har opprettet en megler som skal delta i alle møter mellom banken og selskapet for å få en mer forutsigbar prosess. Medio mars 2014 mottok selskapet indikative terms for en forlengelse på to år av lånet, men det avhenger bl.a. av om selskapet får på plass ytterligere kapital i form av toppfinansiering eller egenkapital. *) DSCR = Debt Service Cover Ratio = (netto leieinntekter / (rentekostnader + avskrivninger)) Cash Pool Konsernets totale "cash pool" utgjør MNOK -8.4 (MEUR -1,0) og er sum av selskapenes respektive saldoer i oversikten nedenfor. Selskapene er solidarisk ansvarlig for utestående beløp. Mellomværende - Cash Pool EUR NOK RAE AS RAE Lux sari RAE Invest sari RAE Angers sarl SCI RAE Angers Sanl RAE Total Cash Pool Mellomværende mellom Realkapital Aktiv Europa AS og datterselskap er per klassifisert som kortsiktig fordring i mor og gjeld i datter.totalt mellomværende er MNOK 21,9 (MEUR 2,6) hvorav andel mot SCI RÅE Angers Sari på MNOK 18,5 (MEUR 2,2) er avsatt som tap i forbindelse med salget av eiendommen "Angers" i slutten av Realkapital Aktiv Europa AS

13 Note 7 Lønninger, honorarer m.m. Morselskap og konsern Morselskapets daglige drift er utkontraktert til Obligo Partners AS. Selskapet har ikke og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes ikke avtaler om bonus eller aksjebasert avlønning. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Morselskap Konsern Lønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader ,00 0,00 Antall ansatte ,00 2,00 0,00 0,00 Antall årsverk 0,20 0, Revisors revisjonshonorar (inkl. MVA) Revisors rådgivningshonorar (inkl. MVA) Note 8".-'Finansposter For morselskapet utgjør "annen finansinntekt" totalt MNOK 11,4 og består av agio ved omregning av bankkonti fra Euro med MNOK 1,6 og "reversering av nedskrivninger på aksjer i datter" med MNOK 9,7. "Annen renteinntekt" på MNOK 0,2 er renter fra bankkonti og "renteinntekt fra konsernselskap" på MNOK 0,6 relateres til konsernets cash pool. For konsernet utgjør "annen finansinntekt" det samme som for morselskapet nevnt ovenfor bortsett fra "reversering av nedskrivninger på aksjer i datter" på MNOK 9,7 som elimineres på konsernnivå. For morselskapet utgjør "annen finanskostnad" totalt MNOK 22,2 og består av "realisert tap på valutasikring" med MNOK 3,7 og "tap på fordring" på MNOK 18,5. Tap på fordring relateres til Angers' trekk på cash pool. For konsernet utgjør "annen finanskostnad" MNOK 4,5 og består i hovedsak av samme poster som i mor bortsett fra "tap på fordring" som elimineres på konsernnivå, "Andre rentekostnader" på MNOK 3,2 består i hovedsak av renter på banklån. Note 9 - Skatt Morselskap Konsern Grunnlag Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernposter Anvendt fremførbart underskudd fra tidligere år Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad Spesifikasjon av utsatt skattefordel i balansen Midlertidige forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel bokført 0 0 Utsatt skattefordel er kun balanseført med den verdien som selskapet er vurdert til å kunne utnytte. Balanseført i mor er NOK 0, - ikke balanseført i mor er NOK Balanseført i konsernet er totalt NOK 0 - ikke balanseført i konsern er NOK Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av elendommene (jfr. konsernets regnskapsprinsipper). Realkapital Aktiv Europa AS

14 Note 10 - Bundne bankmidier Morselskapet har MNOK 4,0 i bundne bankmldler per Beløpet gjelder depositum i forbindelse med valutasikringskontrakter. Note 11 - Aksjonærforhold i morselskapet Morselskapet har aksjer hver pålydende NOK 0,10. Samlet aksjekapital utgjør NOK Selskapets aksjekapital er ikke inndelt i aksjeklasser. Selskapet har 405 aksjonærer hvorav 14 aksjonærer eier 1% eller mer av aksjekapitalen. Ingen av selskapets tillitsmenn har eierandeler eller rettigheter til eierandeler i selskapet. Aksjonærer i selskapet som eier 1% eller mer av selskapets aksjer: Aksjonær Antall aksjer Eierandel (%) Obligo RE Secondaries Il AS % GEMMA AS % BREI 11 AS % ALF HALLEN AS ,82% KNUT AM ,70% MALSNES INVEST AS ,49% FELLESFORLAGET AS ,46% UTBYGGING VEST AS ,45% MAGNUS HELLESYLT ,43% TANERA A/S ,35% JEWA AS ,23% UNNI LISBETH MYRVANG ,04% BJØRN GRINDE ,03% FLING AS ,03% Note 12 - Forpliktelser, garantier Morselskapet eller konsernet har Ingen leieforpliktelser eller andre garantier. Note 13 - Andre driftskostnader Morselskapets spesifisering av honorarer til fondsforvalter og andre nærstående parter: Andel av Honorartype Mottaker innsk. kapital Beløp Fast rådgivningshonorar Obligo Partners AS 0,09% Variabelt rådgivningshonorar * Obligo Partners AS 0,45 % Regnskap og rapportering RS Platou Property Management AS 0,15% Regnskap og rapportering Obligo Realestate AS 0,07% Porteføljehonorar Distributører 0,40 % ,16% Konsernets spesifikasjon av honorarer til eiendoms-/fondsforvaltere og andre nærstående parter (i tillegg til honorarene i tabellen over): Honorartype Management honorar Management honorar Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Juridisk honorar Verdivurdering av eiendom Regnskap franske eiendommer Regnskap selskaper i Luxembourg Mottaker Realkapital Partners Luxembourg SA Obligo Partners AS DTZ Asset management, Frankrike DTZ Commercial Fees Norton Rose CMG Associes Simon & Associes FHB Cabinet Quenetain IFNR Azur CBRE Denjean GTF Beløp Konsernets totale honorarer til eiendoms-/fondsforvaltere og andre nærstående parter: Alle honorarene i tabellene over er Inkludert i annen driftskostnad i regnskapet. ") For å sikre tilfredsstillende ledelse av konsernets pan-europelske virksomhet er to medarbeidere fra selskapets rådgivere i Obligo deltidsansatte i ett av konsernets Luxembourg-baserte selskaper. Lønn utbetalt direkte til medarbeidere fra Obligo er trukket fra i rådgivningshonoraret til Obligo Partners AS. Realkapital Aktiv Europa AS

15

16

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer