Boligpolitikk mellom velferd og marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligpolitikk mellom velferd og marked"

Transkript

1

2

3 Boligpolitikk mellom velferd og marked Om fordelingsvirkninger og endringer i boligpolitikken av Mary Ann Stamsø Avhandling for Ph.D-graden, 2008 Institutt for statsvitenskap, samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Oslo

4

5 Innhold Forord Innledning Tema i avhandlingen Teoretiske perspektiver... 6 Markedet... 6 Bolig og velferdsstaten... 8 Universelle kontra selektive ytelser Fordeling Kontanter kontra tjenester Om artiklene Artikkel 1. Housing and the Welfare State in Norway Artikkel 2. Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison Artikkel 3. Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper Artikkel 4. Grants for first-time homeowners in Norway distributional effects under different market and political conditions Oppsummering Referanser Artikkel 1: Housing and the Welfare State in Norway Artikkel 2: Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison Artikkel 3: Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper Artikkel 4: Grants for First-time Homeowners Distributional Effects under Different Market and Political Conditions

6

7 Forord Oppstarten til denne avhandlingen var allerede i år 2000 med finansiering fra Norges forskningsråd under programmet Bolig og levekår. Forut for år 2000 bevilget Forskningsrådet midler til et forprosjekt som bestod av ny og revurdert søknad. Den opprinnelige søknaden inneholdt en analyse av fordelingseffekter av bostøtte under ulike politiske og markedsmessig forhold. Programstyret i Forskningsrådet anså bostøtte for å være av begrenset interesse i denne sammenhengen slik at ny og revurdert søknad inneholdt en analyse av boligtilskudd til etablering. På bakgrunn av dette virkemiddelets marginale betydning innenfor boligpolitikken, ikke minst internasjonalt, er avhandlingen senere blitt utvidet med flere og mer relevante temaer. Avhandlingen, som består av artikler, omfatter derfor også sosialhjelp til bolig og boligpolitikk i et velferdsperspektiv i Norge og internasjonalt. Ved startfasen var professor Ulf Torgersen hovedveileder. Han ble dessverre syk og døde senere, i Ulf Torgersen var sannsynligvis den største kapasiteten på boligforskning her i landet og også den som har gjort seg mest bemerket internasjonalt. Han var til stor hjelp og inspirasjon i avhandlingens første fase. Jeg takker Lars Gulbrandsen for at han fra 2002 overtok som veileder for Ulf Torgersen. Lars Gulbrandsen er den fremste spesialisten på boligkooperasjoner i Norge og blant dem med lengst erfaring innenfor boligforskning. Professor Bo Bengtsson har vært biveileder og med fra starten av. Bo Bengtsson er en internasjonal kapasitet innenfor boligforskningen og har vært til stor hjelp. Jeg er takknemlig for hans tålmodighet og verdifulle kommentarer underveis. Jeg vil også rette en takk til Jan Erik Tvedt og Kristian Mehus i Husbanken for anskaffelse og tilrettelegging av data til artikkelen om boligtilskudd. I tillegg vil jeg takke anonyme fagfeller for verdifulle kommentarer på utkast til artiklene i de ulike tidsskriftene der de publiseres. Jeg retter en spesiell takk til SIFO for å ha lagt forholdene til rette på en slik måte at det har vært mulig å komme i havn med prosjektet. Kolleger på SIFO har bidratt med inspirasjon og et godt arbeidsmiljø og ledelsen har gitt meg rom til å fullføre avhandlingen. Særlig vil jeg takke forskningsleder Elling Borgeraas for sjenerøsitet både når det gjelder å legge forholdene til rette og for oppmuntring underveis i arbeidet. En spesiell stor takk går til Per Arne Tufte og Terje Wessel for verdifulle faglige kommentarer til arbeidet underveis. Til slutt vil jeg takke venner og familie og spesielt Jonathan for oppmuntring til å bli ferdig. Oslo, 10. november 2008 Mary Ann Stamsø

8 2

9 1. Innledning 1.1 Tema i avhandlingen Denne avhandlingen handler om boligpolitikk. Ingen annen sektor innenfor den norske velferdsstaten har gjennomgått så store endringer som boligsektoren de senere årene. Til tross for dette er boligpolitikk viet lite oppmerksomhet innenfor den offentlige debatt. En viktig årsak kan være boligsektorens litt særegne plassering mellom velferdspolitikk og marked, samt mange forskjellige typer virkemidler. Det gjør at fordelingseffekter av ulike typer politiske tiltak er vanskelig å forutsi, måle og forstå for folk flest. I tillegg rammer endringene ikke klart definerte eller organiserte grupper, slik vi ofte ser på andre områder innenfor velferdsstaten for eksempel innenfor helse, pensjon eller utdanning. Denne kompleksiteten gjør at nedskjæringer er lettere å gjennomføre uten motstand innenfor boligsektoren enn innenfor andre områder i velferdsstaten (Lindbom, 2001). Det at fordeling av bolig skjer via markedet gjør det også vanskelig for tradisjonelle velferdsforskere å forholde seg til boligpolitikken (Bengtsson, 2001). Hovedfokus i avhandlingen er på norsk boligpolitikk, men en mindre del omhandler også boligpolitikk i et internasjonalt perspektiv. Avhandlingen består av fire artikler der både dagens boligpolitikk og utviklingen i boligpolitikken de senere årene står sentralt. Siden en viktig del av utviklingen har vært en overgang til mer målrettet og behovsprøvd boligpolitikk, er fokus rettet mot typiske behovsprøvde ytelser, såkalte selektive ytelser. Og siden det innenfor de behovsprøvde ordningene har vært en overgang til mer bruk av kontantytelser, legges hovedvekten på kontantytelser. Overgang til en mer markedsbasert boligsektor gjør at også markedet er sentralt. Disse endringene innenfor boligpolitikken har medført at boligsektorens plass innenfor velferdsstaten er blitt et viktig tema i avhandlingen. Artiklene er slik sett delt inn i to bolker begge med et overordnet velferdsperspektiv. De to første artiklene tar for seg et videre spekter av boligpolitikken - den første med en systematisk gjennomgang av endringer i den norske boligpolitikken i et velferdsperspektiv, - den andre med en internasjonal sammenlikning av forholdet mellom bolig- og velferdspolitikk. De to siste artiklene er analyser av fordelingseffekter av selektive tiltak innenfor boligsektoren den ene om økonomisk sosialhjelp til bolig, - den andre om boligtilskudd til kjøp eller bygging av bolig. 3

10 Innenfor boligsektoren gir markedet et vel så viktig bidrag til fordeling som politiske tiltak. Likevel er det ofte en tendens innenfor både boligforskning og boligpolitikk at spørsmålene enten rettes mot konkrete politiske tiltak, herunder ulike støtteordninger, eller mot markedsforhold, herunder priser. I avhandlingen er fokus rettet mot markedsforhold og boligpolitikk i sammenheng. Problemstillinger er knyttet til fordelingsvirkninger av boligpolitikken, forhold på boligmarkedet og boligpolitikkens plass innenfor velferdspolitikken. Avhandlingen består av følgende artikler: 1. Housing and the Welfare State in Norway 2. Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison 3. Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper 4. Grants for First-time Homeowners Distributional Effects under Different Market and Political Conditions Ved tidspunkt for innlevering av avhandlingen, har artiklene følgende status mht. publisering i tidsskrifter med referee ordning: - Artikkel 1: Akseptert for publisering i Scandinavian Political Studies, Artikkel 2: Sendt inn til 2. gangs vurdering etter innarbeidede kommentarer fra referee, til Housing Theory and Society, Artikkel 3: Publisert i Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 5, nr. 4, Artikkel 4: Sendt inn til 2. gangs vurdering etter innarbeidede kommentarer fra referee, til European Journal of Housing Policy, Analyser av boligpolitikk kan gjøres på ulike nivåer og med ulik analytisk tilnærming. Bengtsson (2001) inndeler forskningen i tre ulike politikknivåer og to ulike analytiske nivåer. På statlig nivå er makroøkonomiske størrelser gjenstand for analyse, ofte i et komparativt perspektiv. På sektornivå er boligsektoren sentral, kontra andre sektorer som sosialsektoren utdanningssektoren m.m. På virkemiddelnivå studeres konkrete boligpolitiske virkemidler som for eksempel boligtilskudd. Den analytiske tilnærmingen kan enten ta utgangspunkt i implementering av politikken og politiske målsetninger eller den kan ta utgangspunkt i resultatene (effektene) av politikken. Disse analytiske perspektivene kan anvendes på alle tre politikknivåene. 4

11 Samlet sett dekker analysene i denne avhandlingen alle tre politiske nivåer og med begge analytiske tilnærmingene. For å lette fremstillingen er artiklenes tilnærming oppsummert i figuren nedenfor. Analytisk tilnærming Implementering av politikk og politiske målsettinger Resultater (effekter) Politikknivå Statlig nivå Sektornivå Virkemiddelnivå 2. Housing and 1. Housing 3. Økonomisk Welfare Policy and the sosialhjelp og Changing Welfare boligmarkedet Connections? A cross State in boutgifter og national comparison Norway fordelingsprinsipper 4. Grants for First-time Homeowners in Norway Distributional Effects under Different Market and Political Conditions Artikkel 1 er på sektornivå med fokus på utviklingen i den norske boligpolitikken fra begynnelsen av 1980 tallet og frem til og med Denne utviklingen er relatert til utviklingen innenfor velferdsstaten generelt. Artikkel 2 er på statlig nivå og er en internasjonal sammenlikning av ulike boligpolitiske og velferdspolitiske størrelser, forholdet mellom disse og endring over tid. De to siste artiklene er på virkemiddelnivå. Artikkel 3 omhandler praksis for tildeling av økonomisk sosialhjelp til boligformål, og praksis for hvilke krav som stilles for å kunne motta sosialhjelp. Artikkel 4 tar utgangspunkt i boligtilskudd til kjøp av bolig og er en analyse av fordelingsvirkninger av tilskuddet under ulike boligpolitiske og markedsmessige forhold. Et komparativt perspektiv ivaretas på to ulike måter. For det første et komparativt perspektiv i tid, som ivaretas i alle artikler bortsett fra artikkel 3. For det andre gjennom en internasjonal sammenlikning av bolig- og velferdspolitikken i et utvalg OECD land, som ivaretas i artikkel 2. Artiklene i avhandlingen er basert på ulike datakilder med ulike metodiske tilnærminger. 5

12 Denne innledningen har til hensikt å utgjøre en generell ramme for artiklene 1. Hovedvekten er viet teori som er ment å binde artiklene sammen, og en oppsummering av artiklene. I avsnitt 1.2 gis en oversikt over de mest sentrale teoriene som er benyttet i artiklene i avhandlingen. Avsnitt 1.3 gir en oppsummering av de enkelte artiklene, som settes inn i en bredere teoretisk sammenheng, og det redegjøres spesifikt for problemstillinger og funn i de enkelte artiklene. Avsnitt 1.4 består av en kort oppsummering. 1.2 Teoretiske perspektiver En rekke teoretiske perspektiver er av interesse i studiet av boligpolitikk. På bakgrunn av boligens spesielle stilling som markedsvare og velferdsgode rettes oppmerksomheten her mot teorier knyttet til markedet, fordeling og velferd. Boligmarkedet knyttes opp mot markedsteori. Avsnittet om teori om velferdsstaten innledes med boligens plass i velferdsstaten og følges opp av Esping-Andersens teorier om velferdsstater og implikasjoner i forhold til boligsektoren. Teorier om fordeling tar utgangspunkt i forskjeller mellom selektive og universelle ytelser, for deretter å fokusere på viktige fordelingsperspektiver som er aktuelle ved selektive ytelser. Til slutt i avsnittet følger en diskusjon av ytelser i form av kontanter eller tjenester. Markedet Forutsetninger om perfekt informasjon og fravær av markedssvikt må være oppfylt for at et marked skal allokere ressurser effektivt. Flere karakteristiske trekk ved boligmarkedet gjør at boligmarkedet avviker fra disse forutsetningene (Stahl, 1985, Arnott, 1987, Hårsman og Quigly, 1991) Boligen er et nødvendighetsgode. Boligens langsiktighet. Boligen er ikke mobil, dvs. kan vanligvis ikke flyttes. Boligen er et udelelig gode. Markedet for boliger er et tynt marked. Informasjonen i markedet er asymmetrisk, nesten all informasjon om boligen ligger hos utleier eller selger. 1 De ulike artiklene har ulik mal mht. referanseliste og linjeavstand, som står i forhold til krav til tidsskriftene de er sendt inn til. Innledningen følger samme mal som artikkel 3. Forord vil bli inkludert i avhandlingens publiserte form trykket av Unipub (samt nummerering). 6

13 Høye transaksjonskostnader De fleste varer/markeder har en eller flere av disse karakteristikkene, men bare i boligmarkedet er de til stede i så stor grad (Stahl, 1985, Arnott, 1987, Hårsman og Quigly, 1991). Disse særtrekkene ved boligmarkedet gjør at boligmarkedet skiller seg relativt mye fra perfekt konkurranse, noe som får konsekvenser for både tilbud og etterspørsel etter boliger. At boligen er et nødvendighetsgode (og mangelen på substitutter) vil medføre en høy betalingsvillighet. Boligens lange brukstid medfører usikkerhet ved vurdering av behov fordi de som etterspør må ta hensyn til behov som ligger langt frem i tid. Boligens lange produksjonsprosess vil få betydning for tilbudet av boliger. Tilbudet er da gitt på kort sikt, slik at endringer i etterspørselen ikke tilsvares av endringer i tilbudet, men kun endring i pris. Tilbudet vil også være uelastisk i områder med knapphet på areal, som for eksempel sentrum av byer. At boligen ikke er mobil og ikke kan tas med ved flytting understreker betydningen av andre faktorer ved etterspørsel etter bolig, som for eksempel arbeidsmarkedet og tilbudet av offentlige tjenester. At boligen ikke kan deles opp medfører også, sammen med betydelige flyttekostnader, at endringer i f.eks prisøkning ikke nødvendigvis følges av en endring i tilpasning. For andre varer vil prisøkning umiddelbart medføre valg av mindre konsumering, men dette er vanskeligere i boligmarkedet. At boligmarkedet er et tynt marked dvs. at boligene er spredt over områder med ulike karakteristikker, understreker betydningen av andre ting enn selve boligen, slik som omgivelser/miljø. Asymmetrisk informasjon gir ulik fordeling av markedsmakt, noe som har betydning for konkurransesituasjonen. Transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp/bytte av bolig er kostnader som kommer i tillegg til prisen på boligen, som direkte flyttekostnader, meglerhonorar og avgifter ved tinglysning m.m. Disse er spesielt omfattende i boligmarkedet. I tillegg til disse særtrekkene vil usikkerhet omkring renteforhold medfører at både tilbuds- og etterspørselssiden ikke har full informasjon om prisene (kostnadene) også etter at varen, dvs. boligen, er kjøpt. Sterke svingninger i prisene gjør det også vanskelig med forutsigbarhet mht. investering i eid bolig. Særtrekkene ved boligmarkedet vil være viktig ved en vurdering av offentlige inngrep i markedet. Analyser av boligpolitiske virkemidler må derfor ta hensyn til disse særtrekkene. Eksempler på dette er boligtilskudd som er tema i artikkel fire. Virkemidler i form av kontantytelser kan medføre prisøkning fordi boligmarkedet er uelastisk slik at tilbudet ikke øker tilsvarende etterspørselen. I tillegg er boligmarkedet sterkt avhengig av ulike typer 7

14 offentlige inngrep. Dette kan være offentlige inngrep som sikrer kontinuitet og gode markedsbetingelser i privat sektor, som finansielle forhold, strukturelle betingelser, arealplanlegging, fordelingspolitikk, stabil økonomisk vekst og høy sysselsetting. Dette er et av temaene i den første artikkelen der omfattende endringer i boligpolitikken og på boligmarkedet ble påvirket av deregulering av kredittmarkedet og konjunkturer. Bolig og velferdsstaten Boligens plass i velferdsstaten og forholdet mellom bolig- og velferdspolitikk er sentrale temaer i avhandlingen. Dette avsnittet innledes med boligens plass i velferdsstaten og hvilke særtrekk bolig har som velferdsgode. Deretter følger en oversikt over Esping-Andersens velferdsstatsteorier og hvordan disse teoriene er tilpasset boligsektoren. Boligen som markedsvare og velferdsgode Bolig er en av fire hovedpilarer innenfor velferdsstaten ved siden av pensjon, utdanning og helse (Torgersen, 1987). Men i motsetning til de andre områdene innenfor velferdsstaten er bolig i stor grad en del av det private markedet samtidig som offentlige reguleringer og styring står sentralt. Bolig er på samme tid både et markedsgode og velferdsgode (Bengtsson, 1995:11-112). Boligpolitikken har derved i hovedsak vært rettet inn mot å styrke husholdningenes stilling på markedet, gjennom ulike låne- og tilskudds ordninger, via skattepolitikken og via reguleringer i bolig- og kredittmarkedet. Innenfor velferdsstaten er da også bolig betegnet som the wobbly pillar of the welfare state (Torgersen, 1987). Dette henviser til måten bolig distribueres på. I andre sektorer innenfor velferdsstaten er produksjon og fordeling kontrollert og regulert av profesjonelle aktører. Fordelingen er universell, basert på rettigheter og ikke påvirket av den økonomiske situasjonen. En annen forskjell er at bolig er karakterisert ved høy kapitalintensitet og utgjør en stor investering (Kemeny, 2001). Boligens særstilling i velferdsstaten er en stor utfordring når det gjelder å drive velferdspolitikk. Barr (1998: 262, 379) karakteriserer da også boligpolitikken som den minst vellykkede innenfor velferdsstaten. Hovedsakelig skyldes dette at politikere ikke forstår eller tar hensyn til sammenhengen mellom målsetninger og virkemidler. Målet er å gi de største subsidiene til de med lavest inntekt, men de største subsidiene går til de med høyest inntekt gjennom skatte subsidier. Vi får da en situasjon med overforbruk og underforbruk. 8

15 Det er vanskelig å forutse og å måle fordelingseffekter innenfor boligsektoren sammenliknet med andre velferdsgoder. Boligpolitikkens plassering i markedet på den ene siden og sosialpolitikken på den andre gjør det vanskelig med en politisk evaluering av de sosiale konsekvensene av endringer i den økonomiske politikken (Turner, 2001:192). Endringer i makroøkonomiske størrelser har stor betydning for boligsektoren og boligpolitikken. Endring som ikke er knyttet til offentlige budsjetter som renteforhold, inflasjon og økonomiske sykluser får større betyding for boligsektoren enn om offentlige budsjetter som ulike typer subsidier knyttet til boligsektoren endres (Bucley og Majo, 1989). Forholdet mellom selveie og andre sektorer i velferdsstaten Tilknytningsformer, dvs. andel selveie og andel leie, herunder også offentlig utleie, er et av de mest diskuterte temaene innenfor boligforskningen og ofte knyttet til velferdsteori. Særlig er andel selveie knyttet til utviklingen av velferdsstaten. Andelen selveie har økt i de fleste vestlige land de senere årene, men det er fremdeles store forskjeller mellom land. Doling (1999) kategoriserer forklaringen på andel selveie i to grupper: - de som anser andel selveie som en funksjon av økonomisk utvikling og - de som anser andel selveie som et resultat av ulike velferdsstater. Det første synspunktet er i tråd med konvergensteori hvor økning i selveie er et resultat av generelle trender, mens det andre er i tråd med divergensteori hvor andel selveie varierer i forhold til ideologi og politikk (Hoekstra, 2005). Konvergensperspektivet legger vekt på generelle internasjonale trender innenfor boligpolitikk. Ved siden av økt andel selveie er dette overgang til en mer markedsbasert boligsektor der staten har redusert sin rolle ved fremskaffelse av bolig, finansmarkeder og leiemarkedet er deregulert, subsidiene har gått i retning av personrettede subsidier med sterkere behovsprøving og mer vekt på fattigdomsbekjempelse, privatisering av offentlige utleieboliger og husleier nærmere markedsnivå (Kleinmann, 1998, Gibb, 2002, van der Heijden, 2002, Groves et al., 2006a). Blant de mest kjente divergensteoriene er Kemenys hypoteser om at høy andel selveie fortrenger offentlige utgifter til andre sektorer innenfor velferdsstaten (Kemeny, 1981, 2005). Selveie skaper omfordeling over livsløpet med høye utgifter til kjøp av bolig for unge hushold og lave boutgifter for eldre selveiere. Fordi boutgiftene er så betydelige i et husholdningsregnskap mener Kemeny at yngre hushold derfor ikke har mulighet for å bidra skattemessig til finansiering av andre offentlige velferdsutgifter. Høy selveierandel skaper 9

16 derfor motstand mot skattefinansierte velferdsutgifter. Kemeny var spesielt opptatt av forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til pensjon. Ved siden av selveie representerer også pensjon en fordeling over livsløpet med omfordeling fra yngre år til eldre år. Siden begge disse omfordelingen går samme vei over livsløpet vil yngre husholdninger derved måtte velge mellom det å bidra til pensjon eller å skaffe seg en selveid bolig. Nødvendighet av å spre kostnader over livsløpet vil derfor gjøre at det danner seg et mønster der land med høy selveierandel har lavere offentlige utgifter, særlig til pensjon, og motsatt at land med lav selveierandel har høye offentlige utgifter. Castles (1998) undersøkte empirisk forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til velferdsformål for årene 1970, 1980 og 1990 og fant at det var en sterk og vedvarende sammenheng, men at sammenhengen mellom andel selveie og offentlige utgifter til pensjon var noe svekket i En annen trend innenfor boligsektoren som kan ha betydning i forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til velferdsformål er realisering av boligformue, dvs. å konsumere boligformuen. Boligeiere tar opp forbrukslån med pant i bolig som de ikke nødvendigvis trenger å betales tilbake (i Norge kalt rammelån og boligkreditt). På bakgrunn av deregulering av finansmarkedene og sterk vekst i boligprisene de senere årene har det å øke konsumet gjennom å realisere boligformue utviklet seg til et internasjonalt fenomen. Internasjonale undersøkelser viser at fenomenet varierer sterkt mellom land, og er mer fremtredende i land med høy andel selveie, utviklede finansmarkeder, muligheter for å ta opp forbrukslån med pant i bolig og jo mer fordelaktig beskatning av boligen er (Catte et al., 2004, O Donnell, 2007). På husholdsnivå er dette et fenomen som øker med alder og med boligformue (Ludvig and Sløk, 2001, Cambell og Cocco, 2005). Malpass (2007) og Groves et al. (2006b) fremhever at boligen på bakgrunn av økt selveie og fenomenet med realisering av boligformue, har begynt å spille en nøkkelrolle i velferdsstaten. De mener at offentlige velferdsutgifter vil reduseres fordi selveiere da kan betale for service privat og da særlig pensjonister. Malpass bygger teorien først og fremst på erfaringer i England, mens Groves et al. generalisere den til andre land. Forholdet mellom selveie og offentlige velferdsutgifter er et hovedtema i artikkel 2. Her testes disse forholdene empirisk ved hjelp av korrelasjonskoeffisienter, og samtidig vises forskjeller mellom land mht. andel selveie, offentlige utgifter til boligformål og samlede offentlige utgifter til velferdsformål. 10

17 Esping-Andersens teorier om velferdsstaten Blant de mest dominerende teorier innenfor velferdsforskning hører Esping-Andersens typologi om velferdsstater. Fordi Esping-Andersens teorier omhandler markedet og statens betydning for fordeling av velferdsgoder, er dette også interessant når det gjelder bolig. Basert på data fra 18 OECD land fra 1980-årene, senere supplert med nyere empiri, deler Esping- Andersen (1990: 26-29) inn velferdsstater i tre ulike typer regimer: Den liberale velferdsstat, den konservative velferdsstat og den sosialdemokratiske velferdsstat: - Den liberale velferdsstaten er kjennetegnet ved få statlige inngrep, selektive ytelser på beskjedent nivå, private selskaper som hovedleverandør av velferdstjenester, stor vekt på markedseffektivitet og høy inntekstulikhet. Den liberale velferdsstaten inkluderer USA, Canada, Australia, Japan og Sveits. - Den konservative (korporative) velferdsstaten kjennetegnes ved at familien og nonprofit organisasjoner, som for eksempel kirken og fagforeninger, spiller en viktig rolle for produksjon og fordeling av velferdstjenester. Sosiale rettigheter er knyttet til familie- status og tilhørighet til arbeidsmarkedet slik at omfordelingen er begrenset. Den konservative velferdsstaten inkluderer Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland og Italia. - Den sosialdemokratiske velferdsstaten er kjennetegnet ved sterk statlig styring, velferdstjenester produsert og fordelt av offentlig sektor og høy deltakelse på arbeidsmarkedet. Universelle ytelser dominerer med relativt høyt nivå og lav inntektsulikheten. Den sosialdemokratiske velferdsstaten inkluderer Sverige, Danmark, Finland, Norge og Nederland. Inndelingen er basert på fordeling av velferd mellom staten, markedet og familien. Produksjon av velferd konsentreres om kontantoverføringer knyttet til pensjon, sykdom og arbeidsledighet. Sentrale elementer for inndeling i ulike regimer er klasse mobilitet, koalisjon mellom politiske partier og ekspansjon av velferdsstaten. Andre sentrale elementer er dekommodifisering, sosial stratifisering og sysselsetting (ibid., s. 2,3). Med de-kommodifisering menes graden av å opprettholde en sosialt akseptabel levestandard uavhengig av markedets fordeling. Stratifisering referer til fordeling av inntekt og sosial status. Regimene er idealtyper idet ingen land faller hundre prosent innenfor et regime og elementer fra de tre ulike regimene finnes i de fleste land (ibid., s. 49). 11

18 Ifølge Esping-Andersen er de institusjonelle bestemmelsene som lå til grunn for oppbygging av velferdsstaten innenfor de ulike regimene også bestemmende for den senere utvikling i velferdspolitikken i de enkelte nasjonene (Esping-Andersen, 1999: 4). Konsekvensene for bolig skulle tilsi at land som faller inn under det samme regime vil ha samme utvikling i boligpolitikken. Bolig var ikke tema i Esping-Andersens hovedverk, men i Politics against Markets. The Social Democratic Road to Power (1985) var også boligsektoren tema. Her påpeker Esping-Andersen at selv om boligsektoren i Norge er basert på omfattende individuell selveie, så er dette gjort ut fra solidariske prinsipper med en underordning av markedet, slik at boligssektoren ikke vil bli gjenstand for store endringer (Esping-Andersen 1985: 247). Den mest utbredte kritikken av Esping-Andersen er knyttet til hans manglende vektlegging av familiens rolle og betydningen av kjønn, og som igjen har medført forslag om å inkorporere en fjerde velferdsstat som omfatter landene i Sør-Europa (Liebfried, 1992, Barlow and Duncan, 1994, Hoekstra, 2005, Sainsbury, 1996). En annen kritikk har dreidd seg om Esping- Andersens definisjon av korporatisme som han knytter til den konservative velferdsstaten, herunder sammenheng mellom velferdsytelser og familiestatus og betydningen av non-profit organisasjoner og familiens rolle. Derved mangler vektlegging av korporatisme i forhold til arbeiderbevegelsens posisjon når det gjelder sentral styring og fordeling (Kemeny, 2001, Hoekstra, 2003). Kritikk av Esping-Andersen er også knyttet til at han ikke innkorporerte bolig i sine analyser av velferdsstatsregimer (Murie, 1998). Bolig og Esping-Andersens teorier om velferdsstaten Barlow og Duncan (1994: 30-31) har integrert bolig i Esping-Andersens velferdsstats typologi. De finner følgende kjennetegn ved boligsektoren innenfor de ulike regimene: - Den liberale velferdsstaten er kjennetegnet ved at direkte subsidier er sterkt behovsprøvd i form av inntektsoverføringer. Selveierandelen er høy, andel offentlige utleieboliger er lav og rettet mot de dårligst stilte. Det private leiemarkedet er kjennetegnet ved stort innslag av privatpersoner som utleiere. Indirekte subsidier til selveiere, som skatte subsidier, er meget høyt. Boligbygging foregår i regi av store kommersielle selskaper, mens selvbygging er begrenset til perifere områder. - Den konservative velferdsstaten er kjennetegnet ved direkte personrettede subsidier i form av inntektsoverføringer, men i noe større omfang enn i den liberale. 12

19 Selveierandelen er noe høyere enn i den sosialdemokratiske velferdsstaten. Selvbygging er omfattende og med familienettverk som viktig bidrag også for å begrense bokostnadene. - Den sosialdemokratiske velferdsstaten er kjennetegnet ved en høy kooperativ- og leie andel. Andel offentlige utleieboliger er høy og tilgjengelig for alle. Statlige inngrep er større i forhold til både produksjon av bolig og fremskaffelse av tomter, og tomteeiere har langt mindre fortjeneste enn i de to andre velferdsstatstypene. Flere forskere har integrert bolig i Esping-Andersens velferdsstats regimer, både på nasjonalt nivå og på spesifikke deler av boligsektoren, og funnet at boligsektoren divergerer mellom de ulike regimene (Barlow and Duncan, 1994, Kemeny, 2001, 2003, Castles, 1998, Castles og Ferrera, 1996, Harloe, 1995, Hulse, 2003 og Hoekstra, 2003, 2005). Også innenfor boligforskningen har det kommet kritikk av Esping-Andersen i forhold til manglende vektlegging av familie og kjønn, og forslag om å inkorporere en fjerde velferdsstat som omfatter landene ved middelhavet (Barlow and Duncan, 1994, Hoekstra, 2003, Allen, 2006). Kemeny (2003) finner at strukturen på leiemarkedet i de nordiske landene ikke følger Esping-Andersens typologi ved at Finland og Norge følger en leiestruktur typisk for den liberale velferdsstaten, mens Danmark og Sverige følger en leiestruktur typisk for den sosialdemokratiske velferdsstaten. I artikkel 1 om norsk boligpolitikk er typologien benyttet som bakgrunn til å tolke utviklingen i den norske boligpolitikken og dens plass i den norske velferdsstaten. Ved å integrere bolig i Esping-Andersens teorier setter artiklene også et kritisk søkelys på Esping-Andersens grunnlag for inndeling i de ulike typene velferdsstater. Universelle kontra selektive ytelser Universell velferdspolitikk omfatter tiltak som når hele befolkningen. Selektiv velferdspolitikk består av tiltak rettet mot enkelte grupper ut fra politiske målsetninger om å dekke spesielle behov, prioritere enkelte grupper eller avhjelpe økonomisk vanskeligstilte. Selektive tiltak er også ment å avdempe de negative konsekvensene fra markedet og samfunnsøkonomiske forhold. 13

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor En kunnskapsoversikt THORBJØRN HANSEN Viggo Nordvik Axel West Pedersen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Bolignormer, helse og velferd

Bolignormer, helse og velferd SINTEF Byggforsk THORBJØRN HANSEN Bolignormer, helse og velferd Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging Prosjektrapport 7 2007 SINTEF Byggforsk Bolignormer, helse

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Housing Affordability

Housing Affordability Rolf Barlindhaug Kim Astrup Housing Affordability En drøfting av begreper og beregning av indikatorer NOTAT 2012:110 Tittel: Forfatter: Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer

Detaljer

Registerdatabase for forskning om boligspørsmål LARS GULBRANDSEN THORBJØRN HANSEN

Registerdatabase for forskning om boligspørsmål LARS GULBRANDSEN THORBJØRN HANSEN Registerdatabase for forskning om boligspørsmål LARS GULBRANDSEN THORBJØRN HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie 1/2007 Norsk institutt for forskning om

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt

Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt Norsk boligpolitikk i forandring 1970 2010 Dokumentasjon og debatt Jardar Sørvoll Rapport nr 16/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk boligpolitikk i forandring 1970

Detaljer

Hvordan målene ble nådd

Hvordan målene ble nådd Hvordan målene ble nådd Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk TORE W. KIØSTERUD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Temahefte 1/05 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 ISF 2013 Rapport 2013:2 Institutt for

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Et velfungerende leiemarked?

Et velfungerende leiemarked? Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig privat samarbeid Jardar Sørvoll & Hans Christian Sandlie Notat nr 4/14 VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET nova Et velfungerende leiemarked? Profesjonell

Detaljer

Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen

Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen 2001/5 Rapporter Reports Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland og Thor Olav Thoresen Kontantstøtten effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer