Boligpolitikk mellom velferd og marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligpolitikk mellom velferd og marked"

Transkript

1

2

3 Boligpolitikk mellom velferd og marked Om fordelingsvirkninger og endringer i boligpolitikken av Mary Ann Stamsø Avhandling for Ph.D-graden, 2008 Institutt for statsvitenskap, samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Oslo

4

5 Innhold Forord Innledning Tema i avhandlingen Teoretiske perspektiver... 6 Markedet... 6 Bolig og velferdsstaten... 8 Universelle kontra selektive ytelser Fordeling Kontanter kontra tjenester Om artiklene Artikkel 1. Housing and the Welfare State in Norway Artikkel 2. Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison Artikkel 3. Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper Artikkel 4. Grants for first-time homeowners in Norway distributional effects under different market and political conditions Oppsummering Referanser Artikkel 1: Housing and the Welfare State in Norway Artikkel 2: Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison Artikkel 3: Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper Artikkel 4: Grants for First-time Homeowners Distributional Effects under Different Market and Political Conditions

6

7 Forord Oppstarten til denne avhandlingen var allerede i år 2000 med finansiering fra Norges forskningsråd under programmet Bolig og levekår. Forut for år 2000 bevilget Forskningsrådet midler til et forprosjekt som bestod av ny og revurdert søknad. Den opprinnelige søknaden inneholdt en analyse av fordelingseffekter av bostøtte under ulike politiske og markedsmessig forhold. Programstyret i Forskningsrådet anså bostøtte for å være av begrenset interesse i denne sammenhengen slik at ny og revurdert søknad inneholdt en analyse av boligtilskudd til etablering. På bakgrunn av dette virkemiddelets marginale betydning innenfor boligpolitikken, ikke minst internasjonalt, er avhandlingen senere blitt utvidet med flere og mer relevante temaer. Avhandlingen, som består av artikler, omfatter derfor også sosialhjelp til bolig og boligpolitikk i et velferdsperspektiv i Norge og internasjonalt. Ved startfasen var professor Ulf Torgersen hovedveileder. Han ble dessverre syk og døde senere, i Ulf Torgersen var sannsynligvis den største kapasiteten på boligforskning her i landet og også den som har gjort seg mest bemerket internasjonalt. Han var til stor hjelp og inspirasjon i avhandlingens første fase. Jeg takker Lars Gulbrandsen for at han fra 2002 overtok som veileder for Ulf Torgersen. Lars Gulbrandsen er den fremste spesialisten på boligkooperasjoner i Norge og blant dem med lengst erfaring innenfor boligforskning. Professor Bo Bengtsson har vært biveileder og med fra starten av. Bo Bengtsson er en internasjonal kapasitet innenfor boligforskningen og har vært til stor hjelp. Jeg er takknemlig for hans tålmodighet og verdifulle kommentarer underveis. Jeg vil også rette en takk til Jan Erik Tvedt og Kristian Mehus i Husbanken for anskaffelse og tilrettelegging av data til artikkelen om boligtilskudd. I tillegg vil jeg takke anonyme fagfeller for verdifulle kommentarer på utkast til artiklene i de ulike tidsskriftene der de publiseres. Jeg retter en spesiell takk til SIFO for å ha lagt forholdene til rette på en slik måte at det har vært mulig å komme i havn med prosjektet. Kolleger på SIFO har bidratt med inspirasjon og et godt arbeidsmiljø og ledelsen har gitt meg rom til å fullføre avhandlingen. Særlig vil jeg takke forskningsleder Elling Borgeraas for sjenerøsitet både når det gjelder å legge forholdene til rette og for oppmuntring underveis i arbeidet. En spesiell stor takk går til Per Arne Tufte og Terje Wessel for verdifulle faglige kommentarer til arbeidet underveis. Til slutt vil jeg takke venner og familie og spesielt Jonathan for oppmuntring til å bli ferdig. Oslo, 10. november 2008 Mary Ann Stamsø

8 2

9 1. Innledning 1.1 Tema i avhandlingen Denne avhandlingen handler om boligpolitikk. Ingen annen sektor innenfor den norske velferdsstaten har gjennomgått så store endringer som boligsektoren de senere årene. Til tross for dette er boligpolitikk viet lite oppmerksomhet innenfor den offentlige debatt. En viktig årsak kan være boligsektorens litt særegne plassering mellom velferdspolitikk og marked, samt mange forskjellige typer virkemidler. Det gjør at fordelingseffekter av ulike typer politiske tiltak er vanskelig å forutsi, måle og forstå for folk flest. I tillegg rammer endringene ikke klart definerte eller organiserte grupper, slik vi ofte ser på andre områder innenfor velferdsstaten for eksempel innenfor helse, pensjon eller utdanning. Denne kompleksiteten gjør at nedskjæringer er lettere å gjennomføre uten motstand innenfor boligsektoren enn innenfor andre områder i velferdsstaten (Lindbom, 2001). Det at fordeling av bolig skjer via markedet gjør det også vanskelig for tradisjonelle velferdsforskere å forholde seg til boligpolitikken (Bengtsson, 2001). Hovedfokus i avhandlingen er på norsk boligpolitikk, men en mindre del omhandler også boligpolitikk i et internasjonalt perspektiv. Avhandlingen består av fire artikler der både dagens boligpolitikk og utviklingen i boligpolitikken de senere årene står sentralt. Siden en viktig del av utviklingen har vært en overgang til mer målrettet og behovsprøvd boligpolitikk, er fokus rettet mot typiske behovsprøvde ytelser, såkalte selektive ytelser. Og siden det innenfor de behovsprøvde ordningene har vært en overgang til mer bruk av kontantytelser, legges hovedvekten på kontantytelser. Overgang til en mer markedsbasert boligsektor gjør at også markedet er sentralt. Disse endringene innenfor boligpolitikken har medført at boligsektorens plass innenfor velferdsstaten er blitt et viktig tema i avhandlingen. Artiklene er slik sett delt inn i to bolker begge med et overordnet velferdsperspektiv. De to første artiklene tar for seg et videre spekter av boligpolitikken - den første med en systematisk gjennomgang av endringer i den norske boligpolitikken i et velferdsperspektiv, - den andre med en internasjonal sammenlikning av forholdet mellom bolig- og velferdspolitikk. De to siste artiklene er analyser av fordelingseffekter av selektive tiltak innenfor boligsektoren den ene om økonomisk sosialhjelp til bolig, - den andre om boligtilskudd til kjøp eller bygging av bolig. 3

10 Innenfor boligsektoren gir markedet et vel så viktig bidrag til fordeling som politiske tiltak. Likevel er det ofte en tendens innenfor både boligforskning og boligpolitikk at spørsmålene enten rettes mot konkrete politiske tiltak, herunder ulike støtteordninger, eller mot markedsforhold, herunder priser. I avhandlingen er fokus rettet mot markedsforhold og boligpolitikk i sammenheng. Problemstillinger er knyttet til fordelingsvirkninger av boligpolitikken, forhold på boligmarkedet og boligpolitikkens plass innenfor velferdspolitikken. Avhandlingen består av følgende artikler: 1. Housing and the Welfare State in Norway 2. Housing and Welfare Policy Changing Relations? A cross national comparison 3. Økonomisk sosialhjelp og boligmarkedet boutgifter og fordelingsprinsipper 4. Grants for First-time Homeowners Distributional Effects under Different Market and Political Conditions Ved tidspunkt for innlevering av avhandlingen, har artiklene følgende status mht. publisering i tidsskrifter med referee ordning: - Artikkel 1: Akseptert for publisering i Scandinavian Political Studies, Artikkel 2: Sendt inn til 2. gangs vurdering etter innarbeidede kommentarer fra referee, til Housing Theory and Society, Artikkel 3: Publisert i Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 5, nr. 4, Artikkel 4: Sendt inn til 2. gangs vurdering etter innarbeidede kommentarer fra referee, til European Journal of Housing Policy, Analyser av boligpolitikk kan gjøres på ulike nivåer og med ulik analytisk tilnærming. Bengtsson (2001) inndeler forskningen i tre ulike politikknivåer og to ulike analytiske nivåer. På statlig nivå er makroøkonomiske størrelser gjenstand for analyse, ofte i et komparativt perspektiv. På sektornivå er boligsektoren sentral, kontra andre sektorer som sosialsektoren utdanningssektoren m.m. På virkemiddelnivå studeres konkrete boligpolitiske virkemidler som for eksempel boligtilskudd. Den analytiske tilnærmingen kan enten ta utgangspunkt i implementering av politikken og politiske målsetninger eller den kan ta utgangspunkt i resultatene (effektene) av politikken. Disse analytiske perspektivene kan anvendes på alle tre politikknivåene. 4

11 Samlet sett dekker analysene i denne avhandlingen alle tre politiske nivåer og med begge analytiske tilnærmingene. For å lette fremstillingen er artiklenes tilnærming oppsummert i figuren nedenfor. Analytisk tilnærming Implementering av politikk og politiske målsettinger Resultater (effekter) Politikknivå Statlig nivå Sektornivå Virkemiddelnivå 2. Housing and 1. Housing 3. Økonomisk Welfare Policy and the sosialhjelp og Changing Welfare boligmarkedet Connections? A cross State in boutgifter og national comparison Norway fordelingsprinsipper 4. Grants for First-time Homeowners in Norway Distributional Effects under Different Market and Political Conditions Artikkel 1 er på sektornivå med fokus på utviklingen i den norske boligpolitikken fra begynnelsen av 1980 tallet og frem til og med Denne utviklingen er relatert til utviklingen innenfor velferdsstaten generelt. Artikkel 2 er på statlig nivå og er en internasjonal sammenlikning av ulike boligpolitiske og velferdspolitiske størrelser, forholdet mellom disse og endring over tid. De to siste artiklene er på virkemiddelnivå. Artikkel 3 omhandler praksis for tildeling av økonomisk sosialhjelp til boligformål, og praksis for hvilke krav som stilles for å kunne motta sosialhjelp. Artikkel 4 tar utgangspunkt i boligtilskudd til kjøp av bolig og er en analyse av fordelingsvirkninger av tilskuddet under ulike boligpolitiske og markedsmessige forhold. Et komparativt perspektiv ivaretas på to ulike måter. For det første et komparativt perspektiv i tid, som ivaretas i alle artikler bortsett fra artikkel 3. For det andre gjennom en internasjonal sammenlikning av bolig- og velferdspolitikken i et utvalg OECD land, som ivaretas i artikkel 2. Artiklene i avhandlingen er basert på ulike datakilder med ulike metodiske tilnærminger. 5

12 Denne innledningen har til hensikt å utgjøre en generell ramme for artiklene 1. Hovedvekten er viet teori som er ment å binde artiklene sammen, og en oppsummering av artiklene. I avsnitt 1.2 gis en oversikt over de mest sentrale teoriene som er benyttet i artiklene i avhandlingen. Avsnitt 1.3 gir en oppsummering av de enkelte artiklene, som settes inn i en bredere teoretisk sammenheng, og det redegjøres spesifikt for problemstillinger og funn i de enkelte artiklene. Avsnitt 1.4 består av en kort oppsummering. 1.2 Teoretiske perspektiver En rekke teoretiske perspektiver er av interesse i studiet av boligpolitikk. På bakgrunn av boligens spesielle stilling som markedsvare og velferdsgode rettes oppmerksomheten her mot teorier knyttet til markedet, fordeling og velferd. Boligmarkedet knyttes opp mot markedsteori. Avsnittet om teori om velferdsstaten innledes med boligens plass i velferdsstaten og følges opp av Esping-Andersens teorier om velferdsstater og implikasjoner i forhold til boligsektoren. Teorier om fordeling tar utgangspunkt i forskjeller mellom selektive og universelle ytelser, for deretter å fokusere på viktige fordelingsperspektiver som er aktuelle ved selektive ytelser. Til slutt i avsnittet følger en diskusjon av ytelser i form av kontanter eller tjenester. Markedet Forutsetninger om perfekt informasjon og fravær av markedssvikt må være oppfylt for at et marked skal allokere ressurser effektivt. Flere karakteristiske trekk ved boligmarkedet gjør at boligmarkedet avviker fra disse forutsetningene (Stahl, 1985, Arnott, 1987, Hårsman og Quigly, 1991) Boligen er et nødvendighetsgode. Boligens langsiktighet. Boligen er ikke mobil, dvs. kan vanligvis ikke flyttes. Boligen er et udelelig gode. Markedet for boliger er et tynt marked. Informasjonen i markedet er asymmetrisk, nesten all informasjon om boligen ligger hos utleier eller selger. 1 De ulike artiklene har ulik mal mht. referanseliste og linjeavstand, som står i forhold til krav til tidsskriftene de er sendt inn til. Innledningen følger samme mal som artikkel 3. Forord vil bli inkludert i avhandlingens publiserte form trykket av Unipub (samt nummerering). 6

13 Høye transaksjonskostnader De fleste varer/markeder har en eller flere av disse karakteristikkene, men bare i boligmarkedet er de til stede i så stor grad (Stahl, 1985, Arnott, 1987, Hårsman og Quigly, 1991). Disse særtrekkene ved boligmarkedet gjør at boligmarkedet skiller seg relativt mye fra perfekt konkurranse, noe som får konsekvenser for både tilbud og etterspørsel etter boliger. At boligen er et nødvendighetsgode (og mangelen på substitutter) vil medføre en høy betalingsvillighet. Boligens lange brukstid medfører usikkerhet ved vurdering av behov fordi de som etterspør må ta hensyn til behov som ligger langt frem i tid. Boligens lange produksjonsprosess vil få betydning for tilbudet av boliger. Tilbudet er da gitt på kort sikt, slik at endringer i etterspørselen ikke tilsvares av endringer i tilbudet, men kun endring i pris. Tilbudet vil også være uelastisk i områder med knapphet på areal, som for eksempel sentrum av byer. At boligen ikke er mobil og ikke kan tas med ved flytting understreker betydningen av andre faktorer ved etterspørsel etter bolig, som for eksempel arbeidsmarkedet og tilbudet av offentlige tjenester. At boligen ikke kan deles opp medfører også, sammen med betydelige flyttekostnader, at endringer i f.eks prisøkning ikke nødvendigvis følges av en endring i tilpasning. For andre varer vil prisøkning umiddelbart medføre valg av mindre konsumering, men dette er vanskeligere i boligmarkedet. At boligmarkedet er et tynt marked dvs. at boligene er spredt over områder med ulike karakteristikker, understreker betydningen av andre ting enn selve boligen, slik som omgivelser/miljø. Asymmetrisk informasjon gir ulik fordeling av markedsmakt, noe som har betydning for konkurransesituasjonen. Transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp/bytte av bolig er kostnader som kommer i tillegg til prisen på boligen, som direkte flyttekostnader, meglerhonorar og avgifter ved tinglysning m.m. Disse er spesielt omfattende i boligmarkedet. I tillegg til disse særtrekkene vil usikkerhet omkring renteforhold medfører at både tilbuds- og etterspørselssiden ikke har full informasjon om prisene (kostnadene) også etter at varen, dvs. boligen, er kjøpt. Sterke svingninger i prisene gjør det også vanskelig med forutsigbarhet mht. investering i eid bolig. Særtrekkene ved boligmarkedet vil være viktig ved en vurdering av offentlige inngrep i markedet. Analyser av boligpolitiske virkemidler må derfor ta hensyn til disse særtrekkene. Eksempler på dette er boligtilskudd som er tema i artikkel fire. Virkemidler i form av kontantytelser kan medføre prisøkning fordi boligmarkedet er uelastisk slik at tilbudet ikke øker tilsvarende etterspørselen. I tillegg er boligmarkedet sterkt avhengig av ulike typer 7

14 offentlige inngrep. Dette kan være offentlige inngrep som sikrer kontinuitet og gode markedsbetingelser i privat sektor, som finansielle forhold, strukturelle betingelser, arealplanlegging, fordelingspolitikk, stabil økonomisk vekst og høy sysselsetting. Dette er et av temaene i den første artikkelen der omfattende endringer i boligpolitikken og på boligmarkedet ble påvirket av deregulering av kredittmarkedet og konjunkturer. Bolig og velferdsstaten Boligens plass i velferdsstaten og forholdet mellom bolig- og velferdspolitikk er sentrale temaer i avhandlingen. Dette avsnittet innledes med boligens plass i velferdsstaten og hvilke særtrekk bolig har som velferdsgode. Deretter følger en oversikt over Esping-Andersens velferdsstatsteorier og hvordan disse teoriene er tilpasset boligsektoren. Boligen som markedsvare og velferdsgode Bolig er en av fire hovedpilarer innenfor velferdsstaten ved siden av pensjon, utdanning og helse (Torgersen, 1987). Men i motsetning til de andre områdene innenfor velferdsstaten er bolig i stor grad en del av det private markedet samtidig som offentlige reguleringer og styring står sentralt. Bolig er på samme tid både et markedsgode og velferdsgode (Bengtsson, 1995:11-112). Boligpolitikken har derved i hovedsak vært rettet inn mot å styrke husholdningenes stilling på markedet, gjennom ulike låne- og tilskudds ordninger, via skattepolitikken og via reguleringer i bolig- og kredittmarkedet. Innenfor velferdsstaten er da også bolig betegnet som the wobbly pillar of the welfare state (Torgersen, 1987). Dette henviser til måten bolig distribueres på. I andre sektorer innenfor velferdsstaten er produksjon og fordeling kontrollert og regulert av profesjonelle aktører. Fordelingen er universell, basert på rettigheter og ikke påvirket av den økonomiske situasjonen. En annen forskjell er at bolig er karakterisert ved høy kapitalintensitet og utgjør en stor investering (Kemeny, 2001). Boligens særstilling i velferdsstaten er en stor utfordring når det gjelder å drive velferdspolitikk. Barr (1998: 262, 379) karakteriserer da også boligpolitikken som den minst vellykkede innenfor velferdsstaten. Hovedsakelig skyldes dette at politikere ikke forstår eller tar hensyn til sammenhengen mellom målsetninger og virkemidler. Målet er å gi de største subsidiene til de med lavest inntekt, men de største subsidiene går til de med høyest inntekt gjennom skatte subsidier. Vi får da en situasjon med overforbruk og underforbruk. 8

15 Det er vanskelig å forutse og å måle fordelingseffekter innenfor boligsektoren sammenliknet med andre velferdsgoder. Boligpolitikkens plassering i markedet på den ene siden og sosialpolitikken på den andre gjør det vanskelig med en politisk evaluering av de sosiale konsekvensene av endringer i den økonomiske politikken (Turner, 2001:192). Endringer i makroøkonomiske størrelser har stor betydning for boligsektoren og boligpolitikken. Endring som ikke er knyttet til offentlige budsjetter som renteforhold, inflasjon og økonomiske sykluser får større betyding for boligsektoren enn om offentlige budsjetter som ulike typer subsidier knyttet til boligsektoren endres (Bucley og Majo, 1989). Forholdet mellom selveie og andre sektorer i velferdsstaten Tilknytningsformer, dvs. andel selveie og andel leie, herunder også offentlig utleie, er et av de mest diskuterte temaene innenfor boligforskningen og ofte knyttet til velferdsteori. Særlig er andel selveie knyttet til utviklingen av velferdsstaten. Andelen selveie har økt i de fleste vestlige land de senere årene, men det er fremdeles store forskjeller mellom land. Doling (1999) kategoriserer forklaringen på andel selveie i to grupper: - de som anser andel selveie som en funksjon av økonomisk utvikling og - de som anser andel selveie som et resultat av ulike velferdsstater. Det første synspunktet er i tråd med konvergensteori hvor økning i selveie er et resultat av generelle trender, mens det andre er i tråd med divergensteori hvor andel selveie varierer i forhold til ideologi og politikk (Hoekstra, 2005). Konvergensperspektivet legger vekt på generelle internasjonale trender innenfor boligpolitikk. Ved siden av økt andel selveie er dette overgang til en mer markedsbasert boligsektor der staten har redusert sin rolle ved fremskaffelse av bolig, finansmarkeder og leiemarkedet er deregulert, subsidiene har gått i retning av personrettede subsidier med sterkere behovsprøving og mer vekt på fattigdomsbekjempelse, privatisering av offentlige utleieboliger og husleier nærmere markedsnivå (Kleinmann, 1998, Gibb, 2002, van der Heijden, 2002, Groves et al., 2006a). Blant de mest kjente divergensteoriene er Kemenys hypoteser om at høy andel selveie fortrenger offentlige utgifter til andre sektorer innenfor velferdsstaten (Kemeny, 1981, 2005). Selveie skaper omfordeling over livsløpet med høye utgifter til kjøp av bolig for unge hushold og lave boutgifter for eldre selveiere. Fordi boutgiftene er så betydelige i et husholdningsregnskap mener Kemeny at yngre hushold derfor ikke har mulighet for å bidra skattemessig til finansiering av andre offentlige velferdsutgifter. Høy selveierandel skaper 9

16 derfor motstand mot skattefinansierte velferdsutgifter. Kemeny var spesielt opptatt av forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til pensjon. Ved siden av selveie representerer også pensjon en fordeling over livsløpet med omfordeling fra yngre år til eldre år. Siden begge disse omfordelingen går samme vei over livsløpet vil yngre husholdninger derved måtte velge mellom det å bidra til pensjon eller å skaffe seg en selveid bolig. Nødvendighet av å spre kostnader over livsløpet vil derfor gjøre at det danner seg et mønster der land med høy selveierandel har lavere offentlige utgifter, særlig til pensjon, og motsatt at land med lav selveierandel har høye offentlige utgifter. Castles (1998) undersøkte empirisk forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til velferdsformål for årene 1970, 1980 og 1990 og fant at det var en sterk og vedvarende sammenheng, men at sammenhengen mellom andel selveie og offentlige utgifter til pensjon var noe svekket i En annen trend innenfor boligsektoren som kan ha betydning i forholdet mellom selveie og offentlige utgifter til velferdsformål er realisering av boligformue, dvs. å konsumere boligformuen. Boligeiere tar opp forbrukslån med pant i bolig som de ikke nødvendigvis trenger å betales tilbake (i Norge kalt rammelån og boligkreditt). På bakgrunn av deregulering av finansmarkedene og sterk vekst i boligprisene de senere årene har det å øke konsumet gjennom å realisere boligformue utviklet seg til et internasjonalt fenomen. Internasjonale undersøkelser viser at fenomenet varierer sterkt mellom land, og er mer fremtredende i land med høy andel selveie, utviklede finansmarkeder, muligheter for å ta opp forbrukslån med pant i bolig og jo mer fordelaktig beskatning av boligen er (Catte et al., 2004, O Donnell, 2007). På husholdsnivå er dette et fenomen som øker med alder og med boligformue (Ludvig and Sløk, 2001, Cambell og Cocco, 2005). Malpass (2007) og Groves et al. (2006b) fremhever at boligen på bakgrunn av økt selveie og fenomenet med realisering av boligformue, har begynt å spille en nøkkelrolle i velferdsstaten. De mener at offentlige velferdsutgifter vil reduseres fordi selveiere da kan betale for service privat og da særlig pensjonister. Malpass bygger teorien først og fremst på erfaringer i England, mens Groves et al. generalisere den til andre land. Forholdet mellom selveie og offentlige velferdsutgifter er et hovedtema i artikkel 2. Her testes disse forholdene empirisk ved hjelp av korrelasjonskoeffisienter, og samtidig vises forskjeller mellom land mht. andel selveie, offentlige utgifter til boligformål og samlede offentlige utgifter til velferdsformål. 10

17 Esping-Andersens teorier om velferdsstaten Blant de mest dominerende teorier innenfor velferdsforskning hører Esping-Andersens typologi om velferdsstater. Fordi Esping-Andersens teorier omhandler markedet og statens betydning for fordeling av velferdsgoder, er dette også interessant når det gjelder bolig. Basert på data fra 18 OECD land fra 1980-årene, senere supplert med nyere empiri, deler Esping- Andersen (1990: 26-29) inn velferdsstater i tre ulike typer regimer: Den liberale velferdsstat, den konservative velferdsstat og den sosialdemokratiske velferdsstat: - Den liberale velferdsstaten er kjennetegnet ved få statlige inngrep, selektive ytelser på beskjedent nivå, private selskaper som hovedleverandør av velferdstjenester, stor vekt på markedseffektivitet og høy inntekstulikhet. Den liberale velferdsstaten inkluderer USA, Canada, Australia, Japan og Sveits. - Den konservative (korporative) velferdsstaten kjennetegnes ved at familien og nonprofit organisasjoner, som for eksempel kirken og fagforeninger, spiller en viktig rolle for produksjon og fordeling av velferdstjenester. Sosiale rettigheter er knyttet til familie- status og tilhørighet til arbeidsmarkedet slik at omfordelingen er begrenset. Den konservative velferdsstaten inkluderer Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland og Italia. - Den sosialdemokratiske velferdsstaten er kjennetegnet ved sterk statlig styring, velferdstjenester produsert og fordelt av offentlig sektor og høy deltakelse på arbeidsmarkedet. Universelle ytelser dominerer med relativt høyt nivå og lav inntektsulikheten. Den sosialdemokratiske velferdsstaten inkluderer Sverige, Danmark, Finland, Norge og Nederland. Inndelingen er basert på fordeling av velferd mellom staten, markedet og familien. Produksjon av velferd konsentreres om kontantoverføringer knyttet til pensjon, sykdom og arbeidsledighet. Sentrale elementer for inndeling i ulike regimer er klasse mobilitet, koalisjon mellom politiske partier og ekspansjon av velferdsstaten. Andre sentrale elementer er dekommodifisering, sosial stratifisering og sysselsetting (ibid., s. 2,3). Med de-kommodifisering menes graden av å opprettholde en sosialt akseptabel levestandard uavhengig av markedets fordeling. Stratifisering referer til fordeling av inntekt og sosial status. Regimene er idealtyper idet ingen land faller hundre prosent innenfor et regime og elementer fra de tre ulike regimene finnes i de fleste land (ibid., s. 49). 11

18 Ifølge Esping-Andersen er de institusjonelle bestemmelsene som lå til grunn for oppbygging av velferdsstaten innenfor de ulike regimene også bestemmende for den senere utvikling i velferdspolitikken i de enkelte nasjonene (Esping-Andersen, 1999: 4). Konsekvensene for bolig skulle tilsi at land som faller inn under det samme regime vil ha samme utvikling i boligpolitikken. Bolig var ikke tema i Esping-Andersens hovedverk, men i Politics against Markets. The Social Democratic Road to Power (1985) var også boligsektoren tema. Her påpeker Esping-Andersen at selv om boligsektoren i Norge er basert på omfattende individuell selveie, så er dette gjort ut fra solidariske prinsipper med en underordning av markedet, slik at boligssektoren ikke vil bli gjenstand for store endringer (Esping-Andersen 1985: 247). Den mest utbredte kritikken av Esping-Andersen er knyttet til hans manglende vektlegging av familiens rolle og betydningen av kjønn, og som igjen har medført forslag om å inkorporere en fjerde velferdsstat som omfatter landene i Sør-Europa (Liebfried, 1992, Barlow and Duncan, 1994, Hoekstra, 2005, Sainsbury, 1996). En annen kritikk har dreidd seg om Esping- Andersens definisjon av korporatisme som han knytter til den konservative velferdsstaten, herunder sammenheng mellom velferdsytelser og familiestatus og betydningen av non-profit organisasjoner og familiens rolle. Derved mangler vektlegging av korporatisme i forhold til arbeiderbevegelsens posisjon når det gjelder sentral styring og fordeling (Kemeny, 2001, Hoekstra, 2003). Kritikk av Esping-Andersen er også knyttet til at han ikke innkorporerte bolig i sine analyser av velferdsstatsregimer (Murie, 1998). Bolig og Esping-Andersens teorier om velferdsstaten Barlow og Duncan (1994: 30-31) har integrert bolig i Esping-Andersens velferdsstats typologi. De finner følgende kjennetegn ved boligsektoren innenfor de ulike regimene: - Den liberale velferdsstaten er kjennetegnet ved at direkte subsidier er sterkt behovsprøvd i form av inntektsoverføringer. Selveierandelen er høy, andel offentlige utleieboliger er lav og rettet mot de dårligst stilte. Det private leiemarkedet er kjennetegnet ved stort innslag av privatpersoner som utleiere. Indirekte subsidier til selveiere, som skatte subsidier, er meget høyt. Boligbygging foregår i regi av store kommersielle selskaper, mens selvbygging er begrenset til perifere områder. - Den konservative velferdsstaten er kjennetegnet ved direkte personrettede subsidier i form av inntektsoverføringer, men i noe større omfang enn i den liberale. 12

19 Selveierandelen er noe høyere enn i den sosialdemokratiske velferdsstaten. Selvbygging er omfattende og med familienettverk som viktig bidrag også for å begrense bokostnadene. - Den sosialdemokratiske velferdsstaten er kjennetegnet ved en høy kooperativ- og leie andel. Andel offentlige utleieboliger er høy og tilgjengelig for alle. Statlige inngrep er større i forhold til både produksjon av bolig og fremskaffelse av tomter, og tomteeiere har langt mindre fortjeneste enn i de to andre velferdsstatstypene. Flere forskere har integrert bolig i Esping-Andersens velferdsstats regimer, både på nasjonalt nivå og på spesifikke deler av boligsektoren, og funnet at boligsektoren divergerer mellom de ulike regimene (Barlow and Duncan, 1994, Kemeny, 2001, 2003, Castles, 1998, Castles og Ferrera, 1996, Harloe, 1995, Hulse, 2003 og Hoekstra, 2003, 2005). Også innenfor boligforskningen har det kommet kritikk av Esping-Andersen i forhold til manglende vektlegging av familie og kjønn, og forslag om å inkorporere en fjerde velferdsstat som omfatter landene ved middelhavet (Barlow and Duncan, 1994, Hoekstra, 2003, Allen, 2006). Kemeny (2003) finner at strukturen på leiemarkedet i de nordiske landene ikke følger Esping-Andersens typologi ved at Finland og Norge følger en leiestruktur typisk for den liberale velferdsstaten, mens Danmark og Sverige følger en leiestruktur typisk for den sosialdemokratiske velferdsstaten. I artikkel 1 om norsk boligpolitikk er typologien benyttet som bakgrunn til å tolke utviklingen i den norske boligpolitikken og dens plass i den norske velferdsstaten. Ved å integrere bolig i Esping-Andersens teorier setter artiklene også et kritisk søkelys på Esping-Andersens grunnlag for inndeling i de ulike typene velferdsstater. Universelle kontra selektive ytelser Universell velferdspolitikk omfatter tiltak som når hele befolkningen. Selektiv velferdspolitikk består av tiltak rettet mot enkelte grupper ut fra politiske målsetninger om å dekke spesielle behov, prioritere enkelte grupper eller avhjelpe økonomisk vanskeligstilte. Selektive tiltak er også ment å avdempe de negative konsekvensene fra markedet og samfunnsøkonomiske forhold. 13

20 Det som kjennetegner den nordiske velferdsstaten i et internasjonalt perspektiv, er dens høye grad av universelle ytelser basert på rettigheter, dvs. at offentlige tjenester og økonomisk støtte i prinsippet når hele befolkningen i ulike livsfaser, etter noenlunde enhetlige regler. (Kildal og Kuhnle, 2005). Esping-Andersen trekker frem Norge og Sverige som de land der universelle ytelser har størst omfang (Esping-Andersen, 1990: 73-76). Tilbudet av selektive økonomiske støtteordninger til vanskeligstilte på boligmarkedet består av en rekke ordninger, som fordeler seg på ulike former for tilskudd, lån, bostøtteordninger og sosialhjelp. Innenfor velferdsteori og diskusjoner om velferdspolitikk er distinksjonen mellom begrepsparene generell og selektiv av avgjørende betydning. Det at boligmarkedet påvirkes vel så mye av den økonomiske utviklingen som av den offentlige politikken skaper utfordringer i distinksjonen generell og selektiv innenfor boligpolitikk. Det offentliges kontroll som er underforstått i distinksjonen mellom generell og selektiv, foreligger ikke i boligpolitikken og gjør dette skillet nesten umulig (Bengtsson og Rothstein, 1997, Bengtsson 1995 og 2001). Fordelene med universelle tiltak er at de har stor grad av legitimitet fordi de når hele befolkningen. De er billige administrativt, da de ikke krever behovsprøving og kontroll. Det oppstår ikke problemer med treffsikkerhet og misbruk av ytelser. Kritikk mot universelle ytelser har medført at selektive ytelser har fått økende omfang. Kritikken har i hovedsak dreidd seg om at det er kostbart fordi de når hele befolkningen, at de er for sjenerøse slik at arbeidstilbudet reduseres, at de kan medføre fusk og mistanke om fusk og at sosiale nettverk uthules (Rothstein, 1994, Bengtsson og Rothstein 1997). Fordelene med selektive tiltak er at de, ettersom de bare rettes mot enkelte, krever et lavere skattenivå enn generelle tiltak. Selektive tiltak er lettere å målrette, og det er enklere å vurdere effekter. Staten har bedre kontroll over utgiftene ved selektive tiltak. Ulempene med selektive tiltak er at de på grunnlag av en behovsprøving kan virke stigmatiserende (Titmuss, 1958). Videre er det ofte anført som et problem at de er relativt kostbare administrativt. Et annet problem knyttet til selektive ytelser er at retningslinjene blir stringente eller kompliserte slik at mange med behov faller utenfor (Atkinson, 1998: , Bojer, 2003). Fordeling Det viktigste målet med selektive ytelser er å oppnå en bedre fordeling enn det markedet alene gir. Når man skal oppnå en større likhet er det vanlig å skille mellom vertikal og horisontal 14

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen

ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen Hva er fattigdom? Fattigdom Indirekte mål på fattigdom Direkte mål på fattigdom Absolutt tilnærming Minimumsbudsjett basert på inntekt

Detaljer

Den norske velferdsstaten

Den norske velferdsstaten Den norske velferdsstaten Geir R. Karlsen, Professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Ideen bak Velferdsstaten Velferdsstaten som idé oppsto mot slutten av 1800-tallet på

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte TIL BOLIG Subsidier til boligformål i Norge består av rentestøtte på lån gitt av Husbanken, bostøtte og andre tilskudd. Disse subsidieelementene gjenfinnes i de årlige statsbudsjettene. De endelige tallene

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto aktor - En eksamensavis utgitt av Pareto SØK 2001 Offentlig økonomi og økonomisk politikk Eksamensbesvarelse Høst 2003 Dette dokumentet er en eksamensbesvarelse, og kan inneholde feil og mangler. Det er

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Hilde Bojer Innhold Fordelingspolitikk Om skatter Overføringer Noen målkonflikter Offentlig finansierte individuelle goder Fordelingspolitikk Fordelingspolitiske

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Fordeling av trygdene. Trygd og inntektsfordeling

Fordeling av trygdene. Trygd og inntektsfordeling Fordeling av trygdene Trygd og inntektsfordeling Plan for dagen Innledning Pensjonssystemet Omfordeling mellom grupper Hvorfor omfordele/ utjevne Hvordan omfordele Er det mulig å avskaffe fattigdom i

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

SV-401 1 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective

SV-401 1 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective SV-401 1 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective Kandidat-ID: 6592 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 SV-401, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 SV-401, spørsmål Skriveoppgave

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter DEMOKRATI OG VELFERD Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter Tema Kjennetegn ved den norske velferdsstaten, med særlig vekt på trygdesystemet og brukermedvirkning Sosial

Detaljer

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Økonomisk vekst, konjunkturer, arbeidsledighet, inflasjon, renter, utenriksøkonomi

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor En kunnskapsoversikt THORBJØRN HANSEN Viggo Nordvik Axel West Pedersen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie

Detaljer

Innhold. Forord til 5. utgave... 11 Studietips... 13

Innhold. Forord til 5. utgave... 11 Studietips... 13 Innhold Forord til 5. utgave..................................................... 11 Studietips.............................................................. 13 1 Den offentlige sektoren..............................................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 131 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 1/6, oppgave 2 vekt ½, og oppgave 3 vekt 1/3. For å bestå eksamen, må besvarelsen

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum. 3. forelesning ECON 1310 Del 2 24. august 2015

Etterspørsel, investering og konsum. 3. forelesning ECON 1310 Del 2 24. august 2015 Etterspørsel, investering og konsum 3. forelesning ECON 1310 Del 2 24. august 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Realligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private investeringer

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Noen trenger sosialhjelp i tillegg

Noen trenger sosialhjelp i tillegg Mottakere av foreløpig uførestønad: Noen trenger sosialhjelp i tillegg Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig?

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Kristin Clemet Stavanger, 2 6.4.2 0 1 3 Velstanden brer seg Verdens velstand pr capita 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 101 201 301 401

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer 1 Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen, Oslo kongressenter 21 22 mai 1 Ulike fokus på inntektsfordeling

Detaljer

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Skatt, næringspolitikk og globalisering Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Om skatte- og avgiftsopplegget Det er svært små endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hvordan påvirker eldrebølgen de offentlige budsjettprioriteringene?

Hvordan påvirker eldrebølgen de offentlige budsjettprioriteringene? Hvordan påvirker eldrebølgen de offentlige budsjettprioriteringene? Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI Foredrag på konferanse i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi,

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

INNSPILL TIL UTVALG SOM SKAL VURDERE ØKT MIGRASJON OG INTERNASJONAL MOBILITET KONSEKVENSER FOR VELFERDSMODELLEN

INNSPILL TIL UTVALG SOM SKAL VURDERE ØKT MIGRASJON OG INTERNASJONAL MOBILITET KONSEKVENSER FOR VELFERDSMODELLEN Landsorganisasjonen, Samfunnspolitisk avdeling ved Liv Sannes 26.04.10 INNSPILL TIL UTVALG SOM SKAL VURDERE ØKT MIGRASJON OG INTERNASJONAL MOBILITET KONSEKVENSER FOR VELFERDSMODELLEN Mandatet for utvalget

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030 SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe Den nordiske modellen: Fra dystre spådommer til ny popularitet til?? 1970-tallet Modellen

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Professor Erling Eide Rettsøkonomi, 4. avdeling. 1. Innledning: Rettsøkonomiens hovedtema

Professor Erling Eide Rettsøkonomi, 4. avdeling. 1. Innledning: Rettsøkonomiens hovedtema Professor Erling Eide Rettsøkonomi, 4. avdeling 1. Innledning: Rettsøkonomiens hovedtema (a) Forklaring av rettsregler (b) Virkninger av rettsregler Teori: (i) Adferdsteori (rasjonelle aktører) (ii) Markedsteori

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

Velferdsstaten - grunnlag og modeller

Velferdsstaten - grunnlag og modeller Temanotat 2002/9: Velferdsstaten - grunnlag og modeller Utarbeidet av Åshild Olaussen og Hans Petter Wollebæk, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Dette temanotatet omhandler det idémessige grunnlaget

Detaljer

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Sykefravær blant lærere HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Fra ide til realitet Ide lansert vår 2009 Rask avklaring med Uni-Rokkan senteret Interne diskusjoner h-2009 Politisk

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Education at a Glance 2010

Education at a Glance 2010 Education at a Glance 2010 Sammendrag Kort om hovedfunn Norge er blant landene i OECD med høyest ressursnivå i utdanningssektoren, målt som årlig utgift per elev eller student korrigert for ulik kjøpekraft

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Aktuell kommentar. Nr. 2011. Norges Bank

Aktuell kommentar. Nr. 2011. Norges Bank Nr. 2011 Aktuell kommentar Norges Bank *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendugvis tillegges Norges Bank Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Almennyttig utleie en fattigdomsfelle?

Almennyttig utleie en fattigdomsfelle? Almennyttig utleie en fattigdomsfelle? Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt 5.4.26 1 5.4.26 2 Selv om et flertall av leiere i aldersgruppen 3-59 år ønsker å bli eiere, er det ikke alle som mener

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

sektors produksjon av varer og tjenester. Produksjon av offentlige goder Konsum av offentlige goder Fordeling Politiske beslutningsprosesser

sektors produksjon av varer og tjenester. Produksjon av offentlige goder Konsum av offentlige goder Fordeling Politiske beslutningsprosesser Innledning uke 34 Hva er offentlig økonomi? I mange økonomikurs lærer vi om privat sektors produksjon av varer og tjenester. Dettekurset handler om offentlig sektor. Produksjon av offentlige goder Konsum

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet

En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet Utrykt vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle Av Kristin Aarland, NOVA Modell Modell med fire

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Konsekvenser av liberalisering i Norge

Konsekvenser av liberalisering i Norge Demokrati og Urbanisering Parallell 1: Hva slags boligpolitikk trenger vi? Konsekvenser av liberalisering i Norge Berit Nordahl, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Neoliberalisme mellom

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer