MØTEINNKALLING Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Kommunestyret"

Transkript

1 Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag kl på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv handel og kommunens hjemmeside Kvalsund den 24. august 2005 Ragnar Olsen ordfører 1

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0038/05 05/00979 ÅPEN SPØRRETIME PS 0039/05 05/00978 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0040/05 05/00983 REFERATER PS 0041/05 04/01095 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV PS 0042/05 05/00534 UTVIDET ÅPNINGSTID I KVALSUND BARNEHAGE - ØKTE KOSTNADER PS 0043/05 05/00566 ØKNING AV SFO-SATSER I KOKELV OG NEVERFJORD PS 0044/05 05/00567 REVIDERING AV REGLEMENT FOR LEIE AV MILJØBYGG, SKOLELOKALER OG KAFE PS 0045/05 05/00849 KJØP AV GNR. 14 BNR. 167 TIL PSYKIATRIBOLIG PS 0046/05 04/01424 STARTLÅN - OPPTAK AV LÅN FRA HUSBANKEN 2005 PS 0047/05 05/00954 KJØP/BYGGING AV EGEN BOLIG ELLER UTBEDRING AV FRITIDSHUS - REGLEMENT FOR RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER. 2

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 05/00979 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0038/05 Kommunestyret ÅPEN SPØRRETIME Til orientering: De som ønsker å fremme spørsmål til administrasjonen eller ordfører/politikere bes gjøre det skriftlig i god tid før møtet. Dette for å kunne gi svar dersom det er behov for nærmere undersøkelse. Denne ordningen gjelder både publikum og politikere, dog kan publikum fremme spørsmål/innspill uten at det er innmeldt før møtet. Evnt. svar kan i noen tilfeller ikke imøtekommes i møte, men sendes skriftlig til spørsmålsstiller senere. 3

4 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/00978 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0039/05 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. 4

5 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/00983 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/05 Kommunestyret REFERATER Ordførers innstilling: Referatsaken tas til orientering.

6 SAKSGRUNNLAG: Vest-Finnmark regionråd Årsmelding og regnskap Referatsaken tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann 6

7 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 033 X43 Arkivsaksnr.: 04/01095 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0055/04 Kommunestyret /05 Kommunestyret SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Ordførers innstilling: Siv Holmen innvilges fritak fra verv som 1. vara i Kvalsund forliksråd i perioden Rita Dreyer innvilges fritak fra vervet som leder i Kvalsund forliksråd i perioden I samme perioder rykker Rita Urbrott opp som leder, Jan Israelsen som nestleder og Roger Sørnes som medlem Turid Olaussen rykker opp som 1. vara. Som nye 2. og 3. varamedlemmer velges:

8 SAKSGRUNNLAG: Brev av fra Siv Holmen Brev av fra Rita Dreyer SAKSOPPLYSNINGER: Siv Holmen er av kommunestyret valg som 1. vara i Kvalsund forliksråd. Hun søker kommunestyret om fritak fra dette verv i perioden til p.g.a at hun flytter til Alta for å studere. Rita Dreyer er av kommestyret valgt som leder i Kvalsund forliksråd. Hun søkte om permisjon fra vervet for perioden , begrunnet i skolegang i Alta. Hun ble innvilget permisjon i dette tidsrommet. Rita Dreyer søker om ny permisjon fra samme verv i perioden , også nå begrunnet skolegang. Dersom fritak innvilges ihht. søknadene må kommunestyret velge ny leder og finne nye varamedlem. Forliksrådet har flg. sammensetning i inneværende periode: 1. Rita Dreyer, leder 2. Rita Urbrott, nestleder 3. Jan Israelsen, medlem Vararep. 1. Siv Holmen 2. Roger Sørnes 3. Turid Olaussen Kml åpner for fritak ette søknad, for korter tidsrom eller for resten av perioden. Dersom fritak innvilges, rykker varamedlem opp på lista, jfr kml

9 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: A1 Arkivsaksnr.: 05/00534 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret UTVIDET ÅPNINGSTID I KVALSUND BARNEHAGE - ØKTE KOSTNADER Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Ordinær åpningstid fra fra barnehageårets start 2005/2006. Ved behov for utvidet åpningstid fra en halv til en time, sendes søknad til styrer med beskrivelse av reelt behov ut fra arbeidstid og kjøretid til/fra arbeid. Gjelder barnehageåret 2005/2006 som en prøveordning. Etter ett år evalueres ordningen med tanke på permanent løsning. Økning av kostnad tas inn ved budsjettregulering og legges inn i budsjettet for Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling.

10 SAKSGRUNNLAG:./. Vedtekter for barnehagene./. Henvendelse fra foreldre med behov for økt åpningstid./. Uttalelse fra styrer i barnehagen SAKSOPPLYSNINGER: I Vedtekter for barnehager 06 heter det: Barnehagens åpningstid skal normalt være innenfor tidsrommet fra kl til Mindre avvik og/eller utvidelse av åpningstiden avgjøres av styrer. I henvendelse fra foreldre fremkommer det ønske om utvidet åpningstid. Primært gjelder dette foreldre som jobber i Hammerfest eller bor på strekningen mot Skaidi/Klubbukt. De har lang kjøretid i tillegg til egen arbeidstid, og får dermed problemer med å hente barna før kl Forslaget ligger på en økning av åpningstiden til kl Dette innebærer en økning i åpningstid som går ut over beskrivelsen i vedtektene som mindre avvik og/eller utvidelse, og kan derfor vanskelig gjøres av styrer alene. Tidligere har mindre økning på 15 min. vært gitt av styrer utfra søknader fra enkelte foreldre. SAKSVURDERING: I utgangspunktet bør kommunen imøtekomme foreldrenes behov, med tanke på at vi skal yte service og være brukertilpasset. Vi må også ta inn over oss at ikke alle våre brukere jobber og bor i nærheten av barnehagen. En vurdering må gjøres opp mot de konsekvenser en slik utvidelse vil få for barnehagens totale tilbud og drift. Slik trenden er med stadig færre søkere til barnehageplass, blir også bemanningen redusert tilsvarende. For neste barnehageår - utfra de søknader som nå foreligger - vil antall plasser utløse 4 hele stillinger i avdeling, mot inneværende år på 5 stillinger. Det vil si at færre personale skal serve en åpningstid som er 1 time lengere enn dagens ordning. Dette vil for de foreldre som har behov etter kl medføre en økt service samtidig som det vil svekke tilbudet til de resterende barna ved at noen få barn beslaglegger personale tidlig og sent på dagen, mens det blir færre ansatte til stede midt på dagen når de fleste barna er til stede. Det vil bli lengere perioder tidlig og sent på dagen med bare en voksen til stede, noe som må vurderes opp mot sikkerhet og forsvarlighet, jfr. oversikt fra styrer over vaktliste. 10

11 I praksis blir én voksen alene mellom 45 min. 1 time på morgenen og skal ta imot og ha kontakt med barn og foreldre som ankommer. To voksne er ankommet på morgenen innen det skal serveres frokost. De skal håndtere mottak av barn, kontakt med foreldre, frokostservering samt vask og stell av oppmot 20 barn. På ettermiddagen blir én voksen til stede alene i rundt 45 minutter med det antall barn som har behov for utvidet åpningstid. Dette bærer mer preg av oppbevaring enn pedagogisk tilbud for en større del av dagen enn tilfelle er i dag. Ut fra tidligere erfaringer der åpningstiden har vært økt som en generell regel for alle brukerne, har stadig flere hentet barna senere på dagen, selv om de i utgangspunktet ikke hadde søkt om dette. Konsekvensen av å sette en normal åpningstid til kl vil derfor kunne bli at flere foreldre har barna lengere tid i barnehagen. Dette vil bli vanskelig for barnehagen å håndtere, ved at det ut fra vaktsystemet bare er ett menneske som kan være igjen i barnehagen på slutten av dagen. For å unngå at mange barn blir i barnehagen etter kl , kan man la normal åpningstid fortsatt være som nå mellom kl I tillegg kan følgende innarbeides i vedtektene: Ved behov for utvidet åpningstid fra en halv til en time, sendes søknad til styrer med beskrivelse av reelt behov utfra arbeidstid og kjøretid til/fra jobb. Det blir da forutsigbart hvor mange barn som har behov utover normal åpningstid, slik at barnehagen kan fordele personalet og sette opp vaktliste utfra antall barn til stede. Uansett vil en åpningstid på 10 timer fordelt på 4 personer bli en for stor belastning med dagens bemanningsnorm. Vi vil ikke kunne gi den oppfølging til enkeltbarn som det er krav om og dette vil gå ut over servicen og tilbudet til brukerne. Det vil i tillegg påføre en merbelastning for personalet i form av økt arbeidspress, med færre voksne til stede lengre perioder av dagen. Som kommune og arbeidsgiver har vi et ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbud ut fra brukernes behov samtidig som vi har et ansvar for å legge til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø for våre ansatte. Brukertilpasning må vurderes opp mot kostnader, kommunens økonomiske evne og personalets arbeidsforhold. En konsekvens av dette vil også medføre behov for utvidet åpningstid ved SFO ved Kvalsund skole når ansatte i barnehagen har egne barn ved SFO-ordningen på skolen. 11

12 Forhold som krever videre avklaring: 1. Kartlegging av hvor mange foreldre som har et reelt behov for åpningstid mellom kl Utvidet åpningstid søkes primært løst innenfor eksisterende rammer. 3. Gir utvidet åpningstid uforsvarlig drift, setter styrer opp et konkret forslag på vaktliste med angivelse av eksakt behov for økt bemanningsprosent. 4. Vurdering av utvidet åpningstid drøftes med de ansattes organisasjoner. 5. Det tas sikte på en løsning innen oppstart av barnehageåret 2005/ Forslaget behandles i personal- og økonomiutvalget. Rådmannens tilråding: Omsorg- og oppvekstutvalget tar saken til orientering og forutsetter realitetsbehandling før eventuell endring gjennomføres. Geir Nesse rådmann 12

13 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 05/00566 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret ØKNING AV SFO-SATSER I KOKELV OG NEVERFJORD Omsorg- og oppvekstutvalgets flertallsinnstilling (3 stemmer): Foreldrebetalingssatsene for SFO-tilbudet i Kvalsund, Kokelv og Neverfjord fastsettes slik: 1. Bruk av SFO både før og etter skoletid kr ,- 2. Bruk av SFO etter skoletid kr. 720,- 3. Ordningen evalueres etter 1 år. Omsorg- og oppvekstutvalgets mindretallsinnstilling (2 stemmer): Saken sendes ut på høring til oppvekstsentrene og Kvalsund skole, slik at SU evnt. ledere kan uttale seg. Saken tas opp til ny behandling i neste møte. Personal- og økonomiutvalgets flertallsinnstilling (3 stemmer): Som omsorg- og oppvekstutvalgets flertallsinnstilling med følgende endring/tillegg: Ordningen er brukerrelatert. Personal- og økonomiutvalgets mindretallsinnstilling (2 stemmer): Foreldrebetalingssatsene for SFO-tilbudet i Kokelv og Neverfjord økes til samme nivå som i Kvalsund, på kr ,-, slik at det blir lik sats for SFO-tilbudet på alle skolene i kommunen.

14 SAKSGRUNNLAG:./. vedtekter for SFO./. betalingssatser foreldrebetaling, jfr. kommunestyrevedtak SAKSOPPLYSNINGER: Da SFO-tilbud ble opprettet ved skolene, var det uliket behov ved skolene i kommunen. Ved Kvalsund skole var det behov for åpning fra kl og frem til skolestart kl samt etter skoletid fra kl til kl I Kokelv var det primært behov etter skoletid. Neverfjord har hatt få eller ingen elever med behov for plass og har vært benyttet etter skoletid. På bakgrunn av dette ble betalingssatsene utarbeidet, og Kvalsund SFO fikk grunnet lengere åpningstid høyere sats enn de to andre tilbudene. Kostnadene er på hhv. kr 1.070,- og kr 720,-. I Kokelv er det i løpet av sist høst etablert oppvekstsenter. SFO-tilbudet er i den sammenhengen flyttet til barnehagens lokaler. Dette har medført at tilbudet benyttes mer, også på morgenen før skoletid. I Neverfjord er de som nå benytter SFO-tilbudet også tilknyttet barnehagens lokaler og har behov både før og etter skoletid. SAKSVURDERING: Ved at det har skjedd en behovsendring i bruk av SFO-tilbudet i Kokelv og Neverfjord, vil det si at det er like vilkår for SFO-tilbudet på alle tre skolene i kommunen. Foreldrebetalingen bør være i samsvar med dette. Satsene i Kokelv og Neverfjord bør derfor økes til samme nivå som i Kvalsund, slik at det er en lik sats i hele kommunen på kr ,-. Rådmannens tilråding: Foreldrebetalingssatsene for SFO-tilbudet i Kokelv og Neverfjord økes til samme nivå som i Kvalsund, på kr 1.070,-, slik at det blir lik sats for SFO-tilbudet på alle skolene i kommunen. Geir Nesse rådmann 14

15 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 05/00567 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret REVIDERING AV REGLEMENT FOR LEIE AV MILJØBYGG, SKOLELOKALER OG KAFE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: UTLEIESATSER for utleie av miljøbygg: Pkt. 4: lillesal og kjøkken gratis. Pkt. 5 får følgende tilføyelse: 17. mai-arrangement og arrangement i kulturuka. REGLEMENT for utleie av miljøbygget og kafé: 1. Søknad om leie og henting av nøkkel, gjøres gjennom servicekontoret. Leie av lokalene settes for vår- og høsthalvår. 2. Leietider avtales med servicekontoret. I utgangspunktet gjelder leiesatsene mellom klokken og klokken eller mellom lokken og klokken Miljøbygget/kafeen klargjøres før bruk og ryddes etter bruk av leietaker. 4. Avtalt leietid som ikke er avbestilt i forkant, skal betales fullt ut. Unntak kan innvilges etter søknad med særskilt grunn. 5. Leietaker er ansvarlig for overholdelse av reglementet for miljøbygget. En hver skade som oppstår i forbindelse med bruk, er leietaker ansvarlig for. I LEIETABELL FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER, strykes: Leietaker rengjør lokalene selv. Leietaker kan etter avtale be utleier foreta renhold mot tillegg i pris: hverdager kr 500,-/ Helger og helligdager kr 1.000,-. Nytt pkt. F: Svømmeanlegg i Kokelv og Kvalsund utleies gratis til foreldre/foresatte og andre som vil drive aktivitet for barn og unge i svømmeanlegget på ettermiddagstid i ukedagene. For øvrig er leietabellen uendret.

16 I REGLEMENT for utleie av skolelokaler/grendehus gjøres følgende endringer: Pkt. 7 og 4 strykes og pkt. 2, 3 og 5 endres, så de blir i samsvar med reglement for utleie av miljøbygg og kafé. Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med følgende endring/tillegg: Pkt. 4 i utleie av miljøbygget: - etter juletrefest; korps/ sang/ revyøvelser, møter (herunder politiske partier/grupperinger) og lignende. storsal gratis lillesal gratis kjøkken kr. 100,- ungdomsklubb kr. 100,- Pkt. 5 i utleie av miljøbygget: - etter foredrag; organisasjoner, lag og foreninger utenfor kommunen. Virkningsdato fra vedtaksdato. 16

17 SAKSGRUNNLAG:./. Revidering av utleiepriser samt reglement for utleie av miljøbygget, Oo-sak 04/00298, , vedlegg 1./. Utleie av hallen samt reglement for utleie av kafé, Oo-sak 03/01171, , vedlegg 2./. Utleiesatser/reglement for utleie av skolelokaler, Oo-sak 04/01003, , vedlegg 3 - diverse henvendelser fra brukere med søknad om fritak for betaling av rengjøring av lokaler etter bruk, bl.a. fra Kvalsund idrettslag, Kvalsund pensjonistforening, Neverfjord idrettslag. SAKSOPPLYSNINGER: Høsten 2004 ble det foretatt en revidering av utleiepriser og reglement for miljøbygg, skolelokaler og kaféen i Kvalsundhallen. Disse ble behandlet i tre ulike saker, men har tilnærmet lik ordlyd, slik at det her foreslås å behandle alle tre i samme sak. Det har ikke kommet noen innspill på utleieprisene, men både muntlig og skriftlig har vi fått en del henvendelser på det nye punktet i reglementene som omhandler vask av lokalene. Her heter det at leietaker selv må vaske lokalene etter bruk eller betale kr 500,-/1.000,- for renhold. SAKSVURDERING: Det har i praksis vist seg å være et uklart område for kommunen å håndtere leietakeres renhold av lokalene. Kommunen har ikke organisert et godt nok system på kontroll av lokaler etter bruk. Det er også ulik praktisering av leietakere på hvor godt de vasker etter seg. Dette medfører at det blir tilfeldig vask av lokalene og at kommunen likevel må foreta renhold etter hvert. Det har også i løpet av vinteren vist seg at lokalene leies mindre ut, nettopp fordi leietakere opplever det som for kostbart å betale leie av lokalet og i tillegg betale for renholdet etterpå. Dette året bør sees på som en prøveperiode. Vi har nå erfart de uheldige konsekvensene av å legge renholdet ut, og dette punktet anbefales strøket fra reglementet. Punktet om leietakers renhold av lokaler etter bruk er tatt med i reglementene både for utleie av miljøbygget, skolelokaler og kaféen. Det foreslås at dette punktet tas bort i alle tre reglementene, slik at leietaker bare rydder lokalet og kommunen forestår renholdet i etterkant. Det forenkler leien for leietakere, vi får kanskje leid ut lokalene oftere og kommunen får kontroll på renholdet av lokalene. Utleiesatser miljøbygget, (se vedlegg 1, s. 1) 17

18 Ved forrige behandling av satser/reglement ble de gamle prisene økt med 50%. Det skulle derfor ikke være behov for å øke dem ytterligere. For å kompensere noe for tap av vaske-inntekter, foreslås det for utleie av miljøbygget å legge på kr 100,- til satsene for storsal og lillesal, slik at kostnadene blir hhv. på kr 325,- og kr 250,-, jfr. punkt. 4. i vedlegget. De øvrige satsene ser rimelige ut slik de står nå. Under punkt. 6, gratis leie, foreslås å legge til: 17. mai-arrangement og arrangement i kulturuka. Utleiepriser for kafé foreslås uendret. Reglement for utleie av miljøbygg og kafé, (se vedlegg 1 s. 2 og vedlegg 2) I begge reglement foreslås punkt 7. fjernet Det lyder slik: Leietaker som ikke ønsker å rengjøre lokalene selv, kan etter avtale be utleier foreta renhold mot tillegg i pris. Pris: Hverdager kr 500,- Helger og helligdager kr 1000,-. Punkt. 5. endres til: Avtalt leietid som ikke er avbestilt i forkant, skal betales fullt ut. Unntak kan innvilges etter søknad med særskilt grunn. Punkt. 4. foreslås fjernet: Rengjøring, det vil si rydde lokalene og vaske av bord og gulv, skal gjøres av leietaker. I tillegg skal alt av kopper og kar vaskes og settes på plass. Videre foreslås en tilføyelse i punkt. 3, her med uthevet skrift: Miljøbygget/kaféen klargjøres før bruk og ryddes etter bruk av leietaker. Under punkt. 2 i begge reglement strykes det med uthevet skrift: Leietid og tid for rengjøring avtales spesielt med servicekontoret. Ordlyden blir da: Leietid avtales med servicekontoret. REGLEMENT for utleie av MILJØBYGGET og KAFÉ blir da slik: 1. Søknad om leie og henting av nøkkel, gjøres gjennom servicekontoret. Leie av lokalene settes for vår- og høsthalvår. 2. Leietider avtales med servicekontoret. I utgangspunktet gjelder leiesatsene mellom klokken og klokken eller mellom lokken og klokken Miljøbygget/kaféen klargjøres før bruk og ryddes etter bruk av leietaker. 4. Avtalt leietid som ikke avbestilles i forkant skal betales fullt ut. Unntak kan innvilges etter søknad med særskilt grunn. 18

19 5. Leietaker er ansvarlig for overholdelse av reglementet for miljøbygget/kaféen. En hver skade som oppstår i forbindelse med bruk, er leietaker ansvarlig for. LEIETABELL FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER, (se vedlegg 3, s. 2) For å få dette reglementet i samsvar med de to foregående foreslås følgende tatt ut: Leietaker rengjør lokalene selv. Leietaker kan etter avtale be utleier foreta renhold mot tillegg i pris: hverdager kr 500,-/ Helger og helligdager kr 1.000,-. For øvrig blir LEIETABELL FOR SKOLELOKALER uendret. I REGLEMENT for utleie av skolelokaler/grendehus, (se vedlegg 3, s. 3) foreslås følgende endringer: Punkt. 7. og 4. strykes og punkt. 2. og 3 og 5. endres, så de blir i samsvar med reglement for miljøbygg og kafé. Rådmannens tilråding: UTLEIESATSER for utleie av miljøbygg: Punkt. 4 for utleie av storsal endres til kr 325 og for lillesal til kr 250. Punkt. 5 får følgende tilføyelse: 17. mai-arrangement og arrangement i kulturuka. REGLEMENT for utleie av miljøbygget og kafé: 1. Søknad om leie og henting av nøkkel, gjøres gjennom servicekontoret. Leie av lokalene settes for vår- og høsthalvår. 2. Leietider avtales med servicekontoret. I utgangspunktet gjelder leiesatsene mellom klokken og klokken eller mellom lokken og klokken Miljøbygget/kaféen klargjøres før bruk og ryddes etter bruk av leietaker. 4. Avtalt leietid som ikke er avbestilt i forkant, skal betales fullt ut. Unntak kan innvilges etter søknad med særskilt grunn. 5. Leietaker er ansvarlig for overholdelse av reglementet for miljøbygget. En hver skade som oppstår i forbindelse med bruk, er leietaker ansvarlig for. I LEIETABELL FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER, strykes: Leietaker rengjør lokalene selv. Leietaker kan etter avtale be utleier foreta renhold mot tillegg i pris: hverdager kr 500,-/ Helger og helligdager kr 1.000,-. For øvrig er leietabellen uendret. I REGLEMENT for utleie av skolelokaler/grendehus gjøres følgende endringer: 19

20 Punkt. 7 og 4 strykes og punkt. 2, 3 og 5 endres, så de blir i samsvar med reglement for utleie av miljøbygg og kafé. Geir Nesse rådmann 20

21 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: 614 G7 Arkivsaksnr.: 05/00849 A Saksnr.: Utvalg Møtedato 0039/05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret KJØP AV GNR. 14 BNR. 167 TIL PSYKIATRIBOLIG Personal- og økonomiutvalgets innstilling (3 mot 2 stemmer): Kommunestyret godkjenner kjøp av Stallogargoveien 107, gnr. 14 bnr. 167 for kr ,-. I tillegg kommer offentlige gebyrer på til sammen kr ,-. Boligen er tenkt benyttet som psykiatribolig for utleie til aktuelle brukere og kommer inn under Husbankens tilskudds- og kompensasjonsordning for anskaffelse av psykiatriboliger med maksimalt oppstartingstilskudd på kr ,-, samt årlig kompensasjonstilskudd for betalte renter og avdrag på lån på til sammen kr ,-. Kjøpet finansieres gjennom oppstartingstilskudd på kr ,- gjennom Husbankens tilskudds- og kompensasjonsordning og resterende gjennom langsiktig lån kr Rådmannen gis fullmakt til å realisere kjøpet.

22 SAKSGRUNNLAG: Vedtak i k.sak 62/01, arkivnr. 01/00225, Handlingsplan for psykiatrien Vedtak i k.sak 21/02, arkivnr. 98/00793; Bygging av boliger til mennesker med psykiske lidelser i Kvalsund kommune. Brev fra Kvalsund kommune til Husbanken datert ; opptrappingsplan for psykisk helse. Brev fra Husbanken datert ; Ang. psykiatriboliger. Brev fra Kvalsund kommune til Husbanken datert ; Søknad om tilskudd til to psykiatriboliger. Brev fra Husbanken datert ; oppstartingstilskudd til oppføring/ utbedring av 2 psykiatriboliger. Vedtak i k.sak 35/05, arkivnr. 98/00793; Alternative anskaffelsesmuligheter psykiatriboliger endring av k-sak 21/02, pkt. 1. Annonse i Finnmark Dagblad ; Hus til salgs i Kvalsund, Stallogargovn SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunestyre har i forbindelse med gjeldende psykiatriplan bestemt at det skal bygges omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser i Kvalsund. Det er pr. dato, og så langt en kjenner til, et reelt behov for anskaffelse av en større psykiatribolig i Kvalsundområdet. Kommunestyret vedtok i sak 21/02, pkt 1 at det skulle søkes Fylkesmannen om midler til bygging av boliger for 3 innbyggere i kommunen med psykiske lidelser innenfor tilskuddsordning i henhold til Opptrappingsplan for psykisk helse. På grunn av endrede forutsetninger og kjente behov har kommunestyret senere i sak 35/05 endret dette til Det søkes Fylkesmannen om midler til bygging, utbedring eller kjøp av inntil 2 omsorgsboliger for innbyggere i kommunen med psykiske lidelser. Det forutsettes at kostnader ved eventuelt kjøp ikke overstiger markedspris. Husbanken har etter søknad herfra avsatt tildelingskvote til Kvalsund kommune gjeldende oppstartingstilskudd til bygging/utbedring/kjøp av 2 psykiatriboliger for til sammen inntil kr ,- eller inntil kr ,- pr. bolig. Det er et krav at den enkelte psykiatribolig skal være tatt i bruk til formålet før tilskudd utbetales. Boliger det er innvilget oppstartingstilskudd til vil automatisk utløse rett til kompensasjonstilskudd for renter og avdrag over 30 år, begrenset oppad til kr ,- minus innvilget oppstartingstilskudd. Alle boliger som har fått oppstartingstilskudd kvalifiserer for bostøtte. Det er muligheter for å søke fullfinansiering gjennom Husbanken via eks. startlån. 22

23 Kvalsund kommune har nå deltatt i budkonkurranse på Stallogargovn. 107, gnr. 14, bnr. 167, i forbindelse med at den er utlyst for salg. Bolig og beliggenhet vurderes som velegnet til å dekke kommunens behov for en større psykiatribolig. Kvalsund kommune la inn bud på 1,55 mill. kroner eks. offentlig gebyr, med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Nest høyeste bud var på 1,50 mill. kroner, tilsvarende markedsverdi foretatt av Polytech AS i mars Kvalsund kommune fikk aksept for sitt bud med det oppgitte forbehold. Selger har bedt om en snarlig avklaring om evt. kjøp fra kommunens side. Boligen er oppført i 1987/88 og har boareal på 135 kvadratmeter. Den oppfyller Husbankens krav om livsløpsstandard ift. tilskuddsordning for psykiatriboliger. Boligen og dens beliggenhet vil også etter faglige vurderinger være velegnet sett i forhold til dagens aktuelle behov. Etter det administrasjonen kjenner til vil boligen bli leid ut som psykiatribolig relativt raskt etter en eventuell overtakelse. Det er et krav at psykiatribolig skal være tatt i bruk til formålet før tilskudd utbetales. Eiendommens innhold og standard: Underetg: areal for Bta. 176 m2 bra. 166 m2 Er innredet til lager verksted samt teknisk fyrkjele. Trapp i stål til 1. etg. 1. etasje Bta. 142 bra. 135 m2 boa 135 m2. Er innredet med VF, wc, hall/stue, gang, dusj/wc, 4 soverom, 2 disp rom, kjøkken, vaskerom, trapp til u. etg. Boligen er godt vedlikeholdt og fremstår som positiv. Underetg er ikke ferdig innredet, men det er tilrettelagt for næringsvirksomhet, da den har stor takhøyde og store porter. Det er også muligheter for ombygging til egen boenhet i underetg. Tomten er på m2 og det er muligheter for fradeling av flere tomter. Husleie: Første etasje har et boareal på 135 m2. Gebyrreglementet for Kvalsund kommune har følgende satser for beregning av husleie: 1. Husleie for personalboliger kr. 50,00 pr. m2. mnd. 2. Husleie for trygdede og omsorgsboliger kr. 45,50 pr. m2, mnd 3. Husleie for omsorgsboligene i Kirkeveien inkl. oppvarming og varmtvann kr. 70,00 pr. m2, mnd. 23

24 Dette gir følgende husleiealternativer: 1. Husleie for personalboliger 135x50 kr ,00 pr. mnd. 2. Husleie for trygdede og omsorgsboliger 135x 45,50 kr ,50 pr. mnd 3. Husleie for de nye omsorgsboligene i Kirkeveien inkl. oppvarming og varmtvann 135x70 kr ,00 pr. mnd. Husleie vil bli fastsatt ut fra alternativ 2. Dette vil totalt sett gi kostnadsdekning både med hensyn til drifts- og kapitalkostnader med utgangspunkt i dagens rente- og gebyrnivå og under forutsetning av 20 års tilbakebetalingstid for lån til finansiering av en slik investering. FINANASIERINGSPLAN: Kjøpesum kr ,00 Dokumentavgift til staten kr ,00 Tinglysningsavgift kr ,00 Sum kr ,00 Finansiering: Oppstartingstilskudd, Husbanken. kr ,00 Låneopptak kr ,00 Sum kr ,00 SAKSVURDERING: Stallogargoveien 107 fremstår som en attraktiv bolig med god standard, og den tilfredstiller og vil avhjelpe kommunens behov for en stor psykiatribolig. I tillegg har eiendommen et utviklingspotensiale vedrørende innredning til egen boenhet i underetg. og for fradeling av boligtomter. Dette vil gi et mer variert tomtetilbud i kommunen. Kommunen disponerer pr. i dag ikke slike arealer på Stallogargo, og tomta er ei sjøtomt med utsikt over Kvalsundet, noe som bør være attraktivt. Rådmannens tilråding: Kommunestyret godkjenner kjøp av Stallogargoveien 107, gnr. 14 bnr. 167 for kr ,-. I tillegg kommer offentlige gebyrer på til sammen kr ,-. Boligen er tenkt benyttet som psykiatribolig for utleie til aktuelle brukere og kommer inn under Husbankens tilskudds- og kompensasjonsordning for anskaffelse av 24

25 psykiatriboliger med maksimalt oppstartingstilskudd på kr ,-, samt årlig kompensasjonstilskudd for betalte renter og avdrag på lån på til sammen kr ,-. Kjøpet finansieres gjennom oppstartingstilskudd på kr ,- gjennom Husbankens tilskudds- og kompensasjonsordning og resterende gjennom langsiktig lån kr Rådmannen gis fullmakt til å realisere kjøpet. Geir Nesse rådmann 25

26 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/01424 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0088/04 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret STARTLÅN - OPPTAK AV LÅN FRA HUSBANKEN 2005 Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Kvalsund kommune søker om opptak av startlån fra Husbanken på kr ,- med flytende rente og nedbetalingstid på 15 år. Ved senere låneopptak av denne type lån delegeres dette til personal- og økonomiutvalget.

27 SAKSGRUNNLAG: Opptak av startlån. SAKSOPPLYSNINGER: Personal- og økonomiutvalget vedtok om å søke startlån fra Husbanken på kr ,-. Søknaden ble innvilget. Pr hadde vi kr ,- som var overført fra låneopptak fra Husbanken på kr ,-. Samlet sum til utlån: kr ,-. Det er pr tildelt startlån for kr ,- og gitt forhåndstilsagn på kr ,-, til sammen kr ,-, slik at vi mangler kr ,- til utbetaling av tildelte lån. Det er umulig å forutse fremtidige søknader. SAKSVURDERING: Det anbefales at Kvalsund kommune søker om ytterligere opptak av startlån fra Husbanken på kr ,- med flytende rente og en nedbetalingstid på 15 år. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune søker om opptak av startlån fra Husbanken på kr ,- med flytende rente og nedbetalingstid på 15 år. Geir Nesse rådmann 27

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Johnny Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2007 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 02.02.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 14.06.2006 kl. 12.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR.1/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 27.02.2017 Tid: Fra kl. 09:00 til kl. 10:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Vegard

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer