STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG"

Transkript

1 Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, TIS - Anleggsprosjektet STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG HØRINGSUTKAST Bjørn Åge Berntsen

2 Idrettsråd i Trøndelag Særkretser i Trøndelag Kommuner i Trøndelag + Rindal Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner Videregående skoler i Trøndelag Trondheim 2. juni 2008 HØRING Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har sammen med Nord- og Sør Trøndelag idrettskrets i regi av Trønderidrett i samarbeid igangsatt et anleggsprosjekt. Begge idrettskretsene hadde ting siste helg i april, og både Nord- og Sør-Trøndelag vedtok å sende Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg til særkretser, idrettsråd og kommuner på høring. Plandokumentet omhandler utvikling av større idrettsanlegg i Trøndelag, og det er høring på kriterier, prinsipper samt innspill og dokumentert behov for større idrettsanlegg som ønskes. Større anlegg av regional karakter kan være i størrelse eller funksjon, eksempelvis ; idrettshall med 2-3 håndballflater, friidrettshall/fotballhall med tribune, interkommunale motorsportsanlegg, m. svømmebasseng, 18 hulls golfbane, større ski- og alpinanlegg. Dimensjonering og utforming må tilfredsstille kravene til å arrangere norske mesterskap og internasjonale konkurranser, samt at anlegget dekker et idrettslig behov for hele fylket eller en region av det. Høringsfrist settes til 1. september Innspill bes sendt Fra organisasjoner i Nord-Trøndelag : Fra organisasjoner i Sør-Trøndelag : Bjørn Høgsnes Bjørn Åge Berntsen Mob.tlf Mob.tlf E-post: Besøksadr.: Jæktskippergt.8, 7729 Steinkjer E-post: Besøksadr.: Klostergt. 90, 7495 Trondheim Postadr.: Serviceboks 2519, 7729 Steinkjer Postadr.: Klostergt. 90, 7495 Trondheim Med vennlig hilsen Bjørn Åge Berntsen Anleggssjef Trøndelag 2

3 SAMMENDRAG MED KORT INFORMASJON OM HØRINGSPROSESS OG INNHOLD Trøndelag har i dag et stort udekket behov når det gjelder idrettsanlegg. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har sammen med Nord- og Sør Trøndelag idrettskrets i regi av Trønderidrett i samarbeid igangsatt et anleggsprosjekt. Anleggsprosjektet skal fokusere på to hovedområder ; * Utvikle eksisterende og nye større idrettsanlegg av regional karakter * Kompetanse om idrettsanlegg. Gjennomføringen av prosjektet er avgrenset til Nord- og Sør- Trøndelag samt Rindal kommune. Høringsdokumentet ; Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag er det første felles idrettspolitiske anleggsdokument som er utarbeidet på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Plandokumentet tar for seg et utdrag av større idrettsanlegg i Trøndelag, og en senere Felles anleggsplan for Trøndelag vil bli utarbeidet med grunnlag i høringsuttalelsene til dette dokumentet. Vi håper at denne planen skal bidra til et enda bedre og tettere samarbeid om å få etablert større regionale idrettsanlegg. Interkommunale anlegg ble innført i bestemmelsene knyttet til søknad om spillemidler som ny ordning i Siden oppstarten for fem år siden, er det realisert bare 3-4 interkommunale anlegg i Norge. For ordens skyld understrekes at Regionale anlegg som egen anleggskategori ikke eksisterer i Kultur- og kirkedepartementet (KKD) sine forskrifter og bestemmelser om spillemidler (SM). Målet med felles anleggsplan for utvikling av regionale og større idrettsanlegg i Trøndelag, er å bedre anleggsdekning og tilrettelegging for idretten, øke den offentlige eierandelen samt å bidra til at Trøndelag får en større og mer rettmessig andel av de nasjonale spillemidlene. Videre er det håp om å optimalisere synergieffekter som oppstår gjennom samarbeid mellom blant annet idretten og det offentlige. Med andre ord; Øke det grenseoverskridende samarbeid om utvikling og drift av idrettsanlegg, mellom idrettslag /særidretter, kommuner og næringsliv. Dette dokumentet omhandler ikke arrangementstekniske forhold. Allikevel benyttes ofte arrangement gjerne som argument for å rehabilitere/utvikle idrettsanlegg, og en slik høringsrunde er ment å fange opp også de anleggsplanene som har sitt utspring i arrangement. Planen er også en oppfølging av NIF sitt Idrettspolitiske dokument , som i kapittel IV Anlegg og infrastruktur trekker frem følgende målområder som viktige ; 1) Arealsikring 2) Innflytelse 3) Programsatsing anlegg 4) Kompensasjon for merverdiavgift 5) Kostnadskrevende anlegg 6) Samarbeidsprosjekter med særforbundene (SF). 3

4 HØRINGSPROSESS - STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG Idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag skal utvikle en FELLES ANLEGGSPLAN FOR TRØNDELAG i løpet av høsten 2008 på bakgrunn av høringsdokumentet og innspill som kommer. Høringen vil i henhold til vedtak av 2. Juni 2008 i styringsgrupppa for TIS bli gjennomført slik: Grunnlagsdokumentet Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag sendes ut på høring i uke 26. Dokumentet sendes til særkretser, idrettsråd, kommuner, fylkeskommuner samt videregående skoler med idrettsfaglige studietilbud i begge fylkene Innspill og høringsuttalelser behandles 10. September 2008 i Styringsgruppa for Trønderidretten i samarbeid. Styringsgruppa innarbeider grunnlaget i Felles anleggsplan for Trøndelag. Deretter følger dialog med høringsinstanser gjennomført sonevis i begge fylkene. Etter vedtak i styringsgruppa vil planen være styrende for idrettens prioritering i utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag. Planen oversendes og følges opp med berørte kommuner og fylkeskommuner fra ca. medio oktober Arbeidet med plandokumentet ble avsluttet før påske (14.mars-08), for å kunne sendes ut sammen med øvrige grunnlagsdokumenter til idrettskretsenes ting siste helga i april Vedlagte dokument er vurdert tilstrekkelig som høringsutkast, men det understrekes at det ikke er et ferdig produkt. Som en del av anleggsregistreringen, er det vedlagt en tabelloversikt med idrettshaller i Nord- og Sør-Trøndelag samt Trondheim. En idrettshall er ikke definert å være et regionalt anlegg, men gir samlet sett et delinntrykk av underskogen på eksisterende anlegg. Tabellene er ufullstendige, og må oppdateres. Vi håper på gode lokale prosesser, et bredt engasjement og ser frem til å motta konstruktive innspill! 26. juni 2008 Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Bjørn Åge Berntsen Anleggssjef Trøndelag Mob

5 FORORD Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har gjennom prosjektet Trønderidrett i samarbeid (TIS) igangsatt Sone- og Anleggsprosjektet i Trøndelag. Undertegnede ble ansatt som prosjektleder for Anleggsprosjektet 1. Halvår Anleggsprosjektet tar for seg to områder ; * Utvikling av eksisterende og nye større idrettsanlegg av regional karakter * Kompetanse om idrettsanlegg. Gjennomføringen avgrenses til Trøndelag, og gjelder kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune samt Rindal kommune. Plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag er det første felles idrettspolitiske anleggsdokument, som er utarbeidet på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Kultur- og kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen (KKD), innførte 2003 en ny ordning i bestemmelsene knyttet til søknad om spillemidler som omhandlet interkommunale anlegg. Siden oppstarten for fem år siden er det realisert bare tre interkommunale anlegg i Norge, og et fjerde er godkjent for økt tilskudd etter samme hjemmel. For ordens skyld understrekes at Regionale anlegg som egen anleggskategori ikke eksisterer i KKD sine forskrifter og bestemmelser om spillemidler (SM). Formålet med felles anleggsplan for utvikling av regionale og større idrettsanlegg i Trøndelag, er å bedre anleggsdekning og tilrettelegging for idretten samt å øke den offentlige eierandelen. Dette kan oppnås gjennom økt stimulering og fokus på eksisterende ordning med interkommunale anlegg. Med felles plan og utvikling av regionale idrettsanlegg, er det videre en målsetting å optimalisere synergieffekter som oppstår gjennom samarbeid mellom blant annet idretten og det offentlige. Med andre ord; Øke det grenseoverskridende samarbeid om utvikling og drift av idrettsanlegg, mellom idrettslag, kommuner og særidretter. Dette dokumentet omhandler ikke arrangementstekniske forhold, og fokuserer heller ikke på det andre hovedområdet innenfor Anleggsprosjektet ; Kompetanse om idrettsanlegg. Målsetting her er bl.a.; Øke kompetansen om bygging og drift av morgendagens idrettsanlegg. Planen er også en oppfølging av NIF sitt Idrettspolitiske dokument , som i kapittel IV Anlegg og infrastruktur trekker frem følgende målområder som viktige ; 1) Arealsikring, 2) Innflytelse, 3) Programsatsing anlegg, 4) Kompensasjon for merverdiavgift, 5) Kostnadskrevende anlegg og 6) Samarbeidsprosjekter med særforbundene (SF). 5

6 INNHOLDS FORTEGNELSE Side A. BAKGRUNN. 5 B. INNLEDNING 5 C. STYRINGSGRUPPE.. 5 D. TILKNYTNING TIL OG INNARBEIDELSE I ANDRE PLANER. 5 E. POLITISK BEHANDLING 5 F. HØRINGSPROSESS OG INVOLVERING. 6 G. MÅL MED PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG 6 H. STRATEGIER FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG 6 I. KRITERIER FOR UTVELGELSE AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG 6 Anleggets størrelse (dimensjon / funksjon) Optimal lokalisering Initiativ Engasjement Behov Finansiert med spillemidler J. BEHOV FOR IDRETTSANLEGG OG UTVIKLING AV STØRRE / REGIONALE ANLEGG 8 EKSISTERENDE ANLEGG OG NYE ANLEGG K. INNDELING AV SAMHANDLINGSAKTØRER / GEOGRAFISKE OMRÅDER I STØRRE SONER 8 SONEVIS INNDELING AV KOMMUNER, IDRETTSRÅD OG IDRETTSLAG I TRØNDELAG Indre Namdal Invest Fosen Værnesregionen.. L. KONKRETISERING AV IDÉ. 8 TENK FORPROSJEKT SKISSEPROSJEKT M. PROSJEKTUTVIKLING - TO EKSEMPLER PÅ SAMARBEIDSMODELLER 9 N. UTDRAG EKSISTERENDE REGIONALE IDRETTSANLEGG OG UTVIKL. PROSJEKT I TR.LAG 10 6

7 O. NYE ANLEGGSPROSJEKT I TRØNDELAG, REGIONALE INNSPILL 11 P. KOMMENTAR - REGIONALE IDRETTSANLEGG OG UTVIKLINGS PROSJEKT I TRØNDELAG 11 Q. NYE PROSJEKT PERIODEN 2008/09 PRESENTERT AV SÆRFORBUND I NIF FEB R. KOMMENTAR NYE ANLEGGSPROSJEKT I TRØNDELAG 13 S. SJEKKLISTE OG PROSEDYRER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER 14 T. KARTMESSIG PRESENTASJON 17 U. UTFORDRINGER 17 V. PRIORITERING.. 19 W. VEDLEGG REGIONALT MOTORSPORTSANLEGG LÅNKE (1 s. og 3 s.) 2 IDRETTSHALLER I NORD-TRØNDELAG (5 s.) 3 IDRETTSHALLER I SØR-TRØNDELAG (6 s.) 4 IDRETTSHALLER I TRONDHEIM (4 s.) 7

8 A. BAKGRUNN Trønderidretten i samarbeid er et treårig prosjekt som skal utvikle og prøve ut en alternativ organisasjonsmodell med målsetting om å etablere en rasjonell og effektividrettsorganisasjon og et målrettet servicetilbud til idrettslagene i Midt-Norge. Anleggsutviklingen i Trøndelag er blitt hengende etter. Trøndelagsfylkene ligger lavest i landet mht tildeling av spillemidler. En innvilgnings-% på litt over 20 er svært lavt og gapet bare øker. Ca. 70 % av anleggene eies og driftes av idretten selv, og idrettslagene mangler egenkapital til å ta de store utbyggingene. Kommunene mangler både kompetanse og planverk for utvikling og drift av idrettsanlegg. Kommunene i Midt-Norge samarbeider etter hvert om mange oppgaver / tjenester, men idrettskompetanse og idrettsanlegg er ikke på lista over samarbeidsoppgaver. B. INNLEDNING Av alle idrettsanleggene som eksisterer i Trøndelag, er anleggene i dette plandokumentet avgrenset til å omfatte et utdrag av de større som har en regional karakter. Dette enten i form av fysisk størrelse, kapasitet eller funksjon. Regionale idrettsanlegg må som definisjon lokaliseres, dimensjoneres og utformes slik at de tilfredsstiller kravene til å arrangere norske mesterskap og internasjonale konkurranser samt at anlegget dekker et idrettslig behov for hele fylket eller en region av dette. Noen planlagte prosjekt er, i tillegg til utvikling av eksisterende anlegg, tatt med i plandokumentet. Anlegg alene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kunne gjennomføre større arrangement. I tillegg forutsettes en kompetent arrangørstab, gjerne med erfaring og tidligere resultater gjennom gode arrangement. Arrangører i Trøndelag er som andre prisgitt de nasjonale og internasjonale forbund sine valg, og her vurderes ikke bare anlegg og den kompetanse som til enhver tid finnes lokalt og regional for arrangementsgjennomføring. Erfaring senere tid viser at en rekke fasiliteter og utenomidrettslige forhold eksempelvis knyttet til publikum, media, logistikk med sikkerhet, overnatting og reiseavstander, vektlegges når arrangement tildeles. C. STYRINGSGRUPPE Styret i TIS, bestående av idrettspolitikere og administrative ledere fra Nord- og Sør- Trøndelag idrettskrets, samt representant og prosjektleder fra NIF utgjør foreløpig styringsgruppen. D. TILKNYTNING TIL OG INNARBEIDELSE I ANDRE PLANER Dokumentet planlegges å inngå i Trøndelagsrådets samhandlingsprogram som del av felles fylkesdelplan, og på samme måte i Trondheimsregionens samarbeidsutvalg sin interkommunale plan. Grunnlaget planlegges oppdatert og revidert av idretten slik at prioriteringene naturlig kan innarbeides og inngå i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune sine handlingsplaner, samt respektive kommunale areal-/ 8

9 anleggsplaner. E. POLITISK BEHANDLING Planen er ment som et grunnlagsdokument fra og for idretten. En samlet fremstilling med behov for regionale anlegg, skal oversendes det offentlige og slik sett være retningsgivende med hensyn til prioriteringer i forhold til utbygging og spillemidler. Planen vil således være et viktig dokument for at utbyggere (kommuner/idrettslag m.fl.) agerer i forhold til oppførte behov/prosjekt. Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets skal behandle plandokumentet på sine respektive ting 19. og 20. april Videre antas planen å behandles i Trøndelagsrådet 20. juni Deretter oversendes plandokumentet fylkeskommunene og de berørte kommuner til behandling, med anmodning om at planen legges til grunn for utvikling og realisering av regionale idrettsanlegg. F. HØRINGSPROSESS OG INVOLVERING Idrettskretsene samt alle særkretser og idrettsråd i Nord- og Sør-Trøndelag vil, i tillegg til særforbund og regioner, få dokumentet til høring i medio mars NIF har nedsatt et politisk anleggsutvalg, som gjennom gjensidige orienteringer er en sentral støttespiller. På møtet i overnevnte utvalg 15. Februar, presenterte 14 særforbund sine anleggsutfordringer, og alle fikk frist til 1. mars med å komplettere presentasjonene. G. MÅL MED PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG - Status over eksisterende større idrettsanlegg og areal avsatt til idrettsanlegg - Synliggjøre behovet for utbygging og oppgradering av regionale idrettsanlegg - Sikre fremtidig areal til idrettsanlegg, vurdert av idretten og sikret i offentlige planer - Øke offentlig finansiering av idrettsanlegg fra 30 % til 50% - Nye tilbud, andre løsninger, bedre og mer fremtidsrettede idrettsanlegg - Foreslå Regional programsatsning og økte spillemidler til interkomm. idrettsanlegg H. STRATEGIER FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG Kartlegge ressurspersoner og bidra til kompetanseheving på anleggssiden Definere geografiske grenser Kartlegge samarbeidsaktører Innarbeide mål i fylkeskommunale og kommunale planer Bidra til kompetanseheving om anlegg gjennom studietilbud, kurs og seminarer Etablere et felles anleggsutvalg Lage kriterier for felles anleggspolitikk Kartlegge særforbund sine anleggsplaner og prioriteringer Lage utkast til plan for utvikling av nye regionale idrettsanlegg Inngå partnerskapsavtaler I. KRITERIER FOR REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG 9

10 Anleggets størrelse (dimensjon / funksjon) Regionale anlegg som egen anleggskategori eksisterer ikke i Kultur- og kirkedepartementet (KKD) sine forskrifter og bestemmelser om spillemidler (SM). Her dreier det seg om interkommunale idrettsanlegg og uavhengig benevnelse er det i denne sammenheng snakk om anlegg av større dimensjoner, som følgelig har kapasitet til å dekke en regional funksjon, internasjonalt / større arrangement gjerne i flere idretter og aktiviteter. Optimal lokalisering Der det er realistisk gjennomførbart. Prioriteringen må vektlegge anlegg som er optimalt plassert for utøvelse av aktiviteten(e), og kvalitetsmessig er tilpasset idrettens nasjonale og internasjonale krav samt hvor det er muligheter for videre utvikling arealmessig. Kan eksempelvis også baseres på eksisterende anlegg med utviklingspotensiale, regulert grunn til idrettsformål, tilbud om areal, kommersielt samarbeidsprosjekt eller offentligprivat samarbeid. Initiativ Utviklingsprosjekt er avhengig av et initiativ og en forankret idé. Initiativ kan komme til uttrykk gjennom dokumentert behov fra idretten, eller som en utviklingsidé i samarbeid med private organisasjoner / næringsliv. Engasjement Grunnlaget for tilstrekkelig fremdrift i større anleggsprosjekt, krever engasjement. Dette kan eksempelvis være i form av vedtak i en eller flere organisasjoner innen idretten, det offentlige eller næringslivet, intensjons-/partnerskapsavtale, tilskudd eller tilsagn om økonomiske midler, tilbud om grunn/areal eller i form innspill fra en ansvarlig organisasjon i forbindelse med plan-og reguleringsprosesser. Behov Må ta utgansgpunkt i særidrettenes anleggsplaner, idrettens aktivitet og utbredelse, anleggsdekning samt muligheter for utvikling. Anlegg av denne størrelse kan gjerne tilrettelegges for flerbruk, med flere aktiviteter og funksjoner. Videre er det naturlig å se anlegg, fasiliteter og funksjoner i sammenheng med nærsamfunnet for øvrig. Vurderingen må tilpasses lokaliseringen og det naturlige nedslagsfeltet i regionen, behov for offentlige tjenester, nærings/ og stedsutvikling eller andre naturlige utviklingsmuligheter basert eksempelvis på særegenheter i lokalsamfunnet / regionen. Finansiert med spillemidler Prioritering gjelder i denne sammenheng kun regionale anleggsprosjekt som er berettiget til- og som søker spillemidler (SM) som en del av finansieringen. Kriteriene for godkjent SM-søknad, er således minimumskrav som må vurderes i sammenheng med overnevnte kriterier samt realistiske drifts- og finansieringsplaner. 10

11 J. BEHOV FOR IDRETTSANLEGG OG UTVIKLING AV STØRRE / REGIONALE ANLEGG EKSISTERENDE ANLEGG OG NYE ANLEGG Idrettens ønsker om flere, bedre, større (..) idrettsanlegg, og det offentliges behov for bygninger og anlegg til lovpålagt virksomhet og offentlige tjenester, bør koordineres. Stikkordet her er å se muligheter med felles infrastruktur, sambruk og større samfunnsmessig nytte av investeringer samt en finansieringsmessig deling på kostnader. Ombygging og rehabilitering av eksisterende større anlegg, må vurderes som en mulighet til å realisere regionale anlegg. Bakgrunnen for idrettens behov for blant annet økt størrelse, standard og antall idrettsanlegg, er ofte begrunnet med nye internasjonale krav til utforming av anlegg samt større mesterskap og arrangement. Behovsanalyse er en nødvendig dokumentasjon, som må synliggjøre standard, fasiliteter og aktiviteter på eksisterende anlegg. Antall aktive og potensielle brukere ses i sammenheng med antall anlegg tilrettelagt for de ulike aktivitetene, og sier noe om anleggsdekningen. Dette gir en indikasjon på behov for nye sett ut fra et idrettslig og aktivitetsmessig synspunkt. Det er som oftest en god del andre ikke-idrettslige elementer som kan ligge til grunn for utbygging/utvikling av anlegg i denne størrelsen, og disse må også tas med i den samlede behovsanalysen. K. INNDELING AV SAMHANDLINGSAKTØRER / GEOGRAFISKE OMRÅDER I STØRRE SONER (uthevede soner er prosjektsone i TIS) SONEVIS INNDELING AV KOMMUNER, IDRETTSRÅD OG IDRETTSLAG I TRØNDELAG - Indre Namdal - Ytre Namdal - Midtre Namdal - Invest - Innherred - Værnesregionen (ny 2008) - Fosen - Trondheim Ut over disse sonene er det enda ikke konkludert med noen nærmere inndeling av det vi grovt sett kan omtale som Orkdalsregionen og Fjellregionen, selv om det i kartleggingen av anlegg er skissert en ytterligere oppdeling av disse to regionene til totalt fire soner. L. KONKRETISERING AV IDÉ TENK I RETNING FORPROSJEKT En målsetting i prosessen må være så tidlig som mulig å fokusere på vesentlige innfallsvinkler, som blant annet tilfeldig opplistet; - Grunnforhold (Muligheter & begrensninger, sommer-/ vinteranlegg) - Utforming (Estetisk og funksjonelt i samsvar med beliggenhet) - Innhold (Romprogram, funksjoner, fasiliteter, ute/inneanlegg - Kostnader (Anslag, anbud/tilbud, adm.kostn/prosj.kostn. 7-8% ) - Finansiering (Inkl. samarb.partn, SM, NB! Driftsbudsjett) - Fremdriftsplan (Visjon om dato, milepælsplan) - Nødvendige vedtak (I idretten / ansv.organisasjoner & Off. behandling) - Realisering / Gjennomføring (Gjerne samarbeid mellom off. idrett & næring) 11

12 SKISSEPROSJEKT Idéer kan med fordel visualiseres gjennom et skisseprosjekt, og gjerne inneholdende romog funksjonsprogram, dimensjonering, lokalisering, kostnadsanslag, finansiering, utviklingsmuligheter, tegninger/3 D illustrasjoner/kart eventuelt også en fremdriftsplan. M. PROSJEKTUTVIKLING - TO EKSEMPLER PÅ SAMARBEIDSMODELLER INTERKOMMUNALT SAMARBEID Større interkommunalt idrettsanlegg kan oppnå inntil 20 % større tilskudd enn ordinær tilskuddsats, og kommuner i Namdalen kan få et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd. Forutsetter oppfyllelse av følgende vilkår fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD): 1.) Større kostnadskrevende anlegg for eksempel svømmeanlegg eller flerbrukshall 2.) Bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner om investering og drift a) Hver kommune må dokumentere et bidrag på minimum 5 % av godkjent kostnad b) Skriftlig driftsavtale på minimum 20 år, og bidrag i samsvar med overnevnte pkt. 3.) Godkjent av KKD innen 1. Desember (året før evt. tildeling). 4.) KKD kan i særlige tilfeller dispensere fra overnevnte krav OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS) Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Prosjektets hovedprodukter / milepæler a: Styringsdokument b: Kontrakt c: Bygget står ferdig d: Kontraktsperioden utløper e: Eventuelt eierskift OPS-modell for byggeprosjekt : 1. Idé og utvikling 2. Kontrahering 3. Gjennomføring 4. Bruksfase Bruksfasen er den lengste og viktigste fasen i et OPS-prosjekt, og mange prosesser går parallelt. Stikkord for privat aktør er ; forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. For 12

13 den offentlige byggherren vil viktige stikkord være oppfølging og kontroll av den private parts ytelser. 5. Overdragelse Med overdragelse menes at det juridiske eierskapet overføres fra privat til offentlig sektor. Dette kan skje på ulike måter a) Byggets eierskap går fra den private til den offentlige parten vederlagsfritt b) Den offentlige aktøren kan eller må kjøpe bygget av den private aktøren til en kontraktsfestet pris ( en slik modell vil innebære lavere leiekostnad for den offentlige parten i løpet av kontraktstiden) c) Eierskapet blir hos den private aktøren og det forhandles om en utvidet leieperiode. Lengden på denne perioden kan være fastsatt i den opprinnelige kontrakten. N. UTDRAG EKS. REGIONALE IDRETTSANLEGG OG UTVIKLINGSPROSJEKT I TRØNDELAG NAVN STED IDRETT UTV. PLANER ØNSKE / BEHOV Bjørgan Skisenter Grong Alpint Flere nedfarter & utvid. av kunstsnøanlegg Sikre anl.fas. for å fortsatt arr.jr.nm mål: NM sen. Steinkjer Skistadion Fylkesanl. NT Steinkjer Langrenn, Skiskyting Utvide / oppgradere Skiskytingsanlegget A-status for å kunne arr. WC Guldbergaunet Fylkesanlegg NT Steinkjer Fotball Hovedarena for fotball 1 div. herrer Tilfredsstille NFF sine lisenskrav Lånke Motorsportssenter Lånke Bilcross, Gokart Samarb. NMK, NBF, NAF, Stjørdal, TK m.fl Regionalt Motorsportssenter EM i Rallycross 2014? NM skøyter 2008 EM på skøyter? Fosenhallen Bjugn Skøyter, fotball Off. Åpnet 15 des. 07 Lade idrettsanlegg Lade, Tr.heim Fotball Toppfotballstadion Toppfotballklubber, Inntil 7 stk.u / godkj. Anlegg Leangen Kunstisbane, 400 m Lerkendal Stadion AS, Fylkesanl. ST Granåsen Skisenter Fylkesanl. ST Oppdal alpinsenter Fylkesanlegg, ST Leangen, Tr.heim Lerkendal, Tr.heim Granåsen, Tr.heim Skøyter Fotball Hopp, Komb. og Langrenn Nytt betongdekke, kuldeog lydanlegg Tak. Utvid. Trib.kap. Nytt banedekke Int.arena iht. FIS sine krav Ny plast & rehab gml.anl. Nytt kuldeanlegg og betongdekke Stadion m/fleksibelt tak og tilskuerkap. På stk Komplett arena; nord.grener WC skiskyting 2009? Oppdal Alpint Nytt anlegg v / Stølen VM i Alpint 2015? 13

14 O. NYE ANLEGGSPROSJEKT I TRØNDELAG, REGIONALE INNSPILL NAVN STED IDRETT UTV. PLANER ØNSKE / BEHOV Friidrettshall Storhall, Guldbergaunet Steinkjer Campus Guldbergaunet Friidrett Fotball (m.fl.?) Vedtatt sammen-slåing Egge/Guldbergaunet vgs. 5 skolesaler Friidrettshall i Tr.Lag. Und.areal for ny vgs m/fordypning friidrett? Trønderhallen Levanger Håndball Storhall, regionsenter for 2 x hå.ballbaner håndball Skitunnel Meråker Langrenn 1,4 km x 8,5 x 4m høg, 2 spor m/skøyting i midten NTFK gitt 6 mill i 2007, m/tilsagn om ytterligere Røros IL Røros Håndball Storhall, regionsenter for 3 x håndballbaner, Granåsen Friidrettshall Meldal Motorsportssenter Videreføring av anl.planene u/o L Granåsen, Trondheim Ranheim, Trondheim Fagerlia, Meldal (Eks.bane) Flerbruksh. håndball (& fotb?) Skiskyting Stad.utv. 58m til 90 m, 30 standplass & voll, Ny plast, profil,+ gml.anl. Friidrett Fotball Bilcross, Friidrettshall Toppfotballstadion Interkomm. samarb. Meldal & Orkdal flerbr.hall. 12 mill EK WC skiskyting 2009? Reguleringsplanforslag innsendt. Samarb. m/næring Mindre regionalt motorsportssenter Supplert m/skaun & Hemne P. KOMMENTAR - REGIONALE IDRETTSANLEGG OG UTVIKLINGSPROSJEKT I TRØNDELAG Innenfor begge Trøndelagsfylkene og i alt 50 kommuner (inkludert Rindal), er det svært mange idrettsanlegg totalt. Flere av de større anleggene som ikke er nevnt i dette dokumentet, har et nedslagsfelt utenfor lokaliseringskommunen. Kartleggingen av anlegg er registrert innenfor tre områder ; Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune samt Trondheim kommune. Anleggsprosjektet har helt fra starten av bevisst fokusert på et utvalg av de største idrettsanleggene i Trøndelag. Bakgrunnen er ganske enkelt fordi omfanget må være overkommelig for å kunne gjennomføre prosjektet, og i beste fall få prøvd ut en ny modell. Vedlegg 1-3 viser en (ufullstendig) oversikt på flerbrukshaller pr. februar Q. NYE PROSJEKT PERIODEN 2008/09 PRESENTERT AV SÆRFORBUND I NIF 15. FEB Politisk Anleggsutvalg i NIF sendte alle særforbund i NIF brev om å presentere sine anleggsbehov innen 8. Februar I alt 14 særforbund fikk også anledning til kort å fremføre behov og utfordringer for utvalget i møte 15. Februar Kort sammenfattet: ISHOCKEY og SKØYTE (kunstløp, kjelkehockey, short track og Curling) Visjon: Ishockey for hele Norge Mål: Videreføring av programsatsning på ishaller, prioritet ; Kommuner > innbyggere Nord-Norge (5 haller) Nordvestlandet (Bergen - Trondheim, 3 haller) Buskerud / Vestfold / Telemark (3 haller) 14

15 HÅNDBALL 1) Anlegg for breddearrangement og trening tilsvarende min. 2 timer pr. lag pr uke 2) Arenaer for landskamp og elite som tilfredsstiller eliteseriekravene 3) I hver region (7 stk) skal det være minimum en arena for internasjonale m esterskap/kvalifisering til mesterskap (Oslo Podium ble her trukket frem). 4) Anlegg for Løkkehåndball og Beach-håndball NHF prioriterer Bærum Idrettspark som regionsanlegg jfr. vedtak i Forbundstyret BANDY og SKØYTE Kunstisflater, ambisjon om 10 anlegg (ønsker dobling av ordinære SM 57,5 mill) Atlanten i Kristiansund ble nevnt, og Frogner-prosjektet blir KKD standard (?) SKI og SKISKYTTER Utvikling av internasjonale arenaer i urbane strøk ( stor idrett i store anlegg ) Prioritering: 1) Rulleskitraseer (minimum 3-4 m, helst 6 m. bredde og asfalt i 1,5 5 km lengde) NSSF ønsker en utbygging av skiskytingsanlegg i Granåsen. WC i 2009 vurderes lagt til Trondheim eller Beitostølen, mens Holmenkollen bygges om. SNOWBOARD Prioriterer utbygging av halfpipe -> superpipe (7 m høyde), og snowboardcrossanlegg. 1) Geilo 2) Tryvann 3) Kongsberg Trondheim og Tromsø ble nevnt som andre potensielle utviklingsområder/-anlegg. RYTTER Prioriterer utbygging av store klubbdrevne anlegg (2 haller + utebane) i Sør-Trøndelag, Vestfold og Oslo. Konkret ble nevnt; 1) Hønefoss 2) Tromsø SEIL Ønsker at båt skal bli spillemiddelberettiget FRIIDRETT Norge har flere utendørsanlegg enn Sverige, og det er nå friidrettsbingen som prioriteres. Videre en utbygging av innendørsanlegg som er utfordringen. Disse legges til universitetsog høgskolebyer, som tradisjonelt har stor friidrettsaktivitet. NFIF søker KKD om 10 mill til hver av 3 prosjekt, og prioriterer som følger : 2) Bergen 3) Sandnes 4) Trondheim Videre rekkefølge ble oppgitt å være Steinkjer, Årnes, Kristiansand og Tromsø 15

16 SVØMME Har et voldsomt behov for rehabilitering /vedlikehold av svømmehallene bygd på 1960 og 70-tallet. I 1996 antydet KKD dette etterslepet på landsbasis til å være minimum 3 mrd. Kr. Omfanget gjør at NSVF hevder at svømmehallene må tas utenfor spillemidlene, og belastes statsbudsjettet som en del av offentlig (kommunal) infrastruktur. Norges Svømmeforbund (NSVF) og KKD har forhåndsgodkjent Bergen som hovedanlegg, med tilsagn om 10 mill SM. NSVF prioriterer (av kapasitetshensyn) utbygging av større anlegg (25-50 m), og fremmer som et ideelt anlegg for universitetsbyer (50x25m + stup m/10) prioritert: 1) Bergen, hovedanlegg (2011) 2) Oslo, Lambertseter + 3) Bærum (2012) 4) Romerike 5) Stavanger 6) Kristiansand 7) Tromsø 8) Bodø Ut over disse hallene prioriterer NSVF heve-/senkebunn installert i eksisterende anlegg. KAMPIDRETTENE(SPORT) Samarbeid om hallutbygging/tilpasning for til sammen 26 idretter. Anlegg som ble nevnt; * Karuss, Vågsbygd i Kristiansand * Bærum * Frogner Stadion (utnyttelse av areal u/tribune 2800m2) * Braatthallen, Kristiansund, (riksanlegg i bryting, 1998) MOSJON- og BEDRIFT Prioriterer Voldsløkkahallen i Oslo (stiftelse, KKD i boks, 15 mill EK, Oslo kommune 15 mill?) Flerbrukshall, skatebane, bandy m.fl. TENNIS Prioriterer overbygging av utebaner. Ønsker at bobler skal bli spillemiddelberettiget. Anlegg under planlegging ; 1) Ullern 2) Trondheim ; Racketsenter BORDTENNIS Prioriterer to prosjekt : 1) Trondheim ; Racketsenter 2) Programsatsningsmidler (sum) til f.eks. 5 forbund, tildeling basert på anl.pol.plan R. KOMMENTAR - NYE ANLEGGSPROSJEKT I TRØNDELAG Utdrag av flere nye anleggsprosjekt er, på samme måte som med utvalget av eksisterende større/regionale anlegg, valgt og sett i samsvar med KKD sine bestemmelser og forskrifter, blant annet for hvilke anlegg som KKD skal forhåndsgodkjenne. 16

17 Særforbundenes prioritering Halvparten av særforbundenes prioriteringer som ble presentert medio februar, inneholder mulige konkrete anleggsprosjekter og prioriteringer i Trøndelag. I tillegg prioriterer ishockeyog skøyteforbundet utbygging av haller på nord-vestlandet og i nord-norge, som i denne sammenheng må kunne defineres som både nord og sør for Trondheim. Videre prioriterer Svømmeforbundet utbygging av større anlegg, som også bør kunne ses isolert på uavhengig prioriteringene og føringen om universitetsbyer. Det er naturlig å forvente en nærmere konkretisering / supplering av alle anleggsprosjektene etter høringsrunden i Trøndelag. Nord-Trøndelag er generelt relativt godt forsynt med idrettsanlegg, og en jevnt fordelt anleggsdekning. Noen av de større hoppanleggene og skiløypene har behov for oppgradering og rehabilitering. Det samme gjelder idrettshaller for arrangement og toppidrett. Steinkjer skistadion har B-lisens for skiskyting, og kan arrangere EC, EM, NC, NM og jr.vm. Av mangler på regionale idrettsanlegg, kan det blant annet trekkes frem ISHALL og FRIIDRETTSHALL. Sør-Trøndelag har med unntak av Trondheim en brukbar anleggsdekning. Sammensetningen med anlegg, tilbud og befolkningsantall fremstår kanskje noe mer spredt, men de tre sentrene (Malvik, Melhus og Orkanger) har et bredt tilbud. Felles for begge fylkene først og fremst de tre overnevnte samt Klæbu og Stjørdal, er nærheten til / og muligheten for bruk av fasilitetene i Trondheim samt en sikring av eksisterende idrettsanlegg. Rosenborg Ballklubb har også anleggsplaner som vil involvere idretten i Trøndelag, enten det gjelder Abrahallen på Sveberg eller utviklingen av Lade og Lerkendal - som alle har en regional funksjon. Den nylig åpnede Fosenhallen i Bjugn, er et kjempeløft spesielt for skøyteidrettene både i / og utenfor Trøndelag. Trondheim er i særstilling med hensyn til manglende anlegg og lav anleggsdekning - spesielt innenfor haller, baner og til dels skianlegg. Eliteidretten styres av sentrale forbund, og som oftest underlagt internasjonale krav og bestemmelser. Disse kravene medfører betydelige utfordringer for de idretter dette gjelder, og flere av disse er i Trondheim. Men Trondheim vil med sine anlegg og fasiliteter også ha en regional funksjon for Trøndelag, og noen ganger den eneste muligheten for at større begivenheter og arrangement blir lagt til Trøndelag. Det er nå 11 år siden VM i nordiske grener ble gjennomført, men gjenstående anleggsmessige utfordringer må gjennomføres for fortsatt å kunne få internasjonale arrangement lagt til Granåsen. I februar ble det klart at Norges Skiskytterforbund vurderer Granåsen som arena for WC i skiskyting 2009, mens Holmenkollen bygges om. Dette er sentrale signaler som går mot tidligere trøndersk omforent enighet, om å satse på en utvikling av Steinkjer Skistadion. Alternativet er imidlertid at Beitostølen får dette arrangementet. I slike situasjoner med internasjonale/nasjonale føringer, er det naturlig med en enhetlig opptreden og samles om det sted som har mulighet til å få arrangementet i den hensikt å sikre at det legges til Trøndelag i stedet for som oftest det sentrale østlandet eller utlandet. Trøndelag og Norge bør i slike sammenhenger telle mer enn intern lokalisering i Trøndelag. I tillegg til fotball nevnt i avsnittet ovenfor, har vi Trondheim Spektrum ; en storstue mest for håndball i Trøndelag, hvor deler av EM i håndball for herrer ble arrangert i januar En annen storstue i Trøndelag er Pirbadet, som ut over folkehelse har stor betydning for stup- og 17

18 svømmeidretten lokalt men også regionalt. Leangen idrettsanlegg med kunstisbane og ishall, har sammen med Fosenhallen en regional funksjon og betydning for skøyteidrettene. Trondhjem Skiklub og Sp.Kl. Freidig planlegger et nytt alpinanlegg ; Gråkallen Skipark. Lord Eiendom AS i samarbeid med Ranheim idrettslag har sendt inn reguleringsforslag for en friidrettshall og en toppfotballstadion samt to treningsbaner for fotball inkl. bolig/næring. S. SJEKKLISTE OG PROSEDYRER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER FASER IHT. BESTEMMELSER I KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTETS (KKD) ; V-0732 a) Kommunal planlegging Søkere melder prosjektet til kommunen som innarbeider dette i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Avtaler om organisering av utbygging og drift b) Teknisk plan og forhåndsgodkjenning (Grunnlag for fase c) Utarbeides av søker som sender planen til kommunen, kommunen gir forhåndsgodkjenning/ KKD godkjenner planer for større og spesielle anlegg (flerbruks-/svømmehaller m.fl.) c) Spillemiddelsøknaden Søker fyller ut KKD s søknadsskjema; kommunen behandler søknadene og kommunestyret prioriterer, oversendes deretter fylkeskommunen for saksbehandling og prioritering d) Utbygging og regnskap Søker innhenter anbud, kommunen kontrollerer at utbyggingen skjer iht. vedtatte planer, kommunerevisjonen skal godkjenne regnskapet og fylkeskommunen utbetaler spillemidler e) Drift og vedlikehold Byggherren og kommunen er ansvarlig for at anlegget holdes åpent for idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstilling av anlegget, og at det gjennomføres forsvarlig drift og vedlikehold INNHOLD TEKNISK PLAN ORDINÆRE IDRETTSANLEGG ORDINÆRE IDRETTSANLEGG Kommentar A GENERELL ORIENTERING Krav fra KKD, V-0598 PLANSTATUS Anleggets plass i kommunale planer BEHOVSOPPGAVE Grunnlag for behov, innhold, størrelse / dimensjonering Sjekkliste V-0598B fra KKD UNIVERSELL UTFORMING; Tilgjengelighet, beliggenhet, merking / kontraster, belysning, skilting, materialvalg / overflater ARKITEKTUR OG ESTETIKK Anleggets tilpassing til nabobebyggelse og landskapets karakter Sjekkliste V-0914 fra KKD 18

19 FORTSATT INNHOLD TEKNISK PLAN ORDINÆRE IDRETTSANLEGG ORDINÆRE IDRETTSANLEGG MILJØFORHOLD ; Materialvalg, energi, avfall mm. Kommentar Sjekkliste V-0915 fra KKD B TEKNISK ORIENTERING En kort skriftlig redegjørelse som supplement til den generelle orienteringen og teknisk plan/ tegninger: Ønskelig for offentlige saksbehandlere Lokale grunnlagsdata, tomteforhold, infrastruktur Mål og utforming av anlegget, høyder, sikkerhetsområder, reguleringsmessige avklaringer mm. Hovedprinsipper for teknisk utførelse, oppbygging; dimensjonering baner, stabilitet, frostmengder Plan for bruk, drift og vedlikehold - teknisk redegjørelse Dimensjonering lysanlegg, energibruk C ØKONOMI- kostnader, finansiering og drift Krav fra KKD, V-0598 Enkelt kostnadsoverslag Foreløpig plan for finansiering og driftsbudsjett D TILSTANDSRAPPORT Krav fra KKD, V-0598 Krav om egen tilstandsrapport ved rehabilitering av eksisterende anlegg V-0869: sjekkliste svømmehaller fra KKD V-0868: sjekkliste gressbaner fra KKD E KART OG AREALPLANER Krav fra KKD, V-0598 OVERSIKTSKART - mål 1:5000-1:10000, skal vise anleggets beliggenhet KART - anleggets omgivelser, mål 1:2000/

20 FORTSATT INNHOLD TEKNISK PLAN ORDINÆRE IDRETTSANLEGG ORDINÆRE IDRETTSANLEGG Kommentar SITUASJONSPLAN arealdisponering, terrengbehandling - mål 1:1000 (evt. 1:500) Som viser samlet arealdisponering og hovedtrekk i terrengbehandling. Planen skal angi hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som er sikret, oppdeling i evt. byggetrinn. UTOMHUSPLAN - mål 1:500/1:200. Detaljert plan som viser tomtedisponering med ny og gammel vegetasjon, trafikkløsninger og parkering, teknisk infrastruktur F TEGNINGER utendørs anlegg Krav fra KKD, V-0598 GEOMETRISK UTFORMING, høyder, profiler TEKNISK OPPBYGGING, snitt Se også spesielle krav for de enkelte anleggstyper G TEGNINGER innendørs anlegg Krav fra KKD, V-0598 PLANTEGNINGER alle etasjer, også kjeller, i mål 1:100 Med inntegnet dørslag, dusjhoder, innredning i WC, garderobe, kjøkken etc. SNITTEGNINGER - mål 1:100 Som viser takhøyde, stigning på evt. tribuner ol. FASADETEGNINGER - mål 1:100 Redegjørelse for arkitektur og miljø basert på sjekklister V-0914 og V-0915 fra KKD Kreves for svømmehaller og flerbrukshaller T. KARTMESSIG PRESENTASJON Diverse kart utelatt av plasshensyn U. UTFORDRINGER Idretten generelt har en utfordring i å bli tilgodesett og prioritert i anleggssammenheng. Kommuner og det offentlige har som oftest nok utfordringer innenfor lovpålagte tjenesteområder. 20

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre 1750 Vikna kommune Dagens situasjon Befolkningsgrunnlag Kommunen er på 318 km2 og har 4034 innbyggere = folketetthet på 12,7 innbyggere pr. km2. Folkemengden 2007 fordelt på aldersgrupper: Prognose fremover

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Steinkjer skistadion 18.09.2014. NT - Fylkeskommunes samarbeid med anleggsutvalget i NTS

Steinkjer skistadion 18.09.2014. NT - Fylkeskommunes samarbeid med anleggsutvalget i NTS Steinkjer skistadion 18.09.2014 NT - Fylkeskommunes samarbeid med anleggsutvalget i NTS Anleggsseminar NSF - Oslo 2014 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Idrettsanlegg i Nord-Trøndelag Samarbeid NTS-anleggsutvalget

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Innhold 1. Anlegg som grunnlag for aktivitet Anleggsdekning i kommunen Idrettslaget: eier eller leier 2. Idrettslaget bygger anlegg Hele prosessen,

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Steinkjer skistadion 18.09.2014. Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg?

Steinkjer skistadion 18.09.2014. Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg? Steinkjer skistadion 18.09.2014 Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg? Anleggsseminar Sør-Trøndelag skikrets - Trondheim 2014 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Idrettsanlegg i Nord-Trøndelag

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Spillemidler og programsatsingsordningen

Spillemidler og programsatsingsordningen Spillemidler og programsatsingsordningen Avdelingsdirektør Ole Fredriksen Friidrettshallforum - Sandnes 1 Spillemidler Hovedfordelingen til idrettsformål Post 1.1 Anlegg i kommunene Søknader ord. anlegg

Detaljer

Steinkjer skistadion 18.09.2014. Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg?

Steinkjer skistadion 18.09.2014. Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg? Steinkjer skistadion 18.09.2014 Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg? Anleggskonferanse Østfold Idrettskrets - 2015 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Idrettsanlegg i Nord-Trøndelag

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag Idrettspolitisk manifest for Trøndelag «Flest i bredden, -best i toppen» Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Helge Kvithyll Spesialrådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Organisering Bestiller

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 27.05.2011, Side 1 av 8 17 Nord -Trøndelag 1702 STEINKJER 1702000117 Guldbergaunet fotballstadion Steinkjer Fotballklubb Ordinære anlegg Gjentatt Fotballanlegg Fotball 2 7000 4500 2 7000 4500 kunstgrasba

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Nord-Trøndelag Skikrets. Anleggsplan 2011-2015

Nord-Trøndelag Skikrets. Anleggsplan 2011-2015 Nord-Trøndelag Skikrets Anleggsplan 2011-2015 INNHOLD 1. Forord side 3 2. Innledning side 4 3. Organisering side 5 4. Alpint side 5 5. Hopp side 6 6. Kombinert side 7 7. Langrenn side 7 8. Skileik side

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25.

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. februar 2009 Norges største idrettsforlag Startet av Erik Unaas i egen kjeller

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng 50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng I Bergen Svømmeidrettens hovedanlegg Idrettsrådet i Bergen 13. november 2003 - MP Historikk Idrettsmeldingen 1992 Her er 50 meter svømmebasseng og storhall satt

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K ATV Motard Road Racing ATV cross Snowcross Freestyle Supermotard Motocross Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K Snowdragrace Valgt på årsmøtet i 2011 Leder: Per Espen Kjellmann NMK: Filip Kristiansen,

Detaljer

Søknader og hovedfordeling 2009 ++++

Søknader og hovedfordeling 2009 ++++ Søknader og hovedfordeling 2009 ++++ Ny tippenøkkel fra 2009 Av overskuddet i Norsk Tipping AS skal 45,5 % gå til idrettsformål 36,5 % gå til kulturformål 18 % gå til humanitære organisasjoner 2 Norsk

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren.

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Akershus Idrettskrets, kveldsseminar 20.01.2015. Kalle Glomsaker. Erfaringsbakgrunn: Lag: Trener og styremedlem

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Seminar om. BYGGING og DRIFT AV FLERBRUKSHALLER. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tekststiler i malen

Seminar om. BYGGING og DRIFT AV FLERBRUKSHALLER. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tekststiler i malen Klikk for å redigere tittelstil Seminar om Klikk for å redigere tekststiler i malen BYGGING og DRIFT AV Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå FLERBRUKSHALLER 1 Anleggsrapport 2008/2009 103 kommuner

Detaljer

NORDSTRAND IDRETTSFORENING

NORDSTRAND IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING Velkommen til Informasjonsmøte Torsdag 17. mars kl 18.00 (Medlemmer NIF) Kl 20.00 (Naboer) Store Sal Niffen Agenda NIF en kort presentasjon Ny hall - Hva har skjedd - hvor står

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner Norsk idrettsindeks Idrettsstatistikk for kommuner 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Norsk idrettsindeks. En presentasjon

Norsk idrettsindeks. En presentasjon Norsk idrettsindeks En presentasjon 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om å vite hvem som er best på idrett

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer