Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2004 og administrasjonen... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2004 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Fokus for Frukt og Grønt Forum PR- Informasjon Skolefrukt.. 13 Markedsføring Grønne kantiner MER-kampanjen 19 Balanse Resultatregnskap Bruk av midler Noter til regnskapet Revisjonsberetning. 25 2

3 Så er atter et nytt år tilbakelagt og OFG fortsetter det gode arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønt. Vi kan si at vi har kommet et langt skritt videre, og OFG er mye mer tilpasset mulighetene til å påvirke til økt forbruk av frukt og grønnsaker innenfor de gitte økonomiske rammene. Vi fra styret opplever at den måten alle på kontoret utfører sine arbeidsoppgaver på blir gjort med stor entusiasme. Nye er lansert i Dette skal være OFGs vindu mot forbruker, bransje og presse, og brukertallene øker fra måned til måned. Det har også blitt lansert et helt nytt e-læringsverktøy for ansatte i frukt- og grønnsaksavdelingene i kjedene. Dette kommer til å bli et viktig verktøy i samarbeid med kjedene og grossistene. Arbeidet med OFG Total har fortsatt i 2004, men å få kjedene til å nyttegjøre seg av datagrunnlaget har tatt noe lenger tid enn planlagt. Frukt og Grønt Forum ble gjennomført i november og var meget vellykket. Det var denne gang fokus på kategoristyring av frukt og grønt. Fra verdikjedene har det kommet tilbakemeldinger til OFG om at markedsføringskonseptet under frukt.no har gitt effekt. MER kampanjen har i 2004 utvidet sin målgruppe til idretten for å øke forbruket av frukt og grønt på idrettsarrangementer. Det er lagt til rette for hvordan idrettsklubbene selv kan organisere salg av oppkuttet frukt og grønt. Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt i samarbeid med Oslo og Akershus Idrettskrets, og det har kommet positive signaler fra flere andre fylker som også ønsker å være med. Skolefruktordningen ble fra 1. januar 2004 flyttet fra Landbruksdepartementet til Helsedepartementet og fikk doblet budsjettet. Arbeidet med å skaffe økt finansiering er blitt lagt på is, da vi ikke fikk gjennomslag hos myndighetene. Jeg vil til slutt få takke alle de som arbeider på kontoret for den innsatsen som blir gjort for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. Måten det blir arbeidet på gjør at styrearbeidet blir enkelt. Lier, 21. februar 2005 Amund Huseby 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama- Gruppen, Coop, Norgesfrukt. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. 4

5 Styret 2004 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (leder fra ) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Per-Odd Gjestvang Per Skjervold OIKOS Marius Egge Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Per Sommerstedt (nestleder fra ) Jens Strøm Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Tomm Søgaard Trond Storrud Administrasjon Kontoret var i 2004 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Sekretær: Matkonsulent: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Prosjektleder Skolefrukt: Sveinung Grimsby (fra ) 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2004 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2004 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har ni mannlige styremedlemmer. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Konsulenthonorar Grøntkonsult AS, som et heleid datterselskap av Norges frukt- og grønnsakgrossisters forbund, har for 2004 fakturert NOK ,- for arbeid med frukt & grønt indeks og statistikk. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 22. februar 2005 Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Tomm Søgaard Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 6

7 OFG har gjennom 2004 arbeidet etter OFGs strategi-, markeds- og PR-plan for Planen skal, på samme måte som planen for 2003, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler, som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer et økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Man har gjennom 2004 målrettet arbeidet med å etablere OFG som et kompetanse- og tjenesteleverandør for verdikjeden, for presse og media. Det tar imidlertid tid å bygge opp et renommé for dette, men basert på tilbakemeldinger er OFG på god vei med dette arbeidet. Kunnskap er en meget viktig barriere for hvorfor forbruken ikke spiser mer frukt og grønnsaker. Dagligvarebutikkene er den viktigste kommunikasjonskanalen for å spre informasjon for bygge ned denne barrieren. Kunnskapen hos de butikkansatte om varegruppen frukt og grønnsaker blir derfor helt avgjørende om man skal klare å øke forbruket. Som ledd i arbeidet med å sikre en kontinuerlig kunnskapsbygging hos de frukt- og grøntansvarlige i dagligvarebutikkene startet OFG arbeidet med å etablere et e-læringssystem for bransjen i desember Systemet var ferdig mars 2004, og det har gjennom året blitt gjort tilpassninger og installasjoner hos flere av kjedene. E-læringssystemet vil kunne bli et viktig verktøy for inspirasjon og kompetanseheving i tiden fremover. Frukt og Grønt Forum 2004 ble arrangert 19. oktober. Årets konferanse var rettet inn mot kategoristyring i dagligvarehandelen med fokus på profilbygging, mersalg og inntjening i et stadig tøffere konkurranseklima. Tilbakemeldingen ifra arrangementet har vært mange og gode. Det ser ut til at Frukt og Grønt Forum er i ferd med å kunne etablere seg som den årlige møteplassen, som skal sette fokus på strategisk viktige spørsmål for verdikjeden og frukt- og grøntkategorien. OFG har i løpet av de siste tre årene lagt om sin virksomhet for å utnytte digitale arbeidsmetoder og Internett maksimalt. Frukt.no kom i ny drakt i mai. Nye frukt.no kommer til å bli den viktigste kommunikasjonskanalen for OFG inn mot bransje, presse og forbruker. Sidene tar mål av seg til å bli det naturlige sted å søke etter informasjon om frukt og grønnsaker i Norge. Sidene er allerede en suksess ut i fra stadig økende besøkstall. Arbeidet med sidene vil være en løpende prosess hvor det gjøres tilpassninger og utvidelser ut i fra målgruppenes behov. Analysearbeidet av OFG Total har blitt videreført i Bransjen har imidlertid ikke nyttegjort seg mulighetene. Det er ennå et stor uutnyttet potensial i tallmaterialet. Som ledd i arbeidet for å utnytte dette, og få omgjort dataene til ledelsesinformasjon, har OFG mot slutten av 2004 vært i kontakt med flere universitetsmiljøer med tanke på et strategisk analysesamarbeid. Målsetningen er å få konkretisert og etablert samarbeidet innen utgangen av februar OFGs markdes og PR-arbeid har gjennom 2004 spisset seg inn mot de enkelte produktene og deres barrierer. Til grunn for all kommunikasjon har man grunnlag at man skal kommunisere at frukt er snacks og at grønnsaker er hurtigmat. Dette kommer til å bli videreført i Kommunikasjonsparaplyen for OFG, med tanke på produktkunnskap, er etablert inn under paraplyen frukt.no. MER-prosjektet er man i ferd med å etablere som tilgjengeliggjøringskonseptet. Kg pr. capita Grønnsaker Frukt Poteter Sum F&G og poteter Forbruket av friske frukt, grønnsaker og poteter pr. capita i Norge 7

8 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 19. oktober. Det ble presentert eksempler fra internasjonale aktører som har klart å møte de nye forretningskonseptene i dagligvarehandelen og en tøffere priskonkurranse. Det ble satt fokus på alternative markedsstrategier og hvordan en profesjonell kategoristyring kan sikre profilbygging, mersalg og inntjening i et stadig tøffere konkurranseklima. Konklusjonen: mer innsats og fokus på kundebehov, vareutvalg og kvalitet i butikkens frukt- og grønnsaksavdeling gir mersalg, og profilen skiller seg positivt ut i forbrukernes bevissthet. Frukt og grønnsaker blir dermed viktig for hvilken butikk forbrukeren velger. Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet for å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Professor Leigh Sparks, Institute for Retail Studies, University of Stirling Dr. Kari Neilimo, Chairman, Konserndirektør, SOK Corporation, Finland James G. Hertel, Jr., Senior Vice President, Willard Bishop Consulting, USA Guttorm Rebnes, Direktør, OFG Göran Roos, Managing Director, Intellectual Capital Services, UK 8 Frukt og Grønt Forum 2004 ble avholdt 19. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Göran Roos (tv) i fra ICS ledet Frukt og Grønt Forum 2004.

9 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeide angår for Pressekonferanse, pressetur, matglade samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på og i takt med årstiden er kjernen i vårt virke. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 50 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Dette har vært alt fra vanlige intervju over aktuelle temaer knyttet opp mot de skiftende sesongene til konkrete matfaglige samarbeider som oppfølging fra pressekonferanser/presseturer i regi av OFG. Fagpresse Totalt har OFG hatt 33 samarbeidsoppslag. OFG har hatt med fagpressen på pressetur og pressekonferanser. Videre er det levert stoff til de aller fleste av Gartneryrkets utgaver. Vi startet opp et samarbeid med fagbladet Kjøkkensjefen over tema Kokkekvinner i matkultur i 2003, og har fortsatt dette samarbeidet ut Samarbeidet har satt fokus på å synliggjøre profesjonelle kvinnelige kokker som er bevisste i sitt valg av råvarer. Og råvarene i serien har satt fokus på frukt, bær, grønnsaker og poteter. Vi kjenner til at unge kokker er trendsettere for hva som skjer innen storhusholdning som igjen påvirker den vanlige forbruker. Eksempler på oppslag i dags og fapresse i løpet av 2004 hvor OFG har vært bidragsyter 9

10 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 162 helsider i I 2004 har OFG hatt samarbeider med Glad i Mat, Norsk Ukeblad, Allers, Familien, KK, Det gode liv, Mat og Helse, Shape Up, Bedre Helse, Vi og Vårt og Hjemmet. Temaene har vært variable, og har dreid seg om gode, velsmakende og lettvinte råd i bruken av den grønne produktgruppe både til hverdags og større anledninger. Her møter vi den virkelige handlende kunde som er opptatt av gode råd til hva som både kan og bør tilberedes av mat i hjemmene. OFG har arrangert oppskriftskonkurranse med Norsk Ukeblad og Glad i Mat. Temaene har vært De beste grønne supper, De beste potetretter, Den beste sommermaten med nypoteter og jordbær som hovedingredienser og De beste Epleretter. Stor interesse, spesielt på potetkonkurransen. Radio Totalt har OFG deltatt i 108 radioprogrammer i Dette har vært innslag på både lokale, regionale og rikskanaler som har fulgt årstidene og dermed også markedssituasjonen. Videre har det vært resultater av pressetur og pressekonferanse og av utsendte pressemeldinger eller stoff lagt ut på TV OFG har fysisk deltatt i 3 TV-programmer i OFG har også bidratt med stoff inn mot NRKs Julenøtter fra OFGs pressetur til Hedmark med tema bær. 10 Fra samarbeid og oppslag i Familien 13/2004 Fra samarbeid med Norsk Ukeblad

11 Pressemeldinger Totalt har det blitt sendt ut 12 pressemeldinger. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene og har i best mulig grad vært koordinert med OFGs kampanjeplan for Pressearrangementer Årets pressetur gikk til Hedmark til Mølstadhagen Gård hvor gårdbruker Stine Mølstad tok imot med landets største solbærproduksjon i tillegg til både rips- og bringebærproduksjon. Vi hadde med mye presse, og det førte til flere radioprogrammer, både på direkten i NRK Hedmark, men også opptak. Turen førte også til et lengre innslag i programserien Julenøtter på NRK Fjernsyn. Avis og fagpresse var også med. Det gjort avtaler om bærartikler med to ukeblader til sommersesongen Pressetur med Glad i Mat til Trøndelag hvor stortingsrepresentant og jordbærprodusent Gunhild Øyangen tok imot på jordbærjordet sitt. Stoffet settes på sommer OFG var medarrangør på sesongåpningen av Årets Lutefisk med Ringerikspoteter til. Arrangementet ble holdt på Restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Landbruksminister Lars Sponheim var til stede. Presseoppslutningen var stor. Ringerikspoteten ble presentert som en egen aktør. Grønne konkurranser OFG OFG var arrangør for Årets Grønne Kokk sammen med Kokkenes Mesterlaug Oslo. Les mer under Grønne Kantiner. OFG var arrangør for Årets Hulda sammen med Tine og Kokkenes Mesterlaug Oslo. Det var også andre gangen konkurransen ble holdt. Stedet var Norges Varemesse Lillestrøm. Eple og potet var aktuelle konkurranseprodukter i denne konkurransen. Formålet har vært å stimulere kvinnekokker til å bli de beste i å tenke mat med grønne produkter i fokus. Det ble avholdt pressekonferanse ved premieutdelingen for begge konkurransene. Videre ble det sendt ut pressemeldinger. Pressedekningen var bra. Vinneren av Årets Hulda 2004 Vinneren av Årets Grønne Kokk

12 Grønn konkurranse med Coop OFG har samarbeidet med Coop om en grønn oppskriftskonkurranse i hele Her har kundene gjennom medlemskalenderen blitt oppfordret til å sende inn sine beste oppskrifter over et grønt tema hver måned. Produktene har fulgt årets sesonger. Interessen har vært stor, og resultatene har blitt presentert i Coop sine egne medier og på I tillegg gjennom medier som har deltatt på jurymøter og gjennom utsendte pressemeldinger. Matkultur OFG har deltatt i et matkulturprosjekt over 5 år. Dette prosjektet ble avsluttet i Ressursgruppe Norsk Matkultur har bestått av representanter fra Glad i Mat, Nationen, NRK, Tine, Grødegård og OFG. Den sittende kulturminister har hele tiden vært gruppens leder. Formålet har vært å skape bevisstgjøring av vår norske matkulturarv som et konkurransefortrinn. De tunge grønnsakene, poteter, norsk frukt og bær har en viktig plass. Denne aktiviteten har gitt en enorm pressedekning. Ressursgruppe Norsk Matkultur har i den anledning samlet pressestoffet i en egen handlingsrapport fra aktiviteten. Handlingsrapporten ble overlevert til Kulturdepartementet ved kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som et synlig bevis for at matkultur-norge så absolutt på gli. 12 Ressursgruppen Norsk Matkulturs overleveringen av handlingsrapporten til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

13 Bakgrunn Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) har siden 1996 samarbeidet om å etablere en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen. Abonnementet betales av foreldre/foresatte og koster kr 2,50 inkl. mva pr. dag. I tillegg får leverandørene utbetalt etterskuddsvis kr. 1,-/stk. vare levert, noe som gjør at abonnementet er 28 % subsidiert for elevene som deltar. Satsingen er et ledd i arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen, basert på den betydelige helsegevinsten som er påvist ved et høyt inntak av frukt og grønnsaker. Skolefrukt er også et verktøy for skolene til å oppfylle SHdir sine Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. Status Våren 2004 deltok i alt 839 skoler og elever i Skolefrukt. Høsten 2004 deltok i alt 905 skoler og ca elever. Med bakgrunn i iverksatte tiltak, i slutten av 2004 og nå i 2005, forventer man en vesentlig økning i skole og elevdeltagelsen. Ubenyttede midler fra 2004, NOK 4,8 mill., vil i sin helhet benyttes til å fremme Skolefrukt. Organisering Fra ble ansvaret for Skolefrukt overført fra Landbruksdepartementet til Helsedepartementet. Departementet har videre delegert ansvaret for ordningen til SHdir. SHdir har gitt OFG ansvaret for den løpende drift og administrering av prisnedskrivningstilskuddet. SHdir har overordnet ansvar og hovedansvar for informasjonsarbeidet. Ansvarlige i SHdir og OFG står i løpende dialog. Forenklet drift Utprøving og videreutvikling av et elektronisk administrasjonsverktøy for forenklet drift startet høsten Verktøyet vil forenkle skolenes administrasjon av ordningen og leverandørenes oppfølging av skolene, samt forenkle påmelding for foreldre/foresatte. I tillegg får prosjektet sentralt en unik mulighet til å følge utviklingen i skole- og elevdeltakelse, kvalitetsspørsmål og skreddersy tiltak. Det tas sikte på å tilby verktøyet til alle landets grunnskoler fra skolestart høsten Bedre kvalitet og leverandørvurdering Arbeidet med ulike kvalitetsforbedrende tiltak fortsatte. Ifølge revidert forskrift for prisnedskrivning, ble det i sommer gjennomført ny vurdering og godkjenning av leverandører til ordningen, etter utlysning og fastsatte kriterier. Ny spesifikasjon av frukt- og grønnsakstilbudet i Skolefrukt ble implementert i grossistdistribusjonen for hele landet fra høsten 2003 og utgjør et viktig verktøy for å sikre en jevn og god fysisk kvalitet og tilstrekkelig variasjon i tilbudet. Møter med alle skolefruktleverandørene med informasjon rundt det nye administrasjonssystemet på Internett ble gjennomført. Det er inngått egen skriftlig avtale med hver enkelt grossist, og de skal bl.a. gjennomgå opplæring om skolefrukt. Tilgang på svalskap er et viktig kvalitetsforbedrende tiltak for skoler som har dårlige forhold for oppbevaring. Det er foretatt en behovsprøvd utplassering på bakgrunn av søknad fra skolene. I alt har nå 706 av totalt 905 skoler svalskap utplassert. Det inngås avtale mellom Skolefrukt og skolen om ansvar og forpliktelser i forhold til svalskapet. Svalskap ble tilbudt alle skoler med mer enn 50 abonnenter, eller der over 40 % av elevmassen abonnerer på skolefrukt. Det ble i løpet av høsten 2004 plassert ut 600 skap. Informasjonsbrosjyre for Skolefrukt som sendes ut til skoleelever fra 1. til 10. klasse. 13

14 Ny avsender frukt.no I forbindelse med betalte markedsføringsaktiviteter ble det i 2003 besluttet at Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker skal benytte frukt.no som avsender for sin kommunikasjon. Dette ble gjort med utgangspunkt i at frukt.no er en kort og klar avsender, kombinert med at den utvetydig henviser forbrukeren videre til OFGs internettsider. Felles mal under en paraply For å bli mer synlig og å oppnå synergieffekter i betalt reklame, utarbeidet OFG i 2003 et felles uttrykk og maler på foldere, radiospotter, annonser og bannere på Internett. Denne felles malen kan også produsenter, i samarbeid med grossistene, benytte seg av. Mediekampanjer Viderefører markedsstrategien fra 2003 Markedsstrategien fra 2003 ble videreført fra De viktigste virkemidlene for et økt forbruk er kunnskapsheving med enkle tips, epledeler som symbol på oppkutting og spis dobbelt så mye samt radio som medievalg som ble noe spisset og forenklet i Tips Årets radiospotter ble forenklet og lagt i et mer moderne utsnitt. Solveig Kloppen, programleder fra Idol, ble valgt som radiostemme. Hennes tilsnitt var frisk, ungdommelig, moderne og pålitelig og informativ. Gjenganger i radiospotten var Vil du ha et fristende og smart tips fra frukt.no? og Flere tips finner du på frukt.no. Internettsidene fulgte opp med et kampanjebanner i toppen som var linket til flere tips om kampanjeproduktene. For å synliggjøre tips som fokus ble det også utviklet en egen tipsbase på OFGs internettsider frukt.no. OFG fikk tildelt Årets gullbonde 2004, i regi av Carat Media, for beste radiospotter i landbruket i 2004 under en uformell avstemning blant markedsavdelingene i landbruksorganisasjonene. Produsentønskede kampanjer I 2004 valgte produsentene å benytte seg av OFGs maler på radiospotter på 4 nye produkter. Produsentkulturene for kinakål, hodekål, hjertesalat, tomater og agurk deltok med totalt 18 uker på Radio 1 Storby, alt fra 1 4 uker på hvert produkt. Kinakålprodusentene trykket også opp nye eksemplarer av OFGs tipsfolder på kinakål som ble pakket sammen med varen i bestemte uker på høsten. De ulike kulturene har vurdert kampanjene positivt, og ønsker gjentakelser i 2005 med større medietrykk og flere produkter. 14 OFG har utviklet et felles uttrykk og maler for foldere, radiospotter, annonser og bannere på internett. Solveig Kloppen (th), den ene programlederen i fra Idol, er frukt.no s blide radiostemme.

15 Medietrykk Fra bare å ha frukt.no som avsender på radio høsten i 2003, fikk avsenderen høy tilstedeværelse gjennom hele året i De nye produsentinsinuerte kampanjene, gjennom våren og sommeren, bidro til bedre betingelser og forsterket trykk på radio. Totalt hadde OFG kampanje på radio i 26 uker. Informasjon i verdikjeden Grossistene ble på forhånd godt informert gjennom grossistinformasjon på , møter og på Internett, og fikk i tillegg utdelt en cd med aktivitetsplanen og tipsene på hvert enkelt produkt slik at de kunne følge opp kampanjene i butikk. På kampanje for epler, poteter og wok ble det annonsert med helside eller halvside i Dagligvarehandelen, Handelsbladet FK og Kjøpmann noen uker i forkant av hver enkelt kampanje. For å lette tilgangen til bransjestoff ble det opprettet egne bransjesider på frukt.no, med tilgang til grossistinformasjon, aktivitetsplan, e-læring, bildearkiv, markedsundersøkelser og informasjon om Frukt og Grønt Forum. Eplekampanje Fokus på årets eplekampanje var oppkutting og eplekutteren. Det ble startet en prosess mot dagligvarehandelen mht. innføring av epledeler inn i frukt- og grøntavdelingene. Noen butikker har innført verktøyet i 2004, mens flesteparten blant grossistene planlegger lansering til like før eplesesongen i Målgruppen for kampanjen var unge mennesker som spiser epler ukentlig og er opptatt av enkelhet og tilgjengelighet. Hensikten var å få frem enkel tilberedning og oppkutting av epler, samt minne om norske epler i butikken. Fire ulike radiospotter rullerte på P4 Hele Norge og Radio 1 Storby/Riksnytt i uke 41, 42 og 43 med hovedtrykk i uke 42, som er kampanjens epleuke. Det ble sendt ut ca av OFGs tipsfoldere på norske epler til grossistene i perioden. Kampanjen ble målt av MMI i etterkant og oppnådde en god evaluering i målgruppen. (bilde av epledeleren) Potetkampanje Målgruppen for kampanjen var unge mennesker som bodde i blokk i byen. Radio 1/Riksnytt, P4 Hele Norge og årets nye radiokanal Kanal 24 kjørte 4 ulike radiospotter på 19 sekunder i uke 46, 47 og 48. På internett ble det kjørt en flashannonse på websidene til Dagbladet og Magasinet i uke 48 og 49. Annonsen inneholdt et animert tips på pestomarinerte potetbåter. Hensikten med kampanjen var å minne målgruppen om hvor godt og enkelt det er med de enkelte potetrettene.det ble sendt ut ca av OFGs tipsfoldere på poteter til grossistene i perioden. Kampanjen ga en kraftig økning i trafikken på frukt.no under kampanjeperioden. I tillegg ble kampanjen målt av MMI og oppnådde en god evaluering mot målgruppen. 15

16 Nye I mai 2004 lanserte vi den nye frukt.no. Forbedringene sto i kø: tipsbase, nedlastbart materiell, kampanjesider, sesongkalender, abonnementsservice for nyhetsbrev samt egne bransje- og pressesider med tilhørende bildebase, m.m. Nye frukt.no er blitt tatt veldig godt imot, og vi har fått mange strålende tilbakemeldinger fra både bransje, presse og brukere generelt. Videreutvikling skjer kontinuerlig. Siden lansering av nye frukt.no har vi hatt en markant økning i besøkstallene. I 2004 hadde vi hele besøkende mot i November var også i år den beste måneden, med hele besøk. Det er ikke lenger noen tvil om at Internett er et medie vi bør satse videre på. Utvikling i antall besøk på Ny En ny versjon av mat.no, som er opplysningskontorenes felles internettside, ble lansert i januar Mat.no sin hovedmålsetning er å formidle matglede til forbrukere, og det er da naturlig at kokeboken er svært sentral. Kokeboken på mat.no inneholder nesten oppskrifter, alle med bilde. Kokeboken er databasebasert, noe som gjør det enkelt for forbrukeren å lage egne handlelister, porsjonere oppskriftene, m.m. Mat.no ble i 2004 besøkt av November var også her måneden med flest besøk, nemlig Mat.no; opplysningskontorenes samarbeidsportal og felles kokebok. 16

17 Nettbasert bildearkiv/mediebase Samtidig med lansering av nye frukt.no, lanserte vi også et helt nytt webbasert bildearkiv med over høyoppløslige bilder. Bildearkivet er passordbeskyttet, og har inngang fra presse- og bransjesidene på frukt.no. I dette arkivet er det matbilder, produktbilder, miljøbilder og bilder av ansatte. I skrivende stund jobbes det med videreutvikling bl.a. med et elektronisk frukt- og grønt-leksikon. Her blir alt som står i våre permer lagt inn i en database. I tillegg legger vi inn alle PLU-nummere pr. produkt og høyoppløslige, dypetsede bilder. Tanken er at vi etter hvert også her legger inn maler til brosjyrer, prisplakater, foldere, m.m. slik at bransjen lett kan sende dette over til trykking med egen logo. Det elektroniske leksikonet lanseres første halvår E-læring Undersøkelser viser at det betyr mye for kundene at det er kvalifisert personell i frukt- og grønnsaksavdelingene i dagligvarebutikkene. Friske, fine varer, et godt utvalg og noen å spørre til råds gir økt omsetning. Det samme gjelder for kassepersonalet. Bedre produktkunnskap reduserer feilslag. Dette er bakgrunnen for at OFG har utarbeidet et e-læringsprogram myntet på dagligvarebransjen. I løpet av høsten 2004 har over 1500 frukt- og grønnsaksansvarlige i dagligvarekjedene gjennomgått et interaktivt grunnkurs via Internett. Kursene er tilpasset hver enkelt dagligvarekjede både gjennom tekst og bilder. Deltakerne får økt kunnskap om produkter og hvordan disse best skal behandles i butikk. Enkelte kjeder kjører kurset på alle nyansatte innen frukt og grønt og all kassebetjening. Vår hovedmålsetning med tiltaket er å øke omsetningen, og dermed forbruket, av frukt og grønnsaker. Gjennom kvalitetssikring av de som er i kontakt med frukt og grønnsaker i butikken, øker den generelle kvaliteten på frembudte varer. Økt kvalitet fremmer økt salg. Suksesskriteriene for prosjektet har vært: dedikerte ressurser hos OFG og sentralt hos kjedene kurs tilgjengeliggjort på dagligvarekjedenes intranettsider skreddersydde kurs for hver kjede internettbasert, og kan derfor gjennomføres på jobb eller hjemme OFGs elektroniske bilde- og mediebase; inngangen er lagt på frukt.no. OFGs E-læringsløsning; inngangen er lagt på frukt.no. 17

18 Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring (SHdir) og OFG samarbeider i prosjektet Grønne Kantiner om en rekke tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker på norske arbeidsplasser, i bedriftskantiner, videregående skoler og som møtemat. Nærmere 200 millioner måltider serveres i denne sektoren hvert år fordelt på nærmere 6000 enheter. Målet er å gjøre kantinematen både grønnere og bedre, og dermed et sunnere kosthold på arbeidsplassen, skoler og i møter. Vi kan tilby inspirasjon og idébank, kompetanseheving, materiell og hjelpemidler, fortrinnsvis i samarbeid med folkehelserådgiverne i fylkene. I Stortingsmelding 16 - under tiltak for arbeidslivet - står det bl.a.: Det skal bli lettere å foreta sunne valg i matveien på arbeidsplassen. Altså må det sunne gjøres lettere tilgjengelig. Gjennomførte tiltak i 2004 Samarbeid med folkehelserådgiverne hos Fylkesmannen i 5 fylker. Bl.a. 6 kurs for kantinepersonell og andre involverte i bedrifter og på videregående skoler Pressemeldinger i forbindelse med kurs og arrangementer har gitt god respons i lokale aviser og radiokanaler Deltatt på Nettverkssamlinger for å øke inntaket av frukt og grønnsaker blant fylkesbefolkningen i regi av Fylkesrådgiverne i Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold, bl.a. med å få systemforankret oppfordringen om å gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig 2 nummer av bladet Grøntsaken er produsert og utgitt gratis til landets vel kantiner. Tidligere evaluering av bladet viser at det blir meget godt mottatt. Bladet er en viktig del av prosjektet som informasjonskanal og inspirasjonskilde Løpende kontakt med kantinebransjen og utsendelse av materiell og tips til interesserte Ny kartlegging av frukt- og grønnsaksforbruket i kantinebransjen startet i 2004, i siste nummer av Grøntsaken OFG samarbeidet med Kokkenes Mesterlaug Oslo for andre året på rad om konkurransen Årets Grønne Kokk på Publikumsmessen, Lillestrøm. God mediedekning og kantinebransjen var godt representert Deltok på diverse eksterne arrangementer med materiell og informasjon. Bl.a. Nordisk Ernæringskonferanse i Tønsberg. Her ble den første doktorgraden på kantiner presentert Var involvert i prosjekt Matbeat som styres av TINE i samarbeid med alle opplysningskontorene og Brødfakta. Matbeat er et kantineopplegg for ungdomsskoler. 60 nye Matbeat-kantiner forventes åpnet i skoleåret 2004/2005 (se Samarbeidet nært med Kreftforeningen om deres skolekampanje om frukt og grønnsaker Verdens lengste fruktfat med oppkuttet frukt ble laget i samarbeid med BAMA og Kokkenes Mesterlaug Oslo i anledning laugets 70års jubileum. Det var innslag om dette på NRK Dagsrevyen 18 Verdens lengste fruktfat.

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2006... 7 Resultatregnskap 2006.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5 28.02.2014 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2013 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2013... 7 Resultatregnskap

Detaljer

Leder. 02 MatPrat Årsrapport 2014

Leder. 02 MatPrat Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Innhold Leder 02 Dette er OEK og MatPrat 04 Slik jobber OEK og MatPrat 06 Avdelinger i OEK 08 Overordnede resultater 10 Fokusperioder 13 Vinter Vår Sommer Skolestart Høst Jul Organisasjon

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Alt endr es og det går fort!

Alt endr es og det går fort! Årsmelding 2011 Innhold Alt endres og det går fort! side 3 Stø kurs i opprørt vann side 4 Alt endr es og det går fort! I innledningen til Handlingsplan for 2011 fra MatPrat, Opplysningskontoret for egg

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer