Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2004 og administrasjonen... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2004 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Fokus for Frukt og Grønt Forum PR- Informasjon Skolefrukt.. 13 Markedsføring Grønne kantiner MER-kampanjen 19 Balanse Resultatregnskap Bruk av midler Noter til regnskapet Revisjonsberetning. 25 2

3 Så er atter et nytt år tilbakelagt og OFG fortsetter det gode arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønt. Vi kan si at vi har kommet et langt skritt videre, og OFG er mye mer tilpasset mulighetene til å påvirke til økt forbruk av frukt og grønnsaker innenfor de gitte økonomiske rammene. Vi fra styret opplever at den måten alle på kontoret utfører sine arbeidsoppgaver på blir gjort med stor entusiasme. Nye er lansert i Dette skal være OFGs vindu mot forbruker, bransje og presse, og brukertallene øker fra måned til måned. Det har også blitt lansert et helt nytt e-læringsverktøy for ansatte i frukt- og grønnsaksavdelingene i kjedene. Dette kommer til å bli et viktig verktøy i samarbeid med kjedene og grossistene. Arbeidet med OFG Total har fortsatt i 2004, men å få kjedene til å nyttegjøre seg av datagrunnlaget har tatt noe lenger tid enn planlagt. Frukt og Grønt Forum ble gjennomført i november og var meget vellykket. Det var denne gang fokus på kategoristyring av frukt og grønt. Fra verdikjedene har det kommet tilbakemeldinger til OFG om at markedsføringskonseptet under frukt.no har gitt effekt. MER kampanjen har i 2004 utvidet sin målgruppe til idretten for å øke forbruket av frukt og grønt på idrettsarrangementer. Det er lagt til rette for hvordan idrettsklubbene selv kan organisere salg av oppkuttet frukt og grønt. Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt i samarbeid med Oslo og Akershus Idrettskrets, og det har kommet positive signaler fra flere andre fylker som også ønsker å være med. Skolefruktordningen ble fra 1. januar 2004 flyttet fra Landbruksdepartementet til Helsedepartementet og fikk doblet budsjettet. Arbeidet med å skaffe økt finansiering er blitt lagt på is, da vi ikke fikk gjennomslag hos myndighetene. Jeg vil til slutt få takke alle de som arbeider på kontoret for den innsatsen som blir gjort for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. Måten det blir arbeidet på gjør at styrearbeidet blir enkelt. Lier, 21. februar 2005 Amund Huseby 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama- Gruppen, Coop, Norgesfrukt. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. 4

5 Styret 2004 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (leder fra ) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Per-Odd Gjestvang Per Skjervold OIKOS Marius Egge Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Per Sommerstedt (nestleder fra ) Jens Strøm Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Tomm Søgaard Trond Storrud Administrasjon Kontoret var i 2004 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Sekretær: Matkonsulent: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Prosjektleder Skolefrukt: Sveinung Grimsby (fra ) 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2004 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2004 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har ni mannlige styremedlemmer. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Konsulenthonorar Grøntkonsult AS, som et heleid datterselskap av Norges frukt- og grønnsakgrossisters forbund, har for 2004 fakturert NOK ,- for arbeid med frukt & grønt indeks og statistikk. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 22. februar 2005 Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Tomm Søgaard Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 6

7 OFG har gjennom 2004 arbeidet etter OFGs strategi-, markeds- og PR-plan for Planen skal, på samme måte som planen for 2003, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler, som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer et økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Man har gjennom 2004 målrettet arbeidet med å etablere OFG som et kompetanse- og tjenesteleverandør for verdikjeden, for presse og media. Det tar imidlertid tid å bygge opp et renommé for dette, men basert på tilbakemeldinger er OFG på god vei med dette arbeidet. Kunnskap er en meget viktig barriere for hvorfor forbruken ikke spiser mer frukt og grønnsaker. Dagligvarebutikkene er den viktigste kommunikasjonskanalen for å spre informasjon for bygge ned denne barrieren. Kunnskapen hos de butikkansatte om varegruppen frukt og grønnsaker blir derfor helt avgjørende om man skal klare å øke forbruket. Som ledd i arbeidet med å sikre en kontinuerlig kunnskapsbygging hos de frukt- og grøntansvarlige i dagligvarebutikkene startet OFG arbeidet med å etablere et e-læringssystem for bransjen i desember Systemet var ferdig mars 2004, og det har gjennom året blitt gjort tilpassninger og installasjoner hos flere av kjedene. E-læringssystemet vil kunne bli et viktig verktøy for inspirasjon og kompetanseheving i tiden fremover. Frukt og Grønt Forum 2004 ble arrangert 19. oktober. Årets konferanse var rettet inn mot kategoristyring i dagligvarehandelen med fokus på profilbygging, mersalg og inntjening i et stadig tøffere konkurranseklima. Tilbakemeldingen ifra arrangementet har vært mange og gode. Det ser ut til at Frukt og Grønt Forum er i ferd med å kunne etablere seg som den årlige møteplassen, som skal sette fokus på strategisk viktige spørsmål for verdikjeden og frukt- og grøntkategorien. OFG har i løpet av de siste tre årene lagt om sin virksomhet for å utnytte digitale arbeidsmetoder og Internett maksimalt. Frukt.no kom i ny drakt i mai. Nye frukt.no kommer til å bli den viktigste kommunikasjonskanalen for OFG inn mot bransje, presse og forbruker. Sidene tar mål av seg til å bli det naturlige sted å søke etter informasjon om frukt og grønnsaker i Norge. Sidene er allerede en suksess ut i fra stadig økende besøkstall. Arbeidet med sidene vil være en løpende prosess hvor det gjøres tilpassninger og utvidelser ut i fra målgruppenes behov. Analysearbeidet av OFG Total har blitt videreført i Bransjen har imidlertid ikke nyttegjort seg mulighetene. Det er ennå et stor uutnyttet potensial i tallmaterialet. Som ledd i arbeidet for å utnytte dette, og få omgjort dataene til ledelsesinformasjon, har OFG mot slutten av 2004 vært i kontakt med flere universitetsmiljøer med tanke på et strategisk analysesamarbeid. Målsetningen er å få konkretisert og etablert samarbeidet innen utgangen av februar OFGs markdes og PR-arbeid har gjennom 2004 spisset seg inn mot de enkelte produktene og deres barrierer. Til grunn for all kommunikasjon har man grunnlag at man skal kommunisere at frukt er snacks og at grønnsaker er hurtigmat. Dette kommer til å bli videreført i Kommunikasjonsparaplyen for OFG, med tanke på produktkunnskap, er etablert inn under paraplyen frukt.no. MER-prosjektet er man i ferd med å etablere som tilgjengeliggjøringskonseptet. Kg pr. capita Grønnsaker Frukt Poteter Sum F&G og poteter Forbruket av friske frukt, grønnsaker og poteter pr. capita i Norge 7

8 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 19. oktober. Det ble presentert eksempler fra internasjonale aktører som har klart å møte de nye forretningskonseptene i dagligvarehandelen og en tøffere priskonkurranse. Det ble satt fokus på alternative markedsstrategier og hvordan en profesjonell kategoristyring kan sikre profilbygging, mersalg og inntjening i et stadig tøffere konkurranseklima. Konklusjonen: mer innsats og fokus på kundebehov, vareutvalg og kvalitet i butikkens frukt- og grønnsaksavdeling gir mersalg, og profilen skiller seg positivt ut i forbrukernes bevissthet. Frukt og grønnsaker blir dermed viktig for hvilken butikk forbrukeren velger. Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet for å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Professor Leigh Sparks, Institute for Retail Studies, University of Stirling Dr. Kari Neilimo, Chairman, Konserndirektør, SOK Corporation, Finland James G. Hertel, Jr., Senior Vice President, Willard Bishop Consulting, USA Guttorm Rebnes, Direktør, OFG Göran Roos, Managing Director, Intellectual Capital Services, UK 8 Frukt og Grønt Forum 2004 ble avholdt 19. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Göran Roos (tv) i fra ICS ledet Frukt og Grønt Forum 2004.

9 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeide angår for Pressekonferanse, pressetur, matglade samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på og i takt med årstiden er kjernen i vårt virke. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 50 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Dette har vært alt fra vanlige intervju over aktuelle temaer knyttet opp mot de skiftende sesongene til konkrete matfaglige samarbeider som oppfølging fra pressekonferanser/presseturer i regi av OFG. Fagpresse Totalt har OFG hatt 33 samarbeidsoppslag. OFG har hatt med fagpressen på pressetur og pressekonferanser. Videre er det levert stoff til de aller fleste av Gartneryrkets utgaver. Vi startet opp et samarbeid med fagbladet Kjøkkensjefen over tema Kokkekvinner i matkultur i 2003, og har fortsatt dette samarbeidet ut Samarbeidet har satt fokus på å synliggjøre profesjonelle kvinnelige kokker som er bevisste i sitt valg av råvarer. Og råvarene i serien har satt fokus på frukt, bær, grønnsaker og poteter. Vi kjenner til at unge kokker er trendsettere for hva som skjer innen storhusholdning som igjen påvirker den vanlige forbruker. Eksempler på oppslag i dags og fapresse i løpet av 2004 hvor OFG har vært bidragsyter 9

10 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 162 helsider i I 2004 har OFG hatt samarbeider med Glad i Mat, Norsk Ukeblad, Allers, Familien, KK, Det gode liv, Mat og Helse, Shape Up, Bedre Helse, Vi og Vårt og Hjemmet. Temaene har vært variable, og har dreid seg om gode, velsmakende og lettvinte råd i bruken av den grønne produktgruppe både til hverdags og større anledninger. Her møter vi den virkelige handlende kunde som er opptatt av gode råd til hva som både kan og bør tilberedes av mat i hjemmene. OFG har arrangert oppskriftskonkurranse med Norsk Ukeblad og Glad i Mat. Temaene har vært De beste grønne supper, De beste potetretter, Den beste sommermaten med nypoteter og jordbær som hovedingredienser og De beste Epleretter. Stor interesse, spesielt på potetkonkurransen. Radio Totalt har OFG deltatt i 108 radioprogrammer i Dette har vært innslag på både lokale, regionale og rikskanaler som har fulgt årstidene og dermed også markedssituasjonen. Videre har det vært resultater av pressetur og pressekonferanse og av utsendte pressemeldinger eller stoff lagt ut på TV OFG har fysisk deltatt i 3 TV-programmer i OFG har også bidratt med stoff inn mot NRKs Julenøtter fra OFGs pressetur til Hedmark med tema bær. 10 Fra samarbeid og oppslag i Familien 13/2004 Fra samarbeid med Norsk Ukeblad

11 Pressemeldinger Totalt har det blitt sendt ut 12 pressemeldinger. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene og har i best mulig grad vært koordinert med OFGs kampanjeplan for Pressearrangementer Årets pressetur gikk til Hedmark til Mølstadhagen Gård hvor gårdbruker Stine Mølstad tok imot med landets største solbærproduksjon i tillegg til både rips- og bringebærproduksjon. Vi hadde med mye presse, og det førte til flere radioprogrammer, både på direkten i NRK Hedmark, men også opptak. Turen førte også til et lengre innslag i programserien Julenøtter på NRK Fjernsyn. Avis og fagpresse var også med. Det gjort avtaler om bærartikler med to ukeblader til sommersesongen Pressetur med Glad i Mat til Trøndelag hvor stortingsrepresentant og jordbærprodusent Gunhild Øyangen tok imot på jordbærjordet sitt. Stoffet settes på sommer OFG var medarrangør på sesongåpningen av Årets Lutefisk med Ringerikspoteter til. Arrangementet ble holdt på Restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Landbruksminister Lars Sponheim var til stede. Presseoppslutningen var stor. Ringerikspoteten ble presentert som en egen aktør. Grønne konkurranser OFG OFG var arrangør for Årets Grønne Kokk sammen med Kokkenes Mesterlaug Oslo. Les mer under Grønne Kantiner. OFG var arrangør for Årets Hulda sammen med Tine og Kokkenes Mesterlaug Oslo. Det var også andre gangen konkurransen ble holdt. Stedet var Norges Varemesse Lillestrøm. Eple og potet var aktuelle konkurranseprodukter i denne konkurransen. Formålet har vært å stimulere kvinnekokker til å bli de beste i å tenke mat med grønne produkter i fokus. Det ble avholdt pressekonferanse ved premieutdelingen for begge konkurransene. Videre ble det sendt ut pressemeldinger. Pressedekningen var bra. Vinneren av Årets Hulda 2004 Vinneren av Årets Grønne Kokk

12 Grønn konkurranse med Coop OFG har samarbeidet med Coop om en grønn oppskriftskonkurranse i hele Her har kundene gjennom medlemskalenderen blitt oppfordret til å sende inn sine beste oppskrifter over et grønt tema hver måned. Produktene har fulgt årets sesonger. Interessen har vært stor, og resultatene har blitt presentert i Coop sine egne medier og på I tillegg gjennom medier som har deltatt på jurymøter og gjennom utsendte pressemeldinger. Matkultur OFG har deltatt i et matkulturprosjekt over 5 år. Dette prosjektet ble avsluttet i Ressursgruppe Norsk Matkultur har bestått av representanter fra Glad i Mat, Nationen, NRK, Tine, Grødegård og OFG. Den sittende kulturminister har hele tiden vært gruppens leder. Formålet har vært å skape bevisstgjøring av vår norske matkulturarv som et konkurransefortrinn. De tunge grønnsakene, poteter, norsk frukt og bær har en viktig plass. Denne aktiviteten har gitt en enorm pressedekning. Ressursgruppe Norsk Matkultur har i den anledning samlet pressestoffet i en egen handlingsrapport fra aktiviteten. Handlingsrapporten ble overlevert til Kulturdepartementet ved kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som et synlig bevis for at matkultur-norge så absolutt på gli. 12 Ressursgruppen Norsk Matkulturs overleveringen av handlingsrapporten til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

13 Bakgrunn Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) har siden 1996 samarbeidet om å etablere en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen. Abonnementet betales av foreldre/foresatte og koster kr 2,50 inkl. mva pr. dag. I tillegg får leverandørene utbetalt etterskuddsvis kr. 1,-/stk. vare levert, noe som gjør at abonnementet er 28 % subsidiert for elevene som deltar. Satsingen er et ledd i arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen, basert på den betydelige helsegevinsten som er påvist ved et høyt inntak av frukt og grønnsaker. Skolefrukt er også et verktøy for skolene til å oppfylle SHdir sine Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. Status Våren 2004 deltok i alt 839 skoler og elever i Skolefrukt. Høsten 2004 deltok i alt 905 skoler og ca elever. Med bakgrunn i iverksatte tiltak, i slutten av 2004 og nå i 2005, forventer man en vesentlig økning i skole og elevdeltagelsen. Ubenyttede midler fra 2004, NOK 4,8 mill., vil i sin helhet benyttes til å fremme Skolefrukt. Organisering Fra ble ansvaret for Skolefrukt overført fra Landbruksdepartementet til Helsedepartementet. Departementet har videre delegert ansvaret for ordningen til SHdir. SHdir har gitt OFG ansvaret for den løpende drift og administrering av prisnedskrivningstilskuddet. SHdir har overordnet ansvar og hovedansvar for informasjonsarbeidet. Ansvarlige i SHdir og OFG står i løpende dialog. Forenklet drift Utprøving og videreutvikling av et elektronisk administrasjonsverktøy for forenklet drift startet høsten Verktøyet vil forenkle skolenes administrasjon av ordningen og leverandørenes oppfølging av skolene, samt forenkle påmelding for foreldre/foresatte. I tillegg får prosjektet sentralt en unik mulighet til å følge utviklingen i skole- og elevdeltakelse, kvalitetsspørsmål og skreddersy tiltak. Det tas sikte på å tilby verktøyet til alle landets grunnskoler fra skolestart høsten Bedre kvalitet og leverandørvurdering Arbeidet med ulike kvalitetsforbedrende tiltak fortsatte. Ifølge revidert forskrift for prisnedskrivning, ble det i sommer gjennomført ny vurdering og godkjenning av leverandører til ordningen, etter utlysning og fastsatte kriterier. Ny spesifikasjon av frukt- og grønnsakstilbudet i Skolefrukt ble implementert i grossistdistribusjonen for hele landet fra høsten 2003 og utgjør et viktig verktøy for å sikre en jevn og god fysisk kvalitet og tilstrekkelig variasjon i tilbudet. Møter med alle skolefruktleverandørene med informasjon rundt det nye administrasjonssystemet på Internett ble gjennomført. Det er inngått egen skriftlig avtale med hver enkelt grossist, og de skal bl.a. gjennomgå opplæring om skolefrukt. Tilgang på svalskap er et viktig kvalitetsforbedrende tiltak for skoler som har dårlige forhold for oppbevaring. Det er foretatt en behovsprøvd utplassering på bakgrunn av søknad fra skolene. I alt har nå 706 av totalt 905 skoler svalskap utplassert. Det inngås avtale mellom Skolefrukt og skolen om ansvar og forpliktelser i forhold til svalskapet. Svalskap ble tilbudt alle skoler med mer enn 50 abonnenter, eller der over 40 % av elevmassen abonnerer på skolefrukt. Det ble i løpet av høsten 2004 plassert ut 600 skap. Informasjonsbrosjyre for Skolefrukt som sendes ut til skoleelever fra 1. til 10. klasse. 13

14 Ny avsender frukt.no I forbindelse med betalte markedsføringsaktiviteter ble det i 2003 besluttet at Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker skal benytte frukt.no som avsender for sin kommunikasjon. Dette ble gjort med utgangspunkt i at frukt.no er en kort og klar avsender, kombinert med at den utvetydig henviser forbrukeren videre til OFGs internettsider. Felles mal under en paraply For å bli mer synlig og å oppnå synergieffekter i betalt reklame, utarbeidet OFG i 2003 et felles uttrykk og maler på foldere, radiospotter, annonser og bannere på Internett. Denne felles malen kan også produsenter, i samarbeid med grossistene, benytte seg av. Mediekampanjer Viderefører markedsstrategien fra 2003 Markedsstrategien fra 2003 ble videreført fra De viktigste virkemidlene for et økt forbruk er kunnskapsheving med enkle tips, epledeler som symbol på oppkutting og spis dobbelt så mye samt radio som medievalg som ble noe spisset og forenklet i Tips Årets radiospotter ble forenklet og lagt i et mer moderne utsnitt. Solveig Kloppen, programleder fra Idol, ble valgt som radiostemme. Hennes tilsnitt var frisk, ungdommelig, moderne og pålitelig og informativ. Gjenganger i radiospotten var Vil du ha et fristende og smart tips fra frukt.no? og Flere tips finner du på frukt.no. Internettsidene fulgte opp med et kampanjebanner i toppen som var linket til flere tips om kampanjeproduktene. For å synliggjøre tips som fokus ble det også utviklet en egen tipsbase på OFGs internettsider frukt.no. OFG fikk tildelt Årets gullbonde 2004, i regi av Carat Media, for beste radiospotter i landbruket i 2004 under en uformell avstemning blant markedsavdelingene i landbruksorganisasjonene. Produsentønskede kampanjer I 2004 valgte produsentene å benytte seg av OFGs maler på radiospotter på 4 nye produkter. Produsentkulturene for kinakål, hodekål, hjertesalat, tomater og agurk deltok med totalt 18 uker på Radio 1 Storby, alt fra 1 4 uker på hvert produkt. Kinakålprodusentene trykket også opp nye eksemplarer av OFGs tipsfolder på kinakål som ble pakket sammen med varen i bestemte uker på høsten. De ulike kulturene har vurdert kampanjene positivt, og ønsker gjentakelser i 2005 med større medietrykk og flere produkter. 14 OFG har utviklet et felles uttrykk og maler for foldere, radiospotter, annonser og bannere på internett. Solveig Kloppen (th), den ene programlederen i fra Idol, er frukt.no s blide radiostemme.

15 Medietrykk Fra bare å ha frukt.no som avsender på radio høsten i 2003, fikk avsenderen høy tilstedeværelse gjennom hele året i De nye produsentinsinuerte kampanjene, gjennom våren og sommeren, bidro til bedre betingelser og forsterket trykk på radio. Totalt hadde OFG kampanje på radio i 26 uker. Informasjon i verdikjeden Grossistene ble på forhånd godt informert gjennom grossistinformasjon på , møter og på Internett, og fikk i tillegg utdelt en cd med aktivitetsplanen og tipsene på hvert enkelt produkt slik at de kunne følge opp kampanjene i butikk. På kampanje for epler, poteter og wok ble det annonsert med helside eller halvside i Dagligvarehandelen, Handelsbladet FK og Kjøpmann noen uker i forkant av hver enkelt kampanje. For å lette tilgangen til bransjestoff ble det opprettet egne bransjesider på frukt.no, med tilgang til grossistinformasjon, aktivitetsplan, e-læring, bildearkiv, markedsundersøkelser og informasjon om Frukt og Grønt Forum. Eplekampanje Fokus på årets eplekampanje var oppkutting og eplekutteren. Det ble startet en prosess mot dagligvarehandelen mht. innføring av epledeler inn i frukt- og grøntavdelingene. Noen butikker har innført verktøyet i 2004, mens flesteparten blant grossistene planlegger lansering til like før eplesesongen i Målgruppen for kampanjen var unge mennesker som spiser epler ukentlig og er opptatt av enkelhet og tilgjengelighet. Hensikten var å få frem enkel tilberedning og oppkutting av epler, samt minne om norske epler i butikken. Fire ulike radiospotter rullerte på P4 Hele Norge og Radio 1 Storby/Riksnytt i uke 41, 42 og 43 med hovedtrykk i uke 42, som er kampanjens epleuke. Det ble sendt ut ca av OFGs tipsfoldere på norske epler til grossistene i perioden. Kampanjen ble målt av MMI i etterkant og oppnådde en god evaluering i målgruppen. (bilde av epledeleren) Potetkampanje Målgruppen for kampanjen var unge mennesker som bodde i blokk i byen. Radio 1/Riksnytt, P4 Hele Norge og årets nye radiokanal Kanal 24 kjørte 4 ulike radiospotter på 19 sekunder i uke 46, 47 og 48. På internett ble det kjørt en flashannonse på websidene til Dagbladet og Magasinet i uke 48 og 49. Annonsen inneholdt et animert tips på pestomarinerte potetbåter. Hensikten med kampanjen var å minne målgruppen om hvor godt og enkelt det er med de enkelte potetrettene.det ble sendt ut ca av OFGs tipsfoldere på poteter til grossistene i perioden. Kampanjen ga en kraftig økning i trafikken på frukt.no under kampanjeperioden. I tillegg ble kampanjen målt av MMI og oppnådde en god evaluering mot målgruppen. 15

16 Nye I mai 2004 lanserte vi den nye frukt.no. Forbedringene sto i kø: tipsbase, nedlastbart materiell, kampanjesider, sesongkalender, abonnementsservice for nyhetsbrev samt egne bransje- og pressesider med tilhørende bildebase, m.m. Nye frukt.no er blitt tatt veldig godt imot, og vi har fått mange strålende tilbakemeldinger fra både bransje, presse og brukere generelt. Videreutvikling skjer kontinuerlig. Siden lansering av nye frukt.no har vi hatt en markant økning i besøkstallene. I 2004 hadde vi hele besøkende mot i November var også i år den beste måneden, med hele besøk. Det er ikke lenger noen tvil om at Internett er et medie vi bør satse videre på. Utvikling i antall besøk på Ny En ny versjon av mat.no, som er opplysningskontorenes felles internettside, ble lansert i januar Mat.no sin hovedmålsetning er å formidle matglede til forbrukere, og det er da naturlig at kokeboken er svært sentral. Kokeboken på mat.no inneholder nesten oppskrifter, alle med bilde. Kokeboken er databasebasert, noe som gjør det enkelt for forbrukeren å lage egne handlelister, porsjonere oppskriftene, m.m. Mat.no ble i 2004 besøkt av November var også her måneden med flest besøk, nemlig Mat.no; opplysningskontorenes samarbeidsportal og felles kokebok. 16

17 Nettbasert bildearkiv/mediebase Samtidig med lansering av nye frukt.no, lanserte vi også et helt nytt webbasert bildearkiv med over høyoppløslige bilder. Bildearkivet er passordbeskyttet, og har inngang fra presse- og bransjesidene på frukt.no. I dette arkivet er det matbilder, produktbilder, miljøbilder og bilder av ansatte. I skrivende stund jobbes det med videreutvikling bl.a. med et elektronisk frukt- og grønt-leksikon. Her blir alt som står i våre permer lagt inn i en database. I tillegg legger vi inn alle PLU-nummere pr. produkt og høyoppløslige, dypetsede bilder. Tanken er at vi etter hvert også her legger inn maler til brosjyrer, prisplakater, foldere, m.m. slik at bransjen lett kan sende dette over til trykking med egen logo. Det elektroniske leksikonet lanseres første halvår E-læring Undersøkelser viser at det betyr mye for kundene at det er kvalifisert personell i frukt- og grønnsaksavdelingene i dagligvarebutikkene. Friske, fine varer, et godt utvalg og noen å spørre til råds gir økt omsetning. Det samme gjelder for kassepersonalet. Bedre produktkunnskap reduserer feilslag. Dette er bakgrunnen for at OFG har utarbeidet et e-læringsprogram myntet på dagligvarebransjen. I løpet av høsten 2004 har over 1500 frukt- og grønnsaksansvarlige i dagligvarekjedene gjennomgått et interaktivt grunnkurs via Internett. Kursene er tilpasset hver enkelt dagligvarekjede både gjennom tekst og bilder. Deltakerne får økt kunnskap om produkter og hvordan disse best skal behandles i butikk. Enkelte kjeder kjører kurset på alle nyansatte innen frukt og grønt og all kassebetjening. Vår hovedmålsetning med tiltaket er å øke omsetningen, og dermed forbruket, av frukt og grønnsaker. Gjennom kvalitetssikring av de som er i kontakt med frukt og grønnsaker i butikken, øker den generelle kvaliteten på frembudte varer. Økt kvalitet fremmer økt salg. Suksesskriteriene for prosjektet har vært: dedikerte ressurser hos OFG og sentralt hos kjedene kurs tilgjengeliggjort på dagligvarekjedenes intranettsider skreddersydde kurs for hver kjede internettbasert, og kan derfor gjennomføres på jobb eller hjemme OFGs elektroniske bilde- og mediebase; inngangen er lagt på frukt.no. OFGs E-læringsløsning; inngangen er lagt på frukt.no. 17

18 Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring (SHdir) og OFG samarbeider i prosjektet Grønne Kantiner om en rekke tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker på norske arbeidsplasser, i bedriftskantiner, videregående skoler og som møtemat. Nærmere 200 millioner måltider serveres i denne sektoren hvert år fordelt på nærmere 6000 enheter. Målet er å gjøre kantinematen både grønnere og bedre, og dermed et sunnere kosthold på arbeidsplassen, skoler og i møter. Vi kan tilby inspirasjon og idébank, kompetanseheving, materiell og hjelpemidler, fortrinnsvis i samarbeid med folkehelserådgiverne i fylkene. I Stortingsmelding 16 - under tiltak for arbeidslivet - står det bl.a.: Det skal bli lettere å foreta sunne valg i matveien på arbeidsplassen. Altså må det sunne gjøres lettere tilgjengelig. Gjennomførte tiltak i 2004 Samarbeid med folkehelserådgiverne hos Fylkesmannen i 5 fylker. Bl.a. 6 kurs for kantinepersonell og andre involverte i bedrifter og på videregående skoler Pressemeldinger i forbindelse med kurs og arrangementer har gitt god respons i lokale aviser og radiokanaler Deltatt på Nettverkssamlinger for å øke inntaket av frukt og grønnsaker blant fylkesbefolkningen i regi av Fylkesrådgiverne i Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold, bl.a. med å få systemforankret oppfordringen om å gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig 2 nummer av bladet Grøntsaken er produsert og utgitt gratis til landets vel kantiner. Tidligere evaluering av bladet viser at det blir meget godt mottatt. Bladet er en viktig del av prosjektet som informasjonskanal og inspirasjonskilde Løpende kontakt med kantinebransjen og utsendelse av materiell og tips til interesserte Ny kartlegging av frukt- og grønnsaksforbruket i kantinebransjen startet i 2004, i siste nummer av Grøntsaken OFG samarbeidet med Kokkenes Mesterlaug Oslo for andre året på rad om konkurransen Årets Grønne Kokk på Publikumsmessen, Lillestrøm. God mediedekning og kantinebransjen var godt representert Deltok på diverse eksterne arrangementer med materiell og informasjon. Bl.a. Nordisk Ernæringskonferanse i Tønsberg. Her ble den første doktorgraden på kantiner presentert Var involvert i prosjekt Matbeat som styres av TINE i samarbeid med alle opplysningskontorene og Brødfakta. Matbeat er et kantineopplegg for ungdomsskoler. 60 nye Matbeat-kantiner forventes åpnet i skoleåret 2004/2005 (se Samarbeidet nært med Kreftforeningen om deres skolekampanje om frukt og grønnsaker Verdens lengste fruktfat med oppkuttet frukt ble laget i samarbeid med BAMA og Kokkenes Mesterlaug Oslo i anledning laugets 70års jubileum. Det var innslag om dette på NRK Dagsrevyen 18 Verdens lengste fruktfat.

19 MER-kampanjen er et salgskonsept for idrettslag og kantiner som ønsker å komme i gang med salg av frukt og grønnsaker. MER-kampanjen har i 2004 bidratt med tips, praktisk veiledning og gratis profileringsmateriell og informasjon til idrettslag og kantiner i videregående skole i all hovedsak i Oslo og Akershus. Målsetningen med MER-kampanjen Hovedmålet er å øke tilgjengeligheten av frukt og grønnsaker. MER-kampanjen skal påvirke ungdommen til å velge frukt og grønt når de skal putte noe i munnen. Vi ønsker dermed at begre med oppkuttet frukt og grønnsaker skal være en selvfølge i alle idrettskiosker og på alle kantinedisker i fremtiden. Kampanjen skal gi MER-logoen et godt renommé, og bidra til å gjøre det kult å velge det sunne. Hensikten med kampanjen er å få ungdommen til å spise mer frukt og grønnsaker, og dermed bygge gode vane for resten av livet. Pr. i dag spiser ikke denne aldersgruppen nok. Manglende tilgjengelighet er en av årsakene. Dette melder ungdommen selv i undersøkelser. I Stortingsmelding 16, Resept for et sunnere Norge, peker myndighetene på at det må bli enklere å foreta sunne valg. Helsegevinstene ved et økt forbruk er godt kjent og dokumentert. Kantinene og idrettsarenaene er meget viktige Målgruppen, som er fra år, finner vi på 990 videregående skoler rundt om i landet. Derfor er kantinen og de ansatte der viktige alliansepartnere. Det er de som kan påvirke ungdommens valg ved å gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig slik at elevene daglig blir fristet til å velge det sunne. Idretten favner også en stor del av den oppvoksende generasjonen, og det er derfor viktig å sørge for å ha det sunne tilgjengelig i alle idrettskiosker, både i det daglige kiosktilbudet og ved cuper og andre arrangementer. Erfaring viser at det selges altfor lite frukt, og altfor mye sukkerholdige varer i slike kiosker. Klubbenes kioskledere har derfor et stort ansvar. Det skrives en intensjonsavtale med de interesserte før de får materiell, praktisk veiledning, profileringsmateriell og hjelpemidler gratis. Nyhetsbrev om MER

20 Konkrete tiltak 2004 Nytt kampanje- og profileringsmateriell er laget. Enkelt budskap om ekte hverdagssnacks, ekte appelsinsmak m.m. Nye instruksjons- og veiledningshefter samt en informasjonsfolder er laget. 28 videregående skoler i Oslo og Akershus har skrevet under på intensjonsavtalen som i korthet går ut på å forplikte seg til å øke tilbudet av frukt og grønt. Disse skolene har fått besøk av MER-team 3 ganger i løpet av året, med tett oppfølging 2 MER-boder på Norway Cup. Disse ble betjent av Furuset Idrettsforening. Det ble bl.a. solgt begre med oppkuttet frukt. Tilbudet ble meget godt mottatt. Deltatt i Nettverksgruppe i Oslo og Akershus for å systemforankre det grønne ansvar Presentasjon av MER på Den Store Idrettshelgen på Idrettshøyskolen i Oslo 8 klubber i Akershus idrettskrets er med på MER idrettskole. Disse starter med MER-salg MER-teamet har bistått 12 klubber med ditto store arrangementer med MER-boder. Tilbudet har blitt meget godt mottatt av så vel arrangører - som får klingende mynt i kassen som publikum, trenere og lagledere som gleder seg over en sunnere trend. Og ikke minst utøverne selv som syns tilbudet smaker veldig godt MER-kampanjen presentert i Buskerud og Hordaland i samarbeid med Forebyggingsrådgiver. Igangsatt kartlegging av tilbudet på Idrettsarenaene i Buskerud i samarbeid med Fylkeslegen Salg av oppkuttet frukt og grønt i fra en selv-hjelps MER-kiosk. MER-infofolder rettet mot idrettslag. Instruksjon om hvordan idrettslagene starter opp F&G-salgskiosker. MER-plakater brukt på skoler og idrettsarrangement. 20

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2003 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2003.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2007 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2007... 7 Resultatregnskap 2007.....

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Lillestrøm 9 mai. 2012 Toril Gulbrandsen Prosjektleder, 5 om dagen-barnehage OFG er en nøytral stiftelse med offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2009 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2009... 7 Resultatregnskap 2009.....

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2006... 7 Resultatregnskap 2006.....

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2008 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2008... 7 Resultatregnskap 2008.....

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer