Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide"

Transkript

1 Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren

2 2 Petroleums Guide

3 Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet som ny oljeprovins 12 Arbeidsplasser for fremtiden Reportasje Statoil 16 Det første oljeprosjektet i Barentshavet Reportasje Eni Norge 20 Polarbase er Finnmarks kraftsenter Reportasje Polarbase AS 22 Legger til rette for maritimt næringsliv Reportasje Hammerfest Havn KF 26 Økende interesse for yrkesfag i Hammerfest Reportasje Hammerfest Videregående Skole 29 Velkommen til Hammerfest 30 Kulturbyen Hammerfest 33 Opplevelser i kø 34 Infrastruktur Table of contents 4 Foreword 7 Hammerfest the gateway to the Barents Sea 8 The Barents Sea is the new domain for oil and gas 12 Jobs for the future Report Statoil 16 The very first oil project in the Barents Sea Report Eni Norge 20 Polarbase a powerhouse for the region of Finnmark Report Polarbase AS 22 Paving the way for maritime business Report Port of Hammerfest KF 26 Increasing interest in vocational subjects in Hammerfest Report Hammerfest Upper Secondary School 29 Welcome to Hammerfest 30 The cultural town of Hammerfest 33 A world of experiences 34 Infrastructure

4 4 Petroleums Guide Hammerfest er vertskommune for Statoils LNG anlegg (Snøhvit) og ENIs region- og lokalkontor og driftsorganisasjonen for Goliat. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet har medført at nasjonal og internasjonal leverandørindustri har etablert seg i regionen og tilbyr mange nye og interessante arbeidsplasser. Fra beslutning om utbygging av Snøhvit og fram til i dag er det i Hammerfest etablert over 1000 nye arbeidsplasser, og byen har hatt en befolkningsvekst på ca personer, der den største veksten er i aldersgruppen 19 til 39 år. Velkommen til Hammerfest Petroleumshovedstaden i nord Petroleumsrettet infrastruktur er godt utbygd. Hammerfest er administrasjonssenter for oljeselskap og leverandørindustri og har i dag forsyningsbase, helikopterbase, base for oljevernberedskap og god slepebåtkapasitet, i tillegg til flyplass med gode forbindelser til resten av landet. Kommunen arbeider kontinuerlig med utvikling av nye boligfelt, nye næringsarealer, trivselstiltak og andre viktige infrastrukturtiltak som ny flyplass og utbedring av riksvei. Som et ledd i rekrutteringsarbeidet har Hammerfest kommune satset på oppvekst og trivsel, og har de senere år brukt over 500 mill på nye skolebygg. Nytt kulturhus til i underkant av kr ,- med mange spennende tilbud og arrangementer ble åpnet i Vi har et bredt tilbud til barn og unge og over 100 frivillige lag og foreninger. Hammerfest kommune har full barnehagedekning, og det planlegges bygd en ny barnehage hvert år i planperioden. Med den økende aktiviteten i Barentshavet, med nye funn som bl.a. Skrugard, Nordvarg og Havis, ser vi for oss videre vekst. Vår målsetting er å videreutvikle Hammerfest til sterk petroleumsklynge med en konkurransedyktig leverandørindustri som kan betjene operatørene i Barentshavet. Hammerfest skal være det foretrukne etableringssted i nord for bedrifter som satser innen leveranser, service, vedlikehold og kompetanse til aktiviteten i Barentshavet. Den spennende utviklingen oppleves best på nært holdt. Som ordfører inviterer jeg aktører som ønsker å ta del i denne utviklingen til å ta kontakt med oss for nærmere møter og presentasjon. Velkommen til Hammerfest. Alf E. Jakobsen ordfører

5 Hammerfest Kommune 5 Hammerfest is the host municipality for Statoil s LNG facility (Snøhvit) and ENI s regional and local office and operating organisation for the Goliat field. As a result of the introduction of petroleum activities in the Barents Sea, both national and international suppliers have opened offices in the region, opening the door to a number of new and interesting jobs. Since the final decision was reached to develop Snøhvit and until the time of writing, the region of Hammerfest has gained more than 1,000 new jobs and the town s population has risen by approx. 1,000 persons, with the highest rate of growth identified within the age group of 19 to 39 years. The region has a well-developed infrastructure for petroleum activities. Hammerfest is the administrative centre for oil companies and the supplier industry. The town is now home to a supply base, helicopter base and oil-spill response base, and has sufficient tugboat capacity to meet demand. The town also has its own airport with excellent connections to the rest of Norway. The municipal authorities have ongoing and scheduled projects for the development of new residential areas, new industrial areas, measures to increase quality of life and other important infrastructure initiatives such as a new airport and improvements to the main road network. Welcome to Hammerfest The petroleum capital of the north In order to attract new inhabitants, Hammerfest municipality has made major investments in conditions for families and quality of life, spending more than NOK 500 million on new school buildings in recent years. Other initiatives include the new cultural centre, at a cost of just under NOK 300,000, which opened in 2009 and has hosted numerous events. The municipality can offer a wide range of services and facilities for children and young people, with more than 100 voluntary clubs and associations. In Hammerfest municipality, every child will be provided with a space at kindergarten, and municipal plans include the construction of one new kindergarten every year. We are planning for continued growth, based on the increase in activities in the Barents Sea, promoted by finds such as Skrugard, Nordvarg and Havis. Our goal is to ensure that Hammerfest continues to grow into a strong petroleum cluster with a competitive supplier industry which can meet the requirements of the operators in the Barents Sea. Hammerfest shall be the preferred location in the north for companies aiming at supplying deliveries, services, maintenance and expertise related to petroleum activities in the Barents Sea. The best way to capitalise on such an exciting development area is to be here. As mayor of Hammerfest, I am proud to invite you to take part in our development, and hope you will get in touch to arrange a meeting and presentation. Welcome to Hammerfest. Alf E. Jakobsen Mayor

6 Foto: Eiliv Leren Seiland: Steile fjell og trange fjorder. Her med utsikt mot Flaskefjorden. Seiland: Steep mountains and narrow fjords. Here with a view over Flaskefjorden. Foto: Tor Harry Bjørn

7 Hammerfest Kommune 7 Hammerfest porten til Barentshavet Hammerfest og bosetningen her er bygd på de ressursene som alltid har ligget i Barentshavet. Byen har i alle år vært en internasjonal handelsby, ishavsby og fiskerihavn. Etter 2. verdenskrig utviklet byen seg til å bli det største senteret i Finnmark, med fiske og fiskeindustri som viktigste næringsvei. Hammerfest framstår blant annet som fylkets fremste servicesenter for fiskeflåten i Barentshavet. Nærhet til havet og nødvendig infrastruktur Hammerfests sentrale plassering, med nærhet til både ressursene i Barentshavet og nødvendig infrastruktur, gjør kommunen ideell som base for blant annet petroleumsindustrien. Det er derfor Hammerfest, med rette, kaller seg porten til Barentshavet. Hammerfest har blant annet et av fylkets best utbygde flyrutetilbud til resten av fylket og landet forøvrig. Hammerfest Havn er fylkets største havn med rundt passasjerer hvert år og er blant Nord-Norges største godshavner. Hurtigruten har daglige anløp, og havna er base og knutepunkt for FFR Veolias virksomhet i Finnmark. Kommunen er også et naturlig knutepunkt for transport og kommunikasjon på vei i Finnmark. Kjøretid til Oslo er timer. Avstanden til Kirkenes er 6 7 timer. En by for framtiden Hammerfest har alltid vært en aktiv kommune med store ressurser, også før utbyggingen av Snøhvit. Likevel er det takket være dette prosjektet at Hammerfest og dets innbyggere virkelig har fått muligheten til å ta sitt potensial til nye høyder. De nye bolig- og næringseiendommene som settes opp i byen, samt en svært positiv folketallsutvikling, er synlige beviser på dette. Resultatet er et lokalsamfunn med stor tro på framtiden, der man drar nytte av egne og hverandres erfaring, for å skape nye muligheter sammen. Hammerfest the gateway to the Barents Sea As with the very first settlers in Hammerfest, today s inhabitants make their living from the natural resources found in the Barents Sea. Since its very foundations, the town has been an international centre for trade, an Arctic port and a fishing capital. After the Second World War, Hammerfest developed to become the largest town in the region of Finnmark, with fishing and the fishing industry as the predominant sources of income. Hammerfest is widely recognised as the foremost service centre in the region for the Barents Sea fishing fleet. Proximity to the sea and necessary infrastructure With the town s central location, close by both the resources in the Barents Sea and a vital infrastructure, Hammerfest is the ideal base for industries such as petroleum. Hammerfest fully earns the name of gateway to the Barents Sea. In terms of transport, Hammerfest has one of the most highly developed flight services in the region, with connections to the rest of Finnmark and Norway. The Port of Hammerfest is the largest port in the region, with around 100,000 passengers every year and one of the highest volumes of cargo in North Norway. The Hurtigruten ships call daily to Hammerfest, and the port is the base and hub for transport company FFR Veolia s services in Finnmark. The municipality also provides a natural hub for transport and road communications in Finnmark. It takes around hours to drive from Hammerfest to Oslo. The drive to Kirkenes takes around 6 7 hours. A town geared for the future Hammerfest has always been an active municipality with vast resources, even before the development of Snøhvit. Nonetheless, it is thanks to this project that Hammerfest and the local inhabitants now have the opportunity to maximise on the town s full potential. The new residential areas and commercial sites being established in the town and the extremely positive growth in population all provide visible proof of this. What emerges is a local community with an impressive confidence in the future, making full use of their own and each other s experience and collaborating to generate new opportunities. Hotel Hammerfest Strandgt 2-4, 9600 Hammerfest Tlf:

8 8 Petroleums Guide Barentshavet som ny oljeprovins Med LNG anlegget på Melkøya ble Hammerfest det første landfallet på norsk side i Barentshavet. En helårig petroleumsvirksomhet skapte et sterkt behov for ulike tjenester. I dag har det vokst fram et sterkt fagmiljø som betjener aktivitetene rundt Snøhvit og Goliat. Utvidelse av Melkøya, samt nye oljefunn på Skrugard og Havis, sørger for økt aktivitet og er en bekreftelse på at vi har fått en ny oljeprovins her. Hammerfest er den naturlige petroleumshovedstaden i nord. Kommunen kan tilby en komplett infrastruktur for petroleumsindustriens oppgaver i Barentshavet. I tillegg til den fysiske infrastrukturen og leverandørindustrien, er Hammerfest en petroleumsklynge med administrative stillinger, og et innovativt kompetansemiljø. Byen er allerede ledende på petroleum i Nord-Norge, men det jobbes fortsatt aktivt med tilrettelegging for nye aktører og utvikling av allerede etablerte aktører. Hammerfest kommune, lokale næringsaktører og samarbeidspartnere arbeider for å utvikle en infrastruktur som gjør det naturlig å fortsatt velge Hammerfest som lokaliseringssted og logistikksenter for petroleumsaktivitet i Barentshavet. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging av nytt næringsareal, og til tross for stor byggeaktivitet, eksisterer det fremdeles ledige areal for nasjonal og internasjonal leverandørindustri. The Barents Sea a new domain for oil and gas With the development of the LNG facility on Melkøya island, Hammerfest was the first point of landfall on the Norwegian side of the Barents Sea. With petroleum activities all year round, an extensive demand for a wide range of services soon arose. Today, a major cluster of service providers has emerged in the area, supplying the operators of Snøhvit and Goliat. The expansion of the Melkøya facility and new oil finds at Skrugard and Havis provide for an increase in the level of activity and are proof that the Barents Sea is now a new domain for oil and gas. Hammerfest is the natural petroleum capital in the north. The municipality can provide a complete infrastructure for the needs of petroleum operators in the Barents Sea. In addition to the physical infrastructure and its supplier industry, Hammerfest is also a petroleum cluster with administrative functions and an expert group of innovative specialists. The town already plays a leading role within petroleum in North Norway, and remains active in the work to facilitate for new companies and the development of established business. Hammerfest municipality, local businesses and partners all join forces to develop an infrastructure which makes Hammerfest the natural choice as a site and centre for logistics for the petroleum business in the Barents Sea. The municipal authorities follow a strategy for continuous efforts to establish new commercial sites. Despite major construction work, there are still vacant plots of land for national and international suppliers. Barents Naturgass_185x55.pdf :03:18 Flytende naturgass, LNG, er tilgjenglig som drivstoff i Hammerfest og andre nordnorske havner. LNG-drift er et effektivt miljøtiltak som gir solide reduksjoner av CO 2, NOx, svovel og partikler. Kontakt oss på eller vakttelefon

9 Foto: Eiliv Leren BB s base utenfor Hammerfest er et solid utgangspunkt for videre satsing i nord Buksér og Berging AS er et ledende slepe- og offshore rederi med ca. 300 ansatte og 30 fartøy hovedsaklig bemannet med norske sjøfolk. Våre tjenester inkluderer: Havneassistanse og eskortetjenester Offshore/Inshore marine operasjoner Berging og beredskapstjenester

10 10 Petroleums Guide Petroleumsrelatert infrastruktur I forbindelse med utbyggingen av Snøhvit har både nye og gamle bedrifter knyttet seg til den petroleumsrelaterte infrastrukturen. Hammerfest har lenge hatt et sterkt næringsliv og industri. Bedriftene drar fordel av solid kompetanse og erfaring innen sine fagområder, men også utvikling av nye satsningsområder når de leverer tjenester til oljeselskapene. Hammerfest er utgangspunkt for all aktivitet, og her finnes all beredskap som er nødvendig for at oljeselskapene skal holde det gående. Forsyningsbase for all havaktivitet Polarbase AS ble etablert i 1984, og er Barentshavets service- og supplybase for olje- og gassrettet virksomhet. Basen er lokalisert 5 km utenfor Hammerfest sentrum, og som omlastings- og lagerhavn har den en sentral beliggenhet både i forhold til østre og vestre Barentshav, deriblant Shtokman-feltet nord for Russland. Havneområdet er ISPS-godkjent og har de fleste fasiliteter, i tillegg til forsyningsvirksomhet. Her finnes blant annet godkjente farleder for tankbåter. Polarbase har store næringsareal og er under kontinuerlig videreutvikling. Polarbase har også eget beredskapslager for oljevern, samt slepebåtkapasitet. All personell-transport til og fra plattform skjer fra helikopter-basen, hvor Bristow er selskapet som står for selve transporten. Petroleum related infrastructure As part of the development of Snøhvit, both new and established businesses in the area have formed links with the infrastructure for petroleum activities. Hammerfest has a long history as a site for commerce and industry. The companies which locate here benefit from a solid base of expertise and experience within a range of specialist fields, but also from the development of new target areas involving services for petroleum companies. Hammerfest is the hub of all such activity, and has contingency plans in order to allow the petroleum companies to sustain their current rate of development. Supply base for all offshore activities Polarbase AS was founded in 1984, and is the service and supply base for oil and gas activities in the Barents Sea. The base is located 5 km outside of Hammerfest centre. As a transhipment and storage port, the base has a central location for both the eastern and western Barents Sea, including the Shtokman field north of Russia. The port area has ISPS certification and a full range of facilities, in addition to its function as a supply base. Some of the shipping lanes into the base have been approved for tankers. Polarbase covers a vast area for business premises and is under constant development. Polarbase also has its own emergency preparedness facility for oil spills, and an impressive tugboat capacity. Transport of personnel on and offshore is from the helicopter base, with transport services provided by Bristow. Utleie av maskiner og tilbehør Meland, 9600 Hammerfest Telefon: Fax: Åpningstid:

11 Foto: Eiliv Leren Avfall fra næringslivet - en verdifull ressurs 25 år Velkommen til vårt avfalls- og sorteringsanlegg på Grøtnes Åpningstider: man - fre torsdag Telefon: finnress.no typo nor as

12 12 Petroleums Guide Arbeidsplasser for framtiden Nye gassfunn. Tåler endringer i markedet. Lønnsom teknologisk utvikling. Et voksende lokalt næringsliv. Det betyr gode tider i mange år framover for Snøhvit og Hammerfest. Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Produksjonsdirektør i Snøhvit LNG, Øivind Nilsen, kan fortelle om stadig vekst: Snøhvitfeltet består hovedsakelig av gass, og i søknaden som ble god-kjent av Stortinget i 2002 ble det lagt av 190 milliarder kubikkmeter gass og kondensat. Totalt utvinner vi 5 6 milliarder kubikkmeter hvert år. I januar 2012 ble feltet oppjustert med 20 milliarder kubikkmeter gass. Tåler endringer i markedet Et større felt betyr økt optimisme for framtiden. Gassen fra feltet eksporteres i dag til store deler av verden. Hvilket marked som lønner seg, avhenger av flere faktorer. Gassen vi utvinner går, per i dag, hovedsakelig til Europa. I tillegg ser vi en økende grad av eksport til Asia. Vi får faktisk bedre pris på gassen i Asia, samtidig er transportkostnadene dit høyere slik at det alltid vil være et avveinings-spørsmål der, forteller Nilsen. Som en følge av blant annet finanskrisen forsvant mye av det amerikanske markedet, men på grunn av vår opsjon på å videreselge til andre markeder, kom vi greit ut av det. Sånn sett er vi svært robuste i forhold til endringer i markedet. Foto: Helge Hansen Statoil

13 Hammerfest Kommune 13 Jobs for the future New gas finds. Dimensioned for market fluctuations. Profitable technological development. Local commerce in growth. These all imply a positive outlook for Snøhvit and Hammerfest for many years to come. Snøhvit was the very first development in the Barents Sea. Vast volumes of natural gas are extracted and transported onshore, without the need for surface installations. Once onshore, the gas is cooled at the world s northernmost and Europe s very first export plant for LNG, Liquefied Natural Gas. Production Director for Snøhvit LNG, Øivind Nilsen, reports constant growth for Snøhvit: The field mainly contains gas. The application submitted to and approved by the Norwegian Government in 2002 covered 190 billion cubic metres of gas and condensate. In total, we extract 5 6 billion cubic metres every year. In January 2012, the volume for the field was increased by 20 billion cubic metres. Dimensioned for market fluctuations With the increase in the size of the field comes a more optimistic outlook for the future. The gas from the field is exported to many different parts of the world. A number of factors determine which market is most profitable. Currently, the gas we extract is mainly exported to Europe. We are also experiencing an increasing level of exports to Asia. In fact, we get a better price for our gas from Asia, although transport costs are higher. There are always several factors to take into account, explains Mr. Nilsen. Due to the financial crisis and other events, we lost a large share of the American market. However, thanks to our option to re-sell to other markets, we were able to overcome the impact of the crisis. As such, you could say that we are extremely resistant to market fluctuations. Foto: Helge Hansen Statoil

14 14 Petroleums Guide Foto: Helge Hansen Statoil Fjernstyrte operasjoner Produksjonsanlegget på Snøhvitfeltet er plassert mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Gassen transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning til landanlegget på Melkøya hvor operasjonene fjernstyres fra, sier Nilsen. Kombinasjonen av en spesialutviklet kjøleteknikk og det arktiske klimaet, gjør at LNG- anlegget også er verdens mest energieffektive. Dette innebærer betydelige utslippsreduksjoner i forhold til sammenlignbare anlegg, slår Nilsen fast. Skaper synergieffekter Snøhvit bidrar i tillegg til nyetablering av bedrifter, og ikke minst nye muligheter for det eksisterende næringslivet i Hammerfest og omegn. Det er et generelt godt marked for bedrifter her. Det startes nye, spennende prosjekter hele tiden, samtidig som utsiktene ser svært gode ut for framtiden noe som skaper trygghet både for nye bedrifter og innflyttere. Vi vet at vi kommer til å være her lenger enn til Det er få felt som kan ha et så langsiktig perspektiv som oss, mener produksjonsdirektøren. Snøhvit LNG har selv flere langtidskontrakter med lokale leverandører på alt fra vedlikehold til kantinedrift. I vår organisasjon er vi ca. 360 ansatte. Dette er faktisk dobbelt så mange som vi regnet med da vi startet opp, og viser at vi trenger folk på alle nivåer. Det være seg fra alle typer fagarbeidere til ingeniører. Hittil har vi lykkes veldig godt med rekrutteringen, og det viser seg at svært mange utflyttere vender nesen hjem igjen. Ikke rart heller forresten, med den flotte naturen som omgir oss! smiler Nilsen. Fakta: Snøhvit Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Feltet ble funnet i Beliggenhet: I blokkene 7120 og 7121 i Barentshavet Produksjon: Gass Opprinnelige gassreserver: 160,6 GSm³ Produksjonsstart: 21. august 2007 Eiere: Statoil 36,79% Petoro 30% Total E&P Norge 18.40% GDF SUEZ E&P Norge 12% RWE Dea Norge 2.81%

15 Hammerfest Kommune 15 Foto: Statoil Remote controlled operations The production facility on the Snøhvit field is located between 250 and 345 metres below the surface of the sea. The gas is transported via a 143 km long pipeline to the onshore plant at Melkøya, where operations are remote controlled, explains Mr. Nilsen. Thanks to the combination of our specially developed cooling technology and the Arctic climate, our LNG plant is the most energyefficient in the world. This helps us achieve significant reductions in emissions when compared with other such plants, confirms Mr. Nilsen. Generating synergy Moreover, the Snøhvit development has opened the door to new businesses and, not least, provided significant opportunities for existing businesses in Hammerfest and the surrounding area. In general, businesses here have an excellent market position. Every month sees the introduction of new and exciting projects, and the outlook for the future of this industry is very optimistic, allowing for a high level of confidence for both new companies and companies moving to the area. We are safe in the knowledge that we will be here way past Few fields have such a long-term perspective, explains Production Director Mr. Nilsen. The Snøhvit LNG plant has a number of long-term contracts with local suppliers, ranging from maintenance to canteen operations. Our organisation totals around 360 employees. As a matter of fact, this is twice as many as expected when we first started operations, and clear proof that we need people in every part of the organisation for all the different types of manual labour to engineers. So far, we have been very successful with our recruitment, and have witnessed a high number of people who had originally moved away from the area moving back home again. It s not that surprising really, when you look around you and realise how beautiful it is here! confirms Mr. Nilsen with a smile. Facts: Snøhvit Snøhvit was the very first development in the Barents Sea. Vast volumes of natural gas are extracted and transported onshore, without the need for surface installations. Once onshore, the gas is cooled at the world s northernmost and Europe s very first export plant for LNG, Liquefied Natural Gas. The field was found in Location: In blocks 7120 and 7121 in the Barents Sea Production: Gas Original gas reserves: GSm³ Production start-up: 21 August 2007 Owners: Statoil 36,79% Petoro 30% Total E&P Norge 18.40% GDF SUEZ E&P Norge 12% RWE Dea Norge 2.81%

16 16 Petroleums Guide Det første oljeprosjekt i Barentshavet Goliat er det første feltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet og både utbygging og drift betyr positive ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv og sysselsetting. Funnene i Goliat ble oppdaget i 2000, og var det første oljeprosjektet i Barentshavet. I følge oljedirektoratet er de utvinnbare reservene anslått til rundt 250 millioner fat oljeekvivalenter fordelt på henholdsvis 75% olje og 25 gass. Feltet ligger rundt 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for Snøhvitfeltet. Eni Norge er operatør på feltet, og industrikoordinator Bjørn Bjørgve kan fortelle om en utbygningsbeslutning han mener var et svært viktig steg i utviklingen av olje- og gassindustrien i Nord-Norge. Goliat representerer årlige driftsutgifter på rundt én milliard. Vi anslår at rundt en tredel av denne årlige milliarden går rett inn i det lokalt etablerte næringslivet i og rundt Hammerfest. Investeringen, altså selve utbyggingen, beløper seg til rundt 30 milliarder kroner i direkte investeringer, hvorav godt over seksti prosent ble besørget av norsk industri. Goliat og ringvirkninger Goliat-utbyggingen er et prosjekt som går over flere år. Men 2011 vil stå igjen som året hvor alt virkelig skjøt fart, mener Bjørgve. Vår plan for utbygging og drift (PUD) hadde sterk vekt på lokal oppbygging av infrastruktur, industri og kompetanse som vi som operatørselskap for Goliat har behov for. Vår oppbygging av driftsfunksjoner har således fått mange av de større industriserviceselskapene til også å etablere seg her i byen. Industriklyngen vokser formelig fra dag til dag. Det er vanskelig å unngå å legge merke til at Goliat setter sitt preg på Hammerfest. Foto: Eni Norge/News On Request

17 Hammerfest Kommune 17 The very first oil project in the Barents Sea Goliat is the first field to be developed in the Norwegian section of the Barents Sea. Both the development and operation of the field have had a positive impact for local and regional businesses and employment. The Goliat find was discovered in 2000, and was the very first oil project in the Barents Sea. According to the Norwegian Petroleum Directorate, the field has recoverable resources estimated at around 250 million barrels of oil equivalents, comprising 75% oil and 25% gas. The field is located around 85 km north-west of Hammerfest and 50 km south-east of the Snøhvit field. Eni Norge is the operator for the field, and industrial coordinator Bjørn Bjørgve recounts the history behind the decision to develop the field, which he believes was an extremely important step forwards for the growth of the oil and gas industry in North Norway. On an annual basis, Goliat represents operating expenses of around one billion kroner. As a rough estimate, about one third of this figure goes directly to local businesses in and around Hammerfest. The original investment in the actual development totalled NOK 30 billion in direct investments, of which well over 60% related to Norwegian industry. Goliat and its spin-off effects The Goliat development is a project which is scheduled to last several years. However, 2011 will go down in the record books as the year when things really started happening, explains Mr. Bjørgve. When preparing our plans for development and operation, we focused on using local suppliers for the build up of infrastructure, industry and expertise which we as operator of Goliat required. As a result, the operating functions we have developed have attracted a number of the major industrial service companies to open facilities in the town. The industrial cluster related to Goliat is literally growing from day to day. The impact Goliat has on the town of Hammerfest is increasingly evident. The shore power facility at Hyggevann, the administration building in the town centre and radical extension to Polarbase s facilities all started up in 2011, he continues. Via their collaboration with networks and organisations such as Petro Arctic, Eni Norge aims to pave the way for local and regional businesses to take part in the different stages of development and operations for the Goliat field. Foto: Eni Norge/News On Request Foto: Eni Norge/News On Request

18 18 Petroleums Guide Foto: Eni Norge/News On Request Landstrømanlegget ved hyggevann, administrasjonsbygget i sentrum, samt en radikal utvidelse ved Polarbase hadde alle sine startskudd i 2011, forteller han. Gjennom samarbeid med nettverk og organisasjoner som Petro Arctic, ønsker Eni Norge å legge til rette for at lokale og regionale krefter kommer inn i de ulike fasene av utbygging og drift av Goliatfeltet. Fakta: Goliat Goliatfeltet er et olje- og gassfelt på Tromsøflaket, 85 km nordvest for Hammerfest. Funnet ble gjort høsten 2000 da Norsk Agip som operatør fant og testet olje ved bruk av den halvt nedsenkbare plattformen Transocean Arctic. Beliggenhet: Goliatfeltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL 229) Anslåtte oljereserver: 28 millioner Sm3 /174 millioner fat Anslåtte gassreserver: 8 milliarder Sm3 Eiere: Eni Norge AS (operatør) 65% Statoil Petreoleum AS 35% Eni Norge er best tjent med at ansatte og leverandører holder til i landsdelen. I vårt rekrutteringsarbeid samarbeider vi derfor med lokale og regionale aktører for å tiltrekke stabil arbeidskraft, sier Bjørgve. Goliat-plattformen vil i hvert fall gi arbeid til 115 mennesker offshore, samt opptil 60 på land. I tillegg vil mange bedrifter etablere seg i Hammerfest som en direkte følge av Eni Norges virksomhet, hevder han. Mange brikker skal på plass De positive samfunnsvirkninger kommer gradvis. Gjennom bruk av lokale leverandører av varer og tjenester, rekruttering av lokal arbeidskraft og en lokal forankring av aktiviteter, vil utbygging og drift av Goliat bidra til stor regional kompetansebygging og vekst. Et så omfattende prosjekt er allikevel vanskelig å holde helt lokalt: Vår flytende plattform kommer fra Sør-Korea. Beredskapsfartøyet og ankerlinene er spanske, mens rørene og havbunnsrammene er produsert av norske selskap i sør. Det er mye som skal på plass før produksjonsstart i 2013! smiler Bjørgve. Varighet på minst 15 år Bjørgve mener at samarbeid er viktig, både i kort- og langtidsperspektiv. Derfor involverer Eni Norge alle interessenter, fra fiskere og miljøforkjempere til politikere og næringsliv. Konsultasjon og kommunikasjon med lokalsamfunn og lokale myndigheter er en svært viktig del av arbeidet i forhold til Goliat. Også helse, miljø og sikkerhet er viktig. Vi planlegger alltid grundig før noe settes i verk, forteller han. Goliatprosjektet forventes å vare i minst 15 år, men kan bli vesentlig forlenget når vi underveis får bedre reservoarkunnskap, og evt. nye funn blir gjort. Både utbyggings- og driftsfasen innebærer veldig mye positivt for regionen. Også kultur- og samfunnslivet har fått glede av den verdiskapingen som Goliatfeltet genererer. Vi har kort og godt utviklet oss til å bli en naturlig del av samfunnet her oppe, avslutter industrikoordinatoren.

19 Hammerfest Kommune 19 Foto: Eni Norge/News On Request Eni Norge will benefit from recruiting employees and suppliers who are already familiar with this part of the country. We have therefore established cooperation agreements with local and regional businesses as part of our recruitment work, so that we can attract a stable workforce, explains Mr. Bjørgve. At a minimum, the Goliat platform will provide jobs for 115 people offshore and up to 60 onshore. In addition to this, a number of companies will be opening offices in Hammerfest as a direct result of Eni Norge s activities, he claims. A number of jigsaw pieces to form the puzzle The positive knock-on effect for the local community will become increasingly evident. With the use of local suppliers of goods and services, recruitment of local workforce and local foundations for activities, the development and operation of Goliat will help provide major enhancements in regional expertise and growth. Nonetheless, it can be difficult to ensure that every aspect of such a comprehensive project remains local: Our floating platform comes from South Korea. The standby vessels and anchor lines are from Spain, while the pipes and seabed frames are manufactured by Norwegian companies in South Norway. There s still a lot to do before we can start production in 2013! explains Mr. Bjørgve with a smile. Minimum duration of 15 years Bjørn Bjørgve goes on to explain the importance of collaboration, both in the short and long term. This is why Eni Norge makes sure that all interested parties have a role to play, from fishermen and environmental campaigners to politicians and local businesses. Consultation and communication with the local community and local authorities are paramount in the work for Goliat. HSE health, safety and the environment is also an important factor. We always prepare detailed plans before implementing new measures, he continues. The Goliat project is expected to have a minimum duration of 15 years, but may be much longer as we gain more detailed knowledge of the reservoir and may make new finds in the future. Both the development and operating stages will have a very positive impact on the region. The value creation represented by Goliat is beneficial not only for local businesses, but also for cultural activities and the community at large. In short, you could say that we have developed into a natural part of the local community, concludes the industrial coordinator. Facts: Goliat The Goliat field is an oil and gas field on the Tromsøflak, 85 km north-west of Hammerfest. The find was discovered in the autumn of 2000 when Norsk Agip as operator found and tested the oil using the semi submersible platform, Transocean Arctic. Location: The Goliat field is located in the zone for production licence 229 (PL 229). Estimated oil reserves: 28 million Sm3/174 million barrels Estimated gas reserves: 8 billion Sm3 Eiere: Eni Norge AS (operator) 65 % Statoil Petroleum AS 35 %

20 20 Petroleums Guide Polarbase er Finnmarks kraftsenter Vi står og ser utover Polarbaseområdet en kald vinterdag i mars, mens vi lar tankene vandre tilbake til et vakkert sommerbilde fra 2002: Polarbases område på Tennskjæret ligger badet i sol, mens to urørte, grønne øyer ligger i forlengelsen av Tennskjæret og strekker seg ut mot Seiland lenger vest. Polarbase har så vidt kommet i gang med forsyningene til Melkøya og en lengre dvaletilværelse for basen er i ferd med å opphøre. Endelig kommer petroleumsalderen til Finnmark. Nesten 10 år senere er tidene og landskapet fullstendig forandret. De grønne øyene er borte, og utgjør nå en del av det store utvidete baseområdet som i skrivende stund er på kvm. Et baseområde som stadig øker. De opprinnelige 7 byggene med kontorer og lagerhaller er utvidet med nye lagerhaller og andre fasiliteter slik at bygg nummer 20 er neste nummer i rekken av anlegg. Et oversiktsbilde fra 2012 viser tydelig hvordan utviklingen har vært siden 2002: Det nye bygget som har fått nummer 17 er det røde, høye bygget plassert til høyre for hovedporten inn på ISPS-området. Det er på rundt 3000 kvm og er leiet av ENI. Bygg 18 er det grå bygget oppe nær venstre billedhjørne. Det er på 1000 kvm og deles foreløpig av ENI og NOFO. Bygg 19 vil komme opp i løpet av året, plassert på venstre side av hovedporten og vil både brukes av Mento og som utleiebygg for basen. Bygget vil bli på ca kvm. Ettersom det gamle baseområdet snart er fylt opp vil videre utbygging av kaier og bygg skje utover mot de nye baseområdene på Finnøya og Kirkegårdsøya. Basen beskriver seg slik på sine hjemmesider: Baseområdet er et kraftsenter i Finnmark med variert industri og annen næringsvirksomhet. Her er forsyningsvirksomheten for oljeog gassindustrien med flere servicefirma lokalisert. En liten del av området er reservert for fiskeindustri, fryseri, lakseslakteri etc. Dette er ikke på noen måte avslutningen av Polarbases rolle for Barentshavet. Stadig flere firmaer står i kø for å kunne etablere seg på baseområdet og tilknyttede områder. Området er allerede Finnmarks største industriklynge, og vil nok også bli en tungvekter i nordnorsk sammenheng. Polarbase sikter nå på større utfordringer og ønsker å legge til rette for riggvedlikehold ved basen. Dette vil kreve enda flere etableringer og styrking av det mekaniske og tekniske miljøet i distriktet. Polarbase ser bare framover historien skapes i dag! Polarbase i 2002 Polarbase in 2002 Foto: Eiliv Leren Fakta: Polarbase Etablert 1984 Lokalisert i Rypefjord, 5 km fra Hammerfest sentrum Sertifisert ISPS-havn Utendørs areal m2 Innendørs areal m2 Kai 1: 295 m, 10 m dybde Kai 2: 90 m, 12 m dybde Kai 3: 80 m, 13 m dybde (Ferdig mars 2012) Kai 4: Flytekaier 3x40 m, 7 m dybde (For Statoils taubåter) Brønnbåtkai OCTG rørinspeksjonshall: 16x25 m NOFO oljevernutstyr for Barentshavet Bulktanker: Sement, Baritt, Bentonitt Brine Bunkersanlegg Krankapasitet opp til 200 tonn i samarbeid med Polar Lift as

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur Petroleumsguide Innhold s 4-5 s 6-9 s 9-10 s 10-11 s 12-13 s 14-15 s 16-17 s 18-19 s 20-21 s 22-23 s 24-31 Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord Snøhvit Goliat Petroleumsrelatert

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Bakgrunn og Temaområder.

Bakgrunn og Temaområder. SAMPET Voksenåsen 23. januar 2007 Bakgrunn og Temaområder www.intsok.com 1 Celebrating 10 years Prime Minister Jens Stoltenberg launched the INTSOK initiative as Minister of Petroleum and Energy INTSOK

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Muligheter for bransjen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Leading contractor with proven track record: Complete platforms and onshore plants

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department The Norwegian Directorate for Education and Training curricula planning Examinations

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting

Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting Helge Tangen, Regional Director Vervarslinga for Nord-Norge 19.juni 2014 Forecasting for Ocean & Atmosphere in the Arctic What are we

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør Narvik Havn KF anno 2014 Rune Johan Arnøy Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Georange Havn Stockholm KF - strategiseminar Januar 2014 2011 2 Næring og industri Infrastruktur

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene?

Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene? www.steria.no è Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene? Steria Agenda è Trender i markedet è Hvordan utnytte mulighetene? è Slik lykkes du med sømløs kommunikasjon è Drømmen om sømløs samhandling

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics AMESTODAGEN 2015 Bedre salgsresultater med Visual Analytics 1 Einar Gynnild einar@businessanalyze.no BUSINESS ANALYZE INTRO TRENDER STATE OF SALES & CSO INDEX SALES A NUMBERS GAME MANAGING THE SALES BUSINESS

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

OF Fagoversetting engelsk - norsk

OF Fagoversetting engelsk - norsk OF-316 1 Fagoversetting engelsk - norsk Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 OF-316 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 OF-316 11.05.2016 eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer