Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide"

Transkript

1 Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren

2 2 Petroleums Guide

3 Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet som ny oljeprovins 12 Arbeidsplasser for fremtiden Reportasje Statoil 16 Det første oljeprosjektet i Barentshavet Reportasje Eni Norge 20 Polarbase er Finnmarks kraftsenter Reportasje Polarbase AS 22 Legger til rette for maritimt næringsliv Reportasje Hammerfest Havn KF 26 Økende interesse for yrkesfag i Hammerfest Reportasje Hammerfest Videregående Skole 29 Velkommen til Hammerfest 30 Kulturbyen Hammerfest 33 Opplevelser i kø 34 Infrastruktur Table of contents 4 Foreword 7 Hammerfest the gateway to the Barents Sea 8 The Barents Sea is the new domain for oil and gas 12 Jobs for the future Report Statoil 16 The very first oil project in the Barents Sea Report Eni Norge 20 Polarbase a powerhouse for the region of Finnmark Report Polarbase AS 22 Paving the way for maritime business Report Port of Hammerfest KF 26 Increasing interest in vocational subjects in Hammerfest Report Hammerfest Upper Secondary School 29 Welcome to Hammerfest 30 The cultural town of Hammerfest 33 A world of experiences 34 Infrastructure

4 4 Petroleums Guide Hammerfest er vertskommune for Statoils LNG anlegg (Snøhvit) og ENIs region- og lokalkontor og driftsorganisasjonen for Goliat. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet har medført at nasjonal og internasjonal leverandørindustri har etablert seg i regionen og tilbyr mange nye og interessante arbeidsplasser. Fra beslutning om utbygging av Snøhvit og fram til i dag er det i Hammerfest etablert over 1000 nye arbeidsplasser, og byen har hatt en befolkningsvekst på ca personer, der den største veksten er i aldersgruppen 19 til 39 år. Velkommen til Hammerfest Petroleumshovedstaden i nord Petroleumsrettet infrastruktur er godt utbygd. Hammerfest er administrasjonssenter for oljeselskap og leverandørindustri og har i dag forsyningsbase, helikopterbase, base for oljevernberedskap og god slepebåtkapasitet, i tillegg til flyplass med gode forbindelser til resten av landet. Kommunen arbeider kontinuerlig med utvikling av nye boligfelt, nye næringsarealer, trivselstiltak og andre viktige infrastrukturtiltak som ny flyplass og utbedring av riksvei. Som et ledd i rekrutteringsarbeidet har Hammerfest kommune satset på oppvekst og trivsel, og har de senere år brukt over 500 mill på nye skolebygg. Nytt kulturhus til i underkant av kr ,- med mange spennende tilbud og arrangementer ble åpnet i Vi har et bredt tilbud til barn og unge og over 100 frivillige lag og foreninger. Hammerfest kommune har full barnehagedekning, og det planlegges bygd en ny barnehage hvert år i planperioden. Med den økende aktiviteten i Barentshavet, med nye funn som bl.a. Skrugard, Nordvarg og Havis, ser vi for oss videre vekst. Vår målsetting er å videreutvikle Hammerfest til sterk petroleumsklynge med en konkurransedyktig leverandørindustri som kan betjene operatørene i Barentshavet. Hammerfest skal være det foretrukne etableringssted i nord for bedrifter som satser innen leveranser, service, vedlikehold og kompetanse til aktiviteten i Barentshavet. Den spennende utviklingen oppleves best på nært holdt. Som ordfører inviterer jeg aktører som ønsker å ta del i denne utviklingen til å ta kontakt med oss for nærmere møter og presentasjon. Velkommen til Hammerfest. Alf E. Jakobsen ordfører

5 Hammerfest Kommune 5 Hammerfest is the host municipality for Statoil s LNG facility (Snøhvit) and ENI s regional and local office and operating organisation for the Goliat field. As a result of the introduction of petroleum activities in the Barents Sea, both national and international suppliers have opened offices in the region, opening the door to a number of new and interesting jobs. Since the final decision was reached to develop Snøhvit and until the time of writing, the region of Hammerfest has gained more than 1,000 new jobs and the town s population has risen by approx. 1,000 persons, with the highest rate of growth identified within the age group of 19 to 39 years. The region has a well-developed infrastructure for petroleum activities. Hammerfest is the administrative centre for oil companies and the supplier industry. The town is now home to a supply base, helicopter base and oil-spill response base, and has sufficient tugboat capacity to meet demand. The town also has its own airport with excellent connections to the rest of Norway. The municipal authorities have ongoing and scheduled projects for the development of new residential areas, new industrial areas, measures to increase quality of life and other important infrastructure initiatives such as a new airport and improvements to the main road network. Welcome to Hammerfest The petroleum capital of the north In order to attract new inhabitants, Hammerfest municipality has made major investments in conditions for families and quality of life, spending more than NOK 500 million on new school buildings in recent years. Other initiatives include the new cultural centre, at a cost of just under NOK 300,000, which opened in 2009 and has hosted numerous events. The municipality can offer a wide range of services and facilities for children and young people, with more than 100 voluntary clubs and associations. In Hammerfest municipality, every child will be provided with a space at kindergarten, and municipal plans include the construction of one new kindergarten every year. We are planning for continued growth, based on the increase in activities in the Barents Sea, promoted by finds such as Skrugard, Nordvarg and Havis. Our goal is to ensure that Hammerfest continues to grow into a strong petroleum cluster with a competitive supplier industry which can meet the requirements of the operators in the Barents Sea. Hammerfest shall be the preferred location in the north for companies aiming at supplying deliveries, services, maintenance and expertise related to petroleum activities in the Barents Sea. The best way to capitalise on such an exciting development area is to be here. As mayor of Hammerfest, I am proud to invite you to take part in our development, and hope you will get in touch to arrange a meeting and presentation. Welcome to Hammerfest. Alf E. Jakobsen Mayor

6 Foto: Eiliv Leren Seiland: Steile fjell og trange fjorder. Her med utsikt mot Flaskefjorden. Seiland: Steep mountains and narrow fjords. Here with a view over Flaskefjorden. Foto: Tor Harry Bjørn

7 Hammerfest Kommune 7 Hammerfest porten til Barentshavet Hammerfest og bosetningen her er bygd på de ressursene som alltid har ligget i Barentshavet. Byen har i alle år vært en internasjonal handelsby, ishavsby og fiskerihavn. Etter 2. verdenskrig utviklet byen seg til å bli det største senteret i Finnmark, med fiske og fiskeindustri som viktigste næringsvei. Hammerfest framstår blant annet som fylkets fremste servicesenter for fiskeflåten i Barentshavet. Nærhet til havet og nødvendig infrastruktur Hammerfests sentrale plassering, med nærhet til både ressursene i Barentshavet og nødvendig infrastruktur, gjør kommunen ideell som base for blant annet petroleumsindustrien. Det er derfor Hammerfest, med rette, kaller seg porten til Barentshavet. Hammerfest har blant annet et av fylkets best utbygde flyrutetilbud til resten av fylket og landet forøvrig. Hammerfest Havn er fylkets største havn med rundt passasjerer hvert år og er blant Nord-Norges største godshavner. Hurtigruten har daglige anløp, og havna er base og knutepunkt for FFR Veolias virksomhet i Finnmark. Kommunen er også et naturlig knutepunkt for transport og kommunikasjon på vei i Finnmark. Kjøretid til Oslo er timer. Avstanden til Kirkenes er 6 7 timer. En by for framtiden Hammerfest har alltid vært en aktiv kommune med store ressurser, også før utbyggingen av Snøhvit. Likevel er det takket være dette prosjektet at Hammerfest og dets innbyggere virkelig har fått muligheten til å ta sitt potensial til nye høyder. De nye bolig- og næringseiendommene som settes opp i byen, samt en svært positiv folketallsutvikling, er synlige beviser på dette. Resultatet er et lokalsamfunn med stor tro på framtiden, der man drar nytte av egne og hverandres erfaring, for å skape nye muligheter sammen. Hammerfest the gateway to the Barents Sea As with the very first settlers in Hammerfest, today s inhabitants make their living from the natural resources found in the Barents Sea. Since its very foundations, the town has been an international centre for trade, an Arctic port and a fishing capital. After the Second World War, Hammerfest developed to become the largest town in the region of Finnmark, with fishing and the fishing industry as the predominant sources of income. Hammerfest is widely recognised as the foremost service centre in the region for the Barents Sea fishing fleet. Proximity to the sea and necessary infrastructure With the town s central location, close by both the resources in the Barents Sea and a vital infrastructure, Hammerfest is the ideal base for industries such as petroleum. Hammerfest fully earns the name of gateway to the Barents Sea. In terms of transport, Hammerfest has one of the most highly developed flight services in the region, with connections to the rest of Finnmark and Norway. The Port of Hammerfest is the largest port in the region, with around 100,000 passengers every year and one of the highest volumes of cargo in North Norway. The Hurtigruten ships call daily to Hammerfest, and the port is the base and hub for transport company FFR Veolia s services in Finnmark. The municipality also provides a natural hub for transport and road communications in Finnmark. It takes around hours to drive from Hammerfest to Oslo. The drive to Kirkenes takes around 6 7 hours. A town geared for the future Hammerfest has always been an active municipality with vast resources, even before the development of Snøhvit. Nonetheless, it is thanks to this project that Hammerfest and the local inhabitants now have the opportunity to maximise on the town s full potential. The new residential areas and commercial sites being established in the town and the extremely positive growth in population all provide visible proof of this. What emerges is a local community with an impressive confidence in the future, making full use of their own and each other s experience and collaborating to generate new opportunities. Hotel Hammerfest Strandgt 2-4, 9600 Hammerfest Tlf:

8 8 Petroleums Guide Barentshavet som ny oljeprovins Med LNG anlegget på Melkøya ble Hammerfest det første landfallet på norsk side i Barentshavet. En helårig petroleumsvirksomhet skapte et sterkt behov for ulike tjenester. I dag har det vokst fram et sterkt fagmiljø som betjener aktivitetene rundt Snøhvit og Goliat. Utvidelse av Melkøya, samt nye oljefunn på Skrugard og Havis, sørger for økt aktivitet og er en bekreftelse på at vi har fått en ny oljeprovins her. Hammerfest er den naturlige petroleumshovedstaden i nord. Kommunen kan tilby en komplett infrastruktur for petroleumsindustriens oppgaver i Barentshavet. I tillegg til den fysiske infrastrukturen og leverandørindustrien, er Hammerfest en petroleumsklynge med administrative stillinger, og et innovativt kompetansemiljø. Byen er allerede ledende på petroleum i Nord-Norge, men det jobbes fortsatt aktivt med tilrettelegging for nye aktører og utvikling av allerede etablerte aktører. Hammerfest kommune, lokale næringsaktører og samarbeidspartnere arbeider for å utvikle en infrastruktur som gjør det naturlig å fortsatt velge Hammerfest som lokaliseringssted og logistikksenter for petroleumsaktivitet i Barentshavet. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging av nytt næringsareal, og til tross for stor byggeaktivitet, eksisterer det fremdeles ledige areal for nasjonal og internasjonal leverandørindustri. The Barents Sea a new domain for oil and gas With the development of the LNG facility on Melkøya island, Hammerfest was the first point of landfall on the Norwegian side of the Barents Sea. With petroleum activities all year round, an extensive demand for a wide range of services soon arose. Today, a major cluster of service providers has emerged in the area, supplying the operators of Snøhvit and Goliat. The expansion of the Melkøya facility and new oil finds at Skrugard and Havis provide for an increase in the level of activity and are proof that the Barents Sea is now a new domain for oil and gas. Hammerfest is the natural petroleum capital in the north. The municipality can provide a complete infrastructure for the needs of petroleum operators in the Barents Sea. In addition to the physical infrastructure and its supplier industry, Hammerfest is also a petroleum cluster with administrative functions and an expert group of innovative specialists. The town already plays a leading role within petroleum in North Norway, and remains active in the work to facilitate for new companies and the development of established business. Hammerfest municipality, local businesses and partners all join forces to develop an infrastructure which makes Hammerfest the natural choice as a site and centre for logistics for the petroleum business in the Barents Sea. The municipal authorities follow a strategy for continuous efforts to establish new commercial sites. Despite major construction work, there are still vacant plots of land for national and international suppliers. Barents Naturgass_185x55.pdf :03:18 Flytende naturgass, LNG, er tilgjenglig som drivstoff i Hammerfest og andre nordnorske havner. LNG-drift er et effektivt miljøtiltak som gir solide reduksjoner av CO 2, NOx, svovel og partikler. Kontakt oss på eller vakttelefon

9 Foto: Eiliv Leren BB s base utenfor Hammerfest er et solid utgangspunkt for videre satsing i nord Buksér og Berging AS er et ledende slepe- og offshore rederi med ca. 300 ansatte og 30 fartøy hovedsaklig bemannet med norske sjøfolk. Våre tjenester inkluderer: Havneassistanse og eskortetjenester Offshore/Inshore marine operasjoner Berging og beredskapstjenester

10 10 Petroleums Guide Petroleumsrelatert infrastruktur I forbindelse med utbyggingen av Snøhvit har både nye og gamle bedrifter knyttet seg til den petroleumsrelaterte infrastrukturen. Hammerfest har lenge hatt et sterkt næringsliv og industri. Bedriftene drar fordel av solid kompetanse og erfaring innen sine fagområder, men også utvikling av nye satsningsområder når de leverer tjenester til oljeselskapene. Hammerfest er utgangspunkt for all aktivitet, og her finnes all beredskap som er nødvendig for at oljeselskapene skal holde det gående. Forsyningsbase for all havaktivitet Polarbase AS ble etablert i 1984, og er Barentshavets service- og supplybase for olje- og gassrettet virksomhet. Basen er lokalisert 5 km utenfor Hammerfest sentrum, og som omlastings- og lagerhavn har den en sentral beliggenhet både i forhold til østre og vestre Barentshav, deriblant Shtokman-feltet nord for Russland. Havneområdet er ISPS-godkjent og har de fleste fasiliteter, i tillegg til forsyningsvirksomhet. Her finnes blant annet godkjente farleder for tankbåter. Polarbase har store næringsareal og er under kontinuerlig videreutvikling. Polarbase har også eget beredskapslager for oljevern, samt slepebåtkapasitet. All personell-transport til og fra plattform skjer fra helikopter-basen, hvor Bristow er selskapet som står for selve transporten. Petroleum related infrastructure As part of the development of Snøhvit, both new and established businesses in the area have formed links with the infrastructure for petroleum activities. Hammerfest has a long history as a site for commerce and industry. The companies which locate here benefit from a solid base of expertise and experience within a range of specialist fields, but also from the development of new target areas involving services for petroleum companies. Hammerfest is the hub of all such activity, and has contingency plans in order to allow the petroleum companies to sustain their current rate of development. Supply base for all offshore activities Polarbase AS was founded in 1984, and is the service and supply base for oil and gas activities in the Barents Sea. The base is located 5 km outside of Hammerfest centre. As a transhipment and storage port, the base has a central location for both the eastern and western Barents Sea, including the Shtokman field north of Russia. The port area has ISPS certification and a full range of facilities, in addition to its function as a supply base. Some of the shipping lanes into the base have been approved for tankers. Polarbase covers a vast area for business premises and is under constant development. Polarbase also has its own emergency preparedness facility for oil spills, and an impressive tugboat capacity. Transport of personnel on and offshore is from the helicopter base, with transport services provided by Bristow. Utleie av maskiner og tilbehør Meland, 9600 Hammerfest Telefon: Fax: Åpningstid:

11 Foto: Eiliv Leren Avfall fra næringslivet - en verdifull ressurs 25 år Velkommen til vårt avfalls- og sorteringsanlegg på Grøtnes Åpningstider: man - fre torsdag Telefon: finnress.no typo nor as

12 12 Petroleums Guide Arbeidsplasser for framtiden Nye gassfunn. Tåler endringer i markedet. Lønnsom teknologisk utvikling. Et voksende lokalt næringsliv. Det betyr gode tider i mange år framover for Snøhvit og Hammerfest. Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Produksjonsdirektør i Snøhvit LNG, Øivind Nilsen, kan fortelle om stadig vekst: Snøhvitfeltet består hovedsakelig av gass, og i søknaden som ble god-kjent av Stortinget i 2002 ble det lagt av 190 milliarder kubikkmeter gass og kondensat. Totalt utvinner vi 5 6 milliarder kubikkmeter hvert år. I januar 2012 ble feltet oppjustert med 20 milliarder kubikkmeter gass. Tåler endringer i markedet Et større felt betyr økt optimisme for framtiden. Gassen fra feltet eksporteres i dag til store deler av verden. Hvilket marked som lønner seg, avhenger av flere faktorer. Gassen vi utvinner går, per i dag, hovedsakelig til Europa. I tillegg ser vi en økende grad av eksport til Asia. Vi får faktisk bedre pris på gassen i Asia, samtidig er transportkostnadene dit høyere slik at det alltid vil være et avveinings-spørsmål der, forteller Nilsen. Som en følge av blant annet finanskrisen forsvant mye av det amerikanske markedet, men på grunn av vår opsjon på å videreselge til andre markeder, kom vi greit ut av det. Sånn sett er vi svært robuste i forhold til endringer i markedet. Foto: Helge Hansen Statoil

13 Hammerfest Kommune 13 Jobs for the future New gas finds. Dimensioned for market fluctuations. Profitable technological development. Local commerce in growth. These all imply a positive outlook for Snøhvit and Hammerfest for many years to come. Snøhvit was the very first development in the Barents Sea. Vast volumes of natural gas are extracted and transported onshore, without the need for surface installations. Once onshore, the gas is cooled at the world s northernmost and Europe s very first export plant for LNG, Liquefied Natural Gas. Production Director for Snøhvit LNG, Øivind Nilsen, reports constant growth for Snøhvit: The field mainly contains gas. The application submitted to and approved by the Norwegian Government in 2002 covered 190 billion cubic metres of gas and condensate. In total, we extract 5 6 billion cubic metres every year. In January 2012, the volume for the field was increased by 20 billion cubic metres. Dimensioned for market fluctuations With the increase in the size of the field comes a more optimistic outlook for the future. The gas from the field is exported to many different parts of the world. A number of factors determine which market is most profitable. Currently, the gas we extract is mainly exported to Europe. We are also experiencing an increasing level of exports to Asia. In fact, we get a better price for our gas from Asia, although transport costs are higher. There are always several factors to take into account, explains Mr. Nilsen. Due to the financial crisis and other events, we lost a large share of the American market. However, thanks to our option to re-sell to other markets, we were able to overcome the impact of the crisis. As such, you could say that we are extremely resistant to market fluctuations. Foto: Helge Hansen Statoil

14 14 Petroleums Guide Foto: Helge Hansen Statoil Fjernstyrte operasjoner Produksjonsanlegget på Snøhvitfeltet er plassert mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Gassen transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning til landanlegget på Melkøya hvor operasjonene fjernstyres fra, sier Nilsen. Kombinasjonen av en spesialutviklet kjøleteknikk og det arktiske klimaet, gjør at LNG- anlegget også er verdens mest energieffektive. Dette innebærer betydelige utslippsreduksjoner i forhold til sammenlignbare anlegg, slår Nilsen fast. Skaper synergieffekter Snøhvit bidrar i tillegg til nyetablering av bedrifter, og ikke minst nye muligheter for det eksisterende næringslivet i Hammerfest og omegn. Det er et generelt godt marked for bedrifter her. Det startes nye, spennende prosjekter hele tiden, samtidig som utsiktene ser svært gode ut for framtiden noe som skaper trygghet både for nye bedrifter og innflyttere. Vi vet at vi kommer til å være her lenger enn til Det er få felt som kan ha et så langsiktig perspektiv som oss, mener produksjonsdirektøren. Snøhvit LNG har selv flere langtidskontrakter med lokale leverandører på alt fra vedlikehold til kantinedrift. I vår organisasjon er vi ca. 360 ansatte. Dette er faktisk dobbelt så mange som vi regnet med da vi startet opp, og viser at vi trenger folk på alle nivåer. Det være seg fra alle typer fagarbeidere til ingeniører. Hittil har vi lykkes veldig godt med rekrutteringen, og det viser seg at svært mange utflyttere vender nesen hjem igjen. Ikke rart heller forresten, med den flotte naturen som omgir oss! smiler Nilsen. Fakta: Snøhvit Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Feltet ble funnet i Beliggenhet: I blokkene 7120 og 7121 i Barentshavet Produksjon: Gass Opprinnelige gassreserver: 160,6 GSm³ Produksjonsstart: 21. august 2007 Eiere: Statoil 36,79% Petoro 30% Total E&P Norge 18.40% GDF SUEZ E&P Norge 12% RWE Dea Norge 2.81%

15 Hammerfest Kommune 15 Foto: Statoil Remote controlled operations The production facility on the Snøhvit field is located between 250 and 345 metres below the surface of the sea. The gas is transported via a 143 km long pipeline to the onshore plant at Melkøya, where operations are remote controlled, explains Mr. Nilsen. Thanks to the combination of our specially developed cooling technology and the Arctic climate, our LNG plant is the most energyefficient in the world. This helps us achieve significant reductions in emissions when compared with other such plants, confirms Mr. Nilsen. Generating synergy Moreover, the Snøhvit development has opened the door to new businesses and, not least, provided significant opportunities for existing businesses in Hammerfest and the surrounding area. In general, businesses here have an excellent market position. Every month sees the introduction of new and exciting projects, and the outlook for the future of this industry is very optimistic, allowing for a high level of confidence for both new companies and companies moving to the area. We are safe in the knowledge that we will be here way past Few fields have such a long-term perspective, explains Production Director Mr. Nilsen. The Snøhvit LNG plant has a number of long-term contracts with local suppliers, ranging from maintenance to canteen operations. Our organisation totals around 360 employees. As a matter of fact, this is twice as many as expected when we first started operations, and clear proof that we need people in every part of the organisation for all the different types of manual labour to engineers. So far, we have been very successful with our recruitment, and have witnessed a high number of people who had originally moved away from the area moving back home again. It s not that surprising really, when you look around you and realise how beautiful it is here! confirms Mr. Nilsen with a smile. Facts: Snøhvit Snøhvit was the very first development in the Barents Sea. Vast volumes of natural gas are extracted and transported onshore, without the need for surface installations. Once onshore, the gas is cooled at the world s northernmost and Europe s very first export plant for LNG, Liquefied Natural Gas. The field was found in Location: In blocks 7120 and 7121 in the Barents Sea Production: Gas Original gas reserves: GSm³ Production start-up: 21 August 2007 Owners: Statoil 36,79% Petoro 30% Total E&P Norge 18.40% GDF SUEZ E&P Norge 12% RWE Dea Norge 2.81%

16 16 Petroleums Guide Det første oljeprosjekt i Barentshavet Goliat er det første feltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet og både utbygging og drift betyr positive ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv og sysselsetting. Funnene i Goliat ble oppdaget i 2000, og var det første oljeprosjektet i Barentshavet. I følge oljedirektoratet er de utvinnbare reservene anslått til rundt 250 millioner fat oljeekvivalenter fordelt på henholdsvis 75% olje og 25 gass. Feltet ligger rundt 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for Snøhvitfeltet. Eni Norge er operatør på feltet, og industrikoordinator Bjørn Bjørgve kan fortelle om en utbygningsbeslutning han mener var et svært viktig steg i utviklingen av olje- og gassindustrien i Nord-Norge. Goliat representerer årlige driftsutgifter på rundt én milliard. Vi anslår at rundt en tredel av denne årlige milliarden går rett inn i det lokalt etablerte næringslivet i og rundt Hammerfest. Investeringen, altså selve utbyggingen, beløper seg til rundt 30 milliarder kroner i direkte investeringer, hvorav godt over seksti prosent ble besørget av norsk industri. Goliat og ringvirkninger Goliat-utbyggingen er et prosjekt som går over flere år. Men 2011 vil stå igjen som året hvor alt virkelig skjøt fart, mener Bjørgve. Vår plan for utbygging og drift (PUD) hadde sterk vekt på lokal oppbygging av infrastruktur, industri og kompetanse som vi som operatørselskap for Goliat har behov for. Vår oppbygging av driftsfunksjoner har således fått mange av de større industriserviceselskapene til også å etablere seg her i byen. Industriklyngen vokser formelig fra dag til dag. Det er vanskelig å unngå å legge merke til at Goliat setter sitt preg på Hammerfest. Foto: Eni Norge/News On Request

17 Hammerfest Kommune 17 The very first oil project in the Barents Sea Goliat is the first field to be developed in the Norwegian section of the Barents Sea. Both the development and operation of the field have had a positive impact for local and regional businesses and employment. The Goliat find was discovered in 2000, and was the very first oil project in the Barents Sea. According to the Norwegian Petroleum Directorate, the field has recoverable resources estimated at around 250 million barrels of oil equivalents, comprising 75% oil and 25% gas. The field is located around 85 km north-west of Hammerfest and 50 km south-east of the Snøhvit field. Eni Norge is the operator for the field, and industrial coordinator Bjørn Bjørgve recounts the history behind the decision to develop the field, which he believes was an extremely important step forwards for the growth of the oil and gas industry in North Norway. On an annual basis, Goliat represents operating expenses of around one billion kroner. As a rough estimate, about one third of this figure goes directly to local businesses in and around Hammerfest. The original investment in the actual development totalled NOK 30 billion in direct investments, of which well over 60% related to Norwegian industry. Goliat and its spin-off effects The Goliat development is a project which is scheduled to last several years. However, 2011 will go down in the record books as the year when things really started happening, explains Mr. Bjørgve. When preparing our plans for development and operation, we focused on using local suppliers for the build up of infrastructure, industry and expertise which we as operator of Goliat required. As a result, the operating functions we have developed have attracted a number of the major industrial service companies to open facilities in the town. The industrial cluster related to Goliat is literally growing from day to day. The impact Goliat has on the town of Hammerfest is increasingly evident. The shore power facility at Hyggevann, the administration building in the town centre and radical extension to Polarbase s facilities all started up in 2011, he continues. Via their collaboration with networks and organisations such as Petro Arctic, Eni Norge aims to pave the way for local and regional businesses to take part in the different stages of development and operations for the Goliat field. Foto: Eni Norge/News On Request Foto: Eni Norge/News On Request

18 18 Petroleums Guide Foto: Eni Norge/News On Request Landstrømanlegget ved hyggevann, administrasjonsbygget i sentrum, samt en radikal utvidelse ved Polarbase hadde alle sine startskudd i 2011, forteller han. Gjennom samarbeid med nettverk og organisasjoner som Petro Arctic, ønsker Eni Norge å legge til rette for at lokale og regionale krefter kommer inn i de ulike fasene av utbygging og drift av Goliatfeltet. Fakta: Goliat Goliatfeltet er et olje- og gassfelt på Tromsøflaket, 85 km nordvest for Hammerfest. Funnet ble gjort høsten 2000 da Norsk Agip som operatør fant og testet olje ved bruk av den halvt nedsenkbare plattformen Transocean Arctic. Beliggenhet: Goliatfeltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL 229) Anslåtte oljereserver: 28 millioner Sm3 /174 millioner fat Anslåtte gassreserver: 8 milliarder Sm3 Eiere: Eni Norge AS (operatør) 65% Statoil Petreoleum AS 35% Eni Norge er best tjent med at ansatte og leverandører holder til i landsdelen. I vårt rekrutteringsarbeid samarbeider vi derfor med lokale og regionale aktører for å tiltrekke stabil arbeidskraft, sier Bjørgve. Goliat-plattformen vil i hvert fall gi arbeid til 115 mennesker offshore, samt opptil 60 på land. I tillegg vil mange bedrifter etablere seg i Hammerfest som en direkte følge av Eni Norges virksomhet, hevder han. Mange brikker skal på plass De positive samfunnsvirkninger kommer gradvis. Gjennom bruk av lokale leverandører av varer og tjenester, rekruttering av lokal arbeidskraft og en lokal forankring av aktiviteter, vil utbygging og drift av Goliat bidra til stor regional kompetansebygging og vekst. Et så omfattende prosjekt er allikevel vanskelig å holde helt lokalt: Vår flytende plattform kommer fra Sør-Korea. Beredskapsfartøyet og ankerlinene er spanske, mens rørene og havbunnsrammene er produsert av norske selskap i sør. Det er mye som skal på plass før produksjonsstart i 2013! smiler Bjørgve. Varighet på minst 15 år Bjørgve mener at samarbeid er viktig, både i kort- og langtidsperspektiv. Derfor involverer Eni Norge alle interessenter, fra fiskere og miljøforkjempere til politikere og næringsliv. Konsultasjon og kommunikasjon med lokalsamfunn og lokale myndigheter er en svært viktig del av arbeidet i forhold til Goliat. Også helse, miljø og sikkerhet er viktig. Vi planlegger alltid grundig før noe settes i verk, forteller han. Goliatprosjektet forventes å vare i minst 15 år, men kan bli vesentlig forlenget når vi underveis får bedre reservoarkunnskap, og evt. nye funn blir gjort. Både utbyggings- og driftsfasen innebærer veldig mye positivt for regionen. Også kultur- og samfunnslivet har fått glede av den verdiskapingen som Goliatfeltet genererer. Vi har kort og godt utviklet oss til å bli en naturlig del av samfunnet her oppe, avslutter industrikoordinatoren.

19 Hammerfest Kommune 19 Foto: Eni Norge/News On Request Eni Norge will benefit from recruiting employees and suppliers who are already familiar with this part of the country. We have therefore established cooperation agreements with local and regional businesses as part of our recruitment work, so that we can attract a stable workforce, explains Mr. Bjørgve. At a minimum, the Goliat platform will provide jobs for 115 people offshore and up to 60 onshore. In addition to this, a number of companies will be opening offices in Hammerfest as a direct result of Eni Norge s activities, he claims. A number of jigsaw pieces to form the puzzle The positive knock-on effect for the local community will become increasingly evident. With the use of local suppliers of goods and services, recruitment of local workforce and local foundations for activities, the development and operation of Goliat will help provide major enhancements in regional expertise and growth. Nonetheless, it can be difficult to ensure that every aspect of such a comprehensive project remains local: Our floating platform comes from South Korea. The standby vessels and anchor lines are from Spain, while the pipes and seabed frames are manufactured by Norwegian companies in South Norway. There s still a lot to do before we can start production in 2013! explains Mr. Bjørgve with a smile. Minimum duration of 15 years Bjørn Bjørgve goes on to explain the importance of collaboration, both in the short and long term. This is why Eni Norge makes sure that all interested parties have a role to play, from fishermen and environmental campaigners to politicians and local businesses. Consultation and communication with the local community and local authorities are paramount in the work for Goliat. HSE health, safety and the environment is also an important factor. We always prepare detailed plans before implementing new measures, he continues. The Goliat project is expected to have a minimum duration of 15 years, but may be much longer as we gain more detailed knowledge of the reservoir and may make new finds in the future. Both the development and operating stages will have a very positive impact on the region. The value creation represented by Goliat is beneficial not only for local businesses, but also for cultural activities and the community at large. In short, you could say that we have developed into a natural part of the local community, concludes the industrial coordinator. Facts: Goliat The Goliat field is an oil and gas field on the Tromsøflak, 85 km north-west of Hammerfest. The find was discovered in the autumn of 2000 when Norsk Agip as operator found and tested the oil using the semi submersible platform, Transocean Arctic. Location: The Goliat field is located in the zone for production licence 229 (PL 229). Estimated oil reserves: 28 million Sm3/174 million barrels Estimated gas reserves: 8 billion Sm3 Eiere: Eni Norge AS (operator) 65 % Statoil Petroleum AS 35 %

20 20 Petroleums Guide Polarbase er Finnmarks kraftsenter Vi står og ser utover Polarbaseområdet en kald vinterdag i mars, mens vi lar tankene vandre tilbake til et vakkert sommerbilde fra 2002: Polarbases område på Tennskjæret ligger badet i sol, mens to urørte, grønne øyer ligger i forlengelsen av Tennskjæret og strekker seg ut mot Seiland lenger vest. Polarbase har så vidt kommet i gang med forsyningene til Melkøya og en lengre dvaletilværelse for basen er i ferd med å opphøre. Endelig kommer petroleumsalderen til Finnmark. Nesten 10 år senere er tidene og landskapet fullstendig forandret. De grønne øyene er borte, og utgjør nå en del av det store utvidete baseområdet som i skrivende stund er på kvm. Et baseområde som stadig øker. De opprinnelige 7 byggene med kontorer og lagerhaller er utvidet med nye lagerhaller og andre fasiliteter slik at bygg nummer 20 er neste nummer i rekken av anlegg. Et oversiktsbilde fra 2012 viser tydelig hvordan utviklingen har vært siden 2002: Det nye bygget som har fått nummer 17 er det røde, høye bygget plassert til høyre for hovedporten inn på ISPS-området. Det er på rundt 3000 kvm og er leiet av ENI. Bygg 18 er det grå bygget oppe nær venstre billedhjørne. Det er på 1000 kvm og deles foreløpig av ENI og NOFO. Bygg 19 vil komme opp i løpet av året, plassert på venstre side av hovedporten og vil både brukes av Mento og som utleiebygg for basen. Bygget vil bli på ca kvm. Ettersom det gamle baseområdet snart er fylt opp vil videre utbygging av kaier og bygg skje utover mot de nye baseområdene på Finnøya og Kirkegårdsøya. Basen beskriver seg slik på sine hjemmesider: Baseområdet er et kraftsenter i Finnmark med variert industri og annen næringsvirksomhet. Her er forsyningsvirksomheten for oljeog gassindustrien med flere servicefirma lokalisert. En liten del av området er reservert for fiskeindustri, fryseri, lakseslakteri etc. Dette er ikke på noen måte avslutningen av Polarbases rolle for Barentshavet. Stadig flere firmaer står i kø for å kunne etablere seg på baseområdet og tilknyttede områder. Området er allerede Finnmarks største industriklynge, og vil nok også bli en tungvekter i nordnorsk sammenheng. Polarbase sikter nå på større utfordringer og ønsker å legge til rette for riggvedlikehold ved basen. Dette vil kreve enda flere etableringer og styrking av det mekaniske og tekniske miljøet i distriktet. Polarbase ser bare framover historien skapes i dag! Polarbase i 2002 Polarbase in 2002 Foto: Eiliv Leren Fakta: Polarbase Etablert 1984 Lokalisert i Rypefjord, 5 km fra Hammerfest sentrum Sertifisert ISPS-havn Utendørs areal m2 Innendørs areal m2 Kai 1: 295 m, 10 m dybde Kai 2: 90 m, 12 m dybde Kai 3: 80 m, 13 m dybde (Ferdig mars 2012) Kai 4: Flytekaier 3x40 m, 7 m dybde (For Statoils taubåter) Brønnbåtkai OCTG rørinspeksjonshall: 16x25 m NOFO oljevernutstyr for Barentshavet Bulktanker: Sement, Baritt, Bentonitt Brine Bunkersanlegg Krankapasitet opp til 200 tonn i samarbeid med Polar Lift as

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer