LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9"

Transkript

1

2 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL B U REAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969

3 FORORD Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1969 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som for tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av sekretær Sigrid Heistad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. oktober 1969 Petter Jakob Bj erve Petter Myklebust

4 PREFACE The wage statistics for seamen on board ships in ocean transport March 1969 have been compiled in the same way as for previous years. The publication has been prepared under the supervision of Miss Sigrid Heistad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 October 1969 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

5 INNHOLD Side 1~ P ri n s 1 n per «^ u e fl ^ i^jv^w Omfanget om statistiaken._,,..~,..~.~.,.,. ~,~,...~^,..,..,.,.~,.,,,,~.,,.~.,._ 7,`,,,,,,,,,,,,^,,^,,,,,,,,,~,,,,,,,,~ ~, ~,~ ~ _,~,,, 7 ). Tariffavtsler.,....,....,~,, ~ ~....., ~, ~... _..._..,. _,.,.. -~,,,,,,,.,.,,_.,._,. ^,~. ~,~.,. _.^.' 7 Prinsipper og definiajoner pa engelsk...,...,.,,~,~.,, 8 zmbe l l regi a t e r..,.,,,,,, %p v*dzeug ' 1~ Tidligwre utkonmmt....~ ,.~..,,, o1 S tandmzat m gn : Tall k a n ikke»ffwncliggjwrem - -` Null

6 CONTENTS Principles and definitions Page Principles and definitions in English 8 1. Coverage 8. Wage,concepts 8 3. Tariff agreements 8. Board expenses 8 Index of tab l e s 10 Appendices 1. Previously issued 1. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Explanation of Symbols : Not for publication - Nil

7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Omfanget av statistikken LØnnsstatistikken bygger på oppgaver for skip på 100 br.xeg.tonn og mer som norske redere har i utenriksfart og hvor mannskapet 1Ønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var i opplag i tellingsmåneden. Oppgaveskjemaene blir sendt ut gjennom Skibsfartens Arbeidsgiverforening. Til lønnsstatistikken for mars 1969 er det bearbeidd oppgaver fra 1 16 skip med en tonnasje på 17,1 mill. br.tonn og en besetning på 31 3 menn og kvinner som har stått om bord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1968 var skip, 16, mill.br.tonn og 39 sjøfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det norske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskip og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1. mars 1969 med en samlet tonnasje på 18, mill. br.tonn. Denne undersøkelsen omfatter således 83, prosent av alle skip i utenriksfart mo t 81,0 prosent i 1968-undersøkelsen.. Lønnsbegrepene Den gjennomsnittlige månedsfortjenes te er definert lik all kontantlønn opptjent i tellingsperioden med unntak av feriepenger og betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Overtidsbetalingen er således medregnet i månedsfortjenesten for sjøfolk på skip i utenriksfart. Fri kost eller kostgodtgjørelse som sjøfolkene etter tariffen har krav på, er derimot ikke regnet med i fortjenestetallene. Ved siden av månedsfortj enes ten gir enkel te av tabellene opplysning om fortjenesten fordelt på hyre, rasjonaliseringstillegg, alderst illegg, tanktillegg, Amerikatillegg, utenom Skandinavia-tillegg, motor-, radio- og fartstidstillegg, stopptørn- og kompetansetillegg, overtidsbetaling, fritidskompensasjon og andre tillegg. I statistikken for 1969 er godtgjørelsen for ekstraferie for medlemmene i Norsk S j Ømanns f orbund tatt med i fritidskompensasjonen. Bestemmelsene om overtidsbetalingen for overstyrmenn er endret i forhold til tidligere år ved at denne kategori nå er kommet inn under lov om arbeidstid for sjømenn. 3. Tariffavtaler For sjøfolk-på skip i utenriks: sjøfart var det tarif frevisjon høsten Overenskomsten mellom Norsk Styrmandsforening og Skibsfartens Arbeidsgiverforening ble revidert ved forhand-,linger. For Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund satte Riksmeglingsmannen fram forslag til nye avtaler som ble vedtatt av partene. De nye avtalene gav et generelt tillegg på prosent på skalahyrene. Overtidssatsene Økte med vel 1 prosent og fritidskompensasjonen med vel 1 prosent. SjØfolkene fikk sin alminnelige arbeidstid satt ned fra timer pt. uke til i timer pr. uke fra 1. juli Som kompensasjon for forkortelsen av arbe idstiden fikk medlemmene i Norsk SjØmannsforbund 1 dagers ekstra ferie pr. 1 måneders tjenestetid. Denne ekstraferien ble Økt til 18 dager ved tarifforhandlingen For maskinister og styrmenn ble fritiden utvidet med i timer pr. uke. Avtalene inneholder bestemmelser om indeksregulering. Hvis Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 1. juli 1969 eller senere viser stigning eller fall på minst poeng i forhold til indekstallet pr. 1. januar 1969, kan partene kreve forhandlinger om regulering av lønningene. Avtalene er -årige og gjelder fra 1. november Kostholdsutgif ter Oppgaver over kostholdsutgiftene på norske skip i utenriksfart blir innhentet i tilknytning til 1Ønnsstatistikken. For 1. kvartal 1969 omfatter oppgavene over kostholdsutgifter skip med en ordinær bemanning på s j Øf o lk.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Coverage The wage statistics cover in principle all Norwegian vessels of 100 gross tons and over in ocean transport except catcher boats, passenger ships and ships laid up in the census period. Only seamen paid in accordance with Norwegian tariff agreements are included. The statistics for 1969 are based on figures for 1 16 vessels with a tonnage of 17.1 mill. gross tons and a crew of 31 3 persons. The corresponding figures for March 1968 were vessels, 16. mill. gross tons and 39 seamen. According to an estimate made by the Norwegian Shipping Federation the total number of Norwegian vessels in ocean transport 1st March 1969 amounted to vessels. Thus the survey covers 83. per cent of all vessels in ocean transport.. Wage concepts The concept of average monthly earnings comprises all wages in cash earned in March 1969 except payments for vacation. Payments for overtime work are included in the monthly earnings of seamen on board ships in ocean transport. Free board or compensation for board expenses, however, is excluded from the earnings figures. In addition to figures on monthly earnings some of the tables provide figures on the following earnings components: Contractual wages, rationalization allowances, age increments, tanker allowances, American trade allowances, outside Scandinavia allowances, motor allowances, radio allowances, time of service allowances, payments for overtime work, compensation for extra leave and other allowances. 3. Tariff agreements In 1968 new two-year agreements were concluded. These agreements established a wage-increase of per cent from 1 November Payments for overtime work and compensation for spare time were increased by 1 per cent and 1 per cent respectively.. Board expenses The wage statistics also contain figures on the average board expenses per person per day. The figures referring to board expenses for the 1st quarter 1969 cover vessels with a regular crew of seamen.

9 TABELLER TABLES

10 10 TABELLREGISTER Side 1. Lønnsutviklingen mars etter stilling 11. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling 1 3. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og skipets HKT 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og skipets HKT 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens størrelse Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og skipets d.w.tonn Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag etter fartsområde 0 INDEX OF TABLES Page 1. Development in wages March by occupation 11. Average monthly earnings by occupation 1 3. Average monthly earnings of ship-masters and radio operators by occupation and HPT of the vessel 1. Average monthly earnings of mates by occupation and HPT of the vessel 1. Average monthly earnings of engineers by occupation and size of engine Average monthly earnings of catering staff and servants by occupation and d.w.tons of the vessel Average board expenses per person per day by trade route 0

11 Tabell 1. LOnnsutvikl ingen mars etter stilling Development in wages March by occupation 11 Månedsfortjeneste j. alt Monthly earnings total St i l ling Occupation Kroner Kroner 199 is VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Skipsfg6rere Ship-masters...«., Styrmann Mates...«.«..., « Overstyrmenn Chief mates..., styrmenn let mates " nd " Radio -offiserer Radio operators Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers 1. maskinister 1st n. It n Elektrikere Electricians Stuerter Stewards Andre voksne sjømenn Other adult seamen Dekks- og maskinbesetning Deck and engine crew...,.,«...,..« TØrtmieØenn Carpenters... «.., Båtsmenn Boatswains...,.,., Matroser Able seamen,...«...,., Motormenn Motormen.«...«, Maskinassistenter Engineer assistants...,...«,...« Matstell- og tjenerpersonale Catering staff and servants. 1. kokker lat cooks UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN,...,., Lettmatroser Ordinar y seamen Jungmenn Deck hands......, Dekksgutter Deck boys Smerere Greasers... Maskingutter Gutter Boys Engine boys....,..., PIØR MAIDS..,

12 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Average monthly earnings by occupation 1 Av dette: Of which: Motor-, Stoppradio- tørn- Rasjo- Utenom og og Fri- Mån- vali-.skav- farts- kompe- Over- tidseds- se- Ame- di- tids- tanse- tids- komfor- rings- Al- Tank- rika- navia- tillegg til- be- pen- Andre tje- til- ders- til- til- til- Motor leggtal- sa- til- Stilling Occupation SjØ- neste Hyre legg til- legg legg legg allow- Stand- ing sjon legg folk i alt Wages Ratio- legg Tanker Ameri- Out- ance, by Pay- Com- Other Seamen Month- nazi- Age allow- can side radio allow- ment pen- allow- Zy za- in- ance trade Scan- allow- ante for sa- antes earn- tion cre- allow- di- ance and over- tion tings, allow- menteance navia and quail,- time for total ance allow- time of' fica- extra ance service tion leave allow-- allow VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Befal Officers SkipsfØrere Ship-masters Styrmenn Mates Overstyrmenn Chief mates styrmenn 1st mates styrmenn nd mates Radio-offiserer - Radio operators ) Radio-offiserer Radio operators radio-offiser 1st radio operators Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers maskinister ance ance Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 7 1st engineers maskinister nd engineers maskinister 3rd engineers Elektrikere Electricians ) Stuerter Stewards Andre voksne sjømenn Other adult seamen Dekke- og maskinbesetning Deck and engine crew Arbeidsledere Foremen TØmmermenn Carpenters Båtsmenn Boatswains Matroser Able seamen Matroser II Able seamen II Elektrikerassistenter Electrician assistants N o t e : 1) Radio-offiserenes fartstids- og kvalifikasjonstillegg og elektrikernes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren. Note: 1) Radio operators' time of service allowances and qualification allowances and electricians' qualification allowances are included in the wages.

13 13 Tabell (forts. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Average monthly earnings by occupation Av dette: Mån= Rasjo- Utenom Motor-, Stopp- Frieds- nali- Al- Arne- Skan- radio- tørn- Over tids- Stilling SjØ- for- se- ders- Tank- rika- di- og og tids- kom- Andre folk tje- Hyre rings- til- til- til- navia- farts- kompe- be- pen- tilneste til- legg legg legg til- tids - tanse- tal- sa- legg i alt legg legg til- til- ing sjon legg legg Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr. K VOKSNE SJØMENN (forts.) ADULT SEAMEN (cont.) Dekks- og maskinbesetning (forts.) Deck and engine crew (cont.) ReparatØrer Repairmen Frysemaskinmenn Refrigeration engine men Fryseassistenter Refrigeration assistants Maskinassistenter Engineer assistants Pumpemenn Purrrpmen Pumpemanns- : assistenter Pumpman assistants Donkeymenn Donkeymen.., Motormenn Motormen Motormenn II Motormen II FyrbØtete Stokers Matstell- og tjenerpersonale Catering staff' and servants kokker 1 st cooks Messemenn Mess men Tjenere Servants UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN Lettmatroser Ordinary seamen Jungmenn Deck hands Dekksgutter Deck boys Dekksgut ter Deck boys Dekksgutter med fullført kurs for ferstereisgutter Deck boys with course for firsttrip seamen SØØrere Greasers Maskingutter Engine boys Maskingutter Engine boys Maskingutter etter 1 mndrs. tjeneste og maskingutter med f u11f Ørt kurs for f{prstereisgutter Engine boys with 1 months' service and engine boys with course for first-trip seamen kokker nd cooks Gutter Boys PIKER MAIDS...., ` 33 6 ' ;

14 1 SKIPSFØRERE SHIP-MASTERS Under Under og over and over Tabell 3. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og skipets HKT Average month Zy earnings of ship-masters and radio operators by occupation and HPT of the vessel Av dette: 0 which: Over- Fri Måneds- Rasjo- Al- Utenom tids- tidsfortje- nalise- dens- Tank- Amerika- Skandi- Radio- be- kom- Andre neste rings- til- til- tillegg navia- til- tal- pensa- til - Stilling og HKT Sjø- Monthly Hyre tillegg legg legg American tillegg legg ing sjon legg Occupation and HPT folk earn- Wages Ratio- Age Tanker trade Outside Radio Pay- Com- Other Seamen ings, naliza- in- allow- allow- Scandi- allow- ment pensa- allowtotal 6 6 Kr Kr tion allowance ore- ance ments ance navia allowance ance for tion over- for time extra leave antes Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr RADIO-OFFISERER 1 ) RADIO OPERATORS Radio-offiserer/ sekretærer Radio operators/secretaries. Radio-offiserer Radio operators RADIO-OFFISERER) 1st RADIO OPERATORS) 1. radio-offiserer/ sekretærer 1st radio operatora/ secretaries, 1. radio-offiserer lat radio operators IMIIIMMI N o ter : 1) Radio-offiser: Radio-offiser med mer enn 6 måneders tjenestetid. ) 1. radio-offiser: Radio-offiser med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 1. radio-offiser. Notes: 1) Radio operator: Radio operator with more than 6 months' service. ) 1st radio operator: Radio operator with less than 6 months' service and lat radio operator.

15 1 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og skipets HKT Average earnings of' mates by oceøation and HPT of the vessel monthly Av dette: OL which Mån- Ras j o- Stopp' eds- na,l i- tørn- og Over- Fritids- tids - for- se- Alrings- ders- Tank- rika- Skand i- Radio- tanse- be- kom- Andre Ame- Utenom kompetjenesttil- tillegg legg legg legg tillegg legg Stand-by ing sjon legg til- til- ` navia- til- tillegg tal- pensa- til- Stilling og HKT Styr- i alt Hyre Occupation and HPT menn Month- Wages Ratio- Age Tanker AmerAi- Outside Radio allowallow- can Scandi- a l Zora-- ance ment pensa- allow- Pay- Com- Other Mates ly nali- inca- ore- ance trade navia ancie and for tion ances earningstion ments over- for allow- allow-qualiance ance fication time extra total a l lowance allowance leave Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr STYRMENN MATES Overstyrmenn 1 Chief mates Under Under ' l og over 1661 and over styrmenn Ist mates Under Under ' , og over and over styrmenn 0 nd mates Under Under " : " og over and over N o t e : 1) Medregnet 19 lasteoffiserer. Note: 1) Including 19 loading officers. ^ ; " 6 3

16 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens størrelse Average monthly earnings of engineers by occupation and size of engine Ma- skin- Stilling og IHK ister Occupation and IHP Engineers Månedsfortjeneste i alt Hyre Month- Wages Zy earnings, total Kr. 16 Kr. Kr. Kr. Av dette: Of whic/ : Ras j o- naliseringstillegg Rationalization allowance Alderstillegg Age increments Tanktillegg Tanker allowance Amerikatillegg American trade allowance Kr. Kr. Kr. Utenom Skandinaviatillegg Outside Scandinavia allowance Motortillegg Motor allowance StopptØrn- og kompetansetillegg Stand-by allowance and qualification allowance Overtidsbetaling Payment for overtime Fritidskompensas j on Compensation for extra leave Andre tillegg Other allowances Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. MASKINISTER ENGINEERS Maskinsjefer Chief engineers og over and over maskinister 1st engineers og over and over

17 Tabell (forts.. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens s tørre ise Average monthly earninge of engineers by oecøation and site of engine MA- eds- Ras joskin- Stilling og IRKfor- nal ir- Al- Tankister tje- Hyre se- ders- tilneste rings- til- legg i alt til- legg lesb Av dette: Stopp- Over- Fri- Ame- Utenom Motor- torn- og tids- tids- Andre rika- Skandi- til- kompe- be- kom- tiltil- navia- legg tanse- tal- pensa- legg legg tillegg t illegg ing sjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr._ Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.. maskinister nd engineers..., : : s - : : ; - : - : ; og over and over ^ ^ 3. maskinister 3rd engineers ' , ' ' og over and over

18 - - Tabell 6. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og skipets d.w.tonn Average monthly earnings of catering staff and servants by occupation and d. w. tons of the vessel Av dette: Of which: Man- Rasjo- Frieds- nali- Ame- Utenom Over- tidsfor- se- Al- rika- Skandi- Farts- tids- kom- SjØ Stilling, d.w.tonn - tje- rings- ders- Tank- til- navia- tids- be- pensa- Andre og tjenestetid folk neste til- til- til- legg tillegg tillegg tal- sjon til- Occupation, d. w. tons Sea- i alt Hyre legg legg legg Ameni- Outside Time ing Corn- legg and period of service men Month- Wages Ratio- Age Tanker can Scandi- of Pay- pensa- Other ly nali- in- allow- trade navia service ment tion allowearn- za- cre- ance allow- allow- allow- for for ances ings, tion ments ance ance ance over- extra total allow- time leave ance Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 18 MATSTELL- OG TJENER PERSONALE CATERING STAFF AND SERVANTS Stuerter Stewards Under Under og over and over kokker 1st cooks Under Under og over and over kokker nd cooks Messemenn Mess men Messemenn under 6 mndrs. tjeneste Mess men with lees than 6 months' service WOW OOOOOOOOO Messemenn etter 6 mndrs. tjeneste Mess men with 6 months' service Tjenere Servants Gutter Boys Gutter uten førstereiskurs Boys without course for first-trip seamen Gutter under 6 mndrs. tjeneste Boys with leas than 6 months' service Gutter etter 6 mndrs. tjeneste Boys with 6 months' service Gutter etter 1 mndrs. tjenestel) Boys with 1 months' servicell N o t e : 1) Omfatter også gutter med fullfort fbrstereiskurs og 1 måneders tjeneste. Note: 1) Including boys with course for first-trip seamen and 1 months' service.

19 19 Tabell 6 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjeuerpersonale etter stilling og skipets d. w, tonn- Average monthly earnings of catering staff'f and servants by occupation and d.w. tons of the vessel Stilling, d.w. tonn og tjenestetid MATSTELL- OG TJENER- PERSONALE (forts.) CATERING STAFF AND SERVANTS ( cont. ) n- Av dette: Rasjo= nal i- Al Tank- Amese- ders- til- rika-, rings- til- legg tiltil- legg legg legg eds- Sjo- forfolk tje- Hyre neste i alt Over- Fri- Utenom Farts- tids- t ids- Andre Skandi- tids- be- kom- tilnavia- tillegg tal- pensa- legg tillegg ing s jon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Gutter med fullfort forstereiskurs Boys with course for first-trip seamen Gutter under 6 mndrs. tjeneste ` Boys with less than 6 months' service Gutter etter 6 nm,drs. tjeneste Boys with 6 months ' service Piker Maids Piker under 6 Øndrs. tjeneste Mczids with Zess, than 6 months' service Piker etter 6 mndrs. tjeneste Mczids with 6 months' service

20 0 Tabell 7. Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag etter fartsområde Average board expenses per person per day by trade route Fartsområde Trade route Skip med i tellingen 1969 Vessels counted 1969 Ordinær besetning 1.kvartal Regular crew 1st quarter kvartal 1st quarter 1966 Kr. Kostholdsutgifter Average board expenses l.kvartal l.kvartal 1st 1st quarter quarter Kr. Kr. 1.kvartal 1st quarter 1969 Kr. 9,17 Nordsjøfart North Sea trade ,61 9,77 9,6 9,01 østersjøfart Baltic trade ,00 8,79 10, 8 Vest-Europa - Svartehavet/Middelhavet West Europe - Black Sea/Mediterranean Kanalfart Channel trade Intereuropeisk fart i alt Intereuropean trade, total ,0 10,9 9,8 9,6 9,81 9,83 9,7 10, ,76 9,6 Europa - Canada /Lakene Europe - Canada/Lakes Europa - USA Europe - USA ,06 9,19 9,7 9,7 9,30 9,37 9, 9,6 Europa - Vestindia/Mellom-Amerika/Nordlige Sør-Amerika Europe - West Indies/Central America/Northern South 9,87 America 6 0 9,7 9, Europa - Sør-Amerika Europe - South America ,8 9,91 9,3 9,90 8,96 Europa - Vest /Sør/Ost -Afrika Europe - West/South/East Africa Europa - Persiske bukt Europe - Persian Gulf Europa - Øvrige Asia Europe - Rest of Asia ,30 9,7 8,76 9,69 9,7 9,6 9,7 10,08 9,8 9,9 8,89 9,0 Europa - Australia/New Zealand Europe - Austra lia/new Zealand,_3_ Europa - andre verdensdeler i alt 9 Europe - other continents, total , ,03 9,68 9,38 9,3 93 Vestindiafart West Indies trade Nord-Amerika - Sør-Amerika North America - South America , 11,18 10,7 10, 10,8 10,0 10, 9,97 Nord-Amerika - Afrika North America - Africa Nord-Amerikas Atlanterhavskyst - Asia Atlantic coast of' North America - Asia Nord-Amerikas Pasifickyst - Asia Pasific coast of North America - Asia Ostasiafart I l) East Asia trade I 1) Ostasiafart II ) East Asia trade II) Fart innen Indiske hav Trade inside Indian ocean Annen utenriksfart Other trades Ikke-europeisk fart i alt Trades outside Europe, total Utenriksfart i alt Ocean transport, total ,1 10,8 10,13 10,8 9,68 9,6 10,3 10,09 9,9 9,9 10,6 9,79 10,0 10,38 10,3 10,88 9,78 10,0 10,8 9,9 1,60 Av dette: Of which: Skip som anløp Norge Vessels calling at Norway ,9 9,8 9,37 Skip som ikke anløp Norge Vessels not calling at Norway ,77 10,0 9,88 N oter : 1) Med ordinær besetning. ) Med kinesisk mannskap hyrt en bloc uten kost. Notes: 1) With regular crew. ) With Chinese crew signed en bloc without board ,1 9,68 10,7 9,97 9,73 10,38 10,3 9,80 10, 10,81 1,71 10,81 10,17 10,3 9,79 9,30 9,87

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 447 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å S E NTRALBYR CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

FOLKETALLET I KOMMUNENE

FOLKETALLET I KOMMUNENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A FOLKETALLET I KOMMUNENE 970-97 POPULATION IN MUNICIPALITIES 970-97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Denne publikasjonen gir folketallet

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 210 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 20 SÆRTRYKK FRA THE REVIEW OF INCOME AND WEALTH, SERIES 12, NUMBER 4, 1966 THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY By Thomas Schiøtz BRUK AV ELEKTRONREGNEMASKINER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

PRIM I A MODEL OF THE PRICE AND INCOME DISTRIBUTION MECHANISM OF AN OPEN ECONOMY

PRIM I A MODEL OF THE PRICE AND INCOME DISTRIBUTION MECHANISM OF AN OPEN ECONOMY 0 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 35 REPRINTED, WITH SOME NEW MATERIAL ADDED, FROM THE REVIEW OF INCOME AND WEALTH, SERIES 16, NUMBER 1, MARCH 1970 PRIM I A MODEL OF THE PRICE AND INCOME DISTRIBUTION

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport, March 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1961 Norges

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO '1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO '1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOSIAL HJEMMEHJELP 1974 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO '1975 ISBN 82-537-0525-5 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

FOLKETALLET I KOMMUNENE

FOLKETALLET I KOMMUNENE NORGES OFFISIELLE STATISTiKK A 70 FOLKETALLET I KOMMUNENE 67-6 POPU LATI ON IN MUNICIPALITIES 67-6 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 6 Tidligere utkommet Folkemengden i

Detaljer

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 87 SÆRTRYKK FRA "THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 78 (1976) ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA By Vidar

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID 111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/3 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1977 AV JON BLAALID OSLO 1979 ISBN 82-537-0969-2 FORORD

Detaljer

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK 1953 Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI.

Detaljer

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 615 PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK -1973 PUBLICATIONS IN THE SERIES NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS -1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 316 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1968 CONSTRUCTION STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

TWO ARTICLES ON THE INTERPRETATION OF VITAL RATES

TWO ARTICLES ON THE INTERPRETATION OF VITAL RATES ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR 46 SÆRTRYKK FRA THEORETICAL POPULATION BIOLOGY VOLUME 2, 1971, NO.3, PP.319-327 OG NO.4, PP.454-468 TWO ARTICLES ON THE INTERPRETATION OF VITAL RATES By Jan M. Roam

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOSIAL HJEMMEHJELP 1969 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Sosial hjemmehjelp 1969 gir opplysninger

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 6 3 5 LØN NSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1973 STATISTISK

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1974 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1 MARCH 1974 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1974 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1 MARCH 1974 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A663 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1974 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1 MARCH 1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A 190 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1966-67 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1966-67 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 LØN NSSTATISTIKK 1972 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-02701 FORORD LOnnsstatistikk 1972 inneholder

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 LØNN S STATISTI KK 1973 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0381-3 FORORD LOnnsstatistikk 1973 inneholder

Detaljer

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 143 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS VOL. 85 1983 NO. t PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES PRISFØLSOMHETEN I ENERGIETTER-

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer