LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9"

Transkript

1

2 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL B U REAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969

3 FORORD Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1969 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som for tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av sekretær Sigrid Heistad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. oktober 1969 Petter Jakob Bj erve Petter Myklebust

4 PREFACE The wage statistics for seamen on board ships in ocean transport March 1969 have been compiled in the same way as for previous years. The publication has been prepared under the supervision of Miss Sigrid Heistad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 October 1969 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

5 INNHOLD Side 1~ P ri n s 1 n per «^ u e fl ^ i^jv^w Omfanget om statistiaken._,,..~,..~.~.,.,. ~,~,...~^,..,..,.,.~,.,,,,~.,,.~.,._ 7,`,,,,,,,,,,,,^,,^,,,,,,,,,~,,,,,,,,~ ~, ~,~ ~ _,~,,, 7 ). Tariffavtsler.,....,....,~,, ~ ~....., ~, ~... _..._..,. _,.,.. -~,,,,,,,.,.,,_.,._,. ^,~. ~,~.,. _.^.' 7 Prinsipper og definiajoner pa engelsk...,...,.,,~,~.,, 8 zmbe l l regi a t e r..,.,,,,,, %p v*dzeug ' 1~ Tidligwre utkonmmt....~ ,.~..,,, o1 S tandmzat m gn : Tall k a n ikke»ffwncliggjwrem - -` Null

6 CONTENTS Principles and definitions Page Principles and definitions in English 8 1. Coverage 8. Wage,concepts 8 3. Tariff agreements 8. Board expenses 8 Index of tab l e s 10 Appendices 1. Previously issued 1. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Explanation of Symbols : Not for publication - Nil

7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Omfanget av statistikken LØnnsstatistikken bygger på oppgaver for skip på 100 br.xeg.tonn og mer som norske redere har i utenriksfart og hvor mannskapet 1Ønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var i opplag i tellingsmåneden. Oppgaveskjemaene blir sendt ut gjennom Skibsfartens Arbeidsgiverforening. Til lønnsstatistikken for mars 1969 er det bearbeidd oppgaver fra 1 16 skip med en tonnasje på 17,1 mill. br.tonn og en besetning på 31 3 menn og kvinner som har stått om bord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1968 var skip, 16, mill.br.tonn og 39 sjøfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det norske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskip og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1. mars 1969 med en samlet tonnasje på 18, mill. br.tonn. Denne undersøkelsen omfatter således 83, prosent av alle skip i utenriksfart mo t 81,0 prosent i 1968-undersøkelsen.. Lønnsbegrepene Den gjennomsnittlige månedsfortjenes te er definert lik all kontantlønn opptjent i tellingsperioden med unntak av feriepenger og betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Overtidsbetalingen er således medregnet i månedsfortjenesten for sjøfolk på skip i utenriksfart. Fri kost eller kostgodtgjørelse som sjøfolkene etter tariffen har krav på, er derimot ikke regnet med i fortjenestetallene. Ved siden av månedsfortj enes ten gir enkel te av tabellene opplysning om fortjenesten fordelt på hyre, rasjonaliseringstillegg, alderst illegg, tanktillegg, Amerikatillegg, utenom Skandinavia-tillegg, motor-, radio- og fartstidstillegg, stopptørn- og kompetansetillegg, overtidsbetaling, fritidskompensasjon og andre tillegg. I statistikken for 1969 er godtgjørelsen for ekstraferie for medlemmene i Norsk S j Ømanns f orbund tatt med i fritidskompensasjonen. Bestemmelsene om overtidsbetalingen for overstyrmenn er endret i forhold til tidligere år ved at denne kategori nå er kommet inn under lov om arbeidstid for sjømenn. 3. Tariffavtaler For sjøfolk-på skip i utenriks: sjøfart var det tarif frevisjon høsten Overenskomsten mellom Norsk Styrmandsforening og Skibsfartens Arbeidsgiverforening ble revidert ved forhand-,linger. For Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund satte Riksmeglingsmannen fram forslag til nye avtaler som ble vedtatt av partene. De nye avtalene gav et generelt tillegg på prosent på skalahyrene. Overtidssatsene Økte med vel 1 prosent og fritidskompensasjonen med vel 1 prosent. SjØfolkene fikk sin alminnelige arbeidstid satt ned fra timer pt. uke til i timer pr. uke fra 1. juli Som kompensasjon for forkortelsen av arbe idstiden fikk medlemmene i Norsk SjØmannsforbund 1 dagers ekstra ferie pr. 1 måneders tjenestetid. Denne ekstraferien ble Økt til 18 dager ved tarifforhandlingen For maskinister og styrmenn ble fritiden utvidet med i timer pr. uke. Avtalene inneholder bestemmelser om indeksregulering. Hvis Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 1. juli 1969 eller senere viser stigning eller fall på minst poeng i forhold til indekstallet pr. 1. januar 1969, kan partene kreve forhandlinger om regulering av lønningene. Avtalene er -årige og gjelder fra 1. november Kostholdsutgif ter Oppgaver over kostholdsutgiftene på norske skip i utenriksfart blir innhentet i tilknytning til 1Ønnsstatistikken. For 1. kvartal 1969 omfatter oppgavene over kostholdsutgifter skip med en ordinær bemanning på s j Øf o lk.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Coverage The wage statistics cover in principle all Norwegian vessels of 100 gross tons and over in ocean transport except catcher boats, passenger ships and ships laid up in the census period. Only seamen paid in accordance with Norwegian tariff agreements are included. The statistics for 1969 are based on figures for 1 16 vessels with a tonnage of 17.1 mill. gross tons and a crew of 31 3 persons. The corresponding figures for March 1968 were vessels, 16. mill. gross tons and 39 seamen. According to an estimate made by the Norwegian Shipping Federation the total number of Norwegian vessels in ocean transport 1st March 1969 amounted to vessels. Thus the survey covers 83. per cent of all vessels in ocean transport.. Wage concepts The concept of average monthly earnings comprises all wages in cash earned in March 1969 except payments for vacation. Payments for overtime work are included in the monthly earnings of seamen on board ships in ocean transport. Free board or compensation for board expenses, however, is excluded from the earnings figures. In addition to figures on monthly earnings some of the tables provide figures on the following earnings components: Contractual wages, rationalization allowances, age increments, tanker allowances, American trade allowances, outside Scandinavia allowances, motor allowances, radio allowances, time of service allowances, payments for overtime work, compensation for extra leave and other allowances. 3. Tariff agreements In 1968 new two-year agreements were concluded. These agreements established a wage-increase of per cent from 1 November Payments for overtime work and compensation for spare time were increased by 1 per cent and 1 per cent respectively.. Board expenses The wage statistics also contain figures on the average board expenses per person per day. The figures referring to board expenses for the 1st quarter 1969 cover vessels with a regular crew of seamen.

9 TABELLER TABLES

10 10 TABELLREGISTER Side 1. Lønnsutviklingen mars etter stilling 11. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling 1 3. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og skipets HKT 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og skipets HKT 1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens størrelse Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og skipets d.w.tonn Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag etter fartsområde 0 INDEX OF TABLES Page 1. Development in wages March by occupation 11. Average monthly earnings by occupation 1 3. Average monthly earnings of ship-masters and radio operators by occupation and HPT of the vessel 1. Average monthly earnings of mates by occupation and HPT of the vessel 1. Average monthly earnings of engineers by occupation and size of engine Average monthly earnings of catering staff and servants by occupation and d.w.tons of the vessel Average board expenses per person per day by trade route 0

11 Tabell 1. LOnnsutvikl ingen mars etter stilling Development in wages March by occupation 11 Månedsfortjeneste j. alt Monthly earnings total St i l ling Occupation Kroner Kroner 199 is VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Befal Officers Skipsfg6rere Ship-masters...«., Styrmann Mates...«.«..., « Overstyrmenn Chief mates..., styrmenn let mates " nd " Radio -offiserer Radio operators Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers 1. maskinister 1st n. It n Elektrikere Electricians Stuerter Stewards Andre voksne sjømenn Other adult seamen Dekks- og maskinbesetning Deck and engine crew...,.,«...,..« TØrtmieØenn Carpenters... «.., Båtsmenn Boatswains...,.,., Matroser Able seamen,...«...,., Motormenn Motormen.«...«, Maskinassistenter Engineer assistants...,...«,...« Matstell- og tjenerpersonale Catering staff and servants. 1. kokker lat cooks UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN,...,., Lettmatroser Ordinar y seamen Jungmenn Deck hands......, Dekksgutter Deck boys Smerere Greasers... Maskingutter Gutter Boys Engine boys....,..., PIØR MAIDS..,

12 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Average monthly earnings by occupation 1 Av dette: Of which: Motor-, Stoppradio- tørn- Rasjo- Utenom og og Fri- Mån- vali-.skav- farts- kompe- Over- tidseds- se- Ame- di- tids- tanse- tids- komfor- rings- Al- Tank- rika- navia- tillegg til- be- pen- Andre tje- til- ders- til- til- til- Motor leggtal- sa- til- Stilling Occupation SjØ- neste Hyre legg til- legg legg legg allow- Stand- ing sjon legg folk i alt Wages Ratio- legg Tanker Ameri- Out- ance, by Pay- Com- Other Seamen Month- nazi- Age allow- can side radio allow- ment pen- allow- Zy za- in- ance trade Scan- allow- ante for sa- antes earn- tion cre- allow- di- ance and over- tion tings, allow- menteance navia and quail,- time for total ance allow- time of' fica- extra ance service tion leave allow-- allow VOKSNE SJØMENN ADULT SEAMEN Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Befal Officers SkipsfØrere Ship-masters Styrmenn Mates Overstyrmenn Chief mates styrmenn 1st mates styrmenn nd mates Radio-offiserer - Radio operators ) Radio-offiserer Radio operators radio-offiser 1st radio operators Maskinister Engineers Maskinsjefer Chief engineers maskinister ance ance Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 7 1st engineers maskinister nd engineers maskinister 3rd engineers Elektrikere Electricians ) Stuerter Stewards Andre voksne sjømenn Other adult seamen Dekke- og maskinbesetning Deck and engine crew Arbeidsledere Foremen TØmmermenn Carpenters Båtsmenn Boatswains Matroser Able seamen Matroser II Able seamen II Elektrikerassistenter Electrician assistants N o t e : 1) Radio-offiserenes fartstids- og kvalifikasjonstillegg og elektrikernes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren. Note: 1) Radio operators' time of service allowances and qualification allowances and electricians' qualification allowances are included in the wages.

13 13 Tabell (forts. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Average monthly earnings by occupation Av dette: Mån= Rasjo- Utenom Motor-, Stopp- Frieds- nali- Al- Arne- Skan- radio- tørn- Over tids- Stilling SjØ- for- se- ders- Tank- rika- di- og og tids- kom- Andre folk tje- Hyre rings- til- til- til- navia- farts- kompe- be- pen- tilneste til- legg legg legg til- tids - tanse- tal- sa- legg i alt legg legg til- til- ing sjon legg legg Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr. K VOKSNE SJØMENN (forts.) ADULT SEAMEN (cont.) Dekks- og maskinbesetning (forts.) Deck and engine crew (cont.) ReparatØrer Repairmen Frysemaskinmenn Refrigeration engine men Fryseassistenter Refrigeration assistants Maskinassistenter Engineer assistants Pumpemenn Purrrpmen Pumpemanns- : assistenter Pumpman assistants Donkeymenn Donkeymen.., Motormenn Motormen Motormenn II Motormen II FyrbØtete Stokers Matstell- og tjenerpersonale Catering staff' and servants kokker 1 st cooks Messemenn Mess men Tjenere Servants UNGE SJØMENN YOUNG SEAMEN Lettmatroser Ordinary seamen Jungmenn Deck hands Dekksgutter Deck boys Dekksgut ter Deck boys Dekksgutter med fullført kurs for ferstereisgutter Deck boys with course for firsttrip seamen SØØrere Greasers Maskingutter Engine boys Maskingutter Engine boys Maskingutter etter 1 mndrs. tjeneste og maskingutter med f u11f Ørt kurs for f{prstereisgutter Engine boys with 1 months' service and engine boys with course for first-trip seamen kokker nd cooks Gutter Boys PIKER MAIDS...., ` 33 6 ' ;

14 1 SKIPSFØRERE SHIP-MASTERS Under Under og over and over Tabell 3. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og skipets HKT Average month Zy earnings of ship-masters and radio operators by occupation and HPT of the vessel Av dette: 0 which: Over- Fri Måneds- Rasjo- Al- Utenom tids- tidsfortje- nalise- dens- Tank- Amerika- Skandi- Radio- be- kom- Andre neste rings- til- til- tillegg navia- til- tal- pensa- til - Stilling og HKT Sjø- Monthly Hyre tillegg legg legg American tillegg legg ing sjon legg Occupation and HPT folk earn- Wages Ratio- Age Tanker trade Outside Radio Pay- Com- Other Seamen ings, naliza- in- allow- allow- Scandi- allow- ment pensa- allowtotal 6 6 Kr Kr tion allowance ore- ance ments ance navia allowance ance for tion over- for time extra leave antes Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr RADIO-OFFISERER 1 ) RADIO OPERATORS Radio-offiserer/ sekretærer Radio operators/secretaries. Radio-offiserer Radio operators RADIO-OFFISERER) 1st RADIO OPERATORS) 1. radio-offiserer/ sekretærer 1st radio operatora/ secretaries, 1. radio-offiserer lat radio operators IMIIIMMI N o ter : 1) Radio-offiser: Radio-offiser med mer enn 6 måneders tjenestetid. ) 1. radio-offiser: Radio-offiser med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 1. radio-offiser. Notes: 1) Radio operator: Radio operator with more than 6 months' service. ) 1st radio operator: Radio operator with less than 6 months' service and lat radio operator.

15 1 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og skipets HKT Average earnings of' mates by oceøation and HPT of the vessel monthly Av dette: OL which Mån- Ras j o- Stopp' eds- na,l i- tørn- og Over- Fritids- tids - for- se- Alrings- ders- Tank- rika- Skand i- Radio- tanse- be- kom- Andre Ame- Utenom kompetjenesttil- tillegg legg legg legg tillegg legg Stand-by ing sjon legg til- til- ` navia- til- tillegg tal- pensa- til- Stilling og HKT Styr- i alt Hyre Occupation and HPT menn Month- Wages Ratio- Age Tanker AmerAi- Outside Radio allowallow- can Scandi- a l Zora-- ance ment pensa- allow- Pay- Com- Other Mates ly nali- inca- ore- ance trade navia ancie and for tion ances earningstion ments over- for allow- allow-qualiance ance fication time extra total a l lowance allowance leave Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr STYRMENN MATES Overstyrmenn 1 Chief mates Under Under ' l og over 1661 and over styrmenn Ist mates Under Under ' , og over and over styrmenn 0 nd mates Under Under " : " og over and over N o t e : 1) Medregnet 19 lasteoffiserer. Note: 1) Including 19 loading officers. ^ ; " 6 3

16 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens størrelse Average monthly earnings of engineers by occupation and size of engine Ma- skin- Stilling og IHK ister Occupation and IHP Engineers Månedsfortjeneste i alt Hyre Month- Wages Zy earnings, total Kr. 16 Kr. Kr. Kr. Av dette: Of whic/ : Ras j o- naliseringstillegg Rationalization allowance Alderstillegg Age increments Tanktillegg Tanker allowance Amerikatillegg American trade allowance Kr. Kr. Kr. Utenom Skandinaviatillegg Outside Scandinavia allowance Motortillegg Motor allowance StopptØrn- og kompetansetillegg Stand-by allowance and qualification allowance Overtidsbetaling Payment for overtime Fritidskompensas j on Compensation for extra leave Andre tillegg Other allowances Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. MASKINISTER ENGINEERS Maskinsjefer Chief engineers og over and over maskinister 1st engineers og over and over

17 Tabell (forts.. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og maskinens s tørre ise Average monthly earninge of engineers by oecøation and site of engine MA- eds- Ras joskin- Stilling og IRKfor- nal ir- Al- Tankister tje- Hyre se- ders- tilneste rings- til- legg i alt til- legg lesb Av dette: Stopp- Over- Fri- Ame- Utenom Motor- torn- og tids- tids- Andre rika- Skandi- til- kompe- be- kom- tiltil- navia- legg tanse- tal- pensa- legg legg tillegg t illegg ing sjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr._ Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.. maskinister nd engineers..., : : s - : : ; - : - : ; og over and over ^ ^ 3. maskinister 3rd engineers ' , ' ' og over and over

18 - - Tabell 6. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og skipets d.w.tonn Average monthly earnings of catering staff and servants by occupation and d. w. tons of the vessel Av dette: Of which: Man- Rasjo- Frieds- nali- Ame- Utenom Over- tidsfor- se- Al- rika- Skandi- Farts- tids- kom- SjØ Stilling, d.w.tonn - tje- rings- ders- Tank- til- navia- tids- be- pensa- Andre og tjenestetid folk neste til- til- til- legg tillegg tillegg tal- sjon til- Occupation, d. w. tons Sea- i alt Hyre legg legg legg Ameni- Outside Time ing Corn- legg and period of service men Month- Wages Ratio- Age Tanker can Scandi- of Pay- pensa- Other ly nali- in- allow- trade navia service ment tion allowearn- za- cre- ance allow- allow- allow- for for ances ings, tion ments ance ance ance over- extra total allow- time leave ance Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 18 MATSTELL- OG TJENER PERSONALE CATERING STAFF AND SERVANTS Stuerter Stewards Under Under og over and over kokker 1st cooks Under Under og over and over kokker nd cooks Messemenn Mess men Messemenn under 6 mndrs. tjeneste Mess men with lees than 6 months' service WOW OOOOOOOOO Messemenn etter 6 mndrs. tjeneste Mess men with 6 months' service Tjenere Servants Gutter Boys Gutter uten førstereiskurs Boys without course for first-trip seamen Gutter under 6 mndrs. tjeneste Boys with leas than 6 months' service Gutter etter 6 mndrs. tjeneste Boys with 6 months' service Gutter etter 1 mndrs. tjenestel) Boys with 1 months' servicell N o t e : 1) Omfatter også gutter med fullfort fbrstereiskurs og 1 måneders tjeneste. Note: 1) Including boys with course for first-trip seamen and 1 months' service.

19 19 Tabell 6 (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjeuerpersonale etter stilling og skipets d. w, tonn- Average monthly earnings of catering staff'f and servants by occupation and d.w. tons of the vessel Stilling, d.w. tonn og tjenestetid MATSTELL- OG TJENER- PERSONALE (forts.) CATERING STAFF AND SERVANTS ( cont. ) n- Av dette: Rasjo= nal i- Al Tank- Amese- ders- til- rika-, rings- til- legg tiltil- legg legg legg eds- Sjo- forfolk tje- Hyre neste i alt Over- Fri- Utenom Farts- tids- t ids- Andre Skandi- tids- be- kom- tilnavia- tillegg tal- pensa- legg tillegg ing s jon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Gutter med fullfort forstereiskurs Boys with course for first-trip seamen Gutter under 6 mndrs. tjeneste ` Boys with less than 6 months' service Gutter etter 6 nm,drs. tjeneste Boys with 6 months ' service Piker Maids Piker under 6 Øndrs. tjeneste Mczids with Zess, than 6 months' service Piker etter 6 mndrs. tjeneste Mczids with 6 months' service

20 0 Tabell 7. Gjennomsnittlig kostholdsutgift pr. person pr. dag etter fartsområde Average board expenses per person per day by trade route Fartsområde Trade route Skip med i tellingen 1969 Vessels counted 1969 Ordinær besetning 1.kvartal Regular crew 1st quarter kvartal 1st quarter 1966 Kr. Kostholdsutgifter Average board expenses l.kvartal l.kvartal 1st 1st quarter quarter Kr. Kr. 1.kvartal 1st quarter 1969 Kr. 9,17 Nordsjøfart North Sea trade ,61 9,77 9,6 9,01 østersjøfart Baltic trade ,00 8,79 10, 8 Vest-Europa - Svartehavet/Middelhavet West Europe - Black Sea/Mediterranean Kanalfart Channel trade Intereuropeisk fart i alt Intereuropean trade, total ,0 10,9 9,8 9,6 9,81 9,83 9,7 10, ,76 9,6 Europa - Canada /Lakene Europe - Canada/Lakes Europa - USA Europe - USA ,06 9,19 9,7 9,7 9,30 9,37 9, 9,6 Europa - Vestindia/Mellom-Amerika/Nordlige Sør-Amerika Europe - West Indies/Central America/Northern South 9,87 America 6 0 9,7 9, Europa - Sør-Amerika Europe - South America ,8 9,91 9,3 9,90 8,96 Europa - Vest /Sør/Ost -Afrika Europe - West/South/East Africa Europa - Persiske bukt Europe - Persian Gulf Europa - Øvrige Asia Europe - Rest of Asia ,30 9,7 8,76 9,69 9,7 9,6 9,7 10,08 9,8 9,9 8,89 9,0 Europa - Australia/New Zealand Europe - Austra lia/new Zealand,_3_ Europa - andre verdensdeler i alt 9 Europe - other continents, total , ,03 9,68 9,38 9,3 93 Vestindiafart West Indies trade Nord-Amerika - Sør-Amerika North America - South America , 11,18 10,7 10, 10,8 10,0 10, 9,97 Nord-Amerika - Afrika North America - Africa Nord-Amerikas Atlanterhavskyst - Asia Atlantic coast of' North America - Asia Nord-Amerikas Pasifickyst - Asia Pasific coast of North America - Asia Ostasiafart I l) East Asia trade I 1) Ostasiafart II ) East Asia trade II) Fart innen Indiske hav Trade inside Indian ocean Annen utenriksfart Other trades Ikke-europeisk fart i alt Trades outside Europe, total Utenriksfart i alt Ocean transport, total ,1 10,8 10,13 10,8 9,68 9,6 10,3 10,09 9,9 9,9 10,6 9,79 10,0 10,38 10,3 10,88 9,78 10,0 10,8 9,9 1,60 Av dette: Of which: Skip som anløp Norge Vessels calling at Norway ,9 9,8 9,37 Skip som ikke anløp Norge Vessels not calling at Norway ,77 10,0 9,88 N oter : 1) Med ordinær besetning. ) Med kinesisk mannskap hyrt en bloc uten kost. Notes: 1) With regular crew. ) With Chinese crew signed en bloc without board ,1 9,68 10,7 9,97 9,73 10,38 10,3 9,80 10, 10,81 1,71 10,81 10,17 10,3 9,79 9,30 9,87

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO 1970

PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO 1970 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 38 PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER Av Svein Nordbotten POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer