Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus"

Transkript

1 Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i arbeidet 4 5 Historisk tilbakeblikk Skildring Det rike sildefisket gjennom århundre Naustet og støa Sjøbua Byggemåten Sjøhusbruk og fiskeristruktur Bevaringsverdi 8 6 Situasjonen i dag Utdrag frå SEFRAK si web-side: Tap i Flora kommune Teknisk tilstand - vedlikehald Brukarane/eigarane sine ønskjer og visjonar Utført vedlikehald og bygningsmessige endringar Plansituasjonen Eigedomstilhøve Materialbruk Overflatebehandling - Fargar Detaljering Endring av formuttrykk Vedlikehaldsmåtar Svanøy Svanøy Askrova -Tansøy Rognaldsvåg Fanøy Kinn Batalden Barekstad (Hovden) Hovdevågen 17 7 Særlege verdiar Fjæra, støa og vorrane Sjøhus i klynger, eller åleine 18 8 Norm for forvaltning Støer og vorrar gamle og nye Fundament - ringmurar Ytterveggar Vindauge og dører i yttervegg Tak og tekking Bruksendring - konsekvensar Ark, altan, balkong, Heving av golv og tak Nye bygg, proporsjonar Vindauge i nybygg Ytterkledning til nybygg Ark, altan/balkong til nybygg Overflatebehandling på nye og gamle sjøhus Nye anlegg i sjø -vorrar og stø Kaier og flytebrygger Plassering av båtar Branntekniske tilhøve Gamle sjøhus - endra bruk Riving, gjenoppføring, tilbygging Nye bygg, funksjon-storleik 21 9 Samandrag Stø og fjøre Sjøhusfundament Ytterveggar Vindauge og dører Tak Balkong, altan, veranda 22

2 Nordplan side 3 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling 9.7 Nye bygg og proporsjonar Overflatebehandling, fargar Kaier, flytebrygger, båtplassar Endra bruk Riving, gjenoppføring, tilbygging Godkjenning av retningslinene Godkjenning av tiltak Vedlegg Furesund Reksta Tansøy/Askrova Kart over SEFRAK-registrerte hus alle kategoriar 28

3 Nordplan side 4 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling 1 Forord Langs deler av vestlandskysten vart det på og 19 hundtretalet oppført eit utal sjøhus. Mange er borte, men buer og naust som enno står att er prega av forfall og kan forsvinne for godt. På dei store øyane Batalden, Fanøy, Skorpa, Reksta og Askrova vart det oppført svært mange som følgje av eit rikt sildefiske. For at kvaliteten skulle bli god måtte mottak ligge nært der fisket gikk føre seg. Når det stagnerte igjen rundt 1870, vart mange buer overflødige, selde og flytta dit dei kunne brukast. Mange står att, men har mist sin funksjon. Forfallet er omfattande også fordi denne bygningsarven har vore lite påakta av vernestyresmakta. Vern av innlands-arkitekturen har vore sterkt prioritert. Kyst-arkitekturen er til samanlikning lite framheva og omtalt. Men ein debatt har pågått og nye eigarar har fått auka interesse og vil gjerne ta vare på arven under føresetnad av at det kan forsvarast økonomisk. Vernearbeid treng styrast med reglar som er forankra i kommunale planar. Nordplan AS, Førde/Nordfjordeid, har oppdrag for Flora kommune, planetaten å foreslå retningsliner for dette. 2 Målsetting Bakgrunnen for arbeidet er at kommuneplanen skal reviderast og at retningsliner for forvaltning og vedlikehald av dei gamle sjøhusa skal implementerast i den. Meininga er å ta vare på dei kvalitetane som sjøhusa har. Bevaring må vere tufta på erkjenning om at det er nødvendig med bruksendring av bygningane, men at eigarane og er villege å ta antikvariske omsyn i arbeidet. Viktig målsetting er å finne måtar å gjere dette på slik at bygningskulturen dei gamle sjøhusa representer blir vidareført utan at det særeigne går tapt. I dette inngår også plassering og utforming av nye bygg, båtplassar, faste brygger og flytebrygger. 3 Prosesseen Det er gjennomført eit folkemøte i Rognaldsvåg (29. sept 2014) og ei synfaring med hurtigbåt. Dei viktigaste sjøhusmiljøa vart besøkte. Planen vil bli revurdert etter høyringa. Flora kommune skal deretter avgjere om den skal stadfestast som eigen plan eller vere eit grunnlag og supplement til reguleringsplanen som skal utarbeidast i etterkant. Det er halde eit planleggingsmøte der desse var med: Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune v/knut Åland og Birgit Tansøy, Anders Espeset, Flora kommune Kjell Åge Udberg, Flora kommune siv ark Rune Nordvik, Nordplan AS. 4 Deltakarar i arbeidet I prosessen har desse vore med: Flora kommune. Plan- og samfunnsavdelinga Anders Espeseth Nordplan AS, Nordfjordeid/Førde sivilarkitekt Rune Nordvik. Siv.ark Kolbjørn Nesje Nybø, rådgjevar Litteratur: Trond Strømgren: Vestnorsk kystkultur- Øysamfunnet Batalden Harald Stavang: Flora-Kulturhistorisk vegvisar

4 Nordplan side 5 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling 5 Historisk tilbakeblikk 5.1 Skildring Flora kommune Flora kommune omfattar ei mangfald av øyar og holmar i tillegg til fastlandet. Dei øyane som historisk har betydd mest for folketal og næringsaktivitet knytt til kombinasjonen jordbruk og fiske, er Svanøy, Askrova, Reksta, Kinn, Skorpa, Fanøy, Batalden og Hovden. Busetting og sjøhus er og å finne på mange av dei mindre øyane som ligg tett i dette området. 5.2 Det rike sildefisket gjennom århundre (kursiv tekst er sitat frå fylkesleksikon-nrk) Storsildfisket - eller vårsildfisket - har gjennom historia skapt velstand og vekst - men også svolt og ruin for kystfolket når det årvisse innsiget svikta. Kinn og Florø har opplevd begge deler, fleire gonger. På 1500-talet viser skattelistene at fiskarbønder på Floralandet og i øyane var dei mest velståande i Sunnfjord, og grunnen var det rike sildefisket på den tida. Også kring 1700 var det rikt fiske kring Kinn. Dette tok brått slutt i 1758, men frå 1811 og i ti-åra som fylgde, skapte silda eit nytt «Klondyke» kring Kinn. I åra frå 1811 til 1873 opplevde Sunnfjordkysten eit av dei rikaste fiskeria som ein kjenner frå Norges-historia. Medan det elles i året budde berre nokre hundre menneske ute i øyane, kunne det i toppåra vere samla opptil fiskarar som trengde seg saman i ørsmå havbuer og sov under båtkvelva dei kalde vinterdagane i februar og mars medan silda fløymde inn mot strendene. Det vert fortalt at silda stod så tett at den rende seg i store dungar inn på land når den trengde inn på vågane. Etter fleire tiår med dårleg fiske, kom silda først tilbake til sørlege Vestlandet i Frå 1811 betra fisket seg i Sunnfjord. Toppåra kom frå 1850 og utover, då kysten frå Bulandet til Kalvåg hadde hovudtyngda. I åra frå 1845 til 1875 voks folketalet i Kinn og Florø frå 2681 til 5025 menneske - altså nær halvparten av folketalet i storkommunen Flora i dag! Fjordabøndene reiv ofte eit høveleg tømmerhus på heimegarden som dei sette opp som rorbu og overnattingsstad ute i øyane. Fiskarar sørafrå tok med seg eigne losjibåtar. I 1868 låg det 500 slike kring øyane i Kinn. Frå gamalt av var det vanleg å føre sildefangstane i fersk tilstand til salting i Bergen. Det er lett å forstå at sildefengda neppe kunne kallast fersk når karane etter fleire dagars stri rotur frå Kinn la til Bryggja i Bergen! Bergenskremmarane trekte dugeleg for dårleg kvalitet, og fiskarane fekk lite att for slitet. Men på slutten av 1700-talet kom forbod mot føring av fersk sild over lengre avstandar. Då vart Bergens-trafikken avløyst av lokal sildesalting i fiskeværa, der kvinnene oftast stod for kverking og salting i tønner. Ein stor del av saltebuene langs kysten vart no bygde av byborgarar frå Bergen og Stavanger. I alt 127 saltebuer i Sogn og Fjordane var eigde av byborgarar i Sitat slutt.

5 Nordplan side 6 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling 5.3 Naustet og støa Naust vart oppført i ei tid då årar og segl var framdrifta og opne små båtar var einaste fiskefarkosten. Dei mest vanlege båtane var færingar, seksringar,fire-, fem og sekskeipingar. Den største kunne vere vel 11 meter lang. Det er grunn til å tru at naust var vanleg lenge før sjøbuene for å huse desse båtane i deler av året og når uveret herja. Fisket gjekk føre seg i nære farvatn, men likevel på opent hav. Naustet med stø og lunnar var enkelt og billeg å bygge, men nødvendig som landingsplass for å vedlikehalde og bevare båtar og reiskap. Støa er ei rydda del av fjæra. Store steinar er samla til vorr som danna skille mellom tettståande naust. Lunnar av tre med om lag to meters avstand er låst av vorren. Sjå bildetekst side 18, pkt 7.1 Langs kysten var naustet like vanleg som løa og fjøset. Kombinasjonen landbruk og fiske var heilt til vår tid vanleg og nødvendig. Fisket gav både inntekt og mat. Sauen, geita og kua gav mjølk og kjøt. 5.4 Sjøbua Etterkvart vart større båtar vanleg, både opne (jekter) og lukka med dekk og overbygg og seinare med motordrift. Fiskeplassane vart fleire og lenger unna. Større båtar gjorde krav på landingsplass med tilflot for å lette arbeidet med fisk og reiskap. Sjøhusa fleire stader stod tett, nærast vegg i vegg. Dei varierer mykje i storleik, frå små i ein etasje til store bygningar i ein til tre etasjar pluss loft eller hjell. Det store talet sjøbuer i Batalden var nødvendig for at dei store sildemengdene skulle kunne handterast kjapt for å bevare kvaliteten. Men trongen for buene var ikkje like stor gjennom heile året, og då det rike sildefisket tok slutt rundt 1870, vart mange overflødige og mange vart selde, demonterte og flytta til meir sentrale område. Såleis står det mange natursteinmurar att som minnesmerke om denne tida. Frå Nordre Flugevågen, gamle grunnmurar kan skimtast. Bilde lånt frå boka Vestnorsk kystkultur Fotograf: Are Fjellestad Sjøbuer vart bygt med direkte tilflot, Men tilflotdjupna varierte og dei største hentefartøy kom ikkje inntil. Då måtte tønner med salta sild fraktast over med mindre båtar. Buer bygde på 1900-talet fekk ofte kai på framsida for å kome til med større fartøy. For eldre buer var slik kai gjerne bygt i ettertid i nokre tilfelle. Sjøbuer som fiskarar og båteigarar bygde vart mange stader bygde primært som reiskapshus, men også for å kunne vidareforedla fisk for utskiping og sal. Men i Kinn-Batalden vart som før nemnt svært mange buer bygde av handelsmenn og oppkjøparar frå Bergen. Det var i hovudsak desse som vart selde og flytta. Når sildefisket på 1800-talet var på sitt mest omfattande, kunne det om vintrane vere meir enn 9000 arbeidande kvinner og menn på land som måtte ha overnattingsplass og husrom, i tillegg til rundt fiskarar. Sjøbuene og naust måtte difor også vere buplass i denne delen av året. Såleis er det tradisjon for at buer og naust har vore buplass. Ein del av den moderne kystfiskeflåten er framleis båtar i storleik fot. Ein del sjøbuer med godt tilflot er for desse framleis bruksaktuelle og blir difor tekne vare på og brukte til landingsplass for reiskap. 5.5 Byggemåten Opphaveleg vart naust og buer oppførte som laustståande konstruksjonar på fundament av naturstein. Buene fekk frontmurar av naturstein og murte kar. Bakerste delen stod ofte på fast fjell der det var muleg. Både naust og buer i ein etasje med loft vart over grunnmur ofte oppført som ein konstruksjon av grindverk, stolpe-dragar og iblant lafta tømmer. Sistnemnde oftast små.

6 Nordplan side 7 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Wikipedia: Grindverk er en gammel byggeteknikk som i Norge nå kjennes bare på Vestlandet. Det er alminnelig antatt at denne konstruksjonsteknikken er en videreutvikling av forhistoriske byggemåter for langhus hvor folk og fe bodde under ett tak, båret av parstilte, jordgravne stolper. Arkeologiske undersøkelser har påvist stolpehull etter langhus som kan være over 4000 år gamle. I dag finner vi grindverk i gamle løer, naust og uthus. Grindbygde hus har to eller flere grinder etter hverandre på tvers av husets lengderetning. Antallet avhenger av lengden på huset. En grind består av to staver som knyttes sammen med en bete (tverrbjelke) og to (eller to par) snedband(skråband). Knutepunktet mellom stav, bete og stavlegje er utformet slik at alle delene låses fast sammen. Stavene i grindhus er ikke nedgravd i jord slik som i forhistoriske hus, men står på stein. Grindkonstruksjonen har i nyere tid bare vært brukt til uthus som ikke trenger oppvarming. Veggene er som regel av bordkledd bindingsverk. Bindingsverket kan være frittstående utenfor rekken av staver, eller det kan være festet til stavene i hver grind. (Wikipedia) bruk, og då på små hus. Never og torv var enklare å skaffe enn både tegl og skifer. Det ble ikke brukt spiker, men snedbandene er festet med trenagler laget i et hardt tremateriale. Over beten, inntil stavene, ligger to stavlegjer som binder huset sammen i lengderetningen og støtter taksperrene. Stolpe dragar-system Men også stolpe-dragar/bjelkesystem, med kraftige «kne» eller bend laga av trerot som avstivande element, vart nytta. Særleg store buer i fleire etasjar måtte nytte slik konstruksjonsmetode. Stolpar og dragar hadde store tverrsnitt, cm i tverrsnitt, laga av tilhogd rundtømmer. Alle sjøhusa har utan unntak vore uisolerte, opne og luftige, med knappe detaljar, nøkterne materialar, gjerne gjenbruk av gamalt. Sjøhusa måtte vere luftige for at båt og bruk skulle tørke opp og kunne vedlikehaldast. Taket var tekka med torv, tegl eller skifer. Torv truleg først teke i Døme på sjøhuskonstruksjon (stolpe/dragar/bjelke) frå Smørhamn (nothengje) Døme på stolpe-dragar-bjelke system. Smørhamn, ombygd sjøbu

7 Nordplan side 8 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Snitt av sjøbu frå Smørhamn (nothengje) Det finst også døme på at deler av sjøbua og naustet vart oppført i lafta plank, som eit rom i rommet. Det kunne oppvarmast vart gjerne bruk til reparasjon og vedlikehald av reiskap. Bygningsvoluma vart også prega av bygningsmaterialane sin styrke og handterlege storleik. Rundtømmer vart brukt til stolpar og bjelkar, utan omfattande bearbeiding. Primærberande deler vart dimensjonerte etter skjønn og røynsle. Dei var tunge å transportere og handtere. Løftereiskap var enkle, taljer eller spel. Det meste vart gjort med handemakt. Etasjehøgdene er ofte lave fordi materialer skulle utnyttast maksimalt. Husa vart bygde samla i grupper og med liten avstand mellom. Det gav fleire fordelar som tildømes gjensidig vern mot vind og slagregn. Folket som skulle bruke dei fekk også meir ly. Innleigde bygningsfolk var nødvendig, men mykje vart gjort på dugnad. Fiskarane var flinke til å hjelpe kvarandre, og jamvel avhengig det. På havet våga dei gjerne livet for kvarandre. Det sveisa dei saman også heime. Byggjemåten avspeglar mykje av dette sosiale samspelet i den tida. 5.6 Sjøhusbruk og fiskeristruktur Fiskerinæringa har utvikla seg gjennom hundreåra, både båtar og bruk har endra karakter. Båtane frå å vere opne til lukka med dekk og overbygg, først med årar og segl, så med dampmotor til dieselmotor. Garn og tauverk frå hamp til bomull, til nylon og i vår tid monofilgarn. Fram til 1950 var det båtar i fots-klassen som dominerte fiskeflåten. Endringane skaut fart etter dette. Båtane i fot vart no vanleg. Storsilda vart brått borte på nytt i midten av 1960 talet etter mange gode år og båtar og bruk måtte no nyttast til andre fiskeslag og i andre havområde. Trålarar og linebåtar tok over og for til fjerne bankar. Trongen for sjøbuer og naust vart etter kvart liten. Sjølv om reiskap framleis trong lager plass, var det i langt mindre omfang. 5.7 Bevaringsverdi Menneskeskapte byggverk er meint å verne mot kulde, regn og vind, ein klimaskjerm. Veggar og tak gir vern når dei er bygd saman som ei lukka eining. Slik også sjøbuer og naust. Dei gav rom for kvile og arbeid. Veggar og tak er dei viktigaste elementa. Men dei er avhengig av ein berande og avstivande konstruksjon. For vernet er difor begge deler like viktige. Men bevaringsverdien må også sjåast i lys dagleglivet i den tida. Minnet om tida med hardt arbeid, nøysemd, samarbeid og samhold som vi idag har vanskar med å ta innover oss. Murar og fundament vart bygt med «stubbebrytar», spett og mannekraft. Stein til muring kom på plass utan lastebil og gravemaskin. Det meste av i alt 8000 m3 eller ca tonn vart frakta til øyane med båt. Sjøhusmurar finst på 14 av øyane i Batalden området. I år 2000 vart sjøhusmurane i Batalden registrerte i eit prosjekt støtta av riksantikvaren. Arbeidet påviste ca 190 ulike murar. Ein del tilhøyrer losjihus, plattingar og vegar. Men truleg er mellom 120 og 130 murar laga for saltebuer. I heile Kinn prestegjeld har det truleg vore rundt 600 saltebuer, sjøbuer og losjihus i sildeperioden på 1800 talet. På murane vart dei fleste buene bygde av materialer laga av tømmer levert av bønder i Sunnfjord. Mange vart flytta frå andre område, særleg frå sør der fisket minka på midten av 1800 talet. Dei attståande buene er vitnemål om den store byggeaktiviteten og slitet fiskarane, fastbuande og tilreisande, måtte tole, i kampen for tilværet. Verneverdien er todelt. Bygningane er dokumentasjonen(konkret) som fortel historia om dagleglivet (abstrakt) frå ein periode då Norge var eit av dei fattigaste landa i Europa. I dag er Norge det rikaste landet, men er likevel dårlegast på å ta vare på desse verdiane. Meir om denne delen av kystkulturen i Batalden og Kinn i boka «Vestnorsk kystkultur», bind 2A, av Trond Strømgren side 45-51, og boka Flora: Kulturhistorisk vegvisar til Harald Stavang

8 Nordplan side 9 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling 6 No-situasjonen. 6.1 Utdrag frå SEFRAK si web-side: SEFRAK er eit landsdekkjande register over eldre bygningar frå før Registeret byggjer på ei landsomfattande registrering av hus. Arbeidet blei sett i gang i 1970-åra. Riksantikvaren er ansvarleg for kontroll-registreringar, som blir gjennom førte med intervall (omdrev) på fem år. Er vi på rett veg? I 2013 vart kommunane Flora i Sogn og Fjordane fylke, Melhus i Sør-Trøndelag fylke, Snåsa i Nord- Trøndelag fylke og Vega i Nordland fylke kontrollregistrerte for tredje gong som ein del av overvakingsprogrammet «Gamle hus da og nå». Den førre kontrollregistreringa i desse kommunane var i I alt vart 2545 SEFRAK-registrerte bygningar kontrollerte i desse kommunane, og det viste seg at 78 bygningar hadde gått tapt sidan Dette er eit samla årleg tap på 0,6 prosent. Funksjonsendringar kan føre til istandsetjing Funksjonsendringar, til dømes når bruksbygningar blir gjort om til fritidshus, kan føre til at bygningar blir sette i stand og tekne i bruk att. Hustypar som er i aktiv bruk, har ein lågare tapsprosent enn bygningar som ikkje er i bruk. Samtidig blir det gjerne gjort omfattende ytre bygningsmessige endringar på desse husa. Å gje løyve til bruksendringar er eit viktig tiltak for å ta vare på SEFRAK-registrerte bygningar. Manglande bruk fører til forfall Manglande bruk og funksjon er den største trusselen for alle hustypar. Dersom det er vanskeleg å finne nye bruksområde for bygningane, står dei i fare for å forfalle gradvis, til dei til slutt går tapt på grunn av dårleg teknisk tilstand. Strukturendringar i landbruket kan vere grunnen til at vi finn ein høgare tapsandel av hus som blir brukte til landbruk/fiske i Flora, Melhus, Snåsa og Vega. Bygningstap og forfall kan skyldast manglande bruk, men også at aktiv landbruksdrift fører til krav om nye og tidsmessige driftsbygningar. For dei mindre uthusa er tapet synkande. Årsaken kan vere at dei mindre uthusa er betre egna for funksjonsendringar og tek mindre plass i tunet, denne bygningstypen inneheld også statustbygningar som stabbur og loft. I verdsarv-området på Vega har endring av bygningar auka kraftig. Dette kan ha samanheng med auka status og ny bruk av bygningane i desse områda. Tapsandelen for naust og sjøhus er også synkande, noko som kan ha årsak i ei revitalisering av kystens bygningsarv i kjølvatnet av verdsarv-statusen. Eit faremoment ved auka satsing på turisme, er at nyanlegg på ulike måtar kan kome i konflikt med dei eldre kulturmiljøa. Årlege tap av SEFRAK-bygningar -Mål Tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal minimerast. Innan 2020 skal det ligge føre oversikter over verneverdige kulturminne og kulturmiljø for kvar kommune som grunnlag for å prioritere eit utval som skal takast vare på. Sitat slutt. 6.2 Tap i Flora kommune Tap av Sefrak-registrerte bygningar har gått ned sidan første telling i Tapet er no mindre enn 5%. Det kan tyde på to tilhøve. Det eine er at eigarane er blitt flinkare med vedlikehaldet dei seinare åra. Men det kan også vere at forfallet

9 Nordplan side 10 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling er stabilisert fordi mange sjøhus alltid har vore jamt vedlikehaldne og difor held seg godt over lang tid. Sjøhus som er borte tel sjølvsagt ikkje lenger. 6.3 Teknisk tilstand - vedlikehald Fordi nausta og særleg buene har mist bruken, må dei haldast vedlike under nye føresetnader. Mange har preg av sterkt forfall og vil om ikkje noko blir gjort, etter kvart bli borte. Tette tak er avgjerande for eksistensen. Buer med teglpannetak er særleg utsett for forfall. Teglpanner vart lagt utan mekanisk innfesting på trelekter som med åra rotnar, eller spikarfeste rustar av. Teglpanner smuldrar opp og frys i stykker og lekkasje oppstår fort. Årleg tilsyn er nødvendig. Skiftertak er langt meir haldbart fordi kvar skiferstein er festa med to spikrar. Men spikar rustar og går av etter nokre tiår. Skifertak er vanskeleg å reparere. Taklekkasje fører fort til råteskader på sperrer og annan berande konstruksjon. Ytterkledning i umåla tilstand held seg godt fordi sjødrevet medfører saltimpregnering på dei stadane der vinden tek. Det gjer den stort sett på øyane. Der buene ikkje lenger har funksjon som lager for fiskereiskap og sjøaktivitet, eller der byggeforbod i 100 meterssona set stopp for bruksendring går forfallet fort. 6.4 Brukarane/eigarane sine ønskjer og visjonar. Folkemøte i Rognaldsvåg vart arrangert av Flora kommune 29.okt Både tilreisande og fastbuande med eigedomar på øyane møtte fram og var med på synfaring og diskusjon. Interessa for å ta vare på dei gamle sjøhusa kom tydeleg fram. «Om vi berre får lov» av vernestyresmaktene. Nye generasjonar viser altså auka interesse for å ta vare på arven. Det som har skjedd i Kalvåg siste 20 åra gir smitteeffekt i nærområdet. Reiselivet, og særleg bruk av fritidsbåt, på kysten har vore aukande i siste tiåra. Der er utvilsamt ein marknad for naturopplevingar i samspel med historiske bygningar som kystområda kan tilby. Mange grunneigarar ønskjer å bevare det gamle, medan andre ønskjer tilpassing til ei ny tid. Dette omfattar både sjøbuer, naust og stø. 6.5 Utført vedlikehald og bygningsmessige endringar Det er utført utbetring på fleire sjøhus, på Svanøy, Askrova, Reksta. Bilde nedanfor, frå Svanøy, er døme på godt utført arbeid, med stor respekt for den historiske verdien. Stor sjøbu i 3 etasjer, renovert, delvis ombygd innvendig og endra bruk til kunstgalleri og bustad, Svanøy. Sjøbu, renovert, delvis ombygd og endra bruk til bustad, Svanøy.

10 Nordplan side 11 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Andre døme på godt vedlikehald: Veiesund, Stavøya Sildesalteri og trandamperi Barekstad. Godt bevart. 6.6 Plansituasjonen Det er berre kommuneplanen som i dag regulerer arealbruken og byggjeaktiviteten på øyane og områda med spreidd bebyggelse. Dette er overordna planverktøy som normalt ikkje går i detalj på byggjemåte og arealdiponsering. Sjøhus er spreidde over mange øyar og ofte langt mellom kvart. Det er difor vanskeleg å utarbeide reguleringsplanar som verktøy til sakshandsaming for vern av alle enkeltliggande kulturminne. Denne rapporten er difor meint som hjelp til bevarings-arbeidet. 6.7 Eigedomstilhøve Dei fleste sjøhus, naust og buer, er eigd av fastbuande på øyane og fastbuande i Florø og omegn. Eigarar er også å finne med meir fjerne adresser, men likevel innan same famile slik dei har vore i lang tid. Interessa for sal ut av familien, er så langt svært lav. Mange ventar heller på høve til fortetting. Indre Rekstadvågen. Godt vedlikehald. Batalden. Godt bevart, men historiske endring med ny bruk. (Reiseliv) Husefestvikja, nord om Årebrot. Galtesundet. Fasadeendring med historisk avvik. 6.8 Materialbruk I hovudsak er det opphaveleg brukt trematerialar til berande og avstivande konstruksjonar over grunnmur av naturstein. (Sjå pkt 5.5) Sameleis til golv, ytterveggskledning og taktro Ytterkledning av ståande bord montert kant mot kant vore dominerande. Det gav god lufting og god tørke for reiskapar og små båtar. Men liggande kledning med overlapp vart også mykje nytta, særleg i hus for arbeidsplassar. Liggande kledning gav meir vern mot trekk og kulde. Taktekking av skifer og teglpanner har vore dominerande. Tidlegbygde sjøhus hadde ofte torvtekt tak. Slike materialar var billeg og lett å

11 Nordplan side 12 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling skaffe. Bølgeblekk vart utvikla i 1840 åra og kom til Norge i andre halvdel av 1800 talet. Dette materialet har vore brukt på sjøhus som taktekking og veggkledning. Billeg og nøkternt. Etter kvart vart dette mykje utbreidd og har på 1900 talet vore redninga for mange gamle sjøhus. Materialar som bølgepapp og bølgeeternit kom seinare og vart først nytta på sjøhus bygd etter Der er også døme på at naturstein vart brukt til yttervegg, særleg på sør- og vestveggen der framherskande vind og slagregn medførte stor slitasje. Det vart jamvel brukt skifer spikra mot underliggande kledning. Døme på bruk av tørrmur mot hardværet. Frå Barekstad 6.9 Overflatebehandling - Fargar Mange sjøhus har alltid og lenge stått utan overflatebehandling. Mot vær og vind vert maling nedslite i løpet av 4-5 år og tid og råd spelte ei rolle. Trekledning står lenge utan behandling der sjødrevet medfører saltimpregnering, særleg på la adelfuru. Maling har dominert som overflatebehandling. Den var ofte sjølvlaga av sinkkvit, fargetilsetting og linolje eller tran. Tran vart lenge brukt av malingsprodusentane Grip og Gjøco på Nordmøre der det var god tilgang. Alkydbasert maling og beis har vore vanleg siste år. Miljøkrav gjer at vannbasert maling no er godt utvikla og i vanleg bruk. Alkyd som løysingsmiddel er i ferd med å bli fasa ut. For sjøhus har det vore tradisjon at vedlikehald har vorte utført med «det som er for hand» Vedlikehaldet er ikkje restaurering og difor må nye produkt kunne brukast. Det gjeld også vannbasert maling. På bølgeblikk og stålplater har steinkoltjøre vore mykje brukt så seint som på 1970 talet. Det har vore brukt både tretjøre og steinkoltjøre også på treverk som jamvel ser ubehandla ut. Som dekke på kaier er brukt betong og ubehandla treverk. Fargar på ytterveggar er i hovudsak lys engelsk rød på dei store flatene, medan listverk ofte er kvitt og ytterdører varierer Detaljering Detaljane er knappe og nøkterne. Takutstikk er ofte fråverande. Det gjer at vinden ikkje får gjere skade. Materialbruken varierer, sjølv om treverk dominerer. Alt prega av nøktern haldning og vilje til å ta vare på alle resursar Endring av formuttrykk Der vedlikehald så langt er utført har bygningsmiljøa framleis eit homogent form-uttrykk. På synfaring vart registrert ombygging som nok har endra formuttrykk i høve til opphaveleg bygning. Der dette er resultat etter lang tids forfall og nedfall, må endra form kunne aksepterast. I hovudsak er eigarane flinke til å halde på tradisjonelle former og dimensjonar og bruk av materialer. Kosmetiske former vert brukt på nye og renoverte buer. Der vindehjul ikkje finst, er ekstra takutstikk for å minne om dette, feil å bruke. Eit betydeleg historisk avvik som bør unngåast. Også fordi det påfører konstruksjonen store vindlaster når sideveggar ikkje blir bygt. Der nedfalne eller rivne sjøhus blir gjenoppbygt, bør takutstikk vere knappe. Ekstra takutsikk i mønet til gavlvegg tilhøyrer formuttrykk for vindehjul. Når vindehjul ikkje er er montert bør slikt takutstikk ikkje byggast. Bilde frå Barekstad 6.12 Vedlikehaldsmåtar Det har alltid vore nytta ein lappemåte med rekved (som kom med sjøen) og materialar frå andre bygningar, jamvel bord etter vraka båtar. Vedlikehald og reparasjonar vert også no utført enkelt, men total. Veggar og tak blir utskifta under eitt. Nye og presise materialer medfører tap av variasjon og historisk særpreg.

12 Nordplan side 13 - Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Like breie bord og stålplatekledningar gir ei langt meir presis og steril framtoning, eller mindre «liv» i overflata. Men nye materialtypar må kunne nyttast. Også at vindauge blir erstatta med lysgjennomsleppande plater. Godt synlege materialkombinasjonar gir særpreg. Hovudforma er intakt. Gjenbruk er historisk riktig og bør vidareførast. Av registrerte hus utgjer sjøhusa mellom 5-8 stk. Nokre er i god stand og tildels renoverte og 2 stk i bruk som bustad i deler av året. Dei andre varierer i tilstand Askrova -Tansøy 6.16 Rognaldsvåg I Rognaldsvåg er i dag det største talet med attverande sjøhus å finne i heile øysamfunnet. Sjøhusa ligg på rekke og rad, men mange har liten bruksverdi. Det kan teljast mellom 30 og 40 sjøhus, beståande av naust og sjøbuer. Døme på ståande ubehandla kledning, liggande malt kledning og taktekking med torv over store natursteinheller. Enkelt og historisk riktig. Variasjon i bordbreidde og veksling mellom ståande og liggande gir særpreg og varisjon Svanøy 6.14 Svanøy Kartutsnittet viser Sefrak-registrerte hus. Ikkje alle sjøhus er registrert i Sefrak registeret. Men det kan teljast rundt 20 stk sjøhus, naust og buer og som varierer i tilstand. På synfaringa vart alle registrerte som intakte og med tette tak og veggar. Nokre er bygt om til hytte/bustad føremål. Sjå også bilde side Rognaldsvåg Her er det mest attraktive samla sjøhusmiljøet med tanke på bevaring. Rognaldsvåg er eit lite bygdesamfunn med grendahus og butikk og enno nokre fastbuande,. Mange naust er dårleg vedlikehaldne, men er likevel intakte. Bygningsmiljøet er mangfaldig og særprega. Der er variasjon både i storleik og formuttrykk og plasseringa er tilpassa terrenget. Bygningsvoluma er einsarta og fint samstemte. Med bruksendring og nytt innhald er potensialet betydeleg.

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying PhD-avhandling Dag Kittang Trebyen Trondheim - forvitring og fornying Ein studie av ein byplandiskurs Institutt for byggekunst, historie og teknologi Fakultet for arkitektur og billedkunst Til Kaja Forord

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid Kulturarven Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid TEMA: Barn og unge Nr. 64 juni 2013 Frå jord til bord på Tytingen side 10 Guddalstunet side 26 GJESTESKRIBENTEN: Else «Sprossa»

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

I977 FORTIDSVERN N R2. har bruk for? Hus som ingen NILS GEORG BREKKE

I977 FORTIDSVERN N R2. har bruk for? Hus som ingen NILS GEORG BREKKE FORTIDSVERN N R2. Hus som ingen NILS GEORG BREKKE I977 har bruk for? Hus som ingen har bruk for? NILS GEORG BREKKË Om sjøhus, sløbruk og bruk av sjøen. Nâr bruksbygningar går ut or bruk er dei vel kkje

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer