Arbeidsplan for. faggruppa for plan og regional utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling"

Transkript

1 Arbeidsplan 2105, faggruppe for plan og regional utvikling Bedriftsnavn: Nordland fylkeskommune ID NRU.4.6 Versjon 0.01 Gyldig fra Forfatter Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 Arbeidsplan 2015 for faggruppa for plan

2 Ver.0.01 Side: 2 av 9

3 Ver.0.01 Side: 3 av 9 Formål Faggruppa for plan arbeider med å tilrettelegge for regional utvikling i hele Nordland, for å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket. En viktig oppgave er å utarbeide regionale planer for å legge til rette for ønsket utvikling. Vi arbeider i hovedsak i forhold til kommuner, regionråd, lokalsamfunn og frivillig sektor, for å veilede disse i deres plan- og utviklingsarbeid til beste for alle uansett kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og legning. Faggruppa har ansvaret for disse arbeidsområdene: 1. Regional planlegging 2. Kommuneplanveiledning 3. Samarbeid med regionrådene 4. Tilflytting og rekruttering 5. Boligprogram 6. Kvinnesatsing 7. Samisk 8. Regional statistikk 9. Kommunestruktur 10. By- og regionsenterpolitikk Arbeidsområder Regional planlegging og kommuneplanveiledning er lovpålagte oppgaver. Gruppa skal ha kompetanse på og informere om plan- og bygningsloven (pbl) og plansystemet, ha ansvar for fylkesplanlegginga, kunnskapsgrunnlag og plandokument, mål- og resultatstyring, samt bistand, veiledning og høringsuttalelser i forhold til regionale og kommunale planer. Det regionale nivået er styrket i pbl, både mht ansvar og oppgaver og bistand til kommunene. Utfordringene ligger i å motivere og hjelpe kommunene til å få på plass de overordna plandokumentene, kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel, samt utarbeide regional planstrategi, fylkesplan og UPN. Det er også en utfordring å få koordinert temaer og innspill/uttalelser i dette arbeidet. Samarbeid med regionrådene. Utfordringene ligger i å innarbeide en brei forståelse for samarbeid om regional utvikling blant viktige regionale aktører. Dette innebærer å utvikle hensiktsmessige og rasjonelle arbeidsformer og arenaer for regionalt utviklingsarbeid, og mobilisere vilje og evne til samhandling mellom relevante regionale utviklingsaktører. Årlige møte mellom FR og regionrådene. Årlig samling med sekretariatslederne. Satsing på tilflytting og rekruttering videreføres iht. fylkestingssak 42/13 og innenfor vedtatt økonomiplan. Mål: flere innvandrere i Utfordringene er mangel på arbeidskraft og befolkningsutviklinga i Nordland. Arbeidet bygger på 6 satsingsområder; (1) Språk, (2) Utdanning/kvalifisering, (3) Rekruttering, (4) Bolig, (5) Fritid og frivillighet, (6) Informasjon. Det er vedtatt 30 mulige tiltak, og mange av disse er igangsatt, de øvrige vil bli initiert i Bolig. Fylkeskommunens boligpolitiske planarbeid er etablert og organisert i et samarbeid mellom næringsavdelingen og kulturavdelingen i fylkeskommunen og Husbanken Region Bodø. Arbeidet består hovedsakelig i veiledning og en viss økonomisk bistand til kommuner og regionråd.

4 Ver.0.01 Side: 4 av 9 Kvinnesatsinga omfatter næringsprisen for kvinner i Nordland, utgivelse av Timeglass og statistikk (Saldo), samt støtte til kvinneretta prosjekt gjennom ulike tilskuddsordninger. Formålet er å tilrettelegge for at kvinner, uansett etnisk tilhørighet skal ønske å bo i Nordland, og at de skal trives i fylket. Utfordringene ligger i store skiller i utdannings- og yrkesvalg, for få kvinner i politikken, og at kvinner i mindre grad enn menn etablerer egne bedrifter og dermed er mer avhengige av å finne seg jobb i det offentlige eller i en etablert bedrift, noe som er en særlig utfordring i distriktene. Det er en utfordring å få likestilling og mangfold inn i betraktningen i øvrige fylkeskommunale dokument. Samisk er en integrert del av fylkeskommunens virksomhet, noe som tilsier at det samiske perspektivet skal ivaretas innenfor alle fylkeskommunale virksomhetsområder der det er aktuelt. Tysfjord kommunes inntreden i forvaltningsområde for samisk språk har medført at NFK har blitt pålagt en del forpliktelser i forhold til samelovens språkregler. NFK har inngått to samarbeidsavtaler med Sametinget: én med trøndelagsfylkene og Hedmark fylkeskommune om arbeid med samiske saker i sørsamisk område, og én for hele Nordland fylke. NFK har egne tilskuddsordninger til samisk tiltak; Samisk språkutdanningsstipend, tilskudd til språkmotiverende tiltak, organisasjons- og aktivitetstilskudd til samiske organisasjoner. Fylkeskommunen skal ha en oversikt og tilgang til relevant statistikk for å kunne overvåke utviklinga i Nordland, og legge strategier for den videre utviklinga. Vi skal forsyne kommunene med statistikk og veilede dem i bruken av statistikk for å bistå dem i arbeidet med bl.a. kommuneplanlegging. Den største utfordringen er å få på plass en egen nettside der alle rapporter med statistikk og kunnskapsgrunnlag blir gjort tilgjengelig for kommuner, regionråd og andre samfunnsaktører. Regjeringa har starta arbeidet med en ny kommunereform, hvor fylkeskommunen må spille en rolle. I kommuneøkonomiproposisjonen våren 2014 vil det bli avklart en rekke premisser for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Nordland fylkeskommune ønsker å spille en aktiv rolle. Både ved å være en medaktør i drøftinger om kommunale strukturer og grenser, og fordi fylkeskommunens egen framtid vil bli avgjort gjennom arbeidet som nå er satt i gang. By- og regionsenterpolitikk Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstartmelding om regional plan; By- og regionsenterpolitikk for Nordland. Utarbeiding av planen skal gjennomføres iht de prosesskrav som framgår av pbls kap 8. Planarbeidet gjennomføres i to faser. I fase 1 gjennomføres en kartlegging av aktuelle problemstillinger og hvilke utredninger som skal gjennomføres i planprosessen. Kartleggingen skjer både på regionalt nivå og i de ti regionsenterkommunene. Konklusjonene innarbeides i et planprogram som skal vedtas av FR våren I selve planarbeidet vil det bli etablert ulike arbeidsgrupper ut fra de valgte temaer som vedtas i planprogrammet. Det vil bli lagt stor vekt på medvirkning fra berørte kommuner, næringsliv og aktuelle parter på regionalt nivå. Det vil være relevant å trekke inn relevante forskningsmiljøer, knyttet til temaer som behandles i planen. De som arbeider i faggruppa plan (utheva = hovedforankring i gruppa) Hovedansvarsområde(r) Årsverk Britt Faggruppeleder, regional planlegging (regional planstrategi, fylkesplan, UPN), kvinnesatsing 1 Tim Kommuneplanveiledning, regional planlegging 1

5 Ver.0.01 Side: 5 av 9 Ole Bernt Boligprogram, samarbeid med regionrådene 0,6 / 0 Kirsten Tilflytting og rekruttering, kommunereform 0,875 Oksana Kvinnesatsing, samarbeid med regionrådene 0,3 Per-Inge Samisk 0,6 Torbjørn Regional statistikk 0,4 Gunnhild By- og regionsenterpolitikk 0,2

6 Ver.0.01 Side: 6 av 9 Oppfølging av Utviklingsprogram Nordland 2015 MÅLOMRÅDE 1: LIVSKVALITET Mål 1: Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser Strategi 1: Stimulere barn og unges samfunnsengasjement og aktive fritid Utarbeide en handlingsplan for Nordlands samiske befolkning i et urfolks-/internasjonalt perspektiv Utarbeide en handlingsplan - Bypolitikk for Nordlands samiske befolkning Strategi 2: Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere Norskopplæring for alle innvandrere, fritid mm innvandrere. Mentorordning for innvandrere. Strategi 3: Tilrettelegge for utdannings-, opplæringstilbud og læringsmiljø av høy kvalitet Samarbeid om styrking av samisk språk, kultur og samfunnsliv samkjøring av tiltak Revisjon av samarbeidsavtale med Sametinget Mål 2: Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår Strategi 1: Bidra til en boligpolitikk som ivaretar befolkningen, næringslivet og spesielle gruppers behov Boligprogram for Nordland MÅLOMRÅDE 2: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN OG REGIONER Mål 1: Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Strategi 1: Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra Regional plan for by- og regionsenterpolitikk Mål 2: Nordland skal ha attraktive og funksjonelle lokalsamfunn og regioner Strategi 1: Videreutvikle kommunalt og regionalt samarbeid Prosjekt: Styrking av utviklingskapasitet i mindre kommuner Etablere plannettverk mellom kommunene Partnerskapssatsing gjennom regionale næringsfond Strategi 4: Skape gode og funksjonelle arenaer for kunst, kultur, fysisk aktivitet og idrett i alle regioner Synliggjøring av samisk kunst, kultur og museumsvirksomhet Mål 3: Nordlands befolkning skal ha tilgang til fleksible og robuste utdanningstilbud Strategi 2: Tilrettelegge for desentraliserte og fleksible utdanningstilbud i regionene Etablering av utdanningstilbud samisk MÅLOMRÅDE 3: VERDISKAPING OG KOMPETANSE Mål 2: Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft Strategi 1: Styrke og målrette rekrutteringa av arbeidskraft Etablere et program for målrettet rekruttering av arbeidskraft innen ulike bransjer Tiltak tilflytting og rekruttering -Etablere servicekontor for tilflytting -Praksisplasser/traineeordning for innvandrere -Etablere program for arbeidslivsrettet fremmedspråksatsing Ansvarlig Ansvarlig TCM Ansvarlig Andre oppgaver (med årsverk før og etter ) Arbeidsområde Aktiviteter Ansvarlig med forankring Regional Inneha plankompetanse på pbl og plansystemet, informere avd./fylkesadm.,, TCM planlegging Lovpålagt, pbl 2009 politikere og andre Bistand i forhold til utarbeiding av regionale planer Kunnskapsgrunnlaget revidering, TCM Årsverk: 0,8 Rullering og rapportering av UPN, TCM Kommuneplanveiledning Følge opp veiledningsansvaret overfor kommunene i forhold til TCM Lovpålagt, pbl 2009 kommuneplanlegging; kommunal planstrategi, samfunnsdelen Gjennomføre årlige regionale plankonferanser TCM Oppdatere oversikt over status samfunnsdelen og kommunale planstrategier TCM Årsverk: 0,7 Styrking av utviklingskapasitet i mindre kommuner - Småkommuneprogrammet Følge opp/videreutvikle plannettverk mellom kommunene og delt. planforum TCM Samarbeid med Årlig møte med sekretariatslederne i regionrådene, OS,

7 Ver.0.01 Side: 7 av 9 regionrådene Fylkesplan målomr.2 Årsverk: 0,2 / 0,1 Årlig politisk møte mellom NFK og regionrådene, OS,

8 Ver.0.01 Side: 8 av 9 Tilflytting og rekruttering FT-sak 42/13 Årsverk: 0,575 Boligprogram UPN Årsverk: 0,5 / 0,2 Kvinnesatsinga T-sak 58/08 Årsverk: 0,3 / 0,2 Samisk Samarbeidsavtale med Sametinget Årsverk: 0,6 Regional statistikk Pbl 2009, krav fra KRD Årsverk: 0,4 Kommunereform Årsverk: 0,3 By- og regionsenterpolitikk Årsverk: 0,2 Diverse/felles/adm. Årsverk: 0,4 / 0,3 Oppfølging av pilotprosjekt Følge opp videre vedtatte tiltaksplan med 40 tiltak innenfor norskopplæring, utdanning og kvalifisering, internasjonal rekruttering, demokratis og deltakelse, fritid/mentor, informasjon, bolig Markedsføre gode eksempler og gi relevant informasjon og prosessfaglig bistand til kommunene og regionrådene i deres arbeid med boligpolitiske planoppgaver, i samarbeid med Husbanken Integrere boligtemaet i det fylkeskommunale veiledningsarbeidet overfor kommunene Avgi uttalelser til kommunenes boligpolitiske planer Forestå løpende oppdatering av status i kommunenes arbeid med boligpolitiske oppgaver Utforske mulighetene for mobilisering av frivillig sektor i eventuelt pilotprosjekt i boligbygging, i samarbeid med NAV, lokalt næringsliv, vg skoler, innvandrergrupper o.a. Saksbehandling kvinneretta tiltak Næringsprisen for kvinner Samarbeidsavtale med KUN Utarbeiding av Timeglass for 2015 Revidering av samarbeidsavtale med Sametinget Oppfølging av Utviklingsprogram Drag Oppfølging av samiske kultursentre, kulturinstitusjoner Samisk kulturuke Utarbeide en handlingsplan for Nordlands samiske befolkning i et urfolks-/ internasjonalt perspektiv FT-sak: Handlingsplan - Bypolitikk for Nordlands samiske befolkning Regional statistikk; tematisk, geografisk, statistikkoversikt, statistikkverktøy (PANDA), database (Statistics Explorer) Forsyne kommuner med statistikk ift kommunal planstrategi, samfunnsdelen Fylkesprognoser.no regional statistikk, nasjonal lansering OECD Territorial review Tema på Nordlandskonferansen Intern skolering Sak til fylkesrådet med forslag om øvrige tiltak Utarbeide region plan og planprogrammet til planen Møter med alle ti bykommunene Lede arbeidet og arbeidsgruppa Prosjektmedarbeider Samarbeidsavtale med Distriktssenteret Møter med kommuner og andre aktuelle samarbeidsparter, deltakelse på relevante seminar og kurs, ev. videreutdanning Etablere webside(r) med regional informasjon om plan mm Administrasjon og ledelse Praksis i det offentlige for studenter - faglige sommerjobber/eng. i NFK, TCM /TCM OS OS GJ / TTJ TTJ TTJ TTJ / / HM GJ/HM GJ GAA GJ alle alle alle Antall årsverk pr : 4,975 Antall årsverk fra mai 2015: 4,375 Interne referanser

9 Ver.0.01 Side: 9 av 9 Eksterne referanser

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer