Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure"

Transkript

1 Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

2 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 2

3 Statsbygg Statsbygg is the government s central advisory body on buildings and property, building constructor, property manager and property developer. Statsbygg is a government corporation under the Ministry of Government Administration and Reform, with its head office in Oslo and regional offices in Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim and Tromsø. Statsbygg provides ministries and other civil government bodies with assistance when they need new or modified premises. Local needs have to be met cost-effectively. Statsbygg s activities give higher priority to the overall interests of the government than the agency s own commercial interests. Statsbygg shall be an active tool in the implementation of political objectives related to the environment, architecture, aesthetics, innovative user solutions and health, safety and environment in the workplace, based on the ministries priorities. Consultancy and construction The government s requirements for premises can be met by leasing, purchase or building properties. Statsbygg advises government bodies on private market leasing or lets in premises owned by Statsbygg. In those cases where local needs entail that a new building has to be built, Statsbygg acts as consultant for government tenants when the building is being built by the private sector, or as the building contractor on behalf of the ministries, when the government is going to own the building. Property management Statsbygg manages a total of around two million square metres at home and abroad, consisting of centrally-located office buildings, colleges, special buildings and national properties all over the country, plus embassies and residences abroad. Statsbygg s property management is intended to help ensure our clients at all times have functional premises that suit their needs. Statsbygg concentrates on preserving the value of the buildings by a high level of maintenance. At the same time, Statsbygg must preserve the cultural-heritage and architectural value of historical buildings. Development projects Statsbygg plays an active role in aligning government interests within property development and urban planning. Interpretation of central-government requirements forms the basis of good collaboration with the local authorities in such instances. This work also includes planning for new use of government buildings that have been vacated. To achieve environmental policy targets, Statsbygg aims to undertake extensive research and development (R&D). R&D activities include projects intended to improve applicable standards, regulations and rules within the building, construction and property industries. 3

4 Historikk Bakgrunn Pilestredet Park er navnet på området hvor Rikshospitalet lå i mer enn 100 år, fra 1883 til sykehuset flyttet til Gaustad i mai Området, som er på ca m 2, ligger mellom Ullevålsveien og Langes gate i øst, mot Nordahl Bruns gate i sør, Pilestredet i vest og mot Holbergs gate og Stensberggaten i nord. Historien om Pilestredet Park henger nøye sammen med planene om flytting av Rikshospitalet. Allerede da sykehuset ble tatt i bruk i 1883, uttalte den daværende direktøren at sykehuset ikke var stort nok. Siden fulgte videre utbygging og planer for flytting. I 1980-årene kom en fornyet debatt om lokaliseringen av Rikshospitalet. Debatten fikk sin avslutning i juni 1992 da Stortinget besluttet at Rikshospitalet skulle flyttes til Gaustad. Verdien av tomten og eksisterende bygninger skulle inngå i finansieringen av et nytt Rikshospital. Verdien var beregnet til mellom 825 millioner kroner og 1250 millioner kroner med forbehold om usikkerhet i eiendomsmarkedet. På bakgrunn av dette gjennomførte Statens bygge- og eiendomsdirektorat, nå Statsbygg, i 1991 en idé-konkurranse for området i Pilestredet nr. 32. Det kom inn 21 forslag, og førstepremie gikk til Arkiforum, nå Spor Arkitekter, med forslaget Hospitality. Planfasen Statsbygg utarbeidet et utkast til reguleringsplan og den endelig reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre 19. november 1997 og stadfestet av fylkesmannen 8. juni I reguleringsvedtaket stilte Oslo kommune en rekke krav og dette ledet hen til et samarbeid mellom kommunen og staten. Resultatet av samarbeidet framkom i forprosjektrapporten Fra sykehus til sunne hus, datert 10. juni 1998, og i et miljøoppfølgningsprogram (MOP), som Statsbygg utarbeidet. Miljøoppfølgingsprogrammet forelå i oktober 1999 og inneholdt mål og retningslinjer for gjennomføring av planlegging, riving og bygging i Pilestredet Park som nå var navnet på tomten Rikshospitalet skulle flytte fra. Med grunnlag i forprosjektrapporten og miljøoppfølgningsprogrammet ble Pilestredet Park planlagt med basis i en byøkologisk forståelse og slik at området skulle tilføre bydelen og byen helhet og kvaliteter. Området skulle åpnes og gjøres lett tilgjenglig. Et nett av gang- og sykkelveier skulle binde byrommene sammen og forbinde området til byen forøvrig. 4

5 Området skulle utvikles til å bli en verdifull lenke i en sammenhengende grøntstruktur fra Tøyen kulturpark til Slottsparken. Opprinnelig vegetasjon og terreng skulle sikres i rive- og anleggsfasen så vel som i det framtidige uteanlegget. Bygningsmaterialer skulle gjenbrukes og beboernes avfall skulle komposteres og tilbakeføres til grøntanlegget. Et av de viktigste premissene for prosjektet har vært at overvann skulle være synlig og håndteres lokalt innen området. Pilestredet Park skulle dessuten gjøres tilnærmet bilfritt. Gjennomføringsfasen Grunnlag Grunnlaget for gjennomføringen ble nedfelt i Stortingsmelding nr. 18 ( ) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park. Den ble tilrådt fra AAD 21. desember 2000 og godkjent i statsråd samme dag. Hovedpunktene i stortingsmeldingen var ny bruk av Pilestredet Park og at reguleringsplanen som omfattet 70 dekar med m 2 over bakkenivå skulle fordeles slik at 60 % av arealet bestod av 900 boliger, 20 % av arealet skulle brukes til offentlig, allmennyttig formål og 20 % av arealet skulle brukes til kontor- og næringsvirksomhet. Byøkologisk program Det ble lagt vekt på byøkologiske prinsipper innenfor økonomiske akseptable rammer. Ved riving skulle ressursene i avfallet utnyttes på best mulig måte. Helse- og miljøfarlige stoffer i rivningsmaterialet skulle sorteres ut og ikke gjenbrukes, og materialer i de nye bygningene skulle ikke inneholde stoffer som har negativ påvirkning på innemiljøet. Som en hovedregel skulle det ikke benyttes elektrisitet til oppvarming. Det ble lagt til rette for kildesortering og restavfall skulle være maks 30 % av totalavfallet. Det ble også satt grenseverdier for støy, støv og rystelser under byggefasen. Bruk av sykkel skulle forberedes med minimum tre sikre og lett tilgjengelige sykkelplasser pr. boenhet. For å redusere belastningen på avløpsnettet og bedre lokalklimaet, fikk alle nye bygninger beplantning på taket, i hovedsak sedum, og overflatevannet blir ledet til fordrøyningsbassenger. Salg av eiendom I Stortingsmelding nr. 18 ( ) ble det redegjort for eiendommene som skulle selges og at miljøoppfølgningsprogrammet skulle inngå i salgsavtalene, også ved videre salg. Det ble også redegjort for hvilke områder som skulle utvikles for offentlig bruk. Felt A1 ble klassifisert som spesialområde for bevaring og skulle brukes til allmennyttig formål. I stortingsmeldingen sto det at det gamle administrasjonsbygget på feltet skulle gjøres om til nasjonalt medisinsk museum, men dette ble det senere gått bort fra. På felt A2 skulle det bygges boliger og et gjenbrukshus. Felt D skulle disponeres til høgskoleformål (Høgskolen i Oslo) og på felt F1 skulle det bygges studentboliger. Felt G2 var spesialområde for bevaring og skulle brukes til allmennyttige formål og undervisning. I stortingsmeldingen ble det også redegjort for statlige investeringer og utgifter i forbindelse med utviklingen av Pilestredet Park. Disse ble delt inn i kategoriene opprydding av forurensninger, opparbeidelse av uteareal, opparbeidelse av infrastruktur og drift av fellesområder. 5

6 History Background Pilestredet Park is the name of an area of Oslo where Rikshospitalet University Hospital stood for over 100 years from 1883 until it was relocated to Gaustad in May The approx. 70,000 m 2 site lies between Ullevålsveien and Langes gate to the east, bounded by Nordahl Bruns gate to the south, Pilestredet to the west and Holbergs gate and Stenberggaten to the north. The history of Pilestredet Park is closely linked to the plans to relocate Rikshospitalet University Hospital. When the hospital first opened in 1883, the director stated that it was already too small. It has subsequently been expanded, and various plans have been drawn up for relocation over the years. In the 1980s, the debate on relocation of Rikshospitalet University Hospital was renewed. This process took until June 1992 when the Storting resolved that the hospital should be moved to Gaustad. The value of the site and existing buildings were to contribute to financing a new hospital and were estimated to between NOK 825 million and NOK 1,250 million, depending on the state of the property market. Consequently, the Directorate of Public Construction and Property, as Statsbygg was called at the time, held an idea competition in 1991 for the site at Pilestredet no entries were received, and the contest was won by Arkiforum, now Spor Arkitekter, with their proposal Hospitality. Planning phase Statsbygg drafted a local development plan, the final version of which was adopted by Oslo City Council on the 19 th of November 1997 and ratified by the County Governor on the 8 th of June In its approval of the local development plan, Oslo City Council laid down a number of specifications, which ultimately led to a partnership between the local and the state authorities. The result of the collaboration was the feasibility report From hospital to healthy buildings dated the 10 th of June 1998 and an environmental follow-up programme prepared by Statsbygg. The environmental follow-up programme was ready in October 1999 and contained targets and guidelines for execution of planning, demolition and building at Pilestredet Park as the site was now called. Based on the feasibility study and the environmental follow-up programme, redevelopment of Pilestredet Park was planned with a focus on urban ecology to ensure that the site would contribute to the overall quality of the area and the city. The area was to be made more open and accessible. A network of foot and cycle paths would link the site internally and to the rest of the city. The area was also to be developed to constitute an important link in the green belt stretching from Tøyen Culture Park to Slottsparken. The original vegetation and landscaping was to be protected during demolition and the construction phase, and incorporated into the future layout. Building materials were to be 6

7 reused, and the residents organic waste was to be composted and returned to the green areas. Water was a fundamental part of the concept, with storm water being visible to the public and managed locally. Pilestredet Park would be virtually car-free. Execution phase Basis The basis for implementation was adopted in Report no. 18 to the Storting ( ) from the Ministry of Labour and Government Administration Sale of properties and future government investments in Pilestredet Park. The Report was adopted by the Ministry on the 21th of December 2000 and approved in the Council of State on the same day. The main points of the Report to the Storting were the new use of Pilestredet Park and that the local development plan, which covered seven hectares with 135,000 m 2 above ground level, should be zoned into 60% of the area being used to build 900 homes, 20% for general public use and 20% for offices and businesses. Medical Museum, but this idea was later abandoned. Plot A2 was designated for housing and a building built using recycled materials. Plot D was designated for a college (Oslo University College) and F1 was designated for student accommodation. Plot G2 is a special conservation area, for general use and educational purposes. The Report to the Storting also discussed the government investments and expenses connected to redevelopment of Pilestredet Park. These were broken down into the following categories: clearing up pollution, preparation of outdoor areas, preparation of infrastructure and management of common areas. Urban-ecological programme Urban-ecological principles were to be applied within economically acceptable parameters. Resources derived from waste during demolitions were to be exploited in the best possible way. Substances hazardous to health and the environment from demolished materials were to be sorted and disposed of, and the new building materials used were not to contain any substances that have a negative effect on the environment. Electricity was not be used for heating, as a main rule. Sorting at source was to be the standard procedure, and residual waste should not comprise more than 30% of total waste. Maximum values were also set for noise, dust and vibrations during the construction phase. Use of bicycles was to be encouraged by providing a minimum of three secure, easily accessible bike parking places per residential unit. To reduce the strain on the sewage network and improve the local microclimate, all new buildings have plants planted on the roof, mainly sedum, and storm water is channelled into storage tanks. Property sale Report no. 18 to the Storting ( ) discussed the properties that were to be sold, laying down that the environmental follow-up programme had to be incorporated into the sales agreement, and also applicable to resales. The report also listed the areas that were to be developed for public use. Plot A1 was classified as a special conservation area for general use. The Report to the Storting also stated that the old administration building on the plot was to be converted to the National 7

8 Prosjektets gang Miljøoppfølgingsprogram for Pilestredet Park (MOP) Miljøoppfølgingsprogrammet følger opp visjonene i det byøkologiske programmet Fra sykehus til sunne hus ved å etablere konkrete miljømål innenfor de etablerte satsingsområdene. Det ble valgt og ikke sette bestemte delmål for fasene planlegging, prosjektering og gjennomføring, men det ble fastsatt krav til dokumentasjon av prosessen fram til målene var oppfylt. Tiltakshaver skulle ha ansvaret for at det ble utarbeidet planer som sikret at målene ble ivaretatt i alle faser. Miljøoppfølgingsprogrammet tok for seg flere tema, og fastsatte intensjoner og ambisjoner for miljøsatsingen innen disse. På bakgrunn av denne satte Statsbygg i gang arbeidet med miljøoppfølgingsprogrammet for utviklingen av Pilestredet Park. Dokumentet omtalte temaene byplanmessige sammenhenger, infrastruktur, miljøvennlig riving, ombruk og gjenbruk samt gjenbrukshus. Den tok også for seg byøkologisk utomhusanlegg, miljøriktige bygninger, miljøbevisst materialbruk og energi. Rapporten omtaler hvilke tiltak som kunne gjennomføres og hvilke prosesser som måtte iverksettes for at ambisjonene i det byøkologiske programmet skulle innfris. I miljøoppfølgingsprogrammet ble det stilt krav til for eksempel energiforbruk, vannforbruk, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, bruk av PVC der alternativer finnes, levetidsvurderinger og branntekniske vurderinger. I forbindelse med utbyggingen av Pilestredet Park ble det lagt vekt på en korrekt håndtering av avfall. Dette var av stor miljømessig betydning, dels fordi avfallet ville inneholde store materialressurser, som ved korrekt håndtering kunne utnyttes på ny, og dels fordi avfallet inneholdt en rekke problematiske stoffer som ved feil disponering kunne utgjøre en vesentlig miljørisiko. Salg Grunnlag Salg i Pilestredet Park omfatter salg av 13 eiendommer. En tomt ble bortfestet. De fleste salgene ble gjennomført i perioden , men allerede i 1996 ble det gamle Kirurgibygget, et høybygg på ca m 2, solgt for rehabilitering og ombygging til blant annet boligformål. Kjøperen var Thongård AS. Da Statsbygg overtok det gamle Rikshospitalet bestod eiendommen av 30 bygninger. De eldste bygningene var oppført i 1880-årene, men det hadde vært nybyggvirksomhet i området helt fram til 1990 årene. Noen av sykehusbygningene hadde antikvariske og arkitektoniske verdier som tilsa bevaring. Et eksempel på dette er Kvinneklinikken. Bygningen, som blant annet huset Rikshospitalets fødeavdeling, stod ferdig i 1914 og er tegnet av en betydelig arkitekt rundt århundreskiftet, I. O. Hjort. Rundt halvparten av bygningene var i dårlig teknisk og bygningsmessig stand og uten spesielle bevaringsverdige elementer. Disse bygningene ble revet, enten av Statsbygg, som dermed solgte byggeklar tomt, eller av utbygger. Nybygg i området utgjør ca m 2 BTA, dette er noe under halvparten av det totale bygningsarealet i området som er ca m 2. De fleste salgene skjedde før delingsforretning var gjennomført og før eiendommene var utskilt som egen grunnboksenhet. Tomtesalgene har vært basert på de stipulerte eiendomsgrensene i reguleringsplanen for området av 19. november 1997 og planens angivelse av eiendommenes maksimale utbyggingspotensial. Reguleringsplanen deler den gamle Rikshospitaleiendommen inn i 15 delfelter. Det ble lagt opp til en variert utvikling av området med en boligdel på ca m 2. Det øvrige arealet var fordelt på næring, forretning, to barnehager og offentlige formål som undervisning. I dag er flere av områdene omregulert. Boligdelen er økt til ca m 2 fordelt på ca boenheter mot opprinnelig 900. Det er særlig innslaget av offentlig virksomhet i området som har blitt redusert, men innslaget av næringsvirksomhet har også blitt noe mindre enn det den opprinnelige reguleringen la opp til. Spesielle salgsforutsetninger Miljømessige føringer Det første salget skjedde før miljøoppfølgingsprogrammet var utarbeidet. Ideen om å omdanne det gamle Rikshospitalet til en ny økologisk bydel i Oslo og et foregangsprosjekt for miljø, hadde på det tidspunktet bare så smått begynt å ta form. Kirurgibygget ble derfor solgt uten påhefte av miljømessige bindinger, men ved de etterfølgende salgene var miljøsatsingen et sentralt premiss. Miljøoppfølgingsprogrammet ble tatt med som kontraktsdokument og utbyggernes prosjektering og den ferdige bygningen med tilhørende uteareal skulle tilfredsstille miljøoppfølgingsprogrammets føringer. Det ble stilt miljøkrav til byggefase, riving og driftsfase. Kjøperne har vært pålagt å identifisere miljøkravene fra miljøoppfølgingsprogrammet i kontrollplaner og engasjere uavhengige konsulenter for å vurdere graden av kravoppfyllelse. Denne vurderingen har så vært 8

9 oversendt Statsbygg. Utbyggerne har også vært pålagt å gi innsyn i alle dokumenter som kan vise hvordan miljømålsettingene er ivaretatt. Ved manglende overholdelse av spesifikke miljøkrav, har utbyggerne risikert bøteleggelse. Enkelte av føringene i miljøoppfølgingsprogrammet har preg av å være ambisiøse miljømålsettinger som tiltakshaverne skal strekke seg mot og konkretisere i ulike tiltak. For å stimulere til målet har Statsbygg vektlagt informasjonsutveksling, og det har vært jevnlige miljømøter mellom utbyggerne og Statsbygg. Opparbeidelse av fellesareal deltakelse i Pilestredet Park Økodrift (PPØ) Statsbygg har hatt ansvaret for å gjennomføre utbyggingen av infrastruktur og fellesareal i området. Fellesarealet utgjør ca m 2 og et ferdig opparbeidet felles utareal har vært en medleveranse ved salgene. Fellesområdet omfatter blant annet Kvinneklinikkparken, Sentralparken og Hospitalparken, veiene i området, og et anlegg for ettermodning av kompost. Både estetiske og miljømessige verdier er vektlagt under prosjekteringen. Driften av fellesarealene skal besørges av de som til enhver tid eier eiendom i Pilestredet Park. Plikten til å drifte fellesarealene var tatt med som salgspremiss allerede ved det første salget. Da Kirurgibygget ble solgt ble også den organisatoriske rammen rundt driftsfellesskapet bestemt. Arealene vil ligge i et tingsrettslig sameie under navnet Sameiet Pilestredet Park Økodrift (PPØ). Driftskostnadene skal fordeles etter sameiernes andel av det samlede bruttoareal vektet for ulike bruksformål. Kontorvirksomheter betaler dobbelt i forhold til bolig, offentlige allmennyttige formål skal betale fire ganger mer og forretnings- og restaurantvirksomhet skal betale ti ganger mer. Alle delfeltene i Pilestredet Park skulle være fradelt og utskilt som egen grunnboksenhet før fellesarealene kunne overskjøtes til grunneierne. Det første sameiermøtet ble avholdt i mai Da ble det valgt et styre for sameiet som avløste interimsstyret der bare enkelte av utbyggerne og beboerne hadde vært representert. Interimsstyret inngikk avtaler om drift av fellesarealene og disse har det fremtidige styret trådt inn i. 9

10 Oversikt over salg Salg i 1996: Kirurgibygget, felt E1 og E2, som er en renskåret bygning på ca m 2, ble solgt til Thongård AS. Salgssummen var kroner. Salg i 1999: Tre eiendommer, felt B, C og H, med bebyggelse for riving av kjøper ble utlagt for salg i Felt B hadde et utbyggingspotensial på ca m 2 og felt C hadde et utbyggingspotensial på ca m 2. Felt H hadde et utbyggingspotensial på m 2. Pilestredet Park Boligutbygging ANS hadde høyeste bud på eiendommene og fikk tilslaget på alle tre. Samlet salgssum var kroner. Salg i 2001: I 2001 ble felt K, 8600 m 2, og felt L, 3108 m 2, solgt til Pilestredet Park Boligutbygging ANS. Begge eiendommene ble solgt med bebyggelse for rivning av kjøper. Samlet salgssum var kroner. Salg i 2002: Gjenbrukshuset, felt A2, ble solgt til Selmer Skanska Bolig (nå Skanska Bolig AS) i Salgssummen var kroner og anslått utbyggingspotensial var 4300 m 2 BTA. Salg i 2003: Fire eiendommer ble solgt i Søsterhjemmet, felt F2, ble solgt til Pilestredet Utsyn AS. Eiendommen ble solgt som byggeklar tomt på ca. fire mål og potensiell bygningsmasse ca m 2 BTA. Salgssummen var kroner. Øre-nese-hals og bakteriologi, felt I, ble solgt til Ødegård Bolig AS. Eiendommen ble solgt med bygninger, ca m 2 BTA, som ikke skulle rives, men rehabiliteres. Salgssummen var kroner. Det gamle administrasjonsbygget, felt A1, skulle rehabiliteres og hadde et bruttoareal på ca 3500 m 2. Salgssummen var kroner. Øyeklinikken, felt J, skulle også rehabiliteres og hadde et bruttoareal på 8100 m 2. Salgssummen var kroner. Begge eiendommene ble solgt til Sentrum Eiendomsselskap AS. Bortfeste i 2003: Statsbygg var i St.prp. nr. 1 ( ) gitt adgang til å feste bort en tomt for studenthybelformål til underpris. Forhandlinger med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) med sikte på å komme til enighet om en festeavtale startet allerede i 2001, men avtalen ble først inngått i Salg i 2004: I 2004 ble Kvinneklinikken, felt G2, solgt til Blenheim Medicus AS. Bygningen er på ca m2 BTA og salgssummen var kroner. Eiendommen brukes til helserelatert virksomhet. Overlegeboligen, felt F3, ble solgt for kroner til Pilestredet AS. Bygningen er på ca. 500 m 2 BTA og eiendommen brukes til barnehage. Samlet salgssum for alle eiendommene er kroner. Salgssummen er høyere enn anslagene fra de verditakster som har vært utarbeidet, der samlet salgspris er stipulert til kroner. 10

11 Oversikt salg Felt Verditakst Avtaleinngåelse Dato Beløp Dato Salgssum Kjøper i kroner i kroner A Sentrum Eiendomsselskap A Selmer Skanska Bolig (nå Skanska Bolig AS) B Pilestredet Park Bolig C Inkl. i B Pilestredet Park Bolig D Ikke solgt E1 og E Thongård F Festet Studentsamskipnaden i Oslo F Pilestredet Park Utsyn F House 4 Kids G Blenheim Medicus H Inkl. i B Pilestredet Park Bolig I Ødegård Bolig J Sentrum Eiendomsselskap K Pilestredet Park Bolig Inkl. K Pilestredet Park Bolig Sum verditakst solgte felt: Samlet salgssum: kroner Sum verditakst solgte felt og feltene D og F1: kroner Miljøriktig riving Det er revet 16 bygninger på til sammen mer enn m 2. I miljøoppfølgningsprogrammet er det stilt en rekke krav til hvordan rivingen skulle gjennomføres med hensyn til forurensning av støy, støv og miljøgifter samt ivaretakelse av krav til gjenbruk av rivemassene. Helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer og komponenter ble tatt ut og levert til forsvarlig behandling. Fra gamle lysarmaturer ble det tatt ut over 400 kg med komponenter inneholdende det miljøfarlige stoffet PCB. Sykehuset ble gjennomsøkt for gjenværende kvikksølv og til sammen 7,1 kg ble funnet i sluk og vannlåser. For å unngå unødvendig transport ble et knuseverk opprettet på området for å bearbeide masser for gjenbruk. Knusing på plassen og gjenbruk i Pilestredet Park sparte nærmiljøet for ca lastebillass med masser. Under to vektprosent av massene ble transportert til avfallsdeponi. Resten ble benyttet på nytt, enten ved materialgjenvinning eller direkte ombruk. Blant annet ble mer enn tonn knust betong og tegl benyttet som oppfyllingsmasser innenfor Pilestredet Park og ved andre prosjekter som et alternativ til knust stein. De knuste rivemassene er brukt i produkter som er utnyttet kommersielt. Over 2600 tonn metaller ble sortert ut og sendt til omsmelting. Gjenbruk Gjenbruk av bygningene som ble revet på det gamle Rikshospitalet har vært sentralt i Pilestredet Park. Et av målene ved utviklingen av Pilestredet Park var derfor å prøve ut metoder som byggebransjen har kunnet ta i bruk etter å ha sett resultatene. Under planleggingen og rivingen ble det tatt spesielt hensyn til dette. Det ble stilt krav til system og rutiner for de utførende for å sikre at massene ikke inneholdt helse- og miljøfarlige stoffer og at støv- og støynivået ble holdt innenfor akseptable grenser. Gjenbruket omfatter bygging av gang- og sykkelveier hvor masser fra det gamle Rikshospitalet er brukt på nytt. Videre er masser benyttet ved tilbakefylling i byggegropene. Hele 98 % av rivemassene ble benyttet til gjenbruk. For dette resultatet fikk Statsbygg i 2003 den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen. 11

12 Progress of the project The environmental follow-up programme for Pilestredet Park The environmental follow-up programme implements the visions defined in the urban ecological programme From hospital to healthy buildings by setting specific targets within each area. Specific sub-targets were not set for the planning, engineering and construction phases, but criteria were set for documentation of the process right up until target fulfilment. The building client was ordered to draw up plans that would ensure that the targets were met in all phases. The environmental follow-up programme covered several topics and defined intentions and ambitions for the environmental work within these areas. Against this background, Statsbygg started work on the environmental follow-up programme for development of Pilestredet Park. The themes chosen were urban planning interaction, infrastructure, environmentally friendly demolition, reuse and recycling, plus the Reuse House. It also addressed the urban-ecological outdoor areas and facilities, environmentally efficient buildings, environmentally friendly use of materials and energy. The report discusses initiatives that could be implemented and processes that would have to be initiated to ensure fulfilment of the urban-ecological ambitions. The environmental follow-up programme laid down criteria for aspects such as energy consumption, water consumption, content of substances hazardous to health and the environment, use of PVC where alternatives exists, lifetime assessments and fire protection assessments. Correct waste management was a priority in the development of Pilestredet Park. This had major environmental significance, partly because the waste would contain large amounts of material resources that could be used again after correct processing, and partly because the waste contained a number of hazardous substances that might represent a serious environmental risk if not handled properly. Sale Basis The sale of Pilestredet Park concerned 13 properties. One plot was leased out. Most of the sales were concluded between , but as early as 1996, the old surgical centre, a multi-storey building of approx. 29,000 m 2, was sold for renovation and remodelling for housing and other purposes. The buyer was Thongård AS. When Statsbygg took over Rikshospitalet University Hospital, the property consisted of 30 buildings, the oldest of which dated back to the 1880s, but new build- 12

13 ings had been erected right up until the 1990s. Some of the hospital buildings had heritage and architectural value, suggesting the need for preservation, for example, the Women s Clinic. This building, which had housed the maternity ward amongst others, was finished in 1914 and was designed by the noted architect I. O. Hjort at the end of the 19th century. About half of the buildings were in poor condition, technically and structurally, with no elements meriting preservation. These were demolished, either by Statsbygg, which then sold the sites ready for building, or by the developer. New-builds in the area represented approx. 65,500 m 2 gross area, which is less than half of the total building area on the site, which is approx. 138,000 m 2. Most sales were made before the site was divided up and before the properties were designated into land registry units. The plot sales were based on the property boundaries stipulated in the local development plan for the area dated 19 th of November 1997 and its indication of the maximum development potential of the properties. The local development plan divides the property into 15 sub-plots, intended for varied development with a housing area of around 76,000 m 2. The rest of the area was divided between business, retail, two day nurseries and public uses, such as education. Several of the plots have since been rezoned, such that the housing area has been increased to approx. 99,000 m 2 broken down into approx units, compared with the original 900. The main reduction has been in the number of public sector bodies in the area, but the number of businesses is also a little lower than in the original zoning. Special sales conditions Environmental constraints The first sale was completed before the environmental follow-up programme was in place. At that time the idea of converting Rikshospitalet University Hospital into a new urban-ecological neighbourhood in Oslo and a groundbreaking environmental project had only just begun to take root. The surgery building was therefore sold without environmental conditions, but subsequent sales featured the environment as a vital element. The environmental follow-up programme was included as part of the contract, the constraints of which had to be satisfied by developers engineering plans and the completed buildings and appurtenant outdoor areas. Environmental criteria were set for the building phase, demolition and operation. The buyers were instructed to identify environmental criteria from the programme in inspection plans and to hire independent consultants to assess the degree of fulfilment. These reports were then sent to Statsbygg. The developers were also instructed to allow access to all documents that might shed light on how the environment targets have been met. Failure to fulfil specific environmental requirement was subject to fines. Some of the criteria in the environmental follow-up programme contained ambitious environmental targets, which the building clients had to strive to fulfil using a range of measures. Statsbygg set up information exchange forums to help promote target fulfilment, with regular meetings between Statsbygg and developers. Preparation of common areas participation in Pilestredet Park Ecological Management Statsbygg was responsible for development of the infrastructure and common areas on the site. The latter represent approx. 23,000 m 2, and fully developed common areas formed part of the sales. They include the Women s Clinic Park, the Central Park and the Hospital Park, the roads in the area and a composting facility. Aesthetic and environmental values featured highly in project planning. The common areas are managed by whoever owns the property at Pilestredet Park. The duty to manage the common areas was a condition already applied to the very first sale. In connection with the sale of the Surgery Building, the organisational frame for shared management was laid. The areas were registered at the land registry as commonhold property under the name of the commonhold association Pilestredet Park Ecological Management. Management costs are to be shared according to the area owned, and weighted according to use. Offices pay twice as much as housing, public facilities pay four times as much, and businesses and restaurants ten times as much. All the sub-plots in Pilestredet Park had to be segregated as individual plots before the common areas could be allocated to their owners. 13

14 The first meeting of the commonhold association was held in May A board was elected to replace the interim board, on which only some of the developers and residents had been represented. The interim board signed agreements on common area management, which were subsequently adopted by the board proper. List of sales Sales in 1996: The Surgery Building, plots E1 and E2, which is a renovated shell building of approx. 27,000 m 2, was sold to Thongård AS. The sale price was NOK 101,123,050. Sales in 1999: Three properties, plots B, C and H, with buildings for demolition by the buyer were put up for sale in Plot B had development potential of approx. 13,000 m 2 and plot C had approx m 2. Plot H had development potential of 10,300 m 2. Pilestredet Park Boligutbygging ANS made the highest bid and bought all three plots. Total sale price was NOK 153,500,000. Sales in 2001: Plot K, 8600 m 2, and L, 3108 m 2, were sold to Pilestredet Park Boligutbygging ANS. Both properties were sold with buildings for demolition by the byer. Total sale price was NOK 55,000,000. Sales in 2002: The Reuse House, plot A2, was sold to Selmer Skanska Bolig (now Skanska Bolig AS) for the price of NOK 13,982,927, with estimated development potential of 4300 m 2 gross area. Sales in 2003: Four properties were sold in The Nurses Home, plot F2, was sold to Pilestredet Utsyn AS. The property was sold with four cleared plots and potential buildings mass of approx. 10,600 m 2 gross area. Sales price was NOK 34,000,000. The Ear, Nose and Throat and Bacteriology buildings on plot I were sold to Ødegård Bolig AS. The property was sold with buildings, approx. 13,500 m 2 gross area, which were not for demolition, but to be renovated. The sales price was NOK 41,000,000. The old Administration Building, plot A1, was to be renovated with a total area of approx. 3,500 m 2. The sales price was NOK 18,000,000. The Eye Clinic, plot J, was also to be renovated, with a total area of 8,100 m 2. The sales price was NOK 22,250,000. Both properties were sold to Sentrum Eiendomsselskap AS. Let in 2003: Report no. 1 to the Storting ( ), the National Budget, allowed Statsbygg to let a site for student accommodation below market price. Negotiations with the Foundation for Student Life in Oslo (SiO) aimed to reach agreement on a lease contract in 2001, but the agreement was not signed until Sales in 2004: The Women s Clinic on plot G2 was sold to Blenheim Medicus AS. The building coveres approx. 11,000 m 2 gross area and was sold for NOK 63,500,000. The property is being used for a healthcare business. The Chief Physician s residence on plot F3 was sold for NOK to Pilestredet AS. The building has a gross area of approx. 500 m 2 and is now a day nursery. The total sale price for all properties is NOK 507,605,977. The total sale price was higher than estimated, which was NOK 385,950,

15 Table of sales Plot Valuation Contract signed Date Amount in Date Sale price in Buyer NOK NOK A1 23 Jun 03 17,000, Jan 04 18,000,000 Sentrum Eiendomsselskap A2 15 Jun 98 12,600, Oct 02 13,982,927 Selmer Skanska Bolig (now Skanska Bolig AS) B 15 Jun 98 40,900, Dec ,500,000 Pilestredet Park Bolig C 15 Jun 98 29,400, Dec 99 Inkl. i B Pilestredet Park Bolig D 08 Apr 99 75,800,000 Unsold E1 og E2 Feb 93 52,000, Jul ,123,050 Thongård F1 15 Jun 98 23,500, Sept 05 Let Studentsamskipnaden i Oslo F2 29 Jan 03 36,000, Oct 03 34,000,000 Pilestredet Park Utsyn F3 15 Apr 04 2,750, Feb 04 5,250,000 House 4 Kids G2 16 Mar 04 51,000,000-63,500,000 Blenheim Medicus H 15 Jun 98 40,100, Dec 99 Incl. in B Pilestredet Park Bolig I 18 Mar 03 39,000, Sep 03 41,000,000 Ødegård Bolig J 14 Apr 03 27,800, Jan 04 22,250,000 Sentrum Eiendomsselskap K 15 Jun 98 27,400, Jul 00 55,000,000 Pilestredet Park Bolig 15 Jun 98 10,000, Jul 00 Incl. K Pilestredet Park Bolig Total valuation, plots sold: Total sales price: NOK 507,605,977 Total valuation, plots sold and plots D and F1: NOK 485,250,000 Environmentally-friendly demolition 16 buildings were demolished, representing a total of more than 50,000 m 2. The environmental follow-up programme stipulated criteria for how demolition was to be performed with regard to noise pollution, dust and environmental toxins, and ensuring reuse and recycling of the demolished materials. Hazardous substances found in building materials and components were removed and sent for correct processing. Over 400 kg of components containing the hazardous substance PCB were recovered from old light fittings. The hospital was inspected for mercury, and a total of 7.1 kg was found in drains and water traps. To avoid unnecessary transport, a crushing plant was set up on the site for recycling rubble. On-site crushing and recycling at Pilestredet Park saved the local environment around 2300 lorry loads of rubble. Less than 2% by weight of the rubble was transported to a dump, and the rest was reused, either by recycling the materials or directly reused. Over 82,500 tonnes of crushed concrete and bricks were used for backfill at Pilestredet Park itself and other projects as an alternative to crushed stone or other materials. The crushed rubble was used as a component in commercial products. Over 2600 tonnes of metals were sorted and sent for recycling. Recycling Recycling the old hospital buildings that were demolished was a key feature of the Pilestredet Park project. One of the objectives in developing Pilestredet Park was therefore to try out methods, which the building industry has since been able to use, having seen the results. Special attention was paid to this during planning and demolition. Criteria were laid down for systems and procedures to ensure that rubble did not contain substances hazardous to health or the environment, and that dust and noise levels were kept to acceptable levels. Examples of how materials were recycled include building foot and cycle paths using rubble from the old hospital. Rubble was also used for backfilling building pits. No less than 98% of the rubble was reused. Statsbygg was awarded the national environmental award, the Glass Bear, in 2003 for this achievement. 15

16 Område H I I F2 G F3 J F1 E2 J D E1 E2 K C1 C2 L B4 B1 B5 B2 B6 B3 A1 A2 Bevart Opprinnelig bygning bygning Original building Nybygg Nybygg New build Adkomstvei Access road Gang-/sykkelvei Pedestrian/bicycle path Uteanlegg Pilestredet Park har gjennomgått omfattende forandringer. Kvartalet er endret fra sykehusområde til en grønn oase med boliger, skole og næringsvirksomhet omkranset av parker og byrom. Grøntplanen og marksikringsplanen ligger til grunn for Utomhusprosjektet. Disse planene vektlegger at opprinnelig vegetasjon og ny beplantning utgjør et grønt hele for området. I konstruksjonene er det benyttet granitt, gatestein og andre bygningselementer fra det tidligere Rikshospitalet. Det er adgang til Pilestredet Park fra alle veiene som omgir området. Den gamle smittemuren er bevart, men åpnet på to steder mot Pilestredet for å lette adkomsten til området. Muren er også åpnet mot Nordahl Bruns gate for adkomst til parkeringsanlegget for boligblokkene som ligger her. Sentralparken er hoveduterommet i Pilestredet Park. Dette er et åpent og solrikt område med store plener omgitt av frodige kantsoner med sitte- og oppholdsplasser og aktivitetsarealer. Det opprinnelige sirkulære vannbassenget er rehabilitert og tilført en vanngardin. Store kastanjetrær og andre løvtrær er bevart og et piletre ble plantet på plassen ved åpning i mai På vestsiden er det utformet en lekeplass med elementer for klatring, skliing og balanselek som er spesielt tegnet for parken. Et klatretårn består av en portal fra en revet bygning som er lagt inn i nye betongvegger med klatretak. Ballplassen er et sentralt knutepunkt i Pilestredet Park. Plassen har gresskledde partier med en innlagt petanquebane. Der det er mest ferdsel er det støpt dekke 16

17 med innslag av gjenbruksbetong. Det er bord og stoler av granitt på plassen. På bordene er det inngravert ulike typer spill som sjakk, dam og mølle. På østsiden er det etablert sittesteder hvor beboerne og andre kan sitte og sole seg. Hospitalplassen er bygget som en takhage over et garasjeanlegg. Her er det bølgende gresspartier og vannspeil med en pergola med benker. Vann i åpne løp kombinert med fordrøyningsbasseng under terreng og grønne tak medvirker til at Pilestredet Park har fått den byøkologiske karakter som var vesentlig ved utformingen av prosjektet. Overflatevannet håndteres og fordrøyes lokalt før det slippes ut på det offentlige ledningsnettet. Overflatevannet fordrøyes på grønne takflater før det føres ned i grunnen og er håndtert som en ressurs, og ikke som et problem som må sendes ned i sluk og kummer. Ved hjelp av overflaterenner og bassenger føres vannet gjennom uteanlegget. For å tilføre friskhet og fuktighet, resirkuleres vannet. Vannføringen gjennom området er utført for å gjøre vannet synlig for publikum i stedet for å lede vannet under bakken. Hovedvannarrangementet i Pilestredet Park ligger i det sirkulære bassenget i Sentralparken fra 1883 som er rehabilitert. Som et nytt element er det utformet en stålramme som sender vannet som en vanngardin. På Hospitalplassen er det et vannanlegg i lys granitt hvor vannet ligger i et stille vannspeil før det ledes ned i små trapper og avsatser. Hospitalplassen avvannes ved hjelp av åpne overflaterenner. Langs trappen som går på vestsiden av parken over Ballplassen, er det bygget en vannrenne i brostein som fører vann fra drikkefontenen øverst i parken. Øst for den tidligere Kvinneklinikken er det et oppkomme for resirkulert vann i et basseng av polert larvikitt. Vannet ledes herfra sammen med overflatevann ned langs Diagonalen til bassenget ved Ballplassen. Herfra blir det resirkulerte vannet pumpet tilbake til oppkommet. Gjenbrukskunst I forkant av åpningen 23. mai 2006 inviterte Statsbygg tre kunstnere som skulle bruke materialene fra det tidligere Rikshospitalet i sine kunstverk. Dette var i tråd med gjenbruk av materialer som karakteriserer hele Pilestredet Park-prosjektet. Arne Mæland fra Os og Attila Rath Geber fra Ungarn brukte granitt i sine kunstverk. Marcela Romagnoli fra Chile benyttet et kastanjetre som opprinnelig sto mellom de gamle bygningene til en treskulptur. De tre kunstverkene er kjøpt av fire av utbyggerne; Olav Thon-gruppen, Skanska Bolig AS, Stor Oslo Prosjekt og Statsbygg. De er plassert på ulike steder i parken. Infrastruktur Teknisk infrastruktur Statsbygg har bygget ut infrastrukturen i Pilestredet Park. Teknisk infrastruktur omfatter elektriske nett, fjernvarme, vann og avløp. Den tekniske infrastrukturen er ført fram til tomtegrensene for de øvrige utbyggerne. Installasjonene har høy standard og en teknisk kulvert med rom for driftskontroll muliggjør lett tilgjengelighet og fleksibilitet i framtiden. Bygningene i Pilestredet Park er tilknyttet fjernvarme og hovedtraseen går gjennom teknisk kulvert. Området er tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo. Vanninntak er i to ulike trykksoner og hovedledningen i Stensberggaten har 10 bars trykk. En 225 mm PE-vannledning føres gjennom teknisk kulvert. Alle felt som grenser opp mot teknisk kulvert er koblet opp mot et nyinstallert vanninntak. Hovedvannledningen i teknisk kulvert er utstyrt med rørbruddsventiler i hver ende av kulverten og det er i tillegg montert trykkreduksjonsventil. Teknisk kulvert Det tidligere systemet av transporttunneler som var i bruk på Rikshospitalet er renovert og benyttes til tekniske installasjoner og føringsveier. Det er to tekniske kulverter i Pilestredet Park. Hovedkulverten går fra nord til sør fra den tidligere Kvinneklinikken, mot Ballplassen og Parkhuset. Kulverten er 350 m lang med tverrsnitt 3x3 m. Kulverten i vest er en mindre kulvert som går øst for felt C. I kulvertene føres nå elektriske kabler, telekommunikasjon, vannrør og fjernvarme. 17

18 I tilknytning til teknisk kulvert er det et rom for sentral driftskontroll. Herfra styres de tekniske installasjonene i Pilestredet Park som er tilknyttet sentralen. Det er installert to elektriske varmluftsvifter med 15 W effekt i hver kulvert. Viftene er termostatstyrt og er innstilt slik at de startes på temperaturkriterier. Det er installert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet ved brann i teknisk kulvert. Kulvertene består i hovedsak av ubrennbare materialer. Det er branndører mellom teknisk kulvert og de ulike bygningene i Pilestredet Park. Elektriske anlegg Alt materiell til bruk i det elektriske anlegget er valgt med utgangspunkt i miljøoppfølgingsprogrammet. Trekkrør og kabler med mindre tverrsitt, fra 2,5-10 mm 2 er i halogenfri plast. Bøyeradius for større tverrsnitt, 240 mm 2, har gjort det nødvendig å benytte konvensjonelle kabler. Stikkledning til felt H er trukket med konvensjonell PEX-kabel. Belysning Belysningsmateriellet er tilpasset miljøet det er plassert i med hensyn til kapslingsgrad og funksjon. Parkarmaturene er plassert på vegger og på master langs gangveiene. Kraftforsyning I Pilestredet Park er det i størst mulig grad benyttet eksisterende nettstasjoner og traforom med mindre oppgradering av transformatorers størrelse og omsetningsforhold. En investering har gjort det mulig for utbyggerne å velge mellom 230 V eller 400 V. Når ikke annet er angitt er hovedstrømtilførselen 400 V. I Pilestredet Park er det valgt hovedføringer mellom nord og sør for å gi en ringforbindelse mellom alle føringsveiene i parken. Fra hovedføringene er det enkelt å trekke føringsveier ut til alt elektrisk anlegg utomhus. Det er lagt reserverør i tilstrekkelig omfang for å unngå oppgraving av parken ved en eventuell senere utvidelse av anlegget. I teknisk kulvert er det montert etasjevis kabelbroer på vegg for de ulike spenningsnivåer på kablene. I rørforbindelsene er det senere trukket kabler til strømtilførsel for bygningene, gate- og parkbelysning og signalanlegg for kabel-tv, bredbånd, SD-anlegg, telefoni og alarmanlegg. Hovedfordeling Hovedtavlen som forsyner fellesanlegg er plassert i kulverten sentralt i Pilestredet Park. Spenningssystem er 400V TNS. Tavlen er modulbasert og energiforbruk registreres for områdene basseng og pumper, belysning, driftstekniske og utvendig varmeanlegg. Tavlen er tilkoblet sentralt driftskontrollanlegg. Driftsteknisk anlegg Alle anlegg og utstyr styres og overvåkes av et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) som også er tilkoblet en værstasjon for sentral styring av anleggene for ventilasjon, belysning, pumper og fontener. Veier Prosjektet har prioritert de myke trafikantene, og et nett av gang- og sykkelveier går gjennom Pilestredet Park. Bilkjøring er bare mulig i to begrensede områder, mot Langes gate rundt felt K og fra Holbergs gate fram til Hospitalplassen. All bilparkering er med få unntak under terreng. Derimot er det lagt til rette for sykkelparkering på terrenget. Gjenbrukshuset Grunnlag Når en så stor bygningsmasse skulle rives som tilfellet var ved Rikshospitalet, var det naturlig å legge planer for gjenbruk av bygningskomponenter og materialer. Et gjenbrukshus som skulle være et demonstrasjonsprosjekt og vise utstrakt bruk av gjenbruksmaterialer i en ny bygning, ble planlagt. Gjennom prosjektet skulle man samle og videreformidle erfaringer, kunnskap og inspirasjon til bygg- og anleggsbransjen. Statsbygg utarbeidet et forprosjekt for Gjenbrukshuset og det ble prosjektert en boligblokk der materialer og utstyr fra det gamle Rikshospitalet skulle utgjøre den dominerende materialdelen. Fordi man ikke fant aktuelle leietagere blant statlige etater, ble det bestemt at eiendommen skulle legges ut for salg. Forprosjektet var en del av kontraktsmaterialet og kjøper ble pålagt å gjennomføre utbyggingen i henhold til prinsippene for gjenbruk og krav nedfelt i forprosjektet. Bygg- og anleggsbransjen fikk således verdifulle erfaringer med gjenbruk. Det har vært tett kontakt mellom utbygger, Skanska Bolig AS (tidligere Selmer Skanska Bolig), og Statsbygg gjennom hele prosjektets utvikling. Gjenbrukshuset (nå Parkhuset) inneholder i dag 64 leiligheter og en mindre forretningsdel, og framstår som et godt eksempel på miljøriktig byggevirksomhet. Skanska Bolig AS har montert et kunstverk som ble tatt vare på fra en av bygningene som ble revet. Det er en mosaikk bygget opp av skifer med ulik farge i gangen på gjenbrukshuset. Kunstverket heter Bukkene bruse og stod tidligere i mottaket på barneavdelingen på det gamle Rikshospitalet. 18

19 Oversikt over gjenbrukskrav og oppnådde resultater Krav til gjenbruk Oppnådde resultater Type gjenbruk Spesifisering Resultater Spesifisering Gjenbruk generelt MOP-krav = 25 vekt % 30 vekt % av Vektregnskapet viser at krav Utgangspunkt er vekt av den bygningens er oppfylt. totale bygningen. Alle totale vekt punktene under kan regnes inn i dette kravet. Gjenbruk av flere Synliggjøre gjenbruk av flere Fem typer Gjenbruk av typer materialer typer materialer. Dette bør materialer - granittelementer (hovedtrapp, være materialer som er et ble brukt inngangsportal, sokkelkledning, reelt alternativ til nye. sålbenker) Materialene kan inngå som - knust betong som tilslag i ny en del av en bygningsdel, for betong eksempel treverk i delevegg, - teglstein i murte innervegger knust betong som tilslag i ny i kjeller betong eller tegl i murverk. - takskifer som sålbenker under vinduer - smijernsrekkverk Direkte gjenbruk Krav om ombruk av 0,25 vekt % Kravet oppfylles gjennom MOP-krav granittrappen. I tillegg er av den totale gjenbruk av granittelementer, = 0,25 vekt % det et krav at bygnings- bygningen teglstein og øvrige materialer komponenter skal brukes og komponenter omtalt i slik de er benyttet tidligere, punktene nedenfor. for eksempel vinduer, dører, inngangsparti og lamper. Direkte gjenbruk Komponentene skal være et Seks typer Gjenbruk av fordelt på flere reelt alternativ til nye komponenter - granittrapp (innvendig typer komponenter bygningskomponenter. ble brukt hovedtrapp) - gjenbrukstegl i murt innvendig kjellervegg - utelamper - smijernsrekkverk på takterrasse - takskifer på sålbenker, granittsøyler og skiferheller utvendig Ombruk av kompo- En del bygningskomponenter Fem typer kompo- Gjenbruk av nenter fra det gamle fra det gamle Rikshospitalet nenter ble brukt - granittrapp Rikshospitalet for å er tatt vare på og stilles til - granitt inngangsportal gjenskape og synlig- disposisjon for utbygger - vegglamper utendørs gjøre særpreget og hvis det inngår i den ferdige - pendellamper innendørs, kulturen bygningen. - veggrelieff Bukkene Bruse Bruk av gjenvinnings- Gjelder byningskomponenter Minimum to Bruk av produkter som helt eller delvis er basert typer produkter - hulldekker med tilslag av på gjenvinning. Nye produkter resirkulert betong som det er lite erfaring med fra - nyutviklet fasadestein og før, vil bli vektlagt ekstra. murblokk basert på resirkulert Minimum innhold av glass (erstatter hhv. teglstein resirkulert materiale 20%. og leca) Dette kan være bygningskomponenter hvor ett eller flere av materialene består av tilslag/ tilsetning av resirkulerte materiale. For eksempel ny dør med karm hvor dørbladet består av et materiale med tilslag av resirkulert materiale. Industrielt framstilte Gjelder materialer som er Fire typer Bruk av materialer basert på basert på hel eller delvis gjen- materialer - isolasjonsmateriale gjenvinning vinning. For eksempel plater - armeringsjern basert på materiale med tilslag - gipsplater av resirkulert materiale. - påstøp av betong med tilslag Armeringsjern vil inngå her, av resirkulert glass i da det er basert på omsmelting. inngangsparti 19

20 The site Outdoor areas Pilestredet Park has undergone massive changes. The site has been transformed from a hospital site into a green oasis with housing, schools and businesses, surrounded by parks and urban spaces. The outdoor project is based on Oslo s Planning and Building Authority s Green Plan and the countryside preservation plan. These plans focus on ensuring that original vegetation and new planting together form a green setting for the whole site. Granite, paving stones and other building elements from the old buildings have all been used in the construction. There is access to Pilestredet Park from all the roads around the site. The old quarantine wall has been preserved, but opened at two places on Pilestredet to improve access to the site. The wall has also been opened on Nordahl Bruns gate for access to the car parks for the blocks of flats located there. The Central Park is the main outdoor area in Pilestredet Park. It is an open, sunny area with large lawns surrounded by herbaceous borders, with benches and picnic areas and lots of activity zones. The original circular pool has been restored and a water curtain has been added. Large horse chestnut trees and other deciduous trees have been preserved, and a willow tree was planted at the opening ceremony in May The west side has a playground with climbing frames, slides and balancing bars specially designed for the park. A climbing tower consists of a gateway from a demolished building encased in new concrete walls and a climbing roof. 20

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Background Several structures will be decommissioned in the coming years and other structures

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2000-2001)

St.meld. nr. 18 (2000-2001) St.meld. nr. 18 (2000-2001) Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 21. desember 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Tidsperspektiv og andre forutsetninger ved LCA av byggematerialer. Rammebetingelser betong. Rammebetingelser for byggenæringen

Tidsperspektiv og andre forutsetninger ved LCA av byggematerialer. Rammebetingelser betong. Rammebetingelser for byggenæringen Tidsperspektiv og andre forutsetninger ved LCA av byggematerialer Rammebetingelser betong Anne Rønning Rammebetingelser for byggenæringen Europeisk nærings- og miljøpolitikk bidrar til standardiserte metoder

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL. Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU

NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL. Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU Påskeparade i New York 1900 1913 4 Steadily driving towards (and off) the point of no return Global energy-related

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Status of implementing WFD in Norway

Status of implementing WFD in Norway Status of implementing WFD in Norway Jo H. Halleraker, Steinar Sandøy and Hege Sangolt Directorate of Nature Management Coordinating directorate for WFD in Norway Norway not a member of EU European Economic

Detaljer

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Rilem forslag til CEN Level of Precaution P2: A normal level of precaution against

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Marianne Ryghaug Department of interdisciplinary studies of culture Centre for technology and society NTNU 1 Arkitekters håndtering av enøk i bygninger

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hva kan vi forvente oss fra EU?

Hva kan vi forvente oss fra EU? Hva kan vi forvente oss fra EU? Espen Alvestad KS Bedrift Kilo 2500 2000 1500 1000 500 0 Ole Kari Jens Roger Lise Knut Gunnar Berit Gjennomsnitt: 735 Kilo Beslutningstrekanten Europaparlamentet =folkets

Detaljer