INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler på Tjuvholmen, Bolette Brygge 1, 0252 Oslo, Norge. Styret har fastsatt følgende forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte til rådgivende avstemning. 8. Styrets forslag til beslutning om tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer ved at aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes. 9. Styrets forslag til beslutning om tildeling av fullmakt til styret om erverv av selskapets egne aksjer. 10. Valg av styre. Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen. 11. Styrets forslag til beslutning om endring av selskapets signaturbestemmelse og at vedtektene endres tilsvarende. Etter generalforsamlingen vil selskapets administrerende direktør redegjøre for selskapets drift.

2 2/9 Styrets forslag til beslutning under punktene 7-9 og 11 på agendaen er vedlagt. Selskapets årsrapport med regnskap er vedlagt og vil også være tilgjengelig, både på norsk og engelsk, på selskapets kontor og web: Selskapets aksjekapital er p.t. NOK fordelt på aksjer til pålydende NOK 5, som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Camillo Eitzen & Co ASA, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, Norge, telefaks innen 26. mai 2009 kl Med vennlig hilsen for styret i Camillo Eitzen & Co ASA Axel C. Eitzen Styreleder CAMILLO EITZEN & CO ASA Bolette Brygge 1, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, Norway CVR no * Tel.: Fax: *

3 3/9 Sak 7: STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE TIL RÅDGIVENDE AVSTEMNING. 1 Retningslinjer for 2009 Denne erklæringen gjelder for konsernledelsen i Camillo Eitzen & Co ASA. Selskapets fastsettelse av de ledende ansattes lønnsbetingelser skal gjenspeile det ansvaret og de plikter ledelsen har, herunder ansvaret for å maksimere verdier for aksjeeierne i selskapet. Selskapet ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for kvalifiserte ledende ansatte. Som et ledd i dette skal lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ligge på et nivå som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. Styret fastsetter lønn og annen godtgjørelse for selskapets CEO. Lønn og annen godtgjørelse til øvrige ledende ansatte fastsettes av CEO etter retningslinjer gitt av styret. Disse retningslinjene er nedfelt i selskapets corporate governance manual og fremgår også av denne erklæring. Godtgjørelsen til ledende ansatte består av basislønn og variable elementer. Basislønnen består av lønn, samt særskilte ytelser i tillegg til lønnen som fri telefon, bilgodtgjørelse etc. Den variable delen fremgår i avsnittet under vedrørende bonus. Bonus til ledende ansatte kan gis på diskresjonær basis begrenset oppad til 6 måneders lønn i henhold til prinsipper som er nedfelt i selskapets corporate governance manual. I særlige tilfeller kan det gis bonus ut over 6 månedslønner dersom dette er avklart med styret. Bonusutbetalinger skal være basert på de verdier som er tilført selskapet og aksjonærene i løpet av en periode. Omstendigheter som kan ha en vesentlig betydning for resultatet, men som den ansatte har begrenset innflytelse over, er ikke et kriterium for bonusutbetaling. Det foreligger ikke aksjeopsjons-program eller andre aksjeverdibaserte godtgjørelser for selskapets ansatte. De i konsernledelsen som er ansatt i Camillo Eitzen & Co ASA deltar i pensjonsordningen på 66 % av lønn opp til 12G med pensjonsalder på 67 år. For disse ansatte har selskapet med virkning fra 1. januar 2007 opprettet en ytelsesbasert driftspensjons- og forsikringsordning som dekker 66 % av lønn over 12G. Selskapets CEO har rett til 3 års etterlønn ved egen oppsigelse eller oppsigelse fra selskapet som følge av change of control og 2 års etterlønn ved oppsigelse fra selskapet. Selskapets CFO og Chief Legal Counsel har rett til 1 års etterlønn ved oppsigelse fra selskapet eller egen oppsigelse som følge av change of control. Ut over dette er det ingen avtaler mellom selskapet og ansatte om sluttvederlagsordning. Ingen av selskapets ansatte har lån eller andre mellomværender med selskapet. Selskapets ledende ansatte har heller ingen andre særskilte ytelser i tillegg til basislønnen. 2. Lederlønnspolitikk for 2008 Når det gjelder lederlønnspolitikken for 2008 ble de ovenfor nevnte retningslinjer for 2009 fulgt. Det er inntatt skriftlige retningslinjer for lederlønnspolitikken i selskapets corporate governance manual.

4 4/9 Sak 8: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM TILDELING AV FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL VED NYTEGNING AV AKSJER VED AT AKSJEEIERNES FORTRINNSRETT KAN FRAVIKES. Selskapets styre ønsker å ha mulighet til å styrke selskapets finansielle stilling ved utstedelse av aksjer, samt til å styrke selskapets balanse for bl.a å kunne finansiere eventuelle kjøp av skip og/eller selskaper og lignende i tråd med selskapets strategi, med egenkapital eller ved utstedelse av aksjer som oppgjør.. Den ordinære generalforsamlingen 28. mai 2008 besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. Fullmakten gjelder for ett år fra vedtakelsestidspunktet. Styret har på denne bakgrunn forslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opptil NOK ved nytegning av aksjer. 2) Angivelsen av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 4) Tegningskurs for aksjene og de øvrige tegningsvilkår fastsettes etter nærmere beslutning fra selskapets styre. 5) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven ) Fullmakten skal gjelde for ett år fra vedtakelsestidspunktet. 7) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger, jf allmennaksjeloven ) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av aksjekapital ved nytegning av aksjer.

5 5/9 Sak 9: STYRETS FORLAG TIL BESLUTNING OM TILDELING AV FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER. Det vil være ønskelig at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer, dersom slikt erverv synes hensiktsmessig. På den ekstraordinære generalforsamlingen 23. oktober 2008 ble styret gitt fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer. Fullmakten gjelder for ett år fra vedtakelsestidspunktet. Styret har på denne bakgrunn forslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven kapittel Erverv og avhendelse av aksjer foretas på de måter styret finner hensiktsmessig, men slik at aksjelovens prinsipp om likebehandling av aksjeeiere ikke skal fravikes. 3. Styret kan i alt erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK ,50, men slik at selskapet til enhver tid kun kan eie inntil 10 % av selskapets utestående aksjer. Kjøpesum pr. aksje skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK Fullmakten skal gjelde for ett år fra vedtakelsestidspunktet. 5. Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter til å erverve egne aksjer.

6 6/9 Sak 11: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM ENDRING AV SELSKAPETS SIGNATURBESTEMMELSE OG AT VEDTEKTENE ENDRES TILSVARENDE. Ifølge selskapets vedtekter tegnes selskapet av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Av praktiske hensyn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at signaturbestemmelsen utvides slik at også to styremedlemmer kan signere i fellesskap og at vedtektene endres tilsvarende. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektenes 5 som lyder slik 5 Styre og signatur Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap. endres til å lyde slik: 5 Styre og signatur Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap eller av to styremedlemmer i fellesskap. Endringen trer i kraft umiddelbart.

7 7/9 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 26. mai 2009 kl 16:00 til: Camillo Eitzen & Co ASA Postboks 1794 Vika 0122 Oslo Norge Telefaks nr Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

8 8/9 MØTESEDDEL Navn/Firma: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA 28. mai 2009 kl. 14:00 og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

9 9/9 FULLMAKTSSKJEMA Navn/Firma Kontaktperson Adresse: Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA 28. mai 2009 kl 14:00 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest

10 CAMILLO EITZEN & CO ASA ÅRSRAPPORT 2008

11 Styrets beretning Styrets beretning Camillo Eitzen & Co ASA (CECO eller Selskapet) feiret i 2008 sitt 125 årsjubileum. Året 2008 kan sies å oppsummere 125 års shippinghistorie. Året startet med bemerkelsesverdige fraktrater og nær rekordhøye verdier for de fleste segmentene. Men fra august 2008 ble de fleste shippingmarkedene hardt rammet av den internasjonale finanskrisen, noe som resulterte i utilfredsstillende inntekter for CECO og reduserte skipsverdier. Oppsummering CECO og dets datterselskaper (Konsernet) er et diversifisert og fullintegrert shipping konsern innenfor kjemikalie, gass, bulk og tanksegmentet samt innenfor levering av maritime tjenester. Årets resultat er blandet. Mens det første halve året var tilfredsstillende for de fleste segmenter, var andre halvår utilfredsstillende og svakt som en konsekvens av finanskrisen. Årets totale inntekter (revenue) var USD 1.637,9 millioner, sammenlignet med USD 1.312,8 millioner i EBITDA var USD 280,6 millioner, sammenlignet med USD 276,9 millioner i Årets netto tap ble USD 402,5 millioner, sammenlignet med netto overskudd i 2007 på USD 86,5 millioner. Det ble ikke gjort noen nye investeringer i skip i 2008 unntatt avdrag på nybygg. Selskapene avhendet gjennom følgende skipssalg: Eitzen Bulk A/S Eitzen Chemical ASA USD 146 millioner USD 195 millioner Toatle bokførte salgsgevinster utgjorde USD 54,7 millioner. I tillegg til lavere fraktrater ble også skipsverdiene redusert mot slutten av året. CECO og dets datterselskap Eitzen Chemical ASA (Eitzen Chemical) gjorde nedskrivningsvurderinger av eiendelene ved slutten av året, og Selskapet har således gjennomført en ekstraordinær nedskrivning av sine eiendeler på USD 447, 5 millioner i 4. kvartal. Dette har resultert i at de bokførte verdiene er vurdert til å være i overensstemmelse med markedsverdiene. Eitzen Gas nedskrivninger Eitzen Chemical nedskrivninger Eitzen Bulk nedskrivninger USD 40,9 millioner USD 401,1 millioner USD 5,5 millioner Som en følge av lavere inntekter og markedsverdi på skipene, tilfredstilte verken Eitzen Chemical eller Eitzen Gas enkelte finansielle forholdstall (covenants) på slutten av året. Eitzen Chemical mottok 18. mars 2009 midlertidig aksept for brudd på covenants per 31. desember Eitzen Gas mottok i slutten av mars midlertidig aksept for bruddet på covenants per 31. desember 2008 samt en månede utsettelse av avdraget som forfalt i april. Både Eitzen Chemical og Eitzen Gas er i forhandlinger med sine långivere om endringer i avdragstakt og covenants for å oppnå en bedre tilpasning til dagens økonomiske klima. Utsiktene for CECO er utfordrende da både rater og utnyttelses grad i det minste gassegmentet (semi/ref) fremdeles er svakt, og forventes å forbli svakt gjennom Dette vil negativt påvirke CECOs likviditet gjennom I tillegg har finanskrisen begrenset Selskapets mulighet til å selge skip, ettersom mange potensielle kjøpere mangler finansiering. For å opprettholde tilstrekkelig likviditet, er CECO avhengig av salg og/eller høyere fraktrater. Selskapet har derfor tatt initiativ til og definert en Handlingsplan for å bedre likviditetssituasjonen. Årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at årsregnskapet er basert på forutsetningen om fortsatt drift av Selskapet. Det er imidlertid flere risikoelementer som påvirker muligheten til fortsatt drift av Selskapet. Selskapet har definert en Handlingsplan for å kunne tilpasse seg det nåværende shippingmarkedet og som reflekterer dagens globale økonomiske klima. Selskapet er avhengig av å lykkes med implementering av Handlingsplanen. (Se note 28.) 2

12 Styrets beretning Resultatregnskap Konsoliderte fraktinntekter (på tidssertepartier (T/C) basis) i 2008 var USD 1.171,2 millioner (USD 1.057,6 millioner i 2007), hvorav USD 151,4 millioner, USD 721,5 millioner, USD 298,3 og USD 408,3 millioner kom fra henholdsvis Eitzen Gas, Eitzen Bulk, Eitzen Chemical og Eitzen Maritime Services ASA (EMS). Fortjeneste fra salg av eiendeler beløp seg til USD 54,7 millioner, hvorav USD 49,5 millioner er fra salg av bulkskip og USD 5,1 millioner fra salg av kjemikalieskip. EBITDA var USD 280,6 millioner (USD 276,9 millioner). Det største bidraget kom fra kjemikaliesegmentet med USD 125,1 millioner (USD 111,5 millioner), mens gassegmentet rapporterte en EBITDA på USD 56,3 millioner (USD 79,3 millioner), Eitzen Bulk USD 83,4 millioner (USD 85,0 millioner) og EMS USD 20,3 millioner (USD 1,1 millioner). Avskrivningene for året beløp seg til USD 141,7 millioner, og ekstraordinære nedskrivninger av eiendeler beløp seg til USD 447,5 millioner. Netto finansposter i 2008 var USD 94,9 millioner (USD 69,5 millioner). Rentekostnader var USD 81,2 millioner (USD 79,8 millioner). En mer detaljert beskrivelse av finansinntekter og kostnader er å finne i note 10 og 22 i det konsoliderte årsregnskapet. Tap før skatt var USD 403,5 millioner (overskudd USD 84,5 millioner). Netto tap for året beløp seg til USD 402,5 millioner (overskudd USD 86,5 millioner). Skatt I 2008 var skatteprosenten 0,2 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i Resultat pr aksje Tap per gjennomsnittlig utestående antall aksjer var USD 9,58, sammenlignet med et resultat pr aksje på USD 2,8 i Balansen Pr. 31. desember 2008 var CECOs samlede eiendeler USD 2 336,1 millioner (USD 2 562,3 millioner i 2007). Den bokførte verdien av eide og leasede skip samt nybygg ble redusert med USD 337,3 millioner til USD 1 541,8 millioner. Hovedårsaken til nedgangen er nedskrivninger på USD 447,5 millioner, delvis oppveiet av levering av kjemikalienybygg. Som følge av at selskapet ikke tilfredstilte visse finansielle covenants i låneavtaler, ble en stor del av den langsiktige gjelden klassifisert som kortsiktig pr 31. desember Som en konsekvens av dette, ble langsiktig rentebærende gjeld redusert med USD 741,5 millioner til USD 523,6 millioner (USD 1.265,1 millioner), mens kortsiktig rentebærende gjeld økte med USD 812,3 millioner til USD 968,9 millioner (USD 156,6 millioner). Total rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) økte gjennom året med USD 70,8 millioner, hovedsakelig som en konsekvens av gjeld relatert til levering av kjemikalie nybygg. For nærmere spesifikasjon av gjelden, se note 22. Egenkapitalandelen (egenkapital tilordnet majoriteten delt på samlede eiendeler) var pr. 31. desember ,6 prosent (33 prosent ved årsslutt 2007). Den estimerte markedsverdien av eiendelene overstiger den bokførte verdien, og den markedsjusterte egenkapitalandelen var ca 28 prosent. Kontantstrøm I 2008 hadde CECO en positiv kontantstrøm fra driften på USD 187,4 millioner (USD 218,2 millioner). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2008 USD 201,9 millioner (USD 97,0 millioner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 81,4 millioner (USD 74,9). Kontantbeholdningen ved årets utløp var USD 166,1 millioner, ned fra USD 250,2 millioner ved begynnelsen av året. Segmentene Eitzen Gas Ved utgangen av 2008 eide/kontrollerte finansielt Eitzen Gas en flåte på 34 gasskip, hadde fem gasskip på kommersielt management samt ordre på seks cbm nybygg. Den 8. april 2009 inngikk Eitzen Gas en avtale 3

13 Styrets beretning med det japanske verftet om kansellering av nybyggene mot en endelig kompensasjon på USD 2,5 millioner. Etter avtalen om kansellering har Eitzen Gas ingen ordre på nybygg pr april Eitzen Gas er involvert i transport av både LPG og petrokjemiske gasser. De største skipene (ethylensegmentet) er beskjeftiget med global frakt fra kontinent til kontinent, mens de mindre skipene hovedsakelig er beskjeftiget regionalt og mest i Europa. Ethylenskip cbm Eitzen Gas eier 12 ethylenskip. Eitzen Gas har etablert et joint venture foretak med Solvang ASA (Eitzen Solvang Ethylene (ESE)), for felles markedsføring av vår ethylenfraktkapasitet. Tilsammen 17 ethylenskip blir kommersielt drevet av ESE i Singapore, inklusive fem skip eiet av vår partner Solvang. Målt i transportkapasitet, er ESE verdens største operatør av ethylenskip. Flåten opererer globalt og driver spesielt med transport av petrokjemiske gasser, slik som ethylen, propylen og butadine, fra Midt Østen til destinasjoner over hele verden. Omtrent to tredjedeler av aktivitetene stammer fra periodekontrakter (CoA og T/C), mens resten blir beskjeftiget i spotmarkedet. Produksjonen av petrokjemiske gasser fortsatte å øke i Midt Østen første halvår i I annet halvår ble det petrokjemiske markedet påvirket av finanskrisen, slik de fleste markeder ble. Oljeprisen sank raskt, og det resulterte i at produsentenes og traderes lagre ble forringet i verdi. For Eitzen Gas medførte dette færre slutninger under kontraktslaster (CoA), begrenset spotmarked og økt tid uten beskjeftigelse. Økningen i fraktinntekter i Q sammenlignet med Q skyldes høyere eksport fra Midt Østen og økt utnyttelse av våre skip. Petrokjemiske produsenter i USA, Vest Europa og Asia er under kontinuerlig press fra produsenter i Midt Østen og Nord Afrika pga deres lave råvarepriser og produskjonskostnader. Vi forventer å se fortsatt økning i transportvolumer fra Midt Østen, noe som vil ha positiv effekt på utnyttelsen av vår flåte. Det ble ikke inngått noen nye ordre på semi/ref gasskip opptil cbm størrelse i løpet av Q og Q Dagens totale flåte består av 319 skip og har en ordrebok på 51 skip, eller tilsvarende ca 20 prosent av kapasiteten. Kanselleringer, forsinkelser og utsettelser vil mest sannsynlig forekomme de neste årene. 95 skip, tilsvarende 24 prosent av kapasiteten, er eldre enn 25 år og klare for skraping. Samarbeidet med Norgas (I.M.Skaugen) for å markedsføre selskapenes ethylenskipflåter, Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC), har blitt avsluttet i Vi har inngått en tilfredsstillende avtale med Norgas for håndteringen av de langsiktige forpliktelsene til tidligere ENGC, i særdeleshet SABIC kontrakten. Semi/ref og pressurized LPG skip Eitzen Gas opererer en flåte på 22 semi/ref gasskip, hvorav 17 er eide skip. Inkludert i flåten er fem cbm pressurized LPG skip på T/C fra japanske eiere med kjøpsopsjon i JPY. Den gjennomsnittlige gjenstående perioden for skipene på T/C er omtrent fem år. Semi/ref og pressurized skipene opererer i regional handel med LPG og petrokjemiske gasser, og blir kommersielt drevet fra København. Skipene er hovedsakelig beskjeftiget i Europa og Middelhavet på CoA, noe som utgjør nesten 90 prosent av den totale aktiviteten i dette segmentet. Fremtidsutsiktene for semi/ref segmentet er forventet å forbli utfordrende for resten av Den tekniske driften av skipene bli ivaretatt av EMS og V. Ships. Avtalene om teknisk drift er basert på standard internasjonale kontrakter. Eitzen Gas hovedkontor er i Danmark, med et representasjonskontor i Singapore. Eitzen Gas har 22 ansatte på land. T/C inntekter beløp seg til USD 151,4 millioner i 2008 (USD 166,7 millioner i 2007). EBITDA var USD 56,3 millioner (USD 79,3 millioner) og driftsresultatet var USD 25,7 millioner (USD 40,6 millioner, etter ekstra ordinære avskrivninger på USD 40,9 millioner (USD 0)). 4

14 Styrets beretning Eitzen Bulk Eitzen Bulk er en ledende operatør innen handymax tørrlastmarkedet. Eitzen Bulks forretningsaktivitet er hovedsakelig som en operatør innen last, og i mindre grad som skipseiende selskap. Trading aktivitetene er, både kort og langsiktig, basert på en omfattende portefølje av CoA med store internasjonale selskaper. Eitzen Bulk opererer en flåte på omtrent 50 skip innen handymax, supramax og panamax. Flåtens størrelse varierer som en følge av etterspørselen etter tonnasje og selskapets ønskede eksponering. Pr 31. desember 2008 var 14 skip på langsiktig T/C til Eitzen Bulk. 11 av disse avtalene opphører i 2009 og vil fornyes eller erstattet avhengig av markedsforholdene. To av skipene på T/C er dekket under avtaler med kjøpsopsjoner. I tillegg har bulksegmentet en ordre på 17 nybygg med levering i løpet av 2010 til 2014, hvorav to vil bli eiet 100 prosent og de resterende 15 vil være på T/C med kjøpsopsjon. Hele nybyggflåten som vil bli levert til Eitzen Bulk i er sikret gjennomsnittlig 80 prosent lastekontrakt eller T/C dekning for 10 år til store internasjonale motparter. Det er betydelig risiko forbundet med motpartsrisiko i bulk sektoren. Mange befraktere og redere reforhandler kontraktsbetingelser. Eitzen Bulk har hatt sterk fokus på risikovurdering av kontraktspartnere, virksomheten har derfor hittil ikke vært utsatt for større enkelte tap på sine kontraktspartnere, dog har forsinkelser i lastefrekvens og anmodninger om reforhandlinger av kontrakter forekommet. Eitzen Bulks hovedkontor er i Danmark, med kontorer i Singapore, Hong Kong, USA, Brasil og Kina. Eitzen Bulk har 58 ansatte på land. I løpet av 2008 utnyttet Eitzen Bulk de rekordhøye verdiene på bulkskip og erklærte kjøpsopsjonen på to skip som så ble solgt. Salget av de to skipene ga en gevinst på USD 49,5 millioner. Det vanskelige kredittmarkedet påvirket bulkmarkedet sterkt i 3. og 4. kvartal. Den lave aktiviteten resulterte i at omtrent 15 prosent av tørrbulkflåten var uten beskjeftigelse. Som en følge av det dårlige markedet, tok Eitzen Bulk USD 14 millioner i avsetninger i løpet av 4. kvartal, for det meste relatert til forsinkelser av kontraktslaster. T/C inntekter i 2008 beløp seg til USD 721,5 millioner (USD 659,2 millioner i 2007), salgsgevinst fra salg av eiendeler USD 49,5 millioner (USD 54,2 millioner), EBITDA USD 83,4 millioner (USD 85,0 millioner) og driftsresultat på USD 77,1 millioner (USD 84,3 millioner). Eitzen Chemical ASA Eitzen Chemical er notert på Oslo Børs. Regnet i antall skip, er Eitzen Chemical et av verdens tre største kjemikalierederier. Ved utgangen av 2008 opererte Eitzen Chemical en flåte på 86 skip; 52 eide, 12 på finansiell leieavtale, fem på operasjonell leieavtale og 17 poolskip. I løpet av 2008 tok Eitzen Chemical levering av 15 nybygg og hadde ytterligere ordre på 12 nybygg for levering innen Eitzen Chemical fikk levert fire av disse nybyggene i løpet av første og i begynnelsen av andre kvartal I april 2009 inngikk Eitzen Chemical en avtale med det japanske verftet om kansellering av fem nybygg og kom deretter til enighet med en kjøper om salg gjennom overtakelse av kontrakt for de resterende tre nybyggene under bygging i Kroatia. Etter dette har Eitzen Chemical ingen ytterligere ordre på nybygg. Eitzen Chemical har 68 ansatte på land. Hovedkontoret er i Norge, med kontorer i Danmark, Frankrike, Spania, USA, Korea og Singapore. Den tekniske driften av skipene er hovedsakelig utført av EMS og V. Ships. Eitzen Chemical kjøper regnskaps, advokat og sekretærtjenester fra CECO. Avtalene er på armlengdes avstand (kostnad pluss fem prosent). 5

15 Styrets beretning T/C revenues beløp seg til USD 298,3 millioner (USD 241,5 millioner i 2007), salgsgevinster fra salg av eiendeler var USD 5,1 millioner (USD 13,0 millioner), EBITDA var USD 125,1 millioner (USD 112 millioner) og driftsresultat på USD 367,9 millioner (USD 31,2 millioner), etter ekstraordinære avskrivninger på USD 401,1 millioner (USD 0). Ved utgangen av 2008 eide CECO 51,8 prosent av aksjene i Eitzen Chemical. Regnskapet for Eitzen Chemical er konsolidert inn på 100 prosent basis i CECOs regnskap. Eitzen Maritime Services ASA (EMS) EMS er notert på Oslo Børs. EMS hovedforretningsområder er skipsforsyning, teknisk drift av skip og forsikringsmegling gjennom følgende datterselskaper: EMS Ship Supply, EMS Ship Management og EMS Insurance Brokers. EMS Ship Supply kjøpte Provimar i juli Etter kjøpet av Seven Seas i juli 2008, er EMS Ship Supply nå verdensledende. EMS Ship Supplys hovedkunder er skipsrederier, tekniske driftsselskaper og offshoreoperatører. Effektiv levering og logistikk er avhengig av global tilgjengelighet og et komplett utvalg av produkter. Produktutvalget innen skipsforsyning er vanlige omsatte produkter. Dette inkluderer proviant, lager og reservedeler. EMS Ship Supply betjener omtrent skip årlig og er lokalisert i over 60 havner over hele verden (Europa, Nord Afrika, Nord og Sør Amerika, Midt Østen og Asia). EMS Ship Management har et fullt servicetilbud innen drift av skip, som spenner fra fullt teknisk management, bemanning, nybygg og tilsyn og agent for skipsforsyning tjenester. EMS har totalt ansatte på land. Hovedkontoret er i Norge. EMS Ship Supply har den vesentligste operasjonen ut fra Norge, Tyskland, Nederland, Spania, UEA, Djibouti og Singapore. EMS Shipmanagement driver den vesentligste delen av operasjonen ut fra Danmark, Baltikum, Russland, India og Singapore. EMS Insurance Brokers opererer ut fra Norge. Bruttofortjeneste i 2008 beløp seg til USD 408,3 millioner (USD 181,4 millioner i 2007), mens EBITDA var USD 20,2 millioner (USD 1,1 millioner) og driftsresultatet var USD 13,2 millioner (USD 1,2 millioner). Ved utgangen av 2008 eide CECO 72,06 prosent av aksjene i EMS. Regnskapet for EMS er konsolidert inn på 100 prosent basis i CECOs regnskap. Partnership (investeringer) ParTankers II CECO er hovedmann og har en eierandel på 25 prosent i kommandittselskapet (KSet) ParTankers II. KSet eier en handysize produkttanker med dobbelt skrog, bygget i Skipet er leiet ut på bareboat kontrakt til 2012 til Top Ships Ltd, notert på NASDAQ. ParTankers II har forhandlet frem en kansellering på charteret til Top Ships Ltd og vil følgelig søke engasjement for skipet til en tredjepart etter at det nåværende engasjementet er over. ParTankers V CECO har en 25 prosent eierandel i det indre selskapet ParTankers V. I begynnelsen av 2008 eide KSet fire skip chartret til SBM (Single Buoy Mooring); to VLCCer, en suezmax og en aframax, bygget i , og alle ment for konverteringsprosjekter. I løpet av 2008 ble kjøpsopsjonen på en VLCC erklært. De gjenstående tre skipene er leiet ut for enda fire år. Leier av skipet har kjøpsforpliktelse på skipene. ParTankers VI CECO har en 20 prosent eierandel i det indre selskapet ParTankers VI. Selskapet eier en nybygget produkt/kjemikalietanker som ble levert i slutten av Skipet er leiet ut på en syvårs bareboat avtale med en garantert inntekt på STX Europe. Parbarge CECO eier 20 prosent i det indre selskapet Parbarge. Selskapet eier to bolig/konstruksjons støttende offshorelektere. Offshore lekterne er engasjert på 10 år bareboat leieavtale med opsjon for forlengelse på 5 år. 6

16 Styrets beretning Investeringene i ParTankers II, V, VI og I Parbarge er å betrakte som finansielle investeringer og inntektene blir rapportert som finansiell inntekt. Selskapets strategi CECOs overordnede strategi er å være morselskap for en diversifisert og integrert gruppe av shipping selskaper som tilbyr trygg, effektiv og kostnadseffektiv transport og shipping relaterte tjenester til kunder, enten gjennom datterselskaper eller deleide børsnoterte selskaper. De svake konjunkturene og de usikre økonomiske fremtidsutsiktene har begrenset muligheten til bruke av kapitalmarkedene, og vil således sette begrensninger på ytterligere konsolideringer i markedet. Som en følge av dagens svake marked, vil CECO søke å redusere gjelden gjennom salg av eiendeler og vil, om nødvendig, reklassifisere noen av sine investeringer fra strategiske til finansielle. CECO vil fokusere på behovet for likviditet og arbeide for de langsiktige mål. Som en konsekvens av usikkerhet i kapitalmarkedet og svake konjunkturer, har Selskapet iverksatt en Handlingsplan for å sikre hensiktsmessig likviditet fremover. Et sammendrag av denne planen er beskrevet i avsnittet om fremtidsutsikter. Segmentene møter forskjellige utfordringer, men er alle påvirket av svake økonomiske utsikter, behovet for kostnadsreduksjoner og tilgang på likviditet. Eitzen Gas Eitzen Gas vil konsolidere sin posisjon og fortsette å arbeide mot sitt mål om å være den fortrukne partner innenfor sine to hovedsegmenter. Selskapet tilstreber å forbedre kundeservicen gjennom økt kvalitet, effektivitet, fleksibilitet og tilpasning til chartereres behov. Eitzen Gas vil arbeide mot disse målene alene eller i kombinasjon med partnere. I tillegg vil selskapet selge eldre og mindre økonomiske skip for å bedre lønnsomheten fremover. Eitzen Gas vil fortsette å arbeide for høy kontraktsdekning for å sikre sine inntekter. Eitzen Bulk Eitzen Bulks strategi er å fortsette å være en foretrukket førsteklasses operatør innen bulk segmentet, gjennom nær kontakt med befraktere av høy kvalitet. I tillegg vil Eitzen Bulk fortsette å ha en balansert eksponering gjennom sikring av lasteforpliktelser og samarbeide med laste eiere med løpende fokus på motpartsrisiko. Eitzen Chemical ASA CECO eier 52 prosent av Eitzen Chemical, som er verdens største IMO II skipsreder/operatør. Eitzen Chemical vil konsolidere sin posisjon som verdensledende leverandør av IMO II klasse kjemikalie fraktkapasitet, med sin flåte på 69 skip mellom og tdw med en gjennomsnittsalder på 7,5 år, og sin flåte på 16 skip operert for tredjeparts eiere. Eitzen Maritime Services ASA (EMS) EMS selger forsyninger og utstyr til maritim virksomhet, teknisk drift av skip og forsikringsmegling. EMS strategi er å fortsette å strømlinjeforme organisasjonen for å oppnå full effekt av de synergier som henger sammen med de seneste oppkjøpene. Risikofaktorer Konsernets resultat fra de operasjonelle aktivitetene og skipene avhenger av utviklingen av det globale markedet innen sektorene bulk, gass og kjemikalie. Markedsvilkårene for shippingaktiviteter svinger til dels kraftig, og resultatene vil derfor kunne variere betraktelig fra år til år. Generelt er markedet avhengig av to faktorer: tilgangen på skip og den samlede veksten i verdensøkonomien. Tilgangen på skip er et kombinert resultat av nybygg, skraping av eldre tonnasje og lovgivning som begrenser bruk av eldre skip eller setter standarder for skip brukt til spesielle formål. Med dagens krise i verdensøkonomien har risikofaktorene dessverre blitt en realitet med betydelige konsekvenser for konsernet. Som tidligere beskrevet søker konsernet å justere sine kostnader og avdrag på lån for å møte lavere inntekter i ulike markedet. Et resultat av den nåværende økonomiske nedgangen, er sterk reduksjon i etterspørselen i transport til sjøs. Tilbudssiden bruker mye lenger tid for å tilpasse seg den nye etterspørselen, noe som resulterer i omfattende reduksjon i ratene i de fleste markedene. I tillegg er det transporterte volumet mindre. Reduksjon i transportvolum har økt skipenes ventetid, og dermed ført til en kombinert større nettoeffekt enn effekten av kun ratereduksjonen. 7

17 Styrets beretning En +/ 10 % endring i T/C ratene vil ha følgende effekt: Eitzen Gas Eitzen Bulk Eitzen Chemical +/ USD 7,6 millioner på netto overskudd +/ USD 1,5 millioner på netto overskudd +/ USD 17,9 millioner på netto overskudd Finansiell risiko Ved utgangen av 2008 var den største finansielle risikoen i Konsernet knyttet til Eitzen Chemicals og Eitzen Gas nybyggingsprogram. Ved årets slutt hadde Eitzen Chemical 12 ordre på nybygg. I løpet av 1. og 2. kvartal 2009 har selskapet tatt levering av fire nybygg, og oppnådd enighet med det japanske verftet om kansellering av fem nybygg i tillegg til salg av tre nybygg fra kroatiske verft. Pr 30. april 2009 har Eitzen Chemical ingen nybyggingsforpliktelser. I løpet av 1. kvartal 2009 oppnådde Eitzen Gas enighet med det japanske verftet om kansellering av seks nybygg. Etter denne kanselleringen har Eitzen Gas ingen nybyggingsforpliktelser. Eitzen Bulk har ordre på 17 nybygg, hvorav to eide skip og 15 innleide på T/C (operasjonell lease). Eitzen Bulk har ikke sikret finansiering for de to eide skipene. Levering av skipene vil finne sted i 2011 og Eitzen Bulk har tillitt til at selskapet vil finne en egnet løsning på dette åpne punktet. Selskapet vurderer at risikoen er akseptabel. Likviditetsrisiko Rederivirksomhet er kapitalintensivt. Dårlig likviditet vil sterkt påvirke muligheten til å fortsette som et igangværende selskap. Eitzen Chemical og Eitzen Gas er under dagens markedssituasjon avhengig av tilpasninger i avdragstakt eller å sikre tilgang på ny kapital for å sikre likviditet til adekvat drift de neste 12 månedene. Eitzen Bulk har tilstrekkelige finansiering til å drive sin operasjon, men motpartsrisiko vil fortsette å ha en avgjørende effekt på resultat og likviditet. CECOs strategi er å sikre den nødvendige likviditet gjennom en kombinasjon av kostnadsreduksjon, salg av eiendeler, søke partnere og inngå avtaler med bankene for å redusere avdragsplan. Sikringsaktiviteter Eitzen Bulk benytter FFA er (terminbefraktningskontrakter) og bunkersikringer som et verktøy for å tilpasse og sikre eksponeringen. FFA er benyttes både til å sikre laste og skipsforpliktelser. I 2008 utgjorde FFA handler av Eitzen Bulk til sammen dager, sammenlignet med dager i Høyeste eksponering var 619 dager i slutten av mars (hvor dager var sikret mot fysisk tonnasje/coa) hvor de gjenstående kontrakter kontinuerlig nettes mot hverandre gjennom, for eksempel ved å ta tap/gevinst. CECOs strategi er å sikre en del av renterisikoen. Pr 31. desember 2008 var 16 prosent av Konsernets gjeld sikret. En +/ 1,5 % endring i rentenivået vil ha en effekt på nettoresultatet på +/ USD 13,5 millioner. Kreditteksponering/motpartsrisiko Den største del av Konsernets kredittrisiko er relatert til fraktinntekter under CoA er og FFA er. Konsernet har som mål kun å handle med kredittverdige motparter. Som en konsekvens av de vanskelige økonomiske markedene har imidlertid risikoen økt, særlig innen bulksektoren. Selskapet bruker imidlertid store ressurser på kredittanalyse av samtlige motparter som man vurderer å inngå langsiktige kontrakter med. Valutarisiko Konsernets inntekter og utgifter er hovedsakelig i USD, med unntak av lokale kostnader i lokal valuta. CECOs strategi er å finansiere eiendelene i samme valuta som man mottar sine inntekter. Helse, miljø og sikkerhet 8

18 Styrets beretning De menneskelige ressursene er en kjernekapital for CECO. Konsernet ønsker å tiltrekke seg de best kvalifiserte og mest motiverte medarbeiderne og å bidra til at disse utvikler seg sammen med virksomheten. Konsernet er en verdensomspennende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av mangfold, der ansettelser, forfremmelser, ansvar og muligheter for selvrealisering er basert på kvalifikasjoner og evner og ikke på kjønn, alder, rase eller politiske eller religiøse synspunkter. I 2008 var det i Konsernet gjennomsnittlig ansatte på land og en base på sjøfolk fra mer enn 20 land. CECO jobber for like muligheter for menn og kvinner på arbeidsplassen. Shippingindustrien har imidlertid historisk sett vært mannsdominert. Andelen kvinnelige ansatte holder seg derfor lav, og kvinner utgjør ca 28 prosent av Konsernets ansatte på land. På ledernivå utgjør kvinner 30 prosent. Styret i CECO har tre kvinnelige medlemmer som representerer 43 prosent av styret. De ansattes sikkerhet og tilfredshet har høyeste prioritet, og CECO gjør sitt ytterste for fortsatt å kunne tilby og fremme et sunt arbeidsmiljø av høy kvalitet både på land og ombord på skipene. I 2008 var sykefraværet for ansatte på land (i selskaper eiet 50 prosent eller mer) 1,4 prosent, ned fra 1,8 prosent i Det ble ikke rapportert noen arbeidsrelaterte skader for disse gjennom året. I 2008 var LTA frekvensen (antall ulykker pr én million arbeidstimer) for sjøfolk 2,03, sammenlignet med 2,53 i Konsernet har fokus på åpenhet i sin forretningspraksis, støtter fri konkurranse og søker å konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte. Konsernets etiske retningslinjer fremgår av CECOs Eierstyring og selskapsledelse. For å holde oppmerksomheten rundt sikkerhet på det høyeste nivå, og for i gi topp prioritet til driftssystemer og sikkerhet til sjøs, gjennomførte EMS Ship Management en rekke landbaserte opplæringstiltak for mannskap til sjøs, i tillegg til den fortløpende skipsbaserte opplæringen. CECO har tatt initiativ for å beskytte det ytre miljø. - Den nye Siteam skipsklassen fra Trogir tilfredsstiller alle kriteriene for Lloyds Register Environmental Protection Notation. Denne betegnelsen omfatter en rekke områder, og spenner fra luftforurensing til forurensing av hav. For å begrense luftforurensingen blir de mindre skipene bygget helt i overensstemmelse med gjeldende reguleringer for utslipp av NOX og SOX, og er også bygget for å redusere SOX utslippene ytterligere. Forurensing fra truede organismer fraktet med ballastvannet har blitt et viktig tema. Alle CECOs skip har styringsmekanismer for ballastvann i forkant av eventuelle reguleringer som måtte trå i kraft. På skipene som er i drift, tar CECO løpende initiativ for å redusere luftforurensingen og for å spare drivstoff ved å optimere motorytelsen. Resultatene vil bli overvåket i den kommende perioden slik at man kan oppnå verdifulle erfaringer for hele flåten. Eksosutslipp fra skipsmotorer står for størstedelen av luftforurensingen fra Konsernets virksomhet. De nyeste skipene som er levert til Konsernet, oppfyller alle kravene knyttet til utslipp av NOX. CECO støtter fullt ut Intertankos initiativ om kun å benytte destilatdrivstoff på alle skip for å redusere luftforurensingen. Konsernet har investert ekstra midler i nye skip for å møte kravene om at kjøle og klimaanleggende på skipene skal oppgraderes til R404 kjølegass, som ikke inneholder KFK. CECO vil kontinuerlig arbeide for å forbedre miljøstandarden i sin virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse CECO fokuserer på etikk, innovasjon og åpenhet. Utviklingen av en velfundert eierstyring innen Konsernet vil fortsette å være viktig for å sikre kontinuerlig god avkastning for aksjonærene og et solid omdømme blant kunder og partnere. (For mer detaljert informasjon, se eitzen.com). Fremtidsutsikter 9

19 Styrets beretning De generelle fremtidsutsiktene er nært knyttet til de svake globale økonomiske fremtidsutsiktene kombinert med de planlagte globale leveringer av nybygg. Utviklingen i Kina vil også i år være avgjørende for utviklingen av de forkjellige markeder. Globale anstrengelser for å forbedre økonomien og kredittsituasjonen kan komme til å ha en positiv effekt mot slutten av året. Eitzen Gas Den forventede økningen i eksport fra lavkostproduksjonsområder, slik som Midt Østen har fortsatt på årlig inn i første kvartal Etter et veldig svakt 4. kvartal 2008, er lastenominasjoner under våre langsiktige lastekontrakter på omtrent samme nivå som i 1. kvartal Eksporten av petrokjemiske gasser fra Gulfen er forventet fortsatt å øke gjennom 2009, noe som vil øke utnyttelsesgraden av skip og dempe effekten av nybyggene som blir levert i løpet av Fremtidsutsiktene for de mindre semi/ref gasskipene er forventet fortsatt å være under press gjennom Eitzen Gas har en tilfredstillende kontraktsdekning for semi/ref flåten, og de fleste kontraktene har blitt fornyet på et høyere nivå enn i Imidlertid forventes nettoresultatet å bli lavere enn i 2008, pga av reduserte lastemuligheter i spotmarkedet kombinert med høye operasjonskostnader. Eitzen Bulk Den globale økonomiske situasjonen som påvirker transporten av råvarer og andre bulklaster, sammen med økt kapasitetslevering til markedet, er forventet å opprettholde et svakt marked gjennom året. Lageroppbygging samt etterspørsel etter varer for offentlig formål er forventet å bidra noe i løpet av andre halvdel av Ikke desto mindre forventes det at bulkmarkedet fortsatt vil være lavt gjennom 2009 sammenlignet med de foregående fem år. Eitzen Bulk har en balansert eksponering for resten av Eitzen Chemical Selskapet forventer fremdeles utfordrende markedsbetingelser fremover som et resultat at svakere industriproduksjon og finanskrisen. Den petrokjemiske industri har blitt hardt rammet av nedgangen i økonomien. Svakere vekst i etterspørselen og levering av nybygg vil sannsynligvis presse ratene og markedsverdier i kjemikaliemarkedet. Så langt i 2009, har aktiviteten for enkelte kjemikalieruter økt noe sammenlignet med det svært lave nivået som var rundt årsskiftet. Likevel, andre segmenter og i særdeleshet rene petroleumsprodukter har svekket seg ytterligere. Som en konsekvens av dette, selv om kjemikaliemarkedet tradisjonelt sett har vært mindre volatilt enn andre shippingsegmenter, forventer Eitzen Chemical et svakt marked i Selskapet jobber kontinuerlig for å styrke sin balanse med spesiell fokus på kontantstrøm og vil evaluere alle muligheter som vil gagne aksjonærene, inkludert, men ikke begrenset til, ytterligere salg og strategiske allianser. Likevel, selskapet er avhengig av at det lykkes med gjennomføringen av sin plan for å kunne møte sine forpliktelser. EMS Den globale shippingindustrien er i en meget utfordrende tid med vanskelige finansmarkeder, reduserte volum og lavere frakt rater. EMS er allikevel ikke veldig utsatt i forhold til disse utfordringene fordi skipsutstyrssegmentet har betydningsfulle aktiviteter innenfor det militære markedet og i offshore markedet. EMS har sikret seg flere store militær kontrakter med levering i 2009 og forventer i tillegg å se inntekts og volum vekst i det militære segmentet. Videre vil det bli fokus på å forbedre driftens effektivitet, kjøpekraft og salg til nøkkelkunder for å møte kundenes krav til en mer kostnadseffektiv leverandør. Når det gjelder skipsforvaltnings segmentet er EMS i en posisjon som drar fordel av at skipsrederne etterspør kostnadseffektive forvaltningsløsninger. Det vil kreve anstrengelser fra organisasjonen å møte den interne kvalitetsstandard og dette vil fortsatt være det området med høyest prioritet for EMS ledelsen i Handlingplan Som en følge av svakere inntekter, stram likviditet og turbulent finansmarked, har Selskapet tatt initiativ til en Handlingsplan med mål om å forbedre likviditeten gjennom å: 1) Redusere nybyggingsforpliktelsene, 2) Oppnå en avtale med bankene for å justere avdragene i samsvar med skipenes inntekter, 3) Selge eldre skip som ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre samt salg av andre eiendeler, og 4) Redusere kostnader. 10

20 Styrets beretning I løpet av første del av 2009 ble flere milepæler nådd. Følgende punkter er en oppsummering av de tiltak som er gjennomført pr utgangen av april: Reduksjon av nybyggingsforpliktelser Pr 31. desember 2008 hadde Eitzen Gas forpliktelser på seks nybygg 2,500 cbm gasskip bestilt fra et japansk verft. 8. april 2009 annonserte Selskapet at det var oppnådd enighet med verftet om å kansellere de seks nybyggene mot en endelig kompensasjon på USD 2,5 millioner. Kanselleringen reduserer Selskapets kapitalutgifter med USD 118 millioner. Etter kanselleringen har ikke Eitzen Gas nybyggingsforpliktelser. Pr 31. desember 2008 hadde Eitzen Chemical et nybyggingsprogram med levering av 12 skip, med totale gjenstående kapitalutgifter på USD 350 millioner. Inntil dags dato i 2009, har Selskapet tatt levering av fem av disse nybyggene. 8. april 2009 annonserte Selskapet at det hadde inngått en avtale med et verft i Japan om kansellering av fem dwt rustfritt stål kjemikalietankere, noe som reduserer de gjenstående kapitalutgiftene med USD 175 millioner. I tillegg har de siste tre kroatiske nybyggene blitt solgt. Ved utgangen av april 2009 har Eitzen Chemical således ingen nybyggingsforpliktelser. Diskusjoner med långivere I mars 2009 refinansierte CECO den gjenstående USD 50 millioner av et konsernlån. USD 10 millioner ble tilbakebetalt, mens USD 40 millioner ble forlenget ett år. Selskapet har sendt en søknad til långiverne til Eitzen Gas med det mål å redusere de faste avdragene og tilpasse de finansielle avtalene til dagens marked. En midlertidig aksept for brudd på finansielle gjeldsbetingelser per 31. desember 2008 er mottatt i tillegg til én måneds utsettelse av avdraget for april, som foreløpige trinn i påvente av en langsiktig avtale. Eitzen Chemical mottok en midlertidig aksept for sine brudd på finansielle lånebetingelser per 31. desember 2008 den 18. mars Selskapet er i diskusjoner med sine långivere for utsettelse og reduksjon av den eksisterende tilbakebetalingsplanen. Selskapets mål er å justere tilbakebetalingsplanen for å bedre være tilpasset dagens marked. Salg av eiendeler Salg av eiendeler har vært en del av strategien, og det vil det også være fremover. I løpet av det første kvartalet 2009 har Eitzen Gas og Eitzen Chemical respektive solgt fem og syv eldre uøkonomiske skip. CECO er i ferd med å inngå en avtale med ledelsen i Eitzen Bulk om at oppgjør for ca USD 10 millioner i opptjente bonuser skal investeres i aksjer i Eitzen Bulk. Gjennom denne transaksjonen vil USD 10 millioner som i dag allokeres til slike bonuser, i stedet bli brukt til å forbedre den generelle likviditeten i CECO. Kostnadsbesparelser 25. mars 2009 annonserte CECO en plan for kostnadsbesparelser, inklusive en plan om gjennomføring av nedbemanning blant ansatte på land, for å tilpasse seg dagens situasjon. Restruktureringen ved nedbemanning av omtrent 16 prosent av de landansatte i Danmark og Norge, sammen med andre kostnadskutt, vil gi en total administrasjons kostnadsreduksjon på 20 prosent. Inkludert i kostnadskuttene er nedleggelsen av Eitzen Bulks kontor i Melbourne og Eitzen Gas kontor i Dubai. Morselskap I morselskapets regnskap er det foretatt en nedskrivning på NOK 1.499,0 millioner. Det bokførte beløpet av investeringene i Eitzen Chemical AS og Eitzen Maritime Services ASA er beregnet ved å bruke aksjekursen ved Oslo Børs 31. desember 2008, som var henholdsvis NOK 8,65 og 0,84. Bokført egenkapital i Morselskapet beløper seg til NOK 132,7 millioner, noe som gir en egenkapitalprosent andel på 9,5. Basert på markedsverdien av investeringene, er markedsjustert egenkapital markant høyere. Styret er av den mening at Selskapet har tilstrekkelig egenkapital til å fortsette sin forretning, men har iverksatt tiltak for å forbedre egenkapitalsituasjonen, vennligst se note

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Maritime Services ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 12.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 23 mai 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 8 juni 2007 kl. 14:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

Det ble ikke gjort noen nye investeringer i skip i 2008 unntatt avdrag på nybygg. Selskapene avhendet gjennom følgende skipssalg:

Det ble ikke gjort noen nye investeringer i skip i 2008 unntatt avdrag på nybygg. Selskapene avhendet gjennom følgende skipssalg: CAMILLO EITZEN & CO ASA ÅRSRAPPORT 2008 Styrets beretning Styrets beretning Camillo Eitzen & Co ASA (CECO eller Selskapet) feiret i 2008 sitt 125 årsjubileum. Året 2008 kan sies å oppsummere 125 års shippinghistorie.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) torsdag den 10. april 2014 kl.

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) torsdag den 9. april 2015 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer