INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler på Tjuvholmen, Bolette Brygge 1, 0252 Oslo, Norge. Styret har fastsatt følgende forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte til rådgivende avstemning. 8. Styrets forslag til beslutning om tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer ved at aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes. 9. Styrets forslag til beslutning om tildeling av fullmakt til styret om erverv av selskapets egne aksjer. 10. Valg av styre. Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen. 11. Styrets forslag til beslutning om endring av selskapets signaturbestemmelse og at vedtektene endres tilsvarende. Etter generalforsamlingen vil selskapets administrerende direktør redegjøre for selskapets drift.

2 2/9 Styrets forslag til beslutning under punktene 7-9 og 11 på agendaen er vedlagt. Selskapets årsrapport med regnskap er vedlagt og vil også være tilgjengelig, både på norsk og engelsk, på selskapets kontor og web: Selskapets aksjekapital er p.t. NOK fordelt på aksjer til pålydende NOK 5, som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Camillo Eitzen & Co ASA, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, Norge, telefaks innen 26. mai 2009 kl Med vennlig hilsen for styret i Camillo Eitzen & Co ASA Axel C. Eitzen Styreleder CAMILLO EITZEN & CO ASA Bolette Brygge 1, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, Norway CVR no * Tel.: Fax: *

3 3/9 Sak 7: STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE TIL RÅDGIVENDE AVSTEMNING. 1 Retningslinjer for 2009 Denne erklæringen gjelder for konsernledelsen i Camillo Eitzen & Co ASA. Selskapets fastsettelse av de ledende ansattes lønnsbetingelser skal gjenspeile det ansvaret og de plikter ledelsen har, herunder ansvaret for å maksimere verdier for aksjeeierne i selskapet. Selskapet ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for kvalifiserte ledende ansatte. Som et ledd i dette skal lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ligge på et nivå som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. Styret fastsetter lønn og annen godtgjørelse for selskapets CEO. Lønn og annen godtgjørelse til øvrige ledende ansatte fastsettes av CEO etter retningslinjer gitt av styret. Disse retningslinjene er nedfelt i selskapets corporate governance manual og fremgår også av denne erklæring. Godtgjørelsen til ledende ansatte består av basislønn og variable elementer. Basislønnen består av lønn, samt særskilte ytelser i tillegg til lønnen som fri telefon, bilgodtgjørelse etc. Den variable delen fremgår i avsnittet under vedrørende bonus. Bonus til ledende ansatte kan gis på diskresjonær basis begrenset oppad til 6 måneders lønn i henhold til prinsipper som er nedfelt i selskapets corporate governance manual. I særlige tilfeller kan det gis bonus ut over 6 månedslønner dersom dette er avklart med styret. Bonusutbetalinger skal være basert på de verdier som er tilført selskapet og aksjonærene i løpet av en periode. Omstendigheter som kan ha en vesentlig betydning for resultatet, men som den ansatte har begrenset innflytelse over, er ikke et kriterium for bonusutbetaling. Det foreligger ikke aksjeopsjons-program eller andre aksjeverdibaserte godtgjørelser for selskapets ansatte. De i konsernledelsen som er ansatt i Camillo Eitzen & Co ASA deltar i pensjonsordningen på 66 % av lønn opp til 12G med pensjonsalder på 67 år. For disse ansatte har selskapet med virkning fra 1. januar 2007 opprettet en ytelsesbasert driftspensjons- og forsikringsordning som dekker 66 % av lønn over 12G. Selskapets CEO har rett til 3 års etterlønn ved egen oppsigelse eller oppsigelse fra selskapet som følge av change of control og 2 års etterlønn ved oppsigelse fra selskapet. Selskapets CFO og Chief Legal Counsel har rett til 1 års etterlønn ved oppsigelse fra selskapet eller egen oppsigelse som følge av change of control. Ut over dette er det ingen avtaler mellom selskapet og ansatte om sluttvederlagsordning. Ingen av selskapets ansatte har lån eller andre mellomværender med selskapet. Selskapets ledende ansatte har heller ingen andre særskilte ytelser i tillegg til basislønnen. 2. Lederlønnspolitikk for 2008 Når det gjelder lederlønnspolitikken for 2008 ble de ovenfor nevnte retningslinjer for 2009 fulgt. Det er inntatt skriftlige retningslinjer for lederlønnspolitikken i selskapets corporate governance manual.

4 4/9 Sak 8: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM TILDELING AV FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL VED NYTEGNING AV AKSJER VED AT AKSJEEIERNES FORTRINNSRETT KAN FRAVIKES. Selskapets styre ønsker å ha mulighet til å styrke selskapets finansielle stilling ved utstedelse av aksjer, samt til å styrke selskapets balanse for bl.a å kunne finansiere eventuelle kjøp av skip og/eller selskaper og lignende i tråd med selskapets strategi, med egenkapital eller ved utstedelse av aksjer som oppgjør.. Den ordinære generalforsamlingen 28. mai 2008 besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. Fullmakten gjelder for ett år fra vedtakelsestidspunktet. Styret har på denne bakgrunn forslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opptil NOK ved nytegning av aksjer. 2) Angivelsen av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 4) Tegningskurs for aksjene og de øvrige tegningsvilkår fastsettes etter nærmere beslutning fra selskapets styre. 5) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven ) Fullmakten skal gjelde for ett år fra vedtakelsestidspunktet. 7) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger, jf allmennaksjeloven ) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av aksjekapital ved nytegning av aksjer.

5 5/9 Sak 9: STYRETS FORLAG TIL BESLUTNING OM TILDELING AV FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER. Det vil være ønskelig at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer, dersom slikt erverv synes hensiktsmessig. På den ekstraordinære generalforsamlingen 23. oktober 2008 ble styret gitt fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer. Fullmakten gjelder for ett år fra vedtakelsestidspunktet. Styret har på denne bakgrunn forslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven kapittel Erverv og avhendelse av aksjer foretas på de måter styret finner hensiktsmessig, men slik at aksjelovens prinsipp om likebehandling av aksjeeiere ikke skal fravikes. 3. Styret kan i alt erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK ,50, men slik at selskapet til enhver tid kun kan eie inntil 10 % av selskapets utestående aksjer. Kjøpesum pr. aksje skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK Fullmakten skal gjelde for ett år fra vedtakelsestidspunktet. 5. Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter til å erverve egne aksjer.

6 6/9 Sak 11: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM ENDRING AV SELSKAPETS SIGNATURBESTEMMELSE OG AT VEDTEKTENE ENDRES TILSVARENDE. Ifølge selskapets vedtekter tegnes selskapet av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Av praktiske hensyn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at signaturbestemmelsen utvides slik at også to styremedlemmer kan signere i fellesskap og at vedtektene endres tilsvarende. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektenes 5 som lyder slik 5 Styre og signatur Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap. endres til å lyde slik: 5 Styre og signatur Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap eller av to styremedlemmer i fellesskap. Endringen trer i kraft umiddelbart.

7 7/9 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 26. mai 2009 kl 16:00 til: Camillo Eitzen & Co ASA Postboks 1794 Vika 0122 Oslo Norge Telefaks nr Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

8 8/9 MØTESEDDEL Navn/Firma: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA 28. mai 2009 kl. 14:00 og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

9 9/9 FULLMAKTSSKJEMA Navn/Firma Kontaktperson Adresse: Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA 28. mai 2009 kl 14:00 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest

10 CAMILLO EITZEN & CO ASA ÅRSRAPPORT 2008

11 Styrets beretning Styrets beretning Camillo Eitzen & Co ASA (CECO eller Selskapet) feiret i 2008 sitt 125 årsjubileum. Året 2008 kan sies å oppsummere 125 års shippinghistorie. Året startet med bemerkelsesverdige fraktrater og nær rekordhøye verdier for de fleste segmentene. Men fra august 2008 ble de fleste shippingmarkedene hardt rammet av den internasjonale finanskrisen, noe som resulterte i utilfredsstillende inntekter for CECO og reduserte skipsverdier. Oppsummering CECO og dets datterselskaper (Konsernet) er et diversifisert og fullintegrert shipping konsern innenfor kjemikalie, gass, bulk og tanksegmentet samt innenfor levering av maritime tjenester. Årets resultat er blandet. Mens det første halve året var tilfredsstillende for de fleste segmenter, var andre halvår utilfredsstillende og svakt som en konsekvens av finanskrisen. Årets totale inntekter (revenue) var USD 1.637,9 millioner, sammenlignet med USD 1.312,8 millioner i EBITDA var USD 280,6 millioner, sammenlignet med USD 276,9 millioner i Årets netto tap ble USD 402,5 millioner, sammenlignet med netto overskudd i 2007 på USD 86,5 millioner. Det ble ikke gjort noen nye investeringer i skip i 2008 unntatt avdrag på nybygg. Selskapene avhendet gjennom følgende skipssalg: Eitzen Bulk A/S Eitzen Chemical ASA USD 146 millioner USD 195 millioner Toatle bokførte salgsgevinster utgjorde USD 54,7 millioner. I tillegg til lavere fraktrater ble også skipsverdiene redusert mot slutten av året. CECO og dets datterselskap Eitzen Chemical ASA (Eitzen Chemical) gjorde nedskrivningsvurderinger av eiendelene ved slutten av året, og Selskapet har således gjennomført en ekstraordinær nedskrivning av sine eiendeler på USD 447, 5 millioner i 4. kvartal. Dette har resultert i at de bokførte verdiene er vurdert til å være i overensstemmelse med markedsverdiene. Eitzen Gas nedskrivninger Eitzen Chemical nedskrivninger Eitzen Bulk nedskrivninger USD 40,9 millioner USD 401,1 millioner USD 5,5 millioner Som en følge av lavere inntekter og markedsverdi på skipene, tilfredstilte verken Eitzen Chemical eller Eitzen Gas enkelte finansielle forholdstall (covenants) på slutten av året. Eitzen Chemical mottok 18. mars 2009 midlertidig aksept for brudd på covenants per 31. desember Eitzen Gas mottok i slutten av mars midlertidig aksept for bruddet på covenants per 31. desember 2008 samt en månede utsettelse av avdraget som forfalt i april. Både Eitzen Chemical og Eitzen Gas er i forhandlinger med sine långivere om endringer i avdragstakt og covenants for å oppnå en bedre tilpasning til dagens økonomiske klima. Utsiktene for CECO er utfordrende da både rater og utnyttelses grad i det minste gassegmentet (semi/ref) fremdeles er svakt, og forventes å forbli svakt gjennom Dette vil negativt påvirke CECOs likviditet gjennom I tillegg har finanskrisen begrenset Selskapets mulighet til å selge skip, ettersom mange potensielle kjøpere mangler finansiering. For å opprettholde tilstrekkelig likviditet, er CECO avhengig av salg og/eller høyere fraktrater. Selskapet har derfor tatt initiativ til og definert en Handlingsplan for å bedre likviditetssituasjonen. Årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at årsregnskapet er basert på forutsetningen om fortsatt drift av Selskapet. Det er imidlertid flere risikoelementer som påvirker muligheten til fortsatt drift av Selskapet. Selskapet har definert en Handlingsplan for å kunne tilpasse seg det nåværende shippingmarkedet og som reflekterer dagens globale økonomiske klima. Selskapet er avhengig av å lykkes med implementering av Handlingsplanen. (Se note 28.) 2

12 Styrets beretning Resultatregnskap Konsoliderte fraktinntekter (på tidssertepartier (T/C) basis) i 2008 var USD 1.171,2 millioner (USD 1.057,6 millioner i 2007), hvorav USD 151,4 millioner, USD 721,5 millioner, USD 298,3 og USD 408,3 millioner kom fra henholdsvis Eitzen Gas, Eitzen Bulk, Eitzen Chemical og Eitzen Maritime Services ASA (EMS). Fortjeneste fra salg av eiendeler beløp seg til USD 54,7 millioner, hvorav USD 49,5 millioner er fra salg av bulkskip og USD 5,1 millioner fra salg av kjemikalieskip. EBITDA var USD 280,6 millioner (USD 276,9 millioner). Det største bidraget kom fra kjemikaliesegmentet med USD 125,1 millioner (USD 111,5 millioner), mens gassegmentet rapporterte en EBITDA på USD 56,3 millioner (USD 79,3 millioner), Eitzen Bulk USD 83,4 millioner (USD 85,0 millioner) og EMS USD 20,3 millioner (USD 1,1 millioner). Avskrivningene for året beløp seg til USD 141,7 millioner, og ekstraordinære nedskrivninger av eiendeler beløp seg til USD 447,5 millioner. Netto finansposter i 2008 var USD 94,9 millioner (USD 69,5 millioner). Rentekostnader var USD 81,2 millioner (USD 79,8 millioner). En mer detaljert beskrivelse av finansinntekter og kostnader er å finne i note 10 og 22 i det konsoliderte årsregnskapet. Tap før skatt var USD 403,5 millioner (overskudd USD 84,5 millioner). Netto tap for året beløp seg til USD 402,5 millioner (overskudd USD 86,5 millioner). Skatt I 2008 var skatteprosenten 0,2 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i Resultat pr aksje Tap per gjennomsnittlig utestående antall aksjer var USD 9,58, sammenlignet med et resultat pr aksje på USD 2,8 i Balansen Pr. 31. desember 2008 var CECOs samlede eiendeler USD 2 336,1 millioner (USD 2 562,3 millioner i 2007). Den bokførte verdien av eide og leasede skip samt nybygg ble redusert med USD 337,3 millioner til USD 1 541,8 millioner. Hovedårsaken til nedgangen er nedskrivninger på USD 447,5 millioner, delvis oppveiet av levering av kjemikalienybygg. Som følge av at selskapet ikke tilfredstilte visse finansielle covenants i låneavtaler, ble en stor del av den langsiktige gjelden klassifisert som kortsiktig pr 31. desember Som en konsekvens av dette, ble langsiktig rentebærende gjeld redusert med USD 741,5 millioner til USD 523,6 millioner (USD 1.265,1 millioner), mens kortsiktig rentebærende gjeld økte med USD 812,3 millioner til USD 968,9 millioner (USD 156,6 millioner). Total rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) økte gjennom året med USD 70,8 millioner, hovedsakelig som en konsekvens av gjeld relatert til levering av kjemikalie nybygg. For nærmere spesifikasjon av gjelden, se note 22. Egenkapitalandelen (egenkapital tilordnet majoriteten delt på samlede eiendeler) var pr. 31. desember ,6 prosent (33 prosent ved årsslutt 2007). Den estimerte markedsverdien av eiendelene overstiger den bokførte verdien, og den markedsjusterte egenkapitalandelen var ca 28 prosent. Kontantstrøm I 2008 hadde CECO en positiv kontantstrøm fra driften på USD 187,4 millioner (USD 218,2 millioner). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2008 USD 201,9 millioner (USD 97,0 millioner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 81,4 millioner (USD 74,9). Kontantbeholdningen ved årets utløp var USD 166,1 millioner, ned fra USD 250,2 millioner ved begynnelsen av året. Segmentene Eitzen Gas Ved utgangen av 2008 eide/kontrollerte finansielt Eitzen Gas en flåte på 34 gasskip, hadde fem gasskip på kommersielt management samt ordre på seks cbm nybygg. Den 8. april 2009 inngikk Eitzen Gas en avtale 3

13 Styrets beretning med det japanske verftet om kansellering av nybyggene mot en endelig kompensasjon på USD 2,5 millioner. Etter avtalen om kansellering har Eitzen Gas ingen ordre på nybygg pr april Eitzen Gas er involvert i transport av både LPG og petrokjemiske gasser. De største skipene (ethylensegmentet) er beskjeftiget med global frakt fra kontinent til kontinent, mens de mindre skipene hovedsakelig er beskjeftiget regionalt og mest i Europa. Ethylenskip cbm Eitzen Gas eier 12 ethylenskip. Eitzen Gas har etablert et joint venture foretak med Solvang ASA (Eitzen Solvang Ethylene (ESE)), for felles markedsføring av vår ethylenfraktkapasitet. Tilsammen 17 ethylenskip blir kommersielt drevet av ESE i Singapore, inklusive fem skip eiet av vår partner Solvang. Målt i transportkapasitet, er ESE verdens største operatør av ethylenskip. Flåten opererer globalt og driver spesielt med transport av petrokjemiske gasser, slik som ethylen, propylen og butadine, fra Midt Østen til destinasjoner over hele verden. Omtrent to tredjedeler av aktivitetene stammer fra periodekontrakter (CoA og T/C), mens resten blir beskjeftiget i spotmarkedet. Produksjonen av petrokjemiske gasser fortsatte å øke i Midt Østen første halvår i I annet halvår ble det petrokjemiske markedet påvirket av finanskrisen, slik de fleste markeder ble. Oljeprisen sank raskt, og det resulterte i at produsentenes og traderes lagre ble forringet i verdi. For Eitzen Gas medførte dette færre slutninger under kontraktslaster (CoA), begrenset spotmarked og økt tid uten beskjeftigelse. Økningen i fraktinntekter i Q sammenlignet med Q skyldes høyere eksport fra Midt Østen og økt utnyttelse av våre skip. Petrokjemiske produsenter i USA, Vest Europa og Asia er under kontinuerlig press fra produsenter i Midt Østen og Nord Afrika pga deres lave råvarepriser og produskjonskostnader. Vi forventer å se fortsatt økning i transportvolumer fra Midt Østen, noe som vil ha positiv effekt på utnyttelsen av vår flåte. Det ble ikke inngått noen nye ordre på semi/ref gasskip opptil cbm størrelse i løpet av Q og Q Dagens totale flåte består av 319 skip og har en ordrebok på 51 skip, eller tilsvarende ca 20 prosent av kapasiteten. Kanselleringer, forsinkelser og utsettelser vil mest sannsynlig forekomme de neste årene. 95 skip, tilsvarende 24 prosent av kapasiteten, er eldre enn 25 år og klare for skraping. Samarbeidet med Norgas (I.M.Skaugen) for å markedsføre selskapenes ethylenskipflåter, Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC), har blitt avsluttet i Vi har inngått en tilfredsstillende avtale med Norgas for håndteringen av de langsiktige forpliktelsene til tidligere ENGC, i særdeleshet SABIC kontrakten. Semi/ref og pressurized LPG skip Eitzen Gas opererer en flåte på 22 semi/ref gasskip, hvorav 17 er eide skip. Inkludert i flåten er fem cbm pressurized LPG skip på T/C fra japanske eiere med kjøpsopsjon i JPY. Den gjennomsnittlige gjenstående perioden for skipene på T/C er omtrent fem år. Semi/ref og pressurized skipene opererer i regional handel med LPG og petrokjemiske gasser, og blir kommersielt drevet fra København. Skipene er hovedsakelig beskjeftiget i Europa og Middelhavet på CoA, noe som utgjør nesten 90 prosent av den totale aktiviteten i dette segmentet. Fremtidsutsiktene for semi/ref segmentet er forventet å forbli utfordrende for resten av Den tekniske driften av skipene bli ivaretatt av EMS og V. Ships. Avtalene om teknisk drift er basert på standard internasjonale kontrakter. Eitzen Gas hovedkontor er i Danmark, med et representasjonskontor i Singapore. Eitzen Gas har 22 ansatte på land. T/C inntekter beløp seg til USD 151,4 millioner i 2008 (USD 166,7 millioner i 2007). EBITDA var USD 56,3 millioner (USD 79,3 millioner) og driftsresultatet var USD 25,7 millioner (USD 40,6 millioner, etter ekstra ordinære avskrivninger på USD 40,9 millioner (USD 0)). 4

14 Styrets beretning Eitzen Bulk Eitzen Bulk er en ledende operatør innen handymax tørrlastmarkedet. Eitzen Bulks forretningsaktivitet er hovedsakelig som en operatør innen last, og i mindre grad som skipseiende selskap. Trading aktivitetene er, både kort og langsiktig, basert på en omfattende portefølje av CoA med store internasjonale selskaper. Eitzen Bulk opererer en flåte på omtrent 50 skip innen handymax, supramax og panamax. Flåtens størrelse varierer som en følge av etterspørselen etter tonnasje og selskapets ønskede eksponering. Pr 31. desember 2008 var 14 skip på langsiktig T/C til Eitzen Bulk. 11 av disse avtalene opphører i 2009 og vil fornyes eller erstattet avhengig av markedsforholdene. To av skipene på T/C er dekket under avtaler med kjøpsopsjoner. I tillegg har bulksegmentet en ordre på 17 nybygg med levering i løpet av 2010 til 2014, hvorav to vil bli eiet 100 prosent og de resterende 15 vil være på T/C med kjøpsopsjon. Hele nybyggflåten som vil bli levert til Eitzen Bulk i er sikret gjennomsnittlig 80 prosent lastekontrakt eller T/C dekning for 10 år til store internasjonale motparter. Det er betydelig risiko forbundet med motpartsrisiko i bulk sektoren. Mange befraktere og redere reforhandler kontraktsbetingelser. Eitzen Bulk har hatt sterk fokus på risikovurdering av kontraktspartnere, virksomheten har derfor hittil ikke vært utsatt for større enkelte tap på sine kontraktspartnere, dog har forsinkelser i lastefrekvens og anmodninger om reforhandlinger av kontrakter forekommet. Eitzen Bulks hovedkontor er i Danmark, med kontorer i Singapore, Hong Kong, USA, Brasil og Kina. Eitzen Bulk har 58 ansatte på land. I løpet av 2008 utnyttet Eitzen Bulk de rekordhøye verdiene på bulkskip og erklærte kjøpsopsjonen på to skip som så ble solgt. Salget av de to skipene ga en gevinst på USD 49,5 millioner. Det vanskelige kredittmarkedet påvirket bulkmarkedet sterkt i 3. og 4. kvartal. Den lave aktiviteten resulterte i at omtrent 15 prosent av tørrbulkflåten var uten beskjeftigelse. Som en følge av det dårlige markedet, tok Eitzen Bulk USD 14 millioner i avsetninger i løpet av 4. kvartal, for det meste relatert til forsinkelser av kontraktslaster. T/C inntekter i 2008 beløp seg til USD 721,5 millioner (USD 659,2 millioner i 2007), salgsgevinst fra salg av eiendeler USD 49,5 millioner (USD 54,2 millioner), EBITDA USD 83,4 millioner (USD 85,0 millioner) og driftsresultat på USD 77,1 millioner (USD 84,3 millioner). Eitzen Chemical ASA Eitzen Chemical er notert på Oslo Børs. Regnet i antall skip, er Eitzen Chemical et av verdens tre største kjemikalierederier. Ved utgangen av 2008 opererte Eitzen Chemical en flåte på 86 skip; 52 eide, 12 på finansiell leieavtale, fem på operasjonell leieavtale og 17 poolskip. I løpet av 2008 tok Eitzen Chemical levering av 15 nybygg og hadde ytterligere ordre på 12 nybygg for levering innen Eitzen Chemical fikk levert fire av disse nybyggene i løpet av første og i begynnelsen av andre kvartal I april 2009 inngikk Eitzen Chemical en avtale med det japanske verftet om kansellering av fem nybygg og kom deretter til enighet med en kjøper om salg gjennom overtakelse av kontrakt for de resterende tre nybyggene under bygging i Kroatia. Etter dette har Eitzen Chemical ingen ytterligere ordre på nybygg. Eitzen Chemical har 68 ansatte på land. Hovedkontoret er i Norge, med kontorer i Danmark, Frankrike, Spania, USA, Korea og Singapore. Den tekniske driften av skipene er hovedsakelig utført av EMS og V. Ships. Eitzen Chemical kjøper regnskaps, advokat og sekretærtjenester fra CECO. Avtalene er på armlengdes avstand (kostnad pluss fem prosent). 5

15 Styrets beretning T/C revenues beløp seg til USD 298,3 millioner (USD 241,5 millioner i 2007), salgsgevinster fra salg av eiendeler var USD 5,1 millioner (USD 13,0 millioner), EBITDA var USD 125,1 millioner (USD 112 millioner) og driftsresultat på USD 367,9 millioner (USD 31,2 millioner), etter ekstraordinære avskrivninger på USD 401,1 millioner (USD 0). Ved utgangen av 2008 eide CECO 51,8 prosent av aksjene i Eitzen Chemical. Regnskapet for Eitzen Chemical er konsolidert inn på 100 prosent basis i CECOs regnskap. Eitzen Maritime Services ASA (EMS) EMS er notert på Oslo Børs. EMS hovedforretningsområder er skipsforsyning, teknisk drift av skip og forsikringsmegling gjennom følgende datterselskaper: EMS Ship Supply, EMS Ship Management og EMS Insurance Brokers. EMS Ship Supply kjøpte Provimar i juli Etter kjøpet av Seven Seas i juli 2008, er EMS Ship Supply nå verdensledende. EMS Ship Supplys hovedkunder er skipsrederier, tekniske driftsselskaper og offshoreoperatører. Effektiv levering og logistikk er avhengig av global tilgjengelighet og et komplett utvalg av produkter. Produktutvalget innen skipsforsyning er vanlige omsatte produkter. Dette inkluderer proviant, lager og reservedeler. EMS Ship Supply betjener omtrent skip årlig og er lokalisert i over 60 havner over hele verden (Europa, Nord Afrika, Nord og Sør Amerika, Midt Østen og Asia). EMS Ship Management har et fullt servicetilbud innen drift av skip, som spenner fra fullt teknisk management, bemanning, nybygg og tilsyn og agent for skipsforsyning tjenester. EMS har totalt ansatte på land. Hovedkontoret er i Norge. EMS Ship Supply har den vesentligste operasjonen ut fra Norge, Tyskland, Nederland, Spania, UEA, Djibouti og Singapore. EMS Shipmanagement driver den vesentligste delen av operasjonen ut fra Danmark, Baltikum, Russland, India og Singapore. EMS Insurance Brokers opererer ut fra Norge. Bruttofortjeneste i 2008 beløp seg til USD 408,3 millioner (USD 181,4 millioner i 2007), mens EBITDA var USD 20,2 millioner (USD 1,1 millioner) og driftsresultatet var USD 13,2 millioner (USD 1,2 millioner). Ved utgangen av 2008 eide CECO 72,06 prosent av aksjene i EMS. Regnskapet for EMS er konsolidert inn på 100 prosent basis i CECOs regnskap. Partnership (investeringer) ParTankers II CECO er hovedmann og har en eierandel på 25 prosent i kommandittselskapet (KSet) ParTankers II. KSet eier en handysize produkttanker med dobbelt skrog, bygget i Skipet er leiet ut på bareboat kontrakt til 2012 til Top Ships Ltd, notert på NASDAQ. ParTankers II har forhandlet frem en kansellering på charteret til Top Ships Ltd og vil følgelig søke engasjement for skipet til en tredjepart etter at det nåværende engasjementet er over. ParTankers V CECO har en 25 prosent eierandel i det indre selskapet ParTankers V. I begynnelsen av 2008 eide KSet fire skip chartret til SBM (Single Buoy Mooring); to VLCCer, en suezmax og en aframax, bygget i , og alle ment for konverteringsprosjekter. I løpet av 2008 ble kjøpsopsjonen på en VLCC erklært. De gjenstående tre skipene er leiet ut for enda fire år. Leier av skipet har kjøpsforpliktelse på skipene. ParTankers VI CECO har en 20 prosent eierandel i det indre selskapet ParTankers VI. Selskapet eier en nybygget produkt/kjemikalietanker som ble levert i slutten av Skipet er leiet ut på en syvårs bareboat avtale med en garantert inntekt på STX Europe. Parbarge CECO eier 20 prosent i det indre selskapet Parbarge. Selskapet eier to bolig/konstruksjons støttende offshorelektere. Offshore lekterne er engasjert på 10 år bareboat leieavtale med opsjon for forlengelse på 5 år. 6

16 Styrets beretning Investeringene i ParTankers II, V, VI og I Parbarge er å betrakte som finansielle investeringer og inntektene blir rapportert som finansiell inntekt. Selskapets strategi CECOs overordnede strategi er å være morselskap for en diversifisert og integrert gruppe av shipping selskaper som tilbyr trygg, effektiv og kostnadseffektiv transport og shipping relaterte tjenester til kunder, enten gjennom datterselskaper eller deleide børsnoterte selskaper. De svake konjunkturene og de usikre økonomiske fremtidsutsiktene har begrenset muligheten til bruke av kapitalmarkedene, og vil således sette begrensninger på ytterligere konsolideringer i markedet. Som en følge av dagens svake marked, vil CECO søke å redusere gjelden gjennom salg av eiendeler og vil, om nødvendig, reklassifisere noen av sine investeringer fra strategiske til finansielle. CECO vil fokusere på behovet for likviditet og arbeide for de langsiktige mål. Som en konsekvens av usikkerhet i kapitalmarkedet og svake konjunkturer, har Selskapet iverksatt en Handlingsplan for å sikre hensiktsmessig likviditet fremover. Et sammendrag av denne planen er beskrevet i avsnittet om fremtidsutsikter. Segmentene møter forskjellige utfordringer, men er alle påvirket av svake økonomiske utsikter, behovet for kostnadsreduksjoner og tilgang på likviditet. Eitzen Gas Eitzen Gas vil konsolidere sin posisjon og fortsette å arbeide mot sitt mål om å være den fortrukne partner innenfor sine to hovedsegmenter. Selskapet tilstreber å forbedre kundeservicen gjennom økt kvalitet, effektivitet, fleksibilitet og tilpasning til chartereres behov. Eitzen Gas vil arbeide mot disse målene alene eller i kombinasjon med partnere. I tillegg vil selskapet selge eldre og mindre økonomiske skip for å bedre lønnsomheten fremover. Eitzen Gas vil fortsette å arbeide for høy kontraktsdekning for å sikre sine inntekter. Eitzen Bulk Eitzen Bulks strategi er å fortsette å være en foretrukket førsteklasses operatør innen bulk segmentet, gjennom nær kontakt med befraktere av høy kvalitet. I tillegg vil Eitzen Bulk fortsette å ha en balansert eksponering gjennom sikring av lasteforpliktelser og samarbeide med laste eiere med løpende fokus på motpartsrisiko. Eitzen Chemical ASA CECO eier 52 prosent av Eitzen Chemical, som er verdens største IMO II skipsreder/operatør. Eitzen Chemical vil konsolidere sin posisjon som verdensledende leverandør av IMO II klasse kjemikalie fraktkapasitet, med sin flåte på 69 skip mellom og tdw med en gjennomsnittsalder på 7,5 år, og sin flåte på 16 skip operert for tredjeparts eiere. Eitzen Maritime Services ASA (EMS) EMS selger forsyninger og utstyr til maritim virksomhet, teknisk drift av skip og forsikringsmegling. EMS strategi er å fortsette å strømlinjeforme organisasjonen for å oppnå full effekt av de synergier som henger sammen med de seneste oppkjøpene. Risikofaktorer Konsernets resultat fra de operasjonelle aktivitetene og skipene avhenger av utviklingen av det globale markedet innen sektorene bulk, gass og kjemikalie. Markedsvilkårene for shippingaktiviteter svinger til dels kraftig, og resultatene vil derfor kunne variere betraktelig fra år til år. Generelt er markedet avhengig av to faktorer: tilgangen på skip og den samlede veksten i verdensøkonomien. Tilgangen på skip er et kombinert resultat av nybygg, skraping av eldre tonnasje og lovgivning som begrenser bruk av eldre skip eller setter standarder for skip brukt til spesielle formål. Med dagens krise i verdensøkonomien har risikofaktorene dessverre blitt en realitet med betydelige konsekvenser for konsernet. Som tidligere beskrevet søker konsernet å justere sine kostnader og avdrag på lån for å møte lavere inntekter i ulike markedet. Et resultat av den nåværende økonomiske nedgangen, er sterk reduksjon i etterspørselen i transport til sjøs. Tilbudssiden bruker mye lenger tid for å tilpasse seg den nye etterspørselen, noe som resulterer i omfattende reduksjon i ratene i de fleste markedene. I tillegg er det transporterte volumet mindre. Reduksjon i transportvolum har økt skipenes ventetid, og dermed ført til en kombinert større nettoeffekt enn effekten av kun ratereduksjonen. 7

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer