Årsmelding og årsregnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2010"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER KOMMUNAL DRIFT.. 9 A. Kommuneorganisasjonen. 11 Politisk organisering Administrativ organisering. 15 Kommunen som arbeidsgiver. 17 B. Økonomisk stilling og resultat. 29 Årets resultat.. 30 Avvik fra budsjett.. 31 Inntekter Utgifter 34 Investering og finansiering 37 Balansen. 39 Fondsutvikling 39 Soliditet/Likviditet.. 40 C. Kostraanalyse.. 41 Kostra-analyse av hovedtallene 43 Nøkkeltall og kostra-analyse for utvalgte tjenesteområder KOMMENTARER TIL TJENESTEOMRÅDENE 51 A. Tjenesteområde rådmannsteam og støtteenheter 51 Kort om tjenesteproduksjon.. 51 Mål 52 Arbeidsmiljø og HMS 57 Økonomisk resultat 58 B. Tjenesteområde Oppvekst 59 Kort om tjenesteproduksjon.. 59 Mål 60 Arbeidsmiljø og HMS 62 Økonomisk resultat 63 C. Tjenesteområde Levekår.. 65 Kort om tjenesteproduksjon.. 65 Mål 66 Arbeidsmiljø og HMS 69 Økonomisk resultat 71 D. Tjenesteområde Samfunn 73 Kort om tjenesteproduksjon.. 73 Mål 74 Arbeidsmiljø og HMS 79 Økonomisk resultat ÅRSREGNSKAP. 81 Hovedoversikt driftsregnskap 83 Hovedoversikt investeringsregnskap. 85 Hovedoversikt balanseregnskap 87 Regnskapsskjema 1A driftsregnskap.. 89 Regnskapsskjema 1B 91 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskap 93 Regnskapsskjema 2B 95 Noter 97 Revisjonsberetning Tinn kommune Side 1

2 Tinn kommune Side 2

3 1. Rådmannens kommentarer I tillegg til gjennomgang av regnskap og den økonomiske situasjonen i kommunen, ønsker rådmannen å gi et bilde av aktivitetene og utviklingen i Tinn kommune i årsmeldingen for Resultatet av kommunens drift må vurderes i forhold til vedtatte målsettinger, både i kommuneplan og budsjett/økonomiplan. I tillegg er det fastsatt resultatkrav og utviklingsmål i rådmannens lederavtale. Kommuneplanens visjon og mål I gjeldende kommuneplan er det formulert følgende visjon: Reiselivskommunen Tinn ha økonomisk kontroll og handlefrihet Det skal videre legges vekt på levende og aktive lokalmiljøer i alle deler av kommunen frivillig arbeid infrastruktur samfunnssikkerhet Det arbeides med rullering av kommuneplanen. I lederavtalen med rådmannen angis det mer konkrete mål for de enkelte tjenestene og for kommunens utvikling. Måloppnåelse Driften av Tinn kommune er gjennomført uten store problemer i Rådmannen mener at de kommunale tjenestene i Tinn er gode og at kommunen gir sine innbyggere høy grad av behovsdekning. Gjennom deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet arbeider en for kvalitetsforbedringer av de kommunale tjenestene. Det arbeides også med systematisk kompetanseutvikling i kommunen. En er relativt à jour med den løpende saksbehandlingen. Kommunen er ikke involvert i rettssaker. Det er valgt strategier for å nå kommuneplanens visjoner og mål. Strategiene er knyttet til nærings- og kompetanseutvikling, estetikk/kultur og identitet. Det skal satses på byen, bygdene og fjellet. Kommuneplanen angir overordnede mål for kommunal tjenesteproduksjon. Tinn kommune skal: ha en samordnet og helhetlig utvikling av kommunens tjenester utvikle fleksible og kvalitative gode tjenester ha dialog med brukerne framstå som en kommune hvor det er lett å orientere seg i og hvor henvendelser raskt blir fulgt opp utvikle en effektiv organisasjon være en attraktiv arbeidsgiver for derigjennom å sikre kvalifisert arbeidskraft Folketallsutvikling Etter mange år med nedgang, har befolkningen de to siste åra økt med 27 personer. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra De siste fem årene har innbyggertallet gått ned med 83 personer eller ca. 1,4 %. Innbyggere i Tinn Det er innflytting til kommunen som forklarer befolkningsøkningen. Tinn kommune Side 3

4 Reiselivskommunen Tinn Året 2010 viser økning i antall gjestedøgn med 6,1%. Gjestedøgnstatistikken viser følgende: Gjestedøgn Nordmenn utgjør ca 60 % av de besøkende, men det er utenlandske besøkende som har størst økning i 2010 med 12,4 %.Norsk Industriarbeidermuseum har hatt omtrent samme besøkstall som i 2009 med besøkende. Krossobanen har også hatt et stabilt antall besøkende sammenlignet med rekordåret I Gaustaområdet fortsetter utbyggingen. Utbedringene av Svineroivegen, nye heiser og varmestue styrker området som alpindestinasjon. Gaustabanen har fått godkjennelse fra Veritas og åpnet for turisttrafikk i august I Skinnarbuområdet skjer det utvikling rundt Hardangerviddasenteret der utbygginga av ny utstilling er kommet i gang. Småsamfunnsprosjektene i bygdene bidrar til økt aktivitet og dermed større attraktivitet også for turister. Prosjektet Hyttefolk er nyttefolk er viktig for å ivareta behovet til våre fritidsboende. Arbeidet med produktutvikling har fortsatt i Det er gjort investeringer som forbedrer kommunens reiselivsprodukter. Her har Tinn kommune bidratt betydelig bl.a. på finansieringssiden. Det kan nevnes nye utstillinger på Norsk industriarbeidermuseum (Vemork) og på Hardangerviddasenteret på Skinnarbu. Kommunen har bevilget betydlige beløp til ny kafe og uteområde ved Krossobanen m.m. Det samme gjelder den nye Tinnløypa fra Gvepseborg til Atrå. Produktene som ble lansert i prosjektet Reiseliv i Industriens Vugge i 2009 er videreutviklet og forbedret. Foto: Rune Lødøen Tinn Austbygd Turismens 200 års jubileum fant sted i august. Det er økning i antall solgte sykkelpakker over Hardangervidda. Det ble flott TV-reklame høsten 2010 da sykkelturen ble kåret til en av Norges vakreste. Sykkelløpet Helterittet er også en nyskaping i Aktiv og resultatorientert markedsføring er kostnadskrevende. VisitRjukans markedsaktiviteter har i stor grad vært koordinert med Telemarksreiser og Innovasjon Norge. I 2010 var Tinn med i på INs vandrekampanje. Her var det fokus på Kjerringsveiven og guiding i Sabotørenes fotspor. Solstien stod ferdig i 2010 og har bidratt positivt til antallet reisende med Krossobanen. Denne stien er etablert gjennom prosjektet Vidda Vinn som har fokus på bruk av randsonene rundt Hardangervidda nasjonalpark. Solstien er en attraksjon i seg selv og vil bli forsterket med skilting og andre tiltak i området. Det har også vært et samarbeid om stier og turveier med Vest Telemark gjennom prosjektet Vandrarregionen. Isklatring har også utviklet seg til en betydelig aktivitet som får stor oppmerksomhet i media. Tinn kommune er aktiv i store nasjonale prosjekt, bl.a Reiseliv i industriens vugge og Innovativ Fjellturisme Tinn kommune Side 4

5 Næringsliv Ny strategisk næringsplan for Tinn kommune ble politisk behandlet i Arbeid med reiselivsstrategi er satt i gang som følge av næringsplanen og ventes politisk behandlet i første halvår Formannskapet har det politiske ansvaret som næringsutvalg. Det samarbeides med Forretningsutviklingsenheten i Herøya Industripark. Dette samarbeidet gir tilgang på kompetanse og kontakt med mulige etablerere. Ansatte i Rjukan Næringsutvikling AS har faste markedsmøter med Foretningsutviklingsenheten på Herøya. Næringsarbeidet har vært preget av prosjekter knyttet til datalagring. Om en lykkes i å få lokalisert slike datasenter til Rjukan vil det bety meget store investeringer og betydelig potensial for direkte og indirekte arbeidsplasser. Hydro lyste næringspark på Rjukan til salgs høsten Dette har medført betydelig aktivitet fra kommuneledelsen overfor Hydro for å ivareta lokalsamfunnets interesser i denne prosessen. Regjeringen har vedtatt å fremme Rjukans kandidatur til plass på UNESCOs verdensarvliste og sette nominasjonsprosessen i gang. Det er også bevilget statlige midler til arbeidet med utarbeidelse av søknader. Rjukanbanen feiret 100 årsjubileum i 2009 med storstilt jubileumsarrangement. Det ble da bevilget betydelige midler fra Riksantikvaren til dette kulturminnet, og dette er fulgt opp med nye bevilgninger i Det er gitt signal om fast årlig støtte over statsbudsjettet fra 2011, noe som medfører at Rjukanbanen blir lagt inn under Norsk Industriarbeidermuseum. Dette skaper statlige arbeidsplasser. Småsamfunnsprosjektene i Hovin og Austbygde med støtte fra Kommunaldepartementet og Tinn kommune gir svært positive bidrag til samfunnsutviklinga i kommunen. Kommunen har samarbeidet med disse prosjektene bl.a. med å forbedre mobildekning i bygdene. Tallet på bedrifter har gått litt ned 2010, men er noenlunde stabilt over tid. Utvikling i antall bedrifter/enkeltmannsforetak har vært slik: Antall bedrifter Arbeidsledigheten i kommune har vært lav. Arbeidsledigheten ved utgangen av året viser følgende utvikling: Arbeidsledige % ,5 1,2 2,1 1,8 2,1 Kommunale tjenester Kommunens enheter står for et tjenestetilbud på høyt nivå både i omfang og kvalitet. Pleie/omsorg, helse og sosial og oppvekstenhetene (skoler, barnehager) står for hovedtyngden av de kommunale tjenestene. Både samfunnssektoren og sentraladministrasjonen er viktige for infrastruktur, samfunnstjenester og utvikling av kommunen. Agenda Kaupang har gjort en vurdering av tilbudet innenfor helse- og omsorgstjenestene i Tinn. Denne gjennomgangen blir benyttet som grunnlag for revidering av kommunens helse- og omsorgsplan. Foto: Ove Bergersen Vestfjorddalen og Gaustatoppen Den forestående samhandlingsreformen vil få stor betydning for kommunens helse- og omsorgtjenester i framtiden, og drøftinger om dette har hatt oppmerksomhet i Tinn kommune Side 5

6 Barnevernet er styrket med en saksbehandlerstilling i Fylkesmannen har gitt midler til ytterligere styrking av barnevernet. Det har vært stort fokus på tiltak for å forbedre skoleresultatene på nasjonale prøver for Tinnskolene. Resultatene av nasjonale prøver og eksamensresultater for Tinnskolene varierer, men ligger litt under landsgjennomsnittet. Resultatene fra nasjonale prøver i 2010 er svakere enn i 2008 og Eksamensresultatene for avgangelevene for ungdomsskolen er imidlertid gode. Tinn kommune har full dekning i forhold til etterspørsel etter barnehageplasser. Lekeplasser er blitt utbedret og det er foretatt utskifting av lekeapparater. Byggesakene- og oppmålingstjenestene er stort sett behandlet innenfor lovbestemte tidsfrister. Interkommunalt arbeid Kommunen deltar aktivt i Kongsbergregionen og Fjellregionsamarbeidet. Innenfor samarbeidet i Kongsbergregionen er over 20 delprosjekter i gang. Det er også et nært samarbeid med Vinje kommune, særlig i forhold til Hardangervidda nasjonalpark. Egen samarbeidsavtale er vedtatt og signert. Samhandlingsreformen. Tinn har observatørstatus i tilsvarende prosjekt i Vest-Telemark. Utbyggingsoppgaver Det er investert for ca. 90 mill. kr i De største utbyggingsoppgavene i 2010 har vært skoleutbyggingen i Atrå, utebasseng ved Rjukanbadet, opprustning av kommunale bygninger og VA-anlegg. Kommuneøkonomi Det er kontroll på kommuneøkonomien. Netto driftsresultat er på 31,8 mill. kr eller 5,5 % i Kommunens mindreforbruk i 2010 er på 18,1 mill. kr. Dette mindreforbruket skyldes for en stor del god budsjettstyring i enhetene og ikke avsluttede tiltak/prosjekter. Kommunens lånegjeld utenom pensjonsforpliktelsene er på 302 mill. kr. Likviditeten har vært tilfredsstillende i Kommuneorganisasjonen Ved inngangen av året 2010 var det 562 årsverk fordelt på 649 ansatte. Ved utgangen av året var det fortsatt 562 årsverk, men nå fordelt på 696 ansatte. Sykefraværet gikk ned fra 8,9 % i 2009 til 6,8 % i I 2008 var sykefraværet 8,6 % og i ,6 %. Her har det vært en svært positiv utvikling med en reduksjon i sykefraværet på hele 24 % fra 2009 til Foto: Ove Bergersen Hardangervidda Nasjonalparksenter AS Det er også etablert et regionsamarbeid med Notodden og Hjartdal kommunen og Sykehuset Telemark knyttet til Tinn kommune Side 6

7 Energi og klima Det er vedtatt en energi- og klimaplan for Tinn kommune i Oppfølgingen av denne i 2010 er ikke tilfredsstillende. Beredskap Beredskapsarbeidet i kommunen er forbedret i Det er etablert en administrativ beredskapsgruppe som møtes jevnlig. Det er utpekt en egen beredskapskoordinator og kommunens beredskapsplan for kriseledelsen er oppdatert. Det er etablert sms-varsling til kriseledelsen via AMK sentral. Vi har tre områder som har fått spesiell oppmerksomhet i forbindelse med ras- og skredsituasjoner. Avslutning De ansattes innsats er avgjørende for at vi kan levere de kommunale tjenestene til lokalsamfunnet. Rådmannen vil takke kommunens arbeidstakere for meget god innsats i Jeg vil også takke kommunens politikere for samarbeidet i året som gikk. Foto: Rune Lødøen De generelle kraftprisene i kommunen er fortsatt gunstige. Omsetning av konsesjonskraft ble overtatt av Tinn kommune fra Resultatet av denne forvaltningen er fortsatt meget god. Det arbeides med å få fram alternativ energiproduksjon (bioenergi, småkraftverk) i Tinn. 4 konkrete bioenergiprosjekter knyttet til offentlige bygninger er under planlegging. Det har vært arbeidet med ny reguleringskonsesjon for Møsvatn og revisjon av konsesjonsbetingelsene for Mår. Rune Lødøen på Svaddenipa. Tinn kommune, mars/april 2011 Rune Lødøen rådmann Tinn kommune Side 7

8 Tinn kommune Side 8

9 2. Kommunal drift Tinn kommune har i dag en god basis for videreutvikling av styringssystemer som for eksempel overordna årshjul. Nødvendigheten av funksjonelle styringssystemer er en prioritert oppgave både for politisk og administrativ ledelse i kommunen. Overordna årshjul (les årshjulet mot venstre) 1. januar Fakta presentasjon Kommunestyret Brukerinnspill Ansatte Målbare fakta: Årsmelding Årsregnskap Evaluering/erfari nger Innspill fra brukere: Innspill fra brukere Medarbeidersamtaler Kommunestyret vedtar budsjett: Årsbudsjett Økonomiplan Formannskapet: Budsjettinnstilling til kommunestyret Formannskap Rådmannens budsjettforslag 1. mai 1. tertialrapport Dialog Dialog: Politikere enheter avklarer retninger og prinsipp Kommunestyret: Budsjettrullering Strategisk handlingsplan Rådmann: Budsjettforslag Budsjettarbeid i administrasjonen: Rådmannen Enheter 1. september 2. tertialrapport Årsregnskap Årsmelding Budsjettrullering Rådmann enheter Budsjettarbeid Ferie Tinn kommune Side 9

10 Tinn kommune Side 10

11 A. Kommuneorganisasjonen Årsmelding og årsregnskap 2010 Ordfører Turid Opedal Rådmann Rune Lødøen Tinn kommune Side 11

12 Tinn kommune Side 12

13 Politisk organisering KOMMUNESTYRET 29 representanter Ordfører Turid Opedal Kontrollutvalg Leder Ingar Hovden Oppvekstutvalg Leder Per Lykke Levekårutvalg Leder Oluf Jacobsen Formannskapet 7 representanter Ordfører Turid Opedal Samfunnsutvalg Leder Birger Hovden Kulturutvalg Leder Bjørn Næset Administrasjonsutvalget 5 representanter Leder Unni Heimark Kommunestyret er kommunens øverste organ, og velges hvert fjerde år. Det var kommunevalg høsten 2007, og for valgperioden har kommunestyret følgende representanter. ARBEIDERPARTIET (14) HØYRE (4) FREMSKRITTSPARTIET (3) Erik Haatvedt (ordfører fram til ) Per Lykke Unni Skårdal Turid Opedal (ordfører fra ) Hans Røysland Jorunn Stormoen Birger Hovden (varaordfører fra ) Arnt Ove Reiten Trond Skjelhaugen Finn Arild Bystrøm Grethe Vrålstad Hansen Unni H Heimark SENTERPARTIET (2) Jan Stenersen NTPL (3) Gunhild Lurås Bjørn Næset Runar Espeland Hege Heisholt Arne Persson Helene Hansen Bakka Oluf Jacobsen Kjell Jarle Midtlyng SV (2) Einar Hagen Steinar Alexander Miland Kathrine Kvåle Haatvedt KRF (1) Sanja Pasovic Hilde F Jacobsen Vigdis Jensen Tom Mårtensson Torunn Årnes Else Hildegunn Ohren Blå skrift er kommunestyremedlemmer som også er medlemmer av formannskapet. Tinn kommune Side 13

14 Politisk møtevirksomhet i 2010 Årsmelding og årsregnskap 2010 Antall møter 2010 Antall saker 2010 Kommunestyret Formannskapet Samfunnsutvalget 8 53 Oppvekstutvalget 8 33 Levekårsutvalget 6 12 Kulturutvalget 6 40 Administrasjonsutvalget Spesielle hendelser i året Ordførerskifte Ordfører Erik Haatvedt (AP) døde brått i 25.april Varaordfører Turid Opedal (AP) ble konstituert som ordfører med virkning fra 25. april, og Birger Hovden (AP) ble konstituert som varaordfører. Kommunestyret valgte i møte den 6. juni Turid Opedal som ordfører og Birger Hovden som varaordfører. Viktige politiske saker Ny eierskapsstrategi vedtatt mars/april. Evaluering av Tinn kommunes administrative struktur. Det ble i løpet av 2009 gjennomført en evaluering av kommunens administrative struktur, to-nivå modellen. Denne saken ble politisk behandlet i mars/april. Dagens administrative struktur ble vedtatt opprettholdt. Gjennomgang av tjenestetilbudet innen pleie og omsorg, PU og helse. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjett 2010 at det skulle foretas en uavhengig gjennomgang av tjenestetilbudet innen pleie og omsorg, PU og helse. Denne gjennomgangen ble etter tilbudsinnhenting gjennomført av konsulentselskapet AGENDA Kaupang AS. Det ble utarbeidet en rapport med forslag til tiltak. Med utgangspunkt i disse forslagene arbeider nå kommunen videre med å tilpasse og forbedre tilbudene innen tjenesteområdene. Det har vært stor politisk oppmerksomhet omkring deltid/heltidsproblematikken. I kvalitetskommuneprogrammet var det prosjekter relatert til dette tema, og det er uttrykt politisk ønske om at det gjøres konkrete tiltak for å redusere uønsket deltid (sak i adm. utvalget 2010, kommunestyret 2011) Ny felles barneskole i Atrå ferdig og tatt i bruk høsten 2010 Det ble gjennomført målføreavstemming nynorsk/bokmål ved Atrå barne- og ungdomsskole og Hovin skule og barnehage. Det valgte målføre ble bokmål ved begge skolene. Rjukan på Unescos verdensarvliste, søknadsprosessen er igangsatt. Solspeilprosjektet - kommunestyret vedtok at prosjektet skal realiseres. Hydro har varslet salg av næringsparken. Det pågår politisk og administrativt arbeid med etablering av ny industri; datalagringsprosjekter på Rjukan. Tinn kommune Side 14

15 Administrativ organisering Gjeldene fra Årsmelding og årsregnskap 2010 Stab hos rådmannen Rådmann Rådmannsteam Nivå 1 Støtte enheter Økonomi Økonomi, skatt ikt,, innkjøp Organisasjon Pers., lønn, arkiv, post, fellestj., servicetorg Service Torg 25 tjenesteytende enheter Nivå 2 Næringsavdeling Plan og Landbruk Kulturkontor Teknisk Renhold Brann Bibliotek Asylmottak Omsorg, Rjukan Omsorg, Tinn PU Helse Furuheim barnehage Dale Bakhus barneh. Øverland barnehage Skibak.sletta barneh. Barnevern og PPT Bøen barnehage Rjukan barneskole Rjukan ungdomsskole Miland barneskole Atrå barne- og ungd.skole Hovin skole/barneh. Voksenopplæring NAV - Tinn Tinn kommune Side 15

16 Tinn kommune Side 16

17 Kommunen som arbeidsgiver Årsmelding og årsregnskap 2010 Tinn kommune har i kommuneplanen for nedfelt strategimål, hvor overordnede mål for kommunal tjenesteproduksjon er: å ha en samordnet og helhetlig utvikling av kommunens tjenester utvikle fleksible og kvalitative gode tjenester ha dialog med brukerne framstå som en kommune hvor det er lett å orientere seg i og hvor henvendelser raskt blir fulgt opp utvikle en effektiv organisasjon være en attraktiv arbeidsgiver for derigjennom å sikre kvalifisert arbeidskraft ha økonomisk kontroll og handlefrihet Kommunens visjon jf. kommuneplan er: Reiselivskommunen Tinn Kommunene er bærebjelken i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som både innbyggere og næringsliv er helt avhengige av. I kommunen er det medarbeiderne som skaper resultater for innbyggere og brukere. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet mellom bruker og innbygger blir avgjørende. Tinn kommune har som et av sine hovedmål å være en attraktiv arbeidsgiver for derigjennom å sikre kvalifisert arbeidskraft for å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har behov for. Det er viktig at våre medarbeidere er både engasjerte og motiverte i sitt daglige virke. Arbeidsgiverpolitikk handler om å utvikle tre relasjoner: Relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt. Relasjonen mellom medarbeider og innbygger/ bruker/partner. Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked. Lederne skal i samsvar med kommunens overordna målsettinger sette mål for egne ansvarsområder. Den politiske forankringen skjer gjennom rådmannens årlige lederavtale med formannskapet og formidles videre gjennom rådmannsteamets årlige ledersamtaler og lederavtaler med den enkelte enhetsleder. Tinn kommune er organisert etter to nivå modellen, det vil si en flat organisasjonsstruktur. Myndighetsområdet og arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannsteamet og de tjenesteytende enhetene er tydeliggjort gjennom det administrative delegeringsreglement. Rådmannen (rådmannsteamet) skal i hovedsak arbeide på strategisk nivå, på mål-, styrings- og rammenivå, og sørge for god kontakt med politisk ledelse og de tjenesteytende enhetene. Enhetslederne er ledere for de 25 tjenesteytende enhetene og 2 støtteenheter, og er delegert totalansvaret for den daglige driften når det gjelder Tinn kommunes tjenester. Det innbefatter ansvaret for fag, utvikling av fag og tjenester, personal, økonomi og administrasjon. Det er fra 2010 innført prøveordning med økonomisk rammestyring. Tinn kommune Side 17

18 Både politisk og administrativ ledelse ser behovet for å ha fokus på omdømme og gjennomfører flere tiltak når det gjelder arbeidsmiljø, rekruttering og kompetanseutvikling. Kvalitetskommuneprogrammet Tinn kommune har vært med i kvalitetskommuneprogrammet fra 4. kvartal Målet med kvalitetskommuneprogrammet var å øke kvalitet og effektivitet i det kommunale tjenestetilbudet gjennom konstruktiv samhandling mellom folkevalgte, ledere og ansatte slik at innbyggerne skulle merke en forbedring. Det var et særlig mål å redusere sykefraværet og holde dette stabilt lavt. Kvalitetskommuneprogrammet ble offisielt avsluttet sommeren 2010, men erfaringene med denne måten å arbeide på har vært så god at det er ønskelig å bruke tre-partssamarbeidet også i den videre utviklingen av kommunen. Det er 2 prosjekter som ble avsluttet i løpet av 2010: Delprosjekt Sammenheng barnehage og skole Dette prosjektet hadde fokus på å gjøre overgangen fra barnehage til skole så smidig som mulig slik at det for både barn og foreldre virkelig føles at det er en naturlig sammenheng mellom skole og barnehage. Prosjektet ble avsluttet sommeren Resultatene danner nå grunnlag for en intensivering og effektivisering av overgangen barnehage skole i Tinn kommune. Delprosjekt Elevsamtale som utviklingssamtale Nytt med dette prosjektet er at elever, foreldre og lærere er sammen om læringsvurderingen og elevens faglige utvikling. De gode resultatene i prosjektet blir nå tatt som et naturlig utviklingstiltak for elevvurdering. Tinn kommune fortsetter sitt engasjement i Kvalitetskommuneprogrammet med ytterligere 3 prosjekter: Delprosjekt Fra deltid til heltid i pleie- og omsorgsektoren Prosjektets fokus er å få flest mulig inn i hele stillinger. Enhetslederne innen disse områdene fortsetter arbeidet med å redusere uønsket deltid. Delprosjekt Fra fravær til nærvær Helsefremmende arbeidsplasser Fokuset i dette prosjektet er å få ned sykefraværet. Delprosjekt Oasen mestring og muligheter Oasen er et møtested for helt eller delvis fraværende. Tinn kommune fikk IA prisen 2010 for prosjektet Oasen. "Dette er en viktig markering. Vi trenger flere arbeidsplasser som er inkluderende, modige og bærekraftige", sa direktør i NAV Terje Tønnessen i Ibsens Hus - Skien, den 10. febr da Tinn kommune tok imot denne prestisjefulle prisen. Oasen mestring og muligheter er et møtested for helt eller delvis fraværende. Prosjektet foregår på Omsorg Rjukan, der det legges vekt på hvordan man tar ansvar for egen helse og forbedre livskvalitet og lykke. Gjennom faste møter med gode samtaler, legges det fundamentet for en kultur basert på trivsel og respekt for hverandre. Fellesskap er nøkkelordet som åpner for tett kontakt med arbeidsplassen og nær oppfølging av de sykemeldte; målet er å fort komme tilbake til arbeid, selv om man ikke er 100 % frisk. Det er sjeldent at man er helt syk eller helt frisk. Spørsmålet er: Hva gjør vi imellom? Personalsjef Alina Bråthen, prosjektleder Torild K. Bye og enhetsleder Merethe Skui tar imot IA prisen for 2010 i Ibsens Hus, Skien, Tinn kommune Side 18

19 Fakta om prosjektet: Konseptet om og arbeidet med Oasen begynte i høst 2008, for så å bli knyttet til kvalitetskommuneprogrammets opplegg med nærværet som innsatsområde og dermed redusert sykefravær i kommunen. Oasen bygger på å endre atferd, holdninger og verdier i forhold til arbeid og sykefravær. Oasen organiseres på forskjellige måter for å dekke forskjellige behov. En møteplass for ansatte som er eller er i ferd med å bli syk, hvor det arrangeres kurs/skolering og holdningsskapende arbeid Den inkluderende holdning er ikke bare leders ansvar, men også medarbeidernes ansvar og plikt når det gjelder ansatte som har vært syke og som kommer tilbake i jobb. Legens viktige rolle i denne situasjonen er åpenbar, samtidig som man må huske at sykdom fortsatt er en privat sak når det gjelder sykdomsbildet. Men det er like åpenbart at arbeidsgiver og legen har en reell mulighet til å bruke sykemeldingsblanketten som utgangspunkt for dialog med tanke på tilrettelegging av arbeidsplassen/ oppgaver, framdrift og videre muligheter for å komme tilbake i jobb. Tidligere enhetsleder for Pleie og omsorg Rjukan var initiativtakeren til dette konseptet, og det er også hun som satte i gang forarbeidet med brukerundersøkelser, samling og analyse av dataene, og de teoretiske prinsippene som lå til grunn for at prosjektet skulle lykkes. Resultat: Sykefraværet i enheten ble redusert med hele 29,8 % i perioden , noe som også har medvirket til at sykefraværet totalt i kommunen ble redusert. Ansatte kommer mye fortere tilbake i jobb. Det blir satt i gang tilretteleggingstiltak på et tidligere tidspunkt, slik at ansatte velger å komme på jobb istedenfor å være sykemeldte. Bedre kontakt med leger/ helsepersonell her fysioterapi- og psykiatritjenesten. Alt i alt: de ansatte er fornøyde, og det er brukerne også. Arrangement Tinn kommune gjennomfører hvert år en tilstelning for å markere jubilanter og pensjonister på en hyggelig måte. I 2010 ble dette festsamværet gjennomført på Gaustablikk Høgfjellshotell. Det var i 2010 én 40 års jubilant, ni 25 års jubilanter samt 14 pensjonister som ble hedret av ordfører og rådmann med taler, underholdning, blomster og gaver for lang og tro tjeneste. Det ble i forbindelse med et formannskapsmøte den satt av kroner til felles julebord for ansatte. Den samme summen har blitt budsjettert i påfølgende år. Intensjonen med felles julebord har vært at kommunens ansatte skal bli kjent med hverandre på tvers av tjeneste- og ansvarsområde, enhets- og avdelingsgrenser, arbeidstid og stillingsstørrelse. Første helgen i desember har det siden 2006 blitt arrangert julebord for kommunens ansatte. De tre første årene var arrangementet på Rjukanhuset. De to siste årene har det vært på Skinnarbu høgfjellshotell. I 2010 var det god oppslutning på fredag, men ikke like godt på lørdag. Til sammen var kun 173 av kommunens 702 ansatte på julebord. Kompetanse Vi har utfordringer når det gjelder å skaffe nødvendig kompetanse til Tinn. Derfor vedtok kommunestyret i 2008 å bevilge øremerkede midler for å bygge kompetanse lokalt. 1 mill. kr i 2008 og kr hvert år i økonomiplanperioden blir brukt til kompetanseheving og utvikling av egne ansatte. Dette for å stimulere egne ansatte til å bygge opp kompetanse som sykepleiere, ingeniører, lærere, vernepleiere, spesialpedagog, logoped etc. Det satses også i stor grad på videreutdanning av lærere for å styrke skolens kompetanse og attraktivitet/omdømme. For å motivere til kompetanseutvikling og generell utvikling trenger vi også gode ledere. Lederutvikling er derfor også et prioritert område. Tinn kommune har utfordringer med å skaffe seg nødvendig kompetanse ved ekstern rekruttering, og det er nå iverksatt flere særskilte rekrutteringstiltak i forsøk på å bedre denne situasjonen. Tinn kommune Side 19

20 Kompetansekartlegging Det er gledelig å se at 239 ansatte av de 524 hvis profil ble godkjent av leder har svart ja til spørsmålet om de ønsker å øke sin formelle kompetanse (221 hadde svar nei til det, og 61hadde holdt seg nøytralt). Lederopplæring/lederutvikling I 2010 ble det ikke gjennomført noe form for systematisert lederutvikling lokalt. Blant Tinn kommunes enhetsledere har det imidlertid vært flere som i løpet av 2009/2010 har bygget på sin lederkompetanse i form av Bachelor- og Masterprogram i ledelse. Kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok i 2008 å sette av midler til å utvikle etterspurt kompetanse hos egne ansatte. Det er etter hvert flere av våre ansatte som har fullført eller er i gang med etterspurt grunnutdanning, etterutdanning og videre-utdanning i forbindelse med dette tiltaket. Noen har tatt desentralisert sykepleierutdanning, noen har tatt desentralisert spesialutdanning (helsesøster, psykiatri). Flere er i gang med desentralisert førskolelærerutdanning, mange lærere tar videreutdanning innen prioriterte fag (matematikk/engelsk). Flere har bygget på med spesialpedagogikk. Det er gjennomført flere kurs for superbrukere plan og rapport innen pleie og omsorg. Administrasjonsutvalget og kommunestyret har videre vedtatt at vi i Tinn skal opprette studiesenter (www.studiesenteret.no) hvor Tinns ansatte og innbyggere kan ta desentralisert fag/høgskoleutdanning ved hjelp av nettbasert fjernundervisning. Dette tilbudet vil være på plass fra høsten Antall årsverk/ansatte Pr var det 562 årsverk fordelt på 649 personer. Det er ikke opprettet nye stillinger, ei heller lagt ned stillinger i løpet av Pr var det fortsatt 562 årsverk i kommunen fordelt på 696 personer (både fast ansatte og vikarer). Av disse er 593 i faste stillinger. I forbindelse med sammenslåing Haukås Lurås skule, Bøen skule og Marum Ulleren skule til en skole: Atrå barne- og ungdomsskole ble det forutsatt en innsparing på 5 årsverk. I realiteten har sammenslåingen ført til en reduksjon av 7 årsverk. Rjukan barneskole har imidlertid hatt en økning på 4,4 årsverk fra skoleåret 2007/08. Der noe er relatert til utvidet timetall i skolen og noe i forhold til elever med behov for spesialundervisning. Det er en liten nedgang i elevtallet i samme periode. Miland skole har også hatt en økning på 2,5 årsverk fra skoleåret 2007/08. Økningen skyldes økte ressurser til spesialundervisning. Elevtallet har sunket i samme periode, og i 2010 var det ca 50 elever ved skolen. Antallet årsverk i kommunen er derfor uforandret fra 2009 til Det er 696 ansatte i Tinn kommune. Av disse er det 569 kvinner (81,75 %) og 127 menn (18,25 %). Kommunens årsverk er fordelt som følger: Majoriteten av årsverkene i Tinn kommune finnes det på de 25 tjenesteytende enhetene, med ca. 93 % av totalt årsverk. Levekår har flest årsverk 256 (45,6%) oppvekst 176 (31,3 %) samfunn 91 (16,2 %). Resten av årsverkene, 39 (under 7 %) er organisatorisk plassert innenfor sentraladministrasjonen. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på blant disse 39 årsverkene regnes også servicetorget som tjenesteytende avdeling med 4 årsverk, det er to årsverk som har sitt arbeid direkte relatert til plan/naturforvaltning og friluftsliv, et årsverk med rådgiverfunksjon i forhold til skoler og barnehager, samt ½ årsverk til overformynderiet. Det er derfor 31 ½ årsverk i administrative stillinger (Kostras 120-funksjon) sentraladm oppvekst levekår samfunn Stillingshjemler fordelt på tjenesteområde, totalt 562 årsverk Tinn kommune Side 20

Årsmelding og årsregnskap 2011. Tinn kommune

Årsmelding og årsregnskap 2011. Tinn kommune Tinn kommune Foto: Yngve Ask I stolheis over Rjukan NØKKELTALL FOR 2010-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 2. KOMMUNAL DRIFT 11 A. Kommuneorganisasjonen 12 Politisk organisering 13 Administrativ

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Intensjonsavtale for Rjukan kommune

Intensjonsavtale for Rjukan kommune Intensjonsavtale for Rjukan kommune Foto: Trond Stegarud Innledning Hjartdal og Tinn kommuner har som ledd i kommunereformen som Stortinget har vedtatt, gjennomført en naboprat og forhandlinger om denne

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato Lederavtale Rådmann Sted, dato Rådmann Ordfører 1 Formell del 1.1 Generelt Denne arbeidsavtalen er inngått med hjemmel i lov og avtaleverk gjeldende for kommunal sektor. Avtalen tar sikte på å presisere

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER Tid/ sted: Tirsdag 13.01.09 på ordførers kontor Samtalen er hjemlet i vedlagte lederavtale mellom rådmannen og, pkt. 6, som lyder: Evaluering av resultatsoppnåelse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 Vedtatt i drifts- og tjenesteutvalg 14.06.17 1 1. Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 1.1. Utfordringsprofil

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler.

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen for sak: 50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen som følger vedlagt

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer