ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 PB 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og sunn bedrift. Driftsåret 2004 føyer seg inn i rekken av gode år for bedriften. Alle ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle driften til det beste for studentene. Et slikt samlet løft gir resultater har vært et år med stor aktivitet. Styret besluttet i mars måned å lage ny barnehage i Borre, samtidig som Knerten familiebarnehage skulle legges ned. Det var en tung beslutning å legge ned en av de eldste avdelingene i SIV, men i ettertid har det vist seg å være en riktig beslutning. Start ble navnet på den nye barnehagen og et formidabelt arbeid ble lagt ned for å gjøre alt klart til studiestart. Iherdig innsats fra de ansatte har gjort Start til det vi håpet den skulle være; en barnehage litt utenom det vanlige. I mai og juni måned skjedde det også mye på kantinesiden. Kontrakt om en ny kantine på Horten VGS ble undertegnet, og i slutten av juni ble vi enige med høgskolen om å overta driften av kantina på Eik. Spisestedsvirksomheten er nå en av de største avdelingene i SIV, og markedet rundt oss ser på oss som en seriøs aktør. I statsbudsjettet for 2004 ble det satt av 82 nye studentboliger til SIV. Vi startet umiddelbart en planlegging av byggetrinn 2 på Klokkergården, og regner med byggestart sommeren Samlokalisering av HVE på Borre har vært en gjenganger gjennom hele året. Statsbudsjettet ga heller ikke nå noen klare signaler, og det er flere som nå stiller spørsmålet Vil vi noen gang få se en samlokalisert høgskole på Borre?. Vi må imidlertid krysse fingrene, og jobbe ufortrødent videre med full samlokalisering som hovedmål. I forbindelse med den planlagte samlokaliseringen av HVE, er det også startet et arbeid med å bygge en ny idrettshall på Borre. SIV sitter i førersetet i dette prosjektet, men en gjennomføring her hviler i stor grad på et vedtak om samlokalisering. Jeg vil også berømme vertskommunene Horten og Tønsberg. Samarbeidet med dem er upåklagelig, og de ser at de spiller en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for Høgskolen i Vestfold som studiested, og for studentenes trivsel. Det å ha sitt daglige virke i SIV er meget spennende. Ingen dag er lik, og utfordringene står i kø. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en flott innsats i året som har gått. Uten deres flotte innsats stopper SIV. Studentsamskipnaden i Vestfold legger herved frem sin åreberetning og regnskap for Hans Erik Stormoen Direktør STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD (SIV) Årsrapport for 2004 Trykk: Trykkeriet AS Lay-out/design: SIV Opplag: 250 Bilder: SIV 2

3 Innhold: Direktøren har ordet Kort om Studentsamskipnaden Styrets årsberetning Historikk Velferd, et vidt begrep Årsrapporter: - Aurora Studentbarnehage - Brage Fagbokhandel - Start Studentbarnehage - SIV Spisesteder - SIV Bolig Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømanalyse - Noter(SIV) - Noter(SIV Konsern) - Revisjonsberetning Side 02 Side 04 Side 07 Side 10 Side 12 Side 13 Side 13 Side 15 Side 17 Side 17 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Side 29 Side 31 3

4 Studentsamskipnaden: GENERELL INFORMASJON SIV driver i dag en rekke servicetiltak for Vestfoldstudentene samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på syv medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - to representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - to representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - to representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - en representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold og ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2004 var denne avgiften kr 300. Organisasjon: Studenter ved HVE SIV styret SIV Administrasjon SIV Forretning AS SIV KB Eiendom AS 100% Kirkebakken Nærvarme AS 50% GigaFib 10% Personalsjef Regnskapssjef IT/Drift Bolig Bokhandel Barnehage Velferd Informasjon 4

5 Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer : studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. Bedriftens sosialrådgivningstjeneste er et annet tiltak for at hverdagen skal bli så enkel som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. Fremtiden Høgskolen i Vestfold skal etter planen samlokaliseres. Det er i skrivende stund usikkert når dette vil skje. En slik usikkerhet skaper også usikkerhet for studentsamskipnaden. Skal vi fortsette arbeidet med å skape et godt og inspirerende studentmiljø i området rundt studiested Borre, eller skal vi igjen konsentrere vår innsats mot Tønsberg regionen. Vi må nok innfinne oss med at en avgjørelse kan trekke ut i tid, og legge kortene deretter. Hovedmålet må uansett være å gjøre Vestfold til det studiestedet studentene søker seg til for å ta sin utdannelse. HVE utvikler nye og spennende utdanningstilbud, og det er vår oppgave å følge opp slik at studentene også får et optimalt velferdstilbud. 5

6 6

7 Styrets beretning 2004: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Bedriften har i de senere år også engasjert seg i forretningsmessige virksomhet som ikke har direkte med medlemsmassen å gjøre. Styrets målsetning med denne type virksomhet er å generere inntekter som kan benyttes til studentenes beste. Styret Bedriftens styre har i 2004 bestått av: Student Joar Sørvik Solem, styreleder Student Sindre Eirik Martinsen, nestleder Student Ingvild Sebu Miland Student Christian Berg Rektor HVE Halvor Austenå Studiedirektør HVE Anne Karine Sørskår Avd. leder Herman Meier Styret har i 2004 avviklet seks styremøter og det er behandlet 62 saker. Det har dessuten vært avviklet et styreseminar hvor det er gitt opplæring i styrearbeid og hvor bedriftens rammebetingelser etc. ble gjennomgått. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene består av Ollebakken Hybelhus, Klokkergården Studentboligtun, Halfdan Wilhelmsens allé 7 og 22, Åsgårdstrand Studentboliger, Herredshuset og Tollbodgata. Tomteområdet i Sandeveien 24 ble i juni solgt til KB Eiendom. Hoveddelen av boligmassen har meget god standard og består totalt av 215 hybler og 25 leiligheter. De ulike komplekser ga i 2004 et positivt resultat. Avdelinger som tidligere hadde økonomiske problemer viser nå positive trekk, men det må ikke legges skjul på at den gunstige rentesituasjonen i landet gjør sitt til resultatene. Departementets retningslinjer for føring av boligtilskudd har også en resultatmessig effekt. SIV valgte å omarbeide regnskapet, slik at inngående balanse for boligene er endret pr 31/ Dette betyr at gjeldsgraden øker og egenkapitalprosenten for SIV har gått betydelig ned. SIV fikk i februar tilskudd til 82 nye studentboligenheter. Arbeidet med å realisere disse er i full gang, men styret ser med bekymring på at det fremdeles ikke er avklart noe om samlokalisering av HVE på Borre. Et slikt vedtak vil etter styrets vurdering være viktig å få, før man gir endelig klarsignal om å bygge mange nye hybler. Styret ser derfor med spenning frem til regjeringens budsjettbehandling for Vestfold har trolig landets dårligste studentboligdekning, men man klarte også i 2004 å skaffe boliger til alle blant annet ved hjelp av samskipnadens formidlingstjeneste av boliger på privatmarkedet. Totalt sett bidro den studentrettede boligdriften med et positivt resultat på i underkant av 1.1 millioner kroner. Studentkantinene SIV driver en større kantine og en cafè ved høgskolens avdeling i Borre, samt at man overtok driften av kantinen på Avdeling for lærerutdanning i august Styrets økonomiske målsetting ved denne virksomheten har i 2004 vært å oppnå en resultatgrad på 5%. Det endelige resultatet for kantinedriften på HVE ble på 3,5%, mens det totale resultatet for alle serveringsstedene ble på 4,4%. Styret sier seg allikevel tilfreds med resultatet, og forventer en bedring i 2005, når driften på Eik er i gang for fullt. Studentbarnehagene Dette året har vært litt spesielt med tanke på barnehagedriften. Styret besluttet å nedlegge Knerten familiebarnehage 1. juli 2004, for så å starte opp en ny større og mer tidsriktig barnehage 1. august. Dette har gått over all forventning og vi har i dag to flotte barnehager. Aurora Studentbarnehage er lokalisert ved Avdeling for lærerutdanning på Eik, mens Start Studentbarnehage er lokalisert i nærheten av HVEs studiested i Borre. 7

8 Barnehageavdelingen oppnådde et positivt resultat på kr Dette må betegnes som meget tilfredsstillende, virksomhetens rammebetingelser tatt i betraktning. I og med nedleggelse av Knerten ble det solgt et bolighus. Dette ga en netto gevinst på kr Barnehagesatsene i SIVs barnehager er for tiden kr pr måned i Start og kr pr måned i Aurora, inkludert kostpenger. Studentbokhandel Brage studentbokhandel har utsalg både på Eik og i Borre. Den totale omsetning er ca. 8.3 mill. kroner, en nedgang fra 2003 på ca 3,6%. Virksomheten ga et positivt resultat på kr Bokhandelvirksomheten er således en spesielt viktig pilar i SIVs totaløkonomi. Det er imidlertid bekymringsfullt at omsetningen til bokhandlene har sunket i løpet av de siste årene. Vi hadde som mål å få stoppet nedgangen i 2004, men klarte det ikke. Når ny avtale om prising av fagbøker trer i kraft i mai 2005, vil det settes yterligere press på prisene, og dermed også på våre marginer. Det vil derfor også være en hovedutfordring å tilpasse virksomheten til de rammebetingelser vi møter i fremtiden. Administrasjonen SIVs administrasjon består av seks personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens økonomi- og personaltjenester. Av studentrettede oppgaver sorterer blant annet sosialrådgivningstjeneste, refusjonsordning for medisinske utgifter og studenthyttene under administrasjonen. SIVs informasjons- og velferdskonsulent er også tilknyttet administrasjonen. Annen virksomhet. Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset Borre (utleiekontorer) Borre Vandrerhjem Klokkergården ( sommerhotell ) Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Teiekantina, Tønsberg (kantine videregående skole), avsluttet 1 juni 2004 Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten. Kantinedriften ved de videregående skoler håper man gradvis å kunne utvide. Regnskap - økonomi Regnskapet for 2004 viser et driftsresultat på kr og et positivt resultat etter finansposter på kr Dette meget gode resultatet skyldes salg av Knerten familiebarnehage og Sandeveien 24, som i sum slår ut på resultatet med kr Det resterende resultat ligger noe i underkant i forhold til budsjett, men innenfor de rammer som synes rimelige. Styret har foretatt følgende fondsavsetninger: Semesteravgiftsfond kr og Pensjonsfond kr Det avsettes også kr til kulturfond for stimulering av kulturelle aktiviteter. Det øvrige overskudd, kr tilføres fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kr og den langsiktige pantegjeld er på kr Den totale langsiktige gjelden er på kr Årets resultatgrad etter finanskostnader ble 13.82% Regnskapet for 2004 er omarbeidet i henhold til retningslinjer gitt av UFD vedrørende føring av tilskudd til studentboligbygging. Dette har medført en omfordeling av verdiene på balansen fra bundet egenkapital til langsiktig gjeld. Dette har ingen innvirkning på selskapets finansiell styrke. Det er også gjort beregninger på bedriftens totale pensjonsforpliktelser i årene fremover. Det er betydelige beløp 8

9 som brukes på bedriftens pensjonsordninger i år og i årene som kommer. Kostnadene vil måtte gjennomgås grundig og alternativer vurderes. Bedriftens totale økonomiske situasjon må sies å være solid og tilfredsstillende. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2004, 52 faste ansatte, hvorav 43 kvinner og 9 menn. Totalt mottok 91 personer skattepliktige ytelser fra SIV i SIVs virksomhet medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til Høgskolen i Vestfold, Folkeuniversitet Buskerud /Vestfold, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for Borre, den 4 april 2005 Joar Sørvik Solem Christian Berg Halvor Austenå Styreleder Ingvild Sebu Miland Anne Karine Sørskår Herman Meier Sindre Eirik Martinsen Hans Erik Stormoen Direktør 9

10 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia a.s og i Gnist.no Kjell Anders Rød fratrer som direktør 1. april, ny direktør er Hans Erik Stormoen. Det bygges 5 nye studenthybler på Herredshuset og 6 nye i Tønsberg Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles. 10

11 11

12 Velferd, et vidt begrep: Velferd for studenter i Vestfold er et vidt begrep. I tillegg til mat, bolig, barnehage, sosialrådgiver og refusjonsordning av helseutgifter bidrar vi også på andre arenaer. Aktiviteter ved skidag, studiestart, åpningsshow i Oseberg Kulturhus, Maritim dag og Ingeniørenes dag er arrangementer som vi også er involvert i. Dette har vært i form av ren sponsing av arrangementer og som aktiv deltager i andre sammenhenger. Her treffer vi studenter på hjemmebane og medfører gode relasjoner inn i ulike studentorgan ved skolen. Det årlige overlappingsseminaret som arrangeres for av- og påtroppende studentrepresentanter i ulike råd og utvalg er et av arrangementene SIV samarbeider spesielt tett sammen med Vestfold Studentsamfunn, Studentparlamentet i Vestfold og HVE. Målet for seminaret er at nyvalgte representanter skal få opplæring i sitt konkrete verv og samtidig bli kjent med likesinnede studenter og representanter fra HVE og SIV. Festmiddag, underholdning og sosialt samvær på kvelden, er en god arena for å knytte disse nye bekjentskapene. SIV har også hatt en sentral rolle i planleggingen av UKA05. Studentsamfunnets ukakoordinator ville gjerne at et styremedlem fra SIV ble representert i UKA05-styret. SIV har de siste Ukene bidratt med betydelige summer for å dekke opp underskudd etter arrangementene. Ved å være representert som styremedlem kunne vi bedre hjelpe til med planlegging, organisering og i tillegg være med i budsjettarbeidet. Arbeidet i UKA05 styret har vært spennende og vi har virkelig kjent studentlivet til engasjerte studenter på pulsen. SIV takker UKA05 for tilliten og et godt samarbeid i 2004! Seminar for SIVs ansatte: Tidlig i 2004 arrangerte SIV personalseminar for samtlige ansatte. Målet for dagen var å komme frem til gode serviceerklæringer for de ulike avdelingene. Mange kreative forslag kom på bordet og de beste tok vi med oss videre for bearbeiding. Konkrete tiltak for å oppfylle serviceerklæringen i det daglige arbeidet ble også utarbeidet. Samtlige serviceerklæringer er rammet inn og henger lett synlig i alle SIVs virksomheter. Barnehagene: Spisesteder: Bolig: Servicesenter: Bok: Hos oss blir ditt barn sett, hørt og ivaretatt. SIV spisesteder skal tilby variert og velsmakende mat til kundevennlige priser, i hyggelige omgivelser, med lett tilgjengelighet SIV tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov Vi strekker oss gjerne litt lengre for deg I Brage Fagbokhandel skal du føle deg velkommen, du som kunde skal få de varene du etterspør, og ha lyst til å komme tilbake 12

13 Årsrapport, Aurora Studentbarnehage Så var tiden inne for et tilbakeblikk på året som er gått. På barnehagefronten har det skjedd mye de siste årene. Barnehagereformen har trådt i kraft, med blant annet maksimumpris på barnehageplasser, og lovnader om barnehageplass til alle som ønsket det. Vi har hatt stor søkning til Aurora og vi har med andre ord ikke hatt vanskeligheter med å fylle opp de ledige plassene hittil. Lave barnehagesatser i Aurora har tidligere vært et konkurransefortrinn som nå er historie. Vi fokuserer nå mer på vise frem våre kvaliteter som en god barnehage i langt større grad enn vi har gjort tidligere. Dette jobber vi kontinuerlig med og krever mange nye tanker i nye baner. Så vi har fortsatt mange utfordringer foran oss i Aurora. Et nytt tilbud for Aurorabarna er ukentlig bad i høgskolens basseng. Foreldre, barn og ansatte har vært storfornøyd med ordningen, og da kan det vel ikke bli bedre? I tillegg brukes det flotte uteområdet flittig, og vi benytter skogen bak Aurora huset til turer og nye oppdagelser av småkryp og planter daglig. Som leder for Aurora- gjengen vil jeg takke damene for flott innsats i året som er gått! Det faste personalet har jobbet sammen i flere år nå, vi er en liten sammensveiset gjeng som jobber svært godt sammen. Hver og en i personalet har sine kvaliteter som kommer barna til gode på ulike måter, og vi utfyller hverandre på en fin måte. Hver og en stiller opp 100% om det gjelder sykdom eller andre ting som krever ekstra innsats. De er så selvstendige at de til og med klarer seg utmerket uten at jeg er tilstede! Årsrapport, Fagbokhandler Mennesket er som en blomst. Hver har sin farge. Hver har sin duft. Det er derfor de er så fine sammen. Josephine Baker I Brage Fagbokhandel har det vært mye aktivitet i år Vi har hatt bokutsalg ved diverse aktiviteter som har vært i regi av høgskolen. Dette har vært eksterne kurs på huset, samt ved Uteromskonferansen som ble arrangert i juni i Oseberg Kulturhus. Direkte henvendelse til samtlige barnehager i fylket har vært en ny salgsfremmende aktivitet i Brage. I tillegg har vi svært fleksible åpningstider som tilpasses høgskolens behov ved ekstern kursvirksomhet på huset. Når eksterne kurs arrangeres utenfor huset stiller vi opp med fagbøker tilpasset studentens behov for eksempel ved studiested Larvik. Bokbransjen i Norge har nærmest gjennomgått en revolusjon i forbindelse med forhandlinger av Bokbransjeavtalen. Vi er spente på hva partene kommer frem til når det gjelder ny avtale som skal undertegnes i ble et middels år. Bokhandelen hadde en liten nedgang i omsetning, men bruttofortjenesten holdt seg noenlunde på samme nivå. Konkurransen fra andre salgskanaler er mer aggressive, og det er internetthandelen som øker sin markedsandel. Omsetningen i Brage Fagbokhandel svinger voldsomt fra årstid til årstid, med bra omsetning ved semesterstart i august og januar. Resten av året flater salget ut. Disse svingningene har vi klart å møte med et fleksibelt og omstillingsvillig personale. Resultatet er at vi har klart å redusere antall årsverk, uten at det har gått utover servicen til kundene. Bokhandelen har fire ansatte hvorav to på heltid og to på deltid. 13

14 14

15 Årsrapport, Start Studentbarnehage Bygging av Start Våren 2004 ble det satt i gang arbeid med byggingen av den nye studentbarnehagen. Knerten-huset ble solgt, og i løpet av våren og sommeren ble det gamle biblioteket i Herredshuset gjort om til en ny, flott barnehage. Åpning I august tok vi imot 34 barn som vi ville gi en trygg og god innkjøring. Barna fikk ulike oppstartsdatoer slik at vi fikk mulighet til å bruke mye tid på det enkelte barnet. Dette fungerte veldig bra. Praktiske oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling preget dagene den første tiden. 5. november var det klart for offisiell åpning av barnehagen. Ordfører, direktør, SIV styret samt andre gjester var invitert. Etter flotte taler fra diverse aktører, ble logoen for barnehagen avduket av barna og alle kunne kose seg med kaffe, saft og kaker. Lokalet og uteområdet Innendørs ble det laget tre store oppholdsrom samt garderode, grovgarderobe, to bad, et kjøkken og et soverom. Utendørs ble den store plenen utenfor Herredshuset gjort om til lekeplass. Litt småting stod igjen, men lokalene var klare til å ta i mot de første barna mandag 9. august Ute måtte vi vente litt før alle gjerdene var på plass, men med innleide barrikader gikk det veldig bra. Månedene frem til nyttår, ble brukt til små endringer av innredning og dekorering. Valg av navn Barnehagen er oppkalt etter det første flyet som fløy over norsk jord. Dette var en Rumpler Taube og ble fløyet av premierløytnant Hans Fleischer Dons. 1. juni 1912 steg Hans Fleischer Dons opp fra den provisoriske flystripen på Gannestadjordet i sin Rumpler. Dons fløy over marineanlegget på Horten, over Oslofjorden til Moss og videre til Fredrikstad, der han landet perfekt. Med denne flyturen skrev premierløytnant Dons, seg inn i historiebøkene. Dette var den første flytur i Norge gjort av en nordmann og turen tok 35 minutter. Utelekeplassen til barnehagen ligger der flyet lettet denne dagen i 1912, og det ble naturlig at barnehagen fikk navnet etter flyet Start. Driftsform Barnehagen drives avdelingsløst. Dette innebærer at barna og de voksne ikke er delt inn i avdelinger, men er sammen hele tiden. Lokalene er bygd for dette formålet med en garderobe og store oppholdsrom. Dette er en moderne driftsform, og har fungert veldig godt for oss. Personalet Styrer av barnehagen ble ansatt i mai. Første arbeidsdag var 1. juni og arbeidet med opptak og innkjøp av alt utstyr til barnehagen var hovedoppgaven. Etter sommeren kom resten av personalet. Av syv assistenter, var fem av disse tidligere ansatt i Knerten. Det var ansatt to nye pedagogiske ledere og to nye assistenter. Utenom dette ble det ansatt en renholder i ca 30 % stilling. Tilsammen er barnehagen bemannet med 8,4 årsverk. 15

16 16

17 SIVs spisesteder SIV Spisesteder består av fem enheter lokalisert i Tønsberg sentrum, studiested Eik, studiested Borre og Horten sentrum. Det arbeider 15 personer i kantinerelatert drift, to personer ved cafèdriften, samt en administrativ leder. Vi er i dag etablert ved Studentkantina Borre Studentkantina Eik Spisekroken Horten Kantinetoppen Horten Klostergården Cafe ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Studentkantina Eik og Kantinetoppen Horten, ble etablert med oppstart i august 2004 og er våre nye skudd på stammen. Vi regner med å finne den riktige driftsformen på disse stedene i løpet av våren Teknologi har vært et viktig satsningsområde for Spisestedene i Får øke servicegraden ytterligere ved våre spisester har vi blant annet installert nye touch-screen kasser, og samtlige spisesteder har nå bankterminaler. Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 2600 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studenter, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. Årsrapport, SIV Bolig SIVs studentboliger består av 250 hybelenheter fordelt på 215 hybler og 25 leiligheter. Boligene er lokalisert i Tønsberg sentrum, Åsgårdstrand, Kirkebakken på Borre og i Horten sentrum. For å bevisstgjøre oss om hva det er viktig å ha fokus på har vi utarbeidet en serviceerklæring for SIV Bolig: Vi tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov. I løpet av våren ble prosjektet med oppussing av alle hybler og fellesarealer på Klokkergården Studentboligtun avsluttet. Hybler og fellesarealer er nå nymalt, gardiner og sovesofaer er byttet ut og enkelte bygg har fått nye bad. I 2004 har det ikke blitt tilført nye boliger til vår bygningsmasse har vært et rolig år på byggefronten, men desto mer hektisk i forhold til planlegging av nye boliger. I tråd med vår serviceerklæring ønsker vi å tilby boliger med ulik utforming slik at de fleste studenter vil kunne finne et passende alternativ. I planleggingen av nye boliger er denne intensjonen videreført. Det er viktig for oss at studentene trives som leietakere i våre boliger. Vi etterstreber å ha en god dialog med våre leietakere ved blant annet å benytte oss av husverter som bor i våre boliger. Husvertene er selv studenter og kjenner studentenes behov godt. Vi gjennomfører også leieboermøter og dugnader. I tillegg arrangerer husvertene bli kjent fest. Vaktmester og husøkonom er synlige personer i beboernes hverdag, og vi har som mål å ha en kort responstid i forhold til innmeldinger av feil og mangler. Det vil fremover være viktig for oss å kunne tilby studentboliger til alle som ønsker å leie en bolig gjennom samskipnaden. Vi har en høy beleggprosent, og ved studiestart en mye større pågang enn vi klarer å dekke opp. Resten av året er det ventelister på populære boenheter. Oppføring av nye boliger vil ha stor betydning for å kunne dekke etterspørselen. Vi ønsker å kunne tilby boliger med attraktiv beliggenhet, god standard og internetttilkobling. Det er også viktig å holde standarden oppe og videreutvikle eksisterende bygningsmasse. Gjennom vårt botilbud håper vi å kunne bidra til at studietiden blir et positivt minne for resten av livet. 17

18 Økonomi 2004: 18

19 Resultatregnskap 2004 Studentsamskipnaden i Vestfold Studentsamskipnaden i Vestfold konsern NOTER Driftsinntekter Salgsinntekter Leieinntekter Barnehageinntekter Offentlige tilskudd og refusjoner 15, Semesteravgifter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Tilskudd velferdstiltak Andre driftskostnader 2,6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte plasseringer Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger 2, Overført annen egenkapital Sum disponeringer

20 Balanse 2004: Eiendeler EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Studentsamskipnaden i Vestfold Studentsamskipnaden i Vestfold konsern NOTER Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 6, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og fondsandeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer