ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 PB 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og sunn bedrift. Driftsåret 2004 føyer seg inn i rekken av gode år for bedriften. Alle ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle driften til det beste for studentene. Et slikt samlet løft gir resultater har vært et år med stor aktivitet. Styret besluttet i mars måned å lage ny barnehage i Borre, samtidig som Knerten familiebarnehage skulle legges ned. Det var en tung beslutning å legge ned en av de eldste avdelingene i SIV, men i ettertid har det vist seg å være en riktig beslutning. Start ble navnet på den nye barnehagen og et formidabelt arbeid ble lagt ned for å gjøre alt klart til studiestart. Iherdig innsats fra de ansatte har gjort Start til det vi håpet den skulle være; en barnehage litt utenom det vanlige. I mai og juni måned skjedde det også mye på kantinesiden. Kontrakt om en ny kantine på Horten VGS ble undertegnet, og i slutten av juni ble vi enige med høgskolen om å overta driften av kantina på Eik. Spisestedsvirksomheten er nå en av de største avdelingene i SIV, og markedet rundt oss ser på oss som en seriøs aktør. I statsbudsjettet for 2004 ble det satt av 82 nye studentboliger til SIV. Vi startet umiddelbart en planlegging av byggetrinn 2 på Klokkergården, og regner med byggestart sommeren Samlokalisering av HVE på Borre har vært en gjenganger gjennom hele året. Statsbudsjettet ga heller ikke nå noen klare signaler, og det er flere som nå stiller spørsmålet Vil vi noen gang få se en samlokalisert høgskole på Borre?. Vi må imidlertid krysse fingrene, og jobbe ufortrødent videre med full samlokalisering som hovedmål. I forbindelse med den planlagte samlokaliseringen av HVE, er det også startet et arbeid med å bygge en ny idrettshall på Borre. SIV sitter i førersetet i dette prosjektet, men en gjennomføring her hviler i stor grad på et vedtak om samlokalisering. Jeg vil også berømme vertskommunene Horten og Tønsberg. Samarbeidet med dem er upåklagelig, og de ser at de spiller en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for Høgskolen i Vestfold som studiested, og for studentenes trivsel. Det å ha sitt daglige virke i SIV er meget spennende. Ingen dag er lik, og utfordringene står i kø. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en flott innsats i året som har gått. Uten deres flotte innsats stopper SIV. Studentsamskipnaden i Vestfold legger herved frem sin åreberetning og regnskap for Hans Erik Stormoen Direktør STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD (SIV) Årsrapport for 2004 Trykk: Trykkeriet AS Lay-out/design: SIV Opplag: 250 Bilder: SIV 2

3 Innhold: Direktøren har ordet Kort om Studentsamskipnaden Styrets årsberetning Historikk Velferd, et vidt begrep Årsrapporter: - Aurora Studentbarnehage - Brage Fagbokhandel - Start Studentbarnehage - SIV Spisesteder - SIV Bolig Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømanalyse - Noter(SIV) - Noter(SIV Konsern) - Revisjonsberetning Side 02 Side 04 Side 07 Side 10 Side 12 Side 13 Side 13 Side 15 Side 17 Side 17 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Side 29 Side 31 3

4 Studentsamskipnaden: GENERELL INFORMASJON SIV driver i dag en rekke servicetiltak for Vestfoldstudentene samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på syv medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - to representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - to representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - to representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - en representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold og ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2004 var denne avgiften kr 300. Organisasjon: Studenter ved HVE SIV styret SIV Administrasjon SIV Forretning AS SIV KB Eiendom AS 100% Kirkebakken Nærvarme AS 50% GigaFib 10% Personalsjef Regnskapssjef IT/Drift Bolig Bokhandel Barnehage Velferd Informasjon 4

5 Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer : studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. Bedriftens sosialrådgivningstjeneste er et annet tiltak for at hverdagen skal bli så enkel som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. Fremtiden Høgskolen i Vestfold skal etter planen samlokaliseres. Det er i skrivende stund usikkert når dette vil skje. En slik usikkerhet skaper også usikkerhet for studentsamskipnaden. Skal vi fortsette arbeidet med å skape et godt og inspirerende studentmiljø i området rundt studiested Borre, eller skal vi igjen konsentrere vår innsats mot Tønsberg regionen. Vi må nok innfinne oss med at en avgjørelse kan trekke ut i tid, og legge kortene deretter. Hovedmålet må uansett være å gjøre Vestfold til det studiestedet studentene søker seg til for å ta sin utdannelse. HVE utvikler nye og spennende utdanningstilbud, og det er vår oppgave å følge opp slik at studentene også får et optimalt velferdstilbud. 5

6 6

7 Styrets beretning 2004: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Bedriften har i de senere år også engasjert seg i forretningsmessige virksomhet som ikke har direkte med medlemsmassen å gjøre. Styrets målsetning med denne type virksomhet er å generere inntekter som kan benyttes til studentenes beste. Styret Bedriftens styre har i 2004 bestått av: Student Joar Sørvik Solem, styreleder Student Sindre Eirik Martinsen, nestleder Student Ingvild Sebu Miland Student Christian Berg Rektor HVE Halvor Austenå Studiedirektør HVE Anne Karine Sørskår Avd. leder Herman Meier Styret har i 2004 avviklet seks styremøter og det er behandlet 62 saker. Det har dessuten vært avviklet et styreseminar hvor det er gitt opplæring i styrearbeid og hvor bedriftens rammebetingelser etc. ble gjennomgått. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene består av Ollebakken Hybelhus, Klokkergården Studentboligtun, Halfdan Wilhelmsens allé 7 og 22, Åsgårdstrand Studentboliger, Herredshuset og Tollbodgata. Tomteområdet i Sandeveien 24 ble i juni solgt til KB Eiendom. Hoveddelen av boligmassen har meget god standard og består totalt av 215 hybler og 25 leiligheter. De ulike komplekser ga i 2004 et positivt resultat. Avdelinger som tidligere hadde økonomiske problemer viser nå positive trekk, men det må ikke legges skjul på at den gunstige rentesituasjonen i landet gjør sitt til resultatene. Departementets retningslinjer for føring av boligtilskudd har også en resultatmessig effekt. SIV valgte å omarbeide regnskapet, slik at inngående balanse for boligene er endret pr 31/ Dette betyr at gjeldsgraden øker og egenkapitalprosenten for SIV har gått betydelig ned. SIV fikk i februar tilskudd til 82 nye studentboligenheter. Arbeidet med å realisere disse er i full gang, men styret ser med bekymring på at det fremdeles ikke er avklart noe om samlokalisering av HVE på Borre. Et slikt vedtak vil etter styrets vurdering være viktig å få, før man gir endelig klarsignal om å bygge mange nye hybler. Styret ser derfor med spenning frem til regjeringens budsjettbehandling for Vestfold har trolig landets dårligste studentboligdekning, men man klarte også i 2004 å skaffe boliger til alle blant annet ved hjelp av samskipnadens formidlingstjeneste av boliger på privatmarkedet. Totalt sett bidro den studentrettede boligdriften med et positivt resultat på i underkant av 1.1 millioner kroner. Studentkantinene SIV driver en større kantine og en cafè ved høgskolens avdeling i Borre, samt at man overtok driften av kantinen på Avdeling for lærerutdanning i august Styrets økonomiske målsetting ved denne virksomheten har i 2004 vært å oppnå en resultatgrad på 5%. Det endelige resultatet for kantinedriften på HVE ble på 3,5%, mens det totale resultatet for alle serveringsstedene ble på 4,4%. Styret sier seg allikevel tilfreds med resultatet, og forventer en bedring i 2005, når driften på Eik er i gang for fullt. Studentbarnehagene Dette året har vært litt spesielt med tanke på barnehagedriften. Styret besluttet å nedlegge Knerten familiebarnehage 1. juli 2004, for så å starte opp en ny større og mer tidsriktig barnehage 1. august. Dette har gått over all forventning og vi har i dag to flotte barnehager. Aurora Studentbarnehage er lokalisert ved Avdeling for lærerutdanning på Eik, mens Start Studentbarnehage er lokalisert i nærheten av HVEs studiested i Borre. 7

8 Barnehageavdelingen oppnådde et positivt resultat på kr Dette må betegnes som meget tilfredsstillende, virksomhetens rammebetingelser tatt i betraktning. I og med nedleggelse av Knerten ble det solgt et bolighus. Dette ga en netto gevinst på kr Barnehagesatsene i SIVs barnehager er for tiden kr pr måned i Start og kr pr måned i Aurora, inkludert kostpenger. Studentbokhandel Brage studentbokhandel har utsalg både på Eik og i Borre. Den totale omsetning er ca. 8.3 mill. kroner, en nedgang fra 2003 på ca 3,6%. Virksomheten ga et positivt resultat på kr Bokhandelvirksomheten er således en spesielt viktig pilar i SIVs totaløkonomi. Det er imidlertid bekymringsfullt at omsetningen til bokhandlene har sunket i løpet av de siste årene. Vi hadde som mål å få stoppet nedgangen i 2004, men klarte det ikke. Når ny avtale om prising av fagbøker trer i kraft i mai 2005, vil det settes yterligere press på prisene, og dermed også på våre marginer. Det vil derfor også være en hovedutfordring å tilpasse virksomheten til de rammebetingelser vi møter i fremtiden. Administrasjonen SIVs administrasjon består av seks personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens økonomi- og personaltjenester. Av studentrettede oppgaver sorterer blant annet sosialrådgivningstjeneste, refusjonsordning for medisinske utgifter og studenthyttene under administrasjonen. SIVs informasjons- og velferdskonsulent er også tilknyttet administrasjonen. Annen virksomhet. Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset Borre (utleiekontorer) Borre Vandrerhjem Klokkergården ( sommerhotell ) Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Teiekantina, Tønsberg (kantine videregående skole), avsluttet 1 juni 2004 Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten. Kantinedriften ved de videregående skoler håper man gradvis å kunne utvide. Regnskap - økonomi Regnskapet for 2004 viser et driftsresultat på kr og et positivt resultat etter finansposter på kr Dette meget gode resultatet skyldes salg av Knerten familiebarnehage og Sandeveien 24, som i sum slår ut på resultatet med kr Det resterende resultat ligger noe i underkant i forhold til budsjett, men innenfor de rammer som synes rimelige. Styret har foretatt følgende fondsavsetninger: Semesteravgiftsfond kr og Pensjonsfond kr Det avsettes også kr til kulturfond for stimulering av kulturelle aktiviteter. Det øvrige overskudd, kr tilføres fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kr og den langsiktige pantegjeld er på kr Den totale langsiktige gjelden er på kr Årets resultatgrad etter finanskostnader ble 13.82% Regnskapet for 2004 er omarbeidet i henhold til retningslinjer gitt av UFD vedrørende føring av tilskudd til studentboligbygging. Dette har medført en omfordeling av verdiene på balansen fra bundet egenkapital til langsiktig gjeld. Dette har ingen innvirkning på selskapets finansiell styrke. Det er også gjort beregninger på bedriftens totale pensjonsforpliktelser i årene fremover. Det er betydelige beløp 8

9 som brukes på bedriftens pensjonsordninger i år og i årene som kommer. Kostnadene vil måtte gjennomgås grundig og alternativer vurderes. Bedriftens totale økonomiske situasjon må sies å være solid og tilfredsstillende. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2004, 52 faste ansatte, hvorav 43 kvinner og 9 menn. Totalt mottok 91 personer skattepliktige ytelser fra SIV i SIVs virksomhet medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til Høgskolen i Vestfold, Folkeuniversitet Buskerud /Vestfold, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for Borre, den 4 april 2005 Joar Sørvik Solem Christian Berg Halvor Austenå Styreleder Ingvild Sebu Miland Anne Karine Sørskår Herman Meier Sindre Eirik Martinsen Hans Erik Stormoen Direktør 9

10 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia a.s og i Gnist.no Kjell Anders Rød fratrer som direktør 1. april, ny direktør er Hans Erik Stormoen. Det bygges 5 nye studenthybler på Herredshuset og 6 nye i Tønsberg Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles. 10

11 11

12 Velferd, et vidt begrep: Velferd for studenter i Vestfold er et vidt begrep. I tillegg til mat, bolig, barnehage, sosialrådgiver og refusjonsordning av helseutgifter bidrar vi også på andre arenaer. Aktiviteter ved skidag, studiestart, åpningsshow i Oseberg Kulturhus, Maritim dag og Ingeniørenes dag er arrangementer som vi også er involvert i. Dette har vært i form av ren sponsing av arrangementer og som aktiv deltager i andre sammenhenger. Her treffer vi studenter på hjemmebane og medfører gode relasjoner inn i ulike studentorgan ved skolen. Det årlige overlappingsseminaret som arrangeres for av- og påtroppende studentrepresentanter i ulike råd og utvalg er et av arrangementene SIV samarbeider spesielt tett sammen med Vestfold Studentsamfunn, Studentparlamentet i Vestfold og HVE. Målet for seminaret er at nyvalgte representanter skal få opplæring i sitt konkrete verv og samtidig bli kjent med likesinnede studenter og representanter fra HVE og SIV. Festmiddag, underholdning og sosialt samvær på kvelden, er en god arena for å knytte disse nye bekjentskapene. SIV har også hatt en sentral rolle i planleggingen av UKA05. Studentsamfunnets ukakoordinator ville gjerne at et styremedlem fra SIV ble representert i UKA05-styret. SIV har de siste Ukene bidratt med betydelige summer for å dekke opp underskudd etter arrangementene. Ved å være representert som styremedlem kunne vi bedre hjelpe til med planlegging, organisering og i tillegg være med i budsjettarbeidet. Arbeidet i UKA05 styret har vært spennende og vi har virkelig kjent studentlivet til engasjerte studenter på pulsen. SIV takker UKA05 for tilliten og et godt samarbeid i 2004! Seminar for SIVs ansatte: Tidlig i 2004 arrangerte SIV personalseminar for samtlige ansatte. Målet for dagen var å komme frem til gode serviceerklæringer for de ulike avdelingene. Mange kreative forslag kom på bordet og de beste tok vi med oss videre for bearbeiding. Konkrete tiltak for å oppfylle serviceerklæringen i det daglige arbeidet ble også utarbeidet. Samtlige serviceerklæringer er rammet inn og henger lett synlig i alle SIVs virksomheter. Barnehagene: Spisesteder: Bolig: Servicesenter: Bok: Hos oss blir ditt barn sett, hørt og ivaretatt. SIV spisesteder skal tilby variert og velsmakende mat til kundevennlige priser, i hyggelige omgivelser, med lett tilgjengelighet SIV tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov Vi strekker oss gjerne litt lengre for deg I Brage Fagbokhandel skal du føle deg velkommen, du som kunde skal få de varene du etterspør, og ha lyst til å komme tilbake 12

13 Årsrapport, Aurora Studentbarnehage Så var tiden inne for et tilbakeblikk på året som er gått. På barnehagefronten har det skjedd mye de siste årene. Barnehagereformen har trådt i kraft, med blant annet maksimumpris på barnehageplasser, og lovnader om barnehageplass til alle som ønsket det. Vi har hatt stor søkning til Aurora og vi har med andre ord ikke hatt vanskeligheter med å fylle opp de ledige plassene hittil. Lave barnehagesatser i Aurora har tidligere vært et konkurransefortrinn som nå er historie. Vi fokuserer nå mer på vise frem våre kvaliteter som en god barnehage i langt større grad enn vi har gjort tidligere. Dette jobber vi kontinuerlig med og krever mange nye tanker i nye baner. Så vi har fortsatt mange utfordringer foran oss i Aurora. Et nytt tilbud for Aurorabarna er ukentlig bad i høgskolens basseng. Foreldre, barn og ansatte har vært storfornøyd med ordningen, og da kan det vel ikke bli bedre? I tillegg brukes det flotte uteområdet flittig, og vi benytter skogen bak Aurora huset til turer og nye oppdagelser av småkryp og planter daglig. Som leder for Aurora- gjengen vil jeg takke damene for flott innsats i året som er gått! Det faste personalet har jobbet sammen i flere år nå, vi er en liten sammensveiset gjeng som jobber svært godt sammen. Hver og en i personalet har sine kvaliteter som kommer barna til gode på ulike måter, og vi utfyller hverandre på en fin måte. Hver og en stiller opp 100% om det gjelder sykdom eller andre ting som krever ekstra innsats. De er så selvstendige at de til og med klarer seg utmerket uten at jeg er tilstede! Årsrapport, Fagbokhandler Mennesket er som en blomst. Hver har sin farge. Hver har sin duft. Det er derfor de er så fine sammen. Josephine Baker I Brage Fagbokhandel har det vært mye aktivitet i år Vi har hatt bokutsalg ved diverse aktiviteter som har vært i regi av høgskolen. Dette har vært eksterne kurs på huset, samt ved Uteromskonferansen som ble arrangert i juni i Oseberg Kulturhus. Direkte henvendelse til samtlige barnehager i fylket har vært en ny salgsfremmende aktivitet i Brage. I tillegg har vi svært fleksible åpningstider som tilpasses høgskolens behov ved ekstern kursvirksomhet på huset. Når eksterne kurs arrangeres utenfor huset stiller vi opp med fagbøker tilpasset studentens behov for eksempel ved studiested Larvik. Bokbransjen i Norge har nærmest gjennomgått en revolusjon i forbindelse med forhandlinger av Bokbransjeavtalen. Vi er spente på hva partene kommer frem til når det gjelder ny avtale som skal undertegnes i ble et middels år. Bokhandelen hadde en liten nedgang i omsetning, men bruttofortjenesten holdt seg noenlunde på samme nivå. Konkurransen fra andre salgskanaler er mer aggressive, og det er internetthandelen som øker sin markedsandel. Omsetningen i Brage Fagbokhandel svinger voldsomt fra årstid til årstid, med bra omsetning ved semesterstart i august og januar. Resten av året flater salget ut. Disse svingningene har vi klart å møte med et fleksibelt og omstillingsvillig personale. Resultatet er at vi har klart å redusere antall årsverk, uten at det har gått utover servicen til kundene. Bokhandelen har fire ansatte hvorav to på heltid og to på deltid. 13

14 14

15 Årsrapport, Start Studentbarnehage Bygging av Start Våren 2004 ble det satt i gang arbeid med byggingen av den nye studentbarnehagen. Knerten-huset ble solgt, og i løpet av våren og sommeren ble det gamle biblioteket i Herredshuset gjort om til en ny, flott barnehage. Åpning I august tok vi imot 34 barn som vi ville gi en trygg og god innkjøring. Barna fikk ulike oppstartsdatoer slik at vi fikk mulighet til å bruke mye tid på det enkelte barnet. Dette fungerte veldig bra. Praktiske oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling preget dagene den første tiden. 5. november var det klart for offisiell åpning av barnehagen. Ordfører, direktør, SIV styret samt andre gjester var invitert. Etter flotte taler fra diverse aktører, ble logoen for barnehagen avduket av barna og alle kunne kose seg med kaffe, saft og kaker. Lokalet og uteområdet Innendørs ble det laget tre store oppholdsrom samt garderode, grovgarderobe, to bad, et kjøkken og et soverom. Utendørs ble den store plenen utenfor Herredshuset gjort om til lekeplass. Litt småting stod igjen, men lokalene var klare til å ta i mot de første barna mandag 9. august Ute måtte vi vente litt før alle gjerdene var på plass, men med innleide barrikader gikk det veldig bra. Månedene frem til nyttår, ble brukt til små endringer av innredning og dekorering. Valg av navn Barnehagen er oppkalt etter det første flyet som fløy over norsk jord. Dette var en Rumpler Taube og ble fløyet av premierløytnant Hans Fleischer Dons. 1. juni 1912 steg Hans Fleischer Dons opp fra den provisoriske flystripen på Gannestadjordet i sin Rumpler. Dons fløy over marineanlegget på Horten, over Oslofjorden til Moss og videre til Fredrikstad, der han landet perfekt. Med denne flyturen skrev premierløytnant Dons, seg inn i historiebøkene. Dette var den første flytur i Norge gjort av en nordmann og turen tok 35 minutter. Utelekeplassen til barnehagen ligger der flyet lettet denne dagen i 1912, og det ble naturlig at barnehagen fikk navnet etter flyet Start. Driftsform Barnehagen drives avdelingsløst. Dette innebærer at barna og de voksne ikke er delt inn i avdelinger, men er sammen hele tiden. Lokalene er bygd for dette formålet med en garderobe og store oppholdsrom. Dette er en moderne driftsform, og har fungert veldig godt for oss. Personalet Styrer av barnehagen ble ansatt i mai. Første arbeidsdag var 1. juni og arbeidet med opptak og innkjøp av alt utstyr til barnehagen var hovedoppgaven. Etter sommeren kom resten av personalet. Av syv assistenter, var fem av disse tidligere ansatt i Knerten. Det var ansatt to nye pedagogiske ledere og to nye assistenter. Utenom dette ble det ansatt en renholder i ca 30 % stilling. Tilsammen er barnehagen bemannet med 8,4 årsverk. 15

16 16

17 SIVs spisesteder SIV Spisesteder består av fem enheter lokalisert i Tønsberg sentrum, studiested Eik, studiested Borre og Horten sentrum. Det arbeider 15 personer i kantinerelatert drift, to personer ved cafèdriften, samt en administrativ leder. Vi er i dag etablert ved Studentkantina Borre Studentkantina Eik Spisekroken Horten Kantinetoppen Horten Klostergården Cafe ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Studentkantina Eik og Kantinetoppen Horten, ble etablert med oppstart i august 2004 og er våre nye skudd på stammen. Vi regner med å finne den riktige driftsformen på disse stedene i løpet av våren Teknologi har vært et viktig satsningsområde for Spisestedene i Får øke servicegraden ytterligere ved våre spisester har vi blant annet installert nye touch-screen kasser, og samtlige spisesteder har nå bankterminaler. Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 2600 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studenter, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. Årsrapport, SIV Bolig SIVs studentboliger består av 250 hybelenheter fordelt på 215 hybler og 25 leiligheter. Boligene er lokalisert i Tønsberg sentrum, Åsgårdstrand, Kirkebakken på Borre og i Horten sentrum. For å bevisstgjøre oss om hva det er viktig å ha fokus på har vi utarbeidet en serviceerklæring for SIV Bolig: Vi tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov. I løpet av våren ble prosjektet med oppussing av alle hybler og fellesarealer på Klokkergården Studentboligtun avsluttet. Hybler og fellesarealer er nå nymalt, gardiner og sovesofaer er byttet ut og enkelte bygg har fått nye bad. I 2004 har det ikke blitt tilført nye boliger til vår bygningsmasse har vært et rolig år på byggefronten, men desto mer hektisk i forhold til planlegging av nye boliger. I tråd med vår serviceerklæring ønsker vi å tilby boliger med ulik utforming slik at de fleste studenter vil kunne finne et passende alternativ. I planleggingen av nye boliger er denne intensjonen videreført. Det er viktig for oss at studentene trives som leietakere i våre boliger. Vi etterstreber å ha en god dialog med våre leietakere ved blant annet å benytte oss av husverter som bor i våre boliger. Husvertene er selv studenter og kjenner studentenes behov godt. Vi gjennomfører også leieboermøter og dugnader. I tillegg arrangerer husvertene bli kjent fest. Vaktmester og husøkonom er synlige personer i beboernes hverdag, og vi har som mål å ha en kort responstid i forhold til innmeldinger av feil og mangler. Det vil fremover være viktig for oss å kunne tilby studentboliger til alle som ønsker å leie en bolig gjennom samskipnaden. Vi har en høy beleggprosent, og ved studiestart en mye større pågang enn vi klarer å dekke opp. Resten av året er det ventelister på populære boenheter. Oppføring av nye boliger vil ha stor betydning for å kunne dekke etterspørselen. Vi ønsker å kunne tilby boliger med attraktiv beliggenhet, god standard og internetttilkobling. Det er også viktig å holde standarden oppe og videreutvikle eksisterende bygningsmasse. Gjennom vårt botilbud håper vi å kunne bidra til at studietiden blir et positivt minne for resten av livet. 17

18 Økonomi 2004: 18

19 Resultatregnskap 2004 Studentsamskipnaden i Vestfold Studentsamskipnaden i Vestfold konsern NOTER Driftsinntekter Salgsinntekter Leieinntekter Barnehageinntekter Offentlige tilskudd og refusjoner 15, Semesteravgifter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Tilskudd velferdstiltak Andre driftskostnader 2,6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte plasseringer Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger 2, Overført annen egenkapital Sum disponeringer

20 Balanse 2004: Eiendeler EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Studentsamskipnaden i Vestfold Studentsamskipnaden i Vestfold konsern NOTER Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 6, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og fondsandeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2009

ÅRSRAPPORT 2009 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2009 ÅRSRAPPORT 2009 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Studentsamskipnaden i Vestfold legger med dette frem åreberetning og regnskap for driftsåret 2006. SIV er en servicebedrift innrettet for å gi studenter ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2011. http://siv.hive.no/

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2011. http://siv.hive.no/ Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2011 http://siv.hive.no/ Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2011 1 Forandring fryder Driftsåret 2011 har for Studentsamskipnaden

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Studentsamskipnaden i Vestfold legger med dette frem åreberetning og regnskap for driftsåret 2007. SIVs hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som bidrar til

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2013

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2013 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2013 1 Utvikling og perspektiver Når historien nå skrives etter driftsåret 2013, er det med optimisme i blikket. Studentsamskipnaden i Vestfold er nå i en posisjon

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer