NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde"

Transkript

1 NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Overføring til datterforetak Sum driftsinntekter Driftskostnader per virksomhetsområde Somatikk Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Kjøp av helsetjenester fra datterforetak Sum driftskostnader Driftsinntekter benevnt Overføring til datterforetak tilsvarer det regionale helseforetakets andel av inntekter fra eier / staten som benyttes til finansiering av datterforetakenes oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten. RHF-ets overføring til datterforetakene kostnadsføres som kjøp av helsetjenester fra datterforetak. Andre ordinære kjøp fra datterforetakene inngår ikke i denne posten. Virksomhetsområdet benevnt Annet omfatter i hovedsak kostnader og inntekter knyttet til ambulanse, pasienttransport, administrativ virksomhet ved Helse Midt-Norge RHF, samt kostnader vedrørende aktivitet som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten, eksempelvis virksomheten i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Trøndelag Ortopediske Verksted AS. I regnskapet for inngår blant annet helseregionens inntekter og kostnader vedrørende IKT som Annet, mens helseforetakenes kjøp av IKT-tjenester fra vil i regnskapet for foretaksgruppen være henført til ulike virksomhetsområder. På grunn av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for framtidige pensjonister har en betydelig lavere pensjonskostnad i 2014 i forhold til Effekten av dette er fordelt forholdsmessig på de respektive virksomhetsområdene og medfører reduserte kostnader per virksomhetsområde sammenlignet med Det vises for øvrig til note 17 Pensjon for ytterligere opplysninger. Driftsinntekter fordelt på geografi sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum driftsinntekter

2 Note 3 Driftsinntekter Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region Behandling av egne pasienter i andre regioner Behandling av andre sine pasienter i egen region Poliklinikk, laboratoriet og radiologi Utskrivningsklare pasienter Andre aktivitetsbaserte inntekter Annen driftsinntekt Kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsføring av investeringstilskudd Driftsinntekter fra apotekene Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner består av ISF-refusjon. Av dette utgjør Kommunal medfinansiering tkr i 2014 og tkr i I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapoteket i Midt-Norge HF til andre foretak i Helse Midt-Norge eliminert. Totale driftsinntekter for Sykehusapoteket i Midt-Norge HF er tkr i 2014 og tkr i Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG poeng iht. sørge-for-ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge 0 0 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne 0 0 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 0 0 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner

3 Note 4 Kjøp av helsetjenester Sum kjøp av helsetjenester består av følgende: Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra private helseinstitusjoner somatikk Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra private helseinstitusjoner psykiatri Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner rus Kjøp fra private helseinstitusjoner rus Kjøp fra utlandet Sum gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå Luftambulanse Kjøp av andre ambulansetjenester Andre kjøp av helsetjenester (herunder avtalespesialister) Sum kjøp av andre helsetjenester RHF-ets kjøp av helsetjenster fra datterforetak Sum kjøp av helsetjenster Note 5 Varekostnad Legemidler Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eget forbruk Innkjøpte varer for videresalg Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer Sum varekostnader

4 Note 6 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Balanseføring eget arbeid Sum lønn og andre personalkostnader Ved balanseføring av eget arbeid reduseres lønnskostnadene. Dette gjelder i hovedsak hvor lønns knyttet til utvikling av programvare i IKTenheten Hemit balanseført, samt lønnskostnader i prosjektorganisasjonen Helsebygg inngår som en del av kostprisen til bygging av nytt universitetssykehus i Trondheim. s lønnskostnader inkluderer avsatt lønn for utbetaling i 2015 enkelte ledende personer i datterforetaket Ambulanse Midt-Norge HF. Beløp for utbetaling utgjør tkr og omfatter 6 ledende ansatte, og omfatter personer med fast ansattelsesforhold hos og ansatte uten ansattelsesforhold i annet foretak i foretaksgruppen. Det vises for øvrig til årsregnskapet for 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk forestår den overordnede ledelsen i foretaksgruppen. I tillegg består av enhetene Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt- Norge IT (Hemit). Helsebygg har hatt oppdraget med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim, mens Hemit forestår foretaksgruppens fellestjenester innenfor IKT. Disse enhetene hadde gjennomsnittlig henholdsvis 18 og 310 ansatte og 17 og 297 årsverk i 2014, mens tilsvarende tall i 2013 for ansatte var på 22 og 296 og for årsverk 20 og 273. Godtgjørelse til styret Styrehonorar og godtgjørelse til styremedlemmer Herav honoar og godtgjørelse til styrets ledere Ansatterepresentanter mottar lønn i tillegg til styrehonorar. Det framgår av det enkelte foretaks noter hvilke styrerepresentanter dette gjelder.

5 Godtgjørelse til styrets medlemmer i Ytelser fra andre foretak i foretaksgruppen Navn Tittel Styrehonorar Lønn Annen godtgjørelse Sum Tjeneste-periode 1) Honorar/ lønn Pensjon og andre godtgjørelser Ola Henrik Strand styrets leder/nestleder Marthe Styve Holte styrets leder Paul Steinar Valle nestleder/styremedlem Kåre Gjønnes nestleder Liv Stette styremedlem Brit Tove Welde styremedlem Tore Kristiansen styremedlem Vigdis Harsvik styremedlem Ellen Marie Wøhni styremedlem/ konsentillitsvalgt Bjørg Øverseth Teige Henriksen styremedlem Tore Brudeseth styremedlem/ konsentillitsvalgt Rune Heggedal styremedlem/ tillitsvalgt Nils Håvard Dahl varamedlem/ tillitsvalgt Randulf Haslund Søberg varamedlem/ konserntillitsvalgt John Olav Berdahl varamedlem/ konsernhovedvernombud Kirsti Hoemsnes varamedlem Trond Prytz styremedlem Kjersti Tommelstad styremedlem Eva Mariann Vinje Aurdal styremedlem Gunn Iversen Stokke styremedlem Ottar Brage Guttelvik styremedlem Sum ) Tjenestetid/-periode angir perioden i regnskapsåret vedkommende har sittet i styret. I tillegg til styrehonorar har ansatterepresentantene Ellen Marie Wøhni, Tore Brudeseth, Rune Heggedal, Nils Håvard Dahl, Kirsti Hoemsnes og John Olav Berdahl lønn i sine stillinger som konserntillitsvalgt, tillitsvalgt og konsernhovedverneombud. Ansatterepresentanter som er varamedlemmer i styret og som ikke har mottatt honorar eller annen godtgjørelse fra har mottatt ordinær lønn fra det foretaket de er ansatt i. Det ble i tillegg ytet en godtgjørelse til Helsebygg sitt prosjektstyre på tkr 269. Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til fordel for medlemmer av styret.

6 Lønn og andre godtgjørelser til ledende personell Ytelser fra andre foretak i foretaksgruppen Navn Tittel Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Sum Tjeneste-periode 1) Ansettelseperiode 2) Lønn Pensjon og andre godtgjørelser Trond Michael Andersen administrerende direktør Daniel Haga kst. adm. Direktør/ samhandlingsdirektør Anne Marie Barane økonomidirektør Sveinung Aune HR-direktør Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Tor Harald Haukås kommunikasjonsdirektør Trond Håvard Eidet kst. HR-direktør Henrik A. Sandbu kst. dir. for helsefag, forskning og utdanning Ingerid Grønnerud direktør for stab og prosjektstyring Torbjørn Vanvik direktør for eierstyring Svanhild Jenssen kst. samhandlingsdirektør Kjell Åsmund Salvesen dir. for helsefag, forskning og utdanning Paul M. Gundersen direktør for HEMIT Bjørn Remen direktør for Helsebygg Sum ) Tjenestetid/-periode angir perioden i regnskapsåret vedkommende har vært deltaker i foretakets ledergruppe. 2) Ansettelseperiode angir perioden vedkommende har vært ansatt i foretaket og eventuelt andre foretak i foretaksgruppen. Administrerende direktør Trond Michael Andersen ble ansatt i 2013 med avtale om fast lønn på tkr I tillegg har Trond Michael Andersen hatt fri bil, mobil og internett. Han mottok i 2014 tkr i lønn og tkr 110 i andre ytelser. Pensjonskostnader på tkr 305 er i sin helhet knyttet til kollektiv pensjonsordning i KLP. Arbeidsavtale med Trond Michael Andersen innebar at han ved fratredelse etter anmodning fra styret hadde krav på lønn i oppsigelsestiden som er 6 måneder. Administrerende direktør har ikke krav på lønn med tilleggsytelser dersom det foreligger saklig grunn til avskjed etter AMLs 66. Rett til sluttlønn og tilleggsytelser faller også bort dersom arbeidstager etter å ha mottatt anmodning om å fratre, bestrider denne eller krever forhandlinger, eventuelt reiser søksmål. Det betales full lønn i suspensjonstiden, dersom det skulle foreligge grunnlag for avskjedigelse etter arbeidsmiljølovens regler, og arbeidsgiver velger å suspendere administrerende direktør. Videre hadde Trond Michael Andersen avtale om etterlønn tilsvarende ei årslønn ved fratredelse under omstendigheter der virksomhetene eller administrerende direktør selv anser at vedkommende ikke har den nødvendige legitimitet til å gjøre en god jobb som toppleder eller det foreligger andre situasjoner hvor virksomheten ser seg best tjent med en ny leder. Annen lønn/honorar opptjent i etterlønnsperioden skal i henhold til arbeidsavtale inngått i 2013 gå til fradrag i etterlønnen. Trond Michael Andersen sa opp sin stilling i med virkning fra 16. oktober Hans arbeidsforhold ble formelt avsluttet den 1. november I forbindelse med avgangen har partene inngått avtale om et års etterlønn. I tillegg til opprinnelig avtale er det inngått avtale om at etterlønnen gir rett til feriepenger, samt er pensjonsgivende og Trond Michael Andersen vil være tilsluttet s sin pensjonsordning i perioden. Videre er det avtalt at fradrag i etterlønnen begrenses til lønn mottatt fra annen arbeidsgiver i faststilling. Det innebærer at annen lønn, næringsinntekt eller andre vederlag ikke kommer til fradrag i etterlønnen. Etterlønnsavtalen er kostnadsberegnet til tkr Samhandlingsdirektør Daniel Haga ble konstituert i stillingen som administrerende direktør fra og med 16. oktober Daniel Haga har i 2014 mottatt tkr i lønn og andre ytelser på tkr 5. Pensjonskostnader er i sin helhet knyttet til kollektiv pensjonsordning i KLP.

7 Kommunikasjonsdirektør var i tillegg til sin stilling konstituert som økonomidirektør i perioden Direktør Bjørn Remen i Helsebygg Midt-Norge har en oppsigelsestid på 6 måneder. Direktøren har en resultatlønnsavtale i tillegg til arbeidsavtalen i forbindelse med byggefase 2-2. Bonus skal utbetales etter følgende 4 parametre: Framdrift, økonomi, HMS og samarbeid med St. Olavs Hospital HF/NTNU. Hvert punkt vektes 25 %. Maksimal bonusutbetaling er 8 månedslønninger. Lån til ansatte dreier seg om kortsiktige likviditetslån. Det kreves ikke renter eller sikkerhet for disse lånene. Lånene er begrenset til en månedslønn, og tilbakebetales over maksimalt 12 måneder. Det er ikke gitt lønnslån til noen ansatte i. Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum godtgjørelse Honorar til revisor i henhold til inngått avtale Alle beløp er inkludert merverdiavgift. Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon Deltakelse i møter utenfor avtaler Teknisk bistand Vurdering av regnskapsposter Sum godtgjørelse andre tjenester utenfor revisjon Honorar til lovpålagt revisjon inkluderer revisjon av avviklingsregnskap for Rusbehandling Midt-Norge HF, samt noe ekstra arbeid i forbindelse med skifte av konsolideringsverktøy. Andre tjenester gjelder i hovedsak møter og bistand i forbindelse med fisjonfusjon Rusbehandling Midt-Norge HF. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte Lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte i 2014 definerer personer som inngår i administrerende direktørs ledergruppe som ledende ansatt. Det innebærer følgende stillinger: Administrerende direktør, direktør for helsefag, forskning og utdanning, direktør for eierstyring, direktør for samhandling, kommunikasjonsdirektør, HR-direktør, økonomidirektør, direktør for stab og prosjektstyring. I tillegg anses direktørene i virksomhetene Hemit og Helsebygg som ledende ansatt.

8 Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør Trond Michael Andersen ble behandlet og fastsatt av styret i styresak 90/2013. I avtale inngått i forbindelse med Trond Michael Andersen fratredelse er det inngått avtale om etterlønn som til dels avviker i forhold til følgende retningslinjer for 2014: Til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppebåret i perioden. Sluttvederlag gis kun når det oppstår situasjoner av slik karakter at styret av hensyn til virksomhetens videre drift beslutter at den ledende ansatte må avslutte sitt ansettelsesforhold og fratre sin stilling umiddelbart. Sluttavtalen gir Trond Michael Andersen etterlønn uten fradrag for andre inntekter med unntak av lønn i fast stilling hos ny arbeidsgiver. Videre har Trond Michael Andersen sagt opp sin stilling. Sistnevnte er i overenstemmelse med inngått avtale mellom Trondh Michael Andersen og. Lønn og godtgjørelse til øvrige ledende ansatte er gjort administrativt. har i 2014 lagt til grunn retningslinjene fastsatt i foretaksmøte 23. mai Bonus ytet til Bjørn Remmen og sluttavtale med Trond Michael Andersen kommer i tillegg til lønn og godtgjørelser fastsatt i henhold til retningslinjene for Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2014 justert som følger: Navn/tittel Beløp forrige år Beløp i år Tilsvarer Prosent - endring Daniel Haga, kst adm dir / samhandlingsdirektør fra kr til kr tilsvarer 3,0 % Trond Michael Andersen, adm dir fra kr til kr tilsvarer 3,3 % Anne-Marie Barane, øk.dir fra kr til kr tilsvarer 3,5 % Sveinung Aune, HR-dir fra kr til kr tilsvarer 6,0 % Anne Katarina Cartfjord fra kr 0 til kr tilsvarer Tiltrådt i 2014 Tor Harald Haukås, kom.dir fra kr til kr tilsvarer 4,0 % Trond Håvard Eidet, HR-direktør fra kr 792 til kr 914 tilsvarer 15,4 % Henrik A Sandbu, kst dir for helsefag, forskn. og fra kr til kr tilsvarer 6,7 % Ingerid Gunnerød, dir for stab og prosj. fra kr 981 til kr tilsvarer 5,0 % Torbjørg Vanvik, eierdir. fra kr til kr tilsvarer 4,0 % Svanhild Jenssen, kst samhandl.dir ,5 % Kjell Åsmund Salvesen, dir for helsefag, forskn og Tiltrådt i 2014 Paul M Gundersen, adm dir Hemit ,3 % Bjørn Remmen, adm dir Helsebygg ,2 % I tillegg til lønn har alle medlemmene i ledergruppen fri mobiltelefon og internett. Administrerende direktør Trond Michael Andersen hadde også firmabil og avisabonnement i tillegg til lønn. Lønnsjusteringer gjennomføres etter øvrige lønnsforhandlinger i helseregionen, men er gjort gjeldende fra 1. januar 2014 for ledende ansatte.

9 har i foregående år hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende foretak. Retningslinjer for 2015 Til grunn for retningslinjer ligger blant annet generelle retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra Retningslinjene erstatter retningslinjene fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II Hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende er videreført. Staten som eier legger til grunn at det skal legges vekt på moderasjon. Retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft. Eier v/helse- og omsorgsdepartementet presiserer at retningslinjene skal følges, og at styret og administrerende direktør ikke har anledning til å inngå avtaler ut over retningslinjenes rammer. Styret i har i 2015 vedtatt å opprette et eget godtgjøringsutvalg. Utvalgets hovedoppgaver vil bli å påse at det utarbeides retningslinjer og at disse følges. Utvalgets ansvarsområde er hele foretaksgruppen. Fastsettelse av basislønn Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn: Lønnsutviklingen i Helse Midt-Norge generelt Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt Dette innebærer at årlige lederlønnsjusteringer ikke skal skje før de årlige tariffoppgjørene i spesialisthelsetjenesten er avsluttet. Lønnsjusteringene gjelder fra 1. januar 2015 for hele ledergruppen. Naturalytelser Ytelser vuderes med utgangspunkt i hva som er behovet for utøvelsen av stillingen, dog begrenset til å gjelde: Mobiltelefonordning i henhold til foretakets bestemmelse Hjemmekontor i tråd med virksomhetens bestemmelser Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler Eventuelt avisabonnement Videre vurderes firmabil basert på behov og som en del av de totale lønnsvilkårene. Pensjonsordning Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår i foretaket. Det vil si gjennom ordinær løsning i KLP. Det er ikke anledning til å inngå avtale om pensjon ut over ordinære vilkår gjennom KLP. Når en leder ikke lenger er ansatt i foretaket skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader ut over hva som følger av en eventuell skattefavorisert ytelsesordning. Sluttvederlag Ved fastsettelse av sluttvederlag gjelder følgende prinsipper: Det kan ikke inngås forhåndsavtale om sluttvederlag for andre ledende ansatte enn administrerende direktør. Avtale om sluttvederlag er betinget av at den ledende ansatte fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern. Sluttvederlag bør ikke benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen For øvrig ledende ansatte kan det inngås forhåndsavtale om rimelig sluttvederlag som får virkning dersom den ledende ansatte ikke bestrider oppsigelsen Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden skal i sum ikke overstige 12 måneder og til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppebåret i perioden.

10 Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn Det finnes ikke variable elementer i foretakets godtgjørelse til ledende ansatte. Andre bestemmelser Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme konsern. Note 7 Andre driftskostnader Transport av pasienter Bygninger og kontolokaler inkl energi og brensel Kjøp og leie av utstyr, maskiner m.v Reparasjoner, vedlikehold og service Konsulenttjenester Annen ekstern tjeneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Kostnader forbundet med transportmidler Reisekostnader Forsikringskostnader Pasientskadeerstatning Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 8 Finansposter Resultatandel TS og FKV Konserninterne renteinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Resultatandel TS og FKV Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader

11 Note 9 Immaterielle eiendeler Lisenser og programvare Prosjekt under utvikling Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra prosjekt under utvikling Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Levetid 5 Avskrivningsplan lineær Lisenser og programvare Prosjekt under utvikling Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra prosjekt under utvikling Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Årets balanseførte lånekostnader Levetid 3-10 år Avskrivningsplan lineær

12 Note 10 Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Transportmidler, annet inventar og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang Fra anlegg under utførelse til andre anleggsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Levetider Avskrivningsplan 3-15 år lineær Leieavtaler Bygninger Anlegg under utførelse Transportmidler, annet inventar og utstyr Operasjonell leie - leiebeløp Operasjonell leie - varighet 3-10 år 6 mnd-3 år Sum

13 Tomter og boliger Anlegg under utførelse Transportmidler, annet inventar og utstyr Bygninger MTU Sum Tall for foretaksgruppen vil bli lagt fram før behandling i styret. Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse til andre anleggsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger dekomponert Levetider år 3-15 år 3-15 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Leieavtaler Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse MTU Transportmidler, annet inventar og utstyr Sum Operasjonell leie - leiebeløp Operasjonell leie - varighet inntil 1 år 1-20 år 2-10 år 6 mnd -10 år Langsiktige byggeprosjekter har i 2014 hatt to store byggeprosjekt gående. Dette gjelder byggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim. Nedenfor følger en oppstilling over prosjekt i 2014 med en total kostnadsramme som overstiger 50 millioner kroner. Investeringsprosjekt Foretak Akkumulert regnskap pr Akkumulert regnskap pr Total kostnadsramme Prognose sluttsum Planlagt tidspunkt for ferdigstillelse Nytt universitetssykehus i Trondheim, byggefase 2 Nytt akuttbygg Østmarka Sum, Helsebygg apr.15 St. Olavs Hospital HF

14 Note 11 Eierandeler i datterforetak Andeler i datterforetak Foretakets navn Hovedkontor Eierandeler Stemmeandel Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Årets nedskrivning Årets reversering av nedskrivning Helse Nord-Trøndelag HF Levanger St Olavs Hospital HF Trondheim Helse Møre og Romsdal HF Ålesund Ambulanse Midt-Norge HF Stjørdal Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Trondheim Sum eierandeler i datterforetak Andeler i selskap eid av datterforetak i Foretakets navn Hovedkontor Eierandeler Stemmeandel Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Årets nedskrivning Årets reversering av nedskrivning Trøndelag Ortopediske Verksted AS Trondheim Sum eierandeler i selskap eide av datterforetak Investeringer i datterforetakene er vurdert til bokført kostpris. Datterforetakene hadde i perioden store underskudd. Det er knyttet stor usikkerhet til om og når disse underskuddene vil bli dekket med tilsvarende overskudd. Investeringen til i helseforetakene er derfor skrevet ned til bokført egenkapital ved underskudd. I 2014 har alle datterforetakene overskudd, og tidligere års nedskrivning av verdien i datterforetakene er reversert med tkr

15 Note 12 Eierandeler felleskontrollert virksomhet, tilknyttet selskap og andre aksjer og andeler Foretakets navn Hovedkontor Eierandeler Stemmandel Kostpris Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Balanseført verdi 1.1 Balanseført verdi Andre endringer i året Årets resultatandel Årets resultat Andeler i felleskontrollerte virksomheter Luftambulansetjenesten ANS Bodø Helseforetakenes innkjøpsservice AS Vadsø Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Skien Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF Gjøvik Nasjonal IKT HF Bergen Sykehusbygg HF Trondheim Sum eierandeler i felleskontrollerte virksomheter Andeler i tilknyttede selskaper Lifandis AS Verdal Sum eierandeler i tilknyttede selskaper Andeler i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap blir innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Nasjonal IKT HF og Sykehusbygg HF ble stiftet og etablert som felleskontrollerte foretak i 2014 sammen med de øvrige helseregionene. Samtlige eierandeler i de felleskontrollerte virksomhetene og tilknyttede selskap eies av. Andre aksjer og andeler eid av Foretakets navn Hovedkontor Eierandeler Stemmeandel Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Årets nedskrivning/re v. Nedskr. NTNU Technology Transfer AS Trondheim Egenkapitalinnskudd i pensjonskasse - KLP Oslo Øvrige aksjeposter 0 Sum andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler eid av foretaksgruppen Foretakets navn Hovedkontor Eierandeler Stemmeandel Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Årets nedskrivning/re v. Nedskr. NTNU Technology Transfer AS Trondheim Egenkapitalinnskudd i pensjonskasse - KLP Oslo Øvrige aksjeposter 70 Sum andre aksjer og andeler

16 Sum eiendeler i felleskontrollerte virksomheter Sum eiendeler i tilknyttede selskaper Sum investeringer i TS og FKV Andre akjser og andeler Egenkapitalinnskudd i pensjonskasse - KLP Sum investeringer i andre aksjer og andeler Som gjensidig selskap har KLP dekket hoveddelen av sitt egenkapitalbehov gjennom egenkapitalinnskudd fra kundene. Bortsett fra det oppsamlede egenkapitalinnskuddet finnes det egenkapital i form av et egenkapitalfond. Egenkapitalfondet er såkalt opptjent egenkapital. Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP kan endre seg noe fra år til år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye egenkapitalinnskudd. Dersom en kunde flytter sin pensjonsordning fra KLP til en annen pensjonsinnretning, vil kundens andel av egenkapitalinnskuddet bli tilbakebetalt. Dette er den eneste situasjonen der kunden faktisk kan disponere sitt egenkapitalinnskudd. Note 13 Andre finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Andre langsiktige lån og fordringer Andre finansielle anleggsmidler Note 14 Varebeholdning Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Handelsvarer Sum lager til videresalg Varebeholdninger til eget bruk Sum lager til eget bruk Sum varebeholdning Kostpris Nedskrivning for verdifall Bokført verdi

17 Note 15 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Konsernkonto Fordring på foretak i foretaksgruppen Fordring på Helse- og omsorgsdepartementet Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum fordringer s fordring på Helse- og omsorgsdepartementet er knyttet til overheng/etterslep når det gjelder finansiering av nye oppgaver overtatt fra andre statlige virksomheter. Avsetning for tap på kundefordringer har hatt følgende bevegelse: Avsetning for tap på kundefordringer pr Årets avsetning til tap på krav Reverserte tidligere avsetninger Avsetning for tap på fordringer pr Årets konstaterte tap Årets konstaterte tap bokføres som en reduksjon av fordringer. Endring i tapsavsetning og konstaterte tap er totalt kostnadsført med tkr i Tap på fordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Note 16 Bankinnskudd - bundne midler Innestående skattetrekksmidler Andre bundne konti Sum bundne konti Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet Sum kontanter og bankinnskudd Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld i og i foretaksgruppen.

18 Note 17 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Korrigeringer av feil i tidligere års regnskap Egenkapital Egenkapitaltransaksjoner Årets resultat Egenkapital Foretakskapital består av 1 andel pålydende kr Andelen eies av Staten v/helse- og omsorgsdepartementet. Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Egenkapitaltransaksjoner 0 Korrigeringer av feil i tidligere års regnskap Egenkapital Egenkapitaltransaksjoner Årets resultat Egenkapital

19 Eiers styringsmål Årsresultat Korrigeringer i forhold til HODs resultatkrav Overføring fra strukturfond Korrigering for endrende levetider Korrigert resultat Endrede pensjonskostnader som er tatt hensyn til i resultatkravet Resultat jf økonomsik krav fra HOD Resultatkrav fra HOD Avvik fra resultakrav fra HOD I perioden har det vært ulike korrigeringer mellom regnskapsmessig årsresultat og det årsresultatet Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav til. Forskjellen utgjør i all hovedsak justeringer for at bevilgningsnivået fram til og med 2007 ikke dekket fulle regnskapsmessige avskrivninger. I perioden ble denne underfinansieringen håndtert gjennom å stille krav til et korrigert resultat, mens det i 2007 ble stilt krav til et negativt regnskapsmessig årsresultat på et nivå tilsvarende korrigeringene. I årene , har eier stilt krav om at foretaksgruppen skal gå i økonomisk balanse. Dette innebærer at foretaksgruppens samlede ressursbruk til både drift og investeringer skulle holdes innenfor de rammer som følger av Stortingets vedtak. Det var følgelig ikke anledning til verken regnskapsmessig underskudd eller bruk av driftskreditt utover de rammene som Stortinget bevilget. I 2014 er pensjonskostnadene redusert betydelig på grunn av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Ved behandling av Prop. 23 S ( ) ble basisrammen til de regionale helseforetakene for 2014 satt ned med mill. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende mill. kroner. Resultatkravet for 2014 endres derfor til et samlet positivt resultat på mill. kroner. Helse Midt-Norges andel av dette utgjør 1 449,4 mill. kroner.

20 Note 18 Pensjon Noten vil bli oppdatert med endelige tall, inkl omarbeide tall for 2013 før styremøte Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst inkl. aga Ikke resultatført planendringer Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostn inkl adm Resultatført estimatendring/-avvik Resultatført planendring Årets netto pensjonskostnad Andre pensjonskostnader Sum pensjonskostnader Økonomiske forutsetninger ,00 % 2,30 % Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % 4,40 % 3,20 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % 3,75 % 2,75 % Årlig lønnsregulering 2,75 % 3,75 % 2,72 % 1,73 % Årlig pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % 3,50 % 2,50 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,50 % 3,50 % Antall aktive personer med i ordningen Antall oppsatte personer med i ordningen Antall pensjonister med i ordningen Foretaket har en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP og SPK. Disse pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsrapport 2013 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer