A/L Samfundshus i Selje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A/L Samfundshus i Selje"

Transkript

1 A/L Samfundshus i Selje Skipa 1952 foto Leif Lesto Nokre samtaler med Kåre Hjertenes i januar Han fortel både om om planarbeidet og bygginga i perioden 1952 / 1954, og om drifta i mange år. Han var aktivt med, også som kasserar fram til Underskrivne har supplert med seinare stoff. Dette er ikkje eit komplett historsik skrift. Dette er meir ei minnebok, og ei oppfatning av notida. Dokumentkopiar gjev historiske faktaopplysningar. Fram for alt er viktig å bevare lokalhistoria! Selje januar/juli 2012 Leif Lesto

2 Kåre Hjertenes f. 1929, hadde snikkarjobb i Oslo, då far hans, Alfred Hjertenæs, som var banksjef i Selje Sparebank, vart sjuk. Han valde å flytte heimatt til Selje i Han fekk jobb i Selje Sparebank. Alfred fekk gjennom eit vedtak i bankens styre om at han Alfred framleis skulle sitje med ansvaret i banken, men at Kåre skulle vere den som stod for drifta og arbeidet. Avtalen var for eit år. Så døde Alfred Hjertenæs, og Kåre vart banksjef. Kåre Hjertenes vart sentral i «UL Framsteg», og i planlegging og bygging av «A/L Samfundshus i Selje» tidlig på 50-talet. Ungdomslaget var hovedaksjonær. Kåre var m.a. kasserar for Selje Samfundshus fram til Ei tid også formann i «UL Framsteg». Kåre er den siste og einaste no, som har vore med frå starten, og kjenner historia frå fleire sider. Etter krigen var det billige tyskarbrakker å få kjøpt. Bård Berge tok opp tanken om å kjøpe ei slik brakke som ungdomshus. Forslaget vart nedstemt. På Stadlandet kjøpte dei ei forlegningsbrakke / spisebrakke frå Vestkapp, som vart montert opp i Nollen. Det var deira ungdomshus så lenge det varde. Seinare vart Stadlandet Grendahus bygd. Bård Berge forhandla om tomt til Ungdomshus på marka til Mikal Hamre. Der var eit sentalt område då. Selje Sparebank sitt bygg var reist der. (Det huset som no er Selje Bedehus). Kommunale kontor, bibiliotek og bank var samla under eitt tak. Kommunestyret hadde sine møter der. Bankbygget var også forsamlingshus til 17.mai-feiring, basarar og festar. Forhandlingane om tomt der førde ikkje fram. UL Framsteg valde å utsetje saka om ungdomshus til laget sin økonomi var bedre. Laget hadde då ca kr på bok. Ul Framsteg og Selje Idrettslag valde ei felles plangruppe for Ungsomshus i Selje. Desse var: Sverre Hjelmeland, Arne Sæbø, Wald Drageseth, Ragnvald Berge, Leif Berge, Magnus M. Berstad, Kåre Hjertenes. Sara Hamre var også ein sentral person. Det vart overført ca. kr. 9000,- til plangruppa for vidare arbeid. Plangruppa sikra tomt på Klokkargarden sitt område. Festenummer 64, under Selje Prestegard. Ei standard festekontrakt på 99 år. Jon Berge og Leif Berge vart valde til å lage utkast til bygg. Fyrste utkast til tegningar vart lagt fram av Jon Berge. Leif Berge hadde ikkje fått sett desse tegningane før dei vart presenterte. Selje Samfundshus si plangruppe forkasta utkastet fordi det virka lite tenleg. Fleire meinte at bygget mest ville tene idretten sine interesser, sett i forhold til andre kulturelle interesser i bygda. Det var sterke personar i begge leirar, og drakamp om finansiering, fordeling av tildelte midlar, hustype osv. Kåre Hjertenes legg ikkje skjul på at det tidvis var konflikter underveis.

3 Selje Idrettslag sine nøkkelpersonar var m.a. Wald Drageseth, Sverre Hjelmeland, Rolf Hove. (Ein ser at fleire aktørar deltok på begge sider). Endelege byggetegningar av Trygve Drageseth (søskenbarn av Wald) vart godkjende, og detaljplaner kunne leggast. Sjå detaljar på dei neste sidene, om planene for husprosjektet i aksjeinnbydinga, som var kunngjort i Fj.Tidende , samt dei originale aksjonærlistene. Halldis Hjertenes fortel at ho og Doris Tunold gjekk bygdene rundt for å få folk til å tegne akjsjar. Mange var interesserte, noken måtte dei knegå. Andre var umulig å overbevise. For enkelte var 100 kr var litt pengar for den gangen. Det kan nemnast at prest/lærar/kjøpmann - Olav Roset ikkje ville kjøpe aksje, men leverte ein konvolutt med kr. 100 som si støtte. Kristoffer Grøndal hadde kun kr. 50, men fekk 1 akjse likevel. Bildet tatt frå Storehauen like ovanfor Selje Samfundshus. (Kåre Hjertenes) Nedanfor er annonsa om aksjeinnbyding i Fjordenes Tidende 4/ , og aksjonærlistene. (Eg har valgt å skrive det opprinnelige namnet «Selje Samfundshus», sjølv om folk flest sa, og i dag seier Selje Samfundshus)

4

5

6

7 Finansiering. Innbetalt aksjekapital, dugnadsinnsats, lån i Folkets Hus kr , og i Postsparebanken , utgjorde den samla finansieringa. Sverre Hjelmeland som var herreskasserar i Selje, var også AP medlem, og hadde kontakter sentralt. Han ordna med lånet i Folkets Hus. Veien bort til Samfundshuset vart lagd etter anvisning av Karl Tystad. Han vart lønna for arbeidet. Reidar Hamre vart og lønna for veiarbeid. Og Ola Hamre fekk betaling for lastebilbruk. Dei steinsette veibana med høveleg store steinar med spissenden ned, tett i tett, som ei brusteinsgate. God stein vart henta i Slagarura med Ola Hamre sin lastebil, Kåre Hjertenes administererte dugnadsgjengen, med lister over dugnadsarbeidet. Det kan nemnast at Knut Hamre tegna seg for heile 7 dagars dugnad. Det vart fylt grusmasse på den steinsette veien, og etterkvart vart veibana svært stabil. Denne veien skulle etter planen fortsette vidare forbi Samfundshuset og bak i Hauane, og brukast som kommunal vei. Derfor vart det søkt Selje kommune om tilskot til bygginga. Lita interesse, men det vart innvilga kr. 2000,Dette var ein stabil og god vei like fram til bygginga av Selje Ungdomsskule, då den tunge anleggstrafikken som kom. Anleggsarbeidet starta med utgraving av tomt, for hand. Magnus M. Berstad vart byggeleiar. Det meste vart gjort på dugnad seier Kåre Hjertenes, men meiner at M.M. Berstad hadde litt betaling. Forskaling og murarbeid på sokkeletasjen var også gjort mest på dugnad. Kåre kallar murtypen for «prosentmur». Det betyr at det vart fyllt i maksimalt med stein i betongen, både for styrken sin del, og for å spare på sand og sement. Reinvaska stein bind godt i betong, og det vart ein sterk mur, sjølv med lite armeringsjern. Betongplata over kjeller vart konstruert på ein spesiell måte, også det for å spare jern og masse. 28 stk treformer på 2 m lengde x ca cm - vart spikra som firkantrør, og lagt etter eit visst kryssmønster på botnforskalinga, med litt klaring under. Mellomromma mellom formene vart armerte på forsvarlig vis. Så vart heile plata støypt i eitt. Det vart betong under formene, og i «dragarane» som var armerte, og eit topplag over det heile. Dermed vart det holrom der alle formene låg, og framleis ligg i betongen. Dei sparte mykje med betong, og styrkemessig vart det tyeligvis forsvarlig. Hovedetasjen vart murt av vanleg murstein opp til takhøgde. Torvald Lillebø var sjef for trearbeidet, og gjorde ein god jobb med det. «Pellahuset» (Bilde hos Bjarne Sæten) «Gustenlada» Samfundshus «Gustenhuset» Huset vart fullført i 1954 etter planane, og svarde til forventningane. Stort kjøkken, spisesal, garderobar og toalett nede. Stor sal i 2. etasje, med scene etter Riksteateret sine krav. Julius Hartmann utsmykka trappeoppgangen med motiv frå Selje Kloster, over heile veggen. Likeeins måla han kulissane på sena. Det vart flott og oppsiktsvekkande. Løna for å måle kulisser og stort lerres-bakteppe på scena, var ei flaske øl pr dag, og gramofonmusikk frå ei plate han

8 spesielt ønska: «Hvislende dugg». Stor innviingsfest i Riksteateretet sine folk meinte at sena var trong, og derfor var det sjelden at dei hadde framsyningar i Selje Samfundshus. Kinodrift. Kinomaskin for 20 mm film vart innkjøpt. Det var Leif Berge og Arne Sæbø som stod for det, og drifta den ei tid. Seinare vart det kjøpt inn større maskin. Kåre Hjertenes, som vart kasserar, hadde kontakt med lånegjvaren Folkets Hus. Han fekk kunnskap om at kinomaskina i Folkets Hus i Oslo skulle skiftast ut, og den vart kjøpte inn for kr Det var med ein montør til Selje, som brukte nokre dagar til montering og opplæring av lokal maskinist. Oddmund Tunold tok seg av det. I mange år var Kjell Hamre ansvarlig for Selje Kino. John Haugen var «kinosjef» i mange år, og fleire kunne vore nemde. I årsmeldinga for 1969 vert skrive at onsdagskinoen er dårlig besøkt, og er avslutta. Sidan TV etterkvart vart alllemannseige, meinte styret at det kunne bli negativ utvikling for kinoen vidare framover. At dei fleste også har minst ein bil, og kan dra dit dei vil, gjer også at trua på Selje kino er dalande. I 1982 blir det likevel kjøpt nytt kinoutstyr for ca. kr Finansiert med lån kr og med 2 vekslar à kr I forbindelse med kinodrifta vart det bygd eit tilbygg på austsida, som maskinrom og lager. Iflg. Kåre var kinodrifta aldri lønnsam, bortsett frå den fyrste tid med 20mmm film, og gratisarbeid. Kinodrifta er nedlagt for mange år sidan. Norsk Bygdekino hadde framsyningar i fleire år. Samfundshus vart bygda si storstove, og dei fleste større tilstelningar vart halde der, slik som bryllaup, basarar, 17.mai osv. (Tidlegare var Selje Sparebank sitt bygg i Hamremyrane fast samlingsplass). Alfred Maurstad var med på eit arrangement. Kåre huska ikkje akkurat kva tid. Han fortel at etter festen, gjekk han ned i garderoben eit ærend. Der sat Paul Berstad og Alfred Maurstad og spela fele. Han overhøyrde fylgjande replikkar: «Har du høyrt denne Alfred» - sa Paul og drog ein låt på fela. «Ja, den har eg høyrt!» svara Alfred. Så spela dei den saman vidare. Dansefestar Laurdagfestane med dans var populære. Folk i festhumør kom også frå Stadt, frå Silda og søre Selje, Kjøde og Moldefjorden. Mange lystige historier kunne forteljast om episodar på desse festane. Endring av tomtegrenser vart aktuelt då kommunal veg vart lagt aust/vest over hauen bak Samfundshus, og tok av arealet der. Det var kompensert med nytt areal aust for huset. Festekontrakt datert 31. mars 66. Selje Idrettslag nytta garderobe og dusjanlegg i Samfundshus ved fotballkampar og andre arrangement, fram til Selje Ungdomsskule kom i drift. Forholdet til bygging av Selje Ungdomsskule. Tomta for Selje Ungdomsskule har felles grenselinje med Selje Samfundshus mot sørvest. Pga. ulike tomtenivå ville det bli ein stor høgdeforskjell i grenselinja, til ulempe for Samfundshuset. Diverse møter vart halde og avtaler gjorde i den forbindelse. Gravinga gjekk så langt inn på Samfundshuset si tomt, at flaggstanga seig på skeive. Kloakken frå Samfundshuset vart etterkvart leia inn på skulen sitt kloakknett, etter eiga avtale med skulen.

9 Nedanfor avskrift frå eit fellesmøte der partane vart enige om korleis grensa skulle ordnast permanent. (Ny avskrift v/ Leif Lesto, av dårlig fotokopi av dokument som Kåre Hjertenes har arkivert). Selje Utskrift av sammøte mellom reprepresentantar og styre i Selje Samfundshus og byggenemnda for Selje Ungdomsskule. År 1968, den 2.5. var det møte i representantskap og styre i Selje Samfundshus, der form. i byggenemnda for skulebygget, samt byggeleiar og skuleinspektør var til stades. Ein drøfta tilhøve om skuleanlegget som etter planen vil kome noke inn på Samfundshus sitt område. Etter å ha drøfta saka og føreteke oppmåling, kom ein fram til semje om at støttemuren i sørvestre hjørnet av skuletomta, blir lagt i ein avstand frå nordhjørnet av Samfundshuset på 8,5 m, og vidare at skuleanlegget fører opp ein støttemur paralellt med Samfundshuset, og i høgd med fyllinga framfor huset. Elles var det også semje om at skuleområdet mot Samfundshuset blir forysnt med eit solid og premanent gjerde på overkant på støttemuren, kosta, betalt og vedlikehalde av kommunen, då det no vil bli ein høgdekilnad på plassen framfor Samfundshuset og vegen rundt skulebygget på ca. 3,5 meter. Møtet slutt: Signert av: Ragnvald Berge. Magnus M. Berstad. Trygve Berge. Alfred Nore. Jorunn Sæbø. Sara Hamre. Berta Otnes. Bård Berge. Alfred Vengen. Wald Drageseth. Thorvald Lillebø Kåre Hjertenes Rett avskrift. Kåre Hjertenes Eg har nedanfor lagt ved div. årsmeldingar, kontrakter, møtereferat osv.

10

11

12

13 Dei siste to rekneskap Kåre Hjertenes fullførte før han trakk seg som kasserar etter 25 år.

14 Kåre Hjertenes var kasserar i Selje Samfundshus fram til 1983 i ca. 25 år. Huset var nedbetalt før det, laget hadde pengar på bok. Ulike forhold gjorde at Kåre då fann å trekke seg frå sitt langvarige kasserararbeid. Etter den tid hadde han ingen ting med Samfundshus å gjere, anna enn som dugnadsmann når det trongs. Det vart eit generasjonsskifte ved Kåre sin avgang. Nye yngre krefter slapp til i A/L Samfundshus i Selje.

15 Samfundshusets Venner. Det var ikkje enkelt å finansere drifta av Samfundshus. Økonomien var kritisk i periodar. Driftige damer etablerte tidlig «Samfundshusets Venner». Mellom andre: Berta Otnes, Ella Hove, Solveig Vasseng og Olga Hjelmeland. Dei samla inn pengar på ulik vis i alle år, og sikra Samfundshus sin økonomi. Samfunnsutviklinga i Selje på 60-talet. Ei rivande utvikling starta i Selje på 60-talet, med auka tilflyttinga til Selje. Her var det arbeid å få på Selje Skjortefabrikk og Selje Bruk. Kommunale arbeidsplassar i administrasjon og helsesektor auka, og var atraktive. Selje Sanitetsforrening bygde Selje Sjukeheim på Prestereina, og Selje Hotel vart bygd der tildlig på 70-talet. Det var i det heile ei positiv utvikling i Selje. (Det faktum at tomtevalet til desse institusjonane tok det mest produktive landbruksareal i Selje, fall mi familie tungt for brystet ei tid. Eg hadde noken aktive ungdomsår som grønnsakdyrkar der, som son til forpaktaren i Prestegarden, Lars O. Lesto. Men det er også eit faktum at arealet som då brødfødde ei familie, no gjev arbeid til fleire 10-talls personar. ) Det største mest «berømte» arrangementet på Selje Samfundshus, var den 11.august Kong Olav, kronprins Harald, med sin forlovede Sonja var i Selje i høve 900-års jubilet for opprettelsen av Selje Bispedøme i For Sonja var det av hennar fyrste offesielle plikter for kongehuset. Harald og Sonja gifta seg ca 3 veker seinare, den 29.august Selje Samfundshus var dekka til festmiddag for Kongen og heile hans fylgje med Sogn og Fjordane Fylke som vertskap, for 131 gjester. Arkitekt Einar Vaardal-Lunde var formann i hovedkomitten. Ragnvald Berge var formann i den lokale nemnda. Heile Seljebygda stod på ende den sommaren. «Alle» stilte med nymåla hus, og ryddige hagar. Nylaga sentrumspark med kvite singelgangar, fontener med lys i, og vakre blomsterbed. Den drivkvite Seljesanden, og varmt sommarver, gjorde også sitt til at Selje sentrum framstod på sitt aller beste. Kåre Hjertenes var ein av dei invitert til kongemiddagen. Undertegna (Leif Lesto) jobba på kommunekontoret i Selje då og vart «utkommandert» til prosjektet på ulikt vis. Var med i nemnda for å bygge festbord i salen. Eg køyrde til Måløy og henta middagsmaten, fersk laks av utsøkt kvalitet, og fantastiske jordbær frå Gloppen. Eg var også med i det store servitørkorpset, Vart drilla i alt vi skulle gjere, og utstyrt med kvitt handkle over venstre underarm. Heile servitørgjengen bar opp dei anretta tallerkenrettane frå kjøkenet nede. Skjenka i glassa og gjekk til hånde. Ingeborg Eide, og Konstanse Kristiansen var sjefar for servitørane. Anna Berge (OskarAnna) og Berta Otnes var lokale kokker. Ein resturatør frå Fylkesbaatane var kjøkkensjef. Ved pianoet på sena sat den då unge guten, Mangar Aam frå Ørsta, og spela taffelmusikk under heile middagen. Det eg huska best var ein episode der ei flaske champagne skulle opnast nær Kongen sin plass. Korken spratt rett i taket høgt der oppe med eit kraftig smell, og fall ned på Kongens bord. Kong Olav hadde ein karateristisk latter og den høyrdes over heile salen. Eg sikra meg eit bordkort som låg att etter at gjestene var vekk. Det tilhøyrde «Amanuensis Højen» - kven han no var.

16 Bordkart i høve Kongemiddagen i Selje Samfundshus 11.august 1968.

17 Kongen ytra ynskje om å spasere frå Nabbevågen og til Samfundshuset, etter seremonien i klosteret. Det var folksomt i Selje den dagen. Kansje bortimot Kongedoet i Samfundshus. Jubileumsnemnda, som også skulle ivareta dei kongelige sitt verdslige ve og vel, meinte at toalettforholda i Samfundshus ikkje var verdige nok. Derfor vart det bygd eit avlukke på eit tilstøytande rom i 1.etg. Der slo dei opp betongplata i golvet, satte ned eit klosett av høveleg standard. Dermed var eventull dogåing av geistlege gjester sikra. Om det var kobla til vatn, huska ikkje Kåre Hjertenes. Om det vart brukt veit han heller ikkje. I så fall gjekk vått og tørt rett i grunnen. Etter festen vart doet demontert og holet sementert. Det burde reisast ei minnetavle der!! Det kom eit tidskifte, og eit generasjonsskifte for Selje Samfundshus. TV var blitt allemannseige. Dei fleste hadde privatbilar til disposisjon. Arrangementa i Samfundshuset hadde fått fleire konkurentar frå fjern og nær. Ferre deltok i lagsarbeid i UL Framsteg, dugnadsånda bleikna. Ein «kjøpte» seg underholdning, i staden for å produsere den lokalt. Den generasjon som dreiv aktivt, vart eldre, og overlet etter kvart roret til yngre krefter.

18 Vekslande leiarskap og salg. Iflg dokumentkopiar var det på 80-talet ofte utskiftingar i styret for Selje Samfundshus. Mange personar var innom i styret. Kan hende det spegla den lokale samfunnsutvikling Styret i UL Framsteg vedtek å overta Samfundshus. Dei meinar at huset snart er konkurs. Ungdomslaget har behov for det til sine aktivitetar, og vil sikre seg huset Årsmøtet i representantskapet for Selje Samfundshus godtek tilbodet frå UL Framsteg for ein sum på inntil kr , basert på sletting av all gjeld Kontrakt om overdraging. Kontrakta var underskriven av: Formann i Selje Samfundshus, Knut Djupedal, og Leiar i UL Framsteg, Arve Åhjem Prestegardstilsynet v/ formann Erling Nerheim skriv erklæring om ovedraginga. Han tilrår at feste vert overdrege til ny eigar, og oversender til Departementet for godkjenning. Representantskapet i Selje Samfundshus peikar ut avviklingsstyre Skøyte utskriven Signert av Knut Djupedal for Selje Samfundshus, og av Arve Åhjem for UL Framsteg. Selje Samfundshus mai Foto frå Risnakken v/ Leif Lesto. Diverse dokumentkopiar ligg ved./.

19

20

21

22

23

24

25 Ved denne overdraginga i 1988 var ein epoke i Selje over. Ungdomslaget Framsteg er på papiret ny eigar av Selje Samfundshus. Tida etter 1988 har eg ikkje sjekka ut eller dokumentert, men eg nemner nokre alment kjende forhold. Nytt tak. Taktekket vart skifta ut på 1990-talet, då det var utett og ustabilt. Selje Sanitetsforrening tok storparten av kostnaden. Nye tilbygg for toalett. I tida frå år 2000/2002 vart eit tilbygg satt opp, og moderne sanitæranlegg montert. Kloakkledning kobla til Selje skule sitt kloakknett etter ingått avtale. Ferdigattest Det tener dei til ære som stod i spissen for det arbeidet. Lån kr til formålet utbetalt Moderne kjøkken Likeeins vart det gjort eit stort arbeid med å modernisere kjøkkenet. Kjøkkenet framstår no som godt og velutstyrt. Arbeidet vart utført i tida ca 2006/2009. Selje Sanitetsforrening støtta økonomisk. Huset blir utleigd til ulike grupper, selskap og til festar. Selje Skule har i 2010/11 leigd klasserom i matsalen i høve ombygginga av skulen. I det høvet var montert varmepumpe i matsalen. I festsalen vart det montert speil på heile langveggen i Spleiselag mellom Selje Idrettslag, Selje kommune og Samfunnshusets venner. Zumba-klubben leiger der 2 kveldar i veka. Godt tiltak for folkehelsa. Opne spørsmål. Eigarskap av festenr. 64 under Selje Prestegard, gnr. 56, bnr 1. UL Framsteg er eigar i henh. til signert skøyte datert Men Selje Samfundshus står som eigar/heimelshavar i Grunnboka v/ Statens Kartverk pr Festetomta nr. 64 under gnr. 56, bnr. 1, er overført til UL Framsteg i henhold til erklæring frå Prestegardstilsynet 10.aug.88 Hverken Selje Samfundshus eller UL Framsteg er registrete i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysund pr. januar «UL Framsteg v/kasseraren»? mottek krav om årleg festeavgift frå Opplysningsvesenets Fond, og den blir betalt frå kontoen til «Samfundshusets Venner», som er blitt ein driftskonto all drift av huset. Skiftande mannskap som no driftar Selje Samfundshus på vegne av Samfunnshusets Venner, veit ikkje kven som er deira oppdragsgjevar, eller om eigar har eit styre med normal samansetning, eller om det finnast personar som i dag representerer huseigar. Det at Selje Sanitetsforrening støttar Selje Samfundshus med midlar, gjer at det framstår som godt tenleg til ulike formål, til glede og nytte for Seljebygda. Men veit Selje Sanitetsforening kven dei støttar? Selje januar 2012 Leif Lesto

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-04 Tid: 27. mai 2014 kl. 15.00 17.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Gro Starheimsæter Kari Sigrun Lysne Hallvard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 15.09.2008 Møtet tok til 10:25 Møtet slutta 14:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0338.00001 MOTIV: Slåttonn, gruppeu8, kvinner, menn, barn, hest, høylass, rive, seter, Kommune: Aure Datering: 1943- Distrikt: Aursundet Format: 5.5 x8.0 cm Stad: Heimsetra, Myran Tilstand: Nokså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Bodil Torunn Svepstad Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Bodil Torunn Svepstad Medlem AP VOLDA KOMMUNE Utval: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Britt Våge Fannemel Leiar H Håvard

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 10.06.2014 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Tor Arve Røssland. Oslo

Tor Arve Røssland. Oslo Tor Arve Røssland Svarte-Mathilda Oslo Om denne boka Ei ung jente blir funnen knivdrepen i heimen sin. Mordet blir aldri oppklart. Leilegheita som var åstaden for mordet, står tom i 20 år. Når Elisabeth

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer