Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)"

Transkript

1 Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr ) ÅRSBERETNING 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS, og datterselskapet Multipower Manufacturing AS, utvikler og distribuer engangsbatterier og multiladere til håndholdt elektronisk utstyr. Markedet for virksomhetens produkter er verdensomspennende. Multipower AS har sitt hovedkontor på Snarøya utenfor slo. Fortsatt drift Selskapet har møtt mange utfordringer i Fokus ble rettet mot å kvalitetssikre produksjonen, samt å finne nye salgskanaler i tillegg til å få mest mulig ut av de eksisterende kundene. En ny fabrikk i Kina ble identifisert, men selskapet erfarte at oppfølgingsapparatet, med de begrensede ressursene som det har rådet over, ikke har vært tilstrekkelig for å kvalitetssikre at varene ble levert i henhold til spesifikasjon til rett sted og til rett tid. Styret har derfor konkludert med at produksjonen bør settes bort til et selskap med egne avdelinger som tar seg av produksjon, spedisjon og frakt. Multipower har innført produksjonsstans inntil et slikt samarbeid er etablert. Pr. dags dato er selskapet i konkrete forhandlinger med en kandidat, og har identifisert flere andre. l annet halvår inngikk selskapet en strategisk samarbeidsavtale med U2-Soft AS, som gir Multipower rett til distribusjon av fysiske varer til distribusjonsgiganten i2, et selskap med hovedkontor i Dubai og som leverer mobiltelefoner til fler enn salgspunkter i Midtøsten og Afrika. 12 er verdens tredje største leverandør av Nokia mobiltelefoner. Det er derfor høyt prioritert å få etablert et samarbeide for produksjon, spedisjon og frakt slik at selskapet blir i stand til å levere varer under avtalen med U2-Soft. Selskapet hadde i 2008 et underskudd på NK (NK i 2007). Regnskapet viser en underbalanse på NK Selskapet gjennomførte i mai i år en kapitalnedsettelse og en emisjon hvilket resulterte i at aksjekapitalen pr. dags dato er NK Multipower har fremmet søksmål mot tidligere tillitsmenn i selskapet, forrige revisor, og selgerne av Multipower Technology AS. Den første saken skal behandles i Voldgiftsretten i uke 33. Selskapet ble for øvrig tatt av børs i London (AlM-listen), grunnet de høye kostnadene forbundet med slik listing, og er nå listet på TC-listen i slo. Selskapet ble også omdannet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap på den ekstraordinære generalforsamlingen den 29. mai 2009.

2 - 2 - Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av Multipower sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter i samsvar med regnskapsloven 3-3a at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Dette er basert på at selskapet oppnår tilfredsstillende inntekter. Frem til dette er oppnådd, vil selskapet være avhengig av tilførsel av kapital. Likviditeten har i gjennom hele perioden vært meget stram. Egenkapitalen ble i løpet av 2008 styrket ved flere kontantemisjoner på til sammen NK Ansatte og miljø Det er ikke registrert noe sykefravær for ansatte i Ved utgangen av 2008 hadde Multipower AS 1 ansatt (gjennomsnittet for året var 2 ansatte). Styresammensetningen oppfyllte allmennaksjelovens krav om kvinnerepresentasjon i den perioden dette var relevant, men har som aksjeselskap også ett kvinnelig styremedlem. Multipower gir like muligheter for alle ansatte og begge kjønn. Selskapets virksomhet representerer ingen fare for det ytre miljø. slo, 22. juni 2009 Jens M. Teigen Styrets leder LI1.t'aø,.f:J.~.~~ It t<{dla.u~ Lillian B. lsson Thomas A. Kielland Styremedlem Styremedlem/daglig leder

3 Resultatregnskap MULTIPWERAS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter l l Annen driftsinntekt l Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 8 l l Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finans innte kte r og finans kos tnade r Rente inntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Rentekostnad l 148 Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Årsresultat verføringer verført til udekket tap Sum overføringer MuLTIPWER AS Side 1

4 MULTIPWERAS Eiendeler Note Anleggs midle r Immaterielle eiendeler Rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finans ie Ile drifts midle r Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler mløps midle r Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter Sum ornløpsrnidler Sum eiendeler

5 MULTIPWERAS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital il 0,025 2, verkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital pptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld l Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld SL, den Ju../ro -;[Do? Jens M. Teigen Styrets leder LZb~ fj.~~~~ 4.~~ Lillian B. lsson Styremedlem Thomas A. Kielland Styremedlem

6 Noter til årsregnskapet for 2008 Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet for 2007 ble utarbeidet i samsvar med internasjonale rapporteringsstandarder IFRS. Endringene fra IFRS til norsk god regnskapsskikk har ikke medført vesentlige prinsippendringer. a) Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres. b) Klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler, Klassifiseringskriteriene gjelder tilsvarende for gjeld. c) Regnskapsførte verdier av eiendeler og gjeld Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående, når nedskrivning er i samsvar med god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. mløp smi dier vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Gjeldsposter vurderes til pålydende. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag aven individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Immateriele eiendeler - FoU og Goodwill Kjøpt goodwill, kjøpte rettigheter og kjøpt forskning og utvikling balanseføres til anskaffelseskost. Egenutviklede immaterielle eiendeler balanseføres i den grad eiendelene er separable, fremtidige økonomisk fordel er tilstrekkelig sannsynliggjort og de medgåtte utgifter på en pålitelig måte kan skilles fra selskapets øvrige utgifter. Immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset avskrives over eiendelenes forventede levetid. Ved verdifall som ikke forventes å være forbigående, foretas nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk. 1) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til dagskurs ved regnskapsårets slutt. g) Varer Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og netto salgsverdi h) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. i) Fortsatt drift Regnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Styrets og ledelsens vurdering

7 vedrørende fortsatt drift er omtalt i styrets årsberetning. Spesifikasjon av årets endring i egenkapital Annen Annen Aksje- verkurs- innskutt opptjent kapital fond egenkapital egenkapital Sum EK l Kap. utvid Arsresultat EK Type aksjer Antall Pålydende Aksjekapital rdinære aksjer , Stemmerett og øvrige rettigheter er lik for alle aksjer. Aksjonærer pr. 31. desember Aksjer Eierandel Medgard AS Credit Suisse Securities Capita IRG Trustees Limited Maribu Holding AS Gladinok AS R-Partners AS Lillian Birgitte lsson Springfield AS Xantin Invest AS Stian Færgestad IT-Venture AS Øivind Resch Puten Invest AS Bank of New York, Brussels Branch Paal Arne Davanger Tore Lervik PesikiaAS Alexander lsson Kvantum Invest AS Øvrige akjsonærer Totalt antall aksjer l ,97 % 23,27 % 13,18 % 8,90 % 4,34 % 3,11 % 3,08 % 2,96% 0,93 % 0,93 % 0,77 % 0,72 % 0,64% 0,59% 0,46% 0,44% 0,35 % 0,30 % 0,30 % 2,75 % ,00 %

8 psjonsavtale North Shore AS inngikk 7. april 2008 en opsjonsavtale med Multipower AS som innebar at de skulle få utstedt akjser i Multipower AS til kurs NK 0,15. Denne avtalen ble endret den 15. juni 2007 til at North Shore AS nå kan få utstedt aksjer til kurs NK 6,00. Aksjer som eies av daglig leder og medlemmer av styret Styreleder Jens M. Teigen kontrollerer Medgard AS, Springfield AS og IT-Venture AS, som til sammen eier ca 35,7 % av Multipower AS. Videre eier Teigen 24 % av aksjene i selskapet Maribu Holding AS. Maskiner, Rettigheter inventar mv Anskaffelseskost per 1. januar Tilgang i regnskapet l Anskaffelseskost per 31. desember Akkumulerte avskrivninger per 31. januar Akkumulerte nedskrivninger per 31. januar Balanseført verdi per 31.januar l Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningssats, lineært 20% 5 år Datterselskap per Forretnings- Eier- Balanseført Firma kontor andel verdi Multipower Manufacturing AS Bærum 100 % Stemme- Egen- Resultat Firma andel kapital 2008 Multipower Manufacturing AS 100 %

9 Gjeld til aksjonærer per Springfield AS Kjøp av konsulenttjenster: 2008 Gladinok AS Medgard AS Springfield AS U2-Soft AS Sum kjøp fra nærstående selskaper l Bundne skattetrekksmidler pr Lønnskostnader Lønn l l Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Sum l Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Godtgjørelse til daglig leder, styre og revisor Lønn til daglig leder l Annen godtgjørelse til daglig leder Sum ytelser til styrets leder/daglig leder l Revisjonshonorar Årets revisjonshonorar utgjorde kr eksklusiv mva, herav utgjør honoraret for annen bistand kr

10 Spesifikasjon av årets skattekostnad 2008 Avsetning til betalbar skatt Endring i utsatt skatt Regnskapsført skattekostnad 2007 o Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt Avsetning til betalbar skatt, 28 % Grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel per Varige driftsmidler -l mløpsmidier Sum midlertidige forskjeller/grunnlaget for utsatt skatt Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlaget for utsatt skatt/(skattefordel) Utsatt skatt/(skattefordel), 28 % av grunnlaget l I samsvar med god regnskapssikk utsatt skattefordel. for små foretak har selskapet ikke balanseført Valutagevinster er inntektsført med Valutatap er kostnadsført med Netto valutagevinst/(tap)

11 Inter revisjon INTER REVISJN SL AS WERGELANDSVEIEN SL Til generalforsamlingen MULTIPWER AS rg.nr i Medlemmer av Den norske Revisorforening Internasjonalt: Eurogroup TELEFN: TELEFAX: REVISR/RG. NR.: N MVA REVISJNSBERETNING FR 2008 Vi har revidert årsregnskapet for MULTIPWER AS for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. l den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i foregående avsnitt presiseres at selskapets egenkapital er tapt per Forholdet er tatt opp i nummerert brev til styret. Det vises til styrets årsberetning. slo, Inter evisjon slo AS

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer