Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6."

Transkript

1 Verran kommune Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr Innledning: Denne årsberetningen er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapet og bør også sees i sammenheng med notene til årsregnskapet. Den samlede virksomheten til Verran kommune i 2014 er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med unntak av: 1. Felles renovasjonsordning for Steinkjer og Verran fra og med 2004, hvor Steinkjer er vertskommune og fører særskilt regnskap for tjenesten. 2. Brann- og feietjenesten som fra og med 2006 er ivaretatt av det interkommunale selskapet Brannvesenet Midt IKS. 3. Verran Kommune er fra og med 2007 vertskommune for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa organisert etter kommunelovens Felles økonomienhet med Steinkjer og Inderøy kommuner fra og med 2008, organisert etter kommunelovens 27. Steinkjer var vertskommune ut Fra og med 2011 er Inderøy vertskommune. 5. I 2011 ble DMS Inn-Trøndelag (distriktsmedisinsk senter) opprettet for å møte den nye samhandlingsreformen. Deltakende kommuner er Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa sammen med Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Kommunene står som eiere av senteret, og samarbeidet er organisert etter kommunelovens 28 c vertskommune med folkevalgt nemnd. Steinkjer er vertskommune. 6. Felles IKT-tjeneste med Steinkjer og Inderøy kommuner fra og med 2013, organisert etter kommunelovens 27. Steinkjer er vertskommune. Regnskapet for Verran kommune ble ikke innsendt til SSB fra Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn i tide slik at det kom med i publiseringen av KOSTRA-tall pr 16. mars Årsaken til dette er: Arbeidet med rapporteringen startet umiddelbart etter at regnskapet var ferdig 18. februar. Ved innrapporteringen ble det avdekket systemtekniske feil som måtte rettes. Feil ble rettet fortløpende av kontoret selv og systemleverandør for økonomisystemet Agresso. Siste feil ble rettet 16. mars og rapporteringen ble utført. I perioden for rapportering var flere ansatte syke, noe som forsinket arbeidet. Tall fra Verran kommune vil først komme med publiseringen av endelige KOSTRA-tall den

2 2. Generelt om den økonomiske situasjonen: Verran kommune ble i 2006 strøket fra registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK-lista) over kommuner med økonomiske problemer. Innføringen av eiendomsskatt i hele kommunen fra og med har bidratt til en bedring av kommuneøkonomien. Store svingninger i folketallet fra har også gitt store svingninger i kommunens inntekter. Disse har vært utfordrende å takle. Det er lett å bruke for mye penger i år med høye inntekter, og desto vanskeligere å redusere forbruket i år med lave inntekter. Svingningene i folketallet skyldes i hovedsak at mange utenlandske arbeidere som er tatt inn av bedriften Fosdalen AS, har vært folkeregistret i kommunen. I 2013 slo skatteetaten fast at utenlandske arbeidere skal bostedsregistreres der de faktisk oppholder seg. Dette har ført til at trenden med synkende folketall fortsetter. I desember 2014 foretok Skattedirektoratet dessuten en omfordeling av bosted og skattekommune for vel 300 personer for årene 2010, 2011 og De siste 10 årene har kommunen hatt regnskapsmessig underskudd i 2005, 2011 og Underskuddet fra 2011 ble dekket inn i Netto driftsresultat har vært positivt de siste 10 årene bortsett fra i 2007 og Regnskapet for 2014 viser et negativt netto driftsresultat på -0,6 % og et regnskapsmessig underskudd på kr Kommunes økonomi må karakteriseres som sårbar og lite robust sett ut ifra manglende fondsreserver og sterkt voksende lånegjeld. Likviditeten er også svært dårlig på grunn av det enorme premieavviket på pensjon på 28 mill kr. 2

3 3. Driftsregnskapet: (1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik kroner Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue* Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Anvendelse av netto driftsresultat: 0 Overført investeringsregnskap Dekning tidligere års merforbruk Avsetninger i året Bruk av tidligere avsetninger Årets regnskapsmessige resultat * Inkludert naturressursskatt Nto. Driftsresultat i % av dr.inntektene 1,62 2,03-0,66 0,56 Regnskapet for 2014 har et netto driftsresultat er på -kr Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommuneregnskapet, og det er et overordnet mål for kommunesektoren at netto driftsresultat bør ligge på ca 2 % - 3 % av driftsinntektene. I Verran er den på -0,66 % i Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr For å redusere det regnskapsmessige merforbruket er det foretatt følgende pliktmessige strykninger: Regnskapsmessig merforbruk før strykninger kr Redusert overføring til investeringsregnskap - kr Redusert avsetning til disposisjonsfond - kr Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger kr Premieavviket på pensjon har i stor grad påvirket regnskapsresultatet for Regnskapsførte pensjonsutgifter er kr lavere enn faktisk betalt pensjonspremie. Premieavviket er inntektsført etter gjeldende regler. 3

4 Fra og med 2014 er refundert merverdiavgift på investeringer inntektsført i investeringsregnskapet og har således ikke påvirket driftsresultatet slik som tidligere år. Figurene under viser utviklingen i netto driftsresultat og akkumulert regnskapsresultat de siste 10 år: 4

5 Skatt og rammetilskudd. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd er kommunens viktigste inntektskilder. Tabellen under viser utviklingen de siste år samt forholdet mellom budsjett og regnskap kr R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2014 Avvik Skatteinntekt* Rammetilskudd Sum * Inkludert naturressursskatt Det ble en samlet inntektssvikt på kr i forhold til budsjett, og dette bidrar naturligvis sterkt til det dårlige regnskapsresultatet. Skattesvikten skyldes flere forhold. For det første hadde kommunen budsjettert med for høyt inntektsanslag allerede fra starten av ut ifra et alt for optimistisk anslag for innbyggertall. For det andre ble det en stor skattesvikt i hele landet i forhold til prognosene i statsbudsjettet. For det tredje foretok Skattedirektoratet en omfordeling av skatteinntektene for Verran for årene 2010, 2011 og Dette på bakgrunn av at man mente at mange av arbeidstakerne som var ansatt i Fosdalen AS, feilaktig var registret med Verran som bosteds- og skattekommune. Det ble foretatt følgende omfordeling av bosted: 2010: 245 personer ble flyttet til Eigersund, Stord, Orkdal og Verdal. 2011: 214 personer ble flyttet til Kongsberg, Eigersund, Stord, og Verdal. 2012: 313 personer ble flyttet til Eigersund, Stord og Verdal. Flyttingen førte til korrigert fordelingsoppgjør for skatt, og Verran fikk trukket inn følgende skatteinntekter: Inntektsår 2010: 2,29 mill kr Inntektsår 2011: 1,25 mill kr Inntektsår 2012: 4,67 mill kr Totalt: 8,21 mill kr Nye fordelingstall ble lest inn i skatteregnskapet for desember 2014 og ble fanget opp av inntektsutjevningen i inntektssystemet. Det innebærer at ca 90 % av skattesvikten ble kompensert gjennom rammetilskuddet. Kommunens egenandel ble på omkring kr Eiendomsskatt. Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra og med Eiendomsskatteloven var da endret slik at det fra og med 2007 ikke lenger var noe krav om bymessig utbygging for å pålegge eiendommer eiendomsskatt. Eiendomsskatt på verker og bruk har man hatt i mange år. Verran Kommune har hatt slike inntekter fra eiendomsskatt de siste årene: 1000 kr R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2014 Avvik Verker og bruk Andre eiendommer Sum E.skatt pr innb

6 I 2014 var skattesatsen på 7 promille for verker, bruk og næringseiendommer og på 6,5 promille for boliger og fritidseiendommer. Eiendomsskatten er en betydelig inntektskilde for kommunen. Premieavvik pensjon (jf note 3). Regnskapsføringen av pensjoner har siden 2002 skjedd i h.h.t. forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Reglene innebærer at det ikke er den betalte pensjonspremie som regnskapsføres, men pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G- regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Dette står som en kortsiktig fordring i balansen, men skal tilbakeføres over mange år. Opprinnelig var tilbakeføringsperioden på 15 år. Fra 2011 ble den redusert til 10 år, og fra 2014 er den redusert til 7 år. Det akkumulerte premieavviket har siden 2002 vokst til dramatiske høyder, og det representerer et svært alvorlig problem for likviditeten både i Verran og andre kommuner. Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift for Verran kommune er på 27,9 mill kr pr Dette er altså penger som er utbetalt av kommunekassen, men som ikke er utgiftsført. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 2014: Verran 11,8 Steinkjer 6,3 Inderøy 7,8 Snåsa 8,0 6

7 Forholdet mellom budsjett og regnskap for de ulike budsjettansvarsområdene: Ansvar Ansvar (T) Regnskap Rev. Budsjett Avvik Forbruk % 110 Politisk virksomhet ,1 111 Rådmannen ,9 112 Fellesoppgaver oppvekst ,4 113 Småsamfunnssatsing ,9 115 Integrering innvandrere ,0 211 Malm skole ,3 212 Folla skole ,0 221 Strandvegen barnehage ,4 231 Kulturskole ,0 302 Åpen omsorg ,4 304 Sykeheimen ,5 321 Forebyggende enhet ,2 332 NAV Verran ,4 401 Enhet samfunnsutvikling ,5 501 Enhet samfunnsutvikling, eiendom ,9 601 Enhet samfunnsutvikling, anlegg ,8 611 Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp ,2 801 Finansposter ,2 811 Momskomp, avskrivinger, internfordel Ansvar 110 Politisk virksomhet. Overskridelser på flere ulike forbruksposter har ført til en samlet overskridelse på kr Ansvar 111 Rådmannens område. Budsjettområdet har en betydelig overskridelse på 1,9 mill kr. De viktigste årsakene til dette er: a) Skjønnsmidler overbudsjettert med b) Manglende finansiering av næringsavdeling c) Mindre konsesjonskraftinntekter d) Økte kostnader Inn-Trl. IKT e) Bergmannsparken f) Festeavgifter/bomiljø Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst. Budsjettområdet har en betydelig overskridelse på 1,5 mill kr. De viktigste årsakene er: a) Merutgifter til private barnehager b) Spes.ped tiltak i private barnehager c) Kjøp av grunnskoleunderv. fra andre komm d) Noen tjenester har hatt mindreforbruk I henhold til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal kostnadene ved de kommunale barnehagene legges til grunn for tildeling av tilskudd til 7

8 de private barnehagene. Ved beregning av tilskudd for 2013 holdt Verran kommune de ekstraordinære kostnadene ved tilrettelegging av Malm bedehus til midlertidig barnehage (kr ) utenom beregningsgrunnlaget. Denne avgjørelsen ble påklaget av Follafoss barnehage via private barnehagers landsforbund. Klagen fikk medhold hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Verran kommune og KS er uenige i den lovtolkning som er lagt til grunn, og KS arbeider videre med saken. På bakgrunn av fylkesmannens vedtak har Verran kommune etterbetalt kr i tilskudd til Follafoss barnehage. Ved utbetalingen har kommunen tatt forbehold om at dersom henvendelsen fra KS medfører at statlige myndigheter vurderer saken på en annen måte enn klageinstansen, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt. Ut ifra likebehandlingsprinsippet skulle Malmlia barnehage hatt etterbetalt kr for Etter anbefaling fra KS er dette ikke utbetalt. (Jf note 14). Ansvar 115 Integrering innvandrere. Flyktningetjenesten fikk en svært stor merinntekt i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak gjenforening av flere familier på slutten av året. Kommunen fikk fullt driftstilskudd for hele året for de nye innflytterne. Uten merinntekten her på 4,6 mill kr hadde kommunes regnskapsresultat vært betydelig dårligere. Ansvar 231 Kulturskolen Enheten har en overskridelse på kr Biblioteket har et overforbruk på kr og kulturskolen et overforbruk på kr Det er noe underforbruk på andre områder. Det har de siste par år vært feilbudsjettering av utgifter og inntekter knyttet til kjøp og salg av tjenester fra andre kommuner. Ansvar 302 Åpen omsorg. Dette er den størst driftsenheten i kommunen, og den kommer ut med et lite regnskapsmessig merforbruk på Hvis vi tar med i betraktningen at kommunen fikk kr i ekstra skjønnsmidler på slutten av året p.g.a. høye kostnader til ressurskrevende tjenester, så har ikke enheten noe overforbruk. Skjønnsmidlene er inntektsført sammen med rammetilskudd på ansvar 801. Ansvar 304 Driftsleder sykeheimen. Sykeheimen har et overforbruk på kr Overforbruket er i sin helhet knyttet til kjøkkendrifta. Både selve sykeheimen og bofellesskapet Bratreit er drevet med et mindreforbruk i forhold til budsjett. Ansvar 501 Eiendomsavdelingen. Har et samlet overforbruk på kr Noen bygninger er drevet rimeligere enn budsjettert og noen dyrere enn budsjettert. Størst budsjettavvik er det på Verraparken med avvik på kr Det er særlig inntektsanslaget som har vært for høyt som følge av at hotell- og kafedelen ikke var utleid store deler av året. Ansvar 611 Vann, avløp. Har en mindreinntekt på kr Dette er tjenester som drives til selvkost, og det føres et særskilt avgiftsregnskap for disse tjenestene utenom kommuneregnskapet (se note 16 til regnskapet). I det særskilte regnskapet har man med indirekte kostnader og kapitalkostnader som ikke vises i kommuneregnskapet. Da kommuneregnskapet ikke er fullstendig på dette området, får man under ansvar 611 en netto inntekt. Vannforsyningen har hatt store ekstraordinære kostnader i forbindelse med totalhavari på styringssystemet i Malm vannverk etter stormen "Hilde" i november I 2014 ble dette bygget opp på nytt. Forsikringen dekket ikke alle kostnadene da det ved elektriske fenomenskader gjøres et aldersfradrag på 10 % for hvert år etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Hele selvkostfondet for vannforsyning på kr er brukt opp i 2014, og i tillegg har man et udekket underskudd på kr

9 Avløpstjenesten er gjort opp i balanse etter bruk av kr fra selvkostfondet. Særregnskapene for de avgiftsbaserte tjenestene hadde slikt resultat i 2014: Selvkostfond Resultat Bruk fond (-) Udekket Selvkostfond Hele kr Avsetning (+) underskudd Vann Avløp Renter og avdrag har utviklet seg som følger : 1000 kr R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 B-2014 Avvik Renteutgifter Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto kapitalutgifter Netto utg. i % av driftsinntektene 5,3 5,4 5,4 5,4 Renteutgiftene ble kr lavere enn budsjettert, mens renteinntektene ble kr høyere enn budsjettert. Betalte avdrag ligger kr over budsjett. Samlede netto kapitalutgifter er kr lavere enn budsjettert. 4. Investeringsregnskapet: Oversikt over investeringsprosjekter i 2014: Prosj Prosj (T) Regnskap Budsjett Avvik 104 EDB-investeringer felles Egenkapitalinnskudd KLP Rehab. skolebygg Folla Ny barneskole Malm Malm oppv.senter trinn Opprusting Verraparken Verraparken, sluttføring Lyd/lysanlegg Verraparken Tak helsetunet Takheiser og senger sykeheimen Terrasse helsetunet Akjser Jekta AS Bergmannspark Opprusting ambulansestasjon Vannledning Verrastranda Sum

10 En del av investeringsprosjektene er ikke fullført i 2014 og må videreføres i Dette gjelder først og fremst oppvekstsenter i Malm, Folla skole, terrasse og tak på Verran helsetun samt Bergmannsparken. Følgende prosjekter har hatt budsjettoverskridelser: Verraparken, ambulansestasjonen og vannledningen på Verrastranda. Overskridelsene er dekket innenfor den totale bevilgning til investeringer for 2014 og innebærer at det blir mindre penger igjen til prosjektene som skal videreføres i Kommunestyret skal avgjøre hvordan ubrukte bevilgninger og ubrukte lånemidler skal brukes i Det gjenstår kr i ubrukte lånemidler pr Formidlingslån (jf note 8). Formidlingslån omfatter etableringslån, utbedringslån og Startlån som kommunen tar opp i Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Avdrag som kommunen betaler, og mottatte avdrag på formidlingslån føres i investeringsregnskapet. Dersom kommunen mottar mer i avdrag enn den selv betaler, skal merinntektene brukes til nedbetaling av lånegjeld. Dersom kommunen mottar mindre i avdrag enn det den selv betaler, må merutgiftene dekkes av kommunen selv innenfor investeringsregnskapet. Det siste ble tilfellet for I 2014 ble resultatet slik: Innbetalte ordinære avdrag på formidlingslån Bruk av fond Mottatte avdrag på formidlingslån Dekkes av kommunen selv Balanseregnskapet: Regnskap Endring (Beløp i 1000 kr) Omløpsmidler Anleggsmidler Herav pensjonsmidler Sum eiendeler Bokført egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Herav pensjonsforpliktelse Sum gjeld og egenkapital Tabellen over viser hovedelementene i balanseregnskapet. Fra og med 2002 ble det innført nye regler for regnskapsføring av pensjon. Dette har medført at pensjonsmidler skal føres som anleggsmidler og pensjonsforpliktelser skal føres som langsiktig gjeld. 10

11 Lånegjeld: Regnskap Endring (1000 kr) Brutto lånegjeld Utlån husbank Netto lånegjeld Lån VA-området Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 65,6 74,4 81,0 93,3 Steinkjer Inderøy Snåsa Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2914) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2609) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2705) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2834) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2562) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2547) = kr Kommunens lånegjeld har hatt en betydelig vekst de siste årene, og den vil fortsette å stige i 2015 og 2016 i henhold til vedtatt økonomiplan. Dette får store konsekvenser for kommunens driftssituasjon. Fondsmidler: (Beløp i 1000 kr) Endr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fond Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,05 1,47 0,60 0,61 Steinkjer 4,6 6,4 7,1 6,3 Inderøy 4,8 5,3 6,7 Snåsa 9,3 10,3 8,3 6,1 Disposisjonsfondet ble ikke styrket i 2014 slik som budsjettert på grunn av pliktmessig strykning for å redusere regnskapsunderskuddet. Kapitalfondet ble styrket etter at salgsinntektene fra 11

12 Fergeliskogen ble avsatt hit. Samlet sett ble kommunens fondsbeholdning styrket med 2,8 mill kr. Verran kommune er i en svært sårbar og utsatt situasjon i og med at kommunen så å si ikke har noen finansiell buffer i form av disposisjonsfond. Likviditet: (Beløp i 1000 kr) Endr Omløpsmidler Ubrukte lånemidler Bundne fond Netto omløpsmidler drift Kortsiktig gjeld Premieavvik Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapitalens driftsdel er et uttrykk for kommunens likviditet dvs. hvor mye rede penger den har til å betale løpende regninger. Verran kommunes likviditet fortsetter å utvikle seg i negativ retning. Det er først og fremst det store premieavviket på pensjon som har ført til den dramatiske situasjonen. Kommunekassa er nå tappet for 27,9 mill kr på grunn av ordningen for regnskapsføring av pensjon som ble innført i Kommunen har i 2014 unngått stor bruk av kassekreditt på grunn av at man har hatt en del ubrukte lånemidler. Når de store investeringene blir avsluttet i 2015, kan man ikke regne med å ha ubrukte lånemidler til disposisjon. Da blir eneste utvei å bruke av kassekreditt. Sannsynligvis må kassekreditten økes betydelig utover de 20 mill kr man har til rådighet i dag. 12

13 For å styrke likviditeten blir det særdeles viktig å avsette midler til frie/ubundne fond. 6. Økonomiske utfordringer framover: Synkende folketall og høy lånegjeld gjør at kommunen må tilpasse virksomheten til stadig trangere driftsrammer. Utbyggingen av oppvekstsenter på Malm er forutsatt å gi lavere driftskostnader for skole og barnehage enn i dag. Driften må følges opp slik at man oppnår denne gevinsten. Omlegging av helse- og omsorgstjenesten fra og med 2015 med bl.a. reduksjon av sykeheimsplasser forutsetter økt satsing på forbyggende tiltak, hverdagsrehabilitering og hjemmebasert omsorg. Dette må følges opp i praksis. Med økende lånegjeld er Verran kommune svært sårbar overfor økt rentenivå. Prognosene framover tyder på fortsatt lav rente. Men før eller siden vil rentenivået gå opp. Kommunens likviditet er faretruende dårlig. Kassekreditten ble økt til 20 mill kr i 2012, og den må økes ytterligere i Det må forventes økte rentekostnader ved bruk av denne kreditten. For å bedre situasjonen er det svært viktig at man klarer å øke avsetningen til fond. 7. Likestilling: Likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene) hadde allerede fra den ble vedtatt i 1978 en bestemmelse om at offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. I 2002 ble dette skjerpet, og det ble tatt inn en plikt til å arbeide for likestilling; aktivitetsplikten. I følge den nye 1a (likestillingsloven) er offentlige myndigheter forpliktet til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. I tillegg omfatter plikten offentlige og private arbeidsgivere, som har en tilsvarende plikt innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter også arbeidslivets organisasjoner, innenfor deres virkefelt. I tillegg til aktivitetsplikten hjemler 1a også en redegjørelsesplikt for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger. Virksomhetene skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten, inkludert iverksatte og planlagte tiltak som skal fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med loven. Verran kommune har siden 2011 i samarbeidet med KUN- Senter for kunnskap og likestilling, deltatt i et prosjekt som skal vise hvilke rutiner og systemer som må etableres i kommunen for å sikre at hensynet til likestilling og mangfold ivaretas i arbeidsgiverpolitikk, i tjenesteyting, i samfunnsplanlegging og i lokaldemokratiet. Prosjektet har undersøkt situasjonen i kommunen, diskutert standarder og definert innsatsområder. I tillegg er det kommet konkrete råd i forhold til det videre arbeidet. I 2013 var Verran kommune en av 19 pilotkommuner som deltatok i et prosjekt i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Programmet "Likestilte kommuner" har som mål at kommunene skal integrere likestillingsperspektiv i styringsdokumenter og sikre likeverdige offentlige tjenester til innbyggerne. Kommunen har fortatt en høy andel kvinner i forhold til menn. Hele 84 % av den totale arbeidstokken er kvinner. Bakgrunnen for dette er at det innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene som helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole, fortsatt sysselsettes flest kvinner. Til sammenligning er det 13

14 innenfor de tradisjonelle mannsdominerte yrkene bygg og eiendom, vann og avløp og tekniske tjenester sysselsatt flest menn. Innenfor den administrative toppledelsen er kjønnssammensetningen lik. Innenfor kommunens lederstillinger (rådmannen og hans lederteam pluss driftsledere) er det pr kvinner og 3 menn. Kommunen sitt mål er at begge kjønn skal være representert i ledelsen. Den lave andelen mannlige driftsledere vil naturlig nok måtte ha fokus ved nyrekruttering og omorganisering. Verran kommune har fortsatt fokus på likelønn og bruker lokale forhandlinger å rette opp evt. ujevne forhold/ skjevheter. 8. Tiltak for å sikre høy etisk standard i virksomheten: Verran kommune har vedtatt etiske retningslinjer både for ansatte og folkevalgte. Det viktigste innhold her er: Du skal opptre åpent, redelig og ærlig, og aldri på en måte som kan krenke menneskeverdet. Du skal lytte til innbyggernes interesser og tilstrebe likebehandling. Du skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Du skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er, eller kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Du skal ikke bruke stillingen/vervet ditt til å skaffe deg selv eller andre en uberettiget fordel. Gjeldende regler for habilitet og taushetsplikt skal overholdes. Verran kommune har åpen postliste som er lagt ut på kommunens hjemmeside. All ut- og inngående post som ikke er unntatt offentlighet, er tilgjengelig for allmennheten. Dette skal sikre god informasjon, åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning. 9. Tiltak for å sikre tilgjengelighet og hindre diskriminering: I forbindelse med rehabilitering og oppsetting av nye kommunale bygg er det et krav at det skal legges til rette for funksjonshemmede og universell utforming. I henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Verran kommune plikt til å kartlegge situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt over plasser der det ikke er universell utforming i dag. Publikum er oppfordret til å komme med slike innspill på kommunens hjemmeside. Det er utlagt et eget skjema til formålet. I løpet av vil flere av kommunens viktigste bygg som Verraparken, Malm oppvekstsenter og Folla skole få universell utforming og bli tilgjengelige for alle. 10. Rapportering om internkontroll: Internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til rådmannen etter kommuneloven. Hensikten med internkontroll er å sørge for: 14

15 Kvalitet og effektivitet i tjenestene Helhetlig styring og riktig utvikling Etterlevelse av lover og regler Kommunens reglementssamling ble gjennomgått og revidert i 2012, og også i 2013 ble det utarbeidet nye reglementer. Overordnede styringsdokumenter i denne sammenheng er: Delegasjonsreglement Økonomireglement Finansreglement Etisk reglement for folkevalgte I 2013 ble etiske regler for ansatte revidert, og det ble utarbeidet en informsjonssikkerhetshåndbok. Følgende dokumenter er samlet i et eget hefte: Etiske regler for ansatte i Verran kommune Rutiner for varsling Ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold og rutiner for ivaretakelse av varslere. Arbeidsreglement Permisjonsreglement Informasjonsikerhetshåndbok Håndhevelse av personopplysninger etter personopplysningsloven. Kommunens arbeid med etiske standarder ble i 2013 viet særskilt oppmerksomhet gjennom deltakelse i KS antikorrupsjonsnettverk. I 2014 er det arbeidet videre med temaet, og det er utarbeidet huskeliste for korrupsjonsforebyggende arbeid i Verran kommune. I 2013 ble det innskjerpet at ingen kommunale enheter skal operere med egne pengekasser eller bankkonti utenom kommunekassens regnskap. Unntatt fra dette er godkjente kontantkasser ved Verran Servicekontor, Malm legekontor, Kjøkkenet ved Verran helsetun og Malm ungdomsklubb. I 2014 ble det utarbeidet skriftlige instrukser for disse. Økonomistyring skjer gjennom regelmessige budsjettavviksanalyser som legges fram for formannskap/kommunestyre. Det rapporteres også i henhold til finansreglementet. Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål, gjennom enkelte brukerundersøkelser, måling av kvalitet og omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra. Malm, / Jacob Br. Almlid Rådmann 15

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer