Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1

2 Innhold Forord Logoen Rettsgrunnlag og organisasjonsform To fisjoner Valg av samarbeidsparter Sammensetning av FeFos organer Kontrollkomiteen Styret Prioritere arbeidsoppgaver i Arbeidet med strategisk plan Oppbygging av ny administrasjon Arbeidet innenfor de ulike virksomhetsområdene Eiendom Festekontrakter Festesøknader Eiendomsalg Vind- og fallrettigheter Grus og mineraler Utmarksproduktene Storviltjakt Innlandsfisk Elveforpaktinger Sjølaksefiske Skog Næringsutvikling Staben...9 Vedlegg. Styrets årsberetning for Regnskap for 2006 ( ) Revisjonsberetning

3 Forord Denne årsmeldingen er FeFo første årsmelding og omhandler i hovedsak perioden 1/7 31/12. I tillegg er det tatt med enkelte forhold før ikrafttredelse av Finnmarksloven og etablering av FeFo. Dette fordi det i forberedelsesfasen ble foretatt en rekke avgjørelser av avgjørende betydning for FeFos arbeid etter etableringa 1/ Hensikten med årsmeldinga er å gi finnmarkingene informasjon og kjennskap til utfordringene og arbeidet i FeFo i Utfordringene og forventningene til FeFo i 2006 har vært store. Fremdeles er FeFo inne i sitt første leveår. Jeg vil tro at finnmarkingene i liten grad har merka overgangen i sitt daglige virke. Vi har i 2006 som tidligere bygd hus og hytte, etablert bedrifter og plukka bær, hogd ved, fiska og jakta. Likevel er det en vesentlig forskjell fra tidligere ved at vi nå er i en situasjon der verdiskapningen som driften av den store eiendommen gir blir i Finnmark. I årene framover skal vi sammen drive FeFo så godt, at bolysten og mulighetene for inntekter for Finnmarksbefolkninga øker. Detter betyr at FeFo skal ta samfunnsansvar og være en aktiv eier. Foto: Studio Artico Lakselv Jon Meløy Direktør 4

4 1. Oppstart Styret for FeFo møttes første gang i Kirkenes den 16. januar Departementet innkalte og var sekretær på det første styremøte. I løpet av møtet i Kirkenes, møtet i Vadsø, 7.og 8. februar og i Tana 22. og 23. februar drøfta styret ulike løsninger for å bygge opp administrativ kapasitet og sekretæriatsfunksjon for styret. Under tanamøtet beslutta styret å benytte seg av Statskogs administrative kapasitet og kompetanse. 1.1 Logoen FeFo har i sin logo valgt en symbolikk som inkluderer alle tider og alle folkegrupper. Fargene er hentet fra både det samiske og det norske flagget, som et tegn på at Finnmarkseiendommen føler slektskap til og ansvar for så vel samer og kvener som etniske nordmenn. Den sirkulære formen er et hovedelement i logoen. Dette viser til så vel sameflaggets sol-symbol, som til sirkelens solide og trygge omslutning. Sirkelen er i Finnmarkseiendommens logo åpnet opp, og slipper inn nordlyset i det norske og det samiske flaggets farger. Denne referansen viser til den inkluderende holdning som skal prege Finnmarkseiendommen, og bringer også tankene mot all den kraft som bor i den polare naturens magiske fenomener. Mens farger og symbolikk har kulturhistoriske referanser, gir estetikken et moderne inntrykk. Vi har historien med oss, men sikter mot fremtiden. Det er tross alt dit vi skal. 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform Finnmarksloven og etablering av FeFo har blitt til gjennom en lang og krevende prosess som skjøt fart med Alta-aksjonen tidlig på 1980-tallet med etablering av samerettsutvalget. Bakgrunnen for prosessen var uklarheter om samiske rettigheter tilknyttet grunnen i Finnmark. Stortinget vedtok 8. juni 2005 lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke, finnmarksloven. Finnmarksloven er det formelle grunnlaget og definerer rammene for FeFos arbeid innenfor de ulike arbeidsområdene. FeFo er et eget rettssubjekt med et styre bestående av 6 representanter. Sametinget og Finnmark fylkeskommune har en særskilt rolle ved at de oppnevner styrerepresentantene. Tre oppnevnes av Sametinget og tre oppnevnes av Finnmark fylkeskommune for inntil 4 år. Representantene kan avsettes av det organ som har oppnevnt dem. Organet skal da oppnevne nye representanter. I tillegg til de 6 ordinære styremedlemmene har de ansatte en styrerepresentant med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. FeFo har ingen generalforsamling. Det er oppnevnt en kontrollkomite som skal se til at FeFo driver sin virksomhet i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteen har tre representanter, lederen oppnevnt av staten, en oppnevnt av Sametinget og en oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. 1.2 To fisjoner på ett år Forut for ikraftredelsen av finnmarksloven ble det beslutta på regjeringsnivå at 14 av de 34 ansatte i Statskog skulle fisjoneres ut til Statens Naturoppsyn. Dette skulle skje før FeFo ble skilt fra Statskog Organisasjonen gikk således på høygir og jobba med utskillinga av de 14 til SNO fram til 1. juni da dette ble realisert. Denne oppgaven var usynlig for folk flest, men var ei stor arbeidsbelastning som kom i tillegg til ordinær drift. Dette medførte at FeFo ved etableringa hadde kapasitetsmangel på 6 stillinger, som utmarks- og grunneieroppgavene representerte. I dette arbeidet var ett prinsipp gjeldende: Publikum skal komme skadesløs ut av denne situasjonen. Om det lyktes har ikke vært evaluert. 1.3 Valg av samarbeidsparter Etablering av en ny virksomhet krever valg av samarbeidsparter innenfor ulike områder. Styret valgte å inngå kontrakt på leveranse av it-tjenester med Statskog IT for en periode på 18 måneder. I samme møte valgte styret etter utlyst konkurranse å anta Bedriftskompetanse AS som samarbeidspart knytta til utvikling av strategisk plan. BK ble også valgt som konsulent for arbeidet med rekruttering av daglig leder. Siste Skrik gikk av med seieren i konkurransen om konsulentarbeidet med utvikling av grafisk profil. Seinere falt valget på Sparebank 1 Nord Norge som samarbeidende bank og som revisor valgte kontrollkomiteen KPMG som revisor for FeFo. Styret for FeFo valgte NAVO som sin arbeidsgivertilknytning. Videre har FeFo inngått leieavtale med Paul Hildonen om kontorlokaler i Vadsø og Statens vegvesen om kontorlokaler i Lakselv. Ved årets slutt er FeFo etablert i Lakselv, Alta og Vadsø 2. Sammensetning av FeFos organer. 2.1 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning ved utgangen av Oppnevnt av AID: Kristin Normann, leder - Hans Petter Graver som personlig varamedlem Oppnevnt av Sametinget: Ole Henrik Magga -Wiebke Slåttsveen som personlig varamedlem Oppnevnt av Fylketinget: Eva Danielsen Husby - Einar Johansen som personlig varamedlem Kontrollkomiteen har holdt 4 møter i løpet av året og behandlet 13 saker. 2.2 Styret for FeFo Styret hadde følgende sammensetning ved utgangen av Oppnevnt av Sametinget: Styreleder Egil Olli - Kristine Jørstad Bock som personlig varamedlem Nestleder Berit R. Nilssen - Lemet Jon Ivvár(Odd Ivar Solbakk) som varamedlem Per A. Bæhr - Inger Anita Smuk som personlig varamedlem Oppnevnt av Finnmark fylkesting: Erling Fløtten - Inger-Anne Dokken som personlig varamedlem Inga Manndal - Knut Mortensen som personlig varamedlem Tormod Bartholdsen 5

5 - Randi Tennefoss som personlig varamedlem Styret har avholdt 12 styremøter og behandlet 121 saker. 3. Prioriterte arbeidsområder i Arbeidet med strategisk plan Styret vedtok i sak 22/06 at det skulle igansette en strategiutviklingsprosess. Bedriftskompetanse ble i sak 48/06 engasjert til å bistå styret i arbeidet. I arbeidet med strategiplanen ble det lagt stor vekt på involvering av Finnmarks befolkning gjennom en inkluderende prosess. Høsten 2006 ble det arrangert fire folkemøter innenfor de ulike virksomhetsområdene næring, areal og fornybare ressurser. Det deltok til sammen personer på møtene. I tillegg mottok FeFo en rekke skriftlige innspill til strategiplanen. På grunnlag av folkemøtene og de skriftlige innspillene utarbeidet Bedriftskompetanse et første utkast til strategiplan. Utkastene ble offentliggjort og gjort tilgjengelig for alle som ønska å gi innspill til planen. Kontaktmøter ble gjennomført med Sameting, fylkesting og regionrådene. Strategiplanen bli vedtatt i mars Oppbygging av en ny administrasjon FeFo stod overfor en rekke utfordringer etter ikrafttredelse av finnmarksloven I juni 2006 ble det gjennomført to fisjoner ved at fjelltjenesten ble overført Statens naturoppsyn, mens Statskogs posisjon som grunneier i Finnmark ble overtatt av den nye organisasjonen FeFo. Ny direktør Jon Aarseth Meløy ble tilsatt på styremøtet 22-23/ Heldigvis valgte det store flertallet av de tidligere ansatte i Statsskog å gå inn i den nye organisasjonen. Særlig viktig var det at de ansatte som arbeidet med eiendomsspørsmål fortsatte i den nye organisasjonen. Dette gjorde at FeFo allerede fra dag en kunne gi god service til alle festekundene og tomtesøkerne. Et annet forutsetning for en smidig overgang fra Statskog til FeFo kom på plass i september ved at de tidligere lederne Søren Karlstrøm og Sverre Pavel i Statskog Finnmark sa seg villig til å inngå i lederteamet i FeFo. Oppstarten hadde likevel store utfordringer. Spesielt tre forhold var utfordrende: 1. Opprettelse av hovedkontor i Lakselv 2. Etablering av en egen utmarksavdeling, ledet fra Lakselv 3. Rekruttere samisk språkkompetanse for å etablere en tospråklig administrasjon. Ved årsskifte var de tre forholdene i hovedsak på plass og FeFo hadde etablert følgende organisasjon: 4. FeFos arbeid innenfor de ulike virksomhetsområdene Virksomheten er delt inn i tre hovedområder, henholdsvis eiendom, utmark og næring. I tillegg finnes en rekke stabsfunksjoner, økonomi, personal, informasjon, IKT og oversetting/tolkefunksjoner. 4.1 Eiendom Denne delen av FeFo sin virksomhet er delt inn i følgende produktområder; festekontrakter festesøknader eiendomssalg eiendoms- og rettighetssikring vind- og fallrettigheter grus og mineraler Festekontrakter FeFo overtok hele kontraktsmassen som Statskog hadde ved overtakelsestidspunktet 1. juli Den omfatter over løpende festekontrakter. Arbeidet med kontraktsmassen består bl.a. i tolkning av kontraktsvilkår, behandling av overføringer av festerett for eksempel ved arv eller salg, oppdatering av festeregisteret, kontakt med eiendomsmeklere, tinglysing og utstedelse av nye kontrakter. I 2006 ble det mottatt 254 saker om overføring av festerett. 199 av disse ble ferdigbehandlet i Festesøknader Eiendommene som FeFo overtok hjemmelen til utgjør ca 96 % av Finnmark fylke. Det betyr at de fleste som ønsker tilgang til arealer for ulike formål må søke FeFo som grunneier om tillatelse og eventuelt inngå en eller annen form for avtale om dette. I 2006 dreide dette seg om søknader om grunn til boligtomter hvor det ble mottatt 40 saker hvorav 14 ble ferdigbehandlet i Tilsvarende for hyttetomter var 93 mottatte og 55 ferdigbehandlede søknader. Det kom inn 23 saker i tilknytning til jordbruk, både om beiteareal og tilleggsjord. Av disse ble 5 ferdigbehandlet i Alle søknader om grunn krever en behandling iht. finnmarksloven noe som i mange tilfelle betyr at saken må ut til en form for høring. Dette innebærer at saksbehandlingen tar noe tid og er hovedgrunnen til at ikke alle sakene er avgjort i 2006, men derimot vil bli ferdigbehandlet i Eiendomssalg Det ble i 2006 mottatt 243 søknader om kjøp av grunn. Av disse var 22 søknader om kjøp uten forutgående feste av samme areal. 110 av søknadene ble ferdigbehandlet i 2006 noe som innebar salg av arealet kjøper hadde søkt om å få kjøpe. Dette innebar at kjøper akseterte FeFo sitt tilbud. Noen søknader ble avslått. I de fleste tilfelle dreide det seg om søknader om kjøp av hyttetomter. FeFo har bestemt at hyttetomter ikke skal selges. Tomtefestelovens bestemmelser om innløsningen gjelder ikke for hyttetomter på Finnmarkseiendommen. Eiendoms- og rettighetssikring En så stor grunneier som FeFo må sikre sine interesser som grunneier. Dette gjøres på mange måter. Gjennom kartlegging får man bedret oversikten over eiendommer og grenser. Av den grunn deltar FeFo i et samarbeide om nykartlegging og revisjon av eldre kart i Geovekstsamarbeidet. FeFo har i 2006 søkt om å bli part i Norge Digitalt, som er den nasjonale overbygningen av all innsamling og håndtering av geodata for hele landet. Gjennom dette samarbeidet får FeFo tilgang til alle geodata som er nødvendig ved forvaltningen av Finnmarkseiendommen. FeFo er ofte part i grensegangsaker for jordskifteretten fordi FeFo er en så stor grunneier og deler grenser med svært mange private eiendommer. FeFo samarbeider mye med kommunene og kartverket om kvalitetssikring av eiendomsdata i GAB (det offentlige registeret over grunneiendommer (G), adresser (A) og bygninger (B)for alle eiendommer i Norge) Vind- og fallrettigheter Grunneier sitter på rettighetene 6

6 til å utnytte vannfallene (fossene). Pr har FeFo 16 løpende kontrakter med ulike kontraktsparter om utnyttelse av fallrettigheter på Finnmarkseiendommen. Når det gjelder vindkraft har FeFo en løpende kontrakt, Havøygavlen og er i forhandlinger om et nytt som ble satt i drift i 2006, Gartefjellet. I tillegg ligger det flere nye søknader om både småkraftverk og vindkraftverk hos NVE som konsesjonsmyndighet etter energiloven Grus og mineraler Området omhandler all utnyttelse av løsmasser, naturstein og ikke mutbare mineraler. Grunneier har ikke rett til de mutbare iht. bergverksloven. FeFo har en rekke løpende avtaler om masseuttak. Den største er med Mesta som overtok en rekke masseuttak fra statens vegvesen. I Nesseby og Kautokeino er det etablert natursteinsuttak. I Alta drives det aktiv med utgangspunkt i skiferressursene der. Andre store aktører har etablert seg med utgangspunkt i nefelinsyenitten på Stjernøya og kvartsitten i Austertana. I Kvalsund kommune ble det i 2006 inngått en reforhandlet kontrakt om uttak av masser i det gamle gruveområdet i Repparfjord. 4.2 Utmark Storviltjakt Bestandsplanen for elg i Finnmark ( ) ble forlenget ut 2006 pga overgangen til Finnmarkseiendommen. I perioden (2003 til 2005) var det felt 2037 elg. Høsten 2006 var fellingstallet 754 som er ny rekord for Finnmark. Samlet fellingstall for hele planperioden ble 2791 dyr Småviltjakt Etter lang tid med nokså stabile jegertall, har antallet tilreisende jegere de siste fem år økt kraftig. Rypejakta og da spesielt jakt på lirype, er den absolutt mest populære jaktform. Det ble i 2006 solgt 8510 jaktkort, som er historisk høyt jaktkort ble solgt til finnmarkinger mens 4839 kort ble solgt til tilreisende. Antallet tilreisende jegere har økt med nesten 500% de siste fem år (fra 1060 i 2001 til 4839 i 2006). Jaktkort selges i økende grad over nettportalen Småviltjakta i Finnmark omfatter jakt på mange ulike arter. Lirype, fjellrype og hare er de tre viktigste viltartene etter antall for småviltjegeren i Finnmark. I jaktsesongen ble det skutt liryper, fjellryper og 2488 harer i fylket. Nær 30% av total antall rypefellinger i Norge i jaktåret , skjedde i Finnmark Innlandsfiske Overgangen til FeFo skjedde midt i fiskesesongen, slik at det tidligere regimet i stor grad ble videreført ut året. Innlandsfisket for finnmarkinger var gratis og fritatt kort. Noen innlandsvassdrag forpaktes til lokale lag. Formålet med forpaktningene er i hovedsak kultivering, dvs en forbedring av fiskebestandene gjennom utfisking eller andre tiltak. Det ble solgt fiskekort til 1431 nordmenn (bosatt utenfor Finnmark) og til 3088 utenlandske sportsfiskere, totalt 4519 fiskekort. Fiskekortsalget var historisk høyt, og salget over nettportalen (1539 kort) er økende. I figuren (s.9) er familie-kort telt som 2 kort i årene 2004 tom 2006 for sammenligningens skyld Elveforpaktninger Alle de interessante laksevassdragene på Finnmarkseiendommen er bortforpaktet. De som ikke er det er små vassdrag hvor det går lite fisk og ofte ligger langt fra vei. Pr. i dag er det 49 vassdrag som er bortforpaktet til Felte elg Båtsfjord Gamvik Loppa Berlevåg Nordkapp Kvalsund Lebesby Alta Sør-Varanger Anarjohka Vadsø Kautokeino Porsanger Nesseby Karasjok Tana Kommuner Tabellen viser elgfellingen 2006 fordelt på kommuner i fylket. Elgjakta i Anarjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, er skilt ut. 7

7 36 lokale lag og foreninger. Størrelsen og kvaliteten på de 49 vassdragene er vekslende. Flest mulig vassdrag forpaktes bort fordi dette gir grunnlag for kultivering av vassdragene og organisert oppsyn. FeFo har ingen mulighet til å forvalte så mange vassdrag på en forsvarlig måte alene. Forpakteren plikter, hvis ikke annet er fastsatt særskilt, å slippe allmennheten til i vassdraget ved salg av fiskekort. Dessuten skal han sørge for tilstrekkelig oppsyn og levere en årsmelding. Formålet med forpaktning av vassdrag skal fortrinnsvis være fremme av fisket, dvs. stimulere til fiske og bidra til en bærekraftig utnyttelse av laksebestanden. FeFo har tatt initiativet til utabeidelse av driftsplaner i en rekke av vassdragene i nært samarbeide med de forpaktende foreninger. Styret i FeFo vedtok på styremøtet den 8-9 november 2006 at ordningen med forpaktningen av vassdrag med anadrom fisk fra FeFo skulle sendes på en bred høring. Fiskekortsalg Innland Antall fiskekort Personer bosatt i Norge utenfor Finnmark Utlendinger Totalt År I figuren er familie-kort telt som 2 kort i årene 2004 tom 2006 for sammenligningens skyld. Utviste lakseplasser (Statsgrunn/FeFo) Finnmark Alta Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest Hasvik Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Figuren viser utviste lakseplasser fordelt på kommunene i fylket. 8

8 4.2.5 Sjølaksefiske Det er omtrent 1600 lakseplasser på Finnmarkseiendommen. Antall utviste lakseplasser på tidligere statsgrunn har minket fra rundt 1000 i siste halvdel av 1990-tallet til 596 i Antall lakseplasser på privatgrunn har vært mer stabilt mellom 650 og 800 i samme periode. Lakseplassene fornyes ordinært for tre år. Kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vardø stod foran ordinær fornying i 2006, men tildelingen ble gjort gjeldende i bare et år pga overgangen til Finnmarkseiendommen. Finnmark er det største laksefylket mht sjølaksefiske. I 2006 ble det rapportert fangst av 179 tonn (ca 175 tonn i 2005) som er omtrent 35% av den totale laksefangsten i sjø i Norge. Til sammenligning var elvefisket i Finnmark på ca 138 tonn. Alta kommune var kommunen med størst fangst i Norge, med 40,8 tonn, på 3. plass følger Sør-Varanger med 32,3 tonn, Lebesby har 15,6 tonn (4.plass), Loppa 15,1 tonn (6. plass), Porsanger 11,8 tonn (9.plass) og Nordkapp 9,8 tonn (10. plass). Øvrige kystkommuner har fangster under 10 tonn Friluftstiltak Finnmarkseiendommen ga støtte til omsøkte friluftstiltak i forbindelse med de forpakta elvene og vannene. Utover det var det ikke satt av midler til friluftsliv. Det ble arbeidet med en strategiske plan hvor blant annet friluftslivstiltak er med Rotsalg tømmer/ved Det ble solgt 214 m3 furutømmer, henholdsvis 17 m3 i Karasjok og 197 m3 i Sør-Varanger Juletrær Det ble solgt 550 juletrær på rot, henholdsvis 200 i Karasjok og 350 i Sør- Varanger Skogkultur Det ble utført skogtynning på totalt 814 dekar skogsmark, fordelt med 209 dekar i Alta, 185 dekar i Karasjok, 151 dekar i Tana, 150 dekar i Porsanger og 119 dekar i Sør-Varanger. 4.3 Næringsutvikling Dette er et satsingsområde for FeFo. I forbindelse med utviklingen av strategien i 2006 ble det uttrykt at deler av det overskuddet som FeFo sin virksomhet genererer skal benyttes til satsing innen næringsutvikling. Hvordan denne satsingen skal skje vil bli drøftet i forbindelse med oppfølging av strategien i Det produktet som foreløpig ligger til dette området er hytteutleie som omfatter utleie av hytter eid av FeFo. 4.4 Stab FeFo hadde ved opprettelsen allerede på plass en rekke av stabsfunksjoner ved at dyktige medarbeidere innenfor arkiv, sentralbord, resepsjon og regnskap fortsatte i stillingene etter overføringen fra Statskog. Disse har fått nye og utvidet ansvar ved at arbeidsoppgaver som tidligere har vært gjort ved Statskog sitt hovedkontor i Namsos nå er flyttet til Finnmark. I tillegg er informasjonsarbeidet, personalfunksjonen og det samiskspråklige tilbudet styrket. Første styremøte for FeFo, som var i Kirkenes. Egil Olli ble valgt som styreleder og Berit Rannveig Nilssen som nestleder i styret. Foto: Håvald Hansen, Ságat 9

9 10

10 Styret Erling Fløtten Inga Manndal Berit Rannveig Nilssen Egil Olli Foto: Studio Artico 11 Per A. Bæhr Tormod Bartholdsen

11 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2006 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse

12 Finnmarkseiendommen Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Grunneiendommer Bygninger Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Finnmarkseiendommen Balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Alta, den Alta, den 20. mars 2007 Erling Fløtten Inga Manndal Berit Ranveig Nilsen Egil Olli Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Per A. Bæhr Tormod Bartholdsen Jon Meløy 14

14 Finnmarkseiendommen Kontantstrømoppstilling Note 2006 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalte skatter 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av akjser 0 Mottatt investeringstilskudd 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 Innbetaling av egenkapital 0 Andre fordringer 0 Netto endring i kassekreditt 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

15 Finnmarkseiendommen Noter Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder, samt for geografiske markeder da den geografiske fordelingen av aktiviteten er av betydning for å vurdere selskapet. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. 16

16 Finnmarkseiendommen Noter Varige driftsmidler Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Finnmarkseiendommen Noter 17 Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. sdsdfsdffs df sdf sd sds<sdfsdfsdfsdfsdfsafasdf df

17 Finnmarkseiendommen Noter Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift 0 Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 21 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr for 2006 og fordeler seg som følger: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonsoppgaver Skatterådgivning 0 Andre tjenester utenfor revisjonen 0 Sum Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Den ytelsesbaserte pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Pensjonskostnad 2006 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Amortisering estimatavvik 0 Arbeidsgiveravgift 0 Tillegg for feil i beregning for Netto pensjonskostnad

18 Finnmarkseiendommen Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift 0 Ikke resultatført aktuarielt tap Netto pensjonsforpliktelser Antall personer som ordningen omfatter: 20 Økonomiske forutsetninger: Avkastnng på pensjonsmidler 6,00% Diskonteringsrente 5,00% Forventet lønnsregulering 3,00% Forventet pensjonsøkning 3,00% Forventet G-regulering 3,00% Arbeidsgiveravgift 14,10% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Obligatorisk tjenestemannspensjon Selskapet har etablert obligatorisk tjenestemannspensjon som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestemannspensjon. Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskaper Selskap Antall PålydendeBokført verdi Nordlysbadet AS Snehvit Barnehage AS Loustejok Kraftlag AL 5 100/ Sum aksjer og andeler i andre selskaper

19 Finnmarkseiendommen Note 4 - Varige driftsmidler Grunn- Driftsløsøre eiendommer Bygninger inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger g Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5 - Bankinnskudd, bundne milder Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som skattetrekksmidler. Note 6 - Gjeld Gjeld til kredittinstutsjoner Finnmarkseiendommen er innvilget kr. 5 mill. i etableringslån i Norges Bank. Lånet skal være tilbakebetalt innen 31. desember Rentesats på lånet er fastsatt til 3,42 % av Norges Bank. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Øvrig langsiktig gjeld: Finnmarkeiendommen overtok ansvaret for utbetaling av bevilgede tilskudd til næringsformål i Finnmark fra Statskog. Denne forpliktelsen er presentert i årsregnskapet som øvrig langsiktig gjeld. 20

20 Finnmarkseiendommen Note 7 - Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets resultat Anvendt underskudd til framføring 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Årets endring utsatt skattefordel Formuesskatt Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto 0 0 GRS-avsetning Pensjonsforpliktelse Underskudd til framføring 0 0 Grunnlag utsatt skattefordel pr Utsatt skattefordel 28 %

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer