Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1

2 Innhold Forord Logoen Rettsgrunnlag og organisasjonsform To fisjoner Valg av samarbeidsparter Sammensetning av FeFos organer Kontrollkomiteen Styret Prioritere arbeidsoppgaver i Arbeidet med strategisk plan Oppbygging av ny administrasjon Arbeidet innenfor de ulike virksomhetsområdene Eiendom Festekontrakter Festesøknader Eiendomsalg Vind- og fallrettigheter Grus og mineraler Utmarksproduktene Storviltjakt Innlandsfisk Elveforpaktinger Sjølaksefiske Skog Næringsutvikling Staben...9 Vedlegg. Styrets årsberetning for Regnskap for 2006 ( ) Revisjonsberetning

3 Forord Denne årsmeldingen er FeFo første årsmelding og omhandler i hovedsak perioden 1/7 31/12. I tillegg er det tatt med enkelte forhold før ikrafttredelse av Finnmarksloven og etablering av FeFo. Dette fordi det i forberedelsesfasen ble foretatt en rekke avgjørelser av avgjørende betydning for FeFos arbeid etter etableringa 1/ Hensikten med årsmeldinga er å gi finnmarkingene informasjon og kjennskap til utfordringene og arbeidet i FeFo i Utfordringene og forventningene til FeFo i 2006 har vært store. Fremdeles er FeFo inne i sitt første leveår. Jeg vil tro at finnmarkingene i liten grad har merka overgangen i sitt daglige virke. Vi har i 2006 som tidligere bygd hus og hytte, etablert bedrifter og plukka bær, hogd ved, fiska og jakta. Likevel er det en vesentlig forskjell fra tidligere ved at vi nå er i en situasjon der verdiskapningen som driften av den store eiendommen gir blir i Finnmark. I årene framover skal vi sammen drive FeFo så godt, at bolysten og mulighetene for inntekter for Finnmarksbefolkninga øker. Detter betyr at FeFo skal ta samfunnsansvar og være en aktiv eier. Foto: Studio Artico Lakselv Jon Meløy Direktør 4

4 1. Oppstart Styret for FeFo møttes første gang i Kirkenes den 16. januar Departementet innkalte og var sekretær på det første styremøte. I løpet av møtet i Kirkenes, møtet i Vadsø, 7.og 8. februar og i Tana 22. og 23. februar drøfta styret ulike løsninger for å bygge opp administrativ kapasitet og sekretæriatsfunksjon for styret. Under tanamøtet beslutta styret å benytte seg av Statskogs administrative kapasitet og kompetanse. 1.1 Logoen FeFo har i sin logo valgt en symbolikk som inkluderer alle tider og alle folkegrupper. Fargene er hentet fra både det samiske og det norske flagget, som et tegn på at Finnmarkseiendommen føler slektskap til og ansvar for så vel samer og kvener som etniske nordmenn. Den sirkulære formen er et hovedelement i logoen. Dette viser til så vel sameflaggets sol-symbol, som til sirkelens solide og trygge omslutning. Sirkelen er i Finnmarkseiendommens logo åpnet opp, og slipper inn nordlyset i det norske og det samiske flaggets farger. Denne referansen viser til den inkluderende holdning som skal prege Finnmarkseiendommen, og bringer også tankene mot all den kraft som bor i den polare naturens magiske fenomener. Mens farger og symbolikk har kulturhistoriske referanser, gir estetikken et moderne inntrykk. Vi har historien med oss, men sikter mot fremtiden. Det er tross alt dit vi skal. 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform Finnmarksloven og etablering av FeFo har blitt til gjennom en lang og krevende prosess som skjøt fart med Alta-aksjonen tidlig på 1980-tallet med etablering av samerettsutvalget. Bakgrunnen for prosessen var uklarheter om samiske rettigheter tilknyttet grunnen i Finnmark. Stortinget vedtok 8. juni 2005 lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke, finnmarksloven. Finnmarksloven er det formelle grunnlaget og definerer rammene for FeFos arbeid innenfor de ulike arbeidsområdene. FeFo er et eget rettssubjekt med et styre bestående av 6 representanter. Sametinget og Finnmark fylkeskommune har en særskilt rolle ved at de oppnevner styrerepresentantene. Tre oppnevnes av Sametinget og tre oppnevnes av Finnmark fylkeskommune for inntil 4 år. Representantene kan avsettes av det organ som har oppnevnt dem. Organet skal da oppnevne nye representanter. I tillegg til de 6 ordinære styremedlemmene har de ansatte en styrerepresentant med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. FeFo har ingen generalforsamling. Det er oppnevnt en kontrollkomite som skal se til at FeFo driver sin virksomhet i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteen har tre representanter, lederen oppnevnt av staten, en oppnevnt av Sametinget og en oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. 1.2 To fisjoner på ett år Forut for ikraftredelsen av finnmarksloven ble det beslutta på regjeringsnivå at 14 av de 34 ansatte i Statskog skulle fisjoneres ut til Statens Naturoppsyn. Dette skulle skje før FeFo ble skilt fra Statskog Organisasjonen gikk således på høygir og jobba med utskillinga av de 14 til SNO fram til 1. juni da dette ble realisert. Denne oppgaven var usynlig for folk flest, men var ei stor arbeidsbelastning som kom i tillegg til ordinær drift. Dette medførte at FeFo ved etableringa hadde kapasitetsmangel på 6 stillinger, som utmarks- og grunneieroppgavene representerte. I dette arbeidet var ett prinsipp gjeldende: Publikum skal komme skadesløs ut av denne situasjonen. Om det lyktes har ikke vært evaluert. 1.3 Valg av samarbeidsparter Etablering av en ny virksomhet krever valg av samarbeidsparter innenfor ulike områder. Styret valgte å inngå kontrakt på leveranse av it-tjenester med Statskog IT for en periode på 18 måneder. I samme møte valgte styret etter utlyst konkurranse å anta Bedriftskompetanse AS som samarbeidspart knytta til utvikling av strategisk plan. BK ble også valgt som konsulent for arbeidet med rekruttering av daglig leder. Siste Skrik gikk av med seieren i konkurransen om konsulentarbeidet med utvikling av grafisk profil. Seinere falt valget på Sparebank 1 Nord Norge som samarbeidende bank og som revisor valgte kontrollkomiteen KPMG som revisor for FeFo. Styret for FeFo valgte NAVO som sin arbeidsgivertilknytning. Videre har FeFo inngått leieavtale med Paul Hildonen om kontorlokaler i Vadsø og Statens vegvesen om kontorlokaler i Lakselv. Ved årets slutt er FeFo etablert i Lakselv, Alta og Vadsø 2. Sammensetning av FeFos organer. 2.1 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning ved utgangen av Oppnevnt av AID: Kristin Normann, leder - Hans Petter Graver som personlig varamedlem Oppnevnt av Sametinget: Ole Henrik Magga -Wiebke Slåttsveen som personlig varamedlem Oppnevnt av Fylketinget: Eva Danielsen Husby - Einar Johansen som personlig varamedlem Kontrollkomiteen har holdt 4 møter i løpet av året og behandlet 13 saker. 2.2 Styret for FeFo Styret hadde følgende sammensetning ved utgangen av Oppnevnt av Sametinget: Styreleder Egil Olli - Kristine Jørstad Bock som personlig varamedlem Nestleder Berit R. Nilssen - Lemet Jon Ivvár(Odd Ivar Solbakk) som varamedlem Per A. Bæhr - Inger Anita Smuk som personlig varamedlem Oppnevnt av Finnmark fylkesting: Erling Fløtten - Inger-Anne Dokken som personlig varamedlem Inga Manndal - Knut Mortensen som personlig varamedlem Tormod Bartholdsen 5

5 - Randi Tennefoss som personlig varamedlem Styret har avholdt 12 styremøter og behandlet 121 saker. 3. Prioriterte arbeidsområder i Arbeidet med strategisk plan Styret vedtok i sak 22/06 at det skulle igansette en strategiutviklingsprosess. Bedriftskompetanse ble i sak 48/06 engasjert til å bistå styret i arbeidet. I arbeidet med strategiplanen ble det lagt stor vekt på involvering av Finnmarks befolkning gjennom en inkluderende prosess. Høsten 2006 ble det arrangert fire folkemøter innenfor de ulike virksomhetsområdene næring, areal og fornybare ressurser. Det deltok til sammen personer på møtene. I tillegg mottok FeFo en rekke skriftlige innspill til strategiplanen. På grunnlag av folkemøtene og de skriftlige innspillene utarbeidet Bedriftskompetanse et første utkast til strategiplan. Utkastene ble offentliggjort og gjort tilgjengelig for alle som ønska å gi innspill til planen. Kontaktmøter ble gjennomført med Sameting, fylkesting og regionrådene. Strategiplanen bli vedtatt i mars Oppbygging av en ny administrasjon FeFo stod overfor en rekke utfordringer etter ikrafttredelse av finnmarksloven I juni 2006 ble det gjennomført to fisjoner ved at fjelltjenesten ble overført Statens naturoppsyn, mens Statskogs posisjon som grunneier i Finnmark ble overtatt av den nye organisasjonen FeFo. Ny direktør Jon Aarseth Meløy ble tilsatt på styremøtet 22-23/ Heldigvis valgte det store flertallet av de tidligere ansatte i Statsskog å gå inn i den nye organisasjonen. Særlig viktig var det at de ansatte som arbeidet med eiendomsspørsmål fortsatte i den nye organisasjonen. Dette gjorde at FeFo allerede fra dag en kunne gi god service til alle festekundene og tomtesøkerne. Et annet forutsetning for en smidig overgang fra Statskog til FeFo kom på plass i september ved at de tidligere lederne Søren Karlstrøm og Sverre Pavel i Statskog Finnmark sa seg villig til å inngå i lederteamet i FeFo. Oppstarten hadde likevel store utfordringer. Spesielt tre forhold var utfordrende: 1. Opprettelse av hovedkontor i Lakselv 2. Etablering av en egen utmarksavdeling, ledet fra Lakselv 3. Rekruttere samisk språkkompetanse for å etablere en tospråklig administrasjon. Ved årsskifte var de tre forholdene i hovedsak på plass og FeFo hadde etablert følgende organisasjon: 4. FeFos arbeid innenfor de ulike virksomhetsområdene Virksomheten er delt inn i tre hovedområder, henholdsvis eiendom, utmark og næring. I tillegg finnes en rekke stabsfunksjoner, økonomi, personal, informasjon, IKT og oversetting/tolkefunksjoner. 4.1 Eiendom Denne delen av FeFo sin virksomhet er delt inn i følgende produktområder; festekontrakter festesøknader eiendomssalg eiendoms- og rettighetssikring vind- og fallrettigheter grus og mineraler Festekontrakter FeFo overtok hele kontraktsmassen som Statskog hadde ved overtakelsestidspunktet 1. juli Den omfatter over løpende festekontrakter. Arbeidet med kontraktsmassen består bl.a. i tolkning av kontraktsvilkår, behandling av overføringer av festerett for eksempel ved arv eller salg, oppdatering av festeregisteret, kontakt med eiendomsmeklere, tinglysing og utstedelse av nye kontrakter. I 2006 ble det mottatt 254 saker om overføring av festerett. 199 av disse ble ferdigbehandlet i Festesøknader Eiendommene som FeFo overtok hjemmelen til utgjør ca 96 % av Finnmark fylke. Det betyr at de fleste som ønsker tilgang til arealer for ulike formål må søke FeFo som grunneier om tillatelse og eventuelt inngå en eller annen form for avtale om dette. I 2006 dreide dette seg om søknader om grunn til boligtomter hvor det ble mottatt 40 saker hvorav 14 ble ferdigbehandlet i Tilsvarende for hyttetomter var 93 mottatte og 55 ferdigbehandlede søknader. Det kom inn 23 saker i tilknytning til jordbruk, både om beiteareal og tilleggsjord. Av disse ble 5 ferdigbehandlet i Alle søknader om grunn krever en behandling iht. finnmarksloven noe som i mange tilfelle betyr at saken må ut til en form for høring. Dette innebærer at saksbehandlingen tar noe tid og er hovedgrunnen til at ikke alle sakene er avgjort i 2006, men derimot vil bli ferdigbehandlet i Eiendomssalg Det ble i 2006 mottatt 243 søknader om kjøp av grunn. Av disse var 22 søknader om kjøp uten forutgående feste av samme areal. 110 av søknadene ble ferdigbehandlet i 2006 noe som innebar salg av arealet kjøper hadde søkt om å få kjøpe. Dette innebar at kjøper akseterte FeFo sitt tilbud. Noen søknader ble avslått. I de fleste tilfelle dreide det seg om søknader om kjøp av hyttetomter. FeFo har bestemt at hyttetomter ikke skal selges. Tomtefestelovens bestemmelser om innløsningen gjelder ikke for hyttetomter på Finnmarkseiendommen. Eiendoms- og rettighetssikring En så stor grunneier som FeFo må sikre sine interesser som grunneier. Dette gjøres på mange måter. Gjennom kartlegging får man bedret oversikten over eiendommer og grenser. Av den grunn deltar FeFo i et samarbeide om nykartlegging og revisjon av eldre kart i Geovekstsamarbeidet. FeFo har i 2006 søkt om å bli part i Norge Digitalt, som er den nasjonale overbygningen av all innsamling og håndtering av geodata for hele landet. Gjennom dette samarbeidet får FeFo tilgang til alle geodata som er nødvendig ved forvaltningen av Finnmarkseiendommen. FeFo er ofte part i grensegangsaker for jordskifteretten fordi FeFo er en så stor grunneier og deler grenser med svært mange private eiendommer. FeFo samarbeider mye med kommunene og kartverket om kvalitetssikring av eiendomsdata i GAB (det offentlige registeret over grunneiendommer (G), adresser (A) og bygninger (B)for alle eiendommer i Norge) Vind- og fallrettigheter Grunneier sitter på rettighetene 6

6 til å utnytte vannfallene (fossene). Pr har FeFo 16 løpende kontrakter med ulike kontraktsparter om utnyttelse av fallrettigheter på Finnmarkseiendommen. Når det gjelder vindkraft har FeFo en løpende kontrakt, Havøygavlen og er i forhandlinger om et nytt som ble satt i drift i 2006, Gartefjellet. I tillegg ligger det flere nye søknader om både småkraftverk og vindkraftverk hos NVE som konsesjonsmyndighet etter energiloven Grus og mineraler Området omhandler all utnyttelse av løsmasser, naturstein og ikke mutbare mineraler. Grunneier har ikke rett til de mutbare iht. bergverksloven. FeFo har en rekke løpende avtaler om masseuttak. Den største er med Mesta som overtok en rekke masseuttak fra statens vegvesen. I Nesseby og Kautokeino er det etablert natursteinsuttak. I Alta drives det aktiv med utgangspunkt i skiferressursene der. Andre store aktører har etablert seg med utgangspunkt i nefelinsyenitten på Stjernøya og kvartsitten i Austertana. I Kvalsund kommune ble det i 2006 inngått en reforhandlet kontrakt om uttak av masser i det gamle gruveområdet i Repparfjord. 4.2 Utmark Storviltjakt Bestandsplanen for elg i Finnmark ( ) ble forlenget ut 2006 pga overgangen til Finnmarkseiendommen. I perioden (2003 til 2005) var det felt 2037 elg. Høsten 2006 var fellingstallet 754 som er ny rekord for Finnmark. Samlet fellingstall for hele planperioden ble 2791 dyr Småviltjakt Etter lang tid med nokså stabile jegertall, har antallet tilreisende jegere de siste fem år økt kraftig. Rypejakta og da spesielt jakt på lirype, er den absolutt mest populære jaktform. Det ble i 2006 solgt 8510 jaktkort, som er historisk høyt jaktkort ble solgt til finnmarkinger mens 4839 kort ble solgt til tilreisende. Antallet tilreisende jegere har økt med nesten 500% de siste fem år (fra 1060 i 2001 til 4839 i 2006). Jaktkort selges i økende grad over nettportalen Småviltjakta i Finnmark omfatter jakt på mange ulike arter. Lirype, fjellrype og hare er de tre viktigste viltartene etter antall for småviltjegeren i Finnmark. I jaktsesongen ble det skutt liryper, fjellryper og 2488 harer i fylket. Nær 30% av total antall rypefellinger i Norge i jaktåret , skjedde i Finnmark Innlandsfiske Overgangen til FeFo skjedde midt i fiskesesongen, slik at det tidligere regimet i stor grad ble videreført ut året. Innlandsfisket for finnmarkinger var gratis og fritatt kort. Noen innlandsvassdrag forpaktes til lokale lag. Formålet med forpaktningene er i hovedsak kultivering, dvs en forbedring av fiskebestandene gjennom utfisking eller andre tiltak. Det ble solgt fiskekort til 1431 nordmenn (bosatt utenfor Finnmark) og til 3088 utenlandske sportsfiskere, totalt 4519 fiskekort. Fiskekortsalget var historisk høyt, og salget over nettportalen (1539 kort) er økende. I figuren (s.9) er familie-kort telt som 2 kort i årene 2004 tom 2006 for sammenligningens skyld Elveforpaktninger Alle de interessante laksevassdragene på Finnmarkseiendommen er bortforpaktet. De som ikke er det er små vassdrag hvor det går lite fisk og ofte ligger langt fra vei. Pr. i dag er det 49 vassdrag som er bortforpaktet til Felte elg Båtsfjord Gamvik Loppa Berlevåg Nordkapp Kvalsund Lebesby Alta Sør-Varanger Anarjohka Vadsø Kautokeino Porsanger Nesseby Karasjok Tana Kommuner Tabellen viser elgfellingen 2006 fordelt på kommuner i fylket. Elgjakta i Anarjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, er skilt ut. 7

7 36 lokale lag og foreninger. Størrelsen og kvaliteten på de 49 vassdragene er vekslende. Flest mulig vassdrag forpaktes bort fordi dette gir grunnlag for kultivering av vassdragene og organisert oppsyn. FeFo har ingen mulighet til å forvalte så mange vassdrag på en forsvarlig måte alene. Forpakteren plikter, hvis ikke annet er fastsatt særskilt, å slippe allmennheten til i vassdraget ved salg av fiskekort. Dessuten skal han sørge for tilstrekkelig oppsyn og levere en årsmelding. Formålet med forpaktning av vassdrag skal fortrinnsvis være fremme av fisket, dvs. stimulere til fiske og bidra til en bærekraftig utnyttelse av laksebestanden. FeFo har tatt initiativet til utabeidelse av driftsplaner i en rekke av vassdragene i nært samarbeide med de forpaktende foreninger. Styret i FeFo vedtok på styremøtet den 8-9 november 2006 at ordningen med forpaktningen av vassdrag med anadrom fisk fra FeFo skulle sendes på en bred høring. Fiskekortsalg Innland Antall fiskekort Personer bosatt i Norge utenfor Finnmark Utlendinger Totalt År I figuren er familie-kort telt som 2 kort i årene 2004 tom 2006 for sammenligningens skyld. Utviste lakseplasser (Statsgrunn/FeFo) Finnmark Alta Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest Hasvik Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Figuren viser utviste lakseplasser fordelt på kommunene i fylket. 8

8 4.2.5 Sjølaksefiske Det er omtrent 1600 lakseplasser på Finnmarkseiendommen. Antall utviste lakseplasser på tidligere statsgrunn har minket fra rundt 1000 i siste halvdel av 1990-tallet til 596 i Antall lakseplasser på privatgrunn har vært mer stabilt mellom 650 og 800 i samme periode. Lakseplassene fornyes ordinært for tre år. Kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vardø stod foran ordinær fornying i 2006, men tildelingen ble gjort gjeldende i bare et år pga overgangen til Finnmarkseiendommen. Finnmark er det største laksefylket mht sjølaksefiske. I 2006 ble det rapportert fangst av 179 tonn (ca 175 tonn i 2005) som er omtrent 35% av den totale laksefangsten i sjø i Norge. Til sammenligning var elvefisket i Finnmark på ca 138 tonn. Alta kommune var kommunen med størst fangst i Norge, med 40,8 tonn, på 3. plass følger Sør-Varanger med 32,3 tonn, Lebesby har 15,6 tonn (4.plass), Loppa 15,1 tonn (6. plass), Porsanger 11,8 tonn (9.plass) og Nordkapp 9,8 tonn (10. plass). Øvrige kystkommuner har fangster under 10 tonn Friluftstiltak Finnmarkseiendommen ga støtte til omsøkte friluftstiltak i forbindelse med de forpakta elvene og vannene. Utover det var det ikke satt av midler til friluftsliv. Det ble arbeidet med en strategiske plan hvor blant annet friluftslivstiltak er med Rotsalg tømmer/ved Det ble solgt 214 m3 furutømmer, henholdsvis 17 m3 i Karasjok og 197 m3 i Sør-Varanger Juletrær Det ble solgt 550 juletrær på rot, henholdsvis 200 i Karasjok og 350 i Sør- Varanger Skogkultur Det ble utført skogtynning på totalt 814 dekar skogsmark, fordelt med 209 dekar i Alta, 185 dekar i Karasjok, 151 dekar i Tana, 150 dekar i Porsanger og 119 dekar i Sør-Varanger. 4.3 Næringsutvikling Dette er et satsingsområde for FeFo. I forbindelse med utviklingen av strategien i 2006 ble det uttrykt at deler av det overskuddet som FeFo sin virksomhet genererer skal benyttes til satsing innen næringsutvikling. Hvordan denne satsingen skal skje vil bli drøftet i forbindelse med oppfølging av strategien i Det produktet som foreløpig ligger til dette området er hytteutleie som omfatter utleie av hytter eid av FeFo. 4.4 Stab FeFo hadde ved opprettelsen allerede på plass en rekke av stabsfunksjoner ved at dyktige medarbeidere innenfor arkiv, sentralbord, resepsjon og regnskap fortsatte i stillingene etter overføringen fra Statskog. Disse har fått nye og utvidet ansvar ved at arbeidsoppgaver som tidligere har vært gjort ved Statskog sitt hovedkontor i Namsos nå er flyttet til Finnmark. I tillegg er informasjonsarbeidet, personalfunksjonen og det samiskspråklige tilbudet styrket. Første styremøte for FeFo, som var i Kirkenes. Egil Olli ble valgt som styreleder og Berit Rannveig Nilssen som nestleder i styret. Foto: Håvald Hansen, Ságat 9

9 10

10 Styret Erling Fløtten Inga Manndal Berit Rannveig Nilssen Egil Olli Foto: Studio Artico 11 Per A. Bæhr Tormod Bartholdsen

11 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2006 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse

12 Finnmarkseiendommen Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Grunneiendommer Bygninger Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Finnmarkseiendommen Balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Alta, den Alta, den 20. mars 2007 Erling Fløtten Inga Manndal Berit Ranveig Nilsen Egil Olli Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Per A. Bæhr Tormod Bartholdsen Jon Meløy 14

14 Finnmarkseiendommen Kontantstrømoppstilling Note 2006 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalte skatter 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av akjser 0 Mottatt investeringstilskudd 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 Innbetaling av egenkapital 0 Andre fordringer 0 Netto endring i kassekreditt 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

15 Finnmarkseiendommen Noter Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder, samt for geografiske markeder da den geografiske fordelingen av aktiviteten er av betydning for å vurdere selskapet. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. 16

16 Finnmarkseiendommen Noter Varige driftsmidler Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Finnmarkseiendommen Noter 17 Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. sdsdfsdffs df sdf sd sds<sdfsdfsdfsdfsdfsafasdf df

17 Finnmarkseiendommen Noter Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift 0 Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 21 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr for 2006 og fordeler seg som følger: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonsoppgaver Skatterådgivning 0 Andre tjenester utenfor revisjonen 0 Sum Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Den ytelsesbaserte pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Pensjonskostnad 2006 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Amortisering estimatavvik 0 Arbeidsgiveravgift 0 Tillegg for feil i beregning for Netto pensjonskostnad

18 Finnmarkseiendommen Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift 0 Ikke resultatført aktuarielt tap Netto pensjonsforpliktelser Antall personer som ordningen omfatter: 20 Økonomiske forutsetninger: Avkastnng på pensjonsmidler 6,00% Diskonteringsrente 5,00% Forventet lønnsregulering 3,00% Forventet pensjonsøkning 3,00% Forventet G-regulering 3,00% Arbeidsgiveravgift 14,10% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Obligatorisk tjenestemannspensjon Selskapet har etablert obligatorisk tjenestemannspensjon som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestemannspensjon. Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskaper Selskap Antall PålydendeBokført verdi Nordlysbadet AS Snehvit Barnehage AS Loustejok Kraftlag AL 5 100/ Sum aksjer og andeler i andre selskaper

19 Finnmarkseiendommen Note 4 - Varige driftsmidler Grunn- Driftsløsøre eiendommer Bygninger inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger g Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5 - Bankinnskudd, bundne milder Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som skattetrekksmidler. Note 6 - Gjeld Gjeld til kredittinstutsjoner Finnmarkseiendommen er innvilget kr. 5 mill. i etableringslån i Norges Bank. Lånet skal være tilbakebetalt innen 31. desember Rentesats på lånet er fastsatt til 3,42 % av Norges Bank. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Øvrig langsiktig gjeld: Finnmarkeiendommen overtok ansvaret for utbetaling av bevilgede tilskudd til næringsformål i Finnmark fra Statskog. Denne forpliktelsen er presentert i årsregnskapet som øvrig langsiktig gjeld. 20

20 Finnmarkseiendommen Note 7 - Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets resultat Anvendt underskudd til framføring 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Årets endring utsatt skattefordel Formuesskatt Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto 0 0 GRS-avsetning Pensjonsforpliktelse Underskudd til framføring 0 0 Grunnlag utsatt skattefordel pr Utsatt skattefordel 28 %

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 7. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer