Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og i disposisjonen. Professor Mads Andenæs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og 12-14 i disposisjonen. Professor Mads Andenæs"

Transkript

1 Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og i disposisjonen Professor Mads Andenæs

2 Status så langt Pensum Mer om prinsipper og underliggende hensyn Fokus på norsk selskapslovgivning og rettspraksis Men også ta tilbørlig hensyn til EU-rettens innflytelse og rettsområder som børs- og verdipapirretten. I min del av forelesingene finner dere dette tatt opp i 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper, og jeg håper helt håndterlig. Går ikke ofte ut over pensum-litteraturen og eventuelt bare for å gi et videre perspektiv uten at dette vil bli prøvet direkte ved eksamen.

3 IV Eiere og kreditorer Selskapets eiere og deres rettsstilling i ansvarlig selskap og aksjeselskap 8 ANSVARLIG SELSKAP 8.1 Eiernes rettsstilling Selskapsandeler Eierandelen/eierskapet Sel. 2-2 (2) og sel Min. to selskapsandeler i et ansvarlig selskap, jfr. sel. 1-1 (1) (krav om minst to eiere)

4 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) Selskapsdeltakerne Eierne av det ansvarlige selskapet, jfr. for eksempel sel. 2-2 Fysiske og juridiske personer, jfr. sel. 2-2 (1) Deltakerne skal angis i selskapsavtalen, jfr. sel. 2-3 (2)(b) Registreres i Foretaksregisteret, jfr. fregl. 3-4 (1) nr. 1 og Rettigheter Organisatoriske rettigheter Økonomiske rettigheter

5 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) Deltakernes innskudd og andre innsatser i selskaper Krav om hjemmel i selskapsavtalen eller selskapsloven, jfr. sel. 2-6 (1): Innskudd = innsatser Ikke lovfestet krav om kapitalinnskudd Andre innsatser, feks arbeidsinnsatser Plikt til å delta i forvaltningen av selskapet» Det følger implisitt av selskapsforhold at alle deltakerne plikter å delta i forvaltningen av selskapet Andre arbeidsinnsatser» Krav om hjemmel i selskapsavtalen

6 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) Den ulovfestede lojalitetsplikten Plikt til lojalt å samarbeide for å fremme selskapets formål på en slik måte at den enkelte deltaker må avstå fra å utnytte deltakelsen i selskapet til å skaffe seg selv urimelige fordeler på selskapet eller de andre deltakernes bekostning Handleplikter Unnlatelsesplikter

7 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) Mislighold. Konfliktløsning Hvilke misligholdssanksjoner finnes i selskapsloven? Uttreden med øyeblikkelig virkning, sel (2) (a) Oppløsning, sel (2) (a) Tvangsutløsning (utelukking) av misligholderen, sel (1) (b) Erstatningsansvar, sel Misligholdssanksjoner/konfliktløsningsmekanismer i selskapsavtalen

8 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) Den innbyrdes fordelingen av rettigheter og plikter mellom deltakerne Retten til overskudd og plikten til å dekke underskudd Fordeling av egenkapitalen ved uttreden, utelukkelse og oppløsning Fordeling av organisatoriske rettigheter

9 8.2 Overdragelse og annet eierskifte Adgangen til å overdra selskapsandel Hovedregel: Selskapsandeler kan bare gå over til ny eier med samtykke fra de øvrige deltakerne, jfr. sel gå over til ny eier : enhver form for eierskifte(salg, bytte, gave, arv) Unntak: selskapsavtalen gir adgang til overdragelse Forholdet mellom erverver og overdrager Alminnelige formuerettslige regler om overdragelse av formuesobjekter

10 8.2 Overdragelse og annet eierskifte pkt og om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine Overdragerens stilling overfor selskapet, de øvrige deltakerne og selskapskreditorene Hva skjer med overdragers stilling som rettighetshaver og forpliktelsessubjekt etter at andelen er overdratt? Sel første ledd Rettsstillingen overfor selskapet og de øvrige selskapsdeltakerne Rettigheter: erververen trer inn i overdragers rettigheter ved eierskifte Forpliktelser: erververen trer inn i overdragers forpliktelser Eldre forpliktelser: overdrager og erverver hefter sammen

11 8.2 Overdragelse og annet eierskifte (forts.) pkt og om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine 2-30 annet ledd Rettsstillingen overfor selskapets kreditorer Skillet mellom forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskifte (gamle forpliktelser) og forpliktelser som oppstår etter eierskiftet (nye forpliktelser) Nye forpliktelser overdrager hefter ikke Fregl (2) Gamle forpliktelser debitorskifte må ha samtykke fra kreditor, jfr. sel (2) 2-30 (3)

12 8. Eiernes rettsstilling (forts.) pkt og om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine Erververens stilling overfor selskapet, de øvrige deltakerne og selskapskreditorene Sel (1) forholdet til selskapet/øvrige selskapsdeltakere Sel (2) forholdet til selskapskreditorene

13 8.3 Utløsning Utløsning av selskapsdeltaker Terminologi: Utløsning = betegnelse på ulike disposisjoner hvor selskapsdeltakeren får oppgjør mot å tre ut av selskapsforholdet, dvs. deltakeren får utbetalt selskapsandelens verdi, mot å slutte som deltaker To former for utløsning: Utløsning etter uttreden (sel. 2-32) (frivillig utløsning) Utløsning etter utelukkelse (sel. 2-36) (tvungen utløsning)

14 8.3 Utløsning (forts.) Uttreden sel Hovedutgangen fra et ansvarlig selskap To former: Uttreden etter oppsigelse med 6- mnd. varsel ( 2-32 (1)) Uttreden på særlig grunnlag med øyeblikkelig virkning ( 2-32 (2)) Reklamasjonsfrist, 2-32 (4)

15 8. Eiernes rettsstilling (forts.) Utløsningssummen sel Hvilket tidspunkt skal legges til grunn for oppgjøret? Hvilke verdier skal den uttredende deltaker ha andel i? Hvordan skal disse verdiene beregnes? Hvor stor skal den uttredendes andel være? Utbetaling av utløsningssummen sel. 2-34

16 8. Eiernes rettsstilling (forts.) Forholdet mellom den uttredende deltaker og selskapskreditorene Sel Utelukking (1) Tre alternative grunnlag for utelukking

17 8. AKSJESELSKAP 8.4 Eiernes rettsstilling Aksjene Navnet på eierandelen i aksjeselskapet Asl. 3-1 Tilstrekkelig med én aksje i selskapet Aksjenes pålydende, asl. 3-1 (2) 2.pkt jfr. 2-2 (1) nr. 5 En aksje representerer en andel av selskapskapitalen No-par-value-aksjer

18 8. AKSJESELSKAP (forts.) Aksjeeierne Fysiske eller juridiske personer Personklausuler Aksjeeierboken, jfr. asl. 4-5 eller verdipapirregister, jfr. asl Aksjonærrettigheter Organisatoriske rettigheter Økonomiske rettigheter Vilkår for å utøve rettighetene: hovedregel innføring i aksjeeierboken, jfr. asl. 4-2 (1)

19 8. AKSJESELSKAP (forts.) Aksjeeiernes innskudd og andre innsatser i selskapet Lovfestet innskuddsplikt, asl. 1-2 (2) Andre plikter Lojalitetsplikt?

20 8. AKSJESELSKAP (forts.) Mislighold. Konflikt mellom aksjeeierne Hvilke misligholdsbeføyelser finnes i aksjeloven? Den krenkede aksjeeieren kan kreve seg selv utløst (uttreden), jfr. asl (1) nr. 1 og 2 Vilkår: myndighetsmisbruk eller misbruk av aksjeeierinnflytelse Den krenkede kan kreve selskapet oppløst, jfr. asl Vilkår: myndighetsmisbruk + særlig tungtveiende grunner Den krenkede kan tvangsutløse misligholderen (utelukkelse), jfr. asl Vilkår: vesentlig krenkelse av selskapsforholdet

21 8. AKSJESELSKAP (forts.) Den krenkede kan kreve erstatning, jfr. asl Vilkår: alminnelige erstatningsvilkår Anfekte generalforsamlingsbeslutning, jfr. asl Vilkår: 5-22 flg.

22 8. AKSJESELSKAP (forts.) Konfliktsituasjon uten mislighold Rett til å kreve seg selv utløst (uttreden), jfr. asl (1) nr. 3 Vilkår: alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften av selskapet Rett til å tvangsutløse aksjeier (utelukkelse), jfr. asl (1) nr.2 Vilkår: alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften av selskapet eller det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at aksjeeieren utløses

23 8. AKSJESELSKAP (forts.) Likhetsprinsippet, asl. 4-1 Følger aksjer, ikke aksjeeiere Sammenhengen med asl og Unntak fra likhetsprinsippet: aksjeklasser

24 8. AKSJESELSKAP (forts.) Minoritetsbeskyttelse Utgangspunkt: flertallsprinsippet Unntak: preseptoriske regler som beskytter den enkelte aksjeeiers økonomiske og forvaltningsmessige interesser

25 8.4.8 Minoritetsbeskyttelse (forts.) Individuelle rettigheter Kan gjøres gjeldende av hver enkelt aksjeeier Eks Minoritetsrettigheter Kan gjøres gjeldende av et visst mindretall av aksjeeierne Eks 5-6 (2), 5-25 (2), 7-3 (2), 8-4, (1) nr.2, 17-4 og 17-7

26 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper Hovedregel: Aksjer kan omsettes fritt, jfr. asl (1) Unntak: omsetningsbegrensninger Lovfestede: krav om styresamtykke, asl (2) og aksjeeiernes forkjøpsrett, asl (3) Vedtektsfestede omsetningsbegrensninger Aksjonæravtalte omsetningsbegrensninger

27 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) Forholdet mellom erverver og overdrager Alminnelige formuesrettslige regler om overdragelse av formuesobjekter

28 8.5.3 Erververens selskapsrettslige stilling Erververs meldeplikt, jf rasl Innføring i aksjeeierboken, jfr. asl. 4-7 Innføring i aksjeeierboken som vilkår for å utøve aksjeeierrettigheter, jfr. asl. 4-2 Forpliktelser: Erververen trer inn i overdragers, jfr Derunder bundet av vedtektene slik de er på overdragelsestidspunktet.

29 8.5.4 Tidligere eiers selskapsrettslige stilling Asl. 4-2 annet ledd

30 8.5.5 Samtykkekrav ved eierskifte Asl (2) jfr og 4-17 Samtykkekravet gjelder i utgangspunktet ved alle eierskifter Unntak: overgang til personlig nærstående eller visse slektninger, jfr (2) 2.pkt.

31 8.5.5 Samtykkekrav ved eierskifte (forts.) Samtykkekrav i forkjøpsrettsomgangen, jfr. Rt side 298 Halden Arbeiderblad Krav om saklig grunn Konkret saklighetsvurdering Illustrasjon: Rt side 298 Halden Arbeiderblad

32 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) Personklausuler Asl Krav om aksjeeierne skal oppfylle visse kvalifikasjonskrav, eks. ha tilknytning til et parti eller geografisk område (illustrasjon: Rt side 298 Halden Arbeiderblad ) Krav om aksjeeiernes eierforhold i selskapet eller andre selskaper, eks. ikke eie mer enn 10% av aksjene i selskapet

33 8.5.7 Forkjøpsrett til aksjer Hovedregel: de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett til akjser som har skiftet eier, jfr. asl tredje ledd Utøvelsen av forkjøpsretten er regulert i asl til 4-23 Formål med forkjøpsrett Kontrollhensyn Maktfordelingshensyn

34 8.5.7 Forkjøpsrett til aksjer (forts.) Når aktualiseres forkjøpsretten? Når en aksje har skiftet eier, jfr (3) og 4-19 (1) Aktualiserende begivenhet eierskifte Aktualiseringstidspunkt når eierskiftet er skjedd

35 Forholdet mellom samtykke og forkjøpsrett Halden Arbeiderblad Rt s 298 Rt s. 471 Lex specialis? HR: ingen konflikt, samtykke får da fortinn foran forkjøpsrett?

36 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) Tillegg utenfor pensum: Verdipapir- og børsreglene Rt 1989 s 1290 Arendal Fossekompani skjellig grunn etter børsforskriften er strengere krav en aksjelovenes saklig grunn As, asa og børsnoterte selskaper: fri omsettelighet teller med økende styrke

37 8.6 Innløsning (utløsning) Innløsning etter krav fra aksjeeier Innløsning etter samtykkenekt, jfr. asl første ledd nr. 4 Innløsning hvor styret har gjort gjeldende at eierskapet er i strid med vedtektsbestemte krav, jfr. asl tredje ledd tredje punktum

38 8.6.2 Innløsning etter krav fra aksjeeier (forts) Innløsning på grunn av myndighetsmisbruk, annen aksjonærs misbruk eller alvorlig og varig motsetningsforhold (uttreden), jfr. asl første ledd nr. 1-3 Hovedaksjonærens tvangsovertakelse enten på eget intiativ eller etter krav fra minoritetsaksjonær, jfr. asl. 4-26

39 8.6 Innløsning (utløsning)(forts.) Innløsning etter krav fra selskapet (utelukkelse) Utelukkelse på grunn av mislighold eller alvorlig og varig motsetningsforhold, jfr. asl Beslutningskompetansen er lagt til generalforsamlingen

40 8.6.4 Innløsningssummen summen av den innløsende aksjens andel av selskapets egenkapital Reduserer selskapets egenkapital utbetales til den aksjeeieren som blir innløst

41 8.6.4 Innløsningssummen (forts.) Verdsettelsesnorm (vurderingstema) Virkelig verdi Forskjellig hjemmelsgrunnlag Direkte av 4-17 (5) Indirekte ved henvisning til 4-17 (5) Rettspraksis (Rt side713 Norway Seafoods )

42 8.6 Innløsning (utløsning) Det nærmere innholdet i vurderingsnormen virkelig verdi To ulike prinsipper om utgangspunktet for beregningen av aksjens virkelige verdi Selskapets underliggende verdier Omsetningsverdi Hvilket prinsipp som skal anvendes, avhenger av grunnlaget for innløsningen, jfr. Rt side 1392 Flesberg jfr. Rt side 713 Norway Seafoods

43 8. Eiernes rettsstilling (forts.) Andre exit-muligheter? Innløsning etter reglene om erverv av egne aksjer (asl. kapittel 9) eller nedsettelse av aksjekapital (asl. kapittel 12) Utløsning gjennom fisjon, jfr. Rt side 438

44 12. Stiftelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap 12.1 Ansvarlig selskap Stiftelsesvilkårene sel. 2-3 Selskapsavtale Underskrifter Sel. 2-3 om selskapsavtalen Obligatorisk krav om skriftlig selskapsavtale Selskapsavtalen er stiftelsesgrunnlaget Det ansvarlige selskapet er et kontraktsforhold

45 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Stiftelsestidspunkt Når samtlige deltakere har undertegnet selskapsavtalen, jfr. 2-3 første ledd Minstekrav til innholdet i selskapsavtalen, 2-3 annet ledd Selskapets foretaksnavn (sml. fregl. 3-4 første ledd jfr. 3-3 første ledd nr. 1) Foretaksnavneloven 2-2 annet ledd : ANS/DA Navn og bosted for samtlige deltakere unntatt stille deltaker (sml. frel. 3-4 første ledd annet punktum nr. 1)

46 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Selskapets formål (sml. fregl. 3-4 første ledd jfr. 3-3 første ledd nr. 3) Den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor (sml. fregl. 3-4 første ledd jfr. 3-3 første ledd nr. 4) Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Formålet med regelen i 2-3 er å sikre klare og fullstendige selskapsavtaler

47 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Betydningen av at selskapsdeltakerne ikke inngår skriftlig selskapsavtale etter reglene i 2-3 Selskapet avvises fra registrering i Foretaksregisteret Betydning for forholdet til tredjemann Når foreligger det en bindende selskapsavtale? Avtalepartene må være enige om hovedinnholdet i selskapsforholdet Rt side 1047 M/S Tingholm

48 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Nærmere om selskapsavtalen: Tolking og utfylling av selskapsavtalen: Utgangspunkt: Alminnelige avtalerettslige prinsipper Selskapsloven og ulovfestet selskapsrett er bakgrunnsrett Når skal selskapsloven trekkes inn og supplere selskapsavtalen? Eks om uttreden og forholdet til sel Rimelighetssensur av selskapsavtalen Enhver avtale om selskapsforholdet kan være gjenstand for domstolenes fortolkning og for alminnelige formuerettslige ugyldighetsregler (jfr. forarbeidene) Avtaleloven 36

49 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Rt side 1463 Labogas KS Selskapsvedtektene inneholdt en uttrykkelig bestemmelse som utelukket deltakernes rett til å tre ut av selskapet (sel femte ledd jfr. annet ledd) De ankende parter (selskapsdeltakere) gjorde gjeldende at dette punktet i vedtektene måtte settes til side i medhold av avtl. 36 Obiter dictum: Det må generelt legges til grunn av avtaleloven 36 kan brukes som grunnlag for å modifisere eller sette til side urimelige bestemmelser i selskapsavtaler.[ ] Dette kan tilsi at det vises tilbakeholdenhet med å bruke avtaleloven 36 på forholdet

50 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Ugyldig inngåelse av stiftelsesavtale Kan en deltaker gå fra en avtale om å stifte et selskap på grunnlag av ugyldighet? Alminnelige avtalerettslige ugyldighetsregler Hva skal til for at det ansvarlige selskapet anses for å være i ond tro? Ond tro hos en deltaker smitter over på selskapet Hva skal til for at en selskapsdeltaker kan heve en selskapsavtale Forholdet mellom hevingsreglene og selskapslovens regler om uttreden/utelukkelse

51 Selskapsregistreringens betydning for ugyldighetsinnsigelsen Ingen lovbestemt regel om tap av ugyldighetsinnsigelsen ved registrering i Foretaksregisteret (motsatt aksjeselskaper, jfr. asl. 2-10) Ugyldighetsinnsigelsen bør gjøres gjeldende uten unødig opphold, jfr. den ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder mellom deltakerne i selskapsforhold Skal et ugyldig stiftet og registrert ansvarlig selskap avvikles etter reglene i selskapsloven?

52 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Registrering Fregl. 2-1 første ledd nr.3: Ansvarlig selskap skal registres i Foretaksregisteret ( andre næringsdrivende selskaper ) Registreringsprosessen reguleres av foretaksregisterloven Hvilke opplysninger skal registreres? Fregl 3-4 første ledd første punktum jfr 3-3 nr. 1,2,3,4,9 og 10, og 3-4 annet ledd Registreringsfristen, fregl. 4-1 første ledd første punktum

53 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Den enkelte deltaker er som hovedregel ansvarlig for at selskapet meldes til Foretaksregisteret, jfr. fregl. 4-2 første ledd nr.2 Registreringens betydning Ingen betydning for selskapets rettsevne Fregl om legitimasjonsvirkninger (registreringens betydning for tredjemanns gode tro) Første ledd: tredjemann anses for å være i god tro mht det som er registrert i Foretaksregisteret For eksempel begrensninger i signaturretten

54 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) Fregl annet ledd Meldepliktige forhold som ikke er meldt kan som hovedregel ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann Eks skifte av styremedlemmer, uttreden av deltaker Unntak tredjemann kjente eller burde kjenne til forholdet

55 12.2 Stiftelse av aksjeselskap Aksjeloven inneholde detaljerte ufravikelige regler om hvordan et aksjeselskap skal stiftes Aksjeloven kapittel 2 Stiftelse av aksjeselskap Regulerer stiftelsesprosedyren, innbetaling av aksjeinnskudd og forbud mot visse disposisjoner over ikke-innbetalte aksjeinnskudd Forskjellen mellom reguleringen av stiftelsesprosessen i henholdsvis ansvarlige selskap og aksjeselskap har sin bakgrunn i forskjellen i deltakernes ansvar for selskapsforpliktelsene formkrav som skal ivareta hensynet til stifterne selv verneregler som skal ivareta hensynet til selskapskreditorene og senere investorer i selskapet

56 Stiftelsesdokumentet Asl. 2-1 Selskapets vedtekter (se nedenfor punkt 14) De bestemmelser som er nevnt i asl. 2-3 Tilleggskrav til stiftelsesdokumentet, asl. 2-1 annet ledd jfr. 2-4 og 2-5 Bestemmelser om tingsinnskudd, om at noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen

57 Stiftelsesutgifter Hvis selskapet skal dekke utgiftene må stifterne innbetale en tilsvarende beløp utover aksjenes pålydende til selskap, jfr. 2-5 første punktum Jfr. 2-8 tredje ledd annet punktum jfr. fjerde ledd: Aksjeinnskuddet skal balanseføres netto etter fradrag for stiftelsesutgifter Eiendeler Ek/gjeld Stiftelsesutgifter: Bankinnskudd: AK Totalt kroner Totalt aksjeinnskudd i henhold til pålydene: Vedtektene: aksjekapital kroner 2-8 tredje ledd: netto etter fradrag for stiftelsesutgifter

58 12.2 Stiftelse av aksjeselskap (forts.) Eiendeler Omløpsmidler Bank EK/Gjeld Egenkapital Aksjekapital Kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum ek/gjeld

59 Innbetaling av aksjeinnskuddet 2-3 første ledd nr. 3: forfallstidspunktet skal angis i stiftelsesdokumentet 2-11 første punktum: forfallstidspunktet er det tidspunktet som er angitt i stiftelsesdokumentet 2-11 annet punktum: innbetalingen må skje før selskapet meldes til foretaksregisteret Oppgjørsmåte: 2-12 annet ledd Hovedregel: annet punktum. Aksjetegneren har rett og plikt til å gjøre opp innskuddet slik det er fastsatt i stiftelsesdokumentet Unntak: motregning

60 Stiftelsestidspunktet 2-9: Når alle aksjetegnerne har undertegnet på stiftelsesdokumentet Underskriften innebærer samtidig at aksjene er tegnet Melding av selskapet til foretaksregisteret 2-18 første ledd jfr. fregl. 4-1 (1) 1.pkt.

61 Ugyldig aksjetegning 2-10 Aksjetegning som ikke er bindende 2-10 første ledd: To situasjoner hvor aksjetegningen i utgangspunktet ikke er bindende Hvis aksjen er tegnet på annen måte enn fastsatt i 2-9 Hvis det er tatt forbehold som ikke stemmer med tegningsgrunnlaget Når selskapet registreres er tegningen likevel bindende, jfr første ledd tredje punktum 2-10 annet ledd: adgangen til å gjøre gjeldende alminnelige ugyldighetsgrunner Svake ugyldighetsgrunner (2) 1.pkt Sterke ugyldighetsgrunner (2) 2.pkt

62 Ansvar for ikke innbetalt aksjeinnskudd Fregl. 4-2 (1) nr. 4: Styremedlemmene er ansvarlige for meldingen til foretaksregisteret 2-18 annet ledd tredje og fjerde punktum: meldingen skal opplyse om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Dette skal bekreftes av revisor Bestemmelsene må sees i sammenheng med asl om ansvar for melding om innbetalt aksjekapital Objektivt solidaransvar for styremedlemmene og revisor for manglende innbetalt aksjekapital Ansvaret gjelder ikke feil på grunn av verdsettingen av tingsinnskudd (jfr annet ledd)

63 13. VEDTEKTER 13.1 Vedtekter og aksjonæravtaler Vedtektene er en del av aksjeselskapets rettslige grunnlag Utformes spesielt for det enkelte aksjeselskap, og utfyller aksjelovens regulering av selskapet Vedtektene inneholder regler for og grunnleggende opplysninger om (asl. 2-2 første ledd) det enkelte selskapet Vedtektene er selskapets grunnlov, innen lovens grenser

64 13.1 VEDTEKTER (forts.) Vedtektene er et juridisk bindende normsett sui generis, dvs. at vedtektene ikke er en avtale Betydning for tolkningen Aksjeselskapet står ikke fritt med hensyn til den formelle fastsettelsen av vedtektene og med hensyn til det materielle innholdet i vedtektene Vedtektene er forankret i aksjeloven, og må utformes i henhold til særlige regler i aksjeloven

65 Formelle krav til vedtakelsen av vedtektene I forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet De formelle vedtektskravene følger av reglene om stiftelsesdokumentet, jfr. asl. 2-1 første ledd annet punktum jfr. 2-2 Vedtas av stifterne når disse undertegner stiftelsesdokumentet i henhold til asl. 2-9 første punktum Endringer i vedtektene Vedtas av generalforsamlingen i henhold til de særlige reglene i 5-18 Krav om 2/3 flertall av de avgitte stemmer og av den aksjekapitalen som er representert

66 Aksjelovens krav til innholdet i vedtektene aksjeloven 2-2 som fastslår det minimum vedtektene alltid skal inneholde (sml. sel. 2-3) ingen grenser for hva vedtektene kan inneholde utover minimumskravene i 2-2 Eks med lovpålagt krav om vedtektsform, jfr. for eksempel 4-1 om aksjeklasser Nærmere om 2-2 og hva vedtektene minst skal angi : Selskapets foretaksnavn (sml. sel. 2-3 første ledd (a)) Forretningskontor (sml. sel. 2-3 første ledd (d))

67 13.1 VEDTEKTER (forts.) Selskapets virksomhet (sml. sel. 2-3 første ledd (c)) Aksjekapitalens størrelse, jfr. 3-1 (sml. sel. 2-3 første ledd (e)) Aksjenes pålydende (nominelle) beløp, jfr. 3-1 Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jfr. 6-1 Om selskapet skal ha flere daglige ledere Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jfr. 5-5 Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister

68 Adgangen til å fravike loven i vedtektene se ovenfor punkt 9 om aksjelovens fravikelighet Tolking og utfylling av vedtektene I utgangspunktet tolkes aksjeselskapets vedtekter i henhold til alminnelige avtalerettslige tolknings- og utfyllingsprinsipper Særlige prinsipper for tolkning av vedtekter på bakgrunn av rettspraksis Rt side 471 Lyche Rt side 1584 Holta Rt side 298 Halden Arbeiderblad Utgangspunktet for tolkningen: Ordlyden

69 13.1 VEDTEKTER (forts.) Eks Høyesteretts dom 21. Februar 2008 (HR ), Rt side 298 Halden Arbeiderblad Vedtektsbestemmelse: Bare organisasjoner [ ] kan være aksjonærer. Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret for å være gyldig. Samtykke kan gis når erververen oppfyller de krav som er oppstilt i første avsnitt i denne bestemmelsen. Aksjer som er overgått til ny eier eller som ønskes overdratt, har de øvrige aksjonærer rett til å overta. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av denne retten, fordeles aksjene mellom disse i forhold til omfanget av tidligere aksjebesittelse.

70 Halden Arbeiderblad Overdragelse av aksjer flere aksjeeiere gjorde forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS. Styret fattet vedtak hvor det valgte å ikke tildele A-pressen flere aksjer Styret la til grunn at vedtektenes bestemmelse om godkjennelse av aksjeoverdragelse også gjelder når ervervet skjer på grunnlag av vedtektsbestemt forkjøpsrett A-pressen vs. Halden Arbeiderblad A-pressens påstand: styrevedtaket ugyldig Erverv på grunnlag av forkjøpsrett faller utenfor uttrykket overdragelse i vedtektsbestemmelsen Rettslig problemstilling: Må Halden Arbeiderblads vedtekter tolkes slik at kravet om styresamtykke også gjelder erverv på grunnlag av forkjøpsrett?

71 Halden Arbeiderblad (forts.) HR: Utgangspunkt i ordlyden, jfr. Rt side 471 Lyche overdragelse av aksjer : en naturlig forståelse av denne ordlyden er at erverv på grunnlag av forkjøpsrett omfattes Denne forståelsen er i samsvar med forarbeidene til vedtektene Reelle hensyn Konklusjon: Styrevedtaket var gyldig, og A-pressen fikk ikke medhold

72 Rt side 1584 Holta Generelt gjelder at et selskaps vedtekter er ment å vare over tid og i forhold til vekslende deltakere. De vil også kunne ha betydning for tredjemenn. Slik blir vedtektene varige rammer omkring en virksomhet der både deltakere og nærmere innhold vil kunne endre seg over tid. Dette tilsier at det er de objektive elementer, i første rekke vedtektenes ordlyd, som blir avgjørende for tolkningen.

73 Rt side 471 Lyche Subjektive tolkningsfaktorer, jfr. Rt side 471 Lyche Vedtektsbestemmelse: 5 Enhver aksjeoverdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede - og deres livsarvinger, kan fritt avtales uten at noen andre kan gjøre forkjøpsrett gjeldende. Ved enhver form for overdragelse, unntatt overdragelse nevnt i første avsnitt, har selskapets aksjonærer forkjøpsrett i forhold til tidligere aksjebesittelse

74 Rt side 471 Lyche (forts.) Overdragelse av aksjer fra en aksjeeier (Lydia Lyche) til to eksisterende aksjeeiere (Aksel og Will Arentz) Tre øvrige aksjeeieren protesterer, og mener de har forkjøpsrett til aksjene Spm om forståelsen av vedtektene: Skal vedtektene forstås slik at hovedregelen i 5 annet ledd er at selskapets eksisterende aksjeeiere har forkjøpsrett, og at det bare gjelder unntak for overdragelse mellom en aksjeeier og dennes livsarvinger (vedtektene 5 første ledd)? Eller skal første ledd forstås slik at det gjelder to unntak fra forkjøpsretten: 1. Overdragelse mellom aksjonærene ( overdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede ) 2. Overdragelse fra en aksjonær til dennes livsarvinger ( overdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede og deres livsarvinger )

75 Rt side 471 Lyche (forts.) HR tar utg.p i at ordlyden er uklar. Og oppstiller følgende utgangspunkt for den videre tolkningen: [Aksjeselskapsvedtekter] vil regelmessig ha betydning ikke bare for de aksjonærene som vedtok dem, men også for fremtidige aksjonærer og i større eller mindre grad for andre. Subjektive tolkningsmomenter kommer mer i bakgrunnen enn ved vanlig avtaletolkning, men forarbeidene til vedtektene vil likevel kunne ha betydning, særlig hvis ordlyden er uklar (side 474)

76 Relevante momenter ved vedtektstolkning. Oppsummering av rettspraksis Ordlyden (utgangspunkt: objektiv forståelse, men subjektive forhold (forhistorien) kan trekkes inn når tolkningsspørsmålet oppstår mellom de opprinnelige parter). Formålet med vedtektsbestemmelsen (dersom dette fremgår klart og tydelig). Praktiseringen av vedtektsbestemmelsen. Aksjeeiernes etterfølgende opptreden. Aksjeloven som tolknings-/utfyllingsmoment. Reelle hensyn.

77 13.1 VEDTEKTER (forts.) Særlig om tolking av vedtektenes virksomhetsangivelse Virksomhetsangivelsens betydning Rimelighetssensur av vedtektsbestemmelser Fordi ordlyden i avtl. 36 utvider bestemmelsens anvendelsesområde utover alminnelige topartsavtaler, er det et særlig spørsmål om avtl. 36 får anvendelse på vedtektsbestemmelser avtalebegrepets naturlige innhold skal trekke grensene for anvendelsen av avtl. 36 i selskapsforhold og 36 får ikke anvendelse på vedtektsbestemmelser

78 13.2 Aksjonæravtaler Hva er en aksjonæravtale? avtale mellom to eller flere aksjeeiere der partene regulerer utøvelsen av sine aksjeeierrettigheter, hovedsakelig stemmeretten på generalforsamlingen Dvs: Avtale Partene i avtalen er aksjeeiere Aksjeeierne inngår aksjonæravtalen i egenskap av å være aksjeeiere Avtalen regulerer aksjeeiernes aksjeeierrettigheter av forvaltningsmessig, økonomisk eller disposisjonsmessig karakter

79 13.2 Aksjonæravtaler (forts.) Hvorfor aksjonæravtale? Maktkonsentrasjon Maktspredning En aksjonæravtale har ingen selskapsrettslig virkning : aksjonæravtaler regulerer bare rettsforholdet mellom aksjeeierne. Avtalen binder partene, ikke selskapet

80 13.2 Aksjonæravtaler (forts.) Avtaleforholdet mellom partene Avtaleslutningen Avtalens virkninger for partene Tolking Gyldighet Utgangspunkt: Avtalefrihet Begrensning 1: Aksjeloven eller annen lovgivning Begrensning 2: Selskapets vedtekter Rt side 46 Nimbus

81 13.2 Aksjonæravtaler (forts.) Rt side 46 Nimbus NIMBUS 10% 20 % AKSJEEIER 10% Den [avtalen] kan vanskelig sees som annet enn en rettsstridig omgåelse av stemmerettsbegrensningene i Kvernelands vedtekter (s 51) Kverneland Det rettsstridige [med aksjonæravtalen] er at formålet [ ] var å komme utenom stemmerettsbegrensningen i Kvernelands vedtekter, og dette var, slik jeg ser det, også avtalens eneste formål. (s 53)

82 13.2 Aksjonæravtaler (forts.) Vedtektsfriheten vs. Avtalefriheten Avtalefriheten går lenger enn vedtektsfriheten Eks med regulering av styrevalg Mislighold Kontraktsrettslige sanksjoner Særlig om heving av gunstige aksjonæravtaler Selskapsrettslige virkninger? Asl første ledd om innløsning

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høst 2010 Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat Tore Fjørtoft (4-7) og

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2011 Professor Fredrik Zimmer (9-11), Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2011 Professor Beate Sjåfjell (1 3), stipendiat Tore Fjørtoft (4 7), Professor Mads Andenæs (8 og 12 14) og professor Fredrik Zimmer (9 11) 1-3

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2010 - selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 22 februar Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland til prøve) mot Sameiet Inkognitogata

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper Tore Bråthen Handelshøyskolen BI Dette er

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Vedtekter og aksjonæravtaler

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Disposisjonens punkt 12-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 12. ORGANISASJON - PERSONGALLERIET

Detaljer

L nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).(*) Gyldendal Rettsdata Kilde: Lover :29:14

L nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).(*) Gyldendal Rettsdata  Kilde: Lover :29:14 L13.06.1997 nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).(*) Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Kilde: Lover www.rettsdata.no 24-02-2016 12:29:14 L13.06.1997 nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Kortform:

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall

geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall geir woxholth selskapsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 3. utgave, 1. opplag 2018 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Bøk Oslo AS Brødtekst: Minion 10,5/15 Alle henvendelser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris Lojalitetsplikt??? A B C 60% 30 % 5% 5 % 5 % D Generalforsamling Arbeidsgiver AS Styret Lojalitetsplikt

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet Rett og legitimasjon i kommunen en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken, og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer