KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det er ikke tak på individuelle bonuser, men det er et tak for alle ansatte på 50% av resultat etter kalkulert avkastning på EK, men før bonus og skatt. Prestasjonskriteriene er ikke klart definert. AF Gruppen 14.feb Sak 4 Forslag til fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder innfrielse av et opsjonsprogram som ble vedtatt av generalforsamlingen KLP og KLP-fondene var ikke aksjonær i selskapet på det tidspunktet. Når det gjelder fullmakten i sak 4 stemte KLP-fondene for i og med at fullmakten er for å innfri gjeldende ordning, ikke en godkjennelse av selve ordningen. Vårt utgangspunkt er at det er positivt at ansatte også er aksjeeiere i selskapet, men når det gjelder opsjonsordningen har vi innsigelser. For det første bør ordningen med alle vilkår bli lagt frem for godkjennelse av generalforsamlingen. For det andre utgjør opsjonsordningen en betydelig andel av aksjekapitalen. Videre er tidsperspektivet noe kort, tildelingen er ikke basert på prestasjonskriterier og striken er den samme over programmets løpetid. FOR AF Gruppen 14.mai Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Kortsiktige bonuser skal vanligvis ikke overstige 8 måneders lønn, men det er ikke et absolutt tak på bonusen. AF Gruppen 14.mai Sak 15. Opsjonsprogram. Opsjonene kan utøves allerede etter ett år. Aker 11.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Bonusene til administrerende direktør og finansdirektør er høye både i absolutt kronebeløp (i norsk sammenheng) og i forhold til bonusrammen. Det er vanskelig å se at dette er i samsvar med resultatene i Aker. Aker 11.apr Sak 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner mv. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker 11.apr Sak 13. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker 11.apr Sak 14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for sletting. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker Solutions 10.apr Sak 8: Godtgjørelse til styret. Styret har i lengre tid hatt en arbeidende styreformann som i praksis kombinerer rollen som styreleder og administrende direktør. Etter Allmennaksjeloven kan ikke daglig leder være medlem av styret. Honoraret slik det er foreslått kan ses som en støtte til denne ordningen.

2 Aker Solutions 10.apr Sak 13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 10.apr Sak 14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). Asetek 24.apr Sak 7. Valg av nominasjonskomite. Samuel Szteinbaum foreslås gjenvalgt som styreleder. Samtidig foreslås han valgt inn i nominasjonskomiteen. NUES: «Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret.» Atea 29.apr Sak 10a. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det er gitt for lite informasjon om det kortsiktige bonusprogrammet. Atea 29.apr Sak 10b. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Opsjonsprogram. Mesteparten av tildelte opsjoner kan utøves før det har gått tre år. Atea 29.apr Sak 12. Fullmakt til å utstede aksjer som skal brukes i opsjonsprogrammet. Se begrunnelse under 10b. Austevoll 23.mai Sak 9. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det gis svært lite opplysninger om selskapets bonusprogram. Awilco LNG 12.jun Sak 10: Godtgjørelse til ledende ansatte. Bonus til administrerende direktør tildeles diskresjonært (uten klare bonuskriterier). Selskapet har heller ikke et definert tak for bonus til administrerende direktør. 14.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Bionor Pharma Diskresjonære bonuser kan utbetales for ekstraordinære prestasjoner. Det er ikke klart definert hva som er ekstraordinært, og det er ikke et absolutt tak på bonusene. Bonheur 28.mai Sak 4. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Kandidater er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til generalforsamlingen. Bonheur 28.mai Sak 5. Vedta honorar til styremedlemmer. Størrelsen på foreslått honorar er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til til generalforsamlingen. Bouvet 20.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR BWG Homes 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR BW LPG 22.mai Sak 3. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. Det er mangelfullt redegjort for detaljene i tilbakekjøpsprogrammet. BW Offshore 22.mai Sak 5. Fullmakt til styret til å velge styremedlemmer. Styret vil etter generalforsamlingen ha seks medlemmer, men vedtektene åpner for inntil 10 styremedlemmer. I denne saken ber styret om fullmakt til å komplettere styret med ytterligere medlemmer. KLP og KLP-fondene ønsker ikke å gi styret denne fullmakten fordi vi mener styrevalget bør gjøres av aksjonærene. Cermaq 14.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Det norske oljeselskap 07.apr Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill).

3 Det norske oljeselskap 07.apr Sak 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). DNB 24.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR DNO International 05.jun Sak 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Kandidatene Mossavar-Rahmani og Gunnar Hirsti sitter også i styret. Dette er i strid med Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefalinger om at valgkomiteen bør være uavhengig av styret. KLP og KLP-fondene finner derfor å måtte stemme mot de foreslåtte kandidatene til valgkomiteen. DNO International 05.jun Sak 6. Vedta styrehonorar. Styreleders honorar foreslås økt med 10% til kroner. Honoraret er uvanlig høyt i norsk sammenheng. Videre sitter styreleder selv i valgkomiteen som foreslår dette uvanlig høye honoraret. DNO International 05.jun Sak 10. Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten på 15% av aksjekapitalen overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Fullmakten kan i tillegg brukes i oppkjøpssituasjoner eller i i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 05.jun Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan brukes i oppkjøpssituasjoner eller i i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DOF 23.mai Sak 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør mottar 0,5% av selskapets årlige resultat i bonus. Dette innebærer at bonus vil bli utbetalt også ved utilfredsstillende lav (men positiv) avkastning på egenkapitalen. DOF 23.mai Sak 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25% av aksjekapital. Dette er over KLPs øvre grense på 10%. Dolphin Group 28.mai Sak 6. Vedta honorar til styremedlemmer. I tillegg til ordinært styrehonorar mottok «working chairman» 342k USD i annen godtgjørelse fra selskapet. I følge NUES bør ikke ledende ansatte være medlem av styret, da dette kan føre til blanding av roller og svekket uavhengighet. Dolphin Group 28.mai Sak 9. Valg av styre. Ledende ansatte bør ikke sitte i styret. Se begrunnelse under sak 6. Dolphin Group 28.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Se begrunnelse under sak 14. Dolphin Group 28.mai Sak 14. Vedta opsjonsplan. Inkludert tidligere utstedte opsjoner kan utvanningen bli på opp til 8%. 1/3 av tildelte opsjoner kan utøves årlig over tre år. Programmet er altså både stort og relativt kortsiktig. Utfra en helhetsvurdering stemmer vi mot. Dolphin Group 28.mai Sak 15. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogrammet. Se begrunnelse under sak 14. Eidesvik Offshore 15.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Ekornes 12.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

4 Eltek 06.mai Sak 7. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Eltek har en bonusordning som omtales som "rentention linked". KLP er prinsipielt mot utbetalinger for å bli værende i et selskap. Det er heller ikke redegjort for detaljene i dette bonuselementet. 14.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Evry Langsiktig insentivprogram. 33% av grunnlønn utbetales til CEO, 13-22% til resten av ledelsen. Utbetales i Evry-aksjer med tre års bindingstid. Ingen prestasjonskrav. Farstad Shipping 14.mai Sak 7: Godtgjørelse til ledende ansatte. CEO og CFO er berettiget til en kompensasjon tilsvarende to års lønn dersom det forekommer en endring i kontrollerende eierskap slik at vedkommende forlater sin stilling, uavhengig om dette er grunnet oppsigelse eller fratredelse på eget initiativ. Dette overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for etterlønn. Fred Olsen Energy 27.mai Sak 7. Vedta styrehonorar. Forslag til honorar foreligger ikke pr 13. mai. AVSTÅ Ganger Rolf 28.mai Sak 5. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Kandidater er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til generalforsamlingen. Ganger Rolf 28.mai Sak 6. Vedta honorar til styremedlemmer. Størrelsen på foreslått honorar er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til til generalforsamlingen. Gjensidige Forsikring 24.apr Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Aksjene skal brukes i et langsiktig opsjonsprogram for ledelsen. Opsjonene kan utøves etter bare to år. Hoegh LNG 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Kongsberg Automotive 07.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Kongsberg Gruppen 08.mai Sak 10. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Langsiktig insentivprogram. 25% av grunnlønn til administrerende direktør, 10-15% til resten av ledelsen. Utbetales i Kongsberg-aksjer med tre års bindingstid. Ingen særlige prestasjonskrav for å få tildeling. Lerøy Seafood Group 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Marine Harvest 20.jan Stemte for styrets forslag i alle saker. FOR Marine Harvest 22.mai Sak 9. Fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Fullmakten er på inntil 15,6% av aksjekapital og overskrider dermed, både isolert sett og sammen med en vanlig emisjonsfullmakt på 10% (sak 8), KLP og KLP-fondenes grense for generelle fullmakter. Nordic Semiconductor. 11.apr Sak 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør mottar bonus for å bli værende i selskapet, opsjoner kan utøves etter ett år og det er uklare kriterier for tildeling av bonus. Norsk Hydro 07.mai Sak 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Langsiktig insentivprogram. 30% av grunnlønn til CEO, 25% til resten av ledelsen. Utbetales i aksjer med tre års bindingstid. Prestasjonskrav er at underliggende EBIT skal ha vært positivt foregående år. Dette prestasjonskravet er for lite ambisiøst. North Energy 25.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrende direktør og finansdirektør har avtale om to års etterlønn, noe som er mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene godkjenner. Norwegian Air Shuttle 14.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Property 10.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

5 Odfjell Drilling 18.jun Sak 2. Valg av Bengt Lie Hansen til valgkomiteen. Hansen sitter også i styret. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefaler at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør sitte i styret, og at vedkommende ikke bør stille til gjenvalg til styret. Det er uklart om Hansen vil ta gjenvalg til styret. Odfjell Drilling 18.jun Sak 3. Valg av Helene Odfjell til valgkomiteen. Odfjell sitter også i styret. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefaler at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør sitte i styret, og at vedkommende ikke bør stille til gjenvalg til styret. Det er uklart om Odfjell vil ta gjenvalg til styret. 07.mai Sak 10 b-c. Valg av nominasjonskomite. Laurence Odfjell (styreleder) og Christine Odfjell SE Rødsæther (styremedlem) foreslås valgt til medlemmer av nominasjonskomiteen. Styremedlemmer bør ikke sitte i nominasjonskomiteen. Olav Thon 21.mai Sak 4. Vedta honorar til styre og revisor. Forslag til honorar er ikke offentliggjort pr 9. AVSTÅ mai. Olav Thon 21.mai Sak 10. Styrevalg. Kandidater er ikke navngitt pr 9. mai. AVSTÅ 03.jun Sak 16. Vedta aksjeinsentivprogram for ansatte. Aksjeinsentivprogrammet erstatter Opera Software opsjonsordningen selskapet hadde tidligere. 3 mill. aksjer (2,26% utvanning) over fire år. Sammen med utestående opsjoner inntil 7,6% utvanning. Den ansatte betaler pålydene (0,02 kroner) for tildelte aksjer. Vi stemmer mot fordi utvanningen er stor og fordi de ansatte mottar nærmest gratis aksjer. Opera Software 03.jun Sak 12. Finansiering av planen under sak 16. Opera Software 03.jun Sak Finansiering av planen under sak 16. Orkla 10.apr Sak 6. Styret foreslår at det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers frist. Dette gir aksjonærene kort tid til å behandle forslagene. Oslo Børs 26.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Panoro Energy 15.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR PCI Biotech 13.mai Sak 7.5. Styrevalg. Navn på kandidat nr. 5 foreligger ikke tidsnok. AVSTÅ P/F Bakkafrost 05.apr Sak 11 Eventuelt. Vi vet ikke hva som eventuelt kan bli tatt opp under dette punktet. PGS 09.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Photocure 27.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Polarcus 13.feb Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Polarcus 13.mai Sak 5.3. Valg av Hege Sjo som medlem av valgkomiteen. Hun foreslås også gjenvalgt til styret. Det er i strid med anbefalingen fra NUES. Polarcus 13.mai Sak 7. Opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet er for stort (2,96% av utestående akjser og 7.05% inkludert tidligere programmer). Polarcus 13.mai Sak 8. Fullmakt til å utstede aksjer som skal brukes i opsjonsprogrammet under punkt 7. Prosafe 28.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Q-Free 22.mai Sak 9. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale på to år ved fusjoner/oppkjøp. Dette er lenger enn det KLP og KLP-fondene støtter. REC Silicon 12.mai Sak 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Karen Helene Ulltveit-Moe foreslås valgt. Hun er gift med styreleder Jens Ulltveit-Moe og således ikke uavhengig i forhold til styret. REC Solar 31.mar Sak 5 (ii) Fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal brukes til aksjeopsjonsprogrammer for ansatte. Opsjonsprogrammet foreligger ikke ennå. Dette bør være på plass før fullmakten vedtas.

6 REC Solar 31.mar Sak 6/8 Styrevalg og honorar til styret. Ole Enger foreslås valgt som arbeidende styreformann. 1,5 mill. kroner foreslås i samlet kompensasjon til Enger. Selskapet er fortsatt relativt nystartet og administrerende direktør har akkurat trukket seg fra stillingen. Samlet gjør dette at vi stemmer for. Royal Caribbean Cruises 12.mai Sak 2. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtaler på to årslønner. Dette er mer omfattende enn det KLP og KLPfondene godkjenner. 04.jun Sak 8. Vedta aksjeinsentivprogram for ansatte. Aksjeinsentivprogrammet erstatter opsjonsordningen selskapet hadde tidligere. Programmet er ikke spesielt stort, men 1/3 av Salmar aksjene i programment gis til de ledende ansatte vederlagsfritt uten prestasjonskriterier. KLP og KLP-fondene finner derfor å måtte stemme mot dette programmet. FOR SAS 18.feb Sak 11 Styrevalg. Valgkomiteens innstilling for alle kandidater forelå ikke tidsnok. KLP og KLPfondene AVSTÅ manglet dermed beslutningsgrunnlag og avsto fra å stemme. Schibsted 07.mai Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Fullmakten kan brukes også i en oppkjøpssituasjon. Schibsted 07.mai Sak 9: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med tre års bindingstid. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår mener vi at dette programmet har mer karakter av en fastlønn. Siem Offshore 02.mai Sak 9. Tilbakekjøpsfullmakt. Det er ikke satt noen begrensninger på tilbakekjøpsfullmakten. Solstad Offshore 19.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Statoil 14.mai Sak 7. Forslag fra aksjonær om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandvirksomheten i Canada. KLP og KLP-fondene støtter ikke forslaget. Debatten om verdens energikilder og forurensning er svært viktig, men Statoils oljesandsatsning får et uforholdsmessig fokus. Vi vil fortsette vår dialog med selskapet og opprettholder en klar forventning om at selskapet skal gjøre sitt ytterste for å utvinne oljen på best mulig måte miljømessig og sosialt, samt i tråd med internasjonale normer på miljøområdet. Vi har kommunisert vårt standpunkt i møter med selskapet og gjennom et innlegg på generalforsamlingen i Statoil 14.mai Sak 8. Forslag fra aksjonær om at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis. Vi forventer også at Statoil i sin virksamhet tar stilling til utvinnningsprosjekter basert på en grundig vurdering av risikonivå og teknologisk kapasitet, samt et mål om en ansvarlig og bærekraftig drift. Generalforsamlingen bør imidlertid ikke detaljstyre selskapet på dette området.

7 Statoil 14.mai Sak 10. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør har en etterlønnsavtale som overskrider KLPs og KLPfondens øvre grense på en årslønn uten avkortning mot lønn i evt. ny jobb. Videre gir selskapets incentivprogram et fast kontantbeløp (20 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med en bidningstid. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men savner resultat- eller prestasjonskriterier knyttet til tildelingen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av fastlønn. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende bonusprogram. Stolt -Nielsen 15.apr Sak 3. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten er ikke begrenset til 10%. Stolt -Nielsen 15.apr Sak 4a - 4f. Styrevalg. Selskapet oppfyller ikke Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelses krav om at flertallet av styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. I tillegg bør administrerende direktør ikke være medlem av styret. Bare ett av seks foreslåtte styremedlemmer er uavhengig. Vi stemmer mot de øvrige fem. Storebrand 09.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Subsea 7 27.jun Sak 10. Gjenvalg av Jean Cahuzac til styret. Cahuzac er administrende direktør i Subsea 7. I følge NUES bør ikke ledende ansatte være medlem av styret. Sølvtrans 16.mai Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Beskrivelsen av bonusordningen er mangelfull og gir ikke grunnlag for å vurdere ordningen. Telenor 14.mai Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en avtale om avgangsalder på 60 år. KLP og KLP-fondene støtter ikke pensjonsordninger med så lav avgangsalder. 03.jun Sak 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet TGS Nopec har inngått avtale med administrende direktør om tre års etterlønn. Dette er mer omfattende etterlønn enn det KLP og KLP-fondene kan støtte. Tomra 29.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Veidekke 07.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen Holding 24.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Syntetisk opsjonsprogram. De syntetiske opsjonene kan utøves før det har gått tre år. Yara 05.mai Sak 4: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med tre års bindingstid. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår, mener vi at dette programmet har mer karakter av fastlønn. Yara 05.mai Sak 9. Styrevalg. Ingen innvendinger mot de nye styremedlemmene. FOR

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013)

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013) ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (201) Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer