Stiftelsen hadde ved arets utgang eiendeler til en bokf0rt verdi av kr Ved utgangen av 2011 var tilsvarende bel0p kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen hadde ved arets utgang eiendeler til en bokf0rt verdi av kr. 719 380 666. Ved utgangen av 2011 var tilsvarende bel0p kr. 689 161 303."

Transkript

1 BERGESENSTIFTELSEN ARSMELDING 2012

2 BERGESENS ALMENNYTTIGE STIFTELSE Arsberetning2012 Stiftelsen hadde ved arets utgang eiendeler til en bokf0rt verdi av kr Ved utgangen av 2011 var tilsvarende bel0p kr Av verdien var kr aksjer og aksjefond, kr obligasjoner og obligasjons- og pengefond, kr bankinnskudd og kr et maleri av Thomas Fearnley som er utlant til Nasjonalmuseet. Stiftelsen hadde ved arsskiftet en kortsiktig gjeld pa kr , hvorav kr som er vedtatt, ikke utbetalte, donasjoner. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld. Resultatregnskapet viser et overskudd f0r innvilgede donasjoner pa kr Arets avkastning pa verdipapirportef0ljen var kr Arsresultatet etter donasjoner ble kr som er overf0rt til annen formalskapital. Bergesens Almennyttige Stiftelse "skal fremme almennyttige formal som vanligvis ikke Ivaretas av det offentlige. Den skal i saerlig grad tilgodese kulturelle og humanitaere Oppgaver, samt... s0ke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialoppgaver." Til sammen ble 161 s0knader innvilget i De to st0rste enkeltdonasjonene var st0tte til Kongelig Norsk Seilforenings senter for barn, unge og funksjonshemmede pa Bygd0y som fikk kr , - og innkj0p av robot, det s.k. EKSO-skjelettet, til Sunnaas Sykehus for kr I 2012 var det humanitaere omradet st0rst hva angar st0rrelsen pa de samlede bevilgningene. Ca. 48% av alle utdelte midler gikk hit, og de st0rste tilskuddsmottakerne er R0de Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Ogsa Alfa Kurs- og behandlingssenter mottok et betydelig bel0p. Omradet er ellers preget av relativt mange s0knader om sma bel0p. Blant de 320 s0knadene stiftelsen behandlet pa arets 7 styrem0ter utgj0r S0knader til kunst- og kulturformal det st0rste antallet. 0konomisk gikk til sammen ca. 33% av stiftelsens ressurser til disse formalene. Stiftelsen st0tter en rekke festivaler pa musikkomradet, og nevnes kan Oslo Kammermusikkfestival, Ris0r Kammermusikkfest, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Operafestival, Oslo Sacred Music Festival og andre. St0tte fikk ogsa Ungdomssymfonikerne som star sentralt i rekrutteringen til musikklivet. Av andre festivaler som har mottatt bidrag kan nevnes Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad, og blant enkelttiltak Operaen i Kristiansund, Visjoner Teater, et nyskrevet operaverk "Adam og Eva", den nye konsertarenaen i Stavanger med Ensemble Bjergsted samt de profesjonelle ensemblene Grieg Trio og Eple Trio.

3 S0knadene om st0tte til god dokumentarfilm har tatt seg opp, og den unge formidlingsplattformen Gr0nnskjerm har mottatt bidrag fra stiftelsen i 2012 ved siden av noen enkeltfilmer. Dessuten fikk Skimus^et et betydelig bel0p til et digitaliseringsprosjekl Under kategorien Annet ligger en rekke uspesifiserte formil der st0tte til forskning, medisinske formsl og idrett utgj0r de viktigste. i 2012 gikk ca. 19% av midlene til dette. Blant de vesentligste mottakerne kan nevnes utstilhngsprosjektet Norske Hav, Oslo Byes Vel, to medisinske prosjekter, Snowboardforbundet, Roforbundet og milj0relaterte tiltak. Regnskapet er avlagt under den forutsetning at stiftelsen skal fortsette. Stiftelsen har ikke drevet forsknings- eller utviklingsvirksomhet Virksomheten forurenser ikke det 5^re milj0. Stiftelsen hadde en heltidsansatt daglig leder som ivaretok stiftelsens administrasjon. Likestilling er oppfylt i administrasjon og styre. Stiftelsen leier kontorer av Havfonn AS i Villa Bergehus, Drammensveien 106 i Oslo. Sty ret anser arbeidsforholdene for den ansatte for gode. Regnskapsf0rselen ivaretas av AS Procurator. Stiftelsen har engasjert Grieg Investor AS som rsdgiver for forvaltningen av stiftelsens midler. Oslo, Styret i Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stifle Jan-FredrikWilhelmsen Styreleder Jon Bing

4 Resultatregnskap Anskaffede midler og forbrukte midler Note Renteinntekter Avkastning pa verdipapirer Finans og investeringsinntekter Sum anskaffede midler Bevilgninger, tilskudd m.v LtJnnskostnader Annen driftskostnad Sum forbrukte midler Arets aktivitetresultat Tillegg/reduksjon formalskapital Annen formslskapital Sum tillegg/reduksjon Sigval bers^jgi^^. og hustru NaiAFs Abnennytlige Stiftelse Org.nr Arsregnskap 2012

5 Balanse Eiendeler Note Bevaringsverdige eiendeler Kunst Sum bevaringsverdige eiendeler Finansielle anleggsntidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anieggsmidler Sum anieggsmidler Oml0psmidler Ford ringer Andre kortslktige fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum oml0psmidler Sum eiendeler S^al Bergesen d.y. og hustru Nankrs Almennyttige Stiftelse Org.nr i^rsr«gnskap2012

6 Balanse Formlilskapital og gjeld Grunnkapital Annen formslskapital Sum formalskapital 7 Note Gjeld Kortsiktig gjeld Leverand0rgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 3 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum fbrmlilskapitai og gjeld ^ Oslo, Jan-Fredrik Wllhelmsen Styreleder Helena Sun^ StyrenfT^lem. -^an Chf\t3Ttrrier Sundt Styremedlem Morten Sig^ Bergesen Styremedlem Tom Bergesen Styremedlem V otto A. Smiseth Styremedlem ^.11 Jon Bing ityremedlem SKvalBerKesend.y.oghustruNankrs Almennyttige Stiftelse Org.nr Arsregnskap 2012

7 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regriskapsskikk for ideelle organinsasjoner. Oml0psmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et ar etter anskaffelsestidspunktet. Finansielle aksjeinvesteringer klassifiseres som oml0psmidler og langsiktige investeringer som anieggsmidler. Obligasjoner/sertifikater klassifiseres som oml0psmidler. Akjser, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi. Andeler i kommandittselskaper er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi. Fordringer er oppf0rt til palydende med fradrag for forventet tap. Donasjoner blir kostnadsf0rt i det 3ret bevilgningen besluttes, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til bevilgningen blir donasjonen kostnadsf0rt dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetaling vil skje. Stiftelsen har ikke erverv som formll, og er fritatt for skatt pd inntekt og formue som f0lge av gjennomf0ringen av dens ideelle formal (skattelovens 2-32). Note 2 Investeringer Stiftelsen hadde ved inngangen av iret en andel pa 3,333% i KS Teknoinvest VII. Ks'et er awiklet i Bokf0rt verdi Markedsverdi Mer-/mlndreverdi Aksjer Aksjefond Obligasjons-Zpengemarkedsfond Sum Avkastning pa verdipapirer Netto realiserte gevinster/(tap) Netto urealiserte gevinster/(tap) Utbytte Renteinntekter pi obligasjoner/pengemarkedsfond Resultat av investering i KS Sum Sigval Bergesen d.y. og htf^ i Nanki's Almennyttige Stiftelse Org.nr Arsregnskap 2012

8 Noter Note 3 Donasjoner Innvilgede Utbetalt Avsatt Donasjoner Donasjoner 2012 (bel0p inntil ) Sum tillegg er det innvilgede, ikice utbetalte, donasjoner med betingelser pa totalt per Disse er ikke bokf0rt i regnskapet. Note 4 L0nnsko5tnader Styrehonorar (Herav styrets leder: ) L0nn Forretningsf0rerhonorar Offentlige avgifter Andre ytelser Sum Stiftelsen har hatt en ansatt i xx% stilling siden februar Stiftelsen er ikke pliktig til 3 ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 Driftskostnader Kapitalforvaltningshonorar Regnskapsf0rerhonorar Revisjonshonorar (Herav bistand: 0) Lokalkostnader St0tteannonser Reisekostnader Andre driftskostnader Sum Note 6 Bankinnskudd Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk. Bel0pet dekker skyldig skattetrekk ph kr pr Note 7 Egenkapital Grunnkapital Annen formalskapital Sum formslskapital FormSlskapital Arsresultat Kapital Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Org.nr Arsregnskap 2012 Almennyttige Stiftelse

Årsregnskap 2013. Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse Org.nr.:943 026 165. Utarbeidet av:

Årsregnskap 2013. Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse Org.nr.:943 026 165. Utarbeidet av: Årsregnskap 2013 Org.nr.:943 026 165 Utarbeidet av: Årsberetning 2013 Stiftelsen hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 799.407.184. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende beløp kr.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Årsrapport 2011. 2. driftsår

Årsrapport 2011. 2. driftsår Årsrapport 2011 2. driftsår Ringerike Ishockeyklubb Sparebankstiftelsen har evighetens perspektiv! Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige!

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For a ret 2012 8. april 2013 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

ÅRSBERETNING ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE

ÅRSBERETNING ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING 2013 ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE 1 ÅRSBERETNING 2013 Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre og kan se tilbake på 47 års

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer