3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag , kl i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om vedtektsendring for sammenslåing av aksjeposter og boenheter. Innkommet forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av andre utvalg/komiteer Oslo, Styret i Professor Dahlsgt 39 AS Knut Rørbakken /s/ Tor Erik Holtmoen /s/ Erik Tønne /s/ I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Professor Dahlsgt 39 AS TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2009 Siden forrige ordinære generalforsamling har selskapets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Knut Rørbakken Professor Dahls Gate 39 A Styremedlem Tor Erik Holtmoen Professor Dahls Gate 39 A Styremedlem Erik Tønne Professor Dahls Gate 39 B VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Liss Wiig Sorgenfrigata 27 A Varamedlem Ragnhild Fleischer Professor Dahls Gate 39 A GENERELLE OPPLYSNINGER OM BOLIGAKSJESELSKAPET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av boligaksjeselskapet 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 3 menn. Boligaksjeselskapet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Boligaksjeselskapet består av 21 aksjeleiligheter. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Boligaksjeselskapet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i selskapet. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

3 3 Professor Dahlsgt 39 AS VAKTMESTERTJENESTE Selskapet har avtale om vaktmestertjenester med Gårdreform AS. FORSIKRING Boligselskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at boligselskapet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte aksjonær gjør inne i boligen. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks e-post : Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. SELSKAPETS LÅN Boligaksjeselskapet har lån i DnBNOR Bank ASA. Se balansen samt note i regnskapet.

4 4 Professor Dahlsgt 39 AS EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Aksjeeierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av boligselskapets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. TELENOR Boligaksjeselskapet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til boligaksjeselskapet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT Boligaksjeselskapet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund Strøm AS

5 5 Professor Dahlsgt 39 AS REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD 2009 Maling av vinduer. Utskifting av dører i butikklokaler Installasjon avtrekkesvifter for ventilasjon i oppgang B 2006 Avløpsrør for kloakk mellom boligblokk og kommunal ledning ble byttet. Rengjøring av soilrør Oppganger ble rehabilitert, samt utskiftning av dører til boenheter til brannsikre dører Heiser ble rehabilitert Taket ble rehabilitert Fasade ble rehabilitert.

6 6 Professor Dahlsgt 39 AS STYRETS ARBEID Styrets sammensetning i perioden: Styrets leder Knut Rørbakken 10 akjser Styremedlem Tor Erik Holtmoen 8 aksjer Styremedlem Erik Tønne 10 aksjer Varamedlem Ragnhild Fleischer xx aksjer Varamedlem Liss Wiig xx aksjer Styrets hovedoppgave i driftsåret 2009 Styret har hatt jevnlige møter vedrørende gårdens drift. Styrets målsetning er å fremme trivsel og effektiv drift av gården. Vi bekrefter at vår virksomhet ikke forurenser miljøet. Styrets viktigste oppgaver i 2009 Styret har i perioden gjennomført følgende: 1. Diverse løpende veldikeholds- og utbedringsoppgaver 2. Etablert avtaleforhold med Europark om parkeringskontroll 3. Gjennomført branninspeksjon (på styrets initiativ) med Oslo Brann- og Redningsetat 4. Maling av samtlige vinduer i gården utvendig 5. Anskaffet HMS (helse, miljø og sikkerhet) dokumentasjon og påbegynt arbeidet med nye HMS-rutiner ihht Internkontrollforskriften 6. Påbegynt prosjekt for brannsikring av gården (varslingsanlegg, rømmingsveier, slokkemidler, sikring av fellesområder) 7. Utredet juridisk vedtektsendringer om sammenslåing av boenheter og aksjer 8. Plantegninger over gården og påbegynt prosess om bruksendring av utleieenhet 1. etg oppg. A 9. Skiftet dører (2 stk) i forretningslokaler mot Professor Dahlsgate Styret jobber videre med følgende: 1. Videreutvikle HMS-rutiner 2. Prosjekt brannsikring av gården 3. Istandsettelse av gammelt rullerom slik at det kan benyttes til andre formål. 4. Skur eller levegger for søppelkasser 5. Skur og stativ for sykler i midtgården 6. Forprosjekt vedr. vann og avløp Styret har etablert et godt samarbeid med OBOS Eiendomsforvaltning AS. Det arbeides kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet. Prof. Dahlsgt. 39 AS eies av 21 aksjonærer. Skifte av eierforhold i aksjeselskapet i det året som har gått, har gitt oss følgende nye aksjonærer som styret ønsker hjertelig velkommen: Marianne Sundvall Lars Gabriel D. Smith Wenche Lillevik

7 7 Professor Dahlsgt 39 AS BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om selskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2009 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var maling av vinduer, og utskiftning av dører i butikken. Det har vært en prisøkning på vaktmestertjenester som har medført at kostnadene ble på kr mot budsjettert kr Selskapet har hatt kostnader på konsulenthonorarer på kr mot budsjettert kr Avviket skyldes juridisk bistand i forbindelse med sammenslåing av boenheter. Revisors honorar for regnskapsåret 2009 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 Professor Dahlsgt 39 AS KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 2,75% under kr ,85% over kr STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33% av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene ENERGIMERKING AV BOLIG Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan aksjonærene selv utarbeide en energiattest for sin bolig. FORSIKRING Bygningsforsikringen er uendret fra 2009 til Dette inkluderer 2,8% økning i byggeindeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligaksjeselskapets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER De kommunale avgiftene øker med ca. 5%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

9 9 Professor Dahlsgt 39 AS INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2010.) Oversikten er basert på 5% økning av felleskostnader fra Det er lagt inn kr i drift og vedlikehold for brannsikringstiltak. Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Professor Dahlsgt 39 AS Knut Rørbakken /s/ Tor Erik Holtmoen /s/ Erik Tønne /s/

10 10 Professor Dahlsgt 39 AS Tlf: Fax: w w w.bdo.n o O rg.nr M VA BDO A S Postboks 1704 Vika M unkedam sveien O slo Til generalforsam lingen i Professor Dahlsgt. 39 AS REVISJO N SBERETNIN G FO R 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Professor Dahlsgt. 39 AS for regnskapsåret 2009, som viser et underskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetn ingen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i N orge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetnin gen er avgitt av selskapets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i sam svar m ed lov, forskrift og god revisjonsskikk i N orge, herunder revisjonsstandarder vedtatt a v Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinform asjon. Revisjon om fatter kontroll av utvalgte deler av m aterialet so m underbygger inform asjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestim ater, sam t vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, om fatter revisjon og så en gjennom gåelse av selskapets form uesforvaltning og regnskaps - og intern kontrollsystem er. Vi m ener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Styreprotokoll er ikke forlagt oss. Vi m ener at årsregnskapet er avgitt i sam svar m ed lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonom iske stilling 31. desem ber 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstem m else m ed god regnskapsskikk i N orge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig re gistrering og dokum entasjon av regnskapsopplysninger i sam svar m ed lov og god bokføringsskikk i N orge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente m ed årsregnskapet og er i sam svar m ed lov og forskrifter. 14. april 2010 BDO AS M erete O tterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

11 11 Professor Dahlsgt 39 AS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Garasjer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

12 12 Professor Dahlsgt 39 AS BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

13 13 Professor Dahlsgt 39 AS GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Lån fra eierne, avdragsfritt Depositum SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag 0 1 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO /, , STYRET FOR PROFESSOR DAHLSGT 39 AS KNUT RØRBAKKEN /s/ TOR ERIK HOLTMOEN /s/ ERIK TØNNE /s/

14 14 Professor Dahlsgt 39 AS NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Brensel Lokaler Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr Redusert pga tilbakeføring av en avsetning på fra I tillegg har styret fått dekket mat for kr 343 jfr. note 10. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

15 15 Professor Dahlsgt 39 AS NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Malermester Thorendal AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

16 16 Professor Dahlsgt 39 AS NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Lyspærer og sikringer -913 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kostnader tillitsvalgte -343 Andre kontorkostnader Porto Gaver -250 Bankgebyr -287 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 282 Renter sparekonto OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader -140 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER DNBNOR renter lån DNBNOR gebyr lån -900 Renter leverandørgjeld -176 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Gnr.215/bnr.280 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

17 17 Professor Dahlsgt 39 AS NOTE: 14 REHABILITERING Rehabilitering bygninger Rehabilitering heiser Rehabilitering oppganger Avskrevet tidligere Avskrivning i år SUM REHABILITERING NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Gjensidige Forsikring SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 16 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 201 aksjer à kr 500. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB NOR Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,85%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum 2 lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Purregebyr -118 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -118

18 NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr Professor Dahlsgt 39 AS

19 19 Professor Dahlsgt 39 AS, Forslag til vedtektsendring - sak til ordinær generalforsamling Professor Dahlsgate 39 AS Følgende tekst foreslås tatt inn i vedtektene: 2-4: Sammenslåing av boenheter og aksjeposter (1) Styret kan godkjenne sammenslåing av boenheter og aksjeposter. (2) Styret kan godkjenne at tidligere sammenslåtte boenheter og aksjeposter deles opp. (3) Ved sammenslåing av to eller flere boenheter, får den nye boenheten et like stort antall aksjer, likt antall stemmer og andel felleskostnader som de opprinnelige boenhetene hadde til sammen. Ved oppdeling av tidligere sammenslåtte boenheter, vil de nye boenhetene ha like mange aksjer, antall stemmer og andel felleskostnader som de opprinnelig hadde før sammenslåingen. Se for øvrig vedlagte betenkning fra Advokatene i OBOS av 6. juli 2009

20 20 Professor Dahlsgt 39 AS,

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer