Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr / Arkivnr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8)"

Transkript

1 Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr / Arkivnr ) Prosjekteier Ladestasjoner AS' formål er å bidra til redusert miljøbelastning fra transportsektoren gjennom å utvikle kommersielle tjenester og produkter som stimulerer til økt bruk av energieffektive kjøretøy med lave eller ingen utslipp. Selskapet er forholdsvis nystifta, og er en videreføring av aktivitetene i ladestasjoner.no som siden 2009 har vært et visningslag på internett for å hjelpe elbilister fram til ladestasjonene. Ladestasjoner.no var også involvert i utviklingen av mobiltjenesten LadeNå! Ladestasjoner har et samarbeid med Norsk Elbilforening hvor vi gir teknisk bistand til forvaltning og utvikling av ladestasjonsdatabasen NOBIL. Forøvrig ønsker vi å utvikle generelle og skreddersydde tjenester slik at ulike brukergrupper med elbiler kan dra nytte av ladeinfrastrukturen. Også utover hva vi så langt har utviklet for det generelle forbrukermarkedet av personlige elbilister. Bak Ladestasjoner AS er det et utvalg mennesker med en bred og variert erfaring med elbil, og hvor de fleste i det daglige arbeider med utvikling av IKT-løsninger. Norsk Elbilforening har en eierandel. Prosjektet Hovedmålet har vært å utforske og utvikle nye, skreddersydde tjenester basert på ladestasjonsdata, slik at dette kan stimulere til økt bruk av ladbare kjøretøy for nye brukergrupper i det profesjonelle markedet. Dette omfatter transportnæringen, flåteeiere, drosjer, bilutleie / leasing / deling, bilimportører, infrastrukturutbyggere og leverandører av digitale kartverk. I et undersøkende forprosjekt må behov, muligheter og nytte avklares gjennom dialog med aktørene. Dette inkluderer også utvikling av modeller for løsninger til demonstrasjonsbruk. Norge er i en unik situasjon ved å ha en nær komplett, åpen database for ladestasjonsinformasjon NOBIL. Denne er under kontinuerlig utvikling og nye muligheter melder seg med formidling av sanntidsdata, og også et framtidig scenario med toveiskommunikasjon mellom elbilist og ladestasjon. Muligheter prosjektet også kunne undersøke. Transnova har gjennom støtteprogrammet P bidratt til at dette undersøkende forprosjektet kunne gjennomføres. Norsk Elbilforening har vært en aktiv samarbeidspartner. Metodikken Arbeidet har blitt lagt opp på en slik måte at vi har forsøkt å identifisere de utfordringene og mulighetene, både praktiske og strategiske, som de profesjonelle brukerne står ovenfor i forbindelse med innfasing av elektriske kjøretøy. Vi tok kontakt med aktører innenfor mange ulike segmenter for å gjøre dybdeintervju for å avklare hva prosjektet kunne bidra med. Dette omfattet store private og offentlige flåteeiere, bilimportører og salgsledd av elektriske kjøretøy, utbyggere og eiere av ladeinfrastruktur og varetransport, samt taxinæring. I tillegg har flere av de mest kjente leverandørene av digitale karttjenester kontaktet prosjektet for å få bistand. 1

2 Responsen på henvendelsene har vært varierende. Men tatt i betraktning av at vi er tidlig ute i en markedsutvikling, må vi si at den i all hovedsak har vært positiv. Dessverre har vi i denne omgang opplevd noe manglende interesse fra varetransporten. F.eks. avslo Posten Norge intervju som vi hadde forventet skulle kunne være et viktig bidrag i prosjektet. Bortsett fra dette har de andre aktørene vært åpne, interesserte og også erkjent behovet for å se på løsninger knyttet til deres virksomhet. Det er vår oppfatning at mange profesjonelle aktører, av transportøkonomiske og miljømessige grunner, ønsker å ta i bruk elektriske kjøretøy nå som elbilene begynner å bli mer egnet for formålet. Likevel viser det seg at flere aktører ikke har tenkt over alle de praktiske utfordringene elbilbruk vil medføre for deres virksomhet. Det er nettopp en del av disse praktiske utfordringene prosjektet har bidratt til å identifisere. Deler av dette omfatter problemstillinger som går utover rent bruk av ladestasjonsdata, men ses på som nødvendig å løse for å kunne realisere økt bruk av elbiler. Ikke minst for å unngå at innfasingsprosjekter vil mislykkes. I tillegg ble vi utfordret på et område i yttergrensa av prosjektets formål da det oppsto et behov i infrastrukturbransjen, blant elbilistene og myndighetene, om å få presentert en mulig løsning for påbegynt interoperabilitet knytta til tilgang og betaling for lading av elbil. Prosjektet tok på seg denne oppgaven etter å ha avklart dette med Transnova. Dybdeintervjuene i form av flere timers samtaler er grundig referatført. I etterkant av møtene definerte vi funn som oppsto utifra behov som aktørene viste. I forarbeidet til disse intervjuene utarbeida vi et spørsmålssett som skulle avdekke viktig kunnskap for prosjektet: Har virksomheten elektriske kjøretøy i flåten per idag? I såfall, hvordan benyttes slike kjøretøy i virksomheten? Har virksomheten vurdert eller planlagt innfasing eller ytterligere kjøp av elektriske kjøretøy i nær framtid? Hvilke utfordringer ser virksomheten knyttet til at elektriske kjøretøy kan opereres på lik linje som andre kjøretøy? Bruker virksomheten informasjonsteknologi knyttet opp til flåtestyring eller annen logistikk knyttet til optimalisering av flåten? Vil det å ha former for online kjennskap til hvor ladestasjoner er tilgjengelig, som et sikkerhetsnett, kunne være til nytte for virksomhetens aktiviteter? Vil det å ha tilgang til sanntidsdata (ledig, opptatt, kanskje mulighet for reservasjon) fra ladestasjoner kunne være med å optimalisere bruken av elektriske kjøretøy? Vil det være av interesse av å benytte tilgjengelig bruksinformasjon fra ladestasjoner til statistikk, historikk eller andre formål? Vil det være behov for å bygge ut egen tilpasset infrastruktur? Normallading eller hurtiglading? Anser virksomheten at den har tilstrekkelig kompetanse innenfor elektriske kjøretøy og ladeinfrastruktur? Ser selskapet andre områder av virksomheten hvor bruk av ladestasjonsdata kan være av forretningsmessig nytte? Utover de spesifikke intervjuene har vi med ulike aktører hatt mange telefonsamtaler, deltatt i ulike fora og andre prosjekter for å innhente kunnskap som er nyttig for prosjektet. Dette har foregått gjennom hele prosjektets tid. Av konkurransemessige hensyn for flere av aktørene, oppgis det ikke navn på alle i denne rapporten. 2

3 Problemstillinger På basis av funnene som kom fram i de ulike intervjuene, tok vi fatt i følgende hovedproblemstillinger som aktørene avdekket for oss: 1. Store flåteeiere har behov for å utvikle en dedikert ladeinfrastruktur med det innholdet og kvaliteten brukerne vil trenge. Det omfatter tilgang på sanntidsdata med varsel om ladestopp, tilgjengelighet, reservasjon, ID-kontroll og effektiv utnyttelse av ladeinfrastrukturen. 2. Store flåteeiere ser behovet for å få integrert offentlig hurtigladeinfrastruktur som et sikkerhetsnett for virksomheten deres. 3. Profesjonelle leasingaktører mister informasjonstilgang og kontroll når bruk av bensinkort utgår fordi elbilene lades fra strømnettet. Dette må løses gjennom annen innhenting av samme informasjon, f.eks. kilometerstand, fra ladeinfrastrukturen, de elektriske kjøretøyene eller på annen måte. 4. Alle profesjonelle aktører ønsker å ha informasjon om ladestasjoner (med sanntidsdata) lett tilgjengelig for brukerne av elbilene. 5. Operatører ønsker å bruke NOBILs data som ressurs i dere eget arbeid (kommunikasjon, datainnhenting og forretningsmodell) og søker kompetanse for å utvikle konseptuelle og praktiske løsninger for dette. 6. Flåteeiere, elbilister og operatører har uttrykt ønske om enkel og universell tilgang til kommersiell ladeinfrastruktur, også med en interoperabilitet som muliggjør framtidig avregning mellom aktørene. 7. Bilimportører og salgsledd ønsker ladestasjonsdata best mulig integrert i bilene, alternativt med dedikerte apper, for å oppnå et godt servicenivå for kundene. Det søkes både mot lavterskelløsninger på kort sikt og framtidige innovative løsninger som kan gi konkurransefortrinn. 8. Leverandører av digitale kartverk trenger kvalitetssikrede, foredlede data i riktig format. Problemet deres på et nytt område som ladestasjonsdata, er å kunne innhente data effektivt da det generelt er et fragmentert datagrunnlag og varierende kvalitet på leverandørene og selve dataene. I tillegg er dette et nytt område hvor de ikke besitter spisskompetanse og er avhengig av leveranser av verifiserte data fra tredjeparter, inkludert hvilken type informasjon som er kritisk for brukerne. 3

4 Løsninger Prosjektet har ønsket å beskrive løsninger på noen av de mest aktuelle problemstillingene som har framkommet. Vi har gjort et utvalg av funnene ovenfor, basert på at disse har fellesnevnere med de andre utfordringene, hva vi tror har høyest effekt og dupliseringsmulighet for andre i bransjen. 1. Store flåteeiere har behov for å utvikle en dedikert ladeinfrastruktur med det innholdet og kvaliteten brukerne vil trenge. Det omfatter tilgang på sanntidsdata med varsel om ladestopp, tilgjengelighet, reservasjon, ID-kontroll og effektiv utnyttelse av ladeinfrastrukturen. Gjennom vår dialog med Oslo kommune, både dybdeintervjuet med UKE, samt løpende samtaler med Bymiljøetaten og UKE, forstår vi at det er et behov for å analysere utfordringer og muligheter ved innfasing av et større antall elbiler. Oslo kommune har et anbud ute hvor målsettingen er å anskaffe ca elbiler i løpet av 2-3 år. Uten at ladeinfrastrukturen for disse ennå er planlagt i detalj. Prosjektet har derfor opplevd at vi både må bidra med kompetanse om lading av elbil, kunnskap om utstyr / teknologier som kan brukes, samt hvilken informasjonsflyt som kan hentes ut av dette. Ansvarsforholdene i kommunen var på et tidlig tidspunkt noe uklare da dette var fordelt mellom flere etater. Oslo kommune har så langt satt opp en enkel infrastruktur i det offentlige rom. Såkalt lading Mode 1/2 uten kommunikasjonsmuligheter og overvåking av status. I utgangspunktet hadde kommunen tenkt noe lignende for egen drift, men som dybdeintervjuet med Oslo kommune viser, det følger en del ekstra utfordringer for ladbare kjøretøy som er driftskritiske. Det kan være nødvendig å bli varslet om utilsiktet ladestopp, tilgjengelighet på punkter, mulighet til å reservere, kjenne ID på kjøretøy som lader og annet som kan gjøre at utnyttelsen av ladeinfrastrukturen er effektiv. Dessuten må det etableres backupløsninger gjennom tilgang på hurtiglading. Prosjektet har derfor anbefalt kommunen å starte prosessen fra begynnelsen av, det vil si ved valg av hvor ladestasjoner skal være og hva slags ladeutstyr som velges. Prosjektets konkrete anbefalinger og forslag til løsninger: Identifisere bruken av elbilene og finne ut hvor de elektriske kjøretøyene er mest driftssensitive. Sette inn ressurser og nytenking der det er avgjørende med en stabil drift for kjøretøyene. Dermed kan kommunen ha en mest mulig kostnadseffektiv infrastruktur ved å segmentere den etter behov. Vi konsentrerer oss om det driftskritiske delen. Der anbefaler vi at det settes opp ladeinfrastruktur med såkalt «Mode 3» som muliggjør kommunikasjon mellom bil, ladepunkt og til et kontrollsystem. Dette er også utstyr som kan være forholdsvis rimelig, og idag har ladeffekt på ca 3,6 kw = fulle batterier i løpet av 4-5 timer. Kommunes kontrollsystem skal ha styring og varsler på om det skjer utilsiktede ladestopp som raskest mulig kan utbedres. Varsling kan knyttes opp mot mobil til bruker. Slik kan skadeeffekten reduseres ved enkle grep. Det er ytret ønske om at tilgjengelighetsinformasjon og interne reservasjonsmuligheter kan være metoder for å øke brukernes trygghet og utnytte infrastrukturen mest optimalt. Utifra bruken til kjøretøyene, vil det kun for et fåtall (f.eks. varetransport) være en slik bruk at hurtiglading er påkrevet. Derfor anbefaler vi ikke generelt å etablere egne hurtigladere. Men med en ekspanderende hurtigladeinfrastruktur i Oslo, må kjennskapen og tilgangen til denne være mulig, som et backupløsning ved ladestopp eller annen grunn til lite strøm på batteriene. Ved valg av rett utstyr og innsamling av data, kan dette resultere i en dedikert mobilapplikasjon for kommunens elbilbrukere. Den vil inneholde: Kartpresentasjon tilgjengelig infrastruktur for brukeren. 4

5 Ladestatus på bil (hvis biltype støtter det). Varsler om ladestopp også fra infrastruktur. Tilgjengelighetsinformasjon på lademulighet i real time. Booking av ladeplass hvis det viser seg ønskelig. Direkte tilgang til kommunens støttefunksjoner (driftssentral o.l). Informasjon om tilgjengelig hurtiglading. Dette er også et verktøy som kan brukes til annen pedagogisk informasjon til ferske elbilbrukere. Oslo kommune med sine ulike etater, samt politisk ledelse, er nå inne i en grundig prosess for å innfase elbiler på en best mulig måte. I samtaler bistår vi i denne prosessen, og det settes pris på råd og veiledning vi gir. Ytterligere oppfølging og forslag til løsninger vil bli gitt. 3. Profesjonelle leasingaktører mister informasjonstilgang og kontroll når bruk av bensinkort utgår fordi elbilene lades fra strømnettet. Dette må løses gjennom annen innhenting av samme informasjon, f.eks. kilometerstand, fra ladeinfrastrukturen, de elektriske kjøretøyene eller på annen måte. Idag benytter store leasingselskap administrasjonssystem som sikrer riktige serviceintervaller, forsikringsavtaler, kostnadskontroll o.l. på basis av løpende rapportering av kilometerstand. Dette meldes inn ved bruk av bensinkort. For elbiler utgår denne funksjonen. Det er heller ikke gitt at bilene vil fylle strøm på stasjoner hvor det er noen form for registrering av forbruk. Derfor må det tenkes helt nytt for innsamling av data som leasingselskapene anser som forretningskritiske: i. Det kan være et «ladekort» til erstatning for bensinkort. En slik løsning vil kreve at bruker må slå inn kilometerstand før lading igangsettes. Noe som kan være mulig å utvikle for avanserte ladeløsninger, f.eks. tilleggsfunksjoner på hurtiglading, for å ha samme tilbudet som er på bensinpumper. Men elbil vil og kan lades overalt, og dette anses som lite brukervennlig og effektivt for innsamling av data. ii. Leasingselskapene kan få rapportert inn kilometerstand via et mobil- eller webgrensesnitt, f.eks. hver 14.dag eller andre faste intervaller. Dette kan foregå som et oppkall á la måleravlesninger for strømmålere. Noe som vil kunne fungere greit, ha kontroll- og oppfølgingsfunksjoner, men påfører bruker ekstra operasjoner. På den annen side, ved sjeldne nok intervaller vil det likevel kunne oppleves som mindre bry enn å taste kilometerstand hver gang du fyller bensin. Denne løsningen vil pr dags dato være den enkleste og mest universelle å implementere, også gunstigst med hensyn til kostnader. iii. Informasjon fra avanserte ladestasjoner kan kobles opp automatisk gjennom gjenkjenning av kjøretøy og avlesning av dets IT-system. Men det er mange ulike teknologier på begge sider (ladepunkt og bil) som vil gjøre løsningen komplisert. iv. Informasjonen foreligger i bilens IT-system. Nyere biler kommer med mer avansert kommunikasjon og kan levere denne type data over mobilnettet. Det kan således være fornuftig å anbefale leasingselskaper å foretrekke slike bilmodeller da dette vil forenkle innsamling av kritisk data. Det vil si at bilen jevnlig rapporterer direkte på kilometerstand uavhengig av lading. Summert anser vi løsning nr ii som mest aktuell fordi den på kort sikt er enkelt gjennomførbar. Til tross for at den kanskje ikke er den mest framtidsrettede. Løsningen kan inkluderes i mobilapper leasingselskapene i alle fall tilbyr sine kunder. I dag omfatter ikke disse spesifikke forhold for elbiler, f.eks. tilgjengelighet på ladestasjoner og annen funksjonalitet beskrevet i prosjektet vårt, men dette vil tvinge seg fram etterhvert som leasingselskapene skal håndtere mange elbiler. Da kan denne formen for manuell avlesning av kilometerstand komme i en innpakning som forøvrig øker merverdien for kunden. 5

6 6. Flåteeiere, elbilister og operatører har uttrykt ønske om enkel og universell tilgang til kommersiell ladeinfrastruktur, også med en interoperabilitet som muliggjør framtidig avregning mellom aktørene. Forslag til løsning er beskrevet i et eget, vedlagt dokument «Felles LADEKORT for ladeinfrastrukturen». Dette er presentert for Norsk Elbilforening for å få elbilistene vurdering, samt på et felles møte arrangert av Transnova, hvor alle operatører var tilstede. Bransjen og myndighetene har dette til vurdering for å se om og hvordan prosjektforslaget kan realiseres. 7. Bilimportører og salgsledd ønsker ladestasjonsdata best mulig integrert i bilene, alternativt med dedikerte apper, for å oppnå et godt servicenivå for kundene. Det søkes både mot lavterskelløsninger på kort sikt, og framtidige innovative løsninger som kan gi konkurransefortrinn. a. Enkelte av elbilene har standard navigasjonsutstyr som er i stand til å vise ladeinfrastruktur på en overfladisk måte hvis data lastes inn før overlevering av bil. Slik det f.eks. er gjort med Mitsubishi i-miev. Utfordringen er å sikre en kontinuerlig oppdatering av denne informasjonen etterhvert som ladeinfrastrukturen bygges og endres. Teknisk har prosjektet på basis av NOBILs data utvikla en første modul som kan benyttes til dette formålet. Der kan du definere ulike filtre for å hente ut data som er tilpassa det enkelte kjøretøy og dets navigasjonssystem. Nå ligger dette som en generell tjeneste hvor det kreves at den enkelte bruker har nok innsikt og kunnskap til å gjennomføre en prosess fra valg av datagrunnlag, filtyper og innlasting på navigasjonssystem. Prosjektet er i dialog med utvalgte billeverandører om å skreddersy en mer tilpassa løsning for hver enkelt biltype. Dette kan presenteres på hjemmesider (billeverandørenes egne og ladestasjonstjenester) hvor dette blir en mer brukervennlig tjeneste. Du putter minnebrikke i PCen, trykker på en knapp og vips har du alt på plass. Dette vil gjennomføres avhengig av inngåelse av avtaler med de enkelte bilimportørene som har nytte av dette, og vil bli integrert på ladestasjoner.no som en dedikert side for bilmodellen. b. Andre har en mer integrert kartløsning som er utvikla for kjøretøyet, f.eks. Nissan LEAF, men ennå ikke klart å integrere fortløpende oppdatering av ladestasjonsdata. Gjennom et lengre samarbeid med NOKIA (Navteq) er data inkludert i navigasjonen i LEAF. Men dette dumpes bare hvert kvartal. Vi kan se at Nissan selv er klar over problemstillingen, derfor henviser de også til andre tjenester enn sine egne slik at LEAF-eierne skal få fortløpende oppdaterte data: Prosjektet er i samtaler med leverandører av digitale kartverk til bilnavigasjon for å bistå til at de kan bruke NOBILs API direkte for umiddelbare oppdatering av bilprodusentenes servere. Da vil forsinkelsen kun være forbundet med hvor ofte bilprodusentene oppdaterer bilenes navigasjon. Noe som sikkert ikke er overraskende, prosesser med slike aktører tar tid, derfor kan prosjektet ennå ikke konkludere en endelig løsning. c. Andre igjen har under utvikling svært avansert telematikk basert på at kjøretøyet kontinuerlig er online for å håndtere alle former for ITS-data. Vi er først blitt kjent med dette gjennom dialogen vi har hatt med f.eks. Renault og BMW. Det er grunn til å tro at lignende muligheter melder seg gjennom flere av de andre nye elbilimportørene som Daimler og Tesla. Dette åpner en hel ny verden for både leverandører og brukere. Disse systemene trenger igjen 6

7 leveranse av kvalitetssikre data i real time. Muligheter dette gir: Kontinuerlige endringer av statiske data om infrastrukturen, noe som er interessant, men ikke nødvendigvis så tidskritisk informasjon. Tilgjengelighetsdata som gir oversikt over status på ladestasjoner: i drift, ledig eller opptatt. Reservasjonsmuligheter fra navigasjonen. De to siste punktene er helt klart tjenester som øker verdien av ladeinfrastrukturen og hva operatørene kan tilby. Noe som igjen vil innvirke positivt på elbilistenes betalingsvillighet til den kommersielle delen av ladeinfrastrukturen. Real time ladestasjonsdata kan i hovedsak kommuniseres på to måter: Fra NOBIL via bilprodusentens server via mobilnettet til navigasjonen i bilen. Noe som er en velkjent teknologi. Men kan påføre brukerne en kostnad for datatrafikk. En ny, interessant mulighet til å transportere data i real time blir aktuelt i forbindelse med det nye digitale radionettet (DAB) i Norge. Dette vil være ferdig utbygd i 2014, dekke hele landet og i 2017 overta i sin helhet etter FM-nettet. DAB-radioer blir standard på fler og fler bilmodeller. Det interessante med standarden er tilleggsfunksjonen TPEG som kan transportere sanntidsdata på en mer avansert måte enn FMs TMC/RDS-system. Sanntidsdata om ladestasjonstatus kan transporteres over dette nasjonale radionettet på en effektiv måte og vises på bilens navigasjonssystem. Eksempelvis bruker Toyota DAB-teknologiens fortrinn i forbindelse med sin nye Prius: Toyota Touch Pro also incorporates DAB/DAB+/DMB digital radio as standard, making it compatible with a new advanced Transport Protocol Export Group (TPEG) traffic information service. Based on a digital communication channel, TPEG represents a significant improvement over existing, RDS-TMC analogue systems because it can carry far more information. Not only will its pin-point accuracy enable better navigation routing, but it will also supplement a basic traffic event and flow service with information on parking availability and fuel prices, adding additional information including speed limits and weather thereafter. Toyota har bare unnlatt å nevne at real time ladestasjonsdata også kan presenteres på denne måten. Imidlertid er dette nærmere presentert som en idé i dokumentet «Availability of DMB channels for EV charging,» Junghoon Lee, Gyung-Leen Park, Ho-Young Kwa. Vi gjengir oppsummeringen her: This paper addresses the availability of digital multimedia broadcasting to provide better charging services to electric vehicles. Through the advertisement framework which has been implemented by an extended TPEG frame and is capable of updating current waiting time in each charging station within a few second, the broadcast can eliminate multiple information retrieval requests from a lot of vehicles. The in-vehicle application first selects the candidate stations based on remaining battery and its current location. The uplink channel can be connected by either the cellular network or WiFi interface, if necessary. Then, the charging time estimation and time overhead for detour is evaluated to select the best one. Due to the delay in information posting, there can be inconsistency between the posted and the actual waiting time. The experiment shows that the inconsistency ratio is not so significant if charging stations are sufficiently available. Åpenbart er dette en form for nybrottsarbeid som ikke gir resultater innenfor prosjektperioden. Men vi opplever at dialogen er kommet godt igang. Flere av partene vurderer å forfølge disse mulighetene i samarbeid med oss. Prosjekteier vil søke å etablere et konsortium med aktører fra bilsiden og kringkasting i tillegg til oss selv for å se om dette kan bidra til å bringe Norge i front på utnyttelse av ladestasjonsdata i real time. Vi har fordelen både av å ha en moderne rikskringkasting, solid ladestasjonsdatabase og verdens 7

8 høyeste elbiltetthet. d. Flere elbiler har ikke navigasjon i kjøretøyet, og eierne vil være avhengig av andre måter å tilegne seg denne typen informasjon. Her foreslår vi muligheten for å utvikle skreddersydde mobilapplikasjoner, basert på hva vi ellers utvikler, men knyttes til den enkelte bilmodells profil slik at informasjonen som vises vil være optimal for nettopp denne brukeren. Dette er noe vi må gjøre for egen regning siden det ikke er andre oppdragsgivere enn brukerne av bilene. 8

9 Måloppnåelse Prosjektet anser at det har gjort flere interessante funn som stimulerer til videre arbeid for å utvikle nye løsninger og implementere disse for profesjonelle aktører. Vi har også opplevd at mange av aktørene erkjenner utfordringer og er positive til å jobbe videre med disse. Responsen på løsninger vi har presentert, er i hovedsak positiv da de oppleves som praktisk rettet og gjennomførbare. I prosjektsøknaden ble det vesentligste hinderet for prosjektet angitt som manglende behov for tiltaket. Det anser vi å ha tilbakevist. Noe som vil forsterkes med de økende mulighetene som ligger i en mer intelligent og hurtigere ladeinfrastruktur, sammen med økt utbredelse av elbiler. Vi er «early movers» i dette markedet. En konsekvens er at prosjektperioden har vist seg å være urealistisk kort for å få etablert avtaler. Markedet er i startgropa, og usikkerheten blant aktørene om det finnes muligheter eller ei, er såpass stor at det først kreves et godt kartleggings- og analysearbeid gjennom et forprosjekt som dette. I søknaden nevnes dette forholdet som et moment i prosjektets risikoprofil. For et sett av problemstillinger har vi identifisert løsninger og kunnet jobbe med disse overfor konkrete målgrupper. Forutsetningene er tilstede for å ta prosjektet videre overfor store flåteeiere, operatører av ladeinfrastruktur og bilimportører. Prosjektet har delvis vært avhengig av å kunne demonstrere nyskapende løsninger bygd på intelligent infrastruktur. Siden utrullingen av denne har vært forsinka, har dette redusert tempoet vårt. Prosjekteier har også vært litt bakpå i utviklingen av generelle verktøy som skulle bygge på den nye infrastrukturen og kunne være til nytte for å etablere avtaler. Prosjekteier er optimistisk med tanke på fortsettelsen etter at pilotprosjektet er over. Funnene er såpass interessante at de stimulerer til videre arbeid på egen regning. Utover dette anser vi å ha innfridd sentrale delmål i hva som ble definert som et pilotprosjekt, gjennom bruk av de beskjedne ressursene som var tilgjengelige. Prosjektet har vært ledet av Hans Håvard Kvisle og vært gjennomført innenfor budsjetterte økonomiske rammer. Bjarne Andre Myklebust har vært administrativt ansvarlig. Etter avtale med Transnova ble prosjekts avslutning flytta fra til I søknaden ble det ikke oppgitt en forventning om årlig CO 2 -reduksjon. Målsettingen har vært å bidra til å redusere barrierer mot å ta i bruk klimavennlige løsninger. Prosjektet vil formidle eksisterende funn og videre framdrift via ladestasjoner.no og samarbeidende nettsteder i andre land. Samtidig er nøkkelpersoner i vår organisasjon aktive også på andre arenaer / prosjekter hvor læringen fra prosjektet kan være til nytte i andre sammenhenger. Summary in English The project's goal was to examine the possibility of using charging station data to new user groups in the professional market. Opportunities have been identified through in-depth interviews with players among large public and private fleet owners, car distributors, developers of charging infrastructure, utility transport and developers of digital maps. The project has identified a number of needs and systematically assessed and proposed solutions with the support of charging station data. Both to meet current needs and identify more visionary possibilities. This has been defined as a pilot project. Hence it has been to limited time to implement the solutions. The project owner aims to move forward in partnership with stakeholders in the various sectors. Vedlegg Felles LADEKORT for ladeinfrastrukturen (delrapport) se neste sider. 9

10 Felles LADEKORT for ladeinfrastrukturen? Notat fra Ladestasjoner AS i prosjektet «Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper» Oslo, Bakgrunn for dokumentet Det kan være utfordrende å få kommersielle operatører av hurtiglading til å samarbeide. Det er hovedsaklig energiselskap, mest norske regionale, men også utenlandske. Nå som det begynner å komme opp små nettverk i ulike regioner, har det fra ulike operatører vært ønsket å se på muligheten for at elbilistene kan få en opplevelse av interoperabilitet. Det vil si enkel og enhetlig tilgang til hele nettverket. Noe som også myndighetene ved Transnova anser som viktig. Elbilforeningen har bidratt med konstruktive innspill for å bidra til effektiv distribusjon og kommunikasjon av hva som kan framkomme som løsninger. Ladestasjoner AS har et Transnovafinansiert prosjekt «Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper». I prosjektet er målet å utforske muligheter og beskrive løsninger. Vi ble av operatører og av Transnova oppfordret til å bruke noen timer i prosjektet for å undersøke muligheten for å skape felles tilgang til alle hurtigladestasjoner. Beskrivelsene i dette dokumentet baserer seg på samtaler med et utvalg operatører (EV Power, Grønn Kontakt og Fortum), elbilister og myndighetene ved Transnova. Vårt prosjekts bidrag avsluttes med dette. En følge av dette er at noen usikre forhold ikke avklares og kostnader ikke estimeres. Det må bli opp til operatørene å organisere seg og velge hvilke bidragsytere de ønsker å ha med i den videre prosessen. Fra hva vi har erfart i en kort prosjektperiode på drøye to uker, ser dette ut til å være en vesentlig utfordring for å komme fram til en felles løsning. 10

11 Mål for løsningen Opplæring av elbilistene: Kunnskap om hurtigladetilbudet og etablere forståelse for og vilje til å betale for tilbudet. Generell promotering av hurtigladeinfrastrukturen til flest mulig potensielle brukere slik at kommersielle aktører får hjelp til å etablere et kundegrunnlag. Gi elbilistene enkel adgang til flest mulig hurtigladere. Etablere en struktur for identifisering av brukerne av kommersielle ladetilbud slik at reell interoperabilitet og roaming kan innføres når kritisk masse er nådd. Samtalene med operatørene viser at de tre første kortsiktige målene er driverne i prosessen. Valg av de første løsningene og hvor kostnader skal tas avgjøres av disse. Hvordan betale for hurtiglading? Operatørene vil at elbilistene skal være med på spleiselaget som infrastrukturutbyggingen er. Det er et sterkt ønske om å inkludere flest elbilister i abonnementsordninger = faste økonomiske bidrag. Et premiss for ordningen er derfor at en elbilist skal ha etablert en avtale med minst én operatør for å få universell tilgang til hele hurtigladeinfrastrukturen. Abonnementsordningene kan være ulikt utforma. f.eks. kun fastpris eller lavere fastpris pluss betaling hver gang. Noe det er opp til hver enkelt operatør å bestemme. «Pay-as-you-go» eller gjestelading må håndteres ved siden av. Da kan det være tilrettelagt for betaling på stedet (mobil, kredittkort o.l.) eller fakturering i etterkant. Noe som er operatøravhengige valg. Et spørsmål er om det skal foreligge en rabatt på gjestelading for dem som er knytta til nettverket. Det vil være en gulrot for å få flere faste avtaler for operatørene. Praktisk løsning tilgang Elbilforeningen har foreslått en RFID-løsning som kan være et kort, en brikke på et nøkkelknippe, en integrert chip i stålnøkkelen som alle nå får, noe som også kan festes i elbilen eller nær sagt hva som helst av utforming. La oss så lenge kalle det et ladekort. Ingen anser et ladekort som en avgjørende løsning for at brukerne skal få tilgang til infrastrukturen. Aller mest kan det være et symbol på en tilknytning til et nettverk, og en kommunikasjonskanal for tilbudet det ønskes at elbilistene skal benytte seg av. Blant operatørene ble det påpekt at det kan være nyttig å regne på en alternativ kostnad for å oppnå samme markedsmessige effekt uten å ta kostnader på ladekort, tilrettelegging for bruk av ladekort og distribusjon av det. Antagelsen er at et ladekort (RFID-adgang) er den enkleste og mest pragmatiske løsningen for å øke bruken av den gryende hurtigladeinfrastrukturen. Et dedikert ladekort er et middel som skal virke sterkere enn mobiltelefon og kredittkort som du i alle fall har og ikke forbinder lading med. Det var en diskusjon om det skulle være et felles ladekort eller profilert for hver operatør. Hvis det skal være en sentral distribusjon, forutsettes det et operatøruavhengig kort. Så kan eventuelt operatørene distribuere sine egenprofilerte. Operatører og produsenter av hurtigladere må sikre at det er RFID-leser på hurtigladerne, og at det ikke er mangel på kompabilitet som forhindrer interoperabiliteten med én kortløsning. For å vurdere ulike RFID-standarder og kompabilitet, kan det som første steg sjekkes dagens dominerende leverandører. Begynne med ABB (definitivt størst), SGTE, Circutor og DBT for hurtiglading og Mennekes for mode 3. Deretter undersøke med kommende leverandører som Siemens, Efasec, Schneider m.fl. Kostnaden ved å installere RFID-leser, med tilliggende kommunikasjon der det ikke er, bør også operatørene klargjøre med utstyrsleverandørene (om det ikke er gjort). 11

12 Distribusjon / etablering brukere Elbilforeningens rolle er å sikre distribusjon av ladekortet til nye og gamle elbilister. Ladekortet vil inkluderes i velkomstmappa som dekker den store majoriteten av nye elbilbrukere. Promoteres i alle kommunikasjonskanaler som elbil.no, nyhetsbrev, medlemsutsendelser osv for å nå eksisterende elbilister. Elbilforeningen har skaffet seg god erfaring med denne type virksomhet gjennom distribusjon av ladenøkkelen. Operatører må selvsagt i tilegg gjøre hva de kan for å få ladekortet distribuert. Ikke minst se om det kan gjøres avtaler med bilimportører / forhandlere om bulkkjøp av avtaler. Fordelen er at ladekortet allerede er i bilen (på Drammen havn) og bare trenger aktivering etter inngåtte avtaler. Databasen I databasen ligger det en tabell som matcher det synlige nummeret brikkenummer på ladekortet mot ladekortets identifikasjon RFID-leserne benytter. Det vil også være en tabell med operatørinformasjon for å knytte disse opp mot brukerne og kunne kommunisere data til operatørene. I hvilken grad brukerinformasjon skal lagres i den sentrale databasen, er omdiskutert. Operatørene vil ikke nødvendigvis fritt dele brukerinformasjon med hverandre, men heller lage bilaterale avtaler. Akseptabelt for alle, og helt nødvendig, er at databasen inneholder hvilke(n) operatører et ladekort har en avtale med. Tar operatørene ansvaret lokalt for brukerinformasjonen (noe de i alle fall må gjøre for fakturering), blir databasen rimeligere å utvikle, kreve mindre vedlikehold og kan ha lavere sikkerhetskrav. Grensesnittet mellom distribusjon / database og operatørene (det forretningsmessige) vil være avklart. All forretningskritisk og annen sensitiv informasjon skal da være hos den enkelte operatør. Vanskelig å se hva som på kort sikt tapes på en slik forenkla løsning. Endres forutsetningene, bør dette være tatt høyde for ved at databasen er forberedt på å inneholde flere funksjoner. Løsningen skaper intet kommunikasjonsproblem da databasen bare oppretter et API som operatørenene kan knytte seg til. Det blir da en whitelist over ladekort som skal ha aksess, samt hvilke(n) operatør(er) som det kan inngås avtale med for avregning operatører imellom. Når det blir interessant. Vi ser oss for en MySQL database og PHP som rammeverk for dette. Åpen standard som ikke skaper unødvendige bindinger til utvikler / drifter i startfasen. Brukergrensesnitt En bruker som mottar et ladekort kan: Gå til en felles webside for å få informasjon om ladekortet og hva det kan benyttes til. Der kan vedkommende registrere seg som potensiell kunde, oppgi brikkenummer og be om tilbud fra spesifikke operatører eller f.eks. regionsvis. Leads med tilstrekkelig personlig informasjon sendes operatør(er) for oppfølging. Ingen informasjon lagres ikke i databasen. Få en inngått avtale som følger med ladekortet. Da er det bare å registrere seg hos en operatør med brikkenummer og akseptere betingelsene, slik at operatør kan aktivere ladekortet. Bruker kan gå direkte til operatør(er) vedkommende finner attraktiv(e) og gjøre en avtale. Bruker vil forøvrig forholde seg til operatør(er) vedkommende har avtale med. Ladekortet gir brukeren aksess til hele nettverket av operatører knytta til ordningen. Avhengig av operatørenes installerte betalingsløsninger på hurtigladestasjonene, vil ladekortet være nyttig eller unyttig ved gjestelading. Fordelen med å få bruker til å identifisere seg med ladekort, uavhengig av annen betalingsmåte, er kontroll på besøkende, hvilken operatør vedkommende er tilknyttet, eventuell utveksling av betaling og vurdering av nytte for å etablere bilaterale avtaler operatører imellom. 12

13 Operatørgrensesnitt Fra felles webside hvor brukerne kan vise sin interesse, mottar operatøren en epost om at en bruker vil ha et tilbud om avtale. Ingen andre enn tilknytta operatører kan aktivere et ladekort basert på brikkenummer kunden oppgir. Etter at avtale er inngått, sendes det en melding om aktivering til databasen. Kan være lenke i mottatt epost, må i alle fall være et enkelt adm.grensesnitt. Databasen gir alle operatører kunnskap om hvilket ladekort som er tilknytta hvilke(n) operatør(er). Distribueres som et sanntids API hvor operatørene (og dermed RFID-leserne) kontinuerlig kan få oppdatert data som en whitelist. RFID-leserne på ladepunktene må spørre operatørens databaser / administrasjonssystem for å autentisere brukeren i henhold til whitelist. Operatører som opplever gjestelading de ønsker å ha dekket kostnaden for (hvis det ikke er mobil, kredittkort e.l.), har mulighet til å kontakte en brukers operatør. Om det er flere operatører på en bruker, kan de velge den første, den de har et forhold til, den de liker best osv. Resten er business as usual for operatørene og felles informasjon holdes på et minimumsnivå. Anvendelighet Prosjektet må bygges stein på stein eller skal vi si modul på modul. Lite initielle kostnader før det er tilstrekkelig forretningsgrunnlag for roaming. Som markedsføring av hurtigladetilbudet bør dette fungere utmerket, ikke minst med bidrag fra Elbilforeningen. Valg av RFID-tag og avlesning er mer utfordrende for prosjektet enn databaseløsningen. Det må verifiseres at alle leverandørers utstyr kan håndtere en felles type ladekort og at RFID-lesere er på plass. Ladekortet tillater gjestelading hos andre operatører enn der brukeren har avtale. Hva det koster, må informeres om på ladepunktet. For brukerne kan det være både fordeler og ulemper ved å harmonisere prisen. Men kanskje i alle fall ikke helt lov? Alle ladepunkt i Norge har en unik, global ID (ISO ) gjennom NOBIL. Brukes også for overføring av sanntidsdata. ID kan f.eks. være NOR_00171_03. De midterste talla er ladestasjons-id og de 2 siste angir hvilket ladepunkt på stasjonen. Brukes dette av operatørene, kan bruker og ladepunkt enkelt matches. Noe som forenkler avregning mellom leverandørene og / eller fakturaer til brukerne. NOBIL har også mulighet for å legge inn eiers egen ID-definisjon i databasen for å matche opp. NOBILs ID vil på kommende tjenester kunne være synlig for brukerne slik at de kan rapportere feil o.l. ved å oppgi denne. Operatørene bør merke ladepunktene med samme ID. Om, når eller hvordan gjestelading avregnes mellom operatørene, det må dere finne ut av etterhvert. Nødvendig informasjon vil i alle fall være der som en kombinasjon av bruker-id og NOBIL-ID. Databasen skal foreløpig ikke fungere slik at den kan koble brukeridentitet med ladestasjonsidentitet. I minimumsversjonen kjenner den ikke en gang identiteten til eieren av kortet. All sensitiv data vil være hos operatørene som kan koble brukere mot atferd, og samle data om dette. Først når et felles system har en reell betalings- / clearingfunksjon ikke bare åpner for enkel kunnskap om det, er det verdt å gi seg i kast med de virkelige personvernutfordringene. Vil vi tro. Kostnader En webside og databasen i form av det som er beskrevet her, sjøl med høyde for framtidige utvidelser og funksjoner, bør ha en beskjeden kostnad. Innkjøp ladekort avhenger av hvor «delikat» det skal være. Men fortsatt lav kostnad. Elbilforeningens kostnader for å distribuere ladekortene må avtales. 13

14 Den vesentligste kostnaden vil sannsynligvis være tilrettelegging på ladepunktene og operatørenes egne systemer for å håndtere betaling. Noe som ikke er en fellesregning, men hver enkel operatørs ansvar. Siden den vesentligste kostnaden sannsynligvis er knytta til operatørene, ligger det litt i kortene hvor finansieringen må komme fra. Men myndighetene, les Transnova, kan velge å bidra til den felles plattformen (database, informasjon og distribusjon) og eventuelt støtte tilrettelegging på ladepunktene. Framdrift Vi har i løpet av drøye to uker forsøkt å se på utfordringene og løsningene for et felles ladekort. Innenfor rammene av det lille prosjektet vi har fått Transnovastøtte til. Denne rapporten oversendes til Transnova som en delleveranse i prosjektet de har gitt støtte til. Det får bli opp til mottaker av dette notatet å bestemme videre prosedyrer og framdrift. Det er helt åpent hvem som bør ha oppgaven med utvikling og drift av fellestjenesten database og webside. Noe som operatører og Transnova hvis de bidrar økonomisk, må finne ut av hvor de vil ha plassert. Det er mulig å se for seg midlertidige eierskapsløsninger for å komme igang. Men at eierskapet til sjuende og sist bør plasseres hos operatørene som et fellesskap. Noe bransjen må finne ut av sjøl. Konklusjon Det er ikke vår oppgave å peke på akkurat hvordan løsningen skal være. Det er selvsagt opp til operatørene å bestemme. Men vi har ønsket å beskrive noen av mulighetene for hvordan dette kan løses. Gjennom samtalene vi har hatt, er inntrykket vårt at man i starten ikke ønsker å legge lista høyt og kreve reell interoperabilitet og roaming. Bare lage en enkel løsning som første skritt i en prosess som kan ende der. Noe vi finner fornuftig da det hefter mye usikkerhet med hva som vil være bruksmønster, betalingsvilje, beste betalingsløsninger, mulig inntjening, eierskap og omfang til infrastrukturen m.m. Mye av det som vi kan kalle en forretningsmodell. Usikre forhold som gjør det fornuftig å skynde seg langsomt uten å stå stille. Opertørenes motivasjon virker å være mer retta mot kommunikasjon og markedsføring av ladetilbudet som en del av det langsiktige arbeidet for å etablere et tilstrekkelig kunde- og inntektsgrunnlag for en økonomisk bærekraftig infrastruktur. I en slik prosess ønsker tjenestetilbyderne (operatørene) å samarbeide med kundene (elbilistene) og vice versa. Felles interesser er sterkere enn økonomiske motsetninger. Glimrende. Vi anser at det er en klok vurdering å være markedsretta og pragmatiske. Det gir rom for hurtig igangsettelse av et ladekorttilbud. Noe som er essensielt i et arbeid hvor markedet så tidlig som mulig bør lære seg å betale for noe som har vært gratis eller har konkurranse fra gratis (om ikke like raske) tilbud. 14

15 15

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Presentasjon av NOBIL & NIM 13.oktober 2011 Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? The Charging Station Database som samler detaljert informasjon om ladestasjoner. Data fra

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet El-bil seminar Møre og Romsdal fylkeskommune Utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy Erik Hatling 25.oktober, 2012 EV POWER en eier og operatør av

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading. Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway

Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading. Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet 1. Fortum Charge & Drive

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Electric Mobility Norway (EMN)

Electric Mobility Norway (EMN) Electric Mobility Norway (EMN) Leif Næss, Prosjektleder i EMN Kongsberg Innovasjon Horten 14. september 2012 Tønsbergs Blad 10.9.2012 7970 ladbare biler i Norge (OFV Aug. 2012) Ladbare elbiler i Norge

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

Elektriske kjøretøy i byområder

Elektriske kjøretøy i byområder Elektriske kjøretøy i byområder COMPETT - COMPetitive Electric Town Transport Transportforskning 2014, 05.06.2014 Erik Figenbaum, forsker II, Transportøkonomisk Institutt COMPETT Forskningsmål: Hvordan

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web?

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web? App for organisasjoner Hvorfor app og ikke bare web? Innhold App fra Winorg... 2 Hvorfor app og ikke bare web?... 2 Hva bør den inneholde?... 3 Hva skal til for at appen blir vellykket?... 5 Hvilke unike

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure

ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure 2015 Arne Sigbjørnsen, Sales Manager EV & ebus charging Norway Dialogkonferanse, Ruter 13 feb 2017 ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure Spørsmål fra Ruter Month DD, Year Slide

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer

Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer Tormod H. Bergheim Norsk elbilforening Kort om Norsk elbilforening 40.000 medlemmer 14 ansatte 10 lokalforeninger Feiret 20-årsjubileum www.elbil.no Eierseksjonsloven

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK

OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK VERDENS ELBILHOVEDSTAD Oslo regnes i dag som verdens ubestridte elbilhovedstad med langt flere elbiler

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Rådgiver Norsk elbilforening Om Elbilforeningen >35.000 medlemmer. 14 ansatte, og frivillige i 15 fylker (9 lokalforeninger). Jobber

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne?

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Leif Arne Dalane, Grønn Kontakt AS, 22. mai 2012 Tel 913 80290 Hvem er Eierne i Grønn Kontakt Agder Energi Innovasjon

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan Usus vinterkonferanse 2017 HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan AGENDA OG TAKE-AWAYS ü Hvorfor er måling viktig og hva kan det gjøre for deg" - Bedre forståelse

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova

Detaljer

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger INNHOLD Driftskostnader s. 3 Ulike ladeløsninger s. 4-7 Nissan-godkjente

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Tilsyn med IKT-sikkerhet i boreprosesskontroll, støttesystemer innen petroleumsnæringen

Tilsyn med IKT-sikkerhet i boreprosesskontroll, støttesystemer innen petroleumsnæringen Tilsyn med IKT-sikkerhet i boreprosesskontroll, sikkerhets- og støttesystemer innen petroleumsnæringen Presentasjon av resultater fra tilsynet Asbjørn Ueland, sjefsingeniør Bakgrunn for tilsynet Arbeid

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

GJESTEBOKA. Versjon 2.0

GJESTEBOKA. Versjon 2.0 GJESTEBOKA Versjon 2.0 Det har vært vårt hovedmål at det skal være like enkelt som før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka lokasjonene med denne nye versjonen. I tillegg har vi mange nye funksjonen

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

Fremtidens brikketeknologi. Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009

Fremtidens brikketeknologi. Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009 Fremtidens brikketeknologi Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009 Hvor er vi i dag? CEN DSRC OBUs, heretter kalt brikker, benyttes i alle deler av verden. Den europeiske standarden

Detaljer