BISTAND OG UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BISTAND OG UTVIKLING"

Transkript

1 BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit

2 Innholdsfortegnelse Bistand Forskjellige typer bistand Problemene med bistand Hjelp til selvhjelp Demokratiutvikling og statsbygning Lokaldemokratiet FNs tusenårsmål Statens pensjonsfond utland Etiske retningslinjer Etikkrådet En grønnere utvikling Avgjørende brobygging Grønn vekst Fornybar utvikling Klimatilpasset landbruk Vann til alle Rettferdig handel En global handelsavtale Rettferdige handelsavtaler Land grabbing og skatteparadiser Valuta- og finanstransaksjoner Norsk import Norsk landbruk Fairtrade Ordforklaringer

3 Bistand Norge er et av de rikeste landene i verden, derfor har vi et spesielt ansvar for å bidra til å gjøre verden mer rettferdig. AUF i Rogaland bygger sitt grunnsyn på den demokratiske sosialismen, sosialdemokrati. Vi er for frihet, likhet og solidaritet også utenfor Norges grenser. Vi vil kjempe for et mer rettferdig sosialdemokratisk verdenssamfunn, hvor alle mennesker er frie, likestilte og er i stand til å utnytte sitt potensiale. Fra Norges side er det lagt stor vekt på at bistand skal bidra til sosial og økonomisk utjevning innad i land og mellom utviklingsland og industriland, samtidig som å fremme rettigheter og levekår til vanskeligstilte grupper. Vi ønsker at bistanden skal bidra til en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Bistand er et virkemiddel for å redusere fattigdom, men er likevel ikke den endelige løsningen for å utjevne den urettferdige fordelingen i verden. Vi mener også det er viktig å styrke demokratiet, slik at både stater og mennesker kan bli selvstendige. AUF i Rogaland støtter prinsippet om hjelp til selvhjelp, slik at befolkningen etter hvert skal klare å stå på egne ben. Forskjellige typer bistand Nødhjelp blir brukt under kriser og akutte situasjoner. Fondet for nødhjelp er en fast andel av statsbudsjettet. I 2013 gikk dette fondet tomt i juni. Dette viser behovet for økningen i denne potten. Hver fjerde norske bistandskrone går gjennom frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Amnesty International og Redd Barna. Frivillige organisasjoner er viktig fordi de er uavhengige av offentlige myndigheter. Det lokalet frivillige initiativet er en helt sentral del av et utviklet land. Stat til stat - bistand blir gitt til statene selv, som igjen fordeler pengene videre til lokalbefolkningene. Statene selv vet best hvordan pengene blir brukt og prioriterer disse på best mulig måte. Verdensbanken og FN er eksempler på multilaterale organisasjoner, hvor flere land i verden er medlem. Problemet med verdensbanken er at de rike landene har mest makt, og at de fører en nyliberalistisk økonomisk politikk.

4 Verdensbanken har blant annet stilt krav om privatisering av vannressursene når de har gitt bistand, slik at multinasjonale selskaper har kunnet profittere på det. De 10 største enkeltmottakerne av bilateral norsk utviklingshjelp i perioden Vist i milliarder kroner: Tanzania 11,31 Mosambik 7,95 Zambia 5,94 Bangladesh 5,92 India 3,74 Palestina 3,73 Etiopia 3,56 Sri Lanka 3,35 Sudan 3,09 Uganda 2, Den totale norske bistanden fra 1960 til 2005, fordelt i regioner: Vist i milliarder kroner. 4

5 Afrika 67,94 Asia 31,50 Europa 10,59 Latin-Amerika 5,92 Midtøsten 6,60 Oseania 0,09 Globale tiltak 15,33 Totalt 141,62 Kilde: NORAD Vi gir i dag 1 % av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand, som tilsvarer 27,6 milliarder kroner. Vi i AUF i Rogaland vil øke denne prosenten til 3 % i Hvis alle skulle hatt samme levestandard som Norge, måtte vi hatt 3,5 jordklode. Ved å øke bistanden kan Norge bidra til å gjøre verden mer rettferdig Av det norske bistandsbudsjettet går 10 % til nødhjelp for å redde menneskeliv og lindre nød. Verden rammes i økende grav av katastrofer, og derfor blir antallet mennesker som trenger humanitær bistand stadig større. Pga. et økende behov mener vi at andelen av bistand som går til nødhjelp må økes. Det finnes eksempler hvor humanitær nødhjelp har gått til fotball, jordbruksstøtte og aksjer. Finansieringen av disse prosjektene skal ikke gå av den humanitære potten. Det må stilles strengere krav til hva vi kategoriserer som humanitær nødhjelp I 2014 var hele 14 % av det vi teller som bistand, egentlig administrasjonskostnader til norske etater som forvalter bistand og utgifter til flyktninger i Norge. Dette gjelder også penger som gikk til asylmottak. Det er slik at tiltak for å nå våre egne

6 klimaforpliktelser regnes som bistand og vi mener at dette ikke skal regnes som bistand. Det vi ikke må glemme når vi diskuterer bistand, er at vi selv en gang mottok disse pengene. Etter andre verdenskrig mottok Norge nær 3 milliarder kroner i bistand fra USA gjennom Marshallplanen fra 1948 til For AUF i Rogaland er solidaritet utenfor våre egne landegrenser ekstremt viktig, vi vil derfor ha et internasjonalt perspektiv på politikken fremover. AUF i Rogaland vil Øke bistandsprosenten til 3 % av BNI innen At begrepet bistand kun skal gjelde det som forlater landegrensene. At en større del av bistanden skal gå til nødhjelp. Det må stilles strengere krav til hva som regnes som humanitær nødhjelp. Problemene med bistand I noen tilfeller kan bistandsprosjekter få negative utfall.. Norad har mange metoder for å sjekke om bistanden har positive effekter, men ingen offisielle metoder for å sjekke om bistanden skader lokalsamfunnet. Vi i AUF Rogaland vil at Norad skal jobbe aktivt for å kartlegge og avvikle negative effekter av bistanden slik at hjelpen blir mest mulig effektiv. AUF i Rogaland vil Jobbe for at bistanden skal virke mest mulig effektivt basert på disse resultatene. Norad må utvikle systemer som kartlegger negative konsekvenser knyttet til bistand. 6

7 Hjelp til selvhjelp Bistand må bygge på prinsippet om hjelp til selvhjelp, slik at befolkningen etterhvert kan stå på egne ben. Bistand må ikke skape et avhengighetsforhold mellom donorland og mottakerland. Slik at lokalbefolkningen kan bli uavhengige av bistand. AUF i Rogaland vil at bistand skal gå til å styrke landets egne offentlige tilbud og sivilsamfunn, slik at landet selv kan styre sin egen utvikling. AUF i Rogaland vil Vil at bistand skal gå til å bygge opp offentlig tilbud og sivilsamfunn i utviklingsland Demokratiutvikling og statsbygning Mange fattige land sliter i dag med mangel på fungerende demokrati og dårlige offentlige tjenester. Deler av norske bistandspenger går til udemokratiske regjeringer. Vi i AUF Rogaland vil ikke at Norge bare skal gi penger til statene men også hjelpe dem til å bygge opp funksjonelle skattevesen osv. AUF i Rogaland vil Ha mer erfaringsbasert bistand, hvor vi både gir midler og kompetanse for å bygge demokratiske stater i utviklingsland. Jobbe aktivt for å engasjere befolkningen i den sosiale-, politiske- og demokratiske utviklingen i lokal- og nasjonalsamfunnet. 113

8 Lokaldemokratiet Et grunnleggende prinsipp i bistandspolitikken må være lokal selvbestemmelse, og den må ikke være basert på at Norge er bedrevitende. Det er viktig å gi mottakerlandene og mottakerorganisasjonene stor råderett over midlene de får ettersom det er de som har kunnskap om de lokale utfordringene menneskene treffer daglig. Vi må gi dem muligheten til å gjennomføre deres egne løsninger. Det er ikke bare sett i et utviklingsperspektiv, men også sett i et demokratisk perspektiv ettersom mottakerlandene får en eierfølelse til politikken. Dette skaper en større legitimitet til prosjektene, og gir dem et bedre sluttresultat. Det er også svært viktig å ikke bare la dem ta avgjørelsene, men også gi dem ansvar. For AUF i Rogaland er det viktig å støtte de organisasjonene som jobber med å bygge opp demokratiet, lokalsamfunnene og de lokale arbeidsplassene. Slik bygges sterke land som etterhvert kan klare seg uten bistand utenifra. AUF i Rogaland vil At Norge skal støtte opp om organisasjoner, som jobber for å bygge demokrati, lokalsamfunnene og lokale arbeidsplasser. At lokal selvbestemmelse skal være et grunnleggende prinsipp i bistandspolitikken og at mottakerlandene i størst mulig grad får disponere bistanden selv At norsk bistandspolitikk skal ha som prinsipp å støtte prosjekter hvor mottakerlandene eller lokalsamfunn i mottakerlandene selv får ta del i bestemmelsen om hva bistanden skal brukes til. 8

9 Urfolk og stammefolks rettigheter I det moderne storsamfunnet er urfolk og stammefolk spesielt utsatte grupper. ILOkonvensjonen nr.169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater inneholder internasjonale standarder, og anerkjenner urfolks og stammefolks rett til å utøve kontroll over sine egne institusjoner, sin livsform og økonomiske utvikling, og å bevare og utvikle sin identitet, sitt språk og sin religion, og en ambisjon om å fjerne assimileringsorienteringen. Urfolk og stammefolk bidrar til det kulturelle mangfoldet og til sosiale og økologisk harmoniske forhold for menneskeheten. AUF i Rogaland mener at: Alle land må ratifisere ILO-konvensjonen nr.169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Det må sørges for at i de landene, hvor ILO-konvensjonen er ratifisert, får urfolk og stammefolk reelt oppfylt sine rettigheter. 156

10 FNs tusenårsmål Under de forente nasjoners(fn) toppmøte i år 2000, undertegnet 189 statsoverhoder FNs tusenårserklæring. Norge var blant disse. Erklæringen består av 8 konkrete mål, som skal nås innen Målene er konkrete i den forstand at de sier hva, når og hvor mye. Nå som vi nærmer oss 2015 ser vi at er kommet godt på vei, men fortsatt har et stykke igjen. Derfor ønsker vi å fortsette å arbeide videre med disse målene. Dette er Tusenårsmålene: 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling 4. Redusere barnedødelighet 5. Bedre helsen til gravide og fødende kvinner 6. Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer 7. Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling 8. Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Disse målene vil bidra til en bedre og mer rettferdig verden. Norge arbeider hardt for å bidra med å nå disse målene. AUF i Rogaland mener at arbeidet med å nå tusenårsmålene bør prioriteres høyere. Alle de åtte målene blir sett på som ekstremt viktige, men vi mener at satsing på et spesifikk mål vil gi bedre resultater og gi positiv virkning på de andre målene. Høyere satsing på Tusenårsmål 2, Sikre grunnskoleutdanning for alle barn, har vi tro på at vil gi alle bedre muligheter og et bedre liv. Grunnutdanning og mer kunnskap vil blant annet føre til lavere arbeidsledighet og mindre fattigdom. Dette vil videre føre til bedre helse for både voksne og barn. Undersøkelser viser at utdannede jenter og kvinner i større grad velger å bruke prevensjon, får færre barn og har lavere risiko for å dø i forbindelse med graviditet og fødsel. Statistikk viser også at barn av utdannede kvinner har lavere risiko for å dø i løpet av de første leveårene og vil ha større sjanser for å bryte ut av fattigdommen. Dette er et eksempel på langsiktige effekter av utdannelse som angår flere enn ett av 10

11 tusenårsmålene. I Pakistan og Indonesia er det påvist at barnedødeligheten halveres hvis mødrene har fire års grunnskole eller mer. I følge Oxford University hevdes det at mødrenes utdanning i Bangladesh betyr mer for barnas overlevelsesevne enn tilgang på helsetjeneste og medisiner. Dette viser oss nødvendigheten av satsing på utdanning i utviklingsland. Vi mener at utdanning er det viktigste nøkkelgode man kan få uansett opprinnelse, bosted og levekår. Utdanning åpner muligheter til et bedre liv for enkeltmennesket og dets familie. Utdanning er makt og frihet. Makt til å styre over eget liv og frihet til å ta selvstendige og frivillige valg. Skole gir ikke bare barn beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og for håp for fremtiden. Grunnskolen i Mosambik Mosambik ligger i Afrika og regnes som et av verdens aller fattigste land. Landet er svært avhengig av utenlandsk bistand, og er en av hovedmottakerne av norsk utviklingshjelp. I følge Globalis viser statistikk at 90,6% av barna i Mosambik i grunnskolealder begynner på skolen. Dette er høye prosenter som AUF i Rogaland er svært fornøyd med. Prosentandelen for barn som fullfører grunnskoleutdanningen er derimot ekstremt lav. Kun 30,6% av barna fullfører skolegangen, dette er det viktig for oss å forandre. Vi ønsker at flest mulig av barna, som begynner på en grunnskoleutdanning, fullfører skolegangen. Det er vanskelig å peke på den konkrete årsaken til at en høy prosent av fattige barn avslutter skolegangen før den er fullført, men AUF i Rogaland mener at ved å gjøre skolen til et tryggere sted, vil vi få flere til å fullføre den. Det er viktig å få barn til å trives på skolen og oppmuntre dem til å fortsette. Dette er vanskelig å få til på en skole hvor det er dårlige læringsforhold. Vi ønsker at en skole skal være en plass hvor barn i tillegg til å lære også sosialiseres, trives og utvikler seg på flere områder. Vi mener derfor at lærerne skal være skikket til jobben og være med på å gjøre skolen til en trivelig plass. Barn skal ikke ha grunnlag for å frykte lærerne. I tillegg skal selve skolebygget ikke forhindre trivsel eller læring, men være i god stand. Vi i AUF i 11

12 Rogaland ønsker satsing på økt sikkerhet rundt skolen for å gjøre skolen til en plass for trivsel, glede og motivasjon. Ofte ser vi at barn dropper ut av skolen på grunn av et stort behov for hjelp i familien; hjelp grunnet sykdom og dårlig familieøkonomi. Barn ønsker naturligvis å gjøre det som er best for familien og velger å støtte opp i hjemmet. Dette viser hvordan Tusenårsmål 2 om utdanning ikke er like lett å gjennomføre dersom flere andre deler i samfunnet ikke fungerer. Fremtidens tusenårsmål I 2015 skal FN samles og vedta nye mål tilsvarende tusenårsmålene. I denne forbindelse er det viktig å tenke gjennom hvordan vi ønsker at de nye målene skal se ut. Vi i AUF i Rogaland mener det er viktig å oppdatere målene etter dagens samfunn og må se på hvilke resultater vi har oppnådd til nå. Fram til i dag ser vi at en større andel barn begynner på skolen. I de nye målene må utdanning få en sentral plass, spesielt må arbeidet med å få barn gjennom skoleløpet videreføres. Klimakrisen er vår tids største utfordring, derfor mener vi at økologisk bærekraft må være inkludert i de nye målene. AUF i Rogaland vil Styrke arbeidet rundt Tusenårsmål 2: Sikre grunnskoleutdanning for alle barn. At Norge skal arbeide mer aktivt med land og organisasjoner som ønsker å styrke satsingen rundt dette tusenårsmålet. Økologisk bærekraft må være inkludert i de nye målene. Det må satses på utdanning og videreutdanning av lærere i utviklingsland

13 Statens pensjonsfond utland AUF i Rogaland har blant annet valgt å legge vekt på oljefondet i dette manifestet, grunnet fondets investeringer bidrar og kan bidra i en større grad til utvikling i utviklingsland. Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet, ble etablert i 1990 som et finanspolitisk tiltak for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Enklere sagt, oljefondet er i hovedsak til for å sikre Norges fremtidige pensjoner. Det blir gjort gjennom investeringer i selskaper som igjen vil gi oss god avkastning innenfor rammene som finansdepartementet har fastslått. Fondet investerer i internasjonale aksjer, renteinstrumenter og eiendom. Fondet er blant verdens største og eier aksjer i eller er långiver til mer en 7000 selskaper. Fondets verdi ligger i dag på over 5000 milliarder kroner. Norges Bank Invest Management, NBIM, forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet, som står som formell eier av fondet på vegne av det norske folk. Departementet bestemmer fondets investeringsstrategi, etter råd fra blant annet NBIM og etter diskusjoner i Stortinget. For AUF i Rogaland er det viktig at oljefondets investeringer tar hensyn til menneskerettigheter når de investerer. I alle tilfeller skal de etiske hensyn veie tyngre enn de finansielle. Etiske retningslinjer Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlige for: a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid. b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner c) alvorlig miljøskade 13

14 d) grov korrupsjon e) andre sære grove brudd på grunnleggende etiske normer. Regjeringen innførte etiske retningslinjer for oljefondet i Internasjonale fondsforvaltere verden over har sett til Norge for god etisk investeringspraksis. En rekke investorer har lagt seg på linje med oljefondet, blant annet ved å ekskludere de samme våpen- og tobakkprodusentene som Norge. Derfor er det viktig at Norge er et godt forbilde, og står i front når viktige investeringsavgjørelser skal tas. Problemene med disse retningslinjene er at de er for vage. Hvor går grensen på hva som er de verste former for barnearbeid, og hva går egentlig under beskrivelsen alvorlig miljøskade? Det faktum at oljefondet i et brev til OECD ber om å få slippe å følge de etiske retningslinjene er skremmende. Oljefondet mener at der hvor de operer som en minoritetsaksjonær, skal de slippe å følge de etiske retningslinjene. Med en fastsatt øvre grense for eierandel i et selskap på 10 prosent er alltid oljefondet minoritetsaksjonær. Det vil si at hvis de får det som de vil, vil de alltid slippe å følge OECDs etiske retningslinjer. Vi vil ha en grundig gjennomgang av oljefondets etiske retningslinjer, ettersom oljefondets investeringer bidrar til svekket utvikling i flere utviklingsland. Dette er mye på grunn av uklarheten rundt de etiske retningslinjene. AUF i Rogaland vil At Finansdepartementet skal gjøre en betydelig innstramming av oljefondets etiske retningslinjer, hvor målet er å spesifisere reglene slik at det ikke kan oppstå tvil. At de verste former for barnearbeid skal endres til alle former for barnearbeid. At alvorlig krenkelse av individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner endres til all krenkelse av individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner At det skal utredes en plan for hvor grensen for alvorlig miljøskadning går. 14

15 At i enhver situasjon skal de etiske retningslinjene følges. At oljefondet trekker seg ut av kull og gradvis trekker seg ut av alt fossil energi, da dette hemmer utvikling. Etikkrådet For AUF i Rogaland er det viktig at etikkrådet har en større påvirkningskraft. Vi har med bekymring observert hvordan Finansdepartementet bruker stadig lengre tid på å behandle tilrådninger om uttrekk fra Etikkrådet. Vi er sterkt kritiske til at Finansdepartementet i 2011 avviste en konkret og grundig tilrådning om å kaste ut et kinesisk selskap på grunn av menneskerettighetsbrudd i Burma. En rapport utarbeidet av strategirådet har fått i ansvar fra Finansdepartementet å se på oljefondets strategi for ansvarlige investeringer. Strategirådet foreslår blant annet å flytte ansvaret fra etikkrådet over til Norges Bank. Dermed vil Norges Bank både være finansiell forvalter av Oljefondet, i tillegg til at banken tar viktige beslutninger om hvilke selskaper som skal utelukkes eller ikke. Dette stiller vi i AUF i Rogaland oss svært kritiske til. Vi har ikke tro på at Norges bank som har et stort fokus på det finansielle innen oljefondet, vil klare å ha et objektivt syn på hvilke beslutninger som skal tas. Vi vil heller styrke etikkrådets påvirkingskraft, og la etikkrådet ta viktige beslutninger når det gjelder uttrekning eller investering i ulike selskaper. AUF i Rogaland vil At tilrådninger fra Etikkrådet skal ha høyrere prioritet hos Finansdepartementet. 15

16 HELSE SOM BISTAND En av de viktigste områdene for bistand og utvikling er helse. Helsetjenester kan redde flere millioner liv hvert år. GAVI-prosjektet som alene vil redde over en million liv i Nigeria innen 2015, er et godt eksempel på helsearbeid som er forebyggende og redder mange liv. Slike ordninger må vi fortsette å støtte økonomisk. Barnedødeligheten er truende høy i mange u-land. I løpet av 20 år er barnedødeligheten halvert, men likevel dør barn hver dag. Gjennom enkle forebyggende tiltak, kan mange barnedødsfall reduseres. I Tsjad dør hvert femte barn før han/hun fyller 5 år. Dette er tiltak som vaksinasjon, rent vann og enkle medisiner kan forhindre. I utviklingsland er komplikasjoner ved graviditet og fødsel den største dødsårsaken blant kvinner i reproduktiv alder. Dødeligheten er størst i land med dårlige helsetjenester. Gravide kvinner er lettere mottagelige for infeksjoner som malaria og hiv/aids. Kvinner som er veksthemmet grunnet kronisk underernæring har også høy risiko for fødselskomplikasjoner. I u-land dør mange mennesker av diaré, dette på grunn av at den lave tilgangen til vann medfører dårlig håndhyggene. Det er også lite kunnskap om sykdommer som kommer av bakteriell smitte. Å spre kunnskap om hygiene vil forhindre flere unødvendige dødsfall blant barn og voksne. Enkle legemidler, som barnetilpasset antibiotika, sink og salt/sukker-blanding kan gjøre barna friske igjen. Vi må stå på og redde enda flere. Det er ikke alltid så mye som skal til. Et såpestykke, et nålestikk i armen og rent drikkevann kan avgjøre om et barn får oppleve sin femte fødselsdag eller ikke. I mange land er det en stor mangel av helsestasjoner, skal en ha hjelp må en ofte dra langt. Dette er spesielt problematisk om du skal føde. For å kunne møte befolkningens behov er det nødvendig med større personell og flere sentre. I den sentralafrikanske republikk er det kun 500 leger fordelt på 12 millioner innbyggere. Det er viktig å opprettholde fokus på helsetjenester. Dette vil gi mange positive ringvirkninger i fattige land og bidra til økt utvikling og velstand. AUF i Rogaland vil at Norge skal gå i spissen i å bygge flere helsestasjoner, samt å bidra m. støtte til drift. 16

17 AUF i Rogaland vil: Støtte tiltak om å spre kunnskap om hygiene, samt sykdommer. Gå i spissen i å bygge flere helsestasjoner og bidra m. støtte til drift. Støtte organisasjoner som arbeider med personlig hygiene En grønnere utvikling Avgjørende brobygging I dag står vi ovenfor to store internasjonale utfordringer: fattigdom og klimakrisen. Vi i AUF i Rogaland mener at Norge må legge til rette for at det skal skje en grønnere utvikling, også i utviklingsland. Derfor vil vi sikre at utviklingsbistanden bidrar til å gjøre den økonomiske utviklingen i disse landene grønnere. På denne måten kan vi bygge en bro mellom kampen for å utrydde fattigdom og kampen for å unngå global oppvarming. Grønn vekst En av de største barrierene for å kunne bekjempe fattigdom er tilgang på energi. Per dags dato er det hele 1,3 milliarder mennesker i verden som lever uten tilgang på lys. Mangelen på elektrisitet er en alvorlig hindring for økonomisk- og sosialutvikling. Her må Norge være et foregangsland. En av vår tids største utfordringer er for det første å sørge for at disse menneskene får tilgang på energien de trenger, og for det andre å gjøre det som står i vår makt slik at vi kan bekjempe klimakrisen. Da må vi skape en grønn vekst, som tjener begge formålene til gode Fornybar utvikling Fattigdom i seg selv kan være en trussel for miljøet. For å få til en økonomisk vekst kreves det mer energi. Løsningen må være å få en økonomisk vekst som i større grad baserer seg på andre energikilder enn de fossile. Den største mengden

18 klimagassutslipp vil de kommende årene komme fra utviklingsland, og derfor må også vår utviklingsbistand ha et stadig større fokus på å utvikle fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft, solcellepanel og energiøkonomisering der det er hensiktsmessig effektivt. Man kan ikke på én side gi bistand for hjelpe nasjoner utav fattigdom, og på en annen side la denne bistanden bli en ressurs som vil hjelpe til å fortsatt heve klimagassnivået. Derfor vil AUF i Rogaland kunne gi klimabasert bistand, spesielt rettet mot fattigdomsproblematikken. Klimatilpasset landbruk Det vil ikke hjelpe om bare vi i Norge gir bistand til land som trenger det. Vi trenger også hjelp fra lokalbefolkningen, og politisk vilje. Totalt blir 1/3 av arealet i Afrika, sør for Sahara, brukt til landbruk i en eller annen form. Hele 60% av befolkningen blir regnet som sysselsatt innen selvbergingsjordbruk. Bøndene er derfor en viktig del av arbeidskraften i Afrika, og kan også være en viktig faktor i den grønne revolusjonen som fortsatt ventes i utviklingslandene. Klimatilpasset landbruk, også kalt bevaringslandbruk, brukes til og gradvis øke produktiviteten. Spesifikke dyrkingsmetoder hjelper til ved å gjøre landbruket mer robust i møte med tørke og flom, som det nå kommer stadig mer av som følge av klimaendringene. Norge har støttet utviklingen av klimatilpasset landbruk i Zambia gjennom 12 år. AUF i Rogaland mener det er en selvfølge at vi skal fortsette og støtte dette, også i fremtiden. Klimaendringene er med på å gjøre tilgangen til vann enda mer usikker og uforutsigbar. Dette vil for landbruket kunne føre til en nedgang i produksjon og matsikkerhet, om man ikke tar tak og sørger for tilstrekkelig tilpasning. Vann til alle Rent drikkevann er en menneskerett. Likevel, er dagens vannforsyninger langt fra rettferdige. I mange år har Norge deltatt aktivt for å styrke samarbeid om grenseoverskridende vassdrag. Dette gjøres i stor grad gjennom multilaterale organisasjoner og flergiversamarbeid. Noen eksempler på dette er Nilen, Zambezi og vassdrag som finnes rundt Himalaya. Slike prosesser må Norge fortsette å involvere seg i. Vi i AUF i Rogaland vil at det skal være særlig fokus på at klima skal veie tyngst, 18

19 og være en integrert del av vannressursforvaltningen av innsjøer, vassdrag, våtmarker og grunnvann. For og kunne unngå stridighet rundt de ulike vannressursene burde et internasjonalt organ, en multilateral organisasjon, få ansvar og myndighet for datainnsamling, overvåking og analyse av verdens vannressurser. Dette med hensyn til både vannmengder og kvalitet. Denne organisasjonen kan være et rådgivende organ som hjelper land med råd om vannforbruk. AUF i Rogaland vil Tydeliggjøre sammenhengen mellom fattigdom og klimakrisen, knyttet opp om FNs tusenårsmål Gi klimabasert bistand som skal ha fattigdom og fornybart som hovedfokus Gi mer støtte til klimatilpasset landbruk Fortsette å være en pådriver for og bevare økosystemene Styrke vannressursfordelingen og bedre systemene for fordeling av vann Videreføre arbeidet med forvaltning av grensekryssende vassdrag Opprette en multilateral organisasjon som jobber med verdens vannressurser og fordeling av disse

20 Rettferdig handel Dagens økonomiske system opprettholder skjevfordelingen i verden. Rettferdig handel er den sosialdemokratiske løsningen på handelsubalansen mellom industriland og utviklingsland. AUF i Rogaland er for et handelssystem som er rettferdig og økologisk bærekraftig. Det nyliberalistiske frihandelspolitikken vil ikke løfte folk ut av fattigdom eller redusere skjevfordelingen mellom industriland og utviklingsland. Det er de store multinasjonale selskapene som deltar i den internasjonale frihandelen. Frihandel gjør det mulig for de industrialiserte landene å utbytte utviklingslandene, og for storkapitalen å utbytte småbøndene og arbeidstakerne. AUF i Rogaland tar på prinsipielt grunnlag avstand fra frihandel. En global handelsavtale Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble opprettet i 1995, som en fortsettelse av Generalavtalen om toll og handel (GATT). WTO har 159 medlemsland. Frihandel er den multilaterale organisasjonens uttalte mål. Etter den såkalte utviklingsrunden i Doha i Qatar 2001 har det vært forhandlinger i regi av WTO for å komme frem til en global handelsavtale. Avtalen skulle omhandle blant annet landbruk, tjenester og markedsadgang for industrivarer. Etter 12 år med forhandlinger, ble medlemslandene enige på den niende ministerkonferansen desember 2013 om en handelsavtale, også omtalt som Bali-pakken. I den globaliserte verdensøkonomien er det helt nødvendig med en internasjonal handelsavtale. AUF i Rogaland mener det er en stor svakhet ved WTO-avtalen i Bali at den ikke sørger for matsikkerheten i utviklingsland, da det innføres restriksjoner på matvarelagre og subsidier. WTO-landene har heller ikke avklart flere viktige spørsmål og avtalen er også vag på flere punkter. Norge skal være en pådriver for rettferdig handel i WTO. Norge må arbeide for at utviklingsland får rett til å etablere matevarelagre og å subsidiere egen matvareproduksjon. En global handelsavtale må stille krav om faglige og sosiale rettigheter, demokrati og økologisk bærekraft. Flere industriland subsidierer eksportvarer. Dette fortrenger utviklingslands tilgang på markedet. Arbeidet med å 20

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB,

Detaljer

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING Politisk plattform for Handelskampanjen INNHOLD Internasjonale handelsregelverk må respektere FN-konvensjoner og FN-regelverk... 4 Ja til åpenhet og demokrati i WTO... 5 Handel

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Innkomne politiske saker etter fristen:

Innkomne politiske saker etter fristen: Innkomne politiske saker etter fristen: Forslag 1: Dyrevelferd... 2 Forslag 2: Budsjettstøtte, stat-til-stat bistand og prosjektbasert bistand... 5 Forslag 3: Bekjempelse av underernæring - «Gi alle verdens

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer