Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR"

Transkript

1 Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

2 Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis samfunnsøkonomi og definisjoner i nasjonalregnskapet Hva er regional utvikling? Drivere Finnes det noen universell definisjon? Hva påvirker regional utvikling? Regionale forskjeller Hva skyldes definisjoner? Hva skyldes reelle forskjeller? Verdiskapings- kontra fordelingsparadigmet

3 Produksjon (produksjonsverdi) Verdien av alt som blir produsert i en virksomhet, målt i kroner Definisjon: (Pris/enhet) * (antall enheter) Pris per enhet finnes i markedet Antall enheter: Virksomhetens produksjonsbeslutning NB! Virksomheter med ulik markedsposisjon kan i ulik grad påvirke prisen selv NB! Noen virksomheters produkter selges ikke i markeder Produksjonsverdi kan summeres til Næring (hovednæring) Region/land (etter lokalitet)

4 Verdiskaping Dette er et verdiladet begrep Verdikommisjon vs økonomisk verdiskaping Økonomisk verdiskaping i en virksomhet Produksjonsverdi minus verdien av produkter brukt i produksjonen (underleveranser) Dette er altså IKKE det samme som bedriftens overskudd Verdiskapingen brukes til avlønning av arbeid og kapital (eventuelt andre primære produksjonsfaktorer) Kalles ofte merverdi eller value added Kan summeres på tilsvarende måte som produksjonsverdi (BNP, BRP)

5 Verdiskaping 2 Kan regnes ut Fra produksjonssida (som over) Fra avlønningssida (summen av avlønning av arbeidskraft og kapital) Ikke-markedsgoder selges ikke i et marked Offentlig produksjon Private omsorgstjenester (familie etc.) Svart økonomi Andre aktiviteter som ikke registreres ( grønn ) Vi teller ikke alt Vi teller forskjellig i forskjellige virksomhetstyper

6 Offentlig verdiskaping Ikke-markedsgoder Produkter selges ikke i et ordinært marked (Markedspris * kvantum) vanskelig å beregne I Nasjonalregnskapet Ikke investeringer i offentlig virksomhet Investeringer regnes som forbruk Verdiskaping regnes med utgangspunkt i lønn Ingen avkastninger på investeringer, kun lønn inngår Derfor: Verdiskaping i offentlig sektor lavere enn i privat sektor per definisjon Verdiskapingen øker ved privatisering og konkurranseutsetting per def!

7 Offentlig produksjon og omsorgstjenester Mange offentlige tjenester er omsorgstjenester Mange omsorgstjenester produseres i familien Verdiskapingen øker per def ved å institusjonalisere omsorgsproduksjonen Dette frigjør også arbeidskraft til bruk i annen virksomhet Verdiskapingen øker enda mer dersom omsorgsproduksjonen skjer i regi av private virksomheter

8 Er all virksomhet like verdiskapende? Litt historie Fysiokratene: All verdiskaping i primærnæringene Annen virksomhet avledet av dette Arbeidsverditeori (Ricardo, Marx): All verdiskaping skjer i vareproduksjon (inkl sekundærnæringene) Annen virksomhet avledet av dette Eksportverdi: All verdiskaping skjer i eksportnæringer Privat sektor: All verdiskaping skjer i privat sektor. Offentlig virksomhet forbruker ressurser Nasjonalregnskap har ambisjon om å måle alt (etter funksjonalitet), men klarer det ikke

9 Loven om fallende utbytte? Erik Reinert Fallende utbytte i landbruket er en lov Industrien: Stigende utbytte uten grenser (teknologisprang, innovasjoner) Med svært høy produktivitet kan inntekt fra industrien frigi arbeidskraft til annen virksomhet Også frisøren nyter godt av inntekten fra industrien Imperfekt konkurranse (vekst i fortjeneste, lønninger og skatteinntekter), arbeidsverdilæren vs fri konkurranse med null renprofitt, fysiokrater

10 Sysselsetting Antall sysselsatte vs arbeidsinnsats Heltid vs deltid Årsverk/timeverk vs antall sysselsatte Produktivitet (produksjon per sysselsatt) Endring i (økt) produktivitet = økonomisk vekst (alt annet likt) Flere sysselsatte gir også høyere BNP (men ikke nødvendigvis per sysselsatt) Lønn bestemmes av produktivitet etter mikroteori Hva med den norske modellen? Sentrale lønnsforhandlinger Relativt flat lønnsstruktur Produktivitetsvekst tas ut i flere næringer

11 Regional utvikling Regional verdiskaping eller regional befolkningsutvikling? Det gode liv Målet med all produksjon er inntekt Hvordan skal inntekten fordeles? Endogen vekst Basert på egen produksjon og ressursutnyttelse Gir ulik utvikling Fordeling ( eksogen vekst) Basert på samlet produksjon Fordeles ut fra visse idealer Dette er verdivalg og politikk

12 Drivere Mange forhold påvirker regional utvikling Definisjon av begrepet Vi lever av Det vi produserer? Det vi tjener? Det vi spiser? (basisbehov?) Inntekt er grunnlag for velstand og varebytte Inntekt = summen av kapital-, arbeids- og overføringsinntekt Overføringer (i ulike former) er viktig for inntektsfordeling Nærings- og befolkningsretta overføringer Skatt på inntekt og forbruk

13 Oslo Oslo/Akershus Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Akershus Finnmark Buskerud Troms Nordland Telemark Vestfold Aust-Agder Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Østfold BNP per innbygger, indeks

14 Oslo Oslo/Akershus Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Akershus Finnmark Buskerud Troms Nordland Telemark Vestfold Aust-Agder Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Østfold BNP per sysselsatt, indeks BNP per innbygger, indeks

15 Oslo Oslo/Akershus Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Akershus Finnmark Buskerud Troms Nordland Telemark Vestfold Aust-Agder Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Østfold Disponibel inntekt per innbygger,indeks BNP per sysselsatt, indeks BNP per innbygger, indeks

16 Tallene viser altså BNP/sysselsatt: Forskjellen er størst Dersom andelen sysselsatte er større enn befolkningsandelen (innpendling), vokser indeksen BNP/innbygger Forskjellen reduseres fordi pendlingen reduseres Disponibel inntekt per innbygger Ytterligere utjevning, eller Skattesystemet virker regionalt utjevnende I tillegg endres rekkefølgen noe, men Oslo, Oslo-Akershus øverst i alle tre tilfeller Hvorfor?

17 Næringsstrukturens betydning for BNP-forskjellene Oslo har så mange offentlige ansatte Ja, absolutt sett. Men er på landsgjennomsnittet i andel BNP i offentlig sektor er gjennomgående lav for samme tjeneste Folk i Oslo sitter på café og drikker latte hele dagen mens de bytter papir med hverandre Ja, det stemmer nok. Og det er der verdiskapingen slik den er definert i nasjonalregnskapet er høy Verdiskapingen i vestlandsfylkene og Nord-Norge er reelt sett høy Mener eksporten, og det stemmer Men ikke verdiskapingen

18 Oslo Oslo/Akershus Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Akershus Finnmark Buskerud Troms Nordland Telemark Vestfold Aust-Agder Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Østfold

19 Valg av paradigme Arbeidsdeling er svært viktig for velstand Mellom yrker, bransjer og regioner Hva er en regions fortrinn? Betaler markedet nok? Produksjon og verdiskaping, sammen med produktivitet, er svært viktig for velstand Skal vi se på regionens fortrinn eller på velstand? Fortrinn: Godtar forskjeller. Vil vi få økt konsentrasjon til byene? Hva med norske distrikter? Velstand: Egalitær utvikling bidrar til like muligheter over hele landet Vil verdiskapingen øke med mer marked? Politisk spørsmål Her er begge syn legitime

20 Politikk og virkemiddelbruk Har ikke sett på virkemidler, som vi har på mange områder EU har større fokus på verdiskaping enn oss (befolkning), og vi må tilpasse oss deres politikk Men vi har også stort verdiskapingsfokus Regionalpolitikk Distriktspolitikk Brei og smal politikk Hva er fokus når regjeringa skal bruke 150 mill kr på økt verdiskaping i nord? Noen ressursbaserte næringer Burde fokus vært mer retta mot velferdssida?

21 Helt til slutt statistikken BNP, produksjon og eksport på lavt geografisk nivå er problematisk, men det etterspørres Hvorfor etterspørres det? Fordi noen syns det er viktig. Er det viktig? Vi kan finne data ved å Telle selv Bruke eksisterende info (Brønnøysund), med de problemer det gir (hovedkontor, manglende registrering) Bruke instrumenter (sysselsetting, inntekt fra skattestatistikk etc.), evt sammen med nasjonale data for verdiskaping etc.

22 Vi har (relativt) gode tall på lavt geografisk nivå for Sysselsetting x næring Befolkning Inntekt Eksport (og import) etter tollsted (hovedkontoreffekter, vareeierproblematikk) (og andre forhold som jeg ikke har tatt opp her) Bør dette være tilstrekkelig, særlig sett i et paradigmeperspektiv?

23 Næringsstruktur: Kvotienter Storbyregioner SMBy SMBy innenfor Tettsteds- Spredtbygd Hele landet Næring utenfor DPV DPV regioner område (pst) Landbruk ,3 Fiskeri og akvakultur ,0 Industri, kraft og bergverk ,3 Bygg og anlegg ,3 Samferdsel ,4 Overnatting og servering ,1 Varehandel ,7 Forretningsmessig tjenesteyting ,5 Privat tjenesteyting Statlig tjenesteyting Kommunal tjenesteyting , , ,2

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer