Kvam herad Årsmelding Kvam herad. Årsmelding Side 1 av 132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132"

Transkript

1 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132

2 1 VEDTAK KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR Eksterne rammevilkår Interne prosessar Aktivitetar Vegen vidare Forhold til andre kommunar OPPSUMMERING Om dokumentet Samfunn Brukar Interne prosessar Medarbeidar...12 Økonomi REKNESKAPET FOR 2003 OG FORSLAG TIL DISPONERING TENESTER OG NØKKELTAL INNLEIANDE KOMMENTAR Samfunn Brukar Interne prosessar Medarbeidar Økonomi ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi BARNEHAGAR Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi GRUNNSKULEOPPLÆRING Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi KOMMUNEHELSE Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi PLEIE OG OMSORG Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi SOSIALTENESTE Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi BARNEVERN Samfunn Brukarar...56 Side 2 av 132

3 3.8.3 Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi VATN, AVLØP, RENOVASJON/AVFALL Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi KULTUR Samfunn Brukarar Medarbeidarar Økonomi KYRKJE Brukarar Økonomi SAMFERDSLE Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi BUSTAD Samfunn Brukarar Medarbeidarar Økonomi TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET Samfunn Medarbeidarar Økonomi BRANN- OG ULUKKESVERN Samfunn Brukarar Interne prosessar Medarbeidarar Økonomi SJUKEFRÅVÆR INFORMASJONSTEKNOLOGI I KVAM HERAD Samfunn Brukarar Interne prosessar DRIFT OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG - GENERELLE KOMMENTARAR FINANS, SKATT OG RAMMETILSKOT FONDSAVSETNINGAR OG BRUK AV FOND PROSJEKT AKTIVE PROSJEKT I Innleiande kommentar Oversikt over prosjekt AKTIVE PROSJEKT PLANAR ÅRSREKNESKAP - KVAM HERAD REVISJONSMELDING KAPITALKONTO REKNESKAPSSKJEMA 1A Side 3 av 132

4 6.4 REKNESKAPSSKJEMA 1B REKNESKAPSSKJEMA 2A REKNESKAPSSKJEMA 2B ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING BALANSEREKNESKAP FELLESKONTO AKSJAR OG ANDELAR OBLIGASJONSPORTEFØLGJE LÅNEPORTEFØLGJE ENDRING I ARBEIDSKAPITAL ANSKAFFELSE OG BRUK AV MIDLAR AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR NOTE TIL BALANSEREKNESKAP PENSJONSNOTE GARANTINOTE NOTE TIL VAR-OMRÅDET Side 4 av 132

5 1 Vedtak 1. Kvam heradsstyre godkjenner framlegg til rekneskap og årsmelding for 2003 for Kvam herad. 2. Mindreforbruk (overskot) for rekneskapsåret 2003, stort kr ,30 vert disponert på følgjande måte i 2004: a. Kr til fond for etter- og vidareutdanning/kompetanseheving b. Kr til felles personalsamling for å styrke felleskjensla for heradet. c. Kr til gåve for 25-års jubilantane til Kvam herad. d. Kr til opprusting av Botnen gamle skule, slik at denne kan nyttast til kurs, personalsamlingar, leirskule for grunnskulen og "bedriftshytte" for dei tilsette i Kvam herad. e. Kr til utarbeiding av grafisk design for kommunen og profilering av biblioteket f. Kr til opprusting av hovudbiblioteket i samband med flyttinga, og IT-opprusting av filialane og bokbussen. g. Kr til eit 2 årsprosjekt knytt til utnytting av nye PC`ar i skulen og for politikarane, samt å investera i handhaldne terminalar for pleie og omsorg. h. Kr som tilskot til finansiering av Tusenårsstaden (P50012). i. Kr ,30 til disposisjonsfond, konto Side 5 av 132

6 2 Kommentarar, oppsummering og forslag til disponering av resultat 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR Som organisasjon arbeider Kvam herad godt. Dette er 10. året på rad at rekneskapen er betre enn budsjettert. Dette skuldast gode medarbeidarar og ein motivert organisasjon har vore prega av store omveltingar i den administrative leiinga av kommunen. Årsresultatet viser at omlegginga har svart til forventningane, sjølv om omlegginga ikkje vart iverksett før på slutten av året. Vi bruker no relativt mindre resursar på administrasjon og meir på tenester. Slik innsparing er likevel ein balansegang, då tenesteleveranse og samfunnsutvikling er avhengig av administratorar som tilrettelegg og utviklar. Skal kommunen nå sitt hovudmål om vekst og utvikling er ikkje dette minst viktig. Resultatet for 2003 har 2 hovudårsaker: Drifta er i balanse i høve rammer og budsjett. Nye inntekter, som etterbetaling av konsesjonskraft og auka finansinntekter er ikkje disponerte. Såleis er dette også i tråd med målsetjinga for budsjettet for Når dette er sagt viser rekneskapen at vi nok har utfordringar i framtida. Driftsrammene til kommunen er under press (reduksjon), og underliggjande kostnadsvekst i høve dei store investeringane som er sett i gang, vil i framtida krevje nye reduksjonar i løpande driftskostnader. Det er og ei utfordring i å skape større vikjensle i organisasjonen, slik at alle i framtida vil bidra til dei utfordringar vi har. Eg spår at strukturspørsmål vil ha meir å seie for vår økonomiske handlefridom i framtida enn administrative omleggingar og innstrammingar. Arbeidet med balansert målstyring vil halde fram og verte innført i 2004 i store deler av organisasjonen. Det målretta arbeidet vi har gjort så langt med å brukarrette organisasjonen, ta i bruk IT som styringsverktøy, utvikle serviceerklæringar for våre tenester, samt arbeide kontinuerleg med å utvikle våre kvalitetssystem og avviksrapportering, har fanga interesse langt utanfor Kvam. Vi er i 2003 brukt av ulike eksterne aktørar til å fortelje korleis vi arbeider i Kvam. Dette ser vi på som viktige signal om at vi er på rett veg, samstundes som det gjev høve til å marknadsføre kommunen i tråd med målsetjinga i kommuneplanen Eksterne rammevilkår Kommune-Noreg er oppteken av økonomiske rammevilkår. Sentrale styresmakter peikar på auke i overføringane til kommunane. Slik ser det ut på makronivå. Kjem me til den einskilde kommunen, ser det nok annleis ut. Nominelt kan nok overføringane ha auka. Men oppgåvene staten legg på kommunane har auka meir. Dette gjer at kommunane opplever 2003 som nok eit år med innstrammingar i kommuneøkonomien. Slik og for Kvam. Sidan 1998 har Kvam gjort innsparingar (effektivisert) på oml. 40 mill. kroner i drifta. Til no har Kvam kome ut av dette med styring på økonomien og økonomisk fridom til å setja i gang viktige strategiske tiltak.berre streng prioritering og politisk semje om tiltak, vil fortelje oss om vi kan behalde denne situasjonen. Rettighetssamfunnet vil Kvam og merka. Trugsmål om innklaging til tilsynsstyresmakter og i siste instans rettssaker, møter også me. Arbeidet med serviceerklæringane er ein måte Kvam har møtt m.a. den utfordringa på. Både Side 6 av 132

7 2.1.2 Interne prosessar tilsette og mottakarar av dei kommunale tenestene veit kva det er lova at tenesta skal innehalda. Dette gjev tryggleik for både tilsette og brukar. Innbyggjarane i Kvam har høge forventningar til dei kommunale tenestene. Vår utfordring er å stetta forventingane så langt råd innan dei rammene kommunen vår har fått. Vi må også verte flinke til å formidle til våre brukarar kva tenestenivå dei kan forvente av oss. Vi skal vakte oss vel for å skape for store forventningar samstundes som våre rammevilkår vert dårlegare. Brukardialog vert viktig. Internasjonalisering pregar også meir og meir kvammasamfunnet. Gjennom moderne kommunikasjonar har innbyggjarane våre kontaktar over heile verda. Næringslivet og heradet sjølv er i same situasjonen. Det er ei utfordring å leggja til rette for dette t.d. i skulane i Kvam. EU / EØS sine utvekslingsprogram gjer det mogeleg med utveksling av tilsette og elevar i Europa. Dette er viktig for å førebu til ei stadig meir internasjonal framtid også for kvemmingar. Satsinga på utbygging av breiband i heile Kvam er ein lekk i å førebu oss på større internasjonal konkurranse. 3K-prosessen i 2003 omhandla først og fremst organisasjonsendringar. Heradstyret vedtok prinsippa for ny organisering 8. april. I løpet av året vart det tilsett leiarar på strategisk og operativt nivå. Brukaren er sentral i organisasjonskartet. Kommunen har gjennom heimesida som mål å vera tilgjengeleg 24 timar i døgeret. Informasjonsavdelinga skal gje brukarane nødvendig rettleiing eller visa dei vidare til den aktuelle fageininga eller utviklingsavdelinga for å få den tenesta dei ønskjer. Gjennom 3K har vi erkjent at kommunen ikkje kan styrast etter økonomiske mål åleine. Perspektiva er å utvikla eit godt samfunn i samsvar med kommuneplanen, nøgde brukarar av tenestene, eit arbeidsmiljø med nøgde tilsette, ein driftsorganisasjon som driv effektivt og med rett kvalitet og innanfor vedteke budsjettrammer. Vi har difor starta opp å er arbeidet med å styra kommunen gjennom balansert målstyring, der desse ulike perspektiva høyrer saman. Kommuneplanen sine strategiar skal gjennom dette arbeidet omsetjast i klare mål. Vår påstand er at vi er på veg til å utvikla det gode samfunnet gjennom satsinga på kultur- og infrastruktur ( breiband) Aktivitetar Samfunns- og brukarperspektivet er utgangspunktet for aktivitetane. Kommunen si heimeside er framleis i stjerneklassen. Utbygginga av IT og breiband dekkar 95 % Side 7 av 132

8 2.1.4 Vegen vidare av Kvam. Slik har svært mange innbyggjarar fått betra kunnskapen om kommunen sine tenester og svært god innsikt i kommunen sitt indre liv. Like viktig er tilgangen vi har fått til det frie organisasjonslivet sine aktivitetar og arrangement. Kvam herad si satsing på utbygging av idrettsanlegg står i ei særstilling, og har stor betydning for trivsel og positive akitivitetar for svært mange av oss. Siste to åra er teke i bruk ny idrettsbane i Strandebarm, idrettshall i Øystese og i løpet av 2004 får vi ny fotballbane i Norheimsund. Samla investering vert om lag 50 mill. kroner. Den frivillige innsatsen ved desse utbyggingane må understrekast, i tillegg til innsatsen ved utbygginga av skianlegget på Sjusete og den nye golfbanen i Børvemarka og hestesenteret. Satsinga på eldreomsorga er likevel størst økonomisk sett for heradet, med ei total satsing på 211 mill. kroner. Omsorgsbustadene i Ålvik og Øystese vart teke bruk i 2003, i 2004 vert Tolo omsorgsbustader teke i bruk. Øysteseheimen er under ombygging, og ombygginga av Toloheimen tek til i Utbygginga av vatn- og avløpsannlegg på Kvamskogen har og utvikla seg positivt og gjev grunnlag for høg aktivitet på utbyggingssida. Dei siste utbyggingane har til dels vore gjennomført under budsjett og såleis gjeve rom for ytterlegare satsing. Dette viser at utbygging i rein kommunal regi er å føretrekke så lenge kommunen sit med det økonomiske ansvaret. Kvam har dei siste 10 åra hatt overskot i kommunerekneskapen. Overskot er grunnlag for å kunna investera i bygg og infrastruktur til gode for heile befolkninga. Slik satsing er dessutan ein føresetnad for at næringslivet skal utvikla og halda oppe arbeidsplassar i kommunen. Kommunen sine inntekter er mindre enn gjennomsnittet i landet og tenestene opplever å vera pressa mellom store behov og tildelte ressursar. Likevel er drifta under kontroll. Rådmannen vil gje dei tilsette ros for å ha god økonomistyring og samstundes gje gode tenester i samsvar med dei vedtekne serviceerklæringane Forhold til andre kommunar Kvam herad har meir eller mindre formelt oppretta samarbeid med andre kommunar. Det kan vera formelle samarbeidsformer gjennom råd eller utval, t.d. Hardangerrådet. Eller det kan ver samarbeid i faglege nettverk, t.d. økonomistyring. Hardangerrådet: Kvam herad er med i dette samarbeidet mellom dei 7 kommunane i Hardanger. Rådet har sitt sekretariat i Kinsarvik.Hardangerrådet er no omorganisert til Interkommunalt selskap (IKS) Hardangerrådssamarbeidet er utgangspunkt for fleire ulike samarbeidsprosjekt. Det kan stillast klare spørsmålsteiken ved nytten av dette samarbeidet og Kvam burde på same måte som Voss teke spørsmålet opp til prinsipiell drøfting. Museumssamarbeidet er knytt til samarbeidet om Hardanger folkemuseum på Utne. I tillegg har det vore eit samarbeid knytt til statleg initiert konsolideringsarbeid mellom musea i regionen. Arbeidet held fram i 2004 og truleg avslutta hausten Effektiviseringssamarbeidet er eit nettverk i KS-regi mellom samanliknbare kommunar om nøkkeltal for økonomi. Kvam er med i Nettverk vest 5 : Kvinnherad, Odda, Voss, Førde, Sogndal og Luster i tillegg til Kvam. Arbeidet har vore interessant og avkrefta mange myter om samanheng mellom ressurser og resultat. Ikkje minst vart dette tydeleg når ein såg på grunnskuletenesta. Leiing, aktiv Side 8 av 132

9 haldning til kontinuerleg utvikling og nye undervisningsformer betydde nok meir enn auka ressurstilgang. IT har vorte forsøkt samarbeid om i Hardangerrådsregi, t.d. Fiber i Fjord. Fagområdet har vore prega av mange aktørar (forretningsmessig / kommersielt),og ulike strategiar. Kvam herad har hatt svært liten nytte av arbeidet. Breibandsuttbygginga som er gjennomført i Kvam hadde vore uråd om ein hadde freista gjennomføre Fiber i Fjorden. I ettertid har også dei andre større kommunane i regionen starta ei utbygging av breiband etter modell av Kvam. Agresso dataverktøyet for fakturahandsaming og rekneskap. Her ligg Kvam langt framme. Heradet er ein av tre kommunar som leverandøren nyttar i samband med referanse og opplæring, også for næringslivet (døme: Bergens Tidende). Internasjonalt samarbeid. Samarbeidet med Litauen har halde fram i år, men med varsel om omlegging frå Arbeidet har gitt eit nettverkssamarbeid med andre kommunar med prosjekt og kontaktar i Litauen. (t.d. Lindås, Mandal, Oppegård, Drangedal, Hordaland fylkeskommune, m.m.) Skjenkekontroll har Kvam i samarbeid med hardangerkommunane, Voss, Samnanger, Vaksdal og Fusa. Skjenkekontrollen er ikkje organisert som eit interkommunalt prosjekt, men som ei kommunal teneste Kvam sel til andre. Denne modellen er langt å føretrekke framfor interkommunalt samarbeid, også som alternativ til kommunesamanslåing. Samarbeidsråd for Voss lokalsjukehus. Kvam er med i dette arbeidet. Konkrete samarbeidstiltak: opplæring, kvalitetssystem. Interkommunal legevakt på Voss: Samarbeidsprosjekt mellom Voss lokalsjukehus, Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Kvam kommune. PPT-kontoret for Kvam og Jondal har kontor i Kvam. Vidare omtale under avsnittet om PPT-kontoret. BIR: Etter anbudsprosess valde heradsstyret i 2003 å inngå avtale om renovasjonstenester og eigarskap i Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap vert eit overgangsår der ordninga får full verknad frå Renovasjonstenestene i BIR er framtidsretta og i tråd med kommuneplanen sine føringar om tenestesamarbeid mot Bergensregionen. Side 9 av 132

10 2.2 OPPSUMMERING Om dokumentet Årsmeldinga er oppdelt i kapitla Tenester og nøkkeltal, Prosjekt, Planar og årsrekneskapet for Kvam herad med noter. Kapittelet Tenester og nøkkeltal er igjen inndelt i ulike KOSTRAfunksjonsgrupper. For kvar av desse funksjongruppene, har me i årsmeldinga teke i bruk rammeverk og strategimål for styringsperspektiv i tråd med Balansert målstyring. Det vert ikkje rapportert balanserte målstyringtal, då det kun er eit fåtal som er på plass for Innleiinga til kapittelet Tenester og nøkkeltal, inneheld meir utfyllande opplysningar om det rammeverket som er brukt. Figuren nedfor viser samanhengen mellom styringsparametera (økonomi, medarbeidar, interne prosessar, brukar og samfunn), strategiske mål (for eksempel Stolte innbyggjarar med felles identitet ), og visjonen Beste nærings- og bukommunen i Hordaland, vedtekne i kommuneplanen for Kvam Beste nærings- og bukommunen i Hordaland Profilera Kvam Regionsenter midt i Hordaland Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Økonomi Medarbeidarar Interne prosessar Brukarar Samfunn Stolte innbyggjarar med felles identitet Frå dei-kultur til vi-kultur Auka samspel og samhandling Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi 24-timarskommunen Gode levekår med spennande og varierte tilbod Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Auka engasjement og involvering Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Styrkja økonomisk planarbeid, styring og kontroll Konkurransedyktig levering Samfunn Dei strategisk måla er henta frå kommuneplanen for Kvam , og sett inn i systemet for balansert målstyring. I 2003 er det arbeidd mest med måla Gode Side 10 av 132

11 levevilkår med spennande og variert tilbod og Godt utvikla infrastruktur internt og eksternt. Prosjektet Bustadpolitisk handlingsplan vart avslutta i Som følgje av prosjektet, skal det opprettast eit bustadkontor i inneværande år, samt igangsetjing av eit nytt prosjekt: P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese høg utnytting. Når det gjeld tilbod, er står kultursatsinga i særklasse. Totalt er den ordinære ramma til kultur auka med 2,1 mill.kr. I tillegg har heradet gjeve 3,8 mill.kr av driftsmidlane sine i tilskot til ny idrettsbane i Norheimsund. Når det gjeld infrastruktur, er det særleg satsinga på utbygging av breiband, som pregar I tillegg er det lansert fleire infrastruktur-prosjekt i regionen (for eksempel Jondalstunnel, Kvamskogtunnel og Ulrikstunnel), som Kvam herad forsøker å støtta opp om Brukar Det er gjort mykje arbeid i høve til dei strategiske måla for styringsparameteret Brukar ; 24-timarskommunen og Heilskapleg sating på kultur, næringutvikling og bustadpolitikk : I høve til 24-timarskommunen har 2003 vorte nytta til intern tilretteleggjing, men det er eit stykke til mål enno. Derimot er det brukt og avsett store pengebeløp til kultursatsing. Tilskot til ny idrettsbane er òg nevt under samfunn. Idrettshallen i Øystese er ferdig, og dei store kulturhusa Tusenårsstaden i Øystese og Hardinghuset i Norheimsund har vorte arbeidd vidare med. Det er utbetalt 2,2 mill.kr i næringstilskot og 1,5 mill.kr i andre tiltak/tilskot. Totalt ca. 0,7 mill.kr. meir enn i I tillegg er det gjennomført ei rekkje andre tiltak for næringslivet i Kvam. I 2003 vart òg prosjektet Bustadpolitisk handlingsplan avslutta, som nevnt under samfunn. KOSTRA-tal Reviderte, komplette og pålitelege KOSTRA-tal for samanlikningsgruppene våre kjem først i siste halvdelen av juni. Me har likevel valgt å plukka ut nokre av tala til presentasjon i årsmeldinga. Desse må imidlertid brukast med varsemd. Våre eigne tal for 2002 og 2003 skal i stor grad vera samanliknbare. Det er imidlertid ein differanse mellom det som er presentert av ureviderte tal i KOSTRA, og vårt reviderte resultat. Revisjon av rekneskapet medførte ein korreksjon i rammetilskot på 1,5 mill.kr. meir for 2003, og endra premieavvik til kostnadsreduksjon på 0,765 mill.kr. Totalt inneber det ein differanse på nesten 2,3 mill.kr. meir i brutto og netto driftsresultat. KOSTRA-tala for Kvam viser fyrst og fremst at skulestrukturen til Kvam herad kostar mykje i forhold til samanlikningsgrupper, og at kostnadsnivået har gått opp i høve til Kostnadsnivået for pleie og omsorg pr innbyggjar, stig òg i 2003, og er prega av demografien til Kvam. Kvam har god og fleksibel dekning for barnehagar og god dekning av helsepersonell når det gjeld kommunehelse, noko som gjenspeglar seg i kostnadsnivået. KOSTRAtala for 2003 gjenspeglar òg kultursatsinga i kommunen. Brukardialog Det er ikkje gjort noko stort arbeid med brukarundersøkingar i år, men Kvam herad har lagt mykje vekt på å formidla seg gjennom internettsidene Brukarundersøkingar er ein sentral del av balansert målstyring, og vil verta meir nytta i åra framover. Side 11 av 132

12 Tenesteverdi for brukar Kva brukarane kan forventa av tenesteproduksjonen til Kvam herad, er teikna ned i serviceerklæringane for dei aller fleste tenestene Interne prosessar Medarbeidar I 2003 er det lagt særleg vekt på det strategiske målet Kontinuerleg utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive, der IT har vore særleg framtredande. Informasjonsteknologi Det er lagt stor vekt på å ta i bruk informasjonstekonologi. Som ledd i dette vart det i 2003 vedteke innkjøp av pc`ar til politikarar og skule. I tillegg gjekk det ut eit generelt heime-pc tilbod til dei tilsette i kommunen. Dei fleste arbeidsplassane i kommunen er no knytt opp mot felles datanett via rådhuset. Mest fokus og midlar fekk imidlertid utbygging av breiband i Kvam, som no er dekka med fiber for totalt 85-90% av innbyggjarane. Med radionettet til Kvamnet AS, over 95% av Kvam dekka. Kommunen investerte òg i to nye store programvarer: Agresso lønn og Agresso skanning av leverandørfaktura. Kvam herad har vore pilotkunde på begge systema, og oppstarten har vore vanskeleg. Etter investering i ny maskinpark i 2004, ser me at dette løsnar, og har store forventningar til inneværande år. I 2003 tok òg barnehagane som fyrste eining i bruk it-systemet for Balansert målstyring. Kvalitetssystem/HMS Det er ei rekkje ulike kvalitetssystem i drifteiningane (-etatane i 2003). HMSsystemet og enkelte andre kvalitetssystem er i ferd med å verta rulla ut på det nye intranettet til Kvam herad. Målet er at det dermed skal verta lettare tilgjengeleg, meir effektiv å bruka, og lettare å ha oppdaterte versjonar. Førebels er det imidlertid mykje som har status under utvikling. I april 2003 vart nytt låssystem med tilgangskontroll for rådhuset innført, bl.a. som tiltak i samsvar med Datatilsynet si godkjenning av Regelverk for sikring av informasjon i Kvam herad. Sakshandsaming Dokumentmengda aukar frå år til år og var for registrerte dokument. Det elektroniske arkivsystemet Websak tek hand om over 80% av dokumenta. I tillegg er det ein del interne fagsystem som handterar sakshandsaminga til Kvam herad. Dei strategiske måla for medarbeidarar har ikkje vorte spesifikt arbeidd med i 2003, men mykje arbeid har vort gjort i høve til omorganiseringa av Kvam herad. Me vonar å gjera eit stort løft i 2004 dersom me får vedtak på dei personalretta tiltaka som er foreslått i vedtakskapittelet. Utrullinga av balansert målstyring i heile organisasjonen i løpet av inneverande år, skal òg vera ein sterk bidragsytar for å nå dei strategiske måla: -vi-kultur, auka engasjement og involvering og systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell. Tilsette Administrasjonen har gjennomgått ei omorganisering i Personalkabalen vart arbeidd med heilt til seinhausten, så full effekt av ny organisering vil fyrst koma Side 12 av 132

13 f.o.m Hovudtrekka er at organisasjonen er oppdelt i eit operativt nivå og eit strategisk nivå. Einingane har hatt ulike navnevariantar i løpet av prosessen, men i oversikten nedanfor er dei nyaste nemningane på plass. Totalt er det 845 fast tilsette fordelt på 76% kvinner og 24% menn. Gjennomsnittsalderen er 44,6 år, og antal årsverk 605. Dei oppgitte tala er eit øyeblikksbilete av situasjonen i mars 2004, og vil ikkje gje eit korrekt svar for Nytt system gjer det enklare å ta ut rapportar der årsverk er basert på reelle timeverk, men dette har me ikkje fått på plass for 2003, og oversikten vert difor ei tilnærming som viser nivået pr. funksjon, og ikkje eksakt for året. Dei fleste årsverka har pleie og omsorg (214), som viser ein nedgang dei siste åra, medan skule aukar årsverka sine til 165. talt er det ein nedgang i årsverk frå 2002 til 2003 på 12. Dei administrative stillingane går ned, men noko av dette skuldast ein ryddejobb i høve til å få dei tilsette på rett funksjon. Det er til dels store avvik frå tidlegare år, noko som i all hovudsak skuldast skifte av lønssystem og endring av datagrunnlag. Samanlikningane og evt. avvik vil verta lettare å analysera for dei komande åra pga. nye rapporteringsmogelegheiter i nytt system. Overtidstimar Totalt sett er det utbetalt 7.107,7 overtidstimar, som utgjer berre ca. 0,6% av totalt timetal for Kvam herad. Det vert gjort ein del innsats ut over normal arbeidstid utan at det vert utbetalt overtid for dette. Side 13 av 132

14 Kompetanseutvikling Dei tilsette har gjennomgått ein del kurs og opplæring i løpet av 2003, men ressursbruken til dette har vore under det som er ynskjeleg. Berre PLO har meldt inn kursbehov for For at me skal få ein kompetent og effektiv organisasjon, er dette eit særs viktig element. Me håpar difor at forslag til disponering av kr av overskotet til fond for etter- og vidareutdanning/kompetanseheving, vert vedteke. Sjukefråvær Sjukefråværet viser ei feil utvikling, og både kortidsfråværet og langtidsfråværet stig i Totalt er det eit fråvær på 8%, fordelt på 1,4% i kortidsfråvær (som vert dekka av arbeidsgjevar) og 6,6% i langtidsfråvær (over 16 dagar). Kvam herad vart difor ei IA-verksemd (IA Inkluderande arbeidliv), og har som hovudmål: - å fokusera på eit godt arbeidsmiljø med nærvær og forebyggjande tiltak for å unngå fråvær og utstøyting frå arbeidsplassen. Sjukefråvær ,0 8,0 7,0 Prosent sjukefråvær 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Totalt fråvær Under 16 dagar Over 16 dagar År Side 14 av 132

15 2.2.6 Økonomi Fordeling pr. KOSTRA-tema I 1000 kr Rekneskap -03 Regulert budsjett -03 Rekneskap Administrasjon og fellesutgifte Barnehager Grunnskule Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesta Sosialteneste Barnevern Vatn avløp og renovasjon/avfa KOSTRA-tema Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmi Kultur Kyrkje Samferdsle Bustader Tilretteleggjing og bistand for næringsliv Brann og ulykkesvern Resultat Som grafen ovanfor viser, er det to store KOSTRA-tema som er rådande; Grunnskuleopplæring og Pleie- og omsorgstenesta. Desse to krev 33,4% og 38,8% av ei nettoramme på 261,1 mill.kr, totalt 72,2% og 188,4 mill.kr netto. Nettoramma har stige med 11,6 mill.kr i høve til 2002, men netto fondsavsetning har òg auka med 8,2 mill.kr. Hovudårsaka er auke i konsesjonsavgift som skal setjast av på næringsfondet. Kvam herad har dei siste åra ikkje justert rammene for pris- og lønsvekst, og har på denne måten indirekte effektivisert for ca. 40 mill.kr. sidan Den største auken i ramma har grunnskuleopplæring fått, med 7,5 mill.kr. 3,6 mill.kr av desse skuldast overforbruk i høve til tildelt ramme (+ 3,9). Nest størst auke har pleie og omsorg med 5,3 mill.kr (1,6 høgare enn tildelt ramme) og deretter kommunehelse (2 mill.kr.) og kultur (2 mill.kr). Ramma for administrasjon, styring og fellesutgifter er redusert med 1,4 mill.kr. Reduksjonen skuldast lågare driftsinntekter (1,4) og lågare sosiale utgifter (6,6), hovudsakleg på grunn av premieavvik for pensjon (5). I tillegg er mindre av fondsmidlane brukt, og meir sett av (netto 3,4 mill.kr.) Inntektene til bustad har auka med 0,8 mill.kr i høve til 2002, medan inntekter frå kommunal næringsverksemd (konsesjonsavgift, -kraft og utbytte) er gått opp med heile 7,5 mill.kr. Side 15 av 132

16 Endring ramme, år Brann og ulykkesvern Bustader Kyrkje KOSTRA-tema Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Barnevern I 1000 kr Pleie- og omsorgstenesta Grunnskule Administrasjon og fellesutgifter Beløp Grafen framstiller endringane pr. KOSTRA-tema i høve til fjoråret (2002) i kr, som er kommentert i avsnittet ovanfor. Auke i ramme er presentert til høgre for 0- punktet, medan reduksjon i nettoramme er til venstre. Avvik/omdisponeringar Det er brukt 4 mill.kr mindre enn ramma som låg i det regulerte budsjettet for Det vil seia ca. 1,5% mindreforbruk av ei nettoramme på 261,1 mill.kr. Når me arbeider med årsmelding og tertialrapportar, er me veldig fokuserte på avvik i høve til budsjett, og rapportane vert prega av dette fokuset. Dette gjeld òg for denne årsmeldinga. Difor er det på sin plass å ta med i oppsummeringa at det generelt er lite budsjettavvik i 2003, både ut frå etats- og tenesteperspektiv, noko som tyder bra for økonomistyringa i kommunen. For Kvam herad som total eining, kan heile avviket forklarast med inntektsføring av premieavviket på 5 mill.kr. Premieavvik pensjon er fyrst kjent utpå nyåret, og byggjer på kompliserte aktuarutrekningar. Når me ser på avvik pr. funksjon og pr. etat (omtala i rekneskapsskjema 1B), er biletet meir nyansert: Administrasjon, styring og fellesutgifter har hatt eit stort mindreforbruk i høve til det justerte budsjettet, som i hovudsak kan forklarast med utgiftsreduksjon på grunn av premieavvik på 5 mill.kr. Denne utgiftsreduksjonen var kjent fyrst då pensjonsutrekninga forelåg i Det største avviket mot regulert budsjett står grunnopplæring for, med eit meirforbruk på ramma på 3,6 mill.kr. Overforbruket skuldast (i mill.kr.), svikt i inntekter (0,8), høgare lønsutgifter (1,7) og andre utgifter (kjøp av tenester (0,4) og overføringar til andre kommunar (+0,5)), samt avsetning til fond (0,2). Kommunehelse har eit mindreforbruk som følgje av lågare løns- og sosiale utgifter (0,5), redusert innkjøp (0,4) og høgare inntekter (0,2),. Side 16 av 132

17 Pleie og omsorg har eit meirforbruk (1,7 mill.kr). Overforbruket skuldast høgare lønsutgifter (1,6). Auka brukarbetaling (0,8) for ordinære kommunale tenester kjem til inntekt, men for høgt budsjetterte sjukelønsrefusjonar reduserar driftsinntektene med 0,9 mill.kr. Kommunal næringsverksemd har gitt auka inntekter på grunn av høgare salsinntekter på konsesjonskraft (1,6 mill.kr). I grafen nedanfor er budsjettavvika i kr presentert pr. KOSTRA-tema. Avvik til høgre for 0 viser eit overforbruk, medan mindreforbruk er til venstre for 0. Budsjettavvik Brann og ulykkesvern Tilretteleggjing og bistand for næringslivet Bustader Samferdsle Kyrkje Kultur KOSTRA-tema Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Vatn avløp og renovasjon/avfall Barnevern Sosialteneste Pleie- og omsorgstenesta Kommunehelse Grunnskule Barnehager Administrasjon og fellesutgifter Beløp I 1000 kr Side 17 av 132

18 2.3 REKNESKAPET FOR 2003 OG FORSLAG TIL DISPONERING I høve til budsjett, er netto driftsresultat for Kvam herad 15,9 mill.kr. betre. Dei største avvika i høve til regulert budsjett, gjeld faktorar som det er knytt stor usikkerheit til i løpet av rekneskapsåret, og som i stor grad er prisgitt eksterne faktorar. Finansresultat og ekstraordinære driftsinntekter på konsesjonssal, samt sviktande skatteinntekter er i stor grad forhold utanom normal drift. Driftsinntektene har auka med 7 mill.kr. Av dette er imidlertid 4,9 mill.kr. ekstra konsesjonsavgiftspengar som er etterbetaling for 10 år for ny konsesjonskraft i Samnangervassdraget, og kan såleis reknast som ein-gongspengar. Driftsutgiftene er omtrent som budsjettert, men totalt sett 0,7 mill.kr. lågare. Finansresultatet overstig derimot budsjettet med heile 7,8 mill.kr. grunna kombinasjonen av gunstigare lånerenta og høgare avkastning på obligasjonar. Av netto driftsresultat er det i rekneskapet brukt 1,7 mill.kr. mindre av fond enn budsjettert og avsett 6 mill.kr. meir til fond. Årsaka til dette er at det på grunn av innkjøpsstopp på slutten av året, er overført 2 mill.kr. frå 2003-budsjettet til budsjettet. Dette vart vedteke i HST-123/03, men summen var ikkje kjend før året var omme og revidert. I tillegg er 4,9 mill.kr. avsett ekstra konsesjonsavgift til næringsfond. Forslag til disponering av rekneskapsmessig mindreforbruk A. Dei siste åra har Kvam herad hatt fleire innsparingstiltak i løpet av året for å koma i budsjettbalanse på drifta. Det som det ofte har vorte spart inn på, er utgifter til kurs og opplæring, noko som har uheldig verknad på sikt. Administrasjonen foreslår difor at kr vert sett av til fond for etter- og vidareutdanning/kompetanseheving. Allereie vedtekne planar for pleie og omsorg vil kreva ca.kr av desse midlane. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for medarbeidarar: Styrka kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda personell B. AMU har vedteke at 25 års tilsetjing skal feirast med ei jubileumsmarkering. Dette ynskjer administrasjonen å kombinera med ei felles personalsamling for å styrkja felleskjensla for heradet. Administrasjonen foreslår å setja av kr til dette formålet Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for medarbeidarar: Auka engasjement og involvering felles ansvar og Frå dei-kultur til vikultur. C. AMU har vedteke at 25-årsjubilantane skal ha ei gåve på kr pr. tilsett. Det totale beløpet på kr er ikkje med i budsjettet for Administrasjonen foreslår difor å bruka av overskotet for 2003 til dette formålet. D. Forfallet på Botnen skule har kome langt, og nødvendige tiltak på setjast i verk. Administrasjonen foreslår at det vert løyvt kr til dette tiltaket som saman med dugnadsarbeid frå dei tilsette i heradet, skal gjera skulen til eit brukande lokale for kurs, personalsamlingar, leirskule for grunnskulen og firmahytte for dei tilsette. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for medarbeidarar: Styrka kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda personell Side 18 av 132

19 E. Administrasjonen foreslår som ein del av strategien for å profilera Kvam, å setja av kr til utarbeiding av grafisk design og profilering av biblioteket. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for samfunn: Stolte innbyggjarar med felles identitet og for brukarar: Heilskapleg satsing på kultur.. F. I samband med flytting av hovudbiblioteket, ynskjer administrasjonen at kr vert sett av til oppprusting av dette biblioteket, samt it-opprusting av filialar og bokbuss. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for brukararr: Heilskapleg satsing på kultur, og eit ledd i 24-timarskommunen G. Ein sentral del av den nye organisasjonen er satsing på systemutvikling, prossesuelt og elektronisk for å verta kostnadseffektiv og som hjelpemiddel for å nå dei strategiske måla til kommunen. Administrasjonen foreslår difor at 1 mill.kr. vert sett av til eit 2-årsprosjekt til utnytting av nye pc`ar i skulen og for politikarane, samt å investera i handhalne terminalar for dei tilsette i pleie og omsorg. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for interne prosessar: Kontinuerleg utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss effektive og skapande H. Kr av overskotet for 2003, vert foreslått sett av som tilskot til Hordaland fylkeskommuen som del av finansiering av auka kostnader for Tusenårsstaden (P50012). Dette kjem opp som ei eiga sak før handsaming av årsmeldinga for Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for brukar: Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk I. Dei resterande kr ,30 foreslår administrasjonen at vert sett av på disposisjonsfond, konto Kvam herad har ein stor reduksjon i driftsfond på grunn av tilskot til prosjekt der andre er eigarar av anleggsmidlane (Tusenårsstad, idrettsbanar). Nye tilskot til andre organisasjonar, kan berre takast av driftsmidlar. Dersom heradet opplever å gå med underskot, er det kun oppsparte driftsfondsmidlar som kan nyttast til inndekking, og ikkje investeringsfond. Disponeringa er i tråd med det strategiske målet for økonomi: Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi Side 19 av 132

20 3 Tenester og nøkkeltal 3.1 INNLEIANDE KOMMENTAR Dette kapittelet omhandlar tenesteproduksjonen til Kvam herad. Tenester er gruppert i funksjonar i tråd med KOSTRA. I kapittelet er det driftstal som er handsama, men enkelte KOSTRA-tal kan òg vera relatert til investeringsrekneskapet. Investeringrekneskapet tilsvarar i all hovudsak prosjektrekneskap for Kvam, som vert presentert i eit eige kapittel. Ei opplisting av KOSTRA-tema er vist i grafen nedanfor, samt fordeling av nettorammer. Dei største rammene går til pleie- og omsorgstenesta, og skule. Fordeling rammer pr. KOSTRA-tema Administrasjon og fellesutgifter Barnehager Grunnskule Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesta Sosialteneste Barnevern Vatn avløp og renovasjon/avfall Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Kyrkje Samferdsle Bustader Tilretteleggjing og bistand for næringslivet Brann og ulykkesvern Kvam herad har byrja å rulla ut Balansert målstyring i organisasjonen, og dette kapittelet er lagt på styringsperspektiva som ligg til grunn i oppbygginga: Samfunn, brukar, interne prosessar, medarbeidar og økonomi. Kvart av desse styringsperspektiva har fleire strategiske mål knytta til seg, og desse er omtala meir i dette avsnittet. Me vil i denne årsmeldinga ikkje rapportera balanserte målstyringtal, då det berre er eit fåtal som er på plass for 2003, men introdusera rammeverket. Innleiinga til dette kapitellet er difor omfattande i denne årsmeldinga, og utforma som ei lita rettleiing. Balansert målstyring er eit verktøy for å implementera strategiar og ein heilheitleg styringsmodell som skal etablera eit felles omgrepsapparat: frå visjon, mål og strategiar til styringsparameter og aktiv handling. For Kvam herad gjeld det å få organisert og styrt verksemda slik at me oppnår visjonen vår: -beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Side 20 av 132

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer