ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

2 Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni Selskapet er resultatet av en fusjon mellom Terra Kortbank AS og Terra Finans AS. Selskapene gikk fra en mor/datter konstellasjon til en juridisk enhet med endelig virkning fra regnskapsåret Bakgrunnen for fusjonen er å danne en større enhet rigget for fremtidig vekst, med betydelige synergi effekter både på kostnadssiden og i forhold finanskonsernets administrasjon og kapitalisering av underliggende produktselskaper. Selskapets hovedformål var i 2011 å tilby betalingsløsninger, herunder debetkort og kredittkort samt alt som står i sammenheng med slik virksomhet. I tillegg har selskapet bankkonsesjon og tilbyr innskuddskonti i nettbanken Sparesmart.no. Fra 2012 vil selskapet også tilby salgspantelån og leiefinansiering som følge av fusjonen med søsterselskapet. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og distribuerer sine produkter primært gjennom Terra-banker over hele Norge. I tillegg leverer selskapet ved utgangen av 2011 flere cobrand produkter innenfor kortområdet, samt «TwoCards» som sitt eget frittstående produkt i det norske markedet. Selskapet etablerte i 2011 også en filial i Sverige ved å kjøpe opp virksomheten til svenske Travel Card. Selskapets vekst innen kredittkort har vært stabil, og selskapet vokser jevnt med salget gjennom Terra Bankene og økt kortbruk blant bankenes kunder. Innskuddsvirksomheten har i stadig hardere konkurranse om privatkundene opprettholdt innskuddsvolumet fra året før i dette segmentet. Veksten i innskuddsvolumet har kommet i et nytt plasseringsprodukt rettet mot eierbankene. Selskapets kundeserviceavdeling er utkontraktert til nyfisjonerte Terra Servicesenter AS på Gjøvik. Et selskap som tidligere var et virksomhetsområde i Terra Alliansen. Ved årsskiftet var det ca. 25 personer dedikert kundesupport på kortvirksomheten. Selskapets hovedkontor har 8 ansatte og i Sverige er det foreløpig kun ansatt daglig leder ved siden av innleide ressurser i en oppbyggingsfase. Etter fusjonen fikk selskapet ytterligere 22 ansatte som fra 2012 jobber med ulike former for objektsfinansiering. Selskapet er 100 % eiet av Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen er eiet av 78 selvstendige sparebanker og Oslo Bolig og Sparelag (OBOS). Terra Finans og Kredittbank AS på sin side eide i % av Terra Finans AS og er således i dette regnskapsåret å betrakte som morselskapet i et underkonsern. Konsolidert regnskap er utarbeidet. Fra regnskapsåret 2012 vil det være kun et regnskap for det fusjonerte selskapet. Risiko og risikostyring Styret har jevnlig oppfølging av alle risikoer virksomhetene er eksponert for. Både kortvirksomheten og finansieringsvirksomheten har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Virksomhetsområdenes rammeverk følger Terra-Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Det er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Kortområdets hovedstrategi er å tilby utlån knyttet til kredittkort for personkunder, kundeinnskudd, samt debetkort og annen betalingsformidling knyttet til innskudd. Banktjenesten skal være nettbasert. Finansieringsområdets hovedstrategi er å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester innen objektsfinansiering til PM og BM-markedet. Strategien er lønnsom vekst gjennom kvalitetssikrede leveranser. Det er etablert rutiner og instrukser som skal sikre at virksomhetsområdene håndterer risikofaktorene på en tilfredsstillende måte. Samarbeidet med eierbankene bidrar i vesentlig grad med risikostyring gjennom sin kundeseleksjon i tillegg til egenutviklede scorekort. Bankene opererer i sine lokale miljøer og har således nærhet til kundene. Virksomhetsområdene er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko, i tillegg til selskapenes overordnede forretningsrisiko som innebærer strategisk risiko og omdømmerisiko. Selskapet benytter Risk Controller fra Terra Gruppen som løpende overvåker at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Virksomhetene er utsatt for kredittrisiko gjennom kredittgivning til sine kunder. Begge områdene har som strategi å ha lønnsom vekst gjennom finansiering. Dette innebærer å ta en moderat kredittrisiko. Den vesentligste kredittrisiko består hovedsakelig av utlån- og leasingfinansiering samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort innenfor kortområdet. Side 2 av 30

3 Kredittgivningen styres etter strategier for kredittrisiko, samt virksomhetsområdenes kreditthåndbøker som inneholder administrativ fullmaktsstruktur og et omfattende regelverk om saksbehandling og dokumentasjon som sikrer forsvarlig beslutningsgrunnlag. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. Terra Finans og Kredittbank AS Selskapet har ved årsskiftet rentebærende totale kundefordringer på millioner kroner. Selskapets totale nedskrivninger for fremtidige tap for 2011 er 20 millioner kroner. Misligholdene i selskapet er i 2011 redusert fra 64 millioner kroner til 40 millioner kroner per 31. desember Selskapet har siden oppstarten bygget erfaringer og forbedret sine ratingmodeller og selskapet ser at misligholdene fra porteføljer i selskapets oppstartsperiode har hatt større mislighold enn nyere porteføljer. Ved utgangen av 2011 solgte man ut det eldste misligholdet og løste opp en del av nedskrivningene. Selskapet har utviklet en dynamisk modell for gruppenedskrivninger som tar høyde for mislighold og kredittrisiko. Modellen regnes som en gruppemodell selv om avsetningen tar utgangspunkt i enkeltengasjementer. Utlån til datterselskapet Terra Finans i 2011 vurderes ikke å utgjøre noen særskilt kredittrisiko for morselskapet, da datterselskapet vurderes til å ha tilstrekkelige rutiner, prosesser og kontroller til at kredittrisikoen er lav. Terra Finans AS Terra Finans har i hovedsak små bedrifter og privatpersoner/enkeltmannsforetak som kunder. Hver enkelt kunde utgjør en relativt liten andel av totalporteføljen. Selskapets utlånsportefølje er godt diversifisert mellom ulike bransjer, med transport, bygg og anlegg, landbruk, industri og forretningsmessig tjenesteyting som de største. Den geografiske spredningen i porteføljen er god, og har vært relativt stabil over flere år. Risikoklassifisering av selskapets engasjementer bygger på objektiv vurdering ved innvilgelse og ved endring/engasjements- gjennomganger samt en kombinasjon av kundens kredittverdighet og det finansierte objektets depotverdi, og er forankret i selskapets kreditthåndbok. Selskapets marginkrav på næringslivsengasjementene tar utgangspunkt i kundens økonomi, konkurranseevne og sikkerhet. For personlån differensieres prisene først og fremst på basis av sikkerhetsdekning og kundens økonomi. Selskapet opplevde en positiv trend i antall saker i mislighold gjennom hele året, men enkelte store kunder i mislighold førte til en liten økning i misligholdsprosenten. Per utgjorde misligholdet 34 millioner kroner. Selskapet har redusert totale nedskrivninger fra 23,4 millioner kroner i 2010 til 15,6 millioner kroner i Nedgangen skyldes i stor grad endring i rutine for konstatering av tap. Selskapet har etablert en modell for gruppenedskrivninger. Modellen måler sannsynligheten for at privatpersoner pådrar seg betalingsanmerkning og for at et selskap går konkurs, tvangsavvikles, eller gjennomfører offentlig akkord innen 12 måneder. Ved vurdering av selskap med personansvar vurderes også ansvarlig deltager. Gruppenedskrivningene beregnes basert på ovennevnte og antatt markedsverdi på objektene. De individuelle nedskrivningene er vurdert gjennom året og er et resultat av en fortløpende vurdering av risiko knyttet til enkeltengasjementer. Gruppenedskrivningene har økt med mnok 0,5 fra 2010 til 2011, som en følge av økt utlånsportefølje. Markedsrisiko Terra Finans og Kredittbank har per 31. desember 2011 om lag 209 millioner kroner plassert i rentepapirer og rentefond. Selskapet har en avtale om aktiv forvaltning og forvalter har i sitt mandat lov til å ta begrenset risiko. Porteføljen per 31. desember 2011 er i all vesentlighet plassert i sparebanker eller fond med investering i sparebanker (89 prosent) og forretningsbanker og andre (11 prosent). Terra Finans er ikke eksponert for markedsrisiko i vesentlig grad. Selskapene er eksponert for renterisiko knyttet til rentenetto i utlånsporteføljen. Risiko knyttet til rentenetto oppstår som følge av ulik rentebinding på innlån og utlån. Historisk har utlånsrentene på kredittkort vært faste og i liten grad blitt justert ved endring i pengemarkedsrenter eller endring renter på annen finansiering. Ved en stigende pengemarkedsrente forventer selskapet at rentemarginen vil falle de nærmeste årene. Selskapene har all rentebinding innenfor 3 måneder slik at renterisikoen vurderes således som lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Denne kan forekomme ved at selskapet i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad for å møte sine forpliktelser ved forfall eller store uttak av innskudd. Selskapenes likviditetsrisiko ble betydelig redusert i forbindelse med etableringen av innskuddsbanken Sparesmart.no samt Side 3 av 30

4 gjennom Terra Finans og Kredittbank AS sitt kjøp av Terra Finans AS som bidrar til en effektiv utnyttelse av overskuddslikviditeten. Likviditeten er veldiversifisert og sammensatt av trekkrettigheter, terminlån, sertifikater, obligasjoner og innskudd. I 2011 har innskuddene i Sparesmart.no økt med 192 millioner kroner fra 1380 millioner kroner i 2010 til millioner kroner i Terra Finans og Kredittbank AS har fastsatt interne rammer og mål for sammensetningen av innskuddsporteføljen herunder de største innskuddenes andel av den totale porteføljen. De største innskuddenes andel av den totale porteføljen er godt under de grensene som er fastsatt i likviditetsstrategien ved en moden portefølje. Terra Finans og Kredittbank AS har oppnådd en god geografisk spredning på innskuddene og gjennomsnittsinnskuddet utgjør 0,15 millioner kroner som medfører at risikoen for store enkelt uttak er lav. Konsernet har per 31. desember 2011 tilstrekkelig overskuddslikviditet gjennom bankinnskudd og obligasjonsporteføljen til å dekke ekstern finansiering med forfall i Terra Finans har større kortsiktig likviditetsbehov enn Terra Finans og Kredittbank AS som følge av budsjettert vekst, og det vurderes fortløpende ytterligere låneopptak kontra å dekke likviditetsbehovet gjennom innskudd. Operasjonell risiko Selskapets operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av selskapet. Selskapet har utarbeidet strategi for operasjonell risiko, rutinebeskrivelser, fullmaktsmatriser, mv. Dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Videre følger konsernets beredskapsplan for å håndtere krisesituasjoner. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventet tap eller inntektssvikt på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Selskapets forretningsrisiko henføres hovedsakelige til tre forhold, avhengighet av aktivt salg i de aktuelle distribusjonskanaler, selskapet og produktenes omdømme samt inntjening basert på eksisterende forretningsmodell. Selskapet har gjennom at de fleste distributører også er aksjonærer i Terra-Gruppen AS, redusert den strategiske risikoen. Risikoen er ytterligere redusert ved at kostnadene for selskapets distribusjonsapparat er direkte avhengig av porteføljens størrelse og kvalitet. Avtaler med distributører som ikke er aksjonærer vil øke selskapets strategiske risiko, men også her er det modeller hvor inntekter til selskapet og provisjoner til distributørene følger hverandre. Omdømmerisikoen er i tillegg til eget omdømme, i stor grad relatert til Terra som merkevare. Det arbeides derfor aktivt i alle deler av Terra-Gruppen for at alle ansatte i alt sitt virke skal etterleve Terra-Gruppens grunnverdier. Ytre miljø, arbeidsmiljø og likestilling Terra Finans og Kredittbank AS og Terra Finans hadde ved årsskiftet henholdsvis 8 og 22 ansatte. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er ikke registret skader eller arbeidsulykker på arbeidsplassen i Det har vært 29 dager sykefravær i 2011 i Terra Finans og Kredittbank og 220 dager i Terra Finans. Dette utgjør 1,14 prosent og 3,24 prosent av total arbeidstid. Terra Finans og Kredittbank og Terra Finans har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapene har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Av Terra Finans og Kredittbanks ansatte er 2 kvinner og 6 menn. I Terra Finans er det 22 fast ansatte hvorav 12 er kvinner. Selskapene er opptatt av å sikre et mangfold. I tillegg til å arbeide med likestilling arbeider selskapene systematisk for å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert i markedet. Selskapene setter krav til mangfold i rekruttering og i lederutviklingsprogrammer. Selskapene ser at en god balanse mellom arbeid og privatliv er blitt viktigere for dagens talenter og ledere, både for kvinner og menn. Virksomhetenes art medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og Forskrift om årsregnskap med mer for banker, finansieringsforetak og morselskaper for slike, fastsatt av Finansdepartementet 16. desember I 2011 er det også utarbeidet et konsolidert regnskap for Terra Finans og Kredittbank AS der overføringer mellom selskapene er eliminert, og regnskapspostene for øvrig viser det totale bildet. Side 4 av 30

5 Terra Finans og Kredittbank AS Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde 166,3 millioner som er en økning på 16,6 millioner kroner fra Stabilt lav pengemarkedsrente har bidratt til å opprettholde gode marginer i 2011, samtidig som selskapet har hatt en fin omsetningsøkning. Selskapet har ved årsskiftet brutto utlån til kortkunder på millioner kroner som er en økning på 18,4 prosent fra Etableringen i Sverige står for 73 millioner av veksten. Provisjons- og andre driftsinntekter utgjør 40,4 millioner kroner som er en betydelig økning fra året før og kan tilskrives både etableringen i Sverige og økt omsetning på kredittkortene. Selskapet betaler provisjon til sine distributører. Provisjonene for 2011 utgjør 31,5 millioner kroner som er en økning på 13 prosent fra 2010 og som skyldes vekst hos bankenes kunder på revolverende kreditt og jevnt salg gjennom hele året. Lønn og andre personalkostnader har økt fra 8,7 millioner kroner til 10,6 millioner som skyldes generell lønnsvekst og både avsetninger til og utbetaling av bonus. Selskapets administrasjons- og andre driftskostnader har økt fra 90,1 millioner kroner i 2010 til 108,6 millioner kroner i Fortsatt høy aktivitet med lansering av flere nye produkter, samt etableringen i Sverige, og utvikling av funksjonalitet som kontaktløs betaling forklarer store deler av kostnadsøkningen. Markedsføringskostnader og økning i bransjebonus på bruk av kortene har også vært på et høyere nivå enn tidligere. Etableringen av svensk filial har ført til en økning i avskrivninger på 1,7 millioner kroner i Selskapet ser at det øvrige investeringsbehovet har avtatt betraktelig slik at det forventes en utflating i tiden fremover. Selskapet har i 2011 tap på utlån på 24,5 millioner kroner mot 34,0 millioner kroner i Tapene er betydelig redusert som følge av langsiktig tilpasning med scorekort og prosesser rundt mislighold, samt en generell økonomisk oppgang siden finanskrisen. Mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 3,25 prosent per mot 6,2 prosent i Den betydelige nedgangen skyldes at det eldste misligholdet ved slutten av året ble solgt ut. Nedskrivningene i balansen for fremtidig tap per 31.desember 2011 utgjør 20,6 millioner kroner som tilsvarer 1,7 prosent av brutto utlån mot 2,8 prosent av brutto utlån per 31. desember Selskapet har et overskudd etter skatt på 26,6 millioner kroner i 2011 mot et overskudd i 2010 på 21,6 millioner kroner. Resultatet inkluderer resultat før skatt fra datterselskapet Terra Finans på 15,7 mill. Isolert sett gikk også kortvirksomheten med et overskudd på ca. 21,3 mill før skatt. Fremlagte årsregnskap med balanse gir et korrekt bilde av selskapets drift og økonomiske stilling ved årsskiftet. Terra Kortbank konsern Netto rente- og kredittprovisjoner for konsernet utgjorde 228,2 millioner kroner. Provisjonsinntektene for konsernet utgjorde 40,2 millioner kroner og provisjonskostnadene 35,2 millioner kroner. Lønn og generelle administrasjonskostnader 141,3 millioner kroner utgjør 84 prosent av konsernets kostnader på 168,5 millioner kroner. Resultat før tap for konsernet utgjør 66,7 millioner kroner. Tapene utgjorde 29,6 millioner kroner og konsernet oppnår et årsresultat på 26,6 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet er på millioner kroner hvorav bruttoutlån utgjør millioner kroner. Fremtidsutsikter Markedet for kort og kortprodukter vokser jevnt i Norge og dette forventer vi skal fortsette selv om veksten ser ut til å flate noe ut. Terra Bankene vil fortsatt være selskapets viktigste distribusjonskanal, men man vil også søke å optimalisere satsningen på andre distribusjonskanaler med kortprodukter som er spesialtilpasset disse kanalene. Fusjonen med Terra Finans vil utvide selskapets produktportefølje til også å omfatte salgspantelån og leasing, og det vil være et stort fokus på å videreføre veksten på disse produktene innenfor Terra systemet. Selskapet etablerte i 2011 en svensk filial for å overta og videreføre driften av svenske Travel Card med kredittkort og reisekonto. Selskapet skal kunne ta en større svensk markedsandel i årene fremover ved å utvikle kortkonseptet og kundekommunikasjonen, samt digitalisere søknadsprosessene og jobbe aktivt på distribusjonssiden. For bankene representerer Terra Finans AS sine produkter viktige supplement til deres egne produkter, og selskapets satsingsområder mht produkter vil være innenfor de bransjer hvor bankene har sine kundeengasjementer. Her er det satset på et utvidet apparat for salgsstøtte til bankene og det er forventninger til at dette skal bidra til større vekst. Side 5 av 30

6 Øvrige forhold Terra Finans og Kredittbank har nådd et kritisk volum og leverer jevnt gode og positive månedsresultater. Fokuset er på salg og kundekommunikasjon, for å sikre at kortkundene får en god kundeopplevelse og bruker produktet fra selskapet. Likevel investeres det for å levere konkurransedyktige produkter og teknologiske løsninger og man var først ute i Norge med kontaktløse betaling både på kort og mobil. Samtidig er rentenivået fortsatt lavt og mislighold og tap på vei ned, noe som er positivt for marginene i kortbransjen. På den andre siden har kundene en god økonomi, slik at både bruk av kort og behovet for kortsiktig kreditt synes å ha stagnert noe siste året. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Balanse, likviditet og kapitaldekning. Selskapet frie egenkapital var per 31.desember ,9 millioner kroner Terra Finans og Kredittbank AS har en kapitaldekning på 19,8 prosent herav kjernekapitaldekning på 18,4 prosent. Resultatdisponering Terra Finans og Kredittbank AS sitt overskudd på kr ,- disponeres på følgende måte: Avgitt konsernbidrag etter skatt kr ,- Overført annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Oslo, 16. mars 2012 I styret for Terra Finans og Kredittbank AS Hege Toft Karlsen Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Torild Fiskarstrand Styremedlem Styremedlem Styremedlem Thomas langved Styremedlem Terje Gromholt Adm. Dir Side 6 av 30

7 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renteinntekt av andre rentebærende verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunde Renter og lignende kostnader på utstedelse av verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre renter og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIR MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Sum inntekter av verdipapir med variable avkastning PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER Provisjonsinntekter Note Andre driftsinntekter Sum provisjons- og andre inntekter PROVISJONSKOSTNADER Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Note LØNN OG GENERELLE ADMINISTRSAJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Note 3,6, Administrasjonskostnader Note Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Note Andre driftskostnader Note RESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN Tap på utlån Note 9, RESULTAT ETTER TAP PÅ UTLÅN Skattekostnad Note ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Sum overføringer Side 7 av 30

8 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Innskudd sentralbanker UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Note Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtale løpetid Sum utlån og fordring på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL FORDRINGER PÅ KUNDER - - Leiefinansieringsavtale Nedbetalingslån Brukskreditt Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle lån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån Note 9, VERDIPAPIRER Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning Note Aksjer og andeler med variable avkastning Note Eierinteresser i konsernselskap Note Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Note Utsatt skattefordel Note Andre immaterielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Andre varige driftsmidler Note Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER Note FORSKUDDSBET. KOSTNADER OG OPPTJ. INNTEKTER SUM EIENDELER Side 8 av 30

9 Balanse Beløp i tusen kroner GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Note Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Note 15, Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Note Pensjonsforpliktelser Note 17, Utsatt skatt Note Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Note 21, Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note 18,21, SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 16. mars 2012 I styret for Terra Finans og Kredittbank AS Hege Toft Karlsen Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Torild Fiskarstrand Styremedlem Styremedlem Styremedlem Thomas langved Styremedlem Terje Gromholt Adm. Dir Side 9 av 30

10 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Gevinst verdipapirer Ordinære avskrivninger Pensjonskostnader uten kontanteffekt Periodens betalte skatter Endring leiefinansieringsavtale Endring nedbetalingslån Endring i brukskreditt Endring leverandørgjeld Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i immaterielle eiendeler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring av kortsiktig gjeld/fordring konsern Utbetalt lån til konsernselskap Nedbetalt obligasjonslån Endring gjeld til kredittinstitusjoner Innbetalt lån fra konsernselskap Innbetalt innskudd fra kunde Inn -/ utbetaling Konsernbidrag Innbetaling ved opptak av kassekreditt Innbetaling av ny kapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Side 10 av 30

11 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 samt forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike av Terra Kortbank AS har primo 2012 skiftet navn til Terra Finans og Kredittbank AS. Terra Finans og Kredittbank AS fusjonerte med datterselskapet Terra Finans AS. Fusjonen er gjennomført til kontinuitet med regnskapsmessig virkning fra Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Terra Kortbank AS og datterselskapet Terra Finans AS. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper. Datterselskap følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres i konsernregnskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjene i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler i datterselskap tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringer vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Omklassifiseringer I de tilfeller klassifisering av poster endres vil også fjorårets tall omarbeides for å gjøre regnskapene sammenlignbare. Periodisering Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årets slutt periodiseres og føres opp som gjeld i balansen. Opptjente ikke innbetalte inntekter ved årets slutt inntektsføres og føres opp som tilgodehavende i balansen. Utlån (lån og finansiell leasing) regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av engasjementet. I beregning av effektiv rente er det tatt høyde for forventet restverdi. Inntektsføring Rentebærende kreditter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Kredittene blir rentebærende ved at fordringen ikke innfris, men at kunden benytter sin rett til revolverende kreditt. Transaksjonsinntekter inntektsføres etter hvert som de underliggende tjenestene utføres. Leasing Finansiell leasing er klassifisert som leiefinansiering og behandles regnskapsmessig som utlån. Kontrakter avskrives til forventet restverdi. Rentedelen av leasingleien føres som renteinntekt etter prinsippene beskrevet under punktet for utlån, mens avdragsdelen reduserer leasingutlånet. Provisjon distributør Det utbetales provisjon til distributører for salg av kredittkort og andel av revolverende kreditt. Provisjon til distributør knyttet til salg av kredittkort kostnadsføres på salgstidspunktet, provisjon knyttet til andel av revolverende kreditt sammenstilles med tilhørende renteinntekter og Side 11 av 30

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 2010 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 15 10 14 9 5 5 - Q1 2014 Q1 2013 Q1 2012 1. kvartal 2014 Resultat før skatt 14 millioner kroner (5) Egenkapitalavkastning på 7,2 prosent (2,8) Brutto utlån har

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer