ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

2 Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni Selskapet er resultatet av en fusjon mellom Terra Kortbank AS og Terra Finans AS. Selskapene gikk fra en mor/datter konstellasjon til en juridisk enhet med endelig virkning fra regnskapsåret Bakgrunnen for fusjonen er å danne en større enhet rigget for fremtidig vekst, med betydelige synergi effekter både på kostnadssiden og i forhold finanskonsernets administrasjon og kapitalisering av underliggende produktselskaper. Selskapets hovedformål var i 2011 å tilby betalingsløsninger, herunder debetkort og kredittkort samt alt som står i sammenheng med slik virksomhet. I tillegg har selskapet bankkonsesjon og tilbyr innskuddskonti i nettbanken Sparesmart.no. Fra 2012 vil selskapet også tilby salgspantelån og leiefinansiering som følge av fusjonen med søsterselskapet. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og distribuerer sine produkter primært gjennom Terra-banker over hele Norge. I tillegg leverer selskapet ved utgangen av 2011 flere cobrand produkter innenfor kortområdet, samt «TwoCards» som sitt eget frittstående produkt i det norske markedet. Selskapet etablerte i 2011 også en filial i Sverige ved å kjøpe opp virksomheten til svenske Travel Card. Selskapets vekst innen kredittkort har vært stabil, og selskapet vokser jevnt med salget gjennom Terra Bankene og økt kortbruk blant bankenes kunder. Innskuddsvirksomheten har i stadig hardere konkurranse om privatkundene opprettholdt innskuddsvolumet fra året før i dette segmentet. Veksten i innskuddsvolumet har kommet i et nytt plasseringsprodukt rettet mot eierbankene. Selskapets kundeserviceavdeling er utkontraktert til nyfisjonerte Terra Servicesenter AS på Gjøvik. Et selskap som tidligere var et virksomhetsområde i Terra Alliansen. Ved årsskiftet var det ca. 25 personer dedikert kundesupport på kortvirksomheten. Selskapets hovedkontor har 8 ansatte og i Sverige er det foreløpig kun ansatt daglig leder ved siden av innleide ressurser i en oppbyggingsfase. Etter fusjonen fikk selskapet ytterligere 22 ansatte som fra 2012 jobber med ulike former for objektsfinansiering. Selskapet er 100 % eiet av Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen er eiet av 78 selvstendige sparebanker og Oslo Bolig og Sparelag (OBOS). Terra Finans og Kredittbank AS på sin side eide i % av Terra Finans AS og er således i dette regnskapsåret å betrakte som morselskapet i et underkonsern. Konsolidert regnskap er utarbeidet. Fra regnskapsåret 2012 vil det være kun et regnskap for det fusjonerte selskapet. Risiko og risikostyring Styret har jevnlig oppfølging av alle risikoer virksomhetene er eksponert for. Både kortvirksomheten og finansieringsvirksomheten har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Virksomhetsområdenes rammeverk følger Terra-Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Det er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Kortområdets hovedstrategi er å tilby utlån knyttet til kredittkort for personkunder, kundeinnskudd, samt debetkort og annen betalingsformidling knyttet til innskudd. Banktjenesten skal være nettbasert. Finansieringsområdets hovedstrategi er å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester innen objektsfinansiering til PM og BM-markedet. Strategien er lønnsom vekst gjennom kvalitetssikrede leveranser. Det er etablert rutiner og instrukser som skal sikre at virksomhetsområdene håndterer risikofaktorene på en tilfredsstillende måte. Samarbeidet med eierbankene bidrar i vesentlig grad med risikostyring gjennom sin kundeseleksjon i tillegg til egenutviklede scorekort. Bankene opererer i sine lokale miljøer og har således nærhet til kundene. Virksomhetsområdene er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko, i tillegg til selskapenes overordnede forretningsrisiko som innebærer strategisk risiko og omdømmerisiko. Selskapet benytter Risk Controller fra Terra Gruppen som løpende overvåker at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Virksomhetene er utsatt for kredittrisiko gjennom kredittgivning til sine kunder. Begge områdene har som strategi å ha lønnsom vekst gjennom finansiering. Dette innebærer å ta en moderat kredittrisiko. Den vesentligste kredittrisiko består hovedsakelig av utlån- og leasingfinansiering samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort innenfor kortområdet. Side 2 av 30

3 Kredittgivningen styres etter strategier for kredittrisiko, samt virksomhetsområdenes kreditthåndbøker som inneholder administrativ fullmaktsstruktur og et omfattende regelverk om saksbehandling og dokumentasjon som sikrer forsvarlig beslutningsgrunnlag. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. Terra Finans og Kredittbank AS Selskapet har ved årsskiftet rentebærende totale kundefordringer på millioner kroner. Selskapets totale nedskrivninger for fremtidige tap for 2011 er 20 millioner kroner. Misligholdene i selskapet er i 2011 redusert fra 64 millioner kroner til 40 millioner kroner per 31. desember Selskapet har siden oppstarten bygget erfaringer og forbedret sine ratingmodeller og selskapet ser at misligholdene fra porteføljer i selskapets oppstartsperiode har hatt større mislighold enn nyere porteføljer. Ved utgangen av 2011 solgte man ut det eldste misligholdet og løste opp en del av nedskrivningene. Selskapet har utviklet en dynamisk modell for gruppenedskrivninger som tar høyde for mislighold og kredittrisiko. Modellen regnes som en gruppemodell selv om avsetningen tar utgangspunkt i enkeltengasjementer. Utlån til datterselskapet Terra Finans i 2011 vurderes ikke å utgjøre noen særskilt kredittrisiko for morselskapet, da datterselskapet vurderes til å ha tilstrekkelige rutiner, prosesser og kontroller til at kredittrisikoen er lav. Terra Finans AS Terra Finans har i hovedsak små bedrifter og privatpersoner/enkeltmannsforetak som kunder. Hver enkelt kunde utgjør en relativt liten andel av totalporteføljen. Selskapets utlånsportefølje er godt diversifisert mellom ulike bransjer, med transport, bygg og anlegg, landbruk, industri og forretningsmessig tjenesteyting som de største. Den geografiske spredningen i porteføljen er god, og har vært relativt stabil over flere år. Risikoklassifisering av selskapets engasjementer bygger på objektiv vurdering ved innvilgelse og ved endring/engasjements- gjennomganger samt en kombinasjon av kundens kredittverdighet og det finansierte objektets depotverdi, og er forankret i selskapets kreditthåndbok. Selskapets marginkrav på næringslivsengasjementene tar utgangspunkt i kundens økonomi, konkurranseevne og sikkerhet. For personlån differensieres prisene først og fremst på basis av sikkerhetsdekning og kundens økonomi. Selskapet opplevde en positiv trend i antall saker i mislighold gjennom hele året, men enkelte store kunder i mislighold førte til en liten økning i misligholdsprosenten. Per utgjorde misligholdet 34 millioner kroner. Selskapet har redusert totale nedskrivninger fra 23,4 millioner kroner i 2010 til 15,6 millioner kroner i Nedgangen skyldes i stor grad endring i rutine for konstatering av tap. Selskapet har etablert en modell for gruppenedskrivninger. Modellen måler sannsynligheten for at privatpersoner pådrar seg betalingsanmerkning og for at et selskap går konkurs, tvangsavvikles, eller gjennomfører offentlig akkord innen 12 måneder. Ved vurdering av selskap med personansvar vurderes også ansvarlig deltager. Gruppenedskrivningene beregnes basert på ovennevnte og antatt markedsverdi på objektene. De individuelle nedskrivningene er vurdert gjennom året og er et resultat av en fortløpende vurdering av risiko knyttet til enkeltengasjementer. Gruppenedskrivningene har økt med mnok 0,5 fra 2010 til 2011, som en følge av økt utlånsportefølje. Markedsrisiko Terra Finans og Kredittbank har per 31. desember 2011 om lag 209 millioner kroner plassert i rentepapirer og rentefond. Selskapet har en avtale om aktiv forvaltning og forvalter har i sitt mandat lov til å ta begrenset risiko. Porteføljen per 31. desember 2011 er i all vesentlighet plassert i sparebanker eller fond med investering i sparebanker (89 prosent) og forretningsbanker og andre (11 prosent). Terra Finans er ikke eksponert for markedsrisiko i vesentlig grad. Selskapene er eksponert for renterisiko knyttet til rentenetto i utlånsporteføljen. Risiko knyttet til rentenetto oppstår som følge av ulik rentebinding på innlån og utlån. Historisk har utlånsrentene på kredittkort vært faste og i liten grad blitt justert ved endring i pengemarkedsrenter eller endring renter på annen finansiering. Ved en stigende pengemarkedsrente forventer selskapet at rentemarginen vil falle de nærmeste årene. Selskapene har all rentebinding innenfor 3 måneder slik at renterisikoen vurderes således som lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Denne kan forekomme ved at selskapet i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad for å møte sine forpliktelser ved forfall eller store uttak av innskudd. Selskapenes likviditetsrisiko ble betydelig redusert i forbindelse med etableringen av innskuddsbanken Sparesmart.no samt Side 3 av 30

4 gjennom Terra Finans og Kredittbank AS sitt kjøp av Terra Finans AS som bidrar til en effektiv utnyttelse av overskuddslikviditeten. Likviditeten er veldiversifisert og sammensatt av trekkrettigheter, terminlån, sertifikater, obligasjoner og innskudd. I 2011 har innskuddene i Sparesmart.no økt med 192 millioner kroner fra 1380 millioner kroner i 2010 til millioner kroner i Terra Finans og Kredittbank AS har fastsatt interne rammer og mål for sammensetningen av innskuddsporteføljen herunder de største innskuddenes andel av den totale porteføljen. De største innskuddenes andel av den totale porteføljen er godt under de grensene som er fastsatt i likviditetsstrategien ved en moden portefølje. Terra Finans og Kredittbank AS har oppnådd en god geografisk spredning på innskuddene og gjennomsnittsinnskuddet utgjør 0,15 millioner kroner som medfører at risikoen for store enkelt uttak er lav. Konsernet har per 31. desember 2011 tilstrekkelig overskuddslikviditet gjennom bankinnskudd og obligasjonsporteføljen til å dekke ekstern finansiering med forfall i Terra Finans har større kortsiktig likviditetsbehov enn Terra Finans og Kredittbank AS som følge av budsjettert vekst, og det vurderes fortløpende ytterligere låneopptak kontra å dekke likviditetsbehovet gjennom innskudd. Operasjonell risiko Selskapets operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av selskapet. Selskapet har utarbeidet strategi for operasjonell risiko, rutinebeskrivelser, fullmaktsmatriser, mv. Dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Videre følger konsernets beredskapsplan for å håndtere krisesituasjoner. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventet tap eller inntektssvikt på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Selskapets forretningsrisiko henføres hovedsakelige til tre forhold, avhengighet av aktivt salg i de aktuelle distribusjonskanaler, selskapet og produktenes omdømme samt inntjening basert på eksisterende forretningsmodell. Selskapet har gjennom at de fleste distributører også er aksjonærer i Terra-Gruppen AS, redusert den strategiske risikoen. Risikoen er ytterligere redusert ved at kostnadene for selskapets distribusjonsapparat er direkte avhengig av porteføljens størrelse og kvalitet. Avtaler med distributører som ikke er aksjonærer vil øke selskapets strategiske risiko, men også her er det modeller hvor inntekter til selskapet og provisjoner til distributørene følger hverandre. Omdømmerisikoen er i tillegg til eget omdømme, i stor grad relatert til Terra som merkevare. Det arbeides derfor aktivt i alle deler av Terra-Gruppen for at alle ansatte i alt sitt virke skal etterleve Terra-Gruppens grunnverdier. Ytre miljø, arbeidsmiljø og likestilling Terra Finans og Kredittbank AS og Terra Finans hadde ved årsskiftet henholdsvis 8 og 22 ansatte. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er ikke registret skader eller arbeidsulykker på arbeidsplassen i Det har vært 29 dager sykefravær i 2011 i Terra Finans og Kredittbank og 220 dager i Terra Finans. Dette utgjør 1,14 prosent og 3,24 prosent av total arbeidstid. Terra Finans og Kredittbank og Terra Finans har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapene har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Av Terra Finans og Kredittbanks ansatte er 2 kvinner og 6 menn. I Terra Finans er det 22 fast ansatte hvorav 12 er kvinner. Selskapene er opptatt av å sikre et mangfold. I tillegg til å arbeide med likestilling arbeider selskapene systematisk for å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert i markedet. Selskapene setter krav til mangfold i rekruttering og i lederutviklingsprogrammer. Selskapene ser at en god balanse mellom arbeid og privatliv er blitt viktigere for dagens talenter og ledere, både for kvinner og menn. Virksomhetenes art medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og Forskrift om årsregnskap med mer for banker, finansieringsforetak og morselskaper for slike, fastsatt av Finansdepartementet 16. desember I 2011 er det også utarbeidet et konsolidert regnskap for Terra Finans og Kredittbank AS der overføringer mellom selskapene er eliminert, og regnskapspostene for øvrig viser det totale bildet. Side 4 av 30

5 Terra Finans og Kredittbank AS Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde 166,3 millioner som er en økning på 16,6 millioner kroner fra Stabilt lav pengemarkedsrente har bidratt til å opprettholde gode marginer i 2011, samtidig som selskapet har hatt en fin omsetningsøkning. Selskapet har ved årsskiftet brutto utlån til kortkunder på millioner kroner som er en økning på 18,4 prosent fra Etableringen i Sverige står for 73 millioner av veksten. Provisjons- og andre driftsinntekter utgjør 40,4 millioner kroner som er en betydelig økning fra året før og kan tilskrives både etableringen i Sverige og økt omsetning på kredittkortene. Selskapet betaler provisjon til sine distributører. Provisjonene for 2011 utgjør 31,5 millioner kroner som er en økning på 13 prosent fra 2010 og som skyldes vekst hos bankenes kunder på revolverende kreditt og jevnt salg gjennom hele året. Lønn og andre personalkostnader har økt fra 8,7 millioner kroner til 10,6 millioner som skyldes generell lønnsvekst og både avsetninger til og utbetaling av bonus. Selskapets administrasjons- og andre driftskostnader har økt fra 90,1 millioner kroner i 2010 til 108,6 millioner kroner i Fortsatt høy aktivitet med lansering av flere nye produkter, samt etableringen i Sverige, og utvikling av funksjonalitet som kontaktløs betaling forklarer store deler av kostnadsøkningen. Markedsføringskostnader og økning i bransjebonus på bruk av kortene har også vært på et høyere nivå enn tidligere. Etableringen av svensk filial har ført til en økning i avskrivninger på 1,7 millioner kroner i Selskapet ser at det øvrige investeringsbehovet har avtatt betraktelig slik at det forventes en utflating i tiden fremover. Selskapet har i 2011 tap på utlån på 24,5 millioner kroner mot 34,0 millioner kroner i Tapene er betydelig redusert som følge av langsiktig tilpasning med scorekort og prosesser rundt mislighold, samt en generell økonomisk oppgang siden finanskrisen. Mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 3,25 prosent per mot 6,2 prosent i Den betydelige nedgangen skyldes at det eldste misligholdet ved slutten av året ble solgt ut. Nedskrivningene i balansen for fremtidig tap per 31.desember 2011 utgjør 20,6 millioner kroner som tilsvarer 1,7 prosent av brutto utlån mot 2,8 prosent av brutto utlån per 31. desember Selskapet har et overskudd etter skatt på 26,6 millioner kroner i 2011 mot et overskudd i 2010 på 21,6 millioner kroner. Resultatet inkluderer resultat før skatt fra datterselskapet Terra Finans på 15,7 mill. Isolert sett gikk også kortvirksomheten med et overskudd på ca. 21,3 mill før skatt. Fremlagte årsregnskap med balanse gir et korrekt bilde av selskapets drift og økonomiske stilling ved årsskiftet. Terra Kortbank konsern Netto rente- og kredittprovisjoner for konsernet utgjorde 228,2 millioner kroner. Provisjonsinntektene for konsernet utgjorde 40,2 millioner kroner og provisjonskostnadene 35,2 millioner kroner. Lønn og generelle administrasjonskostnader 141,3 millioner kroner utgjør 84 prosent av konsernets kostnader på 168,5 millioner kroner. Resultat før tap for konsernet utgjør 66,7 millioner kroner. Tapene utgjorde 29,6 millioner kroner og konsernet oppnår et årsresultat på 26,6 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet er på millioner kroner hvorav bruttoutlån utgjør millioner kroner. Fremtidsutsikter Markedet for kort og kortprodukter vokser jevnt i Norge og dette forventer vi skal fortsette selv om veksten ser ut til å flate noe ut. Terra Bankene vil fortsatt være selskapets viktigste distribusjonskanal, men man vil også søke å optimalisere satsningen på andre distribusjonskanaler med kortprodukter som er spesialtilpasset disse kanalene. Fusjonen med Terra Finans vil utvide selskapets produktportefølje til også å omfatte salgspantelån og leasing, og det vil være et stort fokus på å videreføre veksten på disse produktene innenfor Terra systemet. Selskapet etablerte i 2011 en svensk filial for å overta og videreføre driften av svenske Travel Card med kredittkort og reisekonto. Selskapet skal kunne ta en større svensk markedsandel i årene fremover ved å utvikle kortkonseptet og kundekommunikasjonen, samt digitalisere søknadsprosessene og jobbe aktivt på distribusjonssiden. For bankene representerer Terra Finans AS sine produkter viktige supplement til deres egne produkter, og selskapets satsingsområder mht produkter vil være innenfor de bransjer hvor bankene har sine kundeengasjementer. Her er det satset på et utvidet apparat for salgsstøtte til bankene og det er forventninger til at dette skal bidra til større vekst. Side 5 av 30

6 Øvrige forhold Terra Finans og Kredittbank har nådd et kritisk volum og leverer jevnt gode og positive månedsresultater. Fokuset er på salg og kundekommunikasjon, for å sikre at kortkundene får en god kundeopplevelse og bruker produktet fra selskapet. Likevel investeres det for å levere konkurransedyktige produkter og teknologiske løsninger og man var først ute i Norge med kontaktløse betaling både på kort og mobil. Samtidig er rentenivået fortsatt lavt og mislighold og tap på vei ned, noe som er positivt for marginene i kortbransjen. På den andre siden har kundene en god økonomi, slik at både bruk av kort og behovet for kortsiktig kreditt synes å ha stagnert noe siste året. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Balanse, likviditet og kapitaldekning. Selskapet frie egenkapital var per 31.desember ,9 millioner kroner Terra Finans og Kredittbank AS har en kapitaldekning på 19,8 prosent herav kjernekapitaldekning på 18,4 prosent. Resultatdisponering Terra Finans og Kredittbank AS sitt overskudd på kr ,- disponeres på følgende måte: Avgitt konsernbidrag etter skatt kr ,- Overført annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Oslo, 16. mars 2012 I styret for Terra Finans og Kredittbank AS Hege Toft Karlsen Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Torild Fiskarstrand Styremedlem Styremedlem Styremedlem Thomas langved Styremedlem Terje Gromholt Adm. Dir Side 6 av 30

7 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renteinntekt av andre rentebærende verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunde Renter og lignende kostnader på utstedelse av verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre renter og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIR MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Sum inntekter av verdipapir med variable avkastning PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER Provisjonsinntekter Note Andre driftsinntekter Sum provisjons- og andre inntekter PROVISJONSKOSTNADER Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Note LØNN OG GENERELLE ADMINISTRSAJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Note 3,6, Administrasjonskostnader Note Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Note Andre driftskostnader Note RESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN Tap på utlån Note 9, RESULTAT ETTER TAP PÅ UTLÅN Skattekostnad Note ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Sum overføringer Side 7 av 30

8 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Innskudd sentralbanker UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Note Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtale løpetid Sum utlån og fordring på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL FORDRINGER PÅ KUNDER - - Leiefinansieringsavtale Nedbetalingslån Brukskreditt Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle lån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån Note 9, VERDIPAPIRER Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning Note Aksjer og andeler med variable avkastning Note Eierinteresser i konsernselskap Note Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Note Utsatt skattefordel Note Andre immaterielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Andre varige driftsmidler Note Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER Note FORSKUDDSBET. KOSTNADER OG OPPTJ. INNTEKTER SUM EIENDELER Side 8 av 30

9 Balanse Beløp i tusen kroner GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Note Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Note 15, Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Note Pensjonsforpliktelser Note 17, Utsatt skatt Note Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Note 21, Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note 18,21, SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 16. mars 2012 I styret for Terra Finans og Kredittbank AS Hege Toft Karlsen Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Torild Fiskarstrand Styremedlem Styremedlem Styremedlem Thomas langved Styremedlem Terje Gromholt Adm. Dir Side 9 av 30

10 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Gevinst verdipapirer Ordinære avskrivninger Pensjonskostnader uten kontanteffekt Periodens betalte skatter Endring leiefinansieringsavtale Endring nedbetalingslån Endring i brukskreditt Endring leverandørgjeld Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i immaterielle eiendeler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring av kortsiktig gjeld/fordring konsern Utbetalt lån til konsernselskap Nedbetalt obligasjonslån Endring gjeld til kredittinstitusjoner Innbetalt lån fra konsernselskap Innbetalt innskudd fra kunde Inn -/ utbetaling Konsernbidrag Innbetaling ved opptak av kassekreditt Innbetaling av ny kapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Side 10 av 30

11 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 samt forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike av Terra Kortbank AS har primo 2012 skiftet navn til Terra Finans og Kredittbank AS. Terra Finans og Kredittbank AS fusjonerte med datterselskapet Terra Finans AS. Fusjonen er gjennomført til kontinuitet med regnskapsmessig virkning fra Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Terra Kortbank AS og datterselskapet Terra Finans AS. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper. Datterselskap følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres i konsernregnskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjene i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler i datterselskap tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringer vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Omklassifiseringer I de tilfeller klassifisering av poster endres vil også fjorårets tall omarbeides for å gjøre regnskapene sammenlignbare. Periodisering Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årets slutt periodiseres og føres opp som gjeld i balansen. Opptjente ikke innbetalte inntekter ved årets slutt inntektsføres og føres opp som tilgodehavende i balansen. Utlån (lån og finansiell leasing) regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av engasjementet. I beregning av effektiv rente er det tatt høyde for forventet restverdi. Inntektsføring Rentebærende kreditter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Kredittene blir rentebærende ved at fordringen ikke innfris, men at kunden benytter sin rett til revolverende kreditt. Transaksjonsinntekter inntektsføres etter hvert som de underliggende tjenestene utføres. Leasing Finansiell leasing er klassifisert som leiefinansiering og behandles regnskapsmessig som utlån. Kontrakter avskrives til forventet restverdi. Rentedelen av leasingleien føres som renteinntekt etter prinsippene beskrevet under punktet for utlån, mens avdragsdelen reduserer leasingutlånet. Provisjon distributør Det utbetales provisjon til distributører for salg av kredittkort og andel av revolverende kreditt. Provisjon til distributør knyttet til salg av kredittkort kostnadsføres på salgstidspunktet, provisjon knyttet til andel av revolverende kreditt sammenstilles med tilhørende renteinntekter og Side 11 av 30

12 kostnadsføres etter hvert som den påløper over perioden for revolverende kreditt. Det utbetales porteføljeprovisjon og up-frontprovisjon til distributører for formidling av leasing og utlån. Provisjon til distributører kostnadsføres løpende. Påløpte, ikke betalte kostnader til distributørene periodiseres og føres som gjeld i balansen. Kundefordringer, utlån, misligholdte lån og nedskrivninger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Brukskreditt Selskapets tap på fordring på kortkunder kan enten skyldes at kunden ikke betaler eller at det dreier som tyveri/falske kort. For realiserte tap utgiftsføres disse i sin helhet. Når det gjelder tyveri/falske kort er det etablert en felles tapsutligningspool sammen med Terra-bankene hvor selskapet kan utligne konstaterte tap. Det er ikke foretatt individuelle avsetninger. Brukskreditter regnskapsføres til amortisert kost der det foreligger objektiv indikasjon på verdifall nedskrives utlån til nåverdien av forventet fremtidig kontantstrøm. Misligholdte engasjement defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 67 dager. Leasing og utlån Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr. 1740: Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ). Overgangen til Utlånsforskriften av 2004 ble innført med virkning fra 1. januar Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån. Det er foretatt gruppevise nedskrivninger. Vurderingene i forhold til gruppevise nedskrivninger er basert på en skjønnsmessig vurdering i forhold til verdiutvikling på finansiert utstyr (sikkerheten), samt utvikling i konkursrater innenfor de ulike sektorene der selskapet er eksponert. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt, bokføres tapet som konstatert. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Når selskapet innhenter gjenstander for realisasjon av pant eller salg av leasinggjenstander og dette skyldes kundens mislighold klassifiseres utlånet som overtatt eiendel og verdsettes fortløpende etter antatt realisasjonsverdi. Faktiske tap ved realisasjon føres mot tap på utlån i resultatregnskapet. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer, fond og obligasjoner som er klassifisert som finansielle omløpsmidler, inngår i handelsporteføljene og som omsettes i et aktivt og likvid marked er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig verdi av driftsmidler eller grupper av driftsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt en nedskrivning. Side 12 av 30

13 Immaterielle eiendeler Kjøpt edb programvare balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid. Direkte vedlikehold av programvare kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Behandlingen av nedskrivning er for øvrig som beskrevet for varige driftsmidler. Gjeld innregnes til virkelig verdi på etableringstidspunktet og regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Valuta Selskapet har filial i Sverige. Eiendeler og gjeld omregnes til valutakurs på balansedagen, mens inntekter og kostnader omregnes til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til dagskurs. Utsatt skatt/utsatt skattefordel Skatter kostnadsføres når de påløper, og det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 1 Finansiell risiko Risiko og risikostyring Terra Finans og Kredittbank AS og Terra Finans AS har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Selskapenes rammeverk følger Terra-Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Selskapene er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Kortområdets hovedstrategi er å tilby utlån knyttet til kredittkort for personkunder, kundeinnskudd, samt debetkort og annen betalingsformidling knyttet til innskudd. Banktjenesten skal være nettbasert. Finansieringsområdets hovedstrategi er å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester innen objektsfinansiering til PM og BM-markedet. Strategien er lønnsom vekst gjennom kvalitetssikrede leveranser. Det er etablert rutiner og instrukser som skal sikre at selskapene håndterer risikofaktorene på en tilfredsstillende måte. Selskapets samarbeid med eierbankene bidrar i vesentlig grad med risikostyring gjennom sin kundeseleksjon i tillegg til egenutviklede scorekort. Bankene opererer i sine lokale miljøer og har således nærhet til kundene. Selskapene er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko, i tillegg til selskapenes overordnede forretningsrisiko som innebærer strategisk risiko og omdømmerisiko. Selskapene i konsernet har felles Risk Controller som løpende overvåker at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Virksomheten er utsatt for kredittrisiko gjennom kredittgivning til sine kunder. Begge selskapene har som strategi å ha lønnsom vekst gjennom finansiering. Dette innebærer at selskapet skal ta en moderat kredittrisiko. Konsernets vesentlige kredittrisiko består hovedsakelig av utlån- og leasingfinansiering i Terra Finans og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Terra Kortbank. Kredittgivningen styres etter strategier for kredittrisiko, samt selskapenes kreditthåndbøker som inneholder administrativ fullmaktsstruktur og et omfattende regelverk om saksbehandling og dokumentasjon som sikrer forsvarlig beslutningsgrunnlag. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. Terra Finans og Kredittbank AS Selskapet har ved årsskiftet rentebærende totale kundefordringer på millioner kroner. Selskapets totale nedskrivninger for fremtidige tap for 2011 er 20 millioner kroner. Misligholdene i selskapet er i 2011 redusert fra 64 millioner kroner til 40 millioner kroner per 31. desember Selskapet har siden oppstarten bygget erfaringer og forbedret sine ratingmodeller og selskapet ser at misligholdene fra porteføljer i selskapets oppstartsperiode har hatt større mislighold enn nyere porteføljer. Ved utgangen av 2011 solgte man ut det eldste misligholdet og løste opp en del av nedskrivningene. Selskapet har utviklet en dynamisk modell for gruppenedskrivninger som tar høyde for mislighold og kredittrisiko. Modellen regnes som en gruppemodell selv om avsetningen tar utgangspunkt i enkeltengasjementer. Selskapet avsetter til tap på saker som ligger til inkasso innenfor ulike risikokategorier, inndelt etter hvor lenge sakene har vært til inkasso (se note nr. 10). I tillegg avsetter selskapet for tap på saker som forventes oversendt inkasso påfølgende måned basert på utsendte inkassovarsel. Side 13 av 30

14 Utlån til datterselskapet Terra Finans i 2011 på 600 millioner kroner vurderes ikke å utgjøre noen særskilt kredittrisiko for morselskapet, da datterselskapet vurderes til å ha tilstrekkelige rutiner, prosesser og kontroller til at kredittrisikoen er lav. Utlån knyttet til verdipapirfinansiering utgjør 41 millioner kroner. Risiko er vurdert som lav. Terra Finans AS Terra Finans har i hovedsak små bedrifter og privatpersoner/enkeltmannsforetak som kunder. Hver enkelt kunde utgjør en relativt liten andel av totalporteføljen. Selskapets utlånsportefølje er godt diversifisert mellom ulike bransjer, med transport, bygg og anlegg, landbruk, industri og forretningsmessig tjenesteyting som de største. Den geografiske spredningen i porteføljen er god, og har vært relativt stabil over flere år. Risikoklassifisering av selskapets engasjementer bygger på objektiv vurdering ved innvilgelse og ved endring/engasjements- gjennomganger samt en kombinasjon av kundens kredittverdighet og det finansierte objektets depotverdi og er forankret i selskapets kreditthåndbok. Selskapets marginkrav på næringslivsengasjementene tar utgangspunkt i kundens økonomi, konkurranseevne og sikkerhet. For personlån differensieres prisene først og fremst på basis av sikkerhetsdekning og kundens økonomi. Selskapet opplevde en positiv trend i antall saker i mislighold gjennom hele året, men enkelte store kunder i mislighold førte til en liten økning i misligholdsprosenten. Per utgjorde misligholdet 34 millioner kroner. Selskapet har redusert totale nedskrivninger fra 23,4 millioner kroner i 2010 til 15,6 millioner kroner i Nedgangen skyldes i stor grad endring i rutine for konstatering av tap. Selskapet har etablert en modell for gruppenedskrivninger. Modellen måler sannsynligheten for at privatpersoner pådrar seg betalingsanmerkning og for at et selskap går konkurs, tvangsavvikles, eller gjennomfører offentlig akkord innen 12 måneder. Ved vurdering av selskap med personansvar vurderes også ansvarlig deltager. Gruppenedskrivningene beregnes basert på ovennevnte og antatt markedsverdi på objektene. De individuelle nedskrivningene er vurdert gjennom året og er et resultat av en fortløpende vurdering av risiko knyttet til enkeltengasjementer. Gruppenedskrivningene har økt med mnok 0,5 fra 2010 til 2011, som en følge av økt utlånsportefølje. Markedsrisiko Terra Finans og Kredittbank har per 31. desember 2011 om lag 209 millioner kroner plassert i rentepapirer og rentefond. Selskapet har en avtale om aktiv forvaltning og forvalter har i sitt mandat lov til å ta begrenset risiko. Porteføljen per 31. desember 2011 er i all vesentlighet plassert i sparebanker eller fond med investering i sparebanker (89 prosent) og forretningsbanker og andre (11 prosent). Terra Finans er ikke eksponert for markedsrisiko i vesentlig grad. Selskapene er eksponert for renterisiko knyttet til rentenetto i utlånsporteføljen. Risiko knyttet til rentenetto oppstår som følge av ulik rentebinding på innlån og utlån. Historisk har utlånsrentene på kredittkort vært faste og i liten grad blitt justert ved endring i pengemarkedsrenter eller endring renter på annen finansiering. Ved en stigende pengemarkedsrente forventer selskapet at rentemarginen vil falle de nærmeste årene. Selskapene har all rentebinding innenfor 3 måneder slik at renterisikoen vurderes således som lav. Renterisiko Beløp i tusen kroner Uten renteeksponering Rentebinding 0-1 mnd. Rentebinding 1-3 mnd. Rentebinding 3-12 måneder Sum Innskudd sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Leiefinansieringsavtale Nedbetalingslån Brukskreditt Verdipapirer Eiendeler uten løpetid Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Gjeld stiftet v/utst. av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Denne kan forekomme ved at selskapet i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad for å møte sine forpliktelser ved forfall eller store uttak av innskudd. Selskapenes likviditetsrisiko ble betydelig redusert i Side 14 av 30

15 forbindelse med etableringen av innskuddsbanken Sparesmart.no samt gjennom Terra Finans og Kredittbank AS sitt kjøp av Terra Finans AS som bidrar til en effektiv utnyttelse av overskuddslikviditeten. Likviditeten er veldiversifisert og sammensatt av trekkrettigheter, terminlån, sertifikater, obligasjoner og innskudd. I 2011 har innskuddene i Sparesmart.no økt med 192 millioner kroner fra 1380 millioner kroner i 2010 til millioner kroner i Terra Finans og Kredittbank AS har fastsatt interne rammer og mål for sammensetningen av innskuddsporteføljen herunder de største innskuddenes andel av den totale porteføljen. De største innskuddenes andel av den totale porteføljen er godt under de grensene som er fastsatt i likviditetsstrategien ved en moden portefølje. Terra Finans og Kredittbank AS har oppnådd en god geografisk spredning på innskuddene og gjennomsnittsinnskuddet utgjør 0,15 millioner kroner som medfører at risikoen for store enkelt uttak er lav. Konsernet har per 31. desember 2011 tilstrekkelig overskuddslikviditet gjennom bankinnskudd og obligasjonsporteføljen til å dekke ekstern finansiering med forfall i Terra Finans har større kortsiktig likviditetsbehov enn Terra Finans og Kredittbank AS som følge av budsjettert vekst, og det vurderes fortløpende ytterligere låneopptak kontra å dekke likviditetsbehovet gjennom innskudd. Likviditetsrisiko Beløp i tusen kroner Uten løpetid Løpetid 0-1 mnd. Løpetid 1-3 mnd. Løpetid 4-12 mnd. Løpetid 1-5 år Løpetid over 5 år Innskudd sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Leiefinansieringsavtale Nedbetalingslån Brukskreditt Verdipapirer Andre eiendeler uten løpetid Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter Andre eiendeler med avtalt løpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Ansvarlig lånekapital Gjeld uten løpetid Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sum Operasjonell risiko Selskapets operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av selskapet. Selskapet har utarbeidet strategi for operasjonell risiko, rutinebeskrivelser, fullmaktsmatriser, mv. Dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Videre følger konsernets beredskapsplan for å håndtere krisesituasjoner. Valutarisiko Terra Finans og Kredittbank AS er eksponert for valutarisiko knyttet til filial i Sverige og Terra Finans AS i forbindelse med at selskapet tilbyr låne- og leasingavtaler i Euro til Euribor rente, samt renterisiko knyttet til rentenetto. Valutarisiko og renterisiko og rammer knyttet til disse er inkludert i konsernets overordnede risikostrategi. Løpende inntekter og kostnader i den svenske filialen er i SEK og det anses ikke behov for å sikres. Risiko knyttet til valutarisiko skal være lav. Selskapet ønsker at det skal være lav markedsrisiko og lav likviditetsrisikoen på plasseringer av overskuddslikviditet. Valutarisiko Beløp i tusen kroner Uten avtalt forfall Løpetid 1-3 mnd. Løpetid 4-12 mnd. Løpetid 1-5 år Utlån i SEK Andre eiendeler i SEK Gjeld i SEK Utlån i EUR Valuta/rentesikring i EUR Netto valutaeksponering i NOK Side 15 av 30

16 Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventet tap eller inntektssvikt på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Selskapets forretningsrisiko henføres hovedsakelige til tre forhold, avhengighet av aktivt salg i de aktuelle distribusjonskanaler, selskapet og produktenes omdømme samt inntjening basert på eksisterende forretningsmodell. Selskapet har gjennom at de fleste distributører også er aksjonærer i Terra-Gruppen AS, redusert den strategiske risikoen. Risikoen er ytterligere redusert ved at kostnadene for selskapets distribusjonsapparat er direkte avhengig av porteføljens størrelse og kvalitet. Avtaler med distributører som ikke er aksjonærer vil øke selskapets strategiske risiko, men også her er det modeller hvor inntekter til selskapet og provisjoner til distributørene følger hverandre. Omdømmerisikoen er i tillegg til eget omdømme, i stor grad relatert til Terra som merkevare. Det arbeides derfor aktivt i alle deler av Terra- Gruppen for at alle ansatte i alt sitt virke skal etterleve Terra-Gruppens grunnverdier. Note 2 Eierinteresser i konsernselskap Aksjer Beløp i tusen kroner Eierandel Kostpris Bokført verdi Kostpris Bokført verdi Aksjer i Terra Finans AS 100 % Sum aksjer Terra Kortbank AS kjøpte Terra Finans i Terra Kortbank AS og Terra Finans AS ble belsluttet fusjonert i 2011 med Terra Kortbank AS som overtagende selskap. Fusjonen ble gjennomført 1. januar 2012, og selskapet endret samtidig navn til Terra Finans og Kredittbank AS. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser mv Beløp i tusen kroner Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall ansatte (antall årsverk) Pensjonspremie Ytelser til ledende ansatte Lønn mv. ( i hele kroner) Adm. direktør Terje Gromholt Viseadm. direktør Karl-Richard Floer Administrerende direktør og viseadministrerende direktør inngår i selskapets særskilte bonusordning. Bonus beregnes på grunnlag av selskapets resultat før skatt og begrenses oppad til 3 månedslønner for henholdsvis administrerende og viseadministrerende direktør. 50 prosent av tildelt bonus utbetales som et engangsbeløp i april i tildelingsåret. Resterende 50 prosent tilbakeholdes i selskapet og utbetales i like store årlige terminer fordelt over en perioden på 3 år. Verdien av tildelt, men ikke utbetalt bonus forrentes med 3 måneders NIBOR. Den ansatte har ingen rettigheter i tildelt, men ikke utbetalt bonus. Alt innestående i bonusbanken er selskapets eiendom inntil utbetaling finner sted. Administrerende direktør fikk i 2011 utbetalt kr i 2011 som var opptjent bonus for Beløpet inngår i lønnskostnad som er spesifisert ovenfor. Andel avsatt bonus for 2011 vil bli utbetalt i henhold til særskilt avtale nevnt ovenfor. Side 16 av 30

17 Viseadministrerende direktør fikk i 2011 utbetalt kr i 2011 som var opptjent bonus for Beløpet inngår i lønnskostnad som er spesifisert ovenfor. Avsatt bonus for 2011 vil bli utbetalt i Administrerende direktør og viseadministrerende direktør har ingen avtale om etterlønn. Honorar til Terra Kortbank AS sitt styre, representantskap, kontrollkomité og valgkomité (i hele kroner) Styret Mads Indrehus Karin Breen Petter Johansen Thomas Langved Bård Chr. Bergvoll Øivind Gaarder Ernst Szakallos Sum Kontrollkomitéen Siv Sandvik Rune Iversen Hans Petter Gjeterud Odd Ivar Bjørnli Sum Valgkomitéen Knut Harald Nafstad Henning Johansen Mads Indrehus Sum Representantskapet Jon Håvard Solum Tore Karlsen Egon Moen Øyvind Tveide Stein Kolrud Bjørg Hestekind Storengen Karl-Richard Floer Svein Solberg Kjell Omland Øivind Larsen Torgrim Elvestad Thomas Langved Per Evjen Jørn Berg Ernst Szakallos Siri Berggren Sigve Stokland Øivind Gaarder Elisabeth N. Rønning Baethe Berntsen Sum Styrets leder er ansatt i morselskapet Terra-Gruppen AS. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets leder i Side 17 av 30

18 Revisjonshonorar (eksklusiv mva) Godtgjørelse til Deloitte og sammarbeidende selskaper fordeler seg slik: Beløp i tusen kroner Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Beløp i tusen kroner Datautstyr Inventar Programvare / immateriell eiendel Goodwill Sum Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31. desember Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31. desember Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3 år 3-5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Årlig leiekostnad for lokaler Programvare / Beløp i tusen kroner Datautstyr Inventar / biler immateriell eiendel Goodwill Leiefinansiering driftsmidler Sum Anskaffelseskost 1. januar Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31. desember Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31. desember Årets avskrivninger Økonomisk levetid 2 år 3 år 3 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Årlig leiekostnad for lokaler Side 18 av 30

19 Note 5 Administrasjonskostnader Beløp i tusen kroner Drift og vedlikehold IT Telefon og porto Kontorkostnad med mer Markedsføring Bistand til ordinær drift Fordelsprogrammet Kostnader vedr. produksjon og forbruk kort Andre administrasjonskostnader Sum Note 6 Andre driftskostnader Beløp i tusen kroner Inkassokostnader Fremmede tjenester Driftsutgifter leide lokaler Forsikringer Andre driftskostnader Sum Note 7 Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunde Beløp i tusen kroner Beløp Rente Beløp Rente Innskudd uten løpetid ,43 % ,19 % Sum innskudd og gjeld til kunder Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er 3,43 prosent. Renten er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats. Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 2,4 prosent av totalportefølje. Det største innskuddet utgjør 0,26 prosent av total porteføljen. Side 19 av 30

20 Note 8 Provisjonskostnader og kostnader banktjenester Beløp i tusen kroner Distriubutørprovisjoner Banktjenester etc Sum Note 9 Tap på utlån Spesifikasjon av årets bokførte tap Beløp i tusen kroner Periodens endring i nedskrivninger for verdifall Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere år ikke er foretatt nedskrivn Sum konstaterte tap Individuell nedskrivninger for verdifall Nedskrivning for verdifall på utlån Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Nedskrivninger til dekning av tap på utlån Gruppevis for verdifall Nedskrivning for verdifall på utlån Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Nedskrivninger til dekning av tap på utlån Side 20 av 30

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank

RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank Rapport for tredje kvartal 2011 Konsernet Terra Kortbank konsern inkluderer virksomheten i morselskapet Terra Kortbank AS og datterselskapet Terra Finans AS. Resultat-

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Kredittbank Delårsrapporten er ikke revidert Rapport 1. Kvartal 2013 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS, og forretningsidéen er å styrke

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer