Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010"

Transkript

1 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010

2 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper RPS Deltager AS og Ringnes Park Næring I DA eier en næringseiendom i Oslo. Da selskapet kjøpte sin eiendom 1. juli 2010 gjenspeiler årets regnskap og beretning at det kun har vært seks måneders drift siden oppstart av prosjektet. Selskapet forvaltes av Pareto Business Management AS, hvor forvalters oppdragsansvarlige også innehar rollen som selskapets daglige leder. Selskapet har kontoradresse i Oslo kommune. Selskapets datterselskap Ringnes Park Næring I DA forvaltes av Scandinavian Development AS, forvalter forestår all forvaltning, drift og forretningsførsel, herunder oppfølging av eiendommens leietagere. Eiendommen Ringnes Park Senter AS kjøpte 1. juli 2010 indirekte eiendommen Sannergaten 6 i Oslo (gnr 225, bnr 278, snr 508), kalt Ringnes Park Senter, i tillegg til bruksrett til 124 parkeringsplasser i seksjonens kjellerplan (gnr 225, bnr 278, snr 504) fra Orkla Eiendom AS og Macama AS. Kjøpet fant sted ved overtagelse av alle andelene i selskapet Ringnes Park Næring 1 DA og ble gjort til en eiendomsverdi på NOK 305,75 mill. Eiendommen er en ny handelseiendom på kvm med attraktiv beliggenhet på øvre Grünerløkka og huser bl.a. Ringen Kino som er Oslos mest moderne kinoanlegg samt et stort og moderne Elixia-treningssenter. Hovedleietaker innen handel er en stor fullsortiments Meny dagligvare. Disse tre hovedleietakerne har inngått leieavtaler med varighet til 2023/2024. Resterende arealer er for tiden utleiet på kortere kontrakter til sju leietakere inn handel, samt restaurant- og kafedrift. Vektet gjenværende leietid er ca 9,7 år per 31. desember Eiendommen har for tiden et ledig (og ikke ferdigstilt) areal på ca 665 kvm, herunder mezzanin på ca 240 kvm, hvor selgerne overfor kjøper garanterer for en gitt leie i tre år fra overtakelse. Verdivurderinger i forbindelse med årsregnskapet for 2010 Konsernet har innhentet ekstern verdivurdering fra Akershus Eiendom AS i forbindelse med regnskapsavleggelsen 31. desember Denne vurderer selskapets eiendom til NOK 306,3 mill. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernets regnskap for 2010 viser inntekter på NOK 8,2 mill og et negativt resultat før skattekostnad på NOK 4,9 mill. Tilsvarende tall for morselskapet Ringnes Park Senter AS viser NOK 0,0 mill i inntekter og et positivt resultat før skattekostnad på NOK 2,2 mill som skyldes et positivt resultat av finansposter med NOK 2,5 mill. Konsernet samlede driftskostnader i 2010 beløp seg til NOK 6,5 mill. Eierkostnader knyttet til eiendom, utgjorde i 2010 NOK 0,6 mill, tilsvarende 7,6% av inntektene. Totale eierkostnader for 2010 utgjorde 12,4%. Konsernets finansnetto for 2010 var negativ med NOK 6,6 mill, hvorav NOK 5,6 mill utgjør rentekostnader på selskapets låneportefølje. Ringnes Park Senter AS hadde per 31. desember 2010 en egenkapitalprosent på 26,8%. Styrets oppfatning er at egenkapitalens størrelse er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Resterende langsiktig gjeld for konsernet per årsslutt 2010 var NOK 225 mill. Selskapets resultat og den uavklarte tvisten mellom selger og Oslo Kino (der en endelig seier for selger vil medføre en høyere årlig leie til kjøper fra Oslo Kino, men også en tilleggskjøpesum fra kjøper til selger) gjør at styret ikke foreslår at det utbetale utbytte for 2010 i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen. Styret vil dog vurdere situasjonen fortløpende og eventuelt foreslå utbyttebetaling senere i 2011 når selgers tvist med Oslo Kino avklares endelig. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er ikke utarbeidet offisielt konsernregnskap da konsernet faller inn under unntaket for små foretak. Finansiering Konsernets lån er finansiert gjennom DnBNOR. Eiendommen som Ringnes Park Senter AS eier gjennom andelene i Ringnes Park Næring I DA ble per kjøpstidspunktet 1. juli 2010 finansiert med en fremmedkapitalfinansiering på 73,6%. Selskapets lånefinansiering er sikret 60% ved inngåelse av rentebytteavtaler som løper til Rentemarginen er 170 basispunkter og er gjenstand for årlig reforhandling, første gang 15. juni Rentebytteavtalen hadde per 31. desember 2010 en positiv markedsverdi på omlag NOK 1,1 mill. Markedsverdien på rentebytteavtalen er i samsvar med god regnskapsskikk ikke balanseført i regnskapet. Ringnes Park Senter konsern er ikke i brudd med selskapets lånevilkår ved fremleggelse av årsregnskapet for Fortsatt drift Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Ringnes Park Senter AS Årsrapport

3 Eiendomsmarkedet og fremtidsutsikter Konsernet er eksponert for effekter knyttet til makroøkonomiske konjunkturer. Dette vil kunne gi endringer i leienivåer, utleiegrad, og derigjennom verdien på eiendommen. De viktigste faktorene er imidlertidig tilbud og etterspørsel av eiendom, og det avkastningskrav som investorer legger til grunn ved kjøp av eiendom. Finansielle risiki Kredittrisiko Konsernets kredittrisiko dreier seg i hovedsak om risikoen for å bli påført tap som følge av at leietakere ikke betaler leie som avtalt. Konsernet har i 2010 ikke tapsført leiefordringer. Likviditetsrisiko Ringnes Park Senter AS hadde per årsskiftet en bankbeholdning på NOK 8,0 mill. Arbeidskapitalen (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) per årsskiftet var NOK 2,6 mill. Valutarisiko Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert med lån i NOK. Både leieinntekter og løpende driftskostnader er i NOK. Selskapet har ikke inngått sikringsforretninger mht valutarisiki. Renterisiko Konsernet er eksponert for endringer i rentenivåer ved at forrentningen av konsernets bankinnskudd endres i takt med endringer i det generelle rentenivået. Konsernet er videre eksponert for endringer i rentenivået i forbindelse med lånefinansieringen da 60% av fremmedfinansieringen er sikret ved rentebindingsavtaler. Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet har ikke hatt ansatte i Det er følgelig ikke ført noen statistikk over sykefravær gjennom året. Styret bekrefter at det derfor heller ikke har vært noen arbeidsulykker i løpet av året. Styret består av 3 menn. Styret har likevel ut fra en vurdering ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Selskapet og konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Eventuelt avfall og utslipp som oppstår ved drift av eiendom blir behandlet etter gjeldende lover og regler. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Konsernet er ikke berørt av forhold som kan defineres som forsknings- og utviklingsaktiviteter. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Ringnes Park Senter AS: Avsatt til annen egenkapital NOK Overført til udekket tap NOK - SUM OVERFØRINGER NOK Oslo, 6. april 2011 Andreas Rørvik Styrets leder Joar Finsbråten Styremedlem Magne Kristiansen Styremedlem Axel Emil Roll Daglig leder 4 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010

4 Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note Driftsinntekter 0 Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Resultat Driftskostnader 0 Lønnskostnader 0 0 Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekter fra foretak i samme konsern 0 23 Andre renteinntekter Andre finansinntekter 1 0 Nedskrivninger av finansielle anleggsmidler Andre rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering: Majoritetens andel Minoritetens andel 0 Sum overføringer Ringnes Park Senter AS Årsrapport

5 Balanse Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 Utsatt skattefordel 0 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Varige driftsmidler 0 Tomter og fast eiendom Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern 0 0 Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 0 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1 0 Sum fordringer Bankinnskudd mv Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010

6 Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 600 aksjer à NOK 1 000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Balanse Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 0 Utsatt skatt 0 0 Sum avsetninger for forpliktelser 0 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 116 Leverandørgjeld Betalbar skatt 0-40 Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 6. april 2011 Andreas Rørvik Styrets leder Joar Finsbråten Styremedlem Magne Kristiansen Styremedlem Axel Emil Roll Daglig leder Ringnes Park Senter AS Årsrapport

7 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps skikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløps midler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbake betales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige for skjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende for skjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 8 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010

8 Note 1 Konsern, tilknyttet selskap m.v. Selskapet har eierandeler i følgende selskaper: Datterselskap: Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Egenkapital siste år 100% Resultat siste år 100% Bokført verdi eierandeler RPS Deltaker AS Oslo 100,00 % Ringnes Park Næring 1 DA Oslo 99,99 % Noter Aksjer og andeler er bokført til kostpris. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.: Fordringer Foretak i samme konsern Gjeld Foretak i samme konsern 0 0 Selskapets fordring er renteberegnet pr Note 2 Fordringer og gjeld Fordringer Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3 Bundne midler Gjeld I posten inngår bundne bankinnskudd med 0 0 Ringnes Park Senter AS Årsrapport

9 Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer a kr Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene pr Navn Verv Antall aksjer Eierandel Antall opsjoner Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA ,6 % 0 Orkla Eiendom AS ,6 % 0 Dagligvarebygg Invest AS 100 6,1 % 0 Nannik Invest AS 100 6,1 % 0 Alternus AS 82 5,0 % 0 Norges Råfisklags Pensjonskasse 60 3,7 % 0 Per Helmer Thorkildsen 60 3,7 % 0 Sum ,7 % 0 Øvrige ,3 % 0 Totalt ,0 % 0 Note 5 Skattekostnad Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av gr.lag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt 0 0 Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) 0 0 Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser 0 0 Sum 0 0 Sysselsatte årsverk 0 0 Ytelser til ledende personer i NLI Eiendomsinvest AS Daglig leder Styret Lønn 0 0 Pensjonsutgifter 0 0 Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. 10 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010

10 Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : -revisjon ekskl. mva andre tjenester ekskl. mva Sum godtjørelse til revisor ekskl. mva Note 7 Egenkapital Oversikt over de største aksjonærene pr Navn Antall aksjer Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse Kapitalforhøyelse/emisjon Emisjonskostnader ved kapitalforhøyelse Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital oktober 2010 ble det i ekstraordinær generalforsamling besluttet å nedsette overkursfondet ved overføring til annen (fri) egenkapital med kr Kapitalnedsettelsen er ikke registrert i Brønnøysund pr Note 8 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Som sikkerhet for lånet er det stilt sikkerhet med første prioritets panterett pålydende NOK 250 millioner i eiendommen gnr. 225, bnr. 278, snr. 508 i Oslo Kommune. Note 9 Ikke balanseførte forpliktelser Som deltaker i Ringnes Park Næring 1 DA har selskapet solidaransvar for gjelden i Ringnes Park Næring 1 DA, tilsvarende sin eierandel. Gjelden i Ringnes Park Næring 1 DA beløper seg til kr Ringnes Park Senter AS Årsrapport

11

12

13 Miksmaster Forretningsfører: Ringnes Park Senter AS v/axel Emil Roll Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 Vika 0114 Oslo Tilrettelegger: Pareto Business Management AS

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer