Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner"

Transkript

1 Magasinet Aktualitetsmagasin februar/mars I Fredrikstad benyttet mange seg av 1. mai til å protestere mot den nye storkommunen som består av gamle Fredrikstad kommune og fire omegnskommuner. Sammenslåingen er foretatt t til tross for et overveldende flertall i en folkeavstemming. (NTB-foto: Sverre Jarild) Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner KLPS ARBEIDSMILJØPRIS Arbeidsglede ved Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF Side 20 BEDRIFTSBESØKET Vinn Industri har en arbeidshverdag litt utenom det vanlige Side 24

2 Leder Aktuelt Får sykefraværet ned Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich Sykefraværet har økt med 11 prosent på ett år, viser ferske tall fra NAV. Dette er den kraftigste økningen siden Økningen i influensasyke kan bare forklare en tredjedel av økningen. Helse og sosialsektoren topper fraværstatistikken med 9 prosent. Kommunal sektor har et samlet fravær på 8,3 prosent Dette dystre budskapet har skapt en debatt om hvor vidt IA-avtalen har noen effekt. Med ønske om å skape et arbeidsliv med plass til alle, ble den første IA-avtalen undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet i oktober Avtalen har siden den gang blitt fornyet med noen års mellomrom. Intensjonen var blant annet at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent. Etter en viss nedgang de første årene, må vi konstatere at sykefraværet er oppe på samme høye nivå som i I KLP har vårt HMS-team gjennom mange år sett hvilke virkemidler som har effekt for å få ned sykefraværet. Tre gode eksempler beskrives i dette nummeret av KLP Magasinet. Nesset kommune, Nøtteliten Barnehage og Patologiavdelingen på Sykehuset Vestfold HF har vist at det nytter å ta tak. Felles for de tre er at de i februar fikk KLPs Arbeidsmiljøpris. I Nesset Kommune gikk sykefraværet ned fra 10 prosent i 2004 til 5,9 prosent i Det liten grunn til å tro at den generelle helsetilstanden i Nesset kommune er radikalt endret i løpet av disse fem årene. Nei, det er helt andre grep som har påvirket nedgangen; Kulturen er endret, det er satt fokus på ledelse og det partssamarbeidet fungerer godt. Nøtteliten barnehage har gjennom systematisk jobbing med arbeidsmiljøet redusert sykefraværet fra 27 prosent til ca 4 prosent. Patologiavdelingen på Sykehuset Vestfold HF har et sykefravær på 2,4 prosent. Det viser at det nytter. Det er jo ikke logikk i at vi som et av verdens beste velferdssamfunn skal ha en stadig sykere befolkning. Det er kanskje et blindspor og ensidig stille spørsmål om arbeidsmoral og holdning. Men det er et paradoks at man ikke våger å snakke om sykefraværet, verken på individnivå eller på tjenestestedet. Sykdom skal liksom være et privat område som vi ikke tør nærme oss. Vi er kanskje for redd for å stigmatisere, redd for å tråkke over intime grenser. Felles for de tre arbeidsmiljøvinnerne er at de har våget. De har våget å stille spørsmål ved hva som gjør medarbeidere syke, og så har de tatt tak. La oss i det minste starte med det. Vi ser at det virker. Innhold 32 Statssekretær Terje Moland Pedersen og KLPs Geir Grønsholt 08Østfold-kommunen? 14 Kommunestruktur Vi har besøkt storkommunen Fredrikstad 16 år etter sammenslåingen av fem kommuner. Hvordan gikk det egentlig i KLP Banken på nett Markedets beste innskuddsrente: KLP Banken har blitt godt mottatt i markedet. 24 Vinn Industri Bli med til VEKST-bedriften Vinn i Drammen å få innblikk i en arbeidshverdag litt utenom det vanlige. 30 KLPs arbeidsmiljøpris Se hvem som fikk KLPs arbeidsmiljøpris for 2009 innen helse-, kommune- og bedriftssektoren. 32 Brannforebyggende Statssekretær Terje Moland Pedersen syns Geir Grønsholt har en god ide når han ønsker å trene hjemmetjenesten i å se etter brannrisiko hjemme hos sine brukere. Meget godt årsresultat for KLP KLP leverer et driftsresultat på 9,9 milliarder kroner for De gode resultatene i 2009 gir rom for en betydelig tilbakeføring av overskudd til pensjonskundene, samtidig som konsernets soliditet styrkes vesentlig. Tekst: Peder Ullevold Regnskapet for 2009 viser et resultat til pensjonskundene på 9,0 milliarder kroner. Styret foreslår at 2,4 milliarder kroner tilbakeføres til premiefondet og 4,2 milliarder avsettes til tilleggsavsetninger. Kursreguleringsfondet er ved årsskiftet på 2,4 milliarder kroner. Bokført og verdijustert avkastning endte på henholdsvis 6,4 og 7,7 prosent for Gjennom fjerde kvartal oppnådde KLP en bokført avkastning på 0,9 prosent og en verdijustert avkastning på 1,8 prosent. Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av kredittobligasjoner har bidratt mest til den gode avkastningen i Vi gleder oss veldig over det gode resultatet for Så sterke tall gir rom for en betydelig tilbakeføring av overskudd til våre kunder og styrker vår soliditet ytterligere, sier konsernsjef Sverre Thornes. Sterk vekst Forvaltningskapitalen i KLP-konsernet økte med 57,6 milliarder kroner i 2009 til i alt 259,5 milliarder kroner. Den sterke veksten skyldes oppkjøpet av Kommunekreditt Norge i andre kvartal, samt oppregulering av kundenes pensjonsfond i tråd med utviklingen i deres kontraktfastsatte rettigheter. Kommunekreditt Norge AS har endret navn til KLP Kreditt AS, og søsterselskapet KLP Kommunekreditt AS er etablert som et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet gjorde sin første emisjon på tre milliarder kroner i desember Gunstige innlån muliggjør gode betingelser på utlån. Konsernets satsing på privat tjenestepensjon skjer i datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS. Selskapet opplever en økning i antall kunder på både ytelsesog innskuddspensjon. I november vant KLP Bedriftspensjon et anbud om innskuddspensjon som tilførte selskapet nye medlemmer. Vekst i kapital- og fondsforvaltning KLPs indeksmålte aksjeforvaltning har gjennom året gitt en avkastning på hele 32,5 prosent. På aktivt forvaltede midler har KLP Kapitalforvaltning skapt en avkastning, ut over indeks, på 820 millioner kroner. KLPs fondsselskap opplever en sterkt økende interesse fra både privatpersoner og institusjonelle investorer. KLP Fondsforvaltning forvalter nå 11 milliarder kroner fra disse kundegruppene. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 2,2 milliarder kroner i Direktør for samfunnsansvar Eli Bleie Munkelien (35) er ansatt som direktør for samfunnsansvar i KLP. Hun tiltrådte stillingen 1. februar. Munkelien har jobbet i Det Norske Veritas i flere år, de siste par årene som Global Manager med ansvar for strategi, utvikling og kvalitetssikring av alle tjenester knyttet til CSR. Ansettelsen av en direktør for samfunnsansvar er en viktig milepæl i KLPs arbeid med samfunnsansvar, sier konserndirektør Toril Bariusdotter Ressem. - Med pensjonsforpliktelser overfor hver åttende nordmann og kundeforhold til de viktigste tjenesteprodusentene i vårt velferdssamfunn som kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, er det åpenbart at vi i KLP stilles overfor krav om samfunnsansvarlig opptreden. Med basis i vår investeringsstrategi og etablering av etisk filtrering av selskaper vi investerer i helt tilbake til 2002, er dette en naturlig del av vår forretningsutvikling, sier Ressem. KLP Eiendom miljøsertifisert KLP Eiendom Oslo har mottatt sertifikatet fra Det Norske Veritas som bekrefter at selskapet er miljøsertifisert etter ISO Arbeidet med sertifiseringen har gått etter planen og prosessen har involvert mange i organisasjonen. - Jeg vil takke alle som har bidratt i denne prosessen. Det er imidlertid nå arbeidet begynner for de fleste av oss. Sertifiseringen skal påvirke oss i måten vi løser oppgavene på, til beste for både KLP Eiendom og miljøet, sier Eskil Rolstad, Regiondirektør i KLP Eiendom. Målet er at de andre regionene også skal sertifiseres i løpet av KLP ble miljøfyrtårnsertifisert i juni 2009 og KLP Skadeforsikring ble miljøfyrtårn allerede i juni Minst fornøyd med toppledelsen Lønnen og den administrative toppledelsen scorer lavest i en ny undersøkelse utarbeidet for Kommunesektorenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) om hva som påvirker de ansattes tilfredshet på jobben kommuneansatte i 99 kommuner har deltatt, skriver Kommunal Rapport. Toppledelsen er vurdert ut i fra hvorvidt de er tydelige på hva som er kommunens retning og mål, om de bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne, og om de tar spørsmål om etikk i organisasjonen alvorlig. Ser man bort fra lønn, toppledelsen og i noen tilfeller de fysiske arbeidsforholdene er kommuneansatte tilfredse. Barnehageansatte er dem som er mest fornøyd. 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt Trygdemisbruk Aktivitet forlenger livet Midlertidig ansettelser Alle i Norge synes trygdemisbruk er alvorlig. 90 prosent svarte meget alvorlig, og ni prosent ganske alvorlig i en befolkningsundersøkelse om trygdemisbruk gjennomført av NAV. Trygdemisbruk karakteriseres som usolidarisk, umoralsk og noe som kan likestilles med tyveri, skriver bladet Velferd. Likevel synes mer enn fire av ti at svart arbeid ikke er meget alvorlig eller ganske alvorlig. Og bortimot fire av 10 synes ikke det er så veldig alvorlig å ta en ekstra sykedag selv om man ikke er syk, viser undersøkelsen. Skarp kritikk NAV har fått skarp kritikk fra flere hold for å innhente opplysninger fra pasientjournaler uten at pasientene har blitt informert. Datatilsynet krevet at NAV snarest etablerer rutiner for å sikre at pasienter informeres om dette. NAV har forsvart praksisen med at det er en nødvendig del av arbeidet med å bekjempe trygdesvindel, men lover å respektere pålegget fra tilsynet, skriver bladet Velferd. Flere feilutbetalinger Nesten mennesker kan i 2009 ha fått feilutbetalinger fra NAV. Dette er en tredobling siden I følge NAVs interne systemer var det 4900 mulige feilutbetalinger av trygd i 2006, 6600 i 2007, i 2008 og altså i 2009, skriver Dagens Næringsliv. Staten overtar barnehagene? I neste stortingsperiode forsvinner barnehagene til staten hvis vi får et regjeringsskifte, tror professor Harald Baldersheim. Både velgere og lokalpolitikere vil ha mer statsfinansiert velferd, påpeker han. Det begynner å bli veldig tydelig. Mye vil ha mer. Borgerne vil gjerne konsumere flere kommunale tjenester, og viljen til å sende regningen til staten er stor. Vi ser også at staten gjerne tar regningen, sier Baldersheim, som er professor ved Universitetet i Oslo, til Kommunal Rapport. 48 % av innvandrere med norsk statsborgerskap benyttet ikke stemmeretten ved stortingsvalget i fjor høst. Lav valgdeltakelse blant innvandrere 52 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap benyttet stemmeretten ved stortingsvalget i fjor høst. Forskjellene mellom deltakelsen for kvinner og menn har jevnet seg ut. Det var flest som stemte blant dem som har bodd lengst i Norge. Ved stortingsvalget i fjor høst var valgdeltakelsen til innvandrere med norsk statsborgerskap 24 prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltakelsen på 76,4 prosent. Flåthen vil ha strengere leger LO-leder Roar Flåthen sier til VG at det virker som om leger ofte er for kjappe med å sykemelde. Mange jeg snakker med forteller at de ikke ville ha sykemelding, men at legen likevel sykemeldte dem, sier Flåthen til avisen. Han mener også legene i altfor liten grad deltar i oppfølgingssamtaler mellom den sykemeldte og arbeidsgiveren. LO-lederen vil bruke penger på å belønne bedrifter som får sykefraværet ned. Det er lagt en milliard på bordet til ordningen «raskere tilbake». Det er penger som kan målrettes mot IA-bedrifter, mener han. Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal nå reforhandles mellom LO, regjeringen og NHO. I den sammenhengen er det blitt satt søkelys på det økende sykefraværet her i landet. Du kan leve lenger dersom du er aktiv og har fritidsinteresser, viser en svensk undersøkelse. Sammenhengen er sterkest for kvinnene, og det var særlig de sosiale aktivitetene som slo mest positivt ut. For mennene var det hagearbeid og hobbyer blant aktivitetene som hadde størst helsemessig gevinst, skriver nettstedet Forskning. Kritisk til offentlig pengebruk 67 prosent av innbyggerne er fornøyd med kvaliteten på de kommunale tjenestene. 58 prosent mener det offentlige sløser. Det er hovedfunn i regjeringens innbyggerundersøkelse som nylig ble presentert innbyggere har sagt sin mening om det offentlige tjenestetilbudet i den hittil største undersøkelsen i sitt slag. Tilfredsheten med både statlige og kommunale (kommuner og fylkeskommuner) tjenester er målt. Robotstøvsuger Med denne automatiske støvsugeren har rengjøring aldri vært enklere. Med robotstøvsugeren kan du komme hjem til rengjorte gulv, hver dag. Den er svært enkel å bruke og støvsuger hele rommet, også helt ut til lister og kroker, med sine spesialbørster. Den støvsuger rommet bare en gang før den beveger seg til neste rom. Når den er ferdig å støvsuge finner den tilbake til basen sin for lading. Kr 4450,- Lysterapilampe Menn stryker Nesten 40 prosent av menn på sykepleierstudiet faller av underveis, skriver bladet Sykepleien. De stryker også oftere enn kvinnene til avgangseksamen. 38,9 prosent av alle menn slutter på sykepleierstudiet, og kun 25,9 prosent av kvinnene. Blant disse stryker 12,1 prosent menn og 8,8 prosent kvinner, skriver bladet. Seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund, Jo Cranner, mener ifølge bladet at studiet trenger en modernisering, og tror ikke studiet er tilpasset menns måte å tenke på. Anerkjent lysterapilampe som gir en fin effekt mot trøtthet og vinterdepresjoner. Den kan enten stå oppreist eller ligge på siden og har et glimrende lys som også egner seg til lesing. Lysterapilampen er 40cm høy, 15cm bred og 15cm dyp. Kr 2399,- En av to bedriftsledere mener at økt tilgang til bruk av midlertidige ansettelser vil føre til flere ansettelser, viser en landsdekkende undersøkelse utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. Det skriver bladet rett & plikt i arbeidslivet. Til tross for at flere ledere er tilbakeholdne med å ansette folk i faste stillinger, svarer tre av fire at en midlertidig ansatt, som er dyktig og uvurderlig nok for bedriften, med stor sannsynlighet får fast ansettelse. Undersøkelsen viser for øvrig at offentlig sektor planlegger flere midlertidige ansettelser enn privat, skrivet bladet. Gammel? Når regnes man som gammel i arbeidslivet? Dette var spørsmålet som ble stilt arbeidstakere og ledere i undersøkelsen Norsk Seniorpolitisk Barometer, 54,8 år var den gjennomsnittelige alderen intervjuobjektene oppga som terskelen for å regnes som gammel i arbeidslivet. I 2007 var svaret 53,8 år, mens det i 2004 var 51,8 år, skriver bladet Pensjonisten. 4 KLP Magasinet KLP Magasinet 5

4 Hvordan gikk det egentlig i Fredrikstad? Foto: Scanpix Året er Høylytte protester og busslaster med østfoldinger med løpesedler og plakater foran Løvebakken fører ikke frem. Fredrikstad blir slått sammen med de fire omkringliggende kommunene Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy. Hvordan gikk det egentlig? Tekst: Marianne Smeby Strand og Peder Ullevold 6 KLP Magasinet KLP Magasinet 7

5 Tema: Kommunesammenslåing «Ta raske grep. Og samarbeid tett kommunene i mellom fra dag én.» Anne Skau Positiv til storkommunen Ordfører Eva Kristin Andersen ser helt klart stordriftsfordelene ved å være en stor kommune. Det opplever hun også at mange innbyggere gjør. Tekst: Marianne Smeby Strand - En større kommune har mulighet til å bygge opp en sterk fagsektor med god kompetanse. Vi får mer og bedre tjenester for vi er store nok til å bygge opp gode tjenester på egen hånd. Det gjør oss attraktive og at vi blir en spennende kommune å jobbe i, mener Andersen. Hun opplever at misnøyen med sammenslutningen mer eller mindre har lagt seg, selv om det fortsatt, i yttergrensene av kommunen, fortsatt er en sterk tilknytning til de gamle kommunene. - Men også her ser vi at tjenesteapparatet ikke lenger spiller så stor rolle. Vi har egne sykehjem med kompetanse på eksempelvis demens, noe som gjør at de er ikke lenger er så bundet til sted, sier ordfører Andersen. Utfordringer - Ser du noe negativt ved storkommunen? - Det blir fort veldig stort, og vi har ikke lenger oversikten på samme måte. 80 prosent av kommunens tjenester er ut mot innbyggerne, derfor må vi være nøye med hvordan vi jobber slik at ikke veien blir for lang mellom politisk ledelse og våre innbyggere, sier Andersen. Kommunen gjorde en omorganisering i fjor, noe som hjalp for å ivareta nærheten, mener Andersen. Fredrikstad har nå etablert til sammen 23 lokalsamfunn rundt i hele kommunen. Innenfor skolekretser, velforeninger og andre dugnadsrelaterte, lokale foreninger, med en liten pott for å drifte sin virksomhet. - Dette har vært veldig positivt. Vi har jevnlige møter med disse, noe som ivaretar nærheten og bidrar til en god dialog. De er også en høringsinstans i forhold til lokale forhold, sier Andersen. Nye Fredrikstad I kommuneadministrasjonen sitter fortsatt Leif Johannessen og Anne Skau. Johannessen hadde gjennom kommunesammenslutningen og årene etterpå ansvar for personal og organisasjonsutvikling på 90-tallet, mens kommunalsjef Skau på den tiden arbeidet med økonomi. De to kjenner prosessen godt og var sentrale i prosjekt Kommunesammenslutning som startet opp nesten to år før «Nye Fredrikstad» så dagens lys. Mye gikk bra, men noe kunne også vært håndtert annerledes, mener de to. Folkeavstemming - Det var veldig sterk motstand. Da det ble avholdt en rådgivende folkeavstemning var det ingen kommuner som ville ha storkommunen. Selv om deltagelsen var lav, var det over 90 prosent som sa nei i fire kommuner. Bare «80 prosent av kommunens tjenester er ut mot innbyggerne, derfor må vi være nøye med hvordan vi jobber slik at ikke veien blir for lang mellom politisk ledelse og våre innbyggere» Ordfører Eva Kristin Andersen i Fredrikstad var innbyggerne delt på midten, sier Johannessen. Til tross for det klare rådet fra innbyggerne vedtok altså politikere på Stortinget sammenslutning. - Det gjorde at folk følte seg lurt, sier Skau. At det også var veldig mye følelser med i bildet gjorde ikke saken bedre. Utsatt I motsetning til andre sammenslutninger på samme tid, fikk de fem kommunene i Østfold utsatt selve sammenslutningen i to år og igangsatte Prosjekt Kommunesammenslutning. Et av de viktigste suksesskriteriene for at det gikk bra, mener både Skau og Johannessen. - Det gjorde det enklere for oss at politikerne i de fem kommunene aksepterte vedtaket om sammenslutning. Det gjorde at vi kunne gjøre noen felles grep i de fem kommunene, blant annet i forhold til lønn og investeringer. Vi fikk tid til å kjøre de gode prosessene, få systemer og struktur på arbeidet og ikke minst gode ansettelsesprosesser, sier Anne Skau. Ansettelsesstopp Sommeren 1991 ble det vedtatt ansettelsesstopp, noe som gjorde kabalen for den nye storkommunen enklere. - Skepsis og usikkerhet om hvor de ansatte skulle ende opp, ble avverget med at vi ga garantier om at ingen skulle miste jobben, sier Johannessen. Og ikke minst fikk de plassert folk inn i nye stillinger raskt. Nedbemanning skulle kun skje ved naturlig avgang. Når folk sluttet, ble stillingene holdt vakante. - Vi utlyste 270 stillinger internt, og resten ble innplassert. Vi hadde bare en ankesak, understreker Johannessen. At de hadde et nært forhold til tillitsvalgte gjorde omorganiseringen enklere. - Folk sto på for å finne løsninger. Jeg mener vi lyktes i å ta vare på ansatte og utvikle organisasjonen. Ansatte aksepterte situasjonen mye fortere enn innbyggerne. Vi hadde veldig lavt sykefravær på denne tida, folk var engasjert, erindrer Skau. Lykkes - Jeg synes vi lykkes i å få gode kulturer innen de ulike områdene, ta det beste fra hver kommune. Vi fikk større fagmiljøer og ble samordnet på en god måte. Og ikke minst hadde vi fokus mot et felles mål. - Hva med den økonomiske situasjonen? - Vi har gode økonomiske resultater. Men det ble samlet sett noe mindre penger fra staten, og det ble brukt av motstanderne, sier Skau. Hun er litt usikker på hvordan situasjonen er i dag, men den gangen var det ingen omstillingsmidler for kommunene. Men de håndterte det gjennom stram økonomisk styring. - Fra 1994 har vi vært en levende organisasjon som gradvis har modnet, sier hun. Annerledes - Hva kunne man gjort annerledes i sammenslåingen? - Vi burde ha organisert oss annerledes fra begynnelsen, det tok for lang tid med kommunedelene, sier Johannessen. Etter sammenslåingen ble storkommunen organisert med såkalte kommunedeler, som var tilsvarende de gamle kommunegrensene. Kråkerøy, Rolvsøy, Borge og Onsøy gikk dermed fra å være navn på kommuner til å bli navn på det nye Fredrikstads kommunedeler. Med alt det innebærer av politisk og administrativ styring. I 2000 ble kommunen omorganisert, og kommunedelene lagt ned. - I den perioden flyttet vi også inn i nytt hus her i rådhuset, slik at alle ble under samme tak. Det var et fornuftig grep, mener Johannessen. En annen ting de to definitivt ikke ville hatt på nytt er folkeavstemmingen. - Det gjorde at motstanden ble større, sier Johannessen. Leif Johannessen og Anne Skau vært med i hele prosessen i Fredrikstad kommune. Tips og råd Selv besøkte de blant annet Arendal og Larvik i forkant av egen sammenslutning. - Nå har vi kunnskap og kan dele dette med andre, og andre kommuner kommer for å høre om våre erfaringer, sier Skau. - Har dere gode råd til andre kommuner? - Ta raske grep. Og samarbeid tett kommunene i mellom fra dag en. Det blir lett revirtenkning i de ulike kommunene. Får man gjort noen felles grep, så får man det enklere i det videre samarbeidet, sier Skau. Johannessen på sin side er sikker på at de aller fleste i dag er positive til storkommunen. - Motstanden er ikke lenger til stede i så stor grad. Dersom vi hadde hatt en folkeavstemning i dag, så tror jeg den ville sagt «ja» til storkommunen, smiler han. En utfordring å nå ut til innbyggerne Informasjonssjef Knut Western innrømmer at det har vært kommunikasjonsmessige til dels store utfordringer i kommunen i forbindelse med sammenslutningen. - Vi måtte gjøre noen grep både for å samle de ansatte i en ny organisasjonskultur, og for å ivareta nærheten til innbyggerne. Blant annet opprettet vi etter en tid en husstandsavis, et magasin i avisformat, for å bygge en samlende kultur og der vi forsøkte å gi alle en felles forståelse av hva kommunen sto for. Denne hadde vi i til sammen ti år, og må kunne karakteriseres som en suksess i sin tid, sier Western. Også internettsatsingen, som etter hvert overtok for husstandsavisen, og et uttalt mål om at informasjonsansvaret ligger på virksomhetsnivå, har vært positivt for kommunen og deres innbyggere, mener informasjonssjefen. Flere undersøkelser viser at brukerne av kommunale tjenester er godt fornøyd med kommunen, mens holdningen hos andre innbyggere, som ikke nødvendigvis har så mye erfaring med kommunens tjenester, er mer negativ. - Dette skyldes til dels den måten kommunesammenslutningen skjedde på og den stadig store politiske motstanden, og til dels «normal» kritikk av det offentlige. Jeg tror innbyggerne nå ser at kommunen ivaretar både sentrum og periferien, sier Western. 8 KLP Magasinet KLP Magasinet 9

6 ! Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune ligger ved utløpet av Glomma, og har bortimot innbyggere fordelt på 283 km 2. I 1964 ble Glemmen kommune innlemmet i Fredrikstad, og Torsnes kommune innlemmet i Borge. I 1994 ble Fredrikstad slått sammen med de fire omkringliggende kommunene Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy. Foto: Scanpix Et fortsatt rungende nei til stor-kommunen Anne Lise Ulriksen var sentral i arbeidet for å stanse sammenslutningen av kommunene på 90-tallet. Hun har ikke endret standpunkt. Tekst og foto: Marianne Smeby Strand 3 av 4 vil ha færre kommuner Tre av fire folkevalgte mener av antallet kommuner bør reduseres. Seks av ti mener at deres kommune bør slå seg sammen med nabokommunen. Det viser en fersk undersøkelse NorgesBarometeret har gjort for KLP blant landets kommunestyrerepresentanter. Jeg er like overbevist i dag som for 16 år siden at det hadde vært best å være egen kommune, sier den engasjerte politikeren fra Onsøy. Ved folkeavstemningen stemte 97,6 prosent av innbyggerne på Onsøy nei til sammenslåing, sier Ulriksen. Hun var aktiv i oppstarten av partiet Nei til Storkommune i 1993, som hadde stor oppslutning i kommunene. Ulriksen har ledet partiet, som i dag heter Folkets stemme, siden 1995, og er i dag eneste representant i bystyret. Motstand - Det var motstand i alle de fem kommunene, men sterkest i Onsøy, understreker Ulriksen. Hun mener stordriftsulempene kommer i skyggen av smådriftsfordelene. - Det var ingen beviser for at en kommune på opp mot innbyggere var mer lønnsom enn en på , som vi var på Onsøy. Cristiansen-utvalget konkluderte med at de fleste stordriftfordeler var uttømt på cirka 5000 innbyggere, understreker Ulriksen. Råderetten - Hvordan tenker du i dag at dette har gått. Ble det så ille som du hadde forestilt deg? - Vi tapte retten til å råde over våre verdier både økonomisk og arealmessig, og lokalkunnskapen og muligheten til å snu oss raskt, når det var nødvendig. Det er nok å se på dagens barnevern som har og har hatt store problemer. Det tar for lang tid før hjelpen kommer. I en mindre kommune med stor lokalkunnskap, til de som skal ha hjelp, kan man fange problemer langt tidligere. Oversiktligheten mellom helsestasjon, barnehage, skole, PPT og barnevern er mer gjennomsiktig. Vi var store nok til å ivareta disse funksjonene på en utmerket måte, men små nok til å ha smådrifts fordeler. Dette våger ingen å snakke om når det gjeller kommunesammenslåing, sier Ulriksen. - Hvis likhet i en kommune betyr at alt skal løses på samme måte over hele kommunen, har vi tapt mye. Det er forskjell å bo i Fredrikstad sentrum og i ytterkanten av Onsøy. Man har helt ulik forventning og oppfatning av hva som er godt og riktig for enkeltmennesker. Før hadde vi i Onsøy et mål om alltid å ha fulle klasser på skolene. På grunn av at det i dag kun prioriteres å bygge i sentrumsnære områder, så sliter vi med å få fylt dem opp, sier Ulriksen. Byråkrati - Hva har blitt bedre med storkommunen? - Jeg kan ikke se at noe er blitt bedre eller som ikke kunne vært løst like godt i de fem gamle kommunene, eller med interkommunalt samarbeid. Ingen av de gamle kommunene var små. Vi hadde heller ingen problemer med å rekruttere medarbeidere, Fredrikstad distriktet er attraktivt. Ulemper er by- land politikk, ulike oppfatninger om verdier, hva er riktig og viktig. Det er et stort byråkrati og flere administrativt ansatte, og ansvar splittes opp på flere personer. Det blir vanskelig å følge hvor sakene står. Og det blir mindre engasjement som resultat av mangel på lokalkunnskap blant politikerne Prestisje Ulriksen sier hun er klar over at noen kaller henne en bremsekloss. - Men det er jeg ikke. Jeg er et positivt menneske, jeg. Men jeg vil bare at man skal tenke seg om før man hiver seg på sånne bølger. Nå sier jeg heller ikke at noen lider fordi vi bor i en storkommune. Men vi mister noe når vi ikke beholder de små lokalsamfunnene. - Ville du gjort noe annerledes dersom du ledet en aksjon mot sammenslåing i dag? - Jeg ville startet protestene mye tidligere. Jeg var naiv og trodde på vårt demokrati og lokaldemokrati. Jeg hadde lest og lært at Norge var et av de første land i verden som hadde innført demokrati. Dette ble nok Onsøys bane. Det var for mye prestisje i å snu. Vi har ikke vunnet det vi brant for, men vi skremte stortingsflertallet til å slutte med tvangssammenslåinger av kommuner, smiler den engasjerte lokalpolitikeren. Tekst: Peder Ullevold I samtlige politiske partier, bortsett fra Senterpartiet, er det flertall for å redusere antallet kommuner. Størst oppslutning om å redusere antall kommuner finner man blant Høyre, FrP og Venstre representanter. Det er flertall for å redusere antall kommuner i samtlige fylker. I forhold til sammenslåing med nabokommunen er representantene fra de borgerlige partiene mer positive enn de rødgrønne. Undersøkelsen viser at de folkevalgte deler seg på midten i spørsmålet om Stortinget bør overprøve folkelig motstand mot kommunesammenslåinger. Det er klart flertall blant representantene fra regjeringspartiene om at man ikke bør overprøve lokal folkelig motstand. Bare blant Høyres og Venstres representanter er det flertall for at Stortinget bør overprøve lokal folkelig motstand. Motstanden mot overstyring av lokal folkelig motstand er høyest i Nord-Trøndelag og Finnmark. I Oslo og Akershus er det et klart flertall som mener at folkelig motstand bør kunne overprøves av Stortinget. 80 prosent av landets kommunestyrerepresentanter mener at fylkeskommunen bør avvikles. Nesten samtlige i Høyre og Fremskrittspartiet er enige om dette, mens motstanden er størst i SV og Arbeiderpartiet for å avvikle fylkeskommunen. Strid om kommunestruktur Fremtidens kommunestruktur er et tema som skaper store stridigheter mellom de ulike politiske partiene. Fremskrittspartiet har programfestet at kommunesammenslåing skal være frivillig. Men partiet ønsker en endring i kommunestrukturen, og FrPs kommunalpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen mener dette kan oppnås ved å lokke med gulrot. Erna Solberg forsøkte å tvinge kommunene gjennom straff. Det mener jeg ikke man skal gjøre. Å bruke belønning som virkemiddel er det beste. Det har de gjort i Danmark. Det er kun et par kommuner som er blitt tvunget til sammenslåing, sier Amundsen til Nationen. Han ser for seg at Norge bør ha rundt 100 kommuner, men vil ikke fastsette et endelig tall. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har lite til overs for Fremskrittspartiets forslag om å kutte antall kommuner i Norge til rundt Dagens kommunestruktur er viktig for lokaldemokratiet, nærhet til tjenestene kommunen leverer og folks mulighet til å påvirke. Erfaringene tilsier at dette er elementer Fremskrittspartiet ikke er veldig opptatt av, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB. Hun mener forslaget er et uttrykk for økt sentralisering. Å planlegge en reform fra Oslo som skal utradere 330 kommuner, er arrogant overfor kommunene. De har vist seg godt i stand til å ta over store oppgaver, sier Sp-statsråden. Ineffektivt og dyrt KLP Magasinet har spurt noen utvalgte politikere i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget hva de mener om fremtidens kommunestruktur og funnene i undersøkelsen. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet sier til KLP Magasinet at de fleste kommunestyrerepresentanter ser det som på mange måter burde være innlysende; dagens kommunestruktur er ikke tilpasset mangfoldet og kompleksiteten av tjenester som en moderne kommune skal kunne tilby sine innbyggere. - Resultatet ser vi; et uoversiktlig sammensurium av interkommunale samarbeid som i praksis mangler demokratisk kontroll. Ineffektivt, dyrt og ikke tilpasset de krav om kompetanse som mange tjenester er fullstendig avhengig av. Kanskje på høy tid med en ny «Schei-kommisjon»?, spør han. Høyres Michael Tetzcshner er tilhenger og færre, og dermed større kommuner. - Det kan legge grunnlaget for å overføre flere ansvarsområder til det lokale selvstyre, gitt en klar arbeidsdeling som gir velgerne beskjed om hvilket politisk nivå som har ansvar, sier han. 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 05 Kun en av fem rådmenn er kvinner KS lurer på hvorfor Side 6-13 tåler sammenligning KLP kommer godt ut i prisundersøkelse Side 14 Ikke for enhver pris Etikkpris

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2012

Magasinet Utgave 1 Februar 2012 Magasinet Utgave 1 Februar 2012 01 Skygger over kommuneøkonomien Eurokrise, økt gjeld og stigende pensjonskostnader kan gi et tøft år for kommuneøkonomien. Side 6 13 «Lyden av trivsel» et modig prosjekt!

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Pensjon for alle penga

Pensjon for alle penga TEMA Pensjon for alle penga Einar Egeberg (6) er glad i jobben og glad i Horten. Men byen i hans hjerte strever med store pensjonskostnader. 26 Forsker på kvinners sykefravær 32 36 Hvem har Dokka ansvar

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 03 Skoler i brann Kan skolebygg sikres bedre? samhandlingsreformen I Indre Østfold har de allerede startet samhandlingen Side 16 KLP-listen KLP har utestengt fire

Detaljer

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet.

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. Magasinet Utgave 3 Juni 2012 03 Schous fra morgen til kveld KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. 25 prosent av alle tilfeller

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

Vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler i arbeidslivet Magasinet 03 juni 2014 22 Lasse Hansen ny sjef i KS 32 Svindler for 0,5 milliard 36 Våger å satse i Vågan tema Vold og trusler i arbeidslivet Bussjåfør Per Ivar Polsrød har vært utsatt for vold på jobb

Detaljer

pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17

pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17 Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 06 Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17 Morgendagens pensjonister Skolebrann 2010 ser ut til å bli det store skolebrannåret. I KLP er man bekymret for utviklingen

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

LO: Jobb flere helger

LO: Jobb flere helger nr. 30 www. kommunal-rapport.no Må snu opp-ned på barnevernet Bufetat og kommunene må tvinges til å samarbeide. Det er Barnevernpanelets klare melding. Barneminister Audun Lysbakken (SV) erkjenner systemsvikt.

Detaljer

Sterk tro på egen helse

Sterk tro på egen helse Magasinet Utgave 6 Desember 2011 06 Sterk tro på egen helse Åtte av ti tror de har helse til å jobbe frem til normal pensjonsalder. Samtidig velger mange å kombinere tidligpensjon med å fortsette i jobb.

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer