Kunnskapsbyer finnes de?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsbyer finnes de?"

Transkript

1 T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1

2 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske Kunnskapsbynettverket Tre medlemsbyer i nettverket 15 Malmø 15 Aalborg 17 Trondheim 20 DEL III 7. Kunnskapsbyen og kapital-begrepet Utvikling av kunnskapsbyen Stavanger Anbefalinger for videre satsing Litteratur 32 Side 3

3 1. Innledning En av årsakene til at jeg søkte om utviklingspermisjon var ønske om å finne ut hva en kunnskapsby egentlig er, og hvordan arbeidet vårt med kommuneplanen kan medvirke til at Stavanger utvikler seg som kunnskapsby. Jeg hadde egentlig ønsket å besøke flere såkalte kunnskapsbyer for å se hvordan de fungerte, men økonomien strakk ikke til. I stedet har jeg satset på faglitteratur og har lagt bak meg en del kilo lesestoff, samt to konferanser om kunnskapsbyer til nå. Rapporten er basert på bøker og artikkelstoff jeg har vært gjennom, foredrag jeg har fulgt og samtaler jeg har hatt med representanter fra andre byer. Innhold i kapittel 6 om byene i kunnskapsnettverket er basert på materiale fra en lang rekke internettsider. Rapporten er tredelt. I første del drøftes bakgrunn for og beskrivelse av kunnskapsbyen som begrep. Deretter blir to europeiske byer presentert. I andre del presenteres Nordic City Network og tre av medlemsbyene i nettverket. Rapporten avsluttes i tredje del med en kort presentasjon og evaluering av Stavanger som fremtidig kunnskapsby og en anbefaling om videre satsing. Jeg håper rapporten gir svar på noen av spørsmålene som knytter seg til kunnskapsbybegrepet. Stavanger i januar, 2007 Thommas Bjerga Tell me and I ll forget. Show me and I ll remember Involve me and I ll understand. Lao Tse 5

4 2. Hvorfor kunnskapsbyer. Utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og bruk av Internett har for lengst endret verdenssamfunnet, gjort verden mindre, flatere og mer samtidig. Den nye kunnskapsøkonomien har ført til en omforming av produksjons- og organisasjonsmåter. Betydningen av nasjonalstater har avtatt i økonomisk sammenheng. Det er globale selskaper som dominerer markedet. Det er skarp konkurranse om de dyktigste medarbeiderne både på nasjonalt og på regionalt nivå. Her konkurrerer byene om hjernekraften. Kunnskapsby-teorien er et felt innen Kunnskapsbasert Utvikling. Det er en sammensmelting av urbane studier og planlegging med utgangspunkt kunnskapsvitenskapene: historie, antropologi, biologi, psykologi, økonomi, statsvitenskap og kunnskapssosiologi. Fordelene ved en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet er særlig lagt vekt på i faglitteratur fra begynnelsen av det 21. århundret. En slik utvikling betegnes som bærekraftig, økonomisk rettferdig for alle, og sosialt ansvarlig. Innovasjon. Et sentralt begrep i all litteratur om kunnskapsbyer er innovasjon. Fremtidens økonomiske konkurranse handler i stigende grad om evnen til å innovere og frembringe verdiskapende løsninger som andre vanskelig kan kopiere. Det krever at man etablerer en sterk innovasjonskultur og klarer å utnytte egen styrke og kompetanse. Sju av Danmarks største bedrifter lanserer nå et eget innovasjonsstudium. Charles Landry er inne på denne type tenkning i boka The Creative City, der han åpner for en annerledes og fullstendig nødvendig byforståelse, nemlig at menneskelig kreativitet og kulturell innovasjon må til dersom en by ikke bare skal fungere men også blomstre. En kunnskapsby betraktes ikke først og fremst som en fysisk struktur, men som bosted, møteplass og arena for samhandling og kommunikasjon med rom for opplevelser og økt livskvalitet. Kunnskapsdeling Koichiro Matsuura, generaldirektør i Unesco hevder med styrke at kunnskapsdeling er nøkkelen til fortsatt samfunnsutvikling. I nettverkssamfunn øker kreativiteten og muligheten for utveksling eller deling sterkt. Nye typer nettverkssamfunn som utvikles på Internett er horisontale og ikke hierarkiske. De oppmuntrer til samarbeid. Dannelsen av Web 2.0 kalles gjerne en stille revolusjon med opptil flere milliarder mennesker over hele verden som aktive deltakere. I stedet for at informasjonsflyten går fra En til Mange er det nye Internett dominert av infoflyt fra Alle til Alle. Det handler om sosiale fellesskap og samarbeid i omfang vi knapt har vært vitne til før. Nettstedene som vokser mest er tuftet på at brukerne samarbeider og møter hverandre. Dette har skjedd i løpet av det siste året (2006). Hva dette vil føre til i forhold til kunnskapsbyen er det for tidlig å si særlig mye om. I dag har mange byer utviklet strategier for å omforme seg selv til kunnskaps- eller kreative byer. I disse byene er kunnskap, kreativitet og innovasjon markert som drivkreftene i velstandsutviklingen, og kvalitet i utdanning og forskning verdsettes høyt. 7

5 Storbyene konkurrerer med hverandre innen tre felt: Om kvalitet innen lokale kulturtilbud og aktiviteter, Om et tett arbeidsmarked med tilbud til kunnskapsarbeidere, Om lokale tilbud og attraksjoner som blir høyt verdsatt av kunnskapsarbeidere (utendørsaktiviteter og kunstneriske hendelser). Hver by må kartlegge egne utviklingsbetingelser og utarbeide strategier på grunnlag av disse. Her er noen eksempler: Historiske begivenheter, fundamentale for kultur og byhistorie, tradisjoner og folkelig kultur, holdninger, ånd og innstillinger Kunnskapssentre, universiteter, Kulturinstitusjoner og sportsklubber, inkludert begivenheter og utstillinger Fysiske landemerker, bygninger og arkitektur Natur, miljø, omgivelser og klima Demografisk struktur Hurtighet i kommunikasjon, tilbakemelding mellom ledelse i byens organisasjon og borgerne, interaktivitet mellom byen og næringslivet Tilpasningsdyktighet, grad av innovasjon og utvikling Tilnærming til annerledes tenkende, inkluderende holdning Tilnærming til fremtiden, åpenhet Globale forbindelser, nettverk og mangfold Attraktivitet for mennesker og selskaper med penger (ikke minst risikovillig kapital). 8

6 3. Hva er en kunnskapsby? En Kunnskapsby er en by som sikter mot utvikling basert på kunnskap, ved å oppmuntre til kontinuerlig skapning, deling, evaluering, fornyelse og oppdatering av kunnskap. Dette oppnås gjennom samhandling mellom innbyggerne i en by og samhandling med andre byers innbyggere. Innbyggernes kultur for kunnskapsdeling, en bevisst utforming av byen, IT-nettverk og infrastruktur støtter opp om denne samhandlingen. Figuren nedenfor illustrer kunnskapsbyen. Så enkelt, så vanskelig. Fig 1. Ergazakis: The Knowledge City Concept Her er et forsøk på nok en definisjon; Kunnskapsbyen er en by som er utformet for å oppmuntre fremdyrking av kunnskap. Den utmerker seg på grunn av rikt omfang av kunnskap særlig i læreinstitusjoner, forskningssentre, næringsliv og skapende virksomheter. Sammenlignet med andre byer investerer kunnskapsbyen betydelig mer av byens samlede inntekter i utdanning, dyktiggjøring og forskning. Kunnskapsbyen kan illustreres ved hjelp av tre skoler : Creative Class (Richard Florida). Richard Florida er godt kjent etter hvert. Den amerikanske professoren er en av talsmennene for en type byforståelse basert på kreativitet. Han har forfattet flere 9

7 bøker, den første og mest kjente er The Rise of the Creative Class (2002). Her definerer Florida hva som er et kreativt menneske i yrkessammenheng. Kreative mennesker spiller en avgjørende rolle for næringsutvikling og økonomisk vekst. Florida tror at det viktigste konkurransekriteriet for byene i den nye økonomien vil være evnen til å tiltrekke seg, beholde og integrere talentfulle og kreative personer. Attraktivitet og bykvalitet som tiltrekningskrefter er blitt vesentlige faktorer i økonomisk politikk. Cultural Planning (Evans Graeme, Charles Landry). Eksempler her er Barcelona og Montreal. Dette er byer som gjennom kulturplanlegging skaper en kulturelt stimulerende byutvikling. Charles Landry er kanskje enda viktigere for byplanleggere enn Richard Florida. Engelske Landry er en internasjonal autoritet på byers fremtid og kreativ bruk av kultur i urban revitalisering. Han er grunnlegger og senior partner i Comedia, Englands ledende konsulentfirma for kulturplanlegging. Begrepet kultur behandles i svært vid sammenheng og spesielt i forhold til byliv og byutvikling. Han har utgitt flere bøker. The Creative City (2000) og The Making of Creative Cities (2006), er de mest kjente. Her går Landry konkret til verks og beskriver metoder og strategier for utviklingen av kunnskapsbyen. Knowledgebased Development (Dvir/Carrillo). Det er gjort mange forsøk på å beskrive og definere vellykkede kunnskapsbyer. Det mest interessante forsøket til nå er sannsynligvis fra den mexicanske professoren Francisco Carrillo. Carrillo skriver i innledningen til den internasjonale antologien Knowledge Cities (2006), at kunnskapsbyen er den hittil mest komplekse organisasjonsform i menneskehetens historie Vi må regne med at kunnskapsbyen i rendyrket form er prinsipielt annerledes enn de nåværende byene, selv om det kan være konkrete likheter. Det finnes utallige eksempler på byprosjekter/initiativ som for eksempel understøtter økonomisk eller teknologisk utvikling, men det gjør dem ikke til kunnskapsbyprosjekter. Det som karakteriserer kunskapsbyutvikling er først og fremst verdier som åpenhet, sosial inkludering, toleranse, mangfold osv. Det understrekes at urban design og dermed byers fysiske og funksjonelle strukturer er nøkkelspørsmål i den innovative kunnskapsby/region. Eksempel på en innovativ by eller bystruktur kan være Barcelona Modelo,- den innovative bydel midt i Barcelona. Prinsippene for kunnskapsbyer er relativt omfattende og dekker alle sider ved sosialt, kulturelt og økonomisk liv i en by. De bygger på erkjennelsen av at konvensjonell økonomisk analyse og vekst-teori, ikke makter å forklare alle verdi-dimensjonene i kunnskapsbasert produksjon. Stadig flere byer skifter ham fra den etablerte sektordelte industribyen til kunnskapsbyen med menneskelig kapital som grunnleggende bestanddel. En mer systematisk tilnærming vil også måtte omfatte sosiale verdisystemer og helhetlige urbane strategier basert på kunnskapsutvikling Størrelsen på byen er ikke avgjørende. Den første byen en støter på ved søk på Internett er 10

8 Lillestrøm! I denne byen, eller regionen, er næringslivsavdelingen levende opptatt av utfordringene og har sikret seg domenenavnet Slikt forplikter! I beskrivelser av ulike kunnskapsbyer er det en rekke egenskaper som går igjen. Byene har en raskere økonomisk vekst med attraktive, godt betalte arbeidsplasser. Dette gir økte offentlige inntekter og økt velstand i befolkningen. Byene er ledende innen kulturell produksjon og kulturindustri og tilrettelegger for digitale nettverkssamfunn. Skapende virksomhet og innovasjon er sentrale elementer i byutviklingen, og det planlegges med kalkulert risiko for å gi rom for grunderkultur. Det er opprettet nettverk som omfatter skoler og universiteter. Universitetene samhandler med forskning og næringsliv, da særlig entreprenører og kreative yrker. Innbyggerne har tilgang til ny kommunikasjonsteknologi, og ny kunnskap blir gjort tilgjengelig for alle. Byene har en form og arkitektur som er i stand til å ta opp i seg ny teknologi. Samtidig brukes og utnyttes monumental arkitektur og kulturminner sammen med naturomgivelser i arbeidet med å gjøre byene attraktive. Det er også sterk satsing på natur- og miljøvern, og engasjementet i slike saker er sterkt blant byens innbyggere Her er gjengitt noen mye brukte betegnelser på Kunnskapsbyer: Teknopol. Innebærer teknologisk fremgang i en etablert infrastruktur. Rommer institusjoner og ressurser som øker hastigheten i bruk og spredning av teknologiske nyvinninger, bedrer og beskytter livskvalitet for befolkningen og knytter innbyggerne i teknopoler sammen globalt for å oppnå mest mulig kommunikasjon og samhandling. Intelligent by. Der ledelsen har ansvaret for å sikre at samfunnet har tilgang til avansert informasjon og kommunikasjonstilbud. Byen arbeider for å posisjonere seg og gi økt velstand til innbyggere, næringsliv og offentlig sektor i informasjons samfunnet. Byen åpner for morgendagens vekstnæringer og for å sikre dette utvikles avansert infrastruktur innen telekommunikasjon og IKT. Kunnskapssamfunn. Gjør økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og øker ferdighet og kunnskap i befolkningen for å oppnå samfunnsmessig og individuell utvikling. I et slikt samfunn vil tilgang til kunnskap ikke være avhengig av utdanningsnivå og alder. Lærende by. En by som nærmer seg bærekraftig utvikling gjennom en pågående utdanningsprosess. Læringen er en avgjørende samfunnsfunksjon i byen. Beste institusjon for å påvirke en slik prosess er skolen. Byen har fire kritiske dimensjoner: deltakelse, service, utforming og undervisning. 11

9 4. To kunnskapsbyer, omtalt i faglitteraturen. Barcelona Flere forhold gjør Barcelonas utvikling spesiell. For det første det spanske diktatur fram til 70-årene. For det andre, den særlig sterke regionale identiteten i Catalonia. For det tredje, at Barcelona i årevis har vært en by med mange kunstnermiljøer og politiske aktivister på venstresiden. For det fjerde, at byomforming har kunnet finne sted i svært stor skala, eksempelvis i byområdet (bildet nedenfor). For det femte, Barcelonas historiske bakgrunn som en av Europas mest betydningsfulle industribyer. Barcelona var tidlig klar over utfordringene ved kunnskapssamfunnet og satte seg som mål i 1999 å komme blant de ledende regioner i det nye informasjons- og kunnskapssamfunnet av det 21. århundret. Kjempearrangementet Cultura 2004, som sikret byen og regionen et kraftig løft i utvikling av samarbeid, infrastruktur og anlegg, er et eksempel på dette Alle livskraftige virksomheter i Barcelona ble engasjert i forhold til målet og over 200 representanter inngikk i en eksekutivkomite, som formaliserte strategiplanen med tanke på gjennomføring. Kunnskap, egne krefter, kultur, kunnskapsby er noen av stikkordene. Et eget byrådsmedlem ble knyttet til den politiske strukturen for å arbeide horisontalt inn i byadministrasjonen og være ansvarlig for prosjektet: City of Knowledge. I dag er hele byens 1,6 millioner innbyggere engasjert, samt mer enn 200 institusjoner. Byen stimulerte privat sektor ved å tilby nødvendig infrastruktur og oppmuntre til utvikling av bygninger for kunnskapsvirksomheter. 12

10 Delft har lang tradisjon som industriby. Fram til 1980-årene skjedde nedgang i antall arbeidsplasser. Byen trengte en klar visjon for fremtiden. Prosjektet View of Delft satte ny kurs. En studie utført på 90-tallet ble kalt Delft, Kunnskapsbyen. Her ble styrke og svakheter i Delfts økonomi analysert. Hovedkonklusjonen var at kunnskap var ett av byens sterkeste kort. Bystyret fikk ansvaret for å omskape Delft til kunnskapsby. Dette skjedde gjennom etablering av nettverk som knyttet lokalt næringsliv, universitet, forskning og bystyret sammen i partnerskap. Sammenkobling av det tradisjonelle Delft og kunnskapssektoren forutsatte endringer i kulturen. Innbyggerne, firma og sosiale organisasjoner ble involvert i kulturendringen. I 1996 ble en hovedstrategi for videre utvikling vedtatt. Deltakere fra kunnskapsindustrien ble invitert med i planleggingen. Siden er 60 prosjekter blitt gjennomført. De er samlet i fem retninger: Vann og jord, Design og arkitektur, Informasjonsteknologi, Innovative transportsystemer og Miljøteknologi. Hensikten var å styrke disse punktene og dermed øke både antall ansatte og kjennskapen til Delft. Det er etablert en egen forskningspark for hightech firma. Kunnskapsbyen Delft består av det Tekniske Universitetet, Institutter for høyere utdanning, forskningsinstitutter, Delft kommune, Haag landen, Næringsforeningen, tre forretningsnettverk med flere. Nesten halvparten av arbeidsplassene I Delft er kunnskapsintensive jobber. Stimulering av kunnskapsintensive aktiviteter står høyt på dagsorden. Gjennom etablering av nye institutter for høyere utdanning, en ny high-tech business park, fire spesielle kollektive kontorbygninger for tekno-grundere og nærværet av forskningslaboratorier og Delft Tekniske Universitet gjør at byen er på vei til å bli en av de ledende teknologi- og design- clustere i Europa. 13

11 5. Det Nordiske Kunnskapsbynettverket. Hva har det gjort, hva vil det gjøre. Nettverket er en Think-tank av byplanleggere, arkitekter og andre som arbeider for å gjøre de nordiske byene til attraktive, innovative og konkurransedyktige kunnskapsbyer. Dette er et faglig forum for utveksling av ideer begrenset til byplanfag og byutviklere. Andre deltar som støttespillere. Nettverket ble startet i 2004 og består nå av om lag 24 regionale byer, fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Av norske byer er Tromsø, Trondheim, Lillestrøm(!) og Kristiansand medlemmer. Flere vurderer å slutte seg til, deriblant Stavanger. Nettverket møtes flere ganger i året. Det avholdes konferanser der byene presenterer egne problemstillinger og utfordringer og der det også deltar internasjonalt kjente foredragsholdere som behandler tema innenfor kunnskapsby området. Det arrangeres også studieturer til andre storbyer for å hente inspirasjon og knytte kontakter. Av tema som er behandlet siden oppstarten for to år siden nevnes: Hvordan få utviklingen av kunnskapsbyer omsatt i praktisk planlegging Hvordan få temaet kunnskapsby ut i en bredere debatt i de nordiske landene Politisk ledelse og nye samarbeidsformer Attraktive byer, Innovative byer Kunnskapsbyer, kunnskapsregioner og internasjonalisering Kultur og sosial inklusjon, eksperimenterende byplanlegning. Sistnevnte tema ble diskutert på seminar i Trondheim i november 2006, Hovedtema i Trondheim var Events som katalysator/kultur og kulturplanlegging/urban Governance. Neste seminar planlegges til april 2007, med fokus på nordiske forskererfaringer, Floridatenkningen og næringslivet. Mulige pilotprosjekter for medlemsbyene i nettverket er også lansert og følges opp i løpet av

12 6. Tre medlemsbyer i nettverket, en svensk, en dansk og en norsk. Malmø En av strategiene for utviklingen av kunnskapsbyen Malmø var at universitetet skulle bli en del av bylivet. En annen strategi var å oppnå synergieffekter med næringslivet i Vestre havnen. Disse strategiene har allerede båret frukter. Sveriges Televisjon, SVT har planer om etablering i det gamle næringsområdet og understreket verdien av nærhet til universitetet, med kunst, kultur, kommunikasjons og design. Malmøs to store utbyggingsområder er Vestre havnen og Hyllie. Strategien går i første omgang ut på å konsentrere og styre utbygging og utvikling til Vestre havnen for å skape en Kritisk masse. Den positive utviklingen i Vestre havnen fortsetter, med Universitetsutbygging og med boligbyggingsforumet Vestre havnen som møteplass for bærekraftig byutvikling. Arbeidet med å utvikle boligområdet fortsetter. Det allerede verdenskjente skateboardanlegget lokalisert i Vestre havnen er et typisk eksempel på en triple helix. Her har Malmø kommune, Universitetet (designutdanning) og Bryggeriet (skateboardforeningen) medvirket i prosjektet. Helix, lokalisert i Vestre Havnen, er et nyetablert sentrum for bærekraftig byutvikling i Malmø. Dette kommer til å være plattform for flere nye foretak med bærekraftsprofil. Utdanning og pedagogikk er også viktige målområder for Helix. Retning Hyllie Citytunnelen er en bærekraftssatsing for Malmø og for hele regionen. Den er også en viktig forutsetning for kunnskapsbyen Malmø. Når tunnelen står klar i 2011 vil fokus flyttes til Hyllie som ligger i søndre del av Malmø. 15

13 Nylig startet strategisk planleggingsarbeid med universitetssykehuset UMAS der byenes andre innovasjonsområde (Medeon), er lokalisert. Dette betraktes som et naturlig ledd i kunnskapsbyen Malmøs fremtidige utvikling. Det første innovasjonsområdet, MINC, Malmøs Inkubator ligger på Universitetsholmen i Vestre havnen, i det skyggelagte området på fotoet under. Innovasjonsmiljøene MINC og Medeon er bevisste satsinger i universitetsmiljøet med tanke på å dra nytte av felles utviklingsprosjekter for universitet og næringsliv. 16

14 Aalborg er under kraftig omforming fra industriby til kunnskapsby. På begge sider av fjorden er omfattende fornyelse av havnefrontene i gang. Industriområdene, som tidligere hindret kontakt med sjøen, blir nå forlatt, og bylivet rykker tilbake til vannkanten. Aalborg og Nørresundby havnefronter består av flere delområder. Noen av områdene er under omforming, andre fortsatt under planlegging. Målet er nye og attraktive bolig- og næringsområder, nye byrom for rekreasjon, kulturelle tilbud mv. 17

15 Hovedstruktur 2005 Hovedstruktur 2005 er den overordnede og strategiske del av Aalborgs kommuneplan og omfatter bl.a. byomforming av havnefronten. Den sentrale havnefronten Havnefronten blir et sammenhengende område med en rekke aktive byrom med forskjellige tilbud og muligheter. Man skal kunne danse, løpe, møtes i store og små grupper, spille ball, sitte på kafe, hoppe i vannet samtidig som det skal være plass til byfester og musikk. Langs kaikanten etableres sammenhengende havnepromenade med sitte- og oppholdstrapper for å komme helt ned til vannet. Promenaden får både benker og utsiktsplattformer. Jomfru Ane Parken formes som et landskap med hager av ulik karakter, Aalborghus Slot åpnes som byens og havnefrontens sentrum, og her etableres en ny stor grønn slottsplass. Utzon parken er en offentlig park med Utzon Center og tre boligtårn med ungdomsboliger. Musikkens Hus, Nordkraft og Kvægtorget er andre viktige elementer langs Aalborgs sentrale havnefront. 18

16 NORDKRAFT fra Elverk til kulturdynamo. Nordkraft er et gammelt kraftverk ved havnen i Aalborg. I de kommende år gjennomgår Nordkraft en total forvandling. Visjonen er å skape et nordjysk kraftsenter for kultur og fritid. I 2005 ble Nordkraft overtatt av Aalborg kommune. Her tenkes bl.a. etablert det rytmiske spillestedet Skråen, en cafekino, fritids- og kveldsundervisning i dans, musikk og billedkunst, to teatre, en lang rekke offentlige idrettstilbud og øvingslokaler for amatører. Omformingen av Nordkraft utvikles og ledes av Cubo Arkitekter. Ombyggingen ventes å kunne starte i begynnelsen av

17 Trondheim Regionhovedstaden Trondheim med innbyggere er senter for innovasjon, kultur og handel. Trondheims historie har lenge vært nær knyttet til kunnskapsutvikling og byens identitet samles rundt begrepene kunnskap, kultur og kvalitet. Universitetet ble opprettet i 1968 og i dag har byen et mangfold av utdanningsinstitusjoner, vel aktive studenter som gjør Trondheim til Norges kanskje beste studieby med en rekke teknologibedrifter og forskningsmiljøer på høyt europeisk nivå. Kjernen i dette er hjernekraftverket Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det skal nå bygges et kunnskapssenter for NTNU/HIST. Trondheim er snart trådløs, dvs, at Internett kan hentes i parker og kafeer, på buss og tog, i hele sentrum. Trondheim og Trøndelag-regionen tar mål av seg til å bli Europas mest kreative region i det fremtidige Europa. Kunnskapssamfunnet må også realiseres lokalt. Trondheim nærmer seg dette strategisk ved å sette fokus på Trondheim som kunnskapsby. Trondheim kjennetegnes på overordnet nivå som En attraktiv by å bo og arbeide i Som stimulerer til innovasjon og kunnskapsdeling Ved at den erkjenner at kunnskap har egenverdi og derfor gir kunnskapsmiljø og - institusjoner optimale vilkår. Strategiarbeidet for kunnskapsbyen har fokus både på Trondheim som samfunn og som bykommune. En viktig del av strategiarbeidet vil handle om kunnskapsmiljøene og kommunens rolle som pådriver, tilrettelegger og bidragsyter. Et av de mest sentrale prosjekter som Trondheim kommune har arbeidet med i den senere tid er I dette prosjektet har Trondheim kommune inngått et forpliktende samarbeid med NTNU, Høyskolen i Sør Trøndelag (HiST), SINTEF, Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og St. Olavs hospital. Felles utfordringer skal bli møtt med felles innsats slik at Trondheims-regionen videreutvikles som et attraktivt, kreativt og ledende internasjonalt kunnskapsmiljø. Arbeidet med utviklingen av kunnskapsbyen Trondheim fokuserer samtidig på de fysiske dimensjonene: Hvordan ser kunnskapsbyen ut? Hvordan skal den fungere, innrettes og utformes? Og hvilke bykvaliteter er det bruk for? 20

18 Et viktig og svært omdiskutert delmål for prosjektet har vært samlokalisering av NTNU og HiST på Gløshaugen. NTNU fattet styrevedtak 10.mai 2006 om å fortsette med planleggingen etter en to-campusmodell. Fra kommunens side har ideen om å utvikle universitetets og høgskolens nye campuser etter prinsipper om det byintegrerte universitet og høgskole stått sentralt. En konkretisering av ideen innebærer å aktivt forholde seg til elementer som: livslang læring, kunnskapsdeling og formidling og byen som læringsarena. Fysisk utforming har stor betydning for tverrfaglighet, for undervisnings- og forskning, og for institusjonenes evne til å tiltrekke seg og beholde de beste studentene og forskerne. Bibliotekene utvikles til moderne læringssentre med ny teknologi og fleksible arbeidsplasser for studenter og ansatte, men også til steder der byen, dens kultur- og næringsliv blir invitert. Fokus Østbyen Trondheim er i ferd med å gjøre en hel bydel om til kulturfabrikk.. Dora 1, et enormt anlegg med unikt klima for lagring av instrumenter etc, magasinering, arkiv og opplevelsessenter Dora kan ta imot de største utstillinger i verden. Rockemuseum åpner Norges mest spennende byutviklingsprosjekt, Svartlamoen er i bevegelse. Det er bevilget midler og planer er på vei til bystyret. 21

19 KULTURBUNKEREN DORA: En gammel ubåtbunker er i ferd med å gjøres om til kulturbunker i Østbyen i Trondheim. FOTO: KIM NYGÅRD, ADRESSEAVISEN Trikkestallen et prosjekt med flyttbare enheter, skatehall og 20 øvingsrom for band. 22

20 Trondheims nye konsert scene Dokkhuset drives av det ideelle selskapet Dokkhuset Scene AS og eies av Trondheim-Solistene, Trondheim Jazzforum, Midtnorsk Jazzsenter og Trondheim Kammermusikk Festival. Samarbeidspartnere, NTNU, Nedre Elvehavn, Norsk Kulturråd, Proviantgruppen, Scandic Solsiden. Dokkhuset pumpet vann inn og ut av dokkene til byens største arbeidsplass, Trondhjems Mekaniske Værksted. Men i 1983 var det slutt på virksomheten. I dag er Dokkhuset NTNUs egen pumpestasjon for kultur. Dokkhuset er tilholdssted for både universitetets og byens kulturliv og en møteplass for alle som er opptatt av kunstneriske uttrykksformer. Her er fremragende fagmiljøer innenfor både arkitektur, bildekunst og musikk med Dokkhuset som øvings-, konsert- og utstillingsarena. En av flere viktige forutsetninger for å lykkes som kunnskapsby er å få del i den store begivenhet. Tromsø og Oslo vil ha olympiske leker. Det samme vil nå Trondheim, som har startet en lokal bevegelse med tanke på OL i På toppen av det hele vil tidligere ordfører Marvin Wiseth legge en milliard i kulturpotten for OL-søknaden til

21 7. Kunnskapsbyen og kapital-begrepet. Kunnskap og anvendelse av kunnskap er viktigste ressurs og konkurransefaktor for byene. Men kunnskapsbyen er ikke noe absolutt konsept. Det vil fremdeles være industriell aktivitet i nordiske kunnskapsbyer. Kunnskapsbyene vil være et attraktivt sted å bo, besøke og oppholde seg i, som ramme omkring menneskelig samkvem. Nøkkelord er sosial inkludering, kreativitet og toleranse. Dette krever nye samarbeidsformer mellom lokalt styre, privat sektor og innbyggerne. Kunnskapsby og region er gjensidig avhengige av hverandre. Internasjonal konkurranse krever sterk integrering av by og region for å utnytte felles ressurser og muligheter. Byen har rolle som regionens motor og er regionens ansikt mot verden. Kunnskapsbyen satser på forskning og utvikling, som omfatter både økonomisk, sosial og kulturell innovasjon og tilrettelegging av kreative omgivelser i institusjoner, arbeidsplasser, skoler osv. Det er nødvendig å mobilisere og utvikle kompetanse og kreativt potensiale i hele befolkningen. Lett tilgang til informasjon og kunnskap for alle er nødvendig, med mulighet og steder for utveksling og utvikling av ideer og kunnskap på alle nivåer. Dessuten bidrar en kunnskapsby til bedre demokratisk styring ved bruk av Internett og bredbånd til kunnskapsdeling og tilgang til kontinuerlig oppdatert informasjonstilbud. Universitetet er en av hovedmotorene i utviklingen av kunnskapsbyen. Det er behov for tett samarbeid mellom universitetet og byen. Universitetene er intense noder i de urbane omgivelsene og spiller sentral og avgjørende rolle i formidlingen av kunnskap. Universiteter tiltrekker seg og utdanner talentfulle, dyktige mennesker som er nøkkelressurs i all kunnskapsbyutvikling. Pricewaterhouse Coopers har i 2006 utarbeidet en rapport om fremtidens byer, med undertittel Global Competition, Local Leadership» Byenes kapital, dvs, akkumulert rikdom og ressurser finnes innenfor mange områder. Rapporten, som bygger på intervjuer med en lang rekke storbyledere, drøfter ressursene innenfor seks sammenhengende og overlappende kategorier. Disse er: Intellektuell og sosial kapital omfatter mennesker og kunnskap. I en kunnskapsøkonomi er det menneskene i en by, med ferdigheter, kompetanse og kunnskap som blir pekt på som den kanskje viktigste og avgjørende faktor i konkurransen om investeringer. Engasjement hos alle byens innbyggere er derfor en hovedutfordring. Byen må sikre at den tiltrekker seg og tar godt vare på mennesker med evner og ferdigheter som sikrer vekst i kunnskapsøkonomien. Demokratisk kapital omfatter medvirkning og samråd. For å øke engasjementet er det nødvendig å utvikle nye måter å vise resultater på og skape enda større åpenhet omkring avgjørelser. Borgerne må bli mer enn velgere og kunder, de må bli medskapere av fremtidig bypolitikk. Internett tilbyr her en ny plattform for ekte dialog mellom by og borgere som andre kanaler til nå ikke har maktet å skape. Nye fora for samarbeid mellom byens ledere, ansatte i administrasjon og borgerne vil kunne oppstå. 24

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009 Mot et nytt kunnskapsfelt Foresight i Norge 2009 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Samarbeid mellom akademia og kreative næringer.

Samarbeid mellom akademia og kreative næringer. Prosjektrapport nr. 9/2013 Samarbeid mellom akademia og kreative næringer. En kvalitativ analyse i Agder-regionen Elisabet S. Hauge, Rómulo Pinheiro og Barbara Zyzak Tittel Samarbeid mellom akademia og

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer