Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl" 't FORSTUDIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl" 't FORSTUDIE"

Transkript

1 :. 3 Bykle Valle Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Vegårdshel 4IRis Evje og... d Hornnes Froland Tvedestrand Flekke- b t?t,.iii 4 gord.1,.`?.- ob 9:.» Arendal.. to b P -, e k- it7 ep,,, A,s, Nr...-.c, - -e_ Grimstad - Farsurfd Lyngdal 4 *SbN -94 e s,,. d,,p,'s,p iå i S' '? ' 3 &',) c b El. c? a * c.....", s ø * a Knutepunkt S571årl" 't FORSTUDIE Samarbeidsløsninger innen teknisk sektor for kommunene i Knutepunkt Sørlandet Vedtatt av rådmannsutvalget Postadresse: Serviceboks 509, 4605 Kristiansand Telefon: Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Organisasjonsnummer:

2 Sammendrag De 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet utvikler seg til å bli ett felles bolig-, arbeids- og serviceområde. Det er derfor etablert et strukturert samarbeid i knutepunktet hvor ambisjonen er at kommunene skal bli en felles utviklingsaktør, at de skal samarbeide om spesielle tjenester med store krav til faglig dyktighet og samarbeide om å ta ut stordriftsfordeler. Det er etablert nettverk innen tjenesteområdene skole, barnehage og helse/omsorg/sosial, og tilsvarende vurderes etablert innenfor kultur. Gjennom denne forstudien skal vurderes hvordan samarbeidet innenfor teknisk sektor eventuelt kan struktureres og hvilke områder som særlig skal vurderes.det er gjort en kort beskrivelse av de aktuelle tjenesteområdene og fremmet forslag til områder som den enkelte kommunene ønsker å få vurdert nærmere for mulig samarbeid. Det er i utredningen vist til ulike samarbeidsmodeller, og det er gjort vurderinger av fordeler og ulemper med de forskjellige modellene, avhengig av hva det skal samarbeides om og hvor forpliktende samarbeidet skal være. Dersom det er aktuelt med kjøp av tjenester fra en eller flere av kommunene, må kravet i Lov om offentlige anskaffelser ivaretas. Det legges fram forslag til modell for kjøp av tjenester mellom kommunene. Styringsgruppa for forstudien består av teknisk sjef eller tilsvarende i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes, sammen med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og fra Knutepunkt Sørlandet. Styringsgruppa anbefaler: Det etableres et nettverk innen teknisk sektor som organiseres på samme måte som knutepunktsamarbeidet på andre sektorer. O I tillegg til et nettverk av tekniske sjefer etableres nettverk på de viktigste fagområdene Det inngås en samarbeidsavtale som viser viljen til å prioritere samarbeidet og som forplikter alle kommunene til å stille ressurser til disposisjon for samarbeidet Følgende områder prioriteres utredet for nærmere samarbeid: o felles kartdatabasestruktur o Felles normaler for uteanlegg o Felles abonnementsvilkår for VA anlegg o Felles lekkasje team o Felles rutiner for saksbehandling innen plan og byggesak o Felles mal for planframstilling inklusiv bestemmelser både på reguleringsplan og kommuneplan o Felles tilsynsavdeling i byggesak o Felles systemer innen eiendomsforvaltning og samarbeid om ENØK o Felles overordnet ROS analyse o Felles strategi for utvikling av utbyggingsområder for bolig o Kjøp av kompetanse innen utbyggingsavtaler fra Kristiansand kommune o Omdømmebygging teknisk sektor i regionen, inklusiv felles mediestrategi o Fells enhet for kulturminnevern o Styrking av bestillerfunksjonen der tjenesten er satt ut i et felles selskap Det etableres arbeidsgrupper med 3-4 deltakere fra de kommunene som er interessert i å vurdere samarbeid og med deltakere som er motivert for og har tid til å delta i arbeidet. Framdrift og leveranseplan for arbeidet skal godkjennes av nettverk av tekniske sjefer. I vurderingen skal følgende prinsipper legges til grunn: o Det skal etableres en modell som stimulerer til kostnadseffektiv drift o Det skal sikres god eierstyring Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

3 De ansattes medbestemmelse skal ivaretas, i samsvar med felles personalpolitisk omstillingsplan for kommunene i knutepunktet Denne rapporten ble behandlet av rådmannsutvalget på møte 22. oktober Det ble gjort vedtak om å sende forstudien til drøfting med arbeidstakerorganisasjonene og på administrativ høring i kommunene, med tilbakemeldingsfrist 1. desember. I høringsbrevet til kommunene ble det gitt følgende presisering av rapporten fra daglig leder i Knutepunktet: " Det gjøres oppmerksom på at nøkkeltallene i forstudien vil bli redigert om til makromodell i endelig utgave fordi nåværende oppstilling ikke gir tilstrekkelig sammenlignbarhet. Det er også viktig å påpeke at dokumentet redegjør for en mulig intensjon om samarbeid. Det blir opp til politikerne å ta stilling til ambisjonsnivået når forstudien og/eller enkeltsaker kommer til behandling i kommunene." På grunnlag av høringsrunden ble saken på nytt lagt fram for rådmannsutvalget 12. januar 2010, og det ble gjort slikt vedtak: "1. Høringsinnspillene følges opp i samsvar med daglig leders kommentarer. 2. Rådmannsutvalget gir klarsignal for oppstart av nettverket. 3. Forstudie og forslag til samarbeidsavtale oversendes for godkjenning i kommunene." Saksftamstillingen fta daglig leder i Knutepunktet til rådmannsutvalget 12. januar 2010 er tatt inn i vedlegg 3. Dokumentet er rettet opp i forhold til innspillene som er mottatt fra kommunene i høringsrunden. Det gjelder også alle innsamlede data, som er avrundet. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

4 In 111hokisfortegnefise Sammendrag Side 2 1. akgnmn Samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet struktureres Initiativ til samarbeid i teknisk sektor Målsetting for forstudien Organisering av arbeidet 6 2. Kort beskrivelse av dagens situasjon i teknisk sektor, behov og 8 muligheter for samarbeld 2.1 Ansvarsområder Kriterier for vurdering av utvidet samarbeid Fellesområdet Oppmåling med GIS Park og frilufi Ingeniørtjenestene Landbruk Plan Byggesak Nybygg og eiendomsforvaltning Kommuneplanen Eiendomsutvik ling Personal og kompetanseutvikling Prinsipper for videre samarbeid Strukturert samarbeid i Knutepunkt Sørlandet Føringer for videre samarbeid Prinsipper for kjøp av tjenester Aktuelle samarbeidsmodeller Styringsgruppe s vurderinger og anbefalinger Organisering av samarbeidet Forslag til forenklet struktur på fagnettverkene Forslag til prioriterte samarbeidsområder Videre oppfølging - anbefaling 30 Vedlegg 1. Oversikt over eksisterende fagnettverk 2. Vurdering av offentlige tjenestekjøp 3. Innstilling fra daglig leder i Knutepunktet til rådmannsutvalget 31 Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

5 1. Iakgruinn Li Samarbeidet i Knutepunktet Sørllandet struktureres De 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet utvikler seg til å bli ett felles bolig-, arbeids- og serviceområde. Dette krever at kommunene samarbeider på andre måter enn hva som er vanlig. Det er derfor etablert et strukturert samarbeid gjennom Knutepunkt Sørlandet for de aktuelle kommunene. De 7 kommunene har som ambisjon å: o bli en felles utviklingsaktør samarbeide om spesielle tjenester med store krav til faglig dyktighet samarbeide om å ta ut stordriftsfordeler Fra 2008 har de også etablert en representativt politisk styringsstruktur. I den vedtatte modellen legges vekt på at framtidas løsninger må kombinere nærhet, identitet og deltakelse med kompetanse, funksjonalitet og stordrift. I tillegg må de ansattes medbestemmelse ivaretas på en god måte. Det er en politisk struktur med et representantskap som er bredt og representativt sammensatt med medlemmer fra kommunestyrene i alle kommunene. Representantskapet har 43 medlemmer. Videre er det et arbeidsutvalg som forbereder sakene til representantskapet. Arbeidsutvalget har 9 folkevalgte og 4 ansattes representanter. Det arbeides i retning av at representantskapet i tillegg til å være et fellesorgan for videreutvikling av samarbeidet, også skal ivareta funksjonen som representantskap for de konkrete samarbeidsløsningene som etableres. Dette er nå for eksempel vedtatt som løsning for Kristiansandsregionen Brann og Redning (IKS). Rådmannsutvalget er administrativt ansvarlig for å forberede saker til arbeidsutvalget. Sekretariatet ivaretas av daglig leder i Knutepunkt Sørlandet. Det er i ferd med å bli etablert nettverk innenfor de viktigste fagområdene i kommunene. Det arbeides ut fra følgende prinsippmodell: RÅDMANNS- UTVALGET Sekretariatet Målsettingen er at nettverkene drøfter alle saker av felles interesse for samarbeid i sektoren, tar selvstendige initiativ og er rådgivende organ for rådmannsutvalget i saker innenfor det Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

6 aktuelle fagområdet. Deltakelsen i hvert nettverk og aktiviteten kan variere, men nettverket skal alltid ledes av representanter for hver kommune som har fullmakt til å opptre for kommunen tilsvarende rådmannens fullmakter. Det er etablert nettverk innen skole, barnehage og helse/omsorg/sosial. Det er tatt initiativ til å etablere nettverk innen kultur. I tillegg er det nettverk innenfor administrative støttefunksjoner; økonomi, personal, og IKT. 1.2 Initiativ til samarbeid i teknisk sektor Teknisk sektor er ett av 2 virksomhetsområder hvor det ikke var startet opp et arbeid med forstudie for å vurdere mulige samarbeidsområder. Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet tok derfor initiativ til å søke fylkesmannen i Vest-Agder om en bevilgning til et forstudium. Det ble søkt om, og bevilget, kr til arbeidet. I tillegg var forutsatt en egenandel på kr Målsetting for forstudien Hovedmålsettingen med å videreutvikle samarbeidet i teknisk sektor er å sikre bedre og mer kostnadseffektive tjenester for befolkningen i knutepunktkommunene. Gjennom denne forstudien skal vi: Gi en kort beskrivelse av dagens situasjon i teknisk sektor i de aktuelle kommunene Vurdere hvor et forbedret samarbeid kan være effektivt for å gi kommunene et bedre tjenestetilbud o Vurdere hvor et bedre samarbeid kan være aktuell strategi for å sikre og videreutvikle fagmiljøene og gjøre kommunene til mer attraktive arbeidsplasser Vurdere ulike måter et slikt samarbeid kan etableres på, tilpasset det aktuelle fagområdet og de konkrete utfordringene i kommunene Gi anbefalinger om hvordan samarbeidet generelt kan organiseres innenfor rammene av knutepunktsamarbeidet Gi anbefalinger om hvilke områder som skal prioriteres for videre samarbeid og fremme forslag til hvordan dette arbeidet skal gjennomføres 1.4 Organisering av arbeidet Arbeidet med forstudien har vært ledet av en styringsgruppe med en representant for hver kommune med rådmannens fullmakter på området, 2 representanter for de ansatte og daglig leder i Knutepunkt Sørlandet: o Teknisk direktør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune leder av styringsgruppa Byingeniør Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Eiendomssjef Ole Dag Myhrstad, Kristiansand kommune o Teknisk sjef Dag Snemyr/plansjef Sindre Rørby, Lillesand kommune Rådgiver Leif Henri Nilsen, Vennesla kommune o Teknisk sjef Siren Frigstad, Birkenes kommune Fung. teknisk sjef Harald Hinna, Songdalen kommune Plansjef Dag Arntsen, Søgne kommune Jon P. Langfeldt fra Tekna/Akademikerne Pål Tjøm fra LO-K daglig leder Kjell A. Kristiansen, Knutepunkt Sørlandet Prosjektleder har vært Jan Willy Føreland fra PTL. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

7 I prosessen har en hatt fiere møter med representanter for alle fagmiljøene i sektoren. Innenfor eiendomsforvaltning har det vært gjennomført egne arbeidsmøter, med fokus på energi, renhold og eiendomsdritt. Forstudien har vært sendt på høring internt i kommunene og drøtlet med de ansattes representanter før styringsgruppa har gitt sin endelige behandling av rapporten. Denne rapporten sendes videre til rådmannsutvalget. Rådmannsutvalget avgjør den videre behandlingen av rapporten, avhengig av hva som til slutt anbefales for videre oppfølging. Iveland kommune har også vært invitert med i samarbeidet, men ikke deltatt i arbeidet. I resten av denne rapporten har vi derfor ikke omtalt Iveland. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

8 2. Kort beskrivelse av dagens sftuasjon i teknfisk sektor, behov og muligheter for sallnarbeid 2.1 Ansvarsområder Kommunene har ansvaret for en lang rekke forskjellige tjenester på teknisk område. Oppgavene er svært sammensatte. Tjenestene innenfor dette området vil ofte kunne defineres som basistjenester for samfunnet og innbyggerne i kommunen. Tjenestene kan inndeles på flere måter. Prinsipielt kan det skilles mellom følgende typer oppgaver: Myndighetsutøvelse: Når kommunen er gitt myndighet til å ivareta oppgaver etter lov og regelverk. Det kan for eksempel være behandling av plan- og byggesaker, matrikkelføring, forebygging og beredskap innen brann mv. Strategisk planlegging: Ansvar for overordnet strategisk planlegging i kommunene, for å sikre langsiktig utvikling av kommunen som samfunn og som tjenesteleverandør Ansvarlig for beredskap i kommunen Tjenesteleverandør Dagens organisering av de tekniske tjenestene er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Rent administrativt er det ofte skilt mellom: Sektormodellen: Hvor alle tjenester innen teknisk er samlet i en sektor. Det gjelder dag for Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes To nivå modellen: Teknisk er delt inn i flere enheter som er direkte underlagt rådmannen. Det gjelder i dag for Vennesla og Søgne Når vi skal gjøre våre vurderinger av de konkrete samarbeidsmulighetene, har vi funnet det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvordan de fleste kommunene har organisert ansvaret for de ulike oppgavene. Det gjør det lettere for kommunene å kjenne seg igjen og dermed gjøre vurderinger av muligheten for samarbeid. Innenfor både sektormodellen og to-nivå modellen er følgende tjenesteinndeling vanlig, og lagt til grunn for denne rapporten: Felles o Oppmåling med GIS Park og friluft Ingeniørtjenester Landbruk o Plan Byggesak Nybygg og eiendomsforvaltning Kommuneplanen Eiendomsutvikling Denne inndelingen danner grunnlaget for nærmere omtale og vurdering av samarbeidsområder i kap. 2. Det er her også presisert hvilke tjenester som inngår i det enkelte tjenesteområdet. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

9 2.2 Kriterier for vurderkng av utvidet samarbekd Når en skal vurdere muligheter for framtidig samarbeid skal følgende kriterier legges til grunn: 1. Stordriftsfordeler. Dvs områder hvor det vurderes som relativt enkelt å få ut stordrifisfordeler. Enten ved at en kan få driftsmessige gevinster eller ved at en på andre måter kan se ressursene i sammenheng og dermed få faglige og/eller økonomiske gevinster. 2. Motivasjon. Dvs områder hvor det synes å være stor motivasjon blant de fleste kommunene for å få til samarbeid 3. Sfrategisk ontråde, dvs områder hvor det er strategisk viktig for regionen å få samarbeid utover kommunegrensa Ovennevnte kriterier danner grunnlaget for etterfølgende gjennomgang av hvert tjenesteområde. Forslagene som er omtalt nedenfor er foreslått av den enkelte kommune. 2.3 Feillesområdet Dette er et område som er vanskelig å beskrive, både fordi kommunene er så ulikt organisert og så ulike i størrelse, fagkompetanse og bemanning. Det foregår ikke noe systematisert samarbeid på fellesområdet i dag. Følgende områder har vært vurdert for samarbeid: m råde Servicetorg Spesialiserte fellestjenester eskrivelse av området Kristiansand kommune har eget servicetorg for teknisk sektor. De øvrige kommunene har ett felles servicetorg for hele kommunen Kartlegging Utbyggingsavtale Vurdering Ikke aktuelt med felles servicetorg. Men det er aktuelt å samarbeide innen følgende områder: o Felles portal for innbyggerne i regionen med enkelt brukergrensesnitt o Standardisering (maler mv.) o Felles markedsføring av tekniske tjenester Kartlegging av områder der enkelte kommuner har spisskompetanse. Grunnlag for å vurdere kjøp Kristiansand har en ansatt og har behov for en viss økning av kapasiteten. De øvrige kommunene har små eller ingen ressurser på området og fiere må kjøpe eller ønsker å kjøpe tjenestene. Aktuelt å kjøpe tjenesten fra Kristiansand, gitt konkurransedyktige priser. Sikrer at kommunene i regionen er koordinerte ifht avtaler mot utbyggere som arbeider i hele regionen Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

10 2.4 Oppmåling med Oppmålingsområdet omfatter følgende tjenester: o Eiendomsetablering og oppmålingsforretninger o Nye eiendommer, justering av grenser, klarlegging av eksisterende grenser Matrikkelen o Oppdatering av eiendomskart o Registrering av pålagte bygningsdata o Adresseforvaltning O Kartforvaltning og GIS (geografiske informasjonssystemer) o Drift og vedlikehold av kommunale kartdatabaser o Kart på internett o Geovekst- og norge digitalt samarbeid o Kartbruk GIS Seksjoneringssaker o Behandling og registrering av seksjoneringer Nøkkeltall Nøkkeltallene som legges ftam gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. Nåværende samarbeid Det er etablert et GIS utvalg i Knutepunktet. De møtes regelmessig og arbeider med felles kartportal på internett. Andre samarbeidsområder diskuteres. Matrikkelutvalget har laget høringsuttalelser til matrikkellov og matrikkelforskrift, og man har i begge utvalg diskutert muligheter for videre samarbeid innenfor fagområdene. Alle kommuner deltar i Norge Digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Dette koordineres lokalt av Statens kartverk og Geodatautvalget i fy1ket. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

11 Framstillingen viser at de fleste kommunene er interessert i samarbeid om en felles kartdatabasestruktur og oppmåling. I tillegg foreslår flere kommuner at en bør restrukturere samarbeidet; der GIS utvalget, Matrikkelutvalget og Geodatautvalget koordineres i ettfelles utvalg. Andre mener det ikke er naturlig å blande sammen Geodatautvalget, som er et utvalg på fylkesnivå hvor både rettighetshavere til basis geodata og brukere deltar, med det utvalget som skal ta seg av kommunenes egne datasett. GIS utvalget samarbeider om felles kartportal på internet, mens matrikkelutvalget mer må defineres som et prosjekt som arbeider med konkrete problemstillinger i en avgrenset periode. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

12 2.5 Park og frilruft Park og friluft omfatter i denne rapporten følgende områder: Park Frilufisområder Miljøarbeid Idrettsanlegg og skjærgård omfattes ikke av park og friluftsliv slik det her defineres. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr eller halve årsverk. a) Antall årsverk i 2010 Nåværende samarbeid Det er etablert samarbeid gjennom Midt-Agder friluftsråd, bla i administrativt utvalg. Det er felles vaktordning mellom Kristiansand og Vennesla om løypekjøring for hovedturløypenettet, Sandribheia fritidspark og snøprocluksjon på Sandrib. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområder KRS Sø So Ven Lil Birk Kom etansenettverk X X X X X Videreutvikle eksisterende ordnin er X X X X X 0 ddin forsø lin X X X X X Felles ordnin blomster o lanter X Felles normaler for uteanlegg X X* x X * Presiserer at det gjelder felles krav ved nyanlegg Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

13 2,6 ingefflordenestene Ingeniørtjenestene omfatter i denne rapporten følgende områder: o Veg o Vann o Avløp, inkl. håndtering av forurensningsloven o Avfall Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrunclet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. a) Netto ramme hører til veg. Vann og avløp har selvkost og går i null. b) Antall årsverk i 2010 Nåværende samarbeid Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har etablert hvert sitt fagnettverk (DIVA) for driftsoperatører og ledere innen VA. Det er ikke ett samlet nettverk for knutepunktkommunene. Det vil trolig være lite overlapping mellom disse aktivitetene og mulig samarbeid i knutepunktet. Det er et administrativt utvalg knyttet til renovasjonsselskapet for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (RKR). Innkjøpstjenesten i Kristiansand brukes til arbeid med felles rammeavtaler mv. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

14 Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområder KRS Sø So Ven Lii Birk Samarbeidsforum VA og vei (kompetansenettverk) X X X X X Samarbeid om lærlingeordning X X Felles brøyteroder med nabokommuner X X X X Felles veinorm )( X X X X X Felles beredskap vei X X X X Vedlikehold vegbelysning X X X X Sanitærbestemmelser X X X X Felles VA norm X X X X X Felles tilsyn og kontroll avfall X X X X Felles innkjøpsavtaler X X X X Felles maskinpark X X Felles overvåking av infrastruktur X X X Felles avfallsplan X Felles utnyttelse produksjonsavdelingene X X X Felles kommunedelplan VA og tilhørende anlegg X A v X X Samarbeid planleggingspersonell VA og veg X X X X Hospitering X X X X Felles renovasjonsselskap X x X De fem sistnevnte samarbeidsområdene foreslås av Kristiansand på noe sikt. Det er videre pekt på behovet for å utvikle bestillerkompetansen i kommunene for å sikre administrativ forankring og styring, når en etablerer kommunal tjenesteproduksjon i selskap. det gjelder for eksempel for Avfall Sør AS og for Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS. Innholdet i og utøvelsen av bestillerrollen bør vurderes nærmere av teknisk nettverk. På innkjøpssiden foreslås spesielt rammeavtaler. Vennesla foreslår rammeavtaler for å innleie av biler og maskiner og Søgne rammeavtaler på vegvedlikehold. Ingeniørtjenestene er et tjenesteområde med store muligheter for utvidet samarbeid. Her er klare stordriftsfordeler. Det er også strategisk viktig å utvikle samarbeidet dersom regionen skal fungere som ett felles bo- og arbeidsmarked. I et fellesmøte 25. august 2009 mellom ledelsen i ingeniørtjenestene i Lillesand, Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla ble aktuelle samarbeidsområder diskutert. Det ble konkludert med forslag om at en prioriterer følgende samarbeidsområder: * Utvikle felles abonnementsvilkår basert på standard malen til KS (fra oktober 2008). o Felles lekkasje team for kommunene i knutepunktet. Organisering av samarbeidet tas opp på oppfølgende møte. Både Iveland og Birkenes kommuner har meldt at de er interessert i utvidet samarbeid på VA sektoren. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

15 2.7 Landbrak Landbruk omfatter i denne rapporten: Landbruk Skogbruk Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. Nåværende samarbeid Det er egne fagnettverk i hvert av fylkene i regi av fylkesmennene. I knutepunktet er det startet et prosjekt om landsbygdutvikling i Skandinavia (LISA). Knutepunktet er prosjekteier, og kommunene Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla deltar fra Norge. Det er ellers ikke noe strukturert samarbeid innen knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Søgne kommune har anmodet om at knutepunktet på nytt vurderer om det er aktuelt å etablere et interkommunalt samarbeid for felles landbruksforvaltning i knutepunktskommunene. I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområde KRS Sø So Ven Lil Birk Kompetansenettverk X X X X Felles saksbehandling av søknader X om produksjonstilskudd Samarbeid om felles landbruks- X X X forvaltning I forhold til vurdering av felles landbruksforvaltning pekes på at en bør vurdere å gjøre et skille mellom den planfaglige rollen, og saksbehandling knyttet til tilskuddsordninger mv. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

16 2.8 Pilan Plan omfatter i denne rapporten arbeid med reguleringsplaner. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fi.am gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Minus betyr i denne sammenheng overskudd. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. (naill.kr.) Kr.sand Sogne Songdalen Ve nesla Liiliesand l irkenes Nåværende samarbeid Det er ikke noe strukturert samarbeid mellom kommunene i knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Alle kommunene har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Kompetansenettverk o Felles retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge o Felles rutiner for saksbehandling o Felles mal for bestemmelser o Felles mal for planframstilling Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

17 2.9 yggesak Byggesak omfatter i denne rapporten byggesak inklusiv fradeling. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. (mill.kr.) Kr.sand Sø ne SonGdallen Vennesb Lillesand drkenes Nåværende samarbeid Det er etablert samarbeid i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) som omfatter kommunene i Aust- og Vest-Agder. Det er ikke et strukturert samarbeid innenfor knutepunktkommunene. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområde KRS Sø So Ven Lii Birk Kompetansenettverk X X X X X Felles prosedyrer og rutiner X X X X X Felles gebyrpolitikk X X Felles opplæring Byggsøk X X X Felles tilsynsavdeling x x X x x X Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

18 2.10 Nybygg og eliendomsforvaltning Nybygg og eiendomsforvaltning omfatter i denne rapporten forvaltning og bygging av alle formålsbygg (bygg for kommunale tjenester), inklusiv tilknyttede uteanlegg. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. 1):Investeringer gjelder bare formålsbygg Nåværende samarbeid Det er ikke noe strukturert samarbeid i dag mellom kommunene i knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

19 Samarbeidsområde KRS So So Ven Birk Kompetansenettverk X X X X X Nøkkeltall. Begynne med registreringer X X X X X Ensartet kvalitetssystem og FDV system X X Bistand gjennomføring investeringsprosjekter X X X (kvalitetssikring, prosjektledelse) Renhold: X X X X Rådgiving nybygg/om-bygging, innforing kvalitetsstyrt renhold X Utføre kvalitetsmålinger X Nedvask bygg Fagteam: X X X X Sentralisering SD anlegg - felles styring/drift Kontrollrutiner ulike fag Rådgiving prosjektgranskning Byggetekniske befaringer Oppfølging garantiperioden Setviceteam: X X X Rådgiving rehabilitering Ombygging mindre enheter Taggefjerning Vaktmestertjenester: X X X X Rådgiving effektivisering vaktmesterressursene Innkjøp X X X Utleie av kommunale boliger X X X Kompetansenettverk Felles rutiner, kontrakter og prismodeller ENØK X X X X X X På innkjøp foreslås rammeavtaler bla på vedlikehold heis og alarm. I egne arbeidsmøter med alle kommunene er følgende områder prioritert for vurdering av videre samarbeid: Renhold: Nettverk av renholdsledere Felles opplæring o Felles plattform for renholdsplanlegging Samarbeid om måling av kvalitet o Vikarpool eller andre samarbeidsmåter på personalsiden Nettverk for de som arbeider med energi o Felles energioppfølgingssystem o Rammeavtale for felles SD system ENØK tiltak Det er presisert at samarbeidet vil kreve egne ressurser, særlig fra de som skal være ansvarlig for å lede prosessen. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

20 KommunepIanen Kommuneplanen omfatter arbeidet med kommuneplanen (overordnet planlegging). Nokkeltall Nøkkeltallene som legges ftam gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til ncermeste halve million kroner eller halve årsverk. (mill.kr.) Kr.sand Søune Sonudalen Vennesla Liillesand Iirkenes Brutto ramme 6,0 0,5 0,5 0 0,5 R2008 Inntekter R2008 1,0 0 Netto ramme 5,0 0,5 0,5 0 0,5 R2008 Investering Antall årsverk 5 0,5 0,5 0 a) a): Lillesand har et engasjement på 2 år knyttet til kommuneplanen. Nåværende samarbeid Det foregår i dag et godt samarbeid i forbindelse med større enkeltplaner og -prosjekter. Det mest omfattende samarbeidet p.t. er Areal- og transportplanen for Krististiansandsregionen (ATP) som er organisert i et eget prosjekt. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Det er foreslått flere prosjekter omkring felles planlegging på tema som angår flere kommuner. Dette begrunnes både i de strategiske hensyn knyttet til videreutvikling av ett felles bo- og arbeidsmarked, og behovet for å se utviklingen ut over egen kommunegrense. ATP prosjektet omfatter alle kommunene i knutepunktet og er nå vedtatt videreført. Det mest aktuelle er en administrativ tilknytning mot Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Det pågår en prosess hvor dette spørsmålet blir utredet. Aktuelle samarbeidstema må vurderes i forhold til eventuelle fylkeskommunale initiativ for planlegging i regionen/fylket. Aktuelle tema for felles planlegging eller i det minste felles retningslinjer for planlegging kan være: Småbåthavner Planlegging i skjærgården (ftiluftsområder mv) Planlegging langs vassdrag (gjennom flere knutepunktkommuner) Felles oppbygging av kommuneplanens arealdel Planlegging langs vassdrag Flom- og rassikring Overordet ROS-analyser som grunnlag for videre planlegging Oppfølging av klimaplanen Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer