Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl" 't FORSTUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl" 't FORSTUDIE"

Transkript

1 :. 3 Bykle Valle Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Vegårdshel 4IRis Evje og... d Hornnes Froland Tvedestrand Flekke- b t?t,.iii 4 gord.1,.`?.- ob 9:.» Arendal.. to b P -, e k- it7 ep,,, A,s, Nr...-.c, - -e_ Grimstad - Farsurfd Lyngdal 4 *SbN -94 e s,,. d,,p,'s,p iå i S' '? ' 3 &',) c b El. c? a * c.....", s ø * a Knutepunkt S571årl" 't FORSTUDIE Samarbeidsløsninger innen teknisk sektor for kommunene i Knutepunkt Sørlandet Vedtatt av rådmannsutvalget Postadresse: Serviceboks 509, 4605 Kristiansand Telefon: Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Organisasjonsnummer:

2 Sammendrag De 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet utvikler seg til å bli ett felles bolig-, arbeids- og serviceområde. Det er derfor etablert et strukturert samarbeid i knutepunktet hvor ambisjonen er at kommunene skal bli en felles utviklingsaktør, at de skal samarbeide om spesielle tjenester med store krav til faglig dyktighet og samarbeide om å ta ut stordriftsfordeler. Det er etablert nettverk innen tjenesteområdene skole, barnehage og helse/omsorg/sosial, og tilsvarende vurderes etablert innenfor kultur. Gjennom denne forstudien skal vurderes hvordan samarbeidet innenfor teknisk sektor eventuelt kan struktureres og hvilke områder som særlig skal vurderes.det er gjort en kort beskrivelse av de aktuelle tjenesteområdene og fremmet forslag til områder som den enkelte kommunene ønsker å få vurdert nærmere for mulig samarbeid. Det er i utredningen vist til ulike samarbeidsmodeller, og det er gjort vurderinger av fordeler og ulemper med de forskjellige modellene, avhengig av hva det skal samarbeides om og hvor forpliktende samarbeidet skal være. Dersom det er aktuelt med kjøp av tjenester fra en eller flere av kommunene, må kravet i Lov om offentlige anskaffelser ivaretas. Det legges fram forslag til modell for kjøp av tjenester mellom kommunene. Styringsgruppa for forstudien består av teknisk sjef eller tilsvarende i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes, sammen med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og fra Knutepunkt Sørlandet. Styringsgruppa anbefaler: Det etableres et nettverk innen teknisk sektor som organiseres på samme måte som knutepunktsamarbeidet på andre sektorer. O I tillegg til et nettverk av tekniske sjefer etableres nettverk på de viktigste fagområdene Det inngås en samarbeidsavtale som viser viljen til å prioritere samarbeidet og som forplikter alle kommunene til å stille ressurser til disposisjon for samarbeidet Følgende områder prioriteres utredet for nærmere samarbeid: o felles kartdatabasestruktur o Felles normaler for uteanlegg o Felles abonnementsvilkår for VA anlegg o Felles lekkasje team o Felles rutiner for saksbehandling innen plan og byggesak o Felles mal for planframstilling inklusiv bestemmelser både på reguleringsplan og kommuneplan o Felles tilsynsavdeling i byggesak o Felles systemer innen eiendomsforvaltning og samarbeid om ENØK o Felles overordnet ROS analyse o Felles strategi for utvikling av utbyggingsområder for bolig o Kjøp av kompetanse innen utbyggingsavtaler fra Kristiansand kommune o Omdømmebygging teknisk sektor i regionen, inklusiv felles mediestrategi o Fells enhet for kulturminnevern o Styrking av bestillerfunksjonen der tjenesten er satt ut i et felles selskap Det etableres arbeidsgrupper med 3-4 deltakere fra de kommunene som er interessert i å vurdere samarbeid og med deltakere som er motivert for og har tid til å delta i arbeidet. Framdrift og leveranseplan for arbeidet skal godkjennes av nettverk av tekniske sjefer. I vurderingen skal følgende prinsipper legges til grunn: o Det skal etableres en modell som stimulerer til kostnadseffektiv drift o Det skal sikres god eierstyring Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

3 De ansattes medbestemmelse skal ivaretas, i samsvar med felles personalpolitisk omstillingsplan for kommunene i knutepunktet Denne rapporten ble behandlet av rådmannsutvalget på møte 22. oktober Det ble gjort vedtak om å sende forstudien til drøfting med arbeidstakerorganisasjonene og på administrativ høring i kommunene, med tilbakemeldingsfrist 1. desember. I høringsbrevet til kommunene ble det gitt følgende presisering av rapporten fra daglig leder i Knutepunktet: " Det gjøres oppmerksom på at nøkkeltallene i forstudien vil bli redigert om til makromodell i endelig utgave fordi nåværende oppstilling ikke gir tilstrekkelig sammenlignbarhet. Det er også viktig å påpeke at dokumentet redegjør for en mulig intensjon om samarbeid. Det blir opp til politikerne å ta stilling til ambisjonsnivået når forstudien og/eller enkeltsaker kommer til behandling i kommunene." På grunnlag av høringsrunden ble saken på nytt lagt fram for rådmannsutvalget 12. januar 2010, og det ble gjort slikt vedtak: "1. Høringsinnspillene følges opp i samsvar med daglig leders kommentarer. 2. Rådmannsutvalget gir klarsignal for oppstart av nettverket. 3. Forstudie og forslag til samarbeidsavtale oversendes for godkjenning i kommunene." Saksftamstillingen fta daglig leder i Knutepunktet til rådmannsutvalget 12. januar 2010 er tatt inn i vedlegg 3. Dokumentet er rettet opp i forhold til innspillene som er mottatt fra kommunene i høringsrunden. Det gjelder også alle innsamlede data, som er avrundet. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

4 In 111hokisfortegnefise Sammendrag Side 2 1. akgnmn Samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet struktureres Initiativ til samarbeid i teknisk sektor Målsetting for forstudien Organisering av arbeidet 6 2. Kort beskrivelse av dagens situasjon i teknisk sektor, behov og 8 muligheter for samarbeld 2.1 Ansvarsområder Kriterier for vurdering av utvidet samarbeid Fellesområdet Oppmåling med GIS Park og frilufi Ingeniørtjenestene Landbruk Plan Byggesak Nybygg og eiendomsforvaltning Kommuneplanen Eiendomsutvik ling Personal og kompetanseutvikling Prinsipper for videre samarbeid Strukturert samarbeid i Knutepunkt Sørlandet Føringer for videre samarbeid Prinsipper for kjøp av tjenester Aktuelle samarbeidsmodeller Styringsgruppe s vurderinger og anbefalinger Organisering av samarbeidet Forslag til forenklet struktur på fagnettverkene Forslag til prioriterte samarbeidsområder Videre oppfølging - anbefaling 30 Vedlegg 1. Oversikt over eksisterende fagnettverk 2. Vurdering av offentlige tjenestekjøp 3. Innstilling fra daglig leder i Knutepunktet til rådmannsutvalget 31 Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

5 1. Iakgruinn Li Samarbeidet i Knutepunktet Sørllandet struktureres De 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet utvikler seg til å bli ett felles bolig-, arbeids- og serviceområde. Dette krever at kommunene samarbeider på andre måter enn hva som er vanlig. Det er derfor etablert et strukturert samarbeid gjennom Knutepunkt Sørlandet for de aktuelle kommunene. De 7 kommunene har som ambisjon å: o bli en felles utviklingsaktør samarbeide om spesielle tjenester med store krav til faglig dyktighet samarbeide om å ta ut stordriftsfordeler Fra 2008 har de også etablert en representativt politisk styringsstruktur. I den vedtatte modellen legges vekt på at framtidas løsninger må kombinere nærhet, identitet og deltakelse med kompetanse, funksjonalitet og stordrift. I tillegg må de ansattes medbestemmelse ivaretas på en god måte. Det er en politisk struktur med et representantskap som er bredt og representativt sammensatt med medlemmer fra kommunestyrene i alle kommunene. Representantskapet har 43 medlemmer. Videre er det et arbeidsutvalg som forbereder sakene til representantskapet. Arbeidsutvalget har 9 folkevalgte og 4 ansattes representanter. Det arbeides i retning av at representantskapet i tillegg til å være et fellesorgan for videreutvikling av samarbeidet, også skal ivareta funksjonen som representantskap for de konkrete samarbeidsløsningene som etableres. Dette er nå for eksempel vedtatt som løsning for Kristiansandsregionen Brann og Redning (IKS). Rådmannsutvalget er administrativt ansvarlig for å forberede saker til arbeidsutvalget. Sekretariatet ivaretas av daglig leder i Knutepunkt Sørlandet. Det er i ferd med å bli etablert nettverk innenfor de viktigste fagområdene i kommunene. Det arbeides ut fra følgende prinsippmodell: RÅDMANNS- UTVALGET Sekretariatet Målsettingen er at nettverkene drøfter alle saker av felles interesse for samarbeid i sektoren, tar selvstendige initiativ og er rådgivende organ for rådmannsutvalget i saker innenfor det Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

6 aktuelle fagområdet. Deltakelsen i hvert nettverk og aktiviteten kan variere, men nettverket skal alltid ledes av representanter for hver kommune som har fullmakt til å opptre for kommunen tilsvarende rådmannens fullmakter. Det er etablert nettverk innen skole, barnehage og helse/omsorg/sosial. Det er tatt initiativ til å etablere nettverk innen kultur. I tillegg er det nettverk innenfor administrative støttefunksjoner; økonomi, personal, og IKT. 1.2 Initiativ til samarbeid i teknisk sektor Teknisk sektor er ett av 2 virksomhetsområder hvor det ikke var startet opp et arbeid med forstudie for å vurdere mulige samarbeidsområder. Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet tok derfor initiativ til å søke fylkesmannen i Vest-Agder om en bevilgning til et forstudium. Det ble søkt om, og bevilget, kr til arbeidet. I tillegg var forutsatt en egenandel på kr Målsetting for forstudien Hovedmålsettingen med å videreutvikle samarbeidet i teknisk sektor er å sikre bedre og mer kostnadseffektive tjenester for befolkningen i knutepunktkommunene. Gjennom denne forstudien skal vi: Gi en kort beskrivelse av dagens situasjon i teknisk sektor i de aktuelle kommunene Vurdere hvor et forbedret samarbeid kan være effektivt for å gi kommunene et bedre tjenestetilbud o Vurdere hvor et bedre samarbeid kan være aktuell strategi for å sikre og videreutvikle fagmiljøene og gjøre kommunene til mer attraktive arbeidsplasser Vurdere ulike måter et slikt samarbeid kan etableres på, tilpasset det aktuelle fagområdet og de konkrete utfordringene i kommunene Gi anbefalinger om hvordan samarbeidet generelt kan organiseres innenfor rammene av knutepunktsamarbeidet Gi anbefalinger om hvilke områder som skal prioriteres for videre samarbeid og fremme forslag til hvordan dette arbeidet skal gjennomføres 1.4 Organisering av arbeidet Arbeidet med forstudien har vært ledet av en styringsgruppe med en representant for hver kommune med rådmannens fullmakter på området, 2 representanter for de ansatte og daglig leder i Knutepunkt Sørlandet: o Teknisk direktør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune leder av styringsgruppa Byingeniør Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Eiendomssjef Ole Dag Myhrstad, Kristiansand kommune o Teknisk sjef Dag Snemyr/plansjef Sindre Rørby, Lillesand kommune Rådgiver Leif Henri Nilsen, Vennesla kommune o Teknisk sjef Siren Frigstad, Birkenes kommune Fung. teknisk sjef Harald Hinna, Songdalen kommune Plansjef Dag Arntsen, Søgne kommune Jon P. Langfeldt fra Tekna/Akademikerne Pål Tjøm fra LO-K daglig leder Kjell A. Kristiansen, Knutepunkt Sørlandet Prosjektleder har vært Jan Willy Føreland fra PTL. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

7 I prosessen har en hatt fiere møter med representanter for alle fagmiljøene i sektoren. Innenfor eiendomsforvaltning har det vært gjennomført egne arbeidsmøter, med fokus på energi, renhold og eiendomsdritt. Forstudien har vært sendt på høring internt i kommunene og drøtlet med de ansattes representanter før styringsgruppa har gitt sin endelige behandling av rapporten. Denne rapporten sendes videre til rådmannsutvalget. Rådmannsutvalget avgjør den videre behandlingen av rapporten, avhengig av hva som til slutt anbefales for videre oppfølging. Iveland kommune har også vært invitert med i samarbeidet, men ikke deltatt i arbeidet. I resten av denne rapporten har vi derfor ikke omtalt Iveland. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

8 2. Kort beskrivelse av dagens sftuasjon i teknfisk sektor, behov og muligheter for sallnarbeid 2.1 Ansvarsområder Kommunene har ansvaret for en lang rekke forskjellige tjenester på teknisk område. Oppgavene er svært sammensatte. Tjenestene innenfor dette området vil ofte kunne defineres som basistjenester for samfunnet og innbyggerne i kommunen. Tjenestene kan inndeles på flere måter. Prinsipielt kan det skilles mellom følgende typer oppgaver: Myndighetsutøvelse: Når kommunen er gitt myndighet til å ivareta oppgaver etter lov og regelverk. Det kan for eksempel være behandling av plan- og byggesaker, matrikkelføring, forebygging og beredskap innen brann mv. Strategisk planlegging: Ansvar for overordnet strategisk planlegging i kommunene, for å sikre langsiktig utvikling av kommunen som samfunn og som tjenesteleverandør Ansvarlig for beredskap i kommunen Tjenesteleverandør Dagens organisering av de tekniske tjenestene er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Rent administrativt er det ofte skilt mellom: Sektormodellen: Hvor alle tjenester innen teknisk er samlet i en sektor. Det gjelder dag for Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes To nivå modellen: Teknisk er delt inn i flere enheter som er direkte underlagt rådmannen. Det gjelder i dag for Vennesla og Søgne Når vi skal gjøre våre vurderinger av de konkrete samarbeidsmulighetene, har vi funnet det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvordan de fleste kommunene har organisert ansvaret for de ulike oppgavene. Det gjør det lettere for kommunene å kjenne seg igjen og dermed gjøre vurderinger av muligheten for samarbeid. Innenfor både sektormodellen og to-nivå modellen er følgende tjenesteinndeling vanlig, og lagt til grunn for denne rapporten: Felles o Oppmåling med GIS Park og friluft Ingeniørtjenester Landbruk o Plan Byggesak Nybygg og eiendomsforvaltning Kommuneplanen Eiendomsutvikling Denne inndelingen danner grunnlaget for nærmere omtale og vurdering av samarbeidsområder i kap. 2. Det er her også presisert hvilke tjenester som inngår i det enkelte tjenesteområdet. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

9 2.2 Kriterier for vurderkng av utvidet samarbekd Når en skal vurdere muligheter for framtidig samarbeid skal følgende kriterier legges til grunn: 1. Stordriftsfordeler. Dvs områder hvor det vurderes som relativt enkelt å få ut stordrifisfordeler. Enten ved at en kan få driftsmessige gevinster eller ved at en på andre måter kan se ressursene i sammenheng og dermed få faglige og/eller økonomiske gevinster. 2. Motivasjon. Dvs områder hvor det synes å være stor motivasjon blant de fleste kommunene for å få til samarbeid 3. Sfrategisk ontråde, dvs områder hvor det er strategisk viktig for regionen å få samarbeid utover kommunegrensa Ovennevnte kriterier danner grunnlaget for etterfølgende gjennomgang av hvert tjenesteområde. Forslagene som er omtalt nedenfor er foreslått av den enkelte kommune. 2.3 Feillesområdet Dette er et område som er vanskelig å beskrive, både fordi kommunene er så ulikt organisert og så ulike i størrelse, fagkompetanse og bemanning. Det foregår ikke noe systematisert samarbeid på fellesområdet i dag. Følgende områder har vært vurdert for samarbeid: m råde Servicetorg Spesialiserte fellestjenester eskrivelse av området Kristiansand kommune har eget servicetorg for teknisk sektor. De øvrige kommunene har ett felles servicetorg for hele kommunen Kartlegging Utbyggingsavtale Vurdering Ikke aktuelt med felles servicetorg. Men det er aktuelt å samarbeide innen følgende områder: o Felles portal for innbyggerne i regionen med enkelt brukergrensesnitt o Standardisering (maler mv.) o Felles markedsføring av tekniske tjenester Kartlegging av områder der enkelte kommuner har spisskompetanse. Grunnlag for å vurdere kjøp Kristiansand har en ansatt og har behov for en viss økning av kapasiteten. De øvrige kommunene har små eller ingen ressurser på området og fiere må kjøpe eller ønsker å kjøpe tjenestene. Aktuelt å kjøpe tjenesten fra Kristiansand, gitt konkurransedyktige priser. Sikrer at kommunene i regionen er koordinerte ifht avtaler mot utbyggere som arbeider i hele regionen Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

10 2.4 Oppmåling med Oppmålingsområdet omfatter følgende tjenester: o Eiendomsetablering og oppmålingsforretninger o Nye eiendommer, justering av grenser, klarlegging av eksisterende grenser Matrikkelen o Oppdatering av eiendomskart o Registrering av pålagte bygningsdata o Adresseforvaltning O Kartforvaltning og GIS (geografiske informasjonssystemer) o Drift og vedlikehold av kommunale kartdatabaser o Kart på internett o Geovekst- og norge digitalt samarbeid o Kartbruk GIS Seksjoneringssaker o Behandling og registrering av seksjoneringer Nøkkeltall Nøkkeltallene som legges ftam gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. Nåværende samarbeid Det er etablert et GIS utvalg i Knutepunktet. De møtes regelmessig og arbeider med felles kartportal på internett. Andre samarbeidsområder diskuteres. Matrikkelutvalget har laget høringsuttalelser til matrikkellov og matrikkelforskrift, og man har i begge utvalg diskutert muligheter for videre samarbeid innenfor fagområdene. Alle kommuner deltar i Norge Digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Dette koordineres lokalt av Statens kartverk og Geodatautvalget i fy1ket. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

11 Framstillingen viser at de fleste kommunene er interessert i samarbeid om en felles kartdatabasestruktur og oppmåling. I tillegg foreslår flere kommuner at en bør restrukturere samarbeidet; der GIS utvalget, Matrikkelutvalget og Geodatautvalget koordineres i ettfelles utvalg. Andre mener det ikke er naturlig å blande sammen Geodatautvalget, som er et utvalg på fylkesnivå hvor både rettighetshavere til basis geodata og brukere deltar, med det utvalget som skal ta seg av kommunenes egne datasett. GIS utvalget samarbeider om felles kartportal på internet, mens matrikkelutvalget mer må defineres som et prosjekt som arbeider med konkrete problemstillinger i en avgrenset periode. Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

12 2.5 Park og frilruft Park og friluft omfatter i denne rapporten følgende områder: Park Frilufisområder Miljøarbeid Idrettsanlegg og skjærgård omfattes ikke av park og friluftsliv slik det her defineres. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr eller halve årsverk. a) Antall årsverk i 2010 Nåværende samarbeid Det er etablert samarbeid gjennom Midt-Agder friluftsråd, bla i administrativt utvalg. Det er felles vaktordning mellom Kristiansand og Vennesla om løypekjøring for hovedturløypenettet, Sandribheia fritidspark og snøprocluksjon på Sandrib. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområder KRS Sø So Ven Lil Birk Kom etansenettverk X X X X X Videreutvikle eksisterende ordnin er X X X X X 0 ddin forsø lin X X X X X Felles ordnin blomster o lanter X Felles normaler for uteanlegg X X* x X * Presiserer at det gjelder felles krav ved nyanlegg Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

13 2,6 ingefflordenestene Ingeniørtjenestene omfatter i denne rapporten følgende områder: o Veg o Vann o Avløp, inkl. håndtering av forurensningsloven o Avfall Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrunclet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. a) Netto ramme hører til veg. Vann og avløp har selvkost og går i null. b) Antall årsverk i 2010 Nåværende samarbeid Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har etablert hvert sitt fagnettverk (DIVA) for driftsoperatører og ledere innen VA. Det er ikke ett samlet nettverk for knutepunktkommunene. Det vil trolig være lite overlapping mellom disse aktivitetene og mulig samarbeid i knutepunktet. Det er et administrativt utvalg knyttet til renovasjonsselskapet for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (RKR). Innkjøpstjenesten i Kristiansand brukes til arbeid med felles rammeavtaler mv. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

14 Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområder KRS Sø So Ven Lii Birk Samarbeidsforum VA og vei (kompetansenettverk) X X X X X Samarbeid om lærlingeordning X X Felles brøyteroder med nabokommuner X X X X Felles veinorm )( X X X X X Felles beredskap vei X X X X Vedlikehold vegbelysning X X X X Sanitærbestemmelser X X X X Felles VA norm X X X X X Felles tilsyn og kontroll avfall X X X X Felles innkjøpsavtaler X X X X Felles maskinpark X X Felles overvåking av infrastruktur X X X Felles avfallsplan X Felles utnyttelse produksjonsavdelingene X X X Felles kommunedelplan VA og tilhørende anlegg X A v X X Samarbeid planleggingspersonell VA og veg X X X X Hospitering X X X X Felles renovasjonsselskap X x X De fem sistnevnte samarbeidsområdene foreslås av Kristiansand på noe sikt. Det er videre pekt på behovet for å utvikle bestillerkompetansen i kommunene for å sikre administrativ forankring og styring, når en etablerer kommunal tjenesteproduksjon i selskap. det gjelder for eksempel for Avfall Sør AS og for Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS. Innholdet i og utøvelsen av bestillerrollen bør vurderes nærmere av teknisk nettverk. På innkjøpssiden foreslås spesielt rammeavtaler. Vennesla foreslår rammeavtaler for å innleie av biler og maskiner og Søgne rammeavtaler på vegvedlikehold. Ingeniørtjenestene er et tjenesteområde med store muligheter for utvidet samarbeid. Her er klare stordriftsfordeler. Det er også strategisk viktig å utvikle samarbeidet dersom regionen skal fungere som ett felles bo- og arbeidsmarked. I et fellesmøte 25. august 2009 mellom ledelsen i ingeniørtjenestene i Lillesand, Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla ble aktuelle samarbeidsområder diskutert. Det ble konkludert med forslag om at en prioriterer følgende samarbeidsområder: * Utvikle felles abonnementsvilkår basert på standard malen til KS (fra oktober 2008). o Felles lekkasje team for kommunene i knutepunktet. Organisering av samarbeidet tas opp på oppfølgende møte. Både Iveland og Birkenes kommuner har meldt at de er interessert i utvidet samarbeid på VA sektoren. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

15 2.7 Landbrak Landbruk omfatter i denne rapporten: Landbruk Skogbruk Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle tall er avrundet til nærmeste halve million kr. eller halve årsverk. Nåværende samarbeid Det er egne fagnettverk i hvert av fylkene i regi av fylkesmennene. I knutepunktet er det startet et prosjekt om landsbygdutvikling i Skandinavia (LISA). Knutepunktet er prosjekteier, og kommunene Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla deltar fra Norge. Det er ellers ikke noe strukturert samarbeid innen knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Søgne kommune har anmodet om at knutepunktet på nytt vurderer om det er aktuelt å etablere et interkommunalt samarbeid for felles landbruksforvaltning i knutepunktskommunene. I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområde KRS Sø So Ven Lil Birk Kompetansenettverk X X X X Felles saksbehandling av søknader X om produksjonstilskudd Samarbeid om felles landbruks- X X X forvaltning I forhold til vurdering av felles landbruksforvaltning pekes på at en bør vurdere å gjøre et skille mellom den planfaglige rollen, og saksbehandling knyttet til tilskuddsordninger mv. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

16 2.8 Pilan Plan omfatter i denne rapporten arbeid med reguleringsplaner. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fi.am gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Minus betyr i denne sammenheng overskudd. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. (naill.kr.) Kr.sand Sogne Songdalen Ve nesla Liiliesand l irkenes Nåværende samarbeid Det er ikke noe strukturert samarbeid mellom kommunene i knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Alle kommunene har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Kompetansenettverk o Felles retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge o Felles rutiner for saksbehandling o Felles mal for bestemmelser o Felles mal for planframstilling Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

17 2.9 yggesak Byggesak omfatter i denne rapporten byggesak inklusiv fradeling. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. (mill.kr.) Kr.sand Sø ne SonGdallen Vennesb Lillesand drkenes Nåværende samarbeid Det er etablert samarbeid i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) som omfatter kommunene i Aust- og Vest-Agder. Det er ikke et strukturert samarbeid innenfor knutepunktkommunene. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Samarbeidsområde KRS Sø So Ven Lii Birk Kompetansenettverk X X X X X Felles prosedyrer og rutiner X X X X X Felles gebyrpolitikk X X Felles opplæring Byggsøk X X X Felles tilsynsavdeling x x X x x X Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

18 2.10 Nybygg og eliendomsforvaltning Nybygg og eiendomsforvaltning omfatter i denne rapporten forvaltning og bygging av alle formålsbygg (bygg for kommunale tjenester), inklusiv tilknyttede uteanlegg. Nokkeltall Nøkkeltallene som legges fram gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til nærmeste halve million kroner eller halve årsverk. 1):Investeringer gjelder bare formålsbygg Nåværende samarbeid Det er ikke noe strukturert samarbeid i dag mellom kommunene i knutepunktet. Vurdering av framtidige samarbeidsområder I tabellen nedenfor er aktuelle samarbeidsområder beskrevet. Framstillingen er forenklet, og det er satt kryss for de områdene den aktuelle kommunen har sagt seg interessert i å vurdere å samarbeide om: Forstudie teknisk sektor vedtatt av rådmannsutvalget

19 Samarbeidsområde KRS So So Ven Birk Kompetansenettverk X X X X X Nøkkeltall. Begynne med registreringer X X X X X Ensartet kvalitetssystem og FDV system X X Bistand gjennomføring investeringsprosjekter X X X (kvalitetssikring, prosjektledelse) Renhold: X X X X Rådgiving nybygg/om-bygging, innforing kvalitetsstyrt renhold X Utføre kvalitetsmålinger X Nedvask bygg Fagteam: X X X X Sentralisering SD anlegg - felles styring/drift Kontrollrutiner ulike fag Rådgiving prosjektgranskning Byggetekniske befaringer Oppfølging garantiperioden Setviceteam: X X X Rådgiving rehabilitering Ombygging mindre enheter Taggefjerning Vaktmestertjenester: X X X X Rådgiving effektivisering vaktmesterressursene Innkjøp X X X Utleie av kommunale boliger X X X Kompetansenettverk Felles rutiner, kontrakter og prismodeller ENØK X X X X X X På innkjøp foreslås rammeavtaler bla på vedlikehold heis og alarm. I egne arbeidsmøter med alle kommunene er følgende områder prioritert for vurdering av videre samarbeid: Renhold: Nettverk av renholdsledere Felles opplæring o Felles plattform for renholdsplanlegging Samarbeid om måling av kvalitet o Vikarpool eller andre samarbeidsmåter på personalsiden Nettverk for de som arbeider med energi o Felles energioppfølgingssystem o Rammeavtale for felles SD system ENØK tiltak Det er presisert at samarbeidet vil kreve egne ressurser, særlig fra de som skal være ansvarlig for å lede prosessen. Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

20 KommunepIanen Kommuneplanen omfatter arbeidet med kommuneplanen (overordnet planlegging). Nokkeltall Nøkkeltallene som legges ftam gjelder godkjent regnskap for Alle økonomiske tall er i mill.kr. (2008 kr.) inklusiv eventuell merverdiavgift. Alle kostnadstall er avrundet til ncermeste halve million kroner eller halve årsverk. (mill.kr.) Kr.sand Søune Sonudalen Vennesla Liillesand Iirkenes Brutto ramme 6,0 0,5 0,5 0 0,5 R2008 Inntekter R2008 1,0 0 Netto ramme 5,0 0,5 0,5 0 0,5 R2008 Investering Antall årsverk 5 0,5 0,5 0 a) a): Lillesand har et engasjement på 2 år knyttet til kommuneplanen. Nåværende samarbeid Det foregår i dag et godt samarbeid i forbindelse med større enkeltplaner og -prosjekter. Det mest omfattende samarbeidet p.t. er Areal- og transportplanen for Krististiansandsregionen (ATP) som er organisert i et eget prosjekt. Vurdering av framtidige samarbeidsområder Det er foreslått flere prosjekter omkring felles planlegging på tema som angår flere kommuner. Dette begrunnes både i de strategiske hensyn knyttet til videreutvikling av ett felles bo- og arbeidsmarked, og behovet for å se utviklingen ut over egen kommunegrense. ATP prosjektet omfatter alle kommunene i knutepunktet og er nå vedtatt videreført. Det mest aktuelle er en administrativ tilknytning mot Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Det pågår en prosess hvor dette spørsmålet blir utredet. Aktuelle samarbeidstema må vurderes i forhold til eventuelle fylkeskommunale initiativ for planlegging i regionen/fylket. Aktuelle tema for felles planlegging eller i det minste felles retningslinjer for planlegging kan være: Småbåthavner Planlegging i skjærgården (ftiluftsområder mv) Planlegging langs vassdrag (gjennom flere knutepunktkommuner) Felles oppbygging av kommuneplanens arealdel Planlegging langs vassdrag Flom- og rassikring Overordet ROS-analyser som grunnlag for videre planlegging Oppfølging av klimaplanen Forstudie teknisk sektor - vedtatt av rådmannsutvalget

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid)

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Innledning: Det finnes i dag 4 hovedtyper interkommunalt samarbeid: Vertskommunesamarbeid (KL 28A K) Samarbeid etter

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret EVALUERING AV ØSTRE AGDER Mandat Vedtak i styret Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Status og videre prosess Rådmannsmøtet Østre Agder 11/1-2017 Overordnet status Utredning av sammenslåing er behandlet av følgende organer: Representantskapet

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE Kristiansand den 19. april 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE Saksliste Realitetsbehandling : Sak 05/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/03305-004 Dato: 21.09. 2004 NYE DRAMMEN DRIFT INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 5. NOVEMBER KL I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 5. NOVEMBER KL I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 5. NOVEMBER KL 09.30 13.30 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Per Sigurd Sørensen, Kristiansand kommune, Johnny

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 9. SEPTEMBER KL 12:00 15:00 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 9. SEPTEMBER KL 12:00 15:00 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 2. september 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 9. SEPTEMBER KL 12:00 15:00 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 14/10 Godkjenning av referat etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR AGDER POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201600707 Sted, Dato Kristiansand, 20. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR I forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns-

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER VA-konferansen 2017 Molde, 10. mai Ida Gram, Rambøll Management Consulting 1 UTGANGSPUNKT Klimautfordringer Kommunereform Energiomlegging og energibruk

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

INNKALLING AV STYRET FREDAG 15. JUNI KL 09:30 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV STYRET FREDAG 15. JUNI KL 09:30 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 7. juni 2012 INNKALLING AV STYRET FREDAG 15. JUNI KL 09:30 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling: Sak 11/12 Godkjenning av referat 11.5 s. 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 4 SEPTEMBER KL I TELENORBYGGET PÅ KJØITA PARK

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 4 SEPTEMBER KL I TELENORBYGGET PÅ KJØITA PARK REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 4 SEPTEMBER KL 0900 1200 I TELENORBYGGET PÅ KJØITA PARK Tilstede fra arbeidsutvalget: Per Sigurd Sørensen, Kristiansand kommune, Johnny Greibesland, Songdalen

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen 129 00 innbyggere, 83.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 07.06.2012 40/12 Kommunestyret 18.06.2012 74/12 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer