Møteprotokoll. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Svein Inge Austrheim Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Det var den merknad til innkallingen at en representant hadde fått saklista noe seint (fredag). Saklista godkjent, med den endring at rådmannen trakk sak 46/04. Utskriften fra formannskapsmøtene og godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0045/04 ØKONOMIRAPPORT PER 29. FEBRUAR 2004

2 Page 2 of 9 Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport per 29. februar 2004 til orientering. Saknr. 0046/04 FYSIOTERAPEUT OMGJØRING AV AVTALEHJEMMEL TIL STILLINGSHJEMMEL Saken trukket. Saknr. 0047/04 PSYKISK HELSE - REVIDERT BUDSJETT FOR Kommunestyret er kjent med at økning i statlig tilskudd tilknyttet opptrappingsplanen for psykisk helse for 2004 er lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett for Økningen i øremerket tilskudd på kr ,- fordeles slik: 201 Grunnskole Det opprettes 1 stilling for psykolog knyttet til PPT ,- i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 0050/03 fom F 254 Hjemmetjenesten 3,75 still. Ansettelse utsatt - fom ,- F 234 Aktivisering (nytt psyk.dagsenter) Tiltak HS 4501: ,- O.5 stilling utsatt - fom : F 251 Barnevern (HS 4502) Støttekontakt - forslag opprettholdes : ,- F 234 Hjemmtj.v/BK (HS 4502) Støttekontakt - forslag opprettholdes : ,- Saknr. 0048/04 BRUKERPANEL OG BRUKERUTVALG I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Helga Rullestad foreslo at møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 500,- pr møte. Innstillingen med Rullestad endringsforslag enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til at brukerpanel tas i bruk innen helse- og sosialsektoren for å øke brukerenes innflytelse på tjenesteyting/-utøvelse. 2. Kommunestyret vedtar at det som en midlertidig ordning etableres et brukerutvalg innen helse- og sosialsektoren. Utvalget skal ha en rådgivende funksjon og rapporterer til Hovedutvalg helse og sosial via rådmannen. Utvalget skal bestå av 5 medlemmer og sammensettes av brukere/ pårørende/representanter fra brukerorganisasjoner/borgere. Hovedutvalg helse og sosial gis myndighet til å utarbeide nærmere retningslinjer for utvalget og beslutte hvilke personer som skal være med i brukerutvalget. Utvalgets medlemmer ytes en godtgjørelse på kr. 500,- pr. møte. Ordningen med brukerutvalg evalueres etter 2 år.

3 Page 3 of 9 Saknr. 0049/04 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Bente Thorsen foreslo nytt pkt. 3: Det vurderes innført prikkbelastning for salgs- og skjenkesteder. Kommunestyret får fremlagt egen sak der retningslinjene kommer frem. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Thorsen forslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Rusmiddelpolitiske handlingsplan for Planen legges til grunn for den samlede innsatsen på feltet. Planen rulleres ved behandling i kommunestyret innen utgangen av første halvår Behov for ressurser for å realisere planen vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjettene for hvert enkelt år i planperioden. 2. Karmøy kommune tar snarest kontakt med de andre kommunene på Haugalandet med tanke på en helt konkret vurdering av et interkommunalt lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer. Det må vurderes konkret og faglig hvilken profil på lavterskeltilbudet det er mest behov for i vår region. Fylkeskommunen og staten må utfordres til å delta også i dette lavterskeltilbudet. 3. Det vurderes innført prikkbelastning for salgs- og skjenkesteder. Kommunestyret får fremlagt egen sak der retningslinjene kommer frem. Saknr. 0050/04 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE Ordfører foreslo at saken skulle gå til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Saknr. 0051/04 SKOLESTRUKTUR KARMØY - SONE 5 Karmøy kommunestyre vedtar: 1. Hovedutvalg skole- og kultur beklager sterkt at det har tatt lang tid før tallmateriell og konsekvenser for planlegging av ny barneskole på Vormedal er fremkommet. 2. Rådmannen bes engasjere uavhengig ekspertise for snarest mulig å foreta en tomteanalyse av regulert skoletomt med utarbeidelse av et grovt skisseprogram med tanke på best mulig utnytting av tomten og økonomiske konsekvenser. Det avklares også med FMC BioPolymer om det foreligger uavklarte problemstillinger knyttet til vanntilførsel fra Vormedalsvannet. 3. Det igangsettes planlegging med tanke på bygging av ny to-parallell barneskole på fastlandet. Saknr. 0052/04 KLASSIFISERING AV SÆRLIG TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEGER, 2004 Bente Thorsen fremmet forslag fra hovedutvalg skole og kultur sålydende: Fv 853 Salvøyvegen. Alt i parentesen tas bort. (gjelder inntil det er etablert mer lys, nedsatt skiltet hastighet og humper). Fareklasse endres:

4 Page 4 of 9 Fv 853 Salvøyvegen Fareklasse II Dessuten foreslo hun vedr. Fv 832 Skre/Hest under fareklasse II: Gjelder også sør for Kolnes skole til Aksnes. Helga Rullestad foreslo Fv 832 sør for Kolnes skole til Aksnes i fareklasse III. Votering: Innstillingen vedr. Fv 853 Salvøyvegen vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Thorsens forslag (4 Frp, 1 H) Rullestads forslag vedr. Fv 832 sør for Kolnes skole til Aksnes vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Thorsens forslag (4 Frp, 1 H). Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. Klassifisering av trafikkfarlig skoleveg inngår som et ledd i arbeidet med revisjonen av trafikksikkerhetsplanen for Karmøy kommune. I følge Lov om opplæring 7-1, 1.ledd, heter det at elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veglengde. Kommunestyret vedtar følgende klassifisering av skoleveger: 1. Fareklasse I : Fri skoleskyss hele året for alle elever i grunnskolen. Fareklasse II: Fri skoleskyss hele året for alle elever fra 1 til og med 4 klasse. Fareklasse III: Fri skoleskyss i 4 vintermåneder for alle elever fra 1 til og med 4 klasse. Fareklasse IV: Fri skoleskyss hele året for alle elever fra 1 til 4 klasse ved kryssing av veg med trafikkbelastning over ÅDT (årsdøgntrafikk) og skiltet hastighet over 50 km/t uten undergang. Dersom alternativ trygg skoleveg overstiger 2 km (1.kl.) og 4 km (2-4 kl.) utløses fri skoleskyss. Forutsetter at buss kan hente/avsette barn på rett side. 2. Fareklassene gjelder for elever som ikke har sikre alternativ/omveger og som må gå langs den aktuelle klassifiserte vegen. Ved tvilsspørsmål om hva som kan defineres som sikker alternativ/omveg gir kommunestyret rådmannen avgjørelsesmyndighet. 3. Vedtaket gjelder fra og sees i sammenheng med budsjett for Skoleskyssen gjelder inntil det er etablert trygg skoleveg. 4. Følgende veger inngår i de ulike fareklasser: Fareklasse I: Ingen vegstrekninger. Fareklasse II: RV 47, Kirkeleit Lie FV 851, Skår Sund FV 851, Skår Østrem (Elever til nye Kopervik skole) FV 832, Skre Hest RV 511, Falnes - Skudeneshavn (gjelder der skiltet hastighet overstiger 50

5 Page 5 of 9 km/t) Kv 94, Eikjevegen (gjelder der det ikke er fortau eller alternativ trygg veg) Fareklasse III: FV 831 Sør og nord for Tuastad skole. FV 843 Gunnarshaugvegen. RV 511 Sør for eks. gang og sykkelveg for elever tilhørende Stokkastrand skole. FV 847 Buvik Visnes FV 840 Viken Håland Fv 853 Salvøyvegen. (gjelder inntil det er etablert mer lys, nedsatt skiltet hastighet og humper). Fv 868 Hilleslandsvegen Fv 832 sør for Kolnes skole til Aksnes Fareklasse IV: Håvik skolekrets (gjelder elever vest av rv v/ Fiskå og øst av rv v/matlandssletta uten alternativer til kryssing av riksveg. Dersom alternativ veg overskrider 2/4 km innvilges fri skyss) Hauge skolekrets (gjelder elever øst for rv 47 v/ Bø u.skole) 5. Klassifisering av trafikkfarlige skoleveger skal foretas minst hvert 4 år. 6. Trygg skoleveg defineres som veg der det er etablert gang-sykkelveg eller fortau langs veg med skiltet hastighet over 50 km/t. I tillegg må elementer som vegens beskaffenhet, lys, trafikkbelastning og oversiktlighet vurderes. Tiltak som humper i veg, belysning og skiltet hastighet 30 km/t kan vurderes som tilfredsstillende alternativ til gang-og sykkelveg/fortau. For fareklasse IV gjelder fri skyss inntil det er etablert undergang. 7. Kommunestyret vil for fremtiden intensivere arbeidet med å trygge skolevegene. Det er svært viktig at barn ikke utsettes for unødig risiko på skoleveien. I enkelte tilfeller kan dette løses ved at elevene får skyss til og fra skolen. Men ved å gi barna dette tilbudet tar vi fra dem en hverdagsaktivitet som vi vet er svært viktig for barns utvikling, både motorisk og sosialt. Vi vet også at gode vaner legges tidlig. Dette gjelder også å velge å gå og sykle framfor å kjøre. Klarer vi å få en større del av befolkningen til innimellom å velge bort bilen, vil en av gevinstene være bedre helse på sikt. En positiv bieffekt vil være mindre belastning på helsevesenet. Det må derfor arbeides for på sikt å redusere transporten av skolebarn. For å få dette til må samtidig tilgangen på trygge skoleveier økes, for det meste i form av gang- og sykkelveier. Saknr. 0053/04 AVGIFTER FOR TØMMING AV EKSTRAAVFALL VED BORGAREDALEN 1. Kommunestyret vedtar nye tømmepriser for levering av avfall til Borgaredalen avfallsanlegg som vist på vedlegg 1, datert Husholdningene leverer fortsatt avfall gratis i samsvar med dagens ordning, kfr. HTS-vedtak datert Ved endringer i den statlige deponiavgift, blir ovennevnte tømmepriser å justere tilsvarende. Saknr. 0054/04 EVALUERING AV INNSAMLINGSORDNINGEN FOR HUSHOLDNINGSAVFALL M.V

6 Page 6 of 9 Rådmannens foreslo nytt pkt. 2, sålydende: Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette tømmerutiner for utsorterte fraksjoner. Votering: Innstillingen, med rådmannens endringsforslag til pkt. 2, enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at innsamlingsordningen for husholdningsavfall endres slik: 1) Restavfall, matavfall, papir og spesialavfall hentes hjemme hos abonnenten. 2) Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette tømmerutiner for utsorterte fraksjoner. 2) Glass/metallemballasje leverer abonnenten til et passende antall sentralt plasserte returpunkter med glasscontainere. 3) Eksisterende miljøstasjoner nedlegges. 4) Finansiering av nye avfallsdunker - kostnad kr. 4,2 mill. - dekkes slik: Avsatte midler på Bundet driftsfond renovasjon, ca. kr. 0,3 mill., frigjøres til dette formål. Restbeløpet, ca. kr. 3,9 mill., dekkes ved omdisponering av midler på konto P 258 Tiltak i hht.hovedplan Avfall. Saknr. 0055/04 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP Bjørn Nedreaas foreslo følgende medlemmer til representanskapet: ordfører Kjell Arvid Svendsen varaordfører Helga Rullestad Bente Thorsen foreslo følgende medlemmer til representanskapet: leder hovedutvalg teknisk Trygve Hagland Bente Thorsen Forslagene enstemmig vedtatt. Kjell Arvid Svendsen foreslo Gunnhild Koch som personlig varamedlem for Kjell Arvid Svendsen. Helga Rullestad foreslo Bjørn Nedreaas som personlig varamedlem for Helga Rullestad. Astor Damm foreslo nestleder hovedutvalg teknisk Magny Broshaug som personlig varamedlem for Trygve Hagland. Bente Thorsen foreslo Svein Inge Austrheim som personlig varamedlem for Bente Thorsen. Forslagene enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre er enig i at det dannes et felles avfallsselskap for Haugalandet, og vedtar å delta i et slikt selskap. Det nye selskapet skal etableres med hjemmel i lov om interkommunale selskap av Selskapet skal etableres etter lovens 26 om eierskifte. Eierne i det nye selskapet er følgende kommuner: Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Ølen. Navnet på selskapet etter eierskiftet skal være Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM). Forutsetningen for selskapsdannelsen er at alle ovennevnte kommuner deltar. 2. Det nye selskapet skal dannes på grunnlag av de rammevilkår som er nedfelt i grunnlagsdokumentet av En forutsetning for selskapsdannelsen er at alle aktiva og passiva blir overført til det nye selskapet. Vidre er det en forutsetning at alle parter overfører tidligere kapitalinvesteringer (avskrivbar gjeld) for en lik sum pr. innbygger (ca. kr. 560,- som tilsvarer Toraneset sin gjeld pr. innbygger). 3. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt vedtekt (selskapsavtale) slik denne er utformet i forslag datert Alle oppgaver som kommunen utfører innenfor avfallssektoren overføres umiddelbart etter stiftelsen til det nye selskap. Eventelle andre oppgaver som er med i formålet til det nye selskap skal overføres selskapet senest 2 år etter at selskapet er etablert. 4. Det nye selskap skal stiftes uten opphold så snart alle deltakerkommunene har valgt sine representanter. Representantskapet skal deretter velge selskapet styre som straks utarbeider organisasjonsplan for selskapet eg iverksetter denne. 5. Gjeldende kontrakter for innsamling av avfall og drift av Borgaredalen Avfallsplass overføres til det nye selskap.

7 Page 7 of 9 Andre bindende kontrakter vedr. avfall, og som ikke er til ulempe for selskapet, skal også overføres selskapet. 6. Karmøy kommunestyre delegerer myndighet til det nye selskapet å bestemme kontorsted for selskapet på et senere tidspunkt. 7. Karmøy kommunestyre delegerer myndighet til selskapet å pålegge opprydning ved forsøpling i samsvar med forurensingslovens 37 i henhold til lovens 83. Dette vil være enkeltvedtak som kan påklages til kommunen. 8. Karmøy kommunestyret ber representantskapet vurdere felles innkreving av avfallsgebyr. 9. Karmøy kommunestyre gir selskapet myndighet og enerett til å disponere det avfallet som kommunen har eiendomsrett til. 10. Karmøy kommunestyre ber selskapet utarbeide forslag til felles renovasjonsforskrift for deltakerkommunene i det nye selskapet. 11. Karmøy kommunestyre velger følgende 4 representanter og vararepresentanter til representantskapet i det nye selskap: Faste representanter: Vararepresentanter: Ordfører Kjell Arvid Svendsen Gunnhild Koch Varaordfører Helga Rullestad Bjørn Nedreaas Leder hovedutvalg teknisk Trygve Hagland Nestleder hovedutvalg teknisk Magny Broshaug Bente Thorsen Svein Inge Austrheim Saknr. 0056/04 REGIONALE HAVNELØSNINGER I ROGALAND - UTREDNING 1. Karmøy formannskap viser til Rogalands fylkeskommune oversendelse datert med anmodning om uttalelse til utredningen "Regionale havneløsninger i Rogaland". Formannskapet mener at næringslivet og de øvrige brukere i regionen vil være best tjent med en desentralisert havnestruktur på linje med dagens modell og vil påpeke at det videre arbeid med fylkesplanleggingen knyttet til havnespørsmålet må ta utgangspunkt i dette faktum. Formannskapet viser for øvrig til den foreliggende saksutredning. 2. Formannskapet vil vise til St.meld. 24( ), Nasjonal transportplan, og forventer at Rogaland fylkeskommunes videre utredning av havnespørsmål avventes til Stortingets behandling av nevnte melding har funnet sted. Saknr. 0057/04 REFERATLISTA 1. Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. mars Protokoll fra møte i havnestyret Årsrapport 2003 for Europakontoret i Brussel 4. Namn på fire planlagde tunnelar. Førebels tilråding. 5. Transportplan for Ryfylke Byggekloss 3 finansieringsplan for Rv 519 Finnfast 6. Søknad om tilskudd til frihetsstatue Enstemmig vedtak: Det bevilges kr ,- til Kobberverkets Venner for å sette opp en kopi av Frihetsstatuen. Beløpet dekkes over konto med overføring til konto Underskriftsaksjon for ny behandling av Rogfastsaken

8 Page 8 of 9 Ordfører foreslo: Saken oversendes rådmannen. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Saknr. 0058/04 EVENTUELT 1. Bente Thorsen spurte vedr. informasjon om kurs og konferanser m.v. Ordfører svarte. 2. Bente Thorsen spurte vedr. imøtekommethet/hurtigbehandling i saker i teknisk etat. Henviste til tidligere løfte fra rådmann om å se på sakene (jfr. møte med NHO) Rådmann svarte. Saken diskutert. 3. Eli M. Rovik spurte vedr. interkommunalt samarbeid. Evt. oversikt over hvilke saker en samarbeider om, og evt. andre saksområder det ville være naturlig å samarbeide om. Rådmann svarte. Saken diskutert. 4. Geir Allan Stava spurte vedr. kurs og rett til tapt arbeidsfortjeneste. Ordfører svarte. 5. Geir Allan Stava spurte vedr. naustet på Bukkøy. Manglende midler til fullføring og evt. problemer det medfører å ikke fullføre bygget nå. Rådmann svarte. Det var enighet om at det ble gitt en mer utfyllende orientering i neste formannskapsmøte. 6. Lars Magne Skeie spurte vedr. sak/utredning om Åkra ungdomsskole. Rådmannen sjekker opp saken. 7. Svein Inge Austrheim spurte vedr. oppstart/evt. forsinkelse av T-forbindelsen. Ordfører svarte. 8. Bente Thorsen spurte vedr. ansettelse i skole- og kultursjef stillingen. Evt. avklaring fra fylkesmannen. Ordfører svarte. 9. Rådmannen nevnte underskriftskampanje på Sandve vedr. Skårnesheimen. Underskiftskampanjen noe tidlig i forhold til kommunens saksbehandling. 10. Møteplan høsten Det settes opp et forslag til møteplan til neste møte. 11. Partistøtte fra kommunen, evt. økning. Administrasjonen ser på saken. 12. Representanter til møte vedr. fylkesdelsplan. Et siste møte skal avholdes. Tas opp neste møte.

9 Page 9 of Ordfører refererte skriv fra regionsjefen vedr. ruteplan for Skudenes- og Kvitsøysambandet. 14. Studietur Cork mai. Kort orientering gitt.

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer