MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: LANDS MUSEUM Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET 135/11 136/11 SAKSPROTOKOLL: DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS - VIDERE UTVIKLING OG BESØKSSENTER SAKSPROTOKOLL: AKTUELLE SAMARBIEDSOMRÅDER MELLOM SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. desember Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 15466/11 Arkivsaksnr.: 11/3324 Arkivnøkkel.: K12 Saksbehandler: JSL Unntatt offentlig ofl 14 Utskrift til: DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS - VIDERE UTVIKLING OG BESØKSSENTER Saksopplysninger: Målsetting: Målsettingen med eiermøtet er todelt. 1. Å avklare det økonomiske ambisjonsnivå for et våtmarkssenter i Land gjennom i første omgang å avklare eierkommunenes bidrag til egenkapital for å utvikle et RAMSAR våtmarkssenter. 2. Å avklare spørsmålet om hvor senteret skal være de kommende årene. Det er vesentlig å få avklart disse spørsmålene for at DNV AS skal kunne arbeide videre med senterutviklingen og for at senteret skal kunne oppnå ønsket nasjonal og internasjonal status. Bakgrunn: Dokkadeltaet ble vernet som våtmarksområde i 1990, og fikk status som Ramsarområde i Arbeidet med å etablere et våtmarkssenter startet tidlig. Et forprosjekt, ledet av Lands Museum ble avsluttet i 2007, med sluttrapport i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS ble stiftet den av kommunene Nordre Land og Søndre Land med følgende formål: Fra vedtektene: 3: Formål Selskapet skal drive undervisnings og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten. Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis. Aksjekapitalen er på kroner fordelt med 50% på hver av eierne Nordre og Søndre Land kommuner. Daglig ledelse ble tilsatt høsten Organisasjonen:

3 Eiere: Søndre Land kommune 50% Nordre Land kommune 50% Styreleder: Kjetil Bjørklund Styremedlemmer: Liv Solveig Alfstad Reidar Eriksen Jan Viggo Eidissen Trond Carlson Bjørg Horn Berit Aasen Øystein Aas Varamedlemmer: Hans Christian Enderud Merete Glorvigen Kai Werner Evensen Daglig leder: Olaf Henke (80%) Ansatte: Inga Dansberg (80 %) Geir Høitomt (10%) Evy Åbø Willassen (50%) Tonje Evang Berland (50%) Monica Trondhjem (30%) Det er for tiden 6 ansatte i selskapet med til sammen 3 årsverk. Det kjøpes i tillegg inn betydelige tjenester til ulike prosjekter og aktiviteter. Økonomi: Økonomien i selskapet er god, med en utvikling i driftsinntekter fra i 2008 til mill i Eierkommunene har støttet utviklingen av selskapet med kr årlig i årene , og kr i Det er budsjettert med en omsetning i selskapet på om lag 5 mill årlig for årene 2012 og 13. Strategiplan 2009 DNV AS gjennomførte en omfattende strategiprosess i 2009, som resulterte i en visjon og valg av tre kjerneformål med tilhørende delmål for utviklingen av selskapet. I tillegg ble basisforutsetninger og støttefunksjoner definert. Strategien er bestemmende for hvilke aktiviteter og prosjekter selskapet arbeider med. Visjon: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal øke verdiskaping og kunnskap om økosystemer i våtmark, gjennom balansert naturbruk og ekte opplevelser

4 Kjerneformål 1. Skjøtsel, restaurering og forvaltning Delmål 1: Etablere et institutt/prosjektstab for faglig aktivitet med tilknytta aktører fra forskning/forvaltning/grunneiere Delmål 2: Utvikle metoder for, samt lede og gjennomføre prosjekter og prosesser innen skjøtsel, restaurering og forvaltning i våtmark 2. Formidling 3. Reiseliv Delmål 1: Etablere besøkssenter med utstillinger, film, kafe, butikk, utleie av lokaler, organisering av utendørs aktiviteter Delmål 2: Drive formidling av naturviten gjennom miljøundervisning og informasjonsvirksomhet Delmål 3: Ta i bruk erfaringslære, erfaringselementer, eks. konstruksjoner som øker attraksjonsverdien Delmål 1: utvikle merkevare og produkter, Danne nettverk og holde kurs innen bærekraftig turisme Organisere og legge til rette for booking, guiding, konsulentvirksomhet Aktiviteter: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har gjennomført en rekke aktiviteter. Deltakelsen i det nasjonale utviklingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» med hovedprosjektet Økosystem Dokkadelta-Randsfjord-Etna-Dokka-Synnfjell omfatter alle kjerneformål og de viktigste tiltakene i selskapet. Det er etablert en egen styringsgruppe for dette prosjektet bestående av styret i DNV AS og et tilhørende fagråd. Naturarven som verdiskaper omfatter 15 nasjonale hovedprosjekter, og er initiert og finansiert av Miljøverndepartementet og Kommunal og regionaldepartementet. Programmet koordineres av Direktoratet for Naturforvaltning og varer fra Statusrapport for DNV AS gir en oversikt over de viktigste aktivitetene. Her noen stikkord: Prosjektleder hovedprosjekt naturarven som verdiskaper Beverregistrering Elvemusling registrering Restaurering Øktmyr Skjøtsel Bjørnhaugmyr

5 Skjøtsel Solblom Skjøtsel slåttemark Skjøtsel Lomsdalselva Gyteplasser i Dokkaelva Fotodokumentasjon fisk Fotodokumentasjon biologisk mangfold Utarbeidelse av informasjonshefter Utvikling av stedegne frøblandinger slåttemark Overvåking Dokkadelta Den naturlige skolesekken Modellskoler i Land Naturveiledning Temakvelder Utvikling av naturrom Webkamera i våtmark Utstillinger og arrangementer: «Mellom himmel og jord» Erfaringsstoler i Øksosystem Dokkadelta Randsfjord-Etna-Dokka-Synnfjell «Sansenes erfaringsfelt» Ulike symposier på ulike tema Arbeidet med å etablere et våtmarkssenter: Å etablere et våtmarkssenter er en av flere målsettinger for selskapet jfr. strategiarbeidet i Som en del av vurderingene omkring utvikling av et våtmarkssenter i Land gjennomførte Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter høsten 2010 en miniutredning. Erfaringer fra ulike naturinformasjonssentre i Norge viser blandede resultater og flere sentre har hatt økonomiske problemer og det er viktig å benytte erfaringer fra eksisterende sentre på en god måte.

6 Notatet drøfter innledningsvis føringer som er lagt av DNV i vedtekter og organisasjonsplan og gir en kort oversikt over bakgrunnen og de lokale forutsetningene for utviklingen av et våtmarkssenter i regionen. DNV har i utgangspunktet tre virksomhetsområder; Kapittel 3 inneholder en kort vurdering av åtte andre sentre med liknende eller relevant virksomhet. Basert på informasjon fra sentrenes nettsider, bedriftsinformasjon fra proff.no og korte telefonintervjuer med daglig leder for virksomhetene beskrives kort blant annet satsningsområder, omsetning, resultat, antall ansatte og antall besøkende. Tabell unntatt offentlighet ofl. 13 Kapittel 4 inneholder en kort markedsvurdering for virksomhetsområdene. Basert på erfaringene fra andre sentre og lite eksisterende turisttrafikk i Land (sammenlignet med en del andre områder) manes det til en nøktern vurdering av besøket ved et framtidig senter. Tabell unntatt offentlighet ofl. 13 Kap 5 og 6 drøfter sentrale utfordringer i det videre arbeidet med planlegging og presenterer foreløpige og enkle oppstillinger for å vurdere lønnsomhetsmessige forutsetninger og muligheter ved utbygging av et senter etter tre ulike alternativer; lite (15 mill), middels (35 mill) og stort (55 mill). Rentenivå, egenkapital og støtte fra myndigheter avgjør potensialet for lønnsom drift. Det skisseres avslutningsvis et forslag til videre prosess i styre og hos eierne mot en beslutning om og hvordan DNV skal utvikles. Tabell unntatt offentlighet ofl. 13 Oppsummering: Miniutredningen viser mange utfordringer for de ulike sentrene. Mange har slitt med lønnsomheten, og mange har gått konkurs. Det har vist seg å være relativt liten lønnsomhet i besøksdelen av sentre fordi denne delen av aktiviteten krever store investeringer og samtidig har vært et krav for å få nødvendig status (for eksempel som nasjonalparksenter). Det har vist seg lettere å skape arbeidsplasser i fagdelen, og lettere og mer fleksibelt å få tak i lokaler til de faglige aktivitetene. Erfaringene viser allikevel at alle sentre baseres på synergier mellom besøk, formidling/undervisning og faglig aktivitet. Det å finne den rette balansen mellom disse virksomhetsområdene er forskjellen på et vellykket og mislykket senter. Den rådende holdningen i styret for DNV AS er at planene om et «stort senter» (jfr tabellen over)ikke er bærekraftig Nasjonal autoriseringsprosess for våtmarkssentre CEPA*-gruppa leverte høsten 2010 en utredning til DN med forslag til retningslinjer for etablering av autoriserte informasjonssentre. Målet er at sentrene gjennom egen drift og med hjelp av midler fra miljøforvaltningen kan fungere som en offisiell informasjonskanal for bruk og bevaring av våtmarker. I første rekke legger DN opp til at fire-fem sentre fordelt over hele landet autoriseres. Gruppa foreslår minimumskrav og retningslinjer som bør stilles for de første autoriserte våtmarkssentrene i Norge. Utvalgte sentre vil bli prioritert i søknader om etablerings- og driftstilskudd. *CEPA (communication, education, participation, awareness) Det nedenforstående er oppsummert fra CEPA-rapporten, som er vedlagt: Et nasjonalt informasjonssenter om våtmarker; våtmarkssenter skal: Først og fremst informere om våtmarker

7 Dernest om Ramsarkonvensjonen og Ramsarområder. Ha geografisk spredning Representere bredden av våtmarkstyper i hele Norge. Direktoratet for naturforvaltning, som forvaltningsmyndighet: Skal ha overordnet ansvar for slike senter og ha en førende rolle i hvordan tilførte midler skal brukes Mål: Et våtmarkssenter skal informere om våtmarker og Ramsarkonvensjonen = naturfaglig informasjon Et våtmarkssenter skal gi tilbud om naturopplevelser Et våtmarkssenter skal være tilgjengelig for mange Målgrupper: Hovedmålgruppene er lokalbefolkning og skoleelever. Men det kan gjerne jobbes mot andre aktuelle grupper, som for eksempel fugleinteresserte For å kunne oppnå status som et autorisert våtmarkssenter er det foreslått en rekke krav til drift og bygning/lokaler. Disse er opplistet under. Krav til drift: Det skal være minst en fast ansatt, fortrinnsvis på heltid, som har kompetanse til å formidle om våtmarker. Å arbeide med våtmarksformidling skal være en prioritert del av arbeidsbeskrivelsen Senteret skal ha åpent til faste tider, men åpningstidene kan variere etter sesongen. Lokalbefolkningen skal tilbys naturopplevelser og aktivitetsdager ute i en våtmark. Senteret skal aktivt gå ut med tilbud til barnehager og skoler på ulike nivå. Merkedager skal markeres, for eksempel verdens våtmarksdag Senteret skal ha et eget nettsted, eventuelt en nettside med grunnleggende informasjon om drift og åpningstider Ansatte og ansvarlige ved senteret skal delta på kurs og nasjonale nettverkssamlinger arrangert av DN Krav til bygning/lokaler: Våtmarkssenteret kan integreres i allerede eksisterende naturinformasjonssentre Eventuelt kan det fremstå som et selvstendig naturinformasjonssenter med eget bygg, eller med klart adskilte lokaler hvis senteret er en del av en etablert bygg, for eksempel museum, kulturhus, næringshage osv. Bygget skal være tilgjengelig for mange og ligge i tilknytning til et befolkningssenter eller turistveg med stor ferdsel Senteret skal ha en permanent utstilling med informasjon om våtmark generelt, men også fremheve lokale områder og verdier Ramsar og informasjon om Ramsarområder skal være en del av utstillingen, selv om senteret ikke ligger i umiddelbar nærhet til et Ramsarområde Det må også legges til rette for naturopplevelser utenom ordinær åpningstid, for eksempel i form av en natursti i nærområdet, turtips, eller andre tilbud som ikke krever personell

8 Senteret skal følge den sentrale grafiske profilen som vil bli utformet av DN Hva slags støtte kan forventes fra Staten (MD) til sertifisert senter? Etablering/Investeringer: Snitt 3 mill. Drift: årlig tilskudd på nivå med nasjonalparksentrene, om lag kr I tillegg mulighet for tilskudd til utstillinger, arrangementer o.l. etter søknad Oppsummering av ståsted i forhold til sertifiseringsprosessen: DNV AS har ingen betydelige «konkurrenter» på Indre Østlandet, og er i posisjon til å oppfylle kravene på en god måte. De fleste kravene er allerede oppfylt. Å få status som våtmarkssenter vil gi økonomiske tilskudd som er viktig framover. Det er imidlertid behov for bedre og mer hensiktsmessige lokaler, først og fremst i forhold til å løse oppgaver knyttet til besøk/formidling og arrangementer. Lokalisering: Den opprinnelige planen var å lokalisere et våtmarkssenter i et nybygd senter på egnet tomt på Odnes nær Dokkadeltaet. Ulike alternativer har vært vurdert uten at dette har gitt resultat. Også Søndre Land kommune har vært oppfordret til å finne egnede lokaliteter. DNV AS leier i dag kontorer i Næringshagen på Dokka, og forsamlingshuset Fjordheim i Våten for formidlingsformål, og leier også ulike lokaler for arrangementer og utstillinger etter behov, bl.a på Lands Museum. Slik styret oppfatter det, synes det vanskelig å realisere en god løsning på Odnes på kort sikt. Etter vedtak i styret i DNV AS og kommunene er det høsten 2011 gjennomført forhandlinger om kjøp av Skrankefoss i Søndre Land og gjennomført en mulighetsstudie for bruk av Skrankefoss til utstillings og arrangementsformål. Veien videre: Det skal gjennomføres mange aktiviteter i selskapet i 2012 og 2013, og det er mål om å søke autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter. Lokalitet, omfang og innhold i et våtmarkssenter skal utredes videre og det skal arbeides med inntektsgrunnlaget for DNV AS i årene som kommer, bl.a gjennom forretningsplanarbeidet. Det er imidlertid behov for tilgang på lokaler for arrangementer og utstillinger de kommende årene for å oppfylle kravene som miljøvernmyndighetene har satt. Kommunene inviteres til å foreta følgende avklaringer: 1. Å avklare det økonomiske ambisjonsnivå for et våtmarkssenter i Land gjennom i første omgang å avklare eierkommunenes bidrag til egenkapital for å utvikle et RAMSAR våtmarkssenter. 2. Å avklare spørsmålet om hvor senteret skal være de kommende årene. Det er vesentlig å få avklart disse spørsmålene for at DNV AS skal kunne arbeide videre med senterutviklingen og for at senteret skal kunne oppnå ønsket nasjonal og internasjonal status. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Saken legges fram uten innstilling.

9 NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. desember 2011 Jarle Snekkestad rådmann

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET

Detaljer

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kompetansesenter for distriktsutvikling Kompetansesenter for distriktsutvikling Tilknytningsform og organisatoriske rammer Statskonsult rapport 2006:18 Forord Regjeringen varslet i St.meld. nr.2l (2005-06) at den Onsker i etablere et kompetansesenter

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer